Siirry suoraan sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), tietotekniikka

Laajuus:
240 op

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2022
Tunnus
(RA54T22S)
Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (verkko-opinnot), syksy 2021
Tunnus
(RA54T21S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Sirpa Torvinen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät sekä hän osaa soveltaa niitä.

Sisältö

- Reaaliluvut ja lausekkeen käsittely
- Yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yleisimmät reaalifunktiot
- Kolmio- ja tasogeometria
- Joukko-opin ja logiikan perusteet
- Lukujärjestelmämuunnokset

Aika ja paikka

12.9.2022 - 16.12.2022

Oppimateriaalit

Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen & Surakka. Insinöörin matematiikka. Edita.
Henttonen, Peltomäki & Uusitalo. Tekniikan matematiikka 1. Edita.
Toivonen & Sorvali. TAMplus. WSOYpro.
Luento- ja harjoitusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opetusta, harjoituksia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Oppimistehtävinä on harjoitustehtäviä, joissa opitaan ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä niiden soveltaminen.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunneilla sekä Moodlessa.

Opiskelija saa palautetta kontaktitunneilla harjoitustehtäviä laskiessa sekä opintojakson lopussa hän saa kokonaispalautteen.

Oppimisympäristönä toimii luokka sekä Moodle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi testeissä sekä välikokeissa tai loppukokeessa.
Itsearviointi.
Testit (4 kpl) ja välikokeet (2 kpl) tai loppukoe.
Harjoitustehtävien laskemisesta annetaan kehittävää palautetta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 28.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Sirpa Torvinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät sekä hän osaa soveltaa niitä.

Sisältö

- Reaaliluvut ja lausekkeen käsittely
- Yhtälöt ja epäyhtälöt
- Yleisimmät reaalifunktiot
- Kolmio- ja tasogeometria
- Joukko-opin ja logiikan perusteet
- Lukujärjestelmämuunnokset

Aika ja paikka

2.9.2022 - 28.10.2022

Oppimateriaalit

Tuomilehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen & Surakka. Insinöörin matematiikka. Edita.
Henttonen, Peltomäki & Uusitalo. Tekniikan matematiikka 1. Edita.
Toivonen & Sorvali. TAMplus. WSOYpro.
Luento- ja harjoitusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Opetusta, harjoituksia sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Oppimistehtävinä on harjoitustehtäviä, joissa opitaan ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä niiden soveltaminen.

Opiskelijan ohjaus tapahtuu etäopetustunneilla sekä Moodlessa.

Opiskelija saa palautetta harjoitustehtäviä laskiessa sekä opintojakson lopussa hän saa kokonaispalautteen.

Oppimisympäristönä toimii Zoom-etäyhteysluokka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi etätehtävässä ja välikokeessa tai loppukokeessa.
Itsearviointi.
Etätehtävät (1 kpl) ja välikoe (1 kpl) tai loppukoe.
Harjoitustehtävien laskemisesta annetaan kehittävää palautetta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia konetekniikan alan työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet. Opiskelija kykenee valitsemaan ja implementoimaan tarkoituksenmukaiset sensorit ja toimilaitteet osaksi esineiden internetiä (IoT) tai automaatioteknistä järjestelmää. Opiskelija kykenee muuntamaan sensoreiden datan mittaussignaaliksi ja hallitsee analogisen signaalin muuntamisen tietokonepohjaisille mittaus- ja säätöjärjestelmille soveltuvaan digitaaliseen muotoon.

Sisältö

- Mittaamisen fysikaaliset perusteet
- Analogiset ja digitaaliset signaalit sekä väyläteknologiat
- Toimilaitteiden ohjaustekniikat ja niiden sähkötekniikka
- Mittaushäiriöiden ja kohinan sähkötekninen suodatus
- Analogia-digitaalimuunnos
- Mittaussignaalien galvaaninen erotus

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu viikkojen 2. ja 17. välisenä aikana. Oppitunteja on viikoittain 4 tuntia.

Oppimateriaalit

Kaikki opintomateriaali tarjotaan opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelu tpaahtuu laboratoriossa, jossa opiskleijat tekevät ohajtusti laboratoriotöitä ja itsenäisesti tuottavat harjoitustehtäviin arvioitavat raportit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä vaan opintjakso suoritetaan harjoitustehtävillä. Opintojakson uusimisessa, arvosanan korottamisessa ja hylätyn arvosanan korottamisessa hyväksytyksi noudatetaan voimassa olevaa Lapin AMKin tutkintosääntöä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson muut suoritustavat sovitaan opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa erikseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sijoittuu kalenteriviikkojen 2. ja 17. väliseen ajankohtaan. Opintojakson harjoitustöiden viimeinen palautuspäivä on 30.4.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti valitsemaan ja implementoimaan anturin tai toimilaitteen osaksi IoT- tai automaatiojärjestelmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja kykenee itsenäisesti toteuttamaan sensoreiden ja toimilaitteiden liittämisen IoT- tai automaatiojärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan mittausanturoinnin ja toimilaitteiden sähköteknisen asennuksen sekä galvaanisen erotuksen häiriöllisessä ympäristössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuhin harjoitustöihin, jotka pisteytetään. Opintojakson arvosanaan 1 vaaditaan maksimissaan n. 33% kokonaispistemäärästä. Arvosanaan 5 vaaditaan maksimissaan 90% pistemäärä kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojaksolle asetettuja minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija kykenee ohjatusti valitsemaan ja implementoimaan anturin tai toimilaitteen osaksi IoT- tai automaatiojärjestelmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee sensoreiden ja toimilaitteiden toimintaperiaatteet ja kykenee itsenäisesti toteuttamaan sensoreiden ja toimilaitteiden liittämisen IoT- tai automaatiojärjestelmään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan mittausanturoinnin ja toimilaitteiden sähköteknisen asennuksen sekä galvaanisen erotuksen häiriöllisessä ympäristössä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet sekä tiedät millaiset elementit ja tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen. Osaat kartoittaa asiakaskokemuksen nykytilan, suunnitella asiakaskokemuksen kehittämistoimenpiteitä ja toteuttaa niitä..

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään asiakaskokemusta. Perehdyt asiakaskokemuksen keskeisiin käsitteisiin, elementteihin ja tekijöihin. Tutustut asiakaskokemuksen kartoittamisen ja kehittämisen mentelemiin ja työvälineisiin sekä sovellat niitä käytännönssä.

Aika ja paikka

OnLine opintojakso. Moodlessa on opiskeluympäristö, josta löytyy linkki Zoom-luennoille, tehtäviin ja materiaaliin. Opintojakso alkaa 1.2.2023 klo 17:00

Oppimateriaalit

Materiaali päivitetään opintojakson verkkoympäristöön. Käytettävyystutkimus ja käyttäjäkokemus avainsanat.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan asiakaskokemuksen kehittämistä ja siihen liittyviä menetelmiä. Asiakaskokemusta tarkastellaan digitaalisten palvelujen asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Opiskelu tapahtuu osallistumalla online-luentoihin, itseopiskeluna ja tehtäviä tekemällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa opintojakson itsenäisesti esittämällä opettajille suunnitelman toteutustavasta. Suunnitelman tulee vastata opintojakson tavoitteita.

Sisällön jaksotus

Mitä on käyttäjäkokemus - Miten sitä mitataan ja arvioidaan - Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää.

Näiden aiheiden parissa käytetään aika opintojaksolla sekä ohjausluentojen, että tehtävien osalta. Jaksotus tarkentuu kurssin alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet asiakaskokemuksen nykytilan ja määrittelet kehitystyöhön yleisesti sopivia toimenpiteitä ja työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ja havainnollistat asiakaskokemuksen nykytilan. Asetat kehitystyölle tavoitteita ja valitset niiden saavuttamista tukevat menetelmät ja toimenpiteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuden. Perustelet asiakakokemuksen nykytilan kartoittamis- ja kehitystyöhön käytettävät menetelmät, toimenpiteet ja työvälineet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tehdään opiskelijan palauttamien tehtävien perusteella. Arvioinnissa kiinitetään huomiota käyttäjäkokemuksen ymmärtämiseen ja sisäistämiseen.

Kaikki tehtävät tulee palauttaa hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä hyväksytysti.
Yksi tai useampi tehtävien vastauksista on hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt tehtävät hyväksytysti, mutta tehtävien vastaukset ovat lyhyitä ja vain kopioitu lähteistä eli oma pohdinta puuttuu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osoittanut vastauksissaan ymmärtävän käyttäjä/asiakaskokemuksen merkityksen ja pystyy hyvin pohtimaan sen merkitystä ja tarvittaessa soveltamaan oppimaansa uusiin tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee käyttäjä/asiakaskokemuksen sisällön erittäin hyvin, pystyy pohtimaan ja perustelemaan sen merkitystä digitaalisissa palveluissa yleisesti. Pystyy kehittämään digitaalisten palvelujen asiakaskokemusta oppimansa perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 04.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Karjalainen
Vastuuhenkilö

Ari Karjalainen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Pystyy toteuttamaan automaattisen digitaalisesti säädetyn järjestelmän. Ymmärtää säätöjärjestelmän ja ohjausjärjestelmän perusteet.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali tarjotaan moodle - työtilassa.

Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöskentely, itsenäinen opiskelu ja raportointi.

Sisällön jaksotus

Sisältö (ei ole kronologisessa järjestyksessä):
1. Automaatiotekniikan peruskäsitteet ja prosessin säätö (Process control)
2. Tilakone (State Machine)
3. Anturit ja toimilaitteet (Sensors and Actuators)
4. ON-OFF säätö (On-Off Control)
5. PID-säätö (PID Controller)
6. Säätöteoria (Control Theory)

Lisätietoja opiskelijoille

Automaatiotekniikkka opintojakso perehdyttää automaatiojärjestelmien peruskäsitteisiin ja säädön toteutukseen tietokoneohjelmoinnin kautta. Automaatiotekniikka opintojakso on tarkoitettu tietotekniikan insinööriopiskelijoille, joiden opintoihin ei kuulu säätö- ja systeemiteoria vaan käytännön säätöjärjestelmien toteutus tietokonepohjaisilla logiikoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan kuudella harjoitustyöllä. Harjoitustöistä palautetaan raportti. Jokainen harjoitustyö pisteytetään 0 - 10p.
Maksimipistemäärä on 60p.
Arviointi:
<20p = 0
20p - 27p = 1
28p - 35p = 2
36p - 43p = 3
44p - 50p = 4
>51p = 5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 21.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yleisimpien automaatioverkkojen perusteet, Opiskelija osaa myös yleisimpien automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet ja osaa yhdistää automaatioverkkoon ulkoisen järjestelmän. Opiskelija tunnistaa eri automaatioverkot ja tietää niiden ominaisuudet.

Sisältö

1. Automaatioverkkojen perusteet
2. Automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet
3. Automaatioverkkojen yhdistäminen ulkoisiin järjestelmiin
4. Automaatioverkkojen ominaisuudet
5. Automaatio- ja IoT-verkkojen tietoturva

Aika ja paikka

Opintojakso luennoidaan vk. 36. - vk. 50 välisenä aikana. Luennot on viikoilla 36, 38, 40, 43, 45, 47 ja 49. Etäluennot nauhoitetaan. Luennot pidetään kello 17 - 20 välisenä aikana sisältäen taukoja.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelumateriaali tarjotaan opintojakson moodle -työtilassa. Automaatioverkkojen ja teollisuusautomaation oppikirjaksi soveltuu esimerkiksi seuraavat materiaalit:
https://www.automaatioseura.fi/site/assets/files/2157/sas29_teollisuusautomaation_tietoturva.pdf
https://www.automaatioseura.fi/julkaisut-kirjakauppa/automaation-tietoturva-julkaisut/

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna. Opintojakso toteutetaan 7 etäluennolla. Etäluennot pidetään MS Teams -alustalla keksimäärin joka toinen viikko.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson valinnainen suoritustapa on kirjatentti, jonka suoritus pitää sopia luennoijan kanssa erikseen.

Sisällön jaksotus

Sisältö
1. Automaatioverkkojen perusteet
2. Automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet
3. Automaatioverkkojen rakenne ja hierarkiatasot
4. Automaatio- ja IoT-verkkojen tietoturva
5. Automaatioverkkojen tietoturva - osa 2.
6. Teollisuuautomaation tietoturva - osa 1.
7. Teollisuuautomaation tietoturva - osa 2.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yleisimpien automaatioverkkojen perusteet, Opiskelija osaa myös yleisimpien automaatioverkkojen tiedonsiirron perusteet ja osaa yhdistää automaatioverkkoon ulkoisen järjestelmän. Opiskelija tunnistaa eri automaatioverkot ja tietää niiden ominaisuudet.
Opintojakson suoritettuaan oppija osaa automaatio- ja IoT-järjestelmien tietoverkkojen integraation ja järjestelmähallinnan erityispiirteet.

Avoimen AMK:n paikkoja yhteensä 5.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1 ja 2
Osaaminen

Opintojakson suoritettuaan oppija osaa automaatio- ja IoT-järjestelmien tietoverkkojen integraation ja järjestelmähallinnan erityispiirteet

Oppija ymmärtää ja hallitsee Automaatio- ja tietoliikenneverkkojen tiedonsiirron perustason osaamisen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3 ja 4
Osaaminen

Opintojakson suoritettuaan oppija osaa automaatio- ja IoT-järjestelmien tietoverkkojen integraation ja järjestelmähallinnan erityispiirteet

Oppija ymmärtää ja hallitsee Automaatio- ja tietoliikenneverkkojen integraation ja järjestelmänhallinnan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaaminen

Opintojakson suoritettuaan oppija osaa automaatio- ja IoT-järjestelmien tietoverkkojen integraation ja järjestelmähallinnan erityispiirteet

Oppija ymmärtää ja hallitsee Automaatio- ja tietoliikenneverkkojen integraation ja järjestelmänhallinnan erityispiirteet erinomaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - K5. Arviointi perustuu ajoissa palautettuihin ja arvioituihin oppimistehtäviin.
Opintojakso suoritetaan viidellä (5 kpl) raportilla.
Raportit pisteytetään siten, että maksimipistemäärä on 10 pistettä.
Läpipääsyn raja on 16 pistettä (n. 33%) pistettä. Luennoitsija pidättää oikeuden alentaa arviointirajoja tarpeen mukaan.
Arvosanaan 5 vaaditaan 42 pistettä (n. 85%).
0-15 = 0
16-21 = 1
22-27 = 2
28-35 = 3
36-41 = 4
42-50 = 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 200

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaali- ja integraalilaskennan periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Funktio-käsitteen täydennys, siirrot ja peilaukset koordinaatistossa
- Parametriset käyrät
- Derivaatta ja sen sovelluksia
- Kokonaisdifferentiaali virheen arvioinnissa
- Integraalifunktio ja määrätty integraali
- Integraalilaskennan sovelluksia
- Numeerisia menetelmiä

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).
Osa oppitunneista voidaan toteuttaa Zoom-verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Oheislukemisena voi käyttää esimerkiksi teosta:
Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta.
Differentiaali- ja integraalilaskenta : Ojalain laskuopit
Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2016
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016121320092

Opetusmenetelmät

Lähiopetus. Harjoitustehtävien suoritus itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintatenttejä järjestetään tarvittaessa kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti kevätlukukaudelle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaali- ja integraalilaskennan sovellustehtäviä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa soveltaa differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu noin 50 % tehtäviin ja 50 % kokeisiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • R51R21S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
 • R51M21S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää differentiaaliyhtälöiden periaatteet, rakenteet, menetelmät, terminologian ja merkintätavat sekä osaa soveltaa niitä ammattialansa ongelmien ratkaisussa.

Sisältö

- Tavalliset differentiaaliyhtälöt (ODE)
- Numeeriset Euler ja Runge-Kutta -menetelmät
- Tietokonealgebran käyttö
- Oman ammattialan sovellukset

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. Insinöörin matematiikka, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Grossman: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations, Third Edition.Chapter 10, Ordinary Differential Equations (ODE).

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista differentiaaliyhtälöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti differentiaaliyhtälöiden sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa differentiaaliyhtälöihin liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Tuomas Valtanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelijaa osaa hyödyntää kehittyneitä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita sovelluskehityksessä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Web-materiaali sekä ohjaajan oma materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ole yhteydessä ohjaajaasi vaihtoehtoisten suoritustapojen osalta.

Sisällön jaksotus

1. RecyclerView ja kertaus Android Studion ja kotlin ohjelmointikielen käytöstä
2. Internet avoimet rajapinnat. Kuinka käyttää REST apia
3. Kartat: Google Maps (Open Street Map ja MapBox)
4. Taustaprosessit
5. Oman apin tekeminen ja sen käyttäminen, case Apigility
6. MQTT-protokolla ja MQTT-server (broker) asennus
7. Oman prototyypin toteuttaminen projektityössä
+ muita aiheita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä lukukausiprojektin perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Tuomas Valtanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä sekä kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää myös eri vaiheet, jotka liittyvät valmiin mobiilisovelluksen viimeistelyyn ja julkaisuun.

Sisältö

Opintojakso sisältää edistyneempiä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita, kuten:
- Tiedonsiirtoprotokollat ja –tekniikat mobiilisovelluksessa
- Reaaliaikainen datansiirto
- Komponenttien kustomointi
- Mobiilisovelluksen testaus, viimeistely ja saattaminen julkaisukuntoon

Oppimateriaalit

Web-materiaali sekä ohjaajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, workshopit, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ole yhteydessä ohjaajaasi vaihtoehtoisten suoritustapojen osalta.

Sisällön jaksotus

1. RecyclerView ja kertaus Android Studion ja kotlin ohjelmointikielen käytöstä
2. Internet avoimet rajapinnat. Kuinka käyttää REST apia
3. Kartat: Google Maps (Open Street Map ja MapBox)
4. Taustaprosessit
5. Oman apin tekeminen ja sen käyttäminen, case Apigility
6. MQTT-protokolla ja MQTT-server (broker) asennus
7. Oman prototyypin toteuttaminen projektityössä
+ muita aiheita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää perusteet mobiilisovelluksen testaamisesta, viimeistelystä sekä julkaisemisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan monimutkaisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija kykenee hyödyntämään mobiilisovelluksen kehittämisessä automatisoituja testausmenetelmiä, sekä pystyy viimeistelemään sovelluksensa eri laitteita varten. Opiskelija ymmärtää valmiin mobiilisovelluksen julkaisuprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien sekä lukukausiprojektin perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Tuomas Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tuottaa mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä sekä kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää myös eri vaiheet, jotka liittyvät valmiin mobiilisovelluksen viimeistelyyn ja julkaisuun.

Sisältö

Opintojakso sisältää edistyneempiä mobiiliohjelmoinnin tekniikoita, kuten:
- Tiedonsiirtoprotokollat ja –tekniikat mobiilisovelluksessa
- Reaaliaikainen datansiirto
- Komponenttien kustomointi
- Mobiilisovelluksen testaus, viimeistely ja saattaminen julkaisukuntoon

Oppimateriaalit

Web-materiaali sekä ohjaajan oma materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, workshopit, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ole yhteydessä ohjaajaasi vaihtoehtoisten suoritustapojen osalta.

Sisällön jaksotus

1. RecyclerView ja kertaus Android Studion ja kotlin ohjelmointikielen käytöstä
2. Internet avoimet rajapinnat. Kuinka käyttää REST apia
3. Kartat: Google Maps (Open Street Map ja MapBox)
4. Taustaprosessit
5. Oman apin tekeminen ja sen käyttäminen, case Apigility
6. MQTT-protokolla ja MQTT-server (broker) asennus
7. Oman prototyypin toteuttaminen projektityössä
+ muita aiheita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee ohjatusti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija tietää perusteet mobiilisovelluksen testaamisesta, viimeistelystä sekä julkaisemisesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee itsenäisesti tuottamaan monimutkaisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät ulkoisia datalähteitä ja kustomoituja komponentteja. Opiskelija kykenee hyödyntämään mobiilisovelluksen kehittämisessä automatisoituja testausmenetelmiä, sekä pystyy viimeistelemään sovelluksensa eri laitteita varten. Opiskelija ymmärtää valmiin mobiilisovelluksen julkaisuprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan harjoitustehtävien perusteella.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.02.2023

Ajoitus

24.02.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

IoT-laboratorio B220

Oppimateriaalit

272/5000
Opiskelijat tekevät tehtävät tehtäviä ESP32 mikrokontrollerilla ja Raspberry Pi:llä kontaktitunneilla.
Ohjelmointiympäristöohjelmisto on ilmainen ja saatavilla internetistä.
Kaikki asiakirjat ja materiaalit löytyvät moodilta työtilasta.

Opetusmenetelmät

Tutustuminen sulautettuihin järjestelmiin ESP32 mikrokontrollerila ja Raspberry pi:llä mikroprosessorilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Kurssi tarjotaan vaihto-opiskelijoille.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla pyritään ohjaamaan opsikelijaa itsenäiseen työskentelyyn. Osallistujat voivat asettaa arvosanatason tavoitteen itsenäisesti ja arviointi perustuu palautettuihin harjoitustöihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Perusteet voivat vaihdella vuosikurssista riippuen ja ne ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi keväällä 2023 perustui työn määrään ja hyväksyttyihin harjoituksiin.

Arviointiperuste:
2 kpl harjoituksia hyväksytään = Arvosana 1
4 kpl harjoituksia hyväksytään = Arvosana 2
5 kpl harjoituksia hyväksytään = Arvosana 3
6 kpl harjoituksia hyväksytään = Arvosana 4
8 kpl harjoituksia hyväksytään = Arvosana 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia johtotehtävissä ja tuntee esimiestyön periaatteet. Opiskelija tuntee esimiestyön juridiset vastuut ja velvollisuudet. Osaa organisaatioviestinnän tavoitteet ja keinot ja harjaantuu vaativiin ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin esimiesviestinnässä. Osaa mediaesiintymisen esimies- ja johtamistyössä. Opiskelija osaa esimiestyön vaatimukset ja velvoitteet. Opiskelija tuntee johtamisen perustyökalut ihmisten ja asioitten johtamisessa. Opiskelija ymmärtää oman osaamisen ja jatkuvan parantamisen periaatteet organisaation kehittämisessä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Toteutetaan Rovaniemen Jokiväylän kampuksella keväällä 2023.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hyödynnetään Moodlessa ja tunneilla jaettavaa materiaalia, kuten erilaisia artikkeleita ja videoita Lisäksi hyödynnetään seuraavaa kirjallisuutta:
Uusi-Rauva, Haverila. Teollisuustalous, 6. tai uudempi painos.
Martinsuo, Mäkinen, Suomala. Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa
S. Hokkanen; O. Strömberg . IHMISTEN JOHTAMINEN
Hokkanen Simo; Strömberg Oiva. LAATUUN JOHTAMINEN
Lecklin. Laatu yrityksen menestystekijänä.
Lecklin. Laadunkehittäjän työkalupakki.
Anttila, Lecklin. Menestyksen työkalut yrittäjille ja esimiehille.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan projektioppimisen periaatteita noudattaen. Opintojakso on integroitu IoT-projektiin. Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä, projekti, luentoja ja harjoituksia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö toteutuu kausiprojektin mukaisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

KV-yhteydet toteutetaan kausiprojektin mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö muodostuu seuraavista osista:
- itsensä johtaminen
- organisaatiot
- rekrytointi
- esihenkilön tehtävät ja rooli
- johtamisjärjestelmä
- laatujohtaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet. Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusperiaatteet ja osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä viestejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä viestii jäsentyneesti ja havainnollisesti vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön. Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti ja havainnollisesti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa. Opiskelija esiintyy vakuuttavasti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa. Opiskelija osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan eri yhteisöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan itse- ja vertaisarvioinnin periaatteilla sekä oppimistehtävien ja projektista suoriutumisen mukaan.
Tyydyttävä (1):
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet. Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusperiaatteet ja osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä viestejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.
Tyydyttävä (2):
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä viestii jäsentyneesti ja havainnollisesti vuorovaikutustilanteissa.
Hyvä (3):
Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön. Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti ja havainnollisesti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti.
Hyvä (4):
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa. Opiskelija esiintyy vakuuttavasti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä monipuolisesti.
Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa. Opiskelija osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan eri yhteisöissä.

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet. Opiskelija osaa organisaatioviestinnän perusperiaatteet ja osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä viestejä annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä viestii jäsentyneesti ja havainnollisesti vuorovaikutustilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön. Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti ja havainnollisesti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti.
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa. Opiskelija esiintyy vakuuttavasti, innostavasti ja vuorovaikutteisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa. Opiskelija osoittaa, jakaa ja rakentaa asiantuntijuuttaan eri yhteisöissä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen tunnet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Ymmärrät miten IT-palveluita hallitaan ja millaisten prosessien ja tietojärjestelmien avulla IT-palvelunhallintaa toteutetaan.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt IT-palvelunhallinnan keskeisiin käsitteisiin, viitekehyksiin ja parhaisiin käytänteisiin. Tutustut erilaisiin tapoihin hallita IT-palveluita yrityksissä ja organisaatiossa. Tutustut IT-palelunhallinan tietojärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Tunnistat yksittäisiä IT-palvelunhallinnan prosesseja ja tietojärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt soveltamaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Osaat havainnollistaa IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt vertailemaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta tapauskohtaisesti. Osaat suunnitella IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 09.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida IoT-laitteen, joka kommunikoi verkon kautta käyttäjän kanssa. Opiskelija osaa ottaa huomioon IoT-laitteen ja -järjestelmän vaatiman tietoturvan. Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalveluiden mahdollisuuksia IoT-laitteen toiminnassa. Opiskelija osaa rakentaa käyttöliittymän IoT-laitteelle/IoT-laitteille.

Sisältö

- Interaktiivisen IoT-laitteen ohjelmointi
- IoT-laitteiden kommunikointi verkkoon (protokollat)
- IoT-laitteiden käyttöliittymä
- IoT-laitteiden tietojenkäsittely ja tietojentallentaminen (ohjelmointi)
- IoT-laitteiden tietoturva

Aika ja paikka

Zoom

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaali löytyy Moodle työtilasta.

Opetusmenetelmät

IoT-teoria. Hands on tehtäviä laitteiden kanssa

Opiskelijoille lähetetään lainaksi opintojaksolla käytettävät laiteet postitse.
Paketti sisältää Raspberry pi4 8GB, ESP32, Grovepi sensoripaketin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

1. Mitä on IoT, opintojaksolla käytettävien IoT-laitteiden käytöönotto
2. Linux-perusteet.
3. Iot-ohjelmointi useampi opetuskerta
4. IoT-laitteiden kommunikointi verkkoon (protokollat), Viestintäprotokollat
5. IoT-laitteiden tietojenkäsittely ja tietojentallentaminen (ohjelmointi)
6. IoT-laitteiden tietoturva.
7. IoT-pilvipalvelu(t)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen Iot-laitteen, joka kommunikoi verkkoon. Opiskelija osaa toteuttaa IoT-laitteelle käyttöliittymän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa rakentaa vaatimukset täyttävän IoT-laitteen/IoT-laitteita. Opiskelija osaa toteuttaa IoT-laitteelle vaatimukset täyttävän käyttöliittymän. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti palveluntarjoajien mahdollisuuksia IoT-laitteen toteutuksessa. Opiskelija osaa ratkaista IoT-laitteen toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoida IoT-laitteita hyödyntäen palveluntarjoajien ja IoT-laitteiden ominaisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa valita parhaan toteutustavan IoT-laitteen toteuttamiseksi. Opiskelija osaa suunnitella IoT-ratkaisuja. Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisia IoT-ratkaisun tuomia ongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinit perustu viikkotehtävien raportteihin ja niistä saatujen pistemääriin.

Opintojaksolla on 6 viikkoraporttia, jotka sisältävät jokainen 4-5 tehtävää luentojen aiheista.
Arvioinit perustu viikkotehtävien raportteihin ja niistä saatujen pistemääriin.

Arvionti:
0 hylätty 0-25p
Arvosanan 1 26-36p
Arvosanan 2 37-47
Arvosanan 3. 48-57
Arvosanan 4. 58-67
Arvosanan 5. 68-80

Hylätty (0)

Ei palautettuja viikkotehtäviä. pisteet <-25

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1-2: Tietää ja tuntee Iot-peruskäsitteet. Kykenee laitteistojen, sovellukset ja antureiden peruskäyttöön, 38%-63% maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3-4: Tietää ja tuntee Iot-laitteet. Kykenee käyttämään yleisimpiä käytettäviä IoT-ohjelmointikieliä, sovelluksia ja antureita perustasoa laajemmin, 64%-82% maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5: Hallitsee erinomaisesti IoT-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman Iot-projektin.Kykenee käyttämään ja soveltamaan omassa työssä/opiskelussa yleisimpiä käytettäviä IoT-ohjelmointikieliä, sovelluksia ja antureita monipuolisesti, 83% maksimipisteistä
.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida IoT-laitteen, joka kommunikoi verkon kautta käyttäjän kanssa. Opiskelija osaa ottaa huomioon IoT-laitteen ja -järjestelmän vaatiman tietoturvan. Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalveluiden mahdollisuuksia IoT-laitteen toiminnassa. Opiskelija osaa rakentaa käyttöliittymän IoT-laitteelle/IoT-laitteille.

Sisältö

- Interaktiivisen IoT-laitteen ohjelmointi
- IoT-laitteiden kommunikointi verkkoon (protokollat)
- IoT-laitteiden käyttöliittymä
- IoT-laitteiden tietojenkäsittely ja tietojentallentaminen (ohjelmointi)
- IoT-laitteiden tietoturva

Aika ja paikka

B220 IoT-laboratorio

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaali löytyy Moodle työtilasta.

Opetusmenetelmät

IoT-teoria. Hands on tehtäviä IoT-laitteistojen ja eri IoT-teknologioiden parissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

1. Mitä on IoT ja opintojaksolla käytettävien IoT-laitteiden käytöönotto
2. Linux-perusteet.
3. Iot-ohjelmointi
4. IoT-laitteiden kommunikointi verkkoon (protokollat), Viestintäprotokollat
5. IoT-laitteiden tietojenkäsittely ja tietojentallentaminen (ohjelmointi)
6. IoT-laitteiden tietoturva.
7. IoT-pilvipalvelu(t)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen Iot-laitteen, joka kommunikoi verkkoon. Opiskelija osaa toteuttaa IoT-laitteelle käyttöliittymän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa rakentaa vaatimukset täyttävän IoT-laitteen/IoT-laitteita. Opiskelija osaa toteuttaa IoT-laitteelle vaatimukset täyttävän käyttöliittymän. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti palveluntarjoajien mahdollisuuksia IoT-laitteen toteutuksessa. Opiskelija osaa ratkaista IoT-laitteen toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ohjelmoida IoT-laitteita hyödyntäen palveluntarjoajien ja IoT-laitteiden ominaisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa valita parhaan toteutustavan IoT-laitteen toteuttamiseksi. Opiskelija osaa suunnitella IoT-ratkaisuja. Opiskelija kykenee ratkaisemaan monimutkaisia IoT-ratkaisun tuomia ongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnit perustuvat viikkotehtävien raportteihin ja niistä saatujen pistemääriin.


Opintojaksolla on 6 viikkoraporttia, jotka sisältävät jokainen 4-5 tehtävää luentojen aiheista.
Arvioinnit perustuvat viikkotehtävien raportteihin ja niistä saatuihin pistemääriin.

Arviointi:
0 hylätty 0-25p
Arvosanan 1 26-36p
Arvosanan 2 37-47
Arvosanan 3. 48-57
Arvosanan 4. 58-67
Arvosanan 5. 68-80

Hylätty (0)

Ei palautettuja viikkotehtäviä tai viikkotehtävistä saatu pistemäärä liian alhainen. pisteet <-25

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1-2: Tietää ja tuntee Iot-peruskäsitteet. Kykenee laitteistojen, sovellukset ja antureiden peruskäyttöön, ~ 34%-60% maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3-4: Tietää ja tuntee Iot-laitteet. Kykenee käyttämään yleisimpiä käytettäviä IoT-ohjelmointikieliä, sovelluksia ja antureita perustasoa laajemmin, ~ 61%-82% maksimipisteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5: Hallitsee erinomaisesti IoT-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman Iot-projektin.Kykenee käyttämään ja soveltamaan omassa työssä/opiskelussa yleisimpiä käytettäviä IoT-ohjelmointikieliä, sovelluksia ja antureita monipuolisesti, ~83% maksimipisteistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Pajula
 • Aku Kesti
 • Anssi Ylinampa
 • Juhani Angelva
 • Tuija Haapasalmi
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja menetelmiä käytännön Älykkäiden järjestelmien projektin läpivientiin ja ongelmanratkaisuun.
- Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Opiskelija osaa toimia asiakasrajapinnassa.
- Opiskelija saa toimia kokouksen puheenjohtajana myös verkkoympäristössä ja hallitsee kokouskäytänteet ja -dokumentoinnin.
- Opiskelija osaa kehittävän kirjallisen ja suullisen raportoinnin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintokokonaisuus järjestetään kevään 2023 aikana Rovaniemen kampuksella.
Tarkemmat tiedot lukujärjestyksestä

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali ja dokumenttipohjat tarjotaan Moodlessa.
Luentomateriaali pohjautuu kansainväliseen projektinhallinan viitekehykseen.
PMBOK - Project Management Body of Knowledge - framework on neljän vuoden välein uusiutuva strandardi, jonka viimeisin versio
on ilmestynyt vuonna 2017 sisältäen PMBOKin ja agile-laajennuksen ketterään projektijohtamiseen.
Teos tulee saataville Lapin yliopiston kirjastoon sähköisenä versiona talven 2019-2020 aikana.
https://www.amazon.de/Project-Management-Knowledge-Guide-Sixth-Practice/dp/1628253827/ref=sr_1_1?keywords=PMBOK&qid=1569835060&s=books-intl-de&sr=1-1

Opetusmenetelmät

Projektiin on integroitu lukukauden opintojaksot. Projektin läpiviennissä hyödynnetään ohjelmistotekniikan ketteriä menetelmiä. Opettajatiimi järjestää erikseen katselmointeja projektin eri vaiheissa. Katselmoinnissa käydään läpi työn etenemistä, kun projektiimin henkilön panosta projektissa ja projektissa ilmenneitä ongelmia.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

IOT-Projekti toteutetaan yhteistyössä paikallisen yrityksen kanssa. Yritykseltä tulee toimeksianto ja he ovat antamassa palautetta toteutetusta projektista ja saavutetuista tuloksista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Projektin suunnittelu ja dokumentaatio
Tiimityöskentelyn roolitus ja asiakokonaisuuksien hallinta
SCRUM prosessin mukainen vaiheistus katselmointeineen
Seminaariin valmistautuminen ja projektituotosten esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja on ohjauksen varassa.
Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista.
Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella.
Opiskelija on pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.
Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia– ja kielivirheitä ja –puutteita.
Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti– ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.

Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti– ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti– ja asiakieltä, Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINNIN KOHTEET
Arviointi tapahtuu käytännössä projektiprosessin läpiviennin kaikissa vaiheissa.
Arviointi kohdistuu sekä tuotteeseen että prosessiin huomioiden mm.:
Tiimiarviointi:
·Projektiprosessin hallinta
·Projektidokumentaation laatu (sisältö, muoto, kattavuus, kieli)
·Tuotteen laatu (Kokonaisuuden toimivuus, näyttävyys, tavoitteiden saavuttaminen)
Yksilöarviointi:
·Sitoutuminen projektiin, läsnäolo ja aktiivisuus
·Rakentavahenkisyys, tiimityötaidot, aloitteellisuus, asenne ja käytös
PALAUTTEET:
Opiskelijoilta:
* Katselmointitilanteessa
Suulliset palautteet oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista
Kehityskohteita
Käsittely: Opetiimi käsittelee opetiimin palavereissa ja katselmoinnin yhteydessä => reagointi
* Päätöstilanteessa
INNOKOMPIN mittariston muk. itsearviointi
Projektin itsearviointi/-vertaisarviointi
Käsittely: Opetiimin yhteiskäsittely tapahtuman jälkeen
* Opintojaksopalautteet / SoleOPS
Käsittely: opettaja käsittelee omansa ja reagoi saamaansa palautteeseen
Opettajilta: Opetiimin palavereissa käsittely
CDIO-itsearvioinnit vuosittain

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoittelu 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoittelu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoittelu 1
 • Harjoittelu 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella pieniä ohjelmia, hallitsee ohjelmoinnin logiikan, rakenteisen ohjelmoinnin ohjausrakenteet ja hyvät ohjelmointikäytännöt sekä osaa hyödyntää kirjastofunktioita.

Sisältö

- Algoritminen ajattelu ja ohjelmointiparadigmat
- Ohjelmointiympäristöt ja versionhallintatyökalut
- Ohjelmoinnin peruskäsitteet
- Rakenteinen ohjelmointi
- Kirjastot

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
- Verkkomateriaali
- Esimerkit moodlessa
- Harjoitukset
- Web-oppimisympäristöt
- CodeCombat-ohjelmointioppimisympäristö

Opetusmenetelmät

Opintojakso pidetään heti opintojen alussa, jolloin ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli on Python (versio 3).
Opetus järjestetään lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti. Tunnit sisältävät teoriaa, harjoitusten tekemistä ja koodipajatoimintaa.
Lisäksi harjoituksia tehdään itsenäisesti omalla ajalla.

Sisällön jaksotus

1. Ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmoinnin perusteet
2. Ehtolauseet ja merkkijonojen käsittely
3. Toistolauseet ja kokoelmat
4. Funktiot ja tiedostot
5. Olioiden perusteet
6. Muut aiheet:
- Ongelmanratkaisu
- Ohjelmoinnin ja tietokoneen välinen suhde
- Python vs. C-pohjaiset ohjelmointikielet
- Pythonin lisäkirjastot/-moduulit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakenteisen ohjelmoinnin periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia.

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteiden (valinta- ja toistorakenteet) lisäksi funktioita ja tietorakenteita.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustason ohjelmointiongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa kirjallisuudesta ja digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Opiskelija osaa valita tehtävään tarkoituksenmukaiset ratkaisualgoritmit, suunnitella ohjelmointitehtäviään ja hakea ratkaisuja ohjelmointiongelmiin itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja ylläpidettävää ohjelmakoodia, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia tietorakenteita ja ratkaisualgoritmeja. Tekeminen on suunnitelmallista. Opiskelija osaa ratkaista vaativia ohjelmointiongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tuotettujen viikkotehtäväharjoitusten, vapaaehtoisten lisätehtävien sekä loppuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

03.09.2022 - 25.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Tuomas Valtanen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella pieniä ohjelmia, hallitsee ohjelmoinnin logiikan, rakenteisen ohjelmoinnin ohjausrakenteet ja hyvät ohjelmointikäytännöt sekä osaa hyödyntää kirjastofunktioita.

Sisältö

- Algoritminen ajattelu ja ohjelmointiparadigmat
- Ohjelmointiympäristöt ja versionhallintatyökalut
- Ohjelmoinnin peruskäsitteet
- Rakenteinen ohjelmointi
- Kirjastot

Oppimateriaalit

Luentomateriaali
- Verkkomateriaali
- Esimerkit ja live-ohjelmointi
- Harjoitukset
- Web-oppimisympäristöt
- CodeCombat-ohjelmointioppimisympäristö

Opetusmenetelmät

Opintojakso pidetään heti opintojen alussa, jolloin ohjelmointikokemusta ei edellytetä. Opintojaksolla käytettävä ohjelmointikieli on Python (versio 3).
Muutoin opintojakson tunnit ovat Zoom/Kaltura-etäopetusjärjestelmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Luentojen ja harjoitusten tueksi järjestetään koodipajatoimintaa hyödyntäen Zoom/Kaltura -etäopetusjärjestelmää.
Opiskelija tekee itsenäisesti harjoituksia.

Sisällön jaksotus

1. Ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmoinnin perusteet
2. Ehtolauseet ja merkkijonojen käsittely
3. Toistolauseet ja kokoelmat
4. Funktiot ja tiedostot
5. Tiedonhallinta ja JSON
6. Muut aiheet:
- Ongelmanratkaisu
- Ohjelmoinnin ja tietokoneen välinen suhde
- Python vs. C-pohjaiset ohjelmointikielet
- Pythonin lisäkirjastot/-moduulit
- Olioiden perusteet Pythonilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakenteisen ohjelmoinnin periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia ohjelmia.

Opiskelija osaa käyttää ohjelmoinnin perusrakenteiden (valinta- ja toistorakenteet) lisäksi funktioita ja tietorakenteita.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan perustason ohjelmointiongelmia sekä hakemaan tarvittaessa lisätietoa kirjallisuudesta ja digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Opiskelija osaa valita tehtävään tarkoituksenmukaiset ratkaisualgoritmit, suunnitella ohjelmointitehtäviään ja hakea ratkaisuja ohjelmointiongelmiin itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja ylläpidettävää ohjelmakoodia, jossa hyödynnetään tarkoitukseen soveltuvia tietorakenteita ja ratkaisualgoritmeja. Tekeminen on suunnitelmallista. Opiskelija osaa ratkaista vaativia ohjelmointiongelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan tuotettujen viikkotehtäväharjoitusten, vapaaehtoisten lisätehtävien sekä loppuraportin perusteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • KA54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia johtotehtävissä ja tuntee esimiestyön periaatteet. Opiskelija tuntee esimiestyön juridiset vastuut ja velvollisuudet.

Sisältö

Organisaatiot
Rekrytointi
Esimiehen tehtävät ja rooli
Johtamisjärjestelmä
Laatujohtaminen

Oppimateriaalit

Oppimismateriaali Moodlessa sekä erikseen mainittu ajankohtainen kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle ympäristöjä käyttäen.
Oppimistehtävät sovitaan opintojakson alussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät voidaan ottaa yrityksistä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n paikkoja yhteensä 5.
Opintojakso on tarkoitettu erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Oppimisen suunnittelu ja itsearviointi: 1/3
Oppimistehtävien arviointi: 2/3

Hyväksytty suoritus edellyttää annettujen oppimistehtävien suorittamista ja aikataulujen noudattamista.

Kokonaisarvosana muodostuu itsearvioinnista, vertaisarvioinnista ja valmentajan arvioinnista.
Kokonaisarvosana: T1-K5

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä.

Hyvä (3)
Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa.

Hylätty (0)

Joku arvioinnin kohde tekemättä/ palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ja suoriutuu annetuista tehtävistä ohjatusti. Opiskelija osaa perusasiat itsensä johtamisesta ja tietää ihmisten ja asioiden johtamisen periaatteet
Opiskelija osaa esimiehen ja alaisen perustehtävät. Opiskelija tietää perusteet organisaation toiminnan ja laadun kehittämisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa hyödyntää ohjatusti esimiestyössä tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä. Opiskelija osaa tiimitoiminnan periaatteet ja osoittaa sen toiminnallaan. Opiskelija tuntee esimiestyössä tarvittavan lainsäädännön.
Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija osaa esimiehen rooliin kuuluvat tehtävät ja osoittaa osaamisensa oppimisprojektissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyvän johtamisen ja esimiestyön periaatteet ja osaa soveltaa osaamistaan oppimisprojekteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
 • Aku Kesti
 • Tuomas Valtanen
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ketterän projektinhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa ketterän projektinhallinnan käytäntöjä tietoteknisessä projektissa.

Sisältö

- Ketterät menetelmät projektinhallinnassa
- DevOps
- Sidosryhmien hallinta

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu pääasiassa kampuksella lukujärjestyksen mukaisesti. Katselmoinnit toteutetaan Teamsin välityksellä.

Oppimateriaalit

Ketteriin menetelmiin liittyvää kirjallisuutta ja videoita löytyy Internetistä. Erityisesti SCRUMin metodologiaan kannattaa tutustua projektinhallinnan näkökulmasta.
Dokumenttipohjat tarjotaan opintojakson yhteydessä Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opiskelijoista muodostetaan 3-4 hengen projektiryhmät, jotka toteuttavat käytännön projektin ketteriä projektinhallinnan menetelmiä hyödyntäen (SCRUM). Oppiminen sisältää mm. vierailevia luentoja aiheen ympäriltä, katselmointeja sekä ohjausistuntoja. Projektien tuotokset esitellään kaikkien TVT-ryhmien yhteisessä projektinäyttelypäivässä huhtikuun lopulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa myös työelämän projektissa. Toteutustavasta sovitaan erikseen yksityiskohtaisesti vastuuopettajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin järjestelmäkehitykseen liittyvän ketterän projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista ketterää projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista eikä perustu indikaattoreihin (projektin mittausdata).

Opiskelija osaa dokumentoida valitun ketterän menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ketterän projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä ketterän projektin läpi sekä ohjata projektia indikaattoreihin perustuen.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun ketterän menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ketterän projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata ketterää projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun ketterän menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, vastuullisuuteen ja tuloksiin yksilönä (50%) ja projektiryhmätasolla (50%). Arviointi on jatkuvaa eli arvioinnin kohteena on koko prosessi, ei vain lopputulos.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 16.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anu Nikkeri
Vastuuhenkilö

Anu Nikkeri

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ketterän projektinhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa ketterän projektinhallinnan käytäntöjä tietoteknisessä projektissa.

Sisältö

- Ketterät menetelmät projektinhallinnassa
- DevOps
- Sidosryhmien hallinta

Aika ja paikka

Zoom-luennot tiistai-iltaisin.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta täydennetään myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Kurssilla opiskellaan projektinhallintaa ketterien kehittämismenetelmien mekanismeilla. Keskitytään projektipäällikön, tuoteomistajan ja prosessin omistajan rooleihin ja projektien sisällölliseen suunnitteluun sekä sopimushallinnan perusteisiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssi on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti työssä oppimisena erikseen sovittaessa.

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahdeksi jaksoksi. Ensimmäinen jakso on teoriapainotteinen ja keskitytään termistöihin. Toinen jakso keskittyy soveltamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin järjestelmäkehitykseen liittyvän ketterän projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista ketterää projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista eikä perustu indikaattoreihin (projektin mittausdata).

Opiskelija osaa dokumentoida valitun ketterän menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää ketterän projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä ketterän projektin läpi sekä ohjata projektia indikaattoreihin perustuen.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun ketterän menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee ketterän projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata ketterää projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun ketterän menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö ja tentti. Painotus 50/50.

Hylätty (0)

Puutteellinen tai virhellinen suoritus.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää ketterien menetelmien perusteet ja projektissa tarvittavien roolien tehtävänkuvan mukaiset vastuut. Pystyy soveltamaan pieniä kokonaisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää ketterien menetelmien perusteet ja projektissa tarvittavien roolien tehtävänkuvan mukaiset vastuut. Pystyy soveltamaan pieniä kokonaisuuksia. Pystyy suunnittelemaan projektin ja ymmärtää projektin johtamisessa tarvittavat toimintamallit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyvin ketterien menetelmien perusteet ja projektissa tarvittavien roolien tehtävänkuvan mukaiset vastuut. Pystyy soveltamaan roolituksia ja sisällällöllistä hallintaa ammattimaisesti. Pystyy suunnittelemaan laajemman projektin ja ymmärtää projektin johtamisessa tarvittavat toimintamallit.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tauno Tepsa
Vastuuhenkilö

Tauno Tepsa

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja ja ymmärtää niiden erityispiirteet. Opiskelija osaa asentaa ja konfiguroida lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja optimoiden niiden suorituskykyä. Opiskelija osaa konfiguroida ja ylläpitää tietoturvallisesti lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja. Opiskelija ymmärtää erilaisten verkkostandardien erot. Opiskelussa painotetaan IoT-sovelluksiin liittyviä lyhyen ja pitkän kantaman langattomia verkkoja.

Sisältö

Lyhyen -ja pitkän kantaman langattomat verkot:
- Radioteknisen tiedonsiirron perusteet ja standardit
- Viestintäprotokollat
- Langattomien IoT-verkkojen konfigurointi ja ylläpito
- Langattoman IoT-verkon tietoturva

Aika ja paikka

Opetus toteutetaan opintoviikkojen 2. ja 17. välisenä aikana. Opintojakso päättyy lukukauden päättyessä 31.7.2023. Opintojakson harjoitustöille on viimeinen palautuspäivä sunnuntaina 30.4.2023

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali tarjotaan opintojakson työtilassa.

Opetusmenetelmät

Opetus on pääasiassa lähiopetusta. Opintojakso suoritetaan laboratoriossa tehtävillä harjoitustöillä. Opiskelijat tuottavat harjoitustöistä raportit itsenäisesti, jotka palautetaan opintojakson käytössä olevaan työtilaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson uusimiseen ja arvosanan korottamiseen sovelletaan Lapin AMKin voimassa olevaa ohjeistusta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa vaihtoehtoisella suoritustavalla sopimalla opintojakson opetuksesta vastaavan opettajan kanssa vaadittavat suoritukset. Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen (AHOT) sovelletaan Lapin AMKin voimassaolevaa ohjeistusta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan opintoviikkojen 2. ja 17. välisenä aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää langattoman tiedonsiirron perusteet ja soveltaa periaatteita käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa valita soveltuvan langattoman tiedonsiirron standardin ja teknologian. Opiskelija kykenee toteuttamaan langattoman tiedonsiirron sovelluksen ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa suunnitella ja toteuttaa langattoman verkon ratkaisuja itsenäisesti ottaen huomioon tietoturvan vaatimukset.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvoasteikolla 0 (Hylätty) - 5 (kiitettävä). Opintojakson harjoitustehtävät pisteytetään ja läpipääsyn raja on maksimisssaan 33% maksimipistemäärästä. Kiitettävän arvosanan raja on n. 90% maksimipistemäärästä.

Hylätty (0)

Oppilas ei saavuta opintojaksolle asetettuja minimivaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää langattoman tiedonsiirron perusteet ja soveltaa periaatteita käytännössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa valita soveltuvan langattoman tiedonsiirron standardin ja teknologian. Opiskelija kykenee toteuttamaan langattoman tiedonsiirron sovelluksen ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa langattoman verkon ratkaisuja itsenäisesti ottaen huomioon tietoturvan vaatimukset.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tietojenkäsittely 1 AMK
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan liiketoimintaa. Suorittamisen jälkeen tunnet liiketoiminnan analysoinnin peruskäsitteet ja osaat valita ja soveltaa liiketoiminnan anaylsointimenetelmiä, tietolähteitä ja tekniikoita tarvelähtöisesti käytännön selvitystyössä.

Sisältö

- Liiketoiminnan analysoinnin alkuperä ja tavoitteet
- Liiketoiminnan analysoinnin käsitteitä, menetelmiä ja tekniikikoita
- Liiketoiminnan analysoinnin tieto- ja datalähteet
- Käytännön harjoituksia

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Analysoit liiketoimintaa ja kuvailet työsi tuloksia. Hahmottelet selvitystyön tavoitteita, tietolähteitä, menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Analysoit liiketoiminta ja selität tuloksia. Valitset työllesi tavoitteet, tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Analysoit liiketoimintaa ja teet johtopäätöksiä tuloksista. Perustelet asettamasi tavoitteet sekä käyttämäsi tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lineaarialgebran perusperiaatteet ja -menetelmät sekä hän osaa soveltaa niitä.

Sisältö

- Kompleksiluvut
- Matriisit ja determinantit
- Yhtälöryhmät
- Trigonometria
- Vektorit
- Analyyttinen geometria (lähinnä suorat)

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim.
Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Makkonen, H., Surakka, J. 2021. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA. Edita Publishing Oy
Henttonen, J., Peltomäki, J., Uusitalo, S. 2007 tai uudempi. TEKNIIKAN MATEMATIIKKA 1. Edita Publishing Oy
Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T., Rantakaulio, A. 2011. TEKNINEN MATEMATIIKKA 1. Amk-Kustannus Oy Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, laskuharjoitukset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu lähtökohtaisesti arvioitaviin kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita arvosanaa 1 varten riittävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ammattialaan liittyvät lineaarialgebran perusperiaatteet ja -menetelmät sekä hän osaa soveltaa niitä.

Sisältö

- Kompleksiluvut
- Matriisit ja determinantit
- Yhtälöryhmät
- Trigonometria
- Vektorit
- Analyyttinen geometria (lähinnä suorat)

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (etäopetus)

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim.
Tuomenlehto, A., Holmlund, E., Huuskonen, M., Makkonen, H., Surakka, J. 2021. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA. Edita Publishing Oy
Henttonen, J., Peltomäki, J., Uusitalo, S. 2007 tai uudempi. TEKNIIKAN MATEMATIIKKA 1. Edita Publishing Oy
Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T., Rantakaulio, A. 2011. TEKNINEN MATEMATIIKKA 1. Amk-Kustannus Oy Tammertekniikka

Opetusmenetelmät

Oppitunnit, itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Etäopetus 9 kertaa (Zoom / Teams) + mahdollinen tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu lähtökohtaisesti arvioitaviin kokeisiin ja palautettaviin harjoitustehtäviin. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osoita arvosanaa 1 varten riittävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee vektorien peruslaskutoimitukset ja niiden perussovellukset. Opiskelija hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja determinantin laskemisen. Opiskelija osaa käyttää vektoreita pisteiden, suorien ja tasojen tutkimiseen kolmiulotteisessa avaruudessa.

Opiskelija osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä kehittyneillä matriisilaskennan menetelmillä ja hallitsee matriisien käytön kiertojen, graafien ja verkkojen esittämisessä sekä taloustieteessä kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa.

Sisältö

- Opintojaksossa tarvittavat algebran, geometrian ja trigonometrian käsitteet ja rakenteet sekä kompleksilukujen eri esitysmuodot
- Vektorien peruslaskutoimitukset: summa, erotus, skalaaritulo, vektoritulo ja skalaarikolmitulo, sekä niiden tärkeimmät sovellukset
- Vektorien esitysmuodot: napakoordinaatit ja komponenttimuoto
- Vektoriyhtälön ratkaiseminen
- Pisteet, suorat ja tasot kolmiulotteisessa avaruudessa

- Matriisien laskutoimitukset: summa, erotus, tulo, käänteismatriisi, determinantti
- Matriisien käyttö lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisemisessa ja esimerkiksi kiertojen/graafien/verkkojen/kytkentöjen esittämisessä sekä taloustieteessä
- Gauss-Jordan eliminointi
- Yhtälöryhmien rivimuunnoksien esitys alkeismatriisien avulla

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Lapin AMK, Rantavitikan kampus (Rovaniemi, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Suositeltavaa kirjallisuutta esim. INSINÖÖRIN MATEMATIIKKA, Eero Holmlund; Maija Huuskonen; Heikki Makkonen; Jarkko Surakka; Ari Tuomenlehto, Kustantaja: Edita Publishing Oy.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut harjoitukset, itsenäiset tehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeiden (2 kpl) ajankohdat sovitaan opintojakson alussa. Kokeiden uusinta on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoitustehtävien suorittaminen itsenäisesti on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kokeisiin ja harjoitustehtäviin. Kokeiden osuus on noin 50 % arvioinnista ja tehtävien noin 50 %.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää käsitteet ja osaa ratkaista lineaarialgebraan liittyviä perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ratkaista monipuolisesti lineaarialgebran sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lineaarialgebraan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekatroniikan käsitteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa mekatroniikkaan liittyvän prosessoriympäristön. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa laitealustan, testata sen toimivuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida mekatroniikan järjestelmän.

Sisältö

- Anturien ja toimilaitteiden liittäminen osaksi mekatroniikkaa
- Mekatroniikan ohjelmointi ja testaus
- Elektroniikan perustaidot
- Sulautetut järjestelmät
- Mekaniikka
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Mekatroniikka , Mauri Airila , ISBN 951-672-274-1
Mechatronics principles and applications , Godfrey Onwubolu
Kolban ESP32 book

Opetusmenetelmät

oppitunnit ja laboratoriotyöt
itsenäinen opettelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

koetta ei ole
arvosanaa voi korottaa tekemällä harjoitustehtävän ja siihen raportin sekä esittelyvideon

Sisällön jaksotus

osata laboratoriossä käyttää laboratorion välineitä turvallisesti

osata prosessorilaitteen suunnittelua , toteuttamista , testaamista ja dokumentointia

osata ohjelmoida laite c-kielellä ja testaamalla varmentaa sen toiminta

osata ESP32 prosessorin käyttöä , laitesuunnittelua HW sekä c-kielisen ohjelman suunnittelua SW

osata bitin siirrossa jännitetasot ja virran suuruudet ESP32 prosessorin input sekä output puolilla

oppia C-kielen käyttöä prosessorilaitteen testaamisessa sekä osata kommenttitekstiä lisätä sopivasti c-kieliseen ohjelmaan

osata erilaisten antureiden ( esim Hall-anturin ja TMP36 lämpötila-anturi ) ja kytkimen ( Switch ) käyttöä sekä toimilaitteitten käyttöä ( mm ledit )

osata AD -muunninta ESP32 ssa käyttää analogisen tiedon muuttamiseen digitaaliseksi numeroksi ( binääriluvuksi )

ymmärtää kytkinvärähtelyjen ( contact bounce ) esiintyminen ja niihin ratkaisuvaihtoehtoja toteuttaa
vahtikoira ( Watchdog ) , käyttöönotto ESP32 ssa
osata omatoimista itsenäistä tiedonhakua, osata kysyä ja myös vastata tarvittaessa

osata komponenttien käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita lukea , komponenttien välisiä kytkentöjä toteuttaa sekä osata tehdä mielekkäitä tulkintoja

osata määritella , suunnitella , toteuttaa , testata sekä dokumentoida pienryhmän prosessoriharjoitustyön

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mekatronisen järjestelmän käsitteet ja perusperiaatteet. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa mekatronisen järjestelmän ja osaa jonkin verran soveltaa eri lähteistä kerättyä tietoa. Opiskelija osaa dokumentoida mekatroniikan järjestelmän. Työn tulokset ja tekeminen ovat melko laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mekatronisen järjestelmän. Tekeminen ja tulokset ovat laadukkaita ja dokumentaatio on teknisesti selkeä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävien teko ja kirjalliset tekniset raportit sekä esittelyvideot

Hylätty (0)

tekninen raportti puuttuu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

osaa tehdä esimerkissä määritellyn harjoitustehtävän prosessorilla ja laatii siitä raportin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

osaa tehdä hyvin harjoitustehtävän , joka on esimerkkinä. Kykenee omia mielekkäitä muutoksia tekemään perustehtävään ja raportoi hyvin . Kommenttitekstejä osaa lähdekoodiin kirjoittaa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

osaa tehdä myös itsenäisesti ja oma-aloitteisesti prosessorilla tehtäviä sekä raportoida käytetystä tekniikasta riittävästi.
osaa selkeitä kommenttekstejä sijoittaa lähdekoodiin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.08.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää mekatroniikan käsitteet ja osaa suunnitella ja toteuttaa mekatroniikkaan liittyvän prosessoriympäristön. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa laitealustan, testata sen toimivuuden. Opiskelija osaa suunnitella ja ohjelmoida mekatroniikan järjestelmän.

Sisältö

- Anturien ja toimilaitteiden liittäminen osaksi mekatroniikkaa
- Mekatroniikan ohjelmointi ja testaus
- Elektroniikan perustaidot
- Sulautetut järjestelmät
- Mekaniikka
- 3D-tulostus

Oppimateriaalit

Mekatroniikka , Mauri Airila , ISBN 951-672-274-1
Mechatronics principles and applications , Godfrey Onwubolu
verkossa :
Neil Kolban ESP32

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit etäopetuksena

itsenäinen tiedonhaku ja
työskentely oma-aloitteisesti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

koetta ei ole

Sisällön jaksotus

osata laboratoriossä käyttää laboratorion välineitä turvallisesti

osata prosessorilaitteen suunnittelua , toteuttamista , testaamista ja dokumentointia

osata ohjelmoida laite c-kielellä ja testaamalla varmentaa sen toiminta

osata ESP32 prosessorin käyttöä , laitesuunnittelua HW sekä c-kielisen ohjelman suunnittelua SW

osata bitin siirrossa jännitetasot ja virran suuruudet ESP32 prosessorin input sekä output puolilla

oppia C-kielen käyttöä prosessorilaitteen testaamisessa sekä osata kommenttitekstiä lisätä sopivasti c-kieliseen ohjelmaan

osata erilaisten antureiden ( esim Hall-anturin ja TMP36 lämpötila-anturi ) ja kytkimen ( Switch ) käyttöä sekä toimilaitteitten käyttöä ( mm ledit )

osata AD -muunninta ESP32 ssa käyttää analogisen tiedon muuttamiseen digitaaliseksi numeroksi ( binääriluvuksi )

osata omatoimista itsenäistä tiedonhakua, osata kysyä ja myös vastata tarvittaessa

osata komponenttien käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita lukea , komponenttien välisiä kytkentöjä toteuttaa sekä osata tehdä mielekkäitä tulkintoja

osata määritella , suunnitella , toteuttaa , testata sekä dokumentoida lopputyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää mekatronisen järjestelmän käsitteet ja perusperiaatteet. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa mekatronisen järjestelmän ja osaa jonkin verran soveltaa eri lähteistä kerättyä tietoa. Opiskelija osaa dokumentoida mekatroniikan järjestelmän. Työn tulokset ja tekeminen ovat melko laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa mekatronisen järjestelmän. Tekeminen ja tulokset ovat laadukkaita ja dokumentaatio on teknisesti selkeä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

tekniset tehtävät ESP32lla
raportit ja esittelyvideot tehdyistä tehtävistä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • KA54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan opinnäytetyönsä ja raportoimaan työnsä edistymisen. Opiskelija tuntee opinnäytetyöprosessin. Opiskelija osaa työskennellä johdonmukaisesti ja hyviä tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen, etsiä ja käyttää alansa tietoa kriittisesti. Opiskelija tuntee ja osaa valita omalle alalle tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää kieltä alansa tutkimuskäytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Sisältö

- Tutkimussuunnitelman laatiminen
- Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ja sen prosessi
- Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
- Kyselylomakkeen suunnittelu ja toteuttaminen
- Tiedonkeräys kyselytutkimuksen avulla
- Tulosten käsittely, raportointi ja tulkinta

- Kvalitatiivisen tutkimuksen luonne ja käyttöalueet
- Kvalitatiivisen tutkimuksen suunnittelu- ja toteutusprosessi
- Keskeiset kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät
- Aineiston hankinta
- Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen
- Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi
- Tutkimuksen raportointi
- Tieteellinen kirjoittaminen
- Tutkimuksen osat ja asetteluseikat
- Asiatyyli
- Viite- ja lähdemerkinnät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Mikko Pajula
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelijaa osaa tietoteknisen mittausjärjestelmän suunnittelun ja totettamisen nykyaikaisten työkaluohjelmistojen avulla

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

laboratorio B149 sekä B220

Oppimateriaalit

kurssikansiossa moodlessa on osa aineistosta
itsenäinen tiedonhaku on tarpeellista

Opetusmenetelmät

oppitunnit
laboratoriotehtävät
itsenäinen tiedonhaku
pienryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kurssissa voi olla koetehtäviä , joiden ajankohta tarkentuu kurssin aikana. Koe on vain pieni osasuoritus kurssiin. Uusintakoe ja sen ajankohta pitää sopia opettajan kanssa erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

osaamistavoitteita
osaa digitaalisen mittausjärjestelmän perusasiat. Osaa teknisesti suunnitella , toteuttaa , testata ja dokumentoida pienen digitaalisen mittausjärjestelmän , jossa on antureita mittaustietojen keräämiseen. Osaa langallista tai langatonta tiedonsiirtoa käyttää mittaustietojen lähettämiseen . Osaa virransäästöominaisuuksia käyttää mittausjärjestelmässä . Osaa mittaustietoja lähettää pilvipalvelimeen ja käyttää tietoja .

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
harjoitustehtävät , tekninen raportti , laboratoriotyöt ja niiden raportit , koe
Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetutminimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.
Hyvä (3)
Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.
Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Hylätty (0)

Kurssin suorittaja ei osaa tehdä teknistä raporttia .

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa laadukkaan projektin erityspiirteet ja laadunhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja menetelmiä käytännön mobiilisovelluskehityssprojektin läpivientiin ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Osaa hyödyntää projektin ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä sekä harjaantuu argumentoivaan ja analysoivaan kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Opiskelija kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana käytettävä materiaali jaetaan Moodle-työtilan kautta.

Opetusmenetelmät

Oppiminen toteutetaan projektioppimisen mallilla. Opiskelija suorittaa opintojakson opiskeloista koostuvassa tiimissä. Jokaisella tiimin jäsenellä on oma tehtävänsä prosessin läpi viemisessä. Tavoitteena on saada opintojakson loppuun mennessä rakennettua mobiilien järjestelmien projekti, jonka aihe tulee elinkeinoelämältä. Opettajatiimi katselmoi projektiryhmientuotoksia koko prosessin ajan sekä antaa palautetta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lukukausiprojektin toimeksianto tulee työelämästä/yrityksestä

Sisällön jaksotus

Tehtävän anto viikolla 39

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija osaa laadukkaan projektin erityspiirteet ja laadunhallinnan periaatteet. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja menetelmiä käytännön mobiilisovelluskehityssprojektin läpivientiin ja ongelmanratkaisuun. Opiskelija osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa. Osaa hyödyntää projektin ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erilaisia viestintäkanavia ja -välineitä sekä harjaantuu argumentoivaan ja analysoivaan kirjalliseen ja suulliseen raportointiin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja on ohjauksen varassa.
Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista.
Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella.
Opiskelija on pääosin passiivinen.

Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.
Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia– ja kielivirheitä ja –puutteita.
Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on itsenäistä.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta lähes virheetöntä ja hyvää ammatti– ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.

Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti– ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on sisällön osalta analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti– ja asiakieltä, Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu projektin aikana toteutettaviin dokumentteihin, prosessiin, ohjelmistokoodiin, viestintään, ryhmätyöhön ja revieweissä osoistettuun osaamisen. Opintojaksolla ei ole tenttiä
Opintojakson arviointi perustuu lisäksi tiimi- ja yksilöarviointiin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoittelu 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoittelu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoittelu 1
 • Harjoittelu 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa laatia yksinkertaisia sovelluksia Android -kehitysympäristössä. Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Android Studion käyttäminen
- Layout, Activityt
- Komponenttien elinkaari ja hallinta ohjelmointitasolla
- Tapahtumien käsittely
- Intentit
- Fragmentit
- Android sovellusten ohjelmointi, UI
- Asetukset, stylet

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena ja koodityöpajoina.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali
Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin"

Kirjallisuus:
- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano)
- Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Opetuksessa hyödynnetään udacity.com ilmaista kurssimateriaalia ("Devoping Android Applications with Kotlin"). Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Mikäli kurssin haluaa tehdä itsenäisemmin voi seurata suoraan udacityn kurssimateriaalia. Tämä on kuitenkin englanniksi ja voi olla haastavampi vaihtoehto ellei kotlin ohjelmoinnista ole aiempaa kokemusta. Tunneilla käydään esimerkein läpi samoja asioita ja hieman rauhallisempaan tahtiin.

Sisällön jaksotus

Ulkoasun luominen, layoutit
Tapahtumankäsittely
Navigaatio, tiedon välitys fragmenttien / aktiviteettien välillä
Sovelluksen elinkaari
Sovellusten arkkitehtuuri
Tiedon varastointi, rooms tietokanta

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n kiintiö 5 opiskelijaa. Opiskelija valitsee kaikki projektiin liittyvät opintojaksot, yhteensä 25 op, koska opintojaksot ovat linkitettynä toisiinsa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

vä (1)
Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija kykenee tekemään navigaatiota hyödyntäviä applikaatioita. Opiskelija osaa fragmenttien ja aktiviteettien käytön ja ymmärtää niiden tilojen merkityksen android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa tehdä käytettävyydeltään toimivia ja hyvää arkkitehtuuria käyttäviä applikaatioita (MVVM tai muu vastaava) android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät tiedon varastointia ja ulkoisia rajapintoja android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
 • Tuomas Valtanen
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

- Mobiilikehitysympäristöt
- Käyttöliittymän rakentaminen
- Navigointi sovelluksessa
- Tapahtumien käsittely
- Mobiililaitteiden sensorit
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- Tiedonhallinta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääosin lähiopetuksena ja koodityöpajoina

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali
Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin"

Kirjallisuus:
- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano)
- Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Opetuksessa hyödynnetään udacity.com ilmaista kurssimateriaalia ("Devoping Android Applications with Kotlin"). Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Mikäli kurssin haluaa tehdä itsenäisemmin voi seurata suoraan udacityn kurssimateriaalia. Tämä on kuitenkin englanniksi ja voi olla haastavampi vaihtoehto ellei kotlin ohjelmoinnista ole aiempaa kokemusta. Tunneilla käydään esimerkein läpi samoja asioita ja hieman rauhallisempaan tahtiin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lukukauden aikana opiskelijat suorittavat myös lukukausiprojektin, joka toteutetaan yhteistyössä paikallisen yrityskumppanin kanssa. Mobiiliohjelmointi on keskeinen osa-alue tätä projektia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen opiskelu ja tehtävien suorittaminen

Sisällön jaksotus

Ulkoasun luominen, layoutit
Tapahtumankäsittely
Navigaatio, tiedon välitys fragmenttien / aktiviteettien välillä
Sovelluksen elinkaari
Sovellusten arkkitehtuuri
Tiedon varastointi, rooms tietokanta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

- Mobiilikehitysympäristöt
- Käyttöliittymän rakentaminen
- Navigointi sovelluksessa
- Tapahtumien käsittely
- Mobiililaitteiden sensorit
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- Tiedonhallinta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääosin Adobe Connect etäopetuksen kautta etänä toteutettavina koodityöpajoina.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali
Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin"

Kirjallisuus:
- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano)
- Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Opetuksessa hyödynnetään udacity.com ilmaista kurssimateriaalia ("Devoping Android Applications with Kotlin"). Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Mikäli kurssin haluaa tehdä itsenäisemmin voi seurata suoraan udacityn kurssimateriaalia. Tämä on kuitenkin englanniksi ja voi olla haastavampi vaihtoehto ellei kotlin ohjelmoinnista ole aiempaa kokemusta. Tunneilla käydään esimerkein läpi samoja asioita ja hieman rauhallisempaan tahtiin.

Sisällön jaksotus

Layoutit, Fragmentit,
Tapahtumankäsittely
Tiedon välitys sovelluksen sisäisesti ja sovellusten välillä, intentit
Navigaatio
Sovelluksen elinkaari
Sovellusten arkkitehtuuri
Tiedon varastointi, rooms tietokanta
RecyclerView datanvisualisoinnissa
Internet ja avoimien rajapintojen hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus vaatii opiskelijalta tietokoneen, joka jaksaa pyörittää Android Studio -ohjelmistoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
vä (1)
Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija kykenee tekemään navigaatiota hyödyntäviä applikaatioita. Opiskelija osaa fragmenttien ja aktiviteettien käytön ja ymmärtää niiden tilojen merkityksen android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa tehdä käytettävyydeltään toimivia ja hyvää arkkitehtuuria käyttäviä applikaatioita (MVVM tai muu vastaava) android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät tiedon varastointia ja ulkoisia rajapintoja android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa sovelluksia mobiilialustoille. Opiskelija tuntee mobiiliohjelmoinnin työvälineet, menetelmät sekä ohjelmointirajapinnat. Opiskelija osaa valita tarkoitukseen parhaiten sopivan toteutustekniikan.

Sisältö

- Mobiilikehitysympäristöt
- Käyttöliittymän rakentaminen
- Navigointi sovelluksessa
- Tapahtumien käsittely
- Mobiililaitteiden sensorit
- Verkkopalvelujen hyödyntäminen
- Tiedonhallinta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääosin Adobe Connect etäopetuksen kautta etänä toteutettavina koodityöpajoina.

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali
Udacity.com kurssimateriaali: "Devoping Android Applications with Kotlin"

Kirjallisuus:
- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (3rd Edition) (Big Nerd Ranch Guides), (Bill Philips, Chris Stewart, Kristin Marsicano)
- Professional Android (Reto Meier, Ian Lake)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset / tutoriaalit. Opetuksessa hyödynnetään udacity.com ilmaista kurssimateriaalia ("Devoping Android Applications with Kotlin"). Lisäksi pidetään koodityöpajoja, joiden aikana ohjataan harjoitusten tekemistä.

Mikäli kurssin haluaa tehdä itsenäisemmin voi seurata suoraan udacityn kurssimateriaalia. Tämä on kuitenkin englanniksi ja voi olla haastavampi vaihtoehto ellei kotlin ohjelmoinnista ole aiempaa kokemusta. Tunneilla käydään esimerkein läpi samoja asioita ja hieman rauhallisempaan tahtiin.

Sisällön jaksotus

Layoutit, Fragmentit,
Tapahtumankäsittely
Tiedon välitys sovelluksen sisäisesti ja sovellusten välillä, intentit
Navigaatio
Sovelluksen elinkaari
Sovellusten arkkitehtuuri
Tiedon varastointi, rooms tietokanta
RecyclerView datanvisualisoinnissa
Internet ja avoimien rajapintojen hyödyntäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus vaatii opiskelijalta tietokoneen, joka jaksaa pyörittää Android Studio -ohjelmistoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia interaktiivisia mobiilisovelluksia, jotka hyödyntävät sensoreita, verkkopalveluita ja tiedonhallintaa. Opiskelija tekee oppimistehtävät pääsääntöisesti itsenäisesti.

Opiskelija osaa monipuolisesti hyödyntää ohjelmointikielen rakenteita ja kirjastoja sekä suunnitella ja toteuttaa ohjelmia, joita on helppo ymmärtää, ylläpitää ja testata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti hyödyntää mobiiliarkkitehtuureja ja ulkoisia rajapintoja. Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Tyydyttävä (1)
Opiskelja kykenee tekemään yksinkertaisia käyttöliittymiä ja jotain toiminnallisuutta Android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöliittymiä ja hallitsee tapahtumankäsittelyn semantiikan android-ympäristössä. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija kykenee tekemään navigaatiota hyödyntäviä applikaatioita. Opiskelija osaa fragmenttien ja aktiviteettien käytön ja ymmärtää niiden tilojen merkityksen android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa tehdä käytettävyydeltään toimivia ja hyvää arkkitehtuuria käyttäviä applikaatioita (MVVM tai muu vastaava) android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä applikaatiota, jotka hyödyntävät tiedon varastointia ja ulkoisia rajapintoja android-ympäristössä. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia.

Sisältö

- Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet: kapselointi (encapsulation), tiedon kätkentä (information hiding), periytyminen (inheritance) ja monimuotoisuus (polymorphism)
- Viite- ja arvosemantiikka
- Metodien kuormittaminen
- Metodien korvaaminen
- Aikainen ja myöhäinen sidonta
- Tietorakenteet

Aika ja paikka

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan Rantavitikan kampuksella, Jokiväylä 11, syyslukukaudella 2022.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun OneDrive-materiaalihakemistoon.

Kirjallisuus
C# Object-Oriented Programming
C# Olio-ohjelmointi

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjelmointiharjoituksia 40 tuntia, itsenäistä opiskelua, työskentelyä lukukausiprojektissa sekä harjoitustyön tekoa 97,5 tuntia.
Ohjelmointiharjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan ohjelmointirutiinin ja ammattipätevyyden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Luennoilla käytävät aiheet liittyvät lukukausiprojektiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näyttö/koe suoritetaan opintojakson lopussa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- C# Ohjelmoinnin perusteet
- Luokat ja oliot
- Rakentajat
- Perinnöllisyys
- Aikainen- ja myöhäinen sidonta
- Metodit ja parametrit
- Jäsenmuuttujat
- Kapselointi
- Rajapinnat
- Abstractit

Lisätietoja opiskelijoille

Käytettävä ympäristö:
Visual Studio + Unity 3D Pelimoottori

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, periaatteet ja ohjelmointikielen perussyntaksin. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia hyödyntäen ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä hallitsee ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia vaativia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee kattavasti ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen)/Koe, sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Hedemäki
Vastuuhenkilö

Kimmo Hedemäki

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja perusperiaatteet. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia.

Sisältö

- Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet: kapselointi (encapsulation), tiedon kätkentä (information hiding), periytyminen (inheritance) ja monimuotoisuus (polymorphism)
- Viite- ja arvosemantiikka
- Metodien kuormittaminen
- Metodien korvaaminen
- Aikainen ja myöhäinen sidonta
- Tietorakenteet

Aika ja paikka

05.09.2022 - 04.11.2022

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit ja tehtävät Moodle-työtilassa
Martin R. 2009. Clean Code. Pearson Education

Opetusmenetelmät

Luennot ja ohjelmointilabrat Zoomissa 10 * 4h.
Luentomateriaali ja tehtävät Moodlessa.
Ohjaus Teamsin kautta
Itsenäinen opiskelu
Ohjelmointi tehdään C# kielellä VIsual Studio Code:lla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe Moodlessa viikolla 43/2022. Uusintakokeet sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käydään mm. seuraavia asioita:
- Olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet
- kapselointi (encapsulation),
- periytyminen (inheritance)
- monimuotoisuus (polymorphism)
- Metodien kuormittaminen
- Metodien korvaaminen
- Tietorakenteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet, periaatteet ja ohjelmointikielen perussyntaksin. Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia olioparadigmaa noudattavia ohjelmia hyödyntäen ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää syvällisesti olio-ohjelmoinnin keskeisimmät käsitteet ja periaatteet sekä hallitsee ohjelmointikielen syntaksin. Opiskelija osaa laatia vaativia olioparadigmaa ja hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattavia ohjelmia. Opiskelija tuntee kattavasti ohjelmointikielen perusluokkakirjastoja ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvointi muodostuu loppukokeesta ja harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.10.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • KA54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation tietoturvatyön perusteet ja käytetyt standardit. Opiskelija saa valmiudet tietoturvan kehittämistyöhön omassa organisaatiossaan.

Sisältö

1. Johdatus tietoturvallisuutteen, tietoturvariskien arviointi 2. Tietoturvan kehittäminen yrityksissä - vaadittavat dokumentit
3. Organisaation tietoturva osa-alueittain        4. Tietosuoja, EU:n tietosuoja-asetus ym. lainsäädäntö

Aika ja paikka

Verkossa. Aloitus ke 2.11.2022 ja siitä 6 kertaa keskiviikkoisin.
ke 2.11.2022
ke 9.11.2022
ke 16.11.2022
ke 23.11.2022
ke 30.11.2022
ke 7.12.2022

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali
Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisema materiaali
Aihealueentutkimusjulkaisut

Opetusmenetelmät

6X4 tunnin luennot Zoomissa ja Materiaalit Moodlessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson luentojen loputtua avautuu laajemman lopputehtävän paketti Moodlessa Lopputehtävän teko kestää noin 3 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu lopputehtävästä suoriutumiseen.

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

Sisältö

- Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
- Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
- Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
- HUD/UI-ohjelmointi
- Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
- AI ja reitinhakualgoritmit
- Yksinkertaiset NPC-hahmot
- Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä pelimoottorin keskeiset toimintaperiaatteet ja käyttää pelimoottoria toteuttaessaan toimintoja virtuaalimailmaan. Opiskelija osaa hyödyntää dokumentaatioita monipuolisesti ja osaa luoda virtuaalimaailmaan tai peliin toiminnallisuuksia.

Sisältö

- Unreal Enginen ominaisuudet ja hyödyt
- Pelimekaniikan toteuttaminen Blueprinteillä
- Käyttäjän interaktiot ja niiden käsittely Blueprinteillä
- HUD/UI-ohjelmointi
- Kenttäsuunnittelutyökalujen käyttäminen
- AI ja reitinhakualgoritmit
- Yksinkertaiset NPC-hahmot
- Pelianimaatioiden käyttöönotto Unreal Enginessä

Aika ja paikka

Online-toteutus (Teams, Moodle, Youtube, Zoom)

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään UnrealEngine-pelimoottoria. Käytössä on UnrealEnginen oma dokumentaatio sekä tutoriaalivideot.

McCaffrey, M. (2017). Unreal engine VR cookbook: Developing virtual reality with UE4. Boston: Addison-Wesley.
Sanders, A. (2017). An introduction to Unreal Engine 4. Boca Raton, FL: CRC Press.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa käytännönläheisestä teoria sisällöstä jaetaan.
Opiskelijoilla on käytössään Moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään oppimispäiväkirjan muodossa.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetuksessa on käytössä Teams-työtila opiskelun tukena.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso.

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laadusta ja määrästä (painotus laadussa). Osaaminen osoitetaan oppimispäiväkirjalla ja videolla, jotka rakennetaan opiskelijan toimesta opintojakson sisällöstä.

Suosittelen kohtuullisen tehokasta konetta käytettäväksi harjoitustöiden tekemiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä (1) Osaat käyttää pelimoottorin perustoiminnallisuuksia.
Tyydyttävä (2) Osaat hyödyntää osaa pelimoottorin ominaisuuksia.
Hyvä (3) Osaat hyödyntää pelimoottorin keskeisiä ominaisuuksia. Osaat dokumentaation pohjalta ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia ja pystyt pienessä määrin soveltamaan pelimoottorin ominaisuuksia omiin ideoihisi.
Hyvä (4) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Pystyt toteuttamaan omia ideoitasi pelimoottorin ominaisuuksia hyödyntäen.
Kiitettävä (5) Osaat hyödyntää monipuolisesti pelimoottorin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Osaat itsenäisesti soveltaa haastavampia tekniikoita.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy työelämään syventämällä ymmärrystä opiskelemastaan ammatista. Opiskelija tutustuu kumppaniyritykseen tai organisaatioon. Opiskelija osaa asettaa henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja seurata omaa suoritustaan. Opiskelija osaa pohtia kestäviä ja eettisiä ratkaisuja ammattityössä.

Sisältö

- Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen kehityksen mukaisesti
- Normit ja kulttuuri työelämässä
- Opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen käytännössä todellisissa projekteissa ja työssä
- Eettiset kysymykset ja kestävyys omassa ammatissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija laatii kuluvan harjoittelujakson oppimistavoitteet ja raportoi saaduista taidoista käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy työelämään syventämällä ymmärrystä opiskelemastaan ammatista. Opiskelija tutustuu kumppaniyritykseen tai organisaatioon. Opiskelija osaa asettaa henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja seurata omaa suoritustaan. Opiskelija osaa pohtia kestäviä ja eettisiä ratkaisuja ammattityössä.

Sisältö

- Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen kehityksen mukaisesti
- Normit ja kulttuuri työelämässä
- Opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen käytännössä todellisissa projekteissa ja työssä
- Eettiset kysymykset ja kestävyys omassa ammatissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija laatii kuluvan harjoittelujakson oppimistavoitteet ja raportoi saaduista taidoista käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy työelämään syventämällä ymmärrystä opiskelemastaan ammatista. Opiskelija tutustuu kumppaniyritykseen tai organisaatioon. Opiskelija osaa asettaa henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja seurata omaa suoritustaan. Opiskelija osaa pohtia kestäviä ja eettisiä ratkaisuja ammattityössä.

Sisältö

- Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen kehityksen mukaisesti
- Normit ja kulttuuri työelämässä
- Opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen käytännössä todellisissa projekteissa ja työssä
- Eettiset kysymykset ja kestävyys omassa ammatissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija laatii kuluvan harjoittelujakson oppimistavoitteet ja raportoi saaduista taidoista käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy työelämään syventämällä ymmärrystä opiskelemastaan ammatista. Opiskelija tutustuu kumppaniyritykseen tai organisaatioon. Opiskelija osaa asettaa henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja seurata omaa suoritustaan. Opiskelija osaa pohtia kestäviä ja eettisiä ratkaisuja ammattityössä.

Sisältö

- Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen henkilökohtaisen kehityksen mukaisesti
- Normit ja kulttuuri työelämässä
- Opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen käytännössä todellisissa projekteissa ja työssä
- Eettiset kysymykset ja kestävyys omassa ammatissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija laatii kuluvan harjoittelujakson oppimistavoitteet ja raportoi saaduista taidoista käytännön harjoittelun aikana ja sen jälkeen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää sovelluskehittäjälle suunnatun pilvipalvelun käyttömahdollisuuksia sekä on perehtynyt sen teknisiin ominaisuuksiin ja sovelluskehityksen kannalta tärkeisiin asioihin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Projektin aikana käytössä olevien pilvipalvelutuottajien ohjeistukset ja tutoriaalit.
Aws, Google Cloud, CSC, IBM.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset,työpajat ja projekti. Opiskelijat voivat osan harjoituksista suorittaa yksilö, tai ryhmätöinä. Opintojaksolla on käytössä opetuksessa videot, joiden kautta valtaosa teoriasisällöstä jaetaan. Opiskelijoilla on käytössään moodle työtila, jonka kautta videot, harjoitustehtävät ja harjoitustehtävien palauttaminen järjestetään. Opintojaksolla ei ole esitieto vaatimuksia. Opintojakso integroituu osaksi projektia, jonka kautta opintojakson projektitehtävänanto tulee.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektin aihe pyritään etsimään paikallisen elinkeinoelämän piiristä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kyseessä on käytännönläheinen opintojakso. Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arvosana muodostuu palautettujen harjoitustöiden laatuun ja määrään ( Painotus laadussa ) perustuen. Lisäksi näyttöpäivän arvosanalla on vaikutus arvosanaan.

Avoimen AMK:n kiintiö 5 opiskelijaa. Opiskelija valitsee kaikki projektiin liittyvät opintojaksot, yhteensä 25 op, koska opintojaksot ovat linkitettynä toisiinsa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa käyttää pilvipalveluiden perusominaisuuksia. Harjoitustöillä osoitettu tekemisen laatu täyttää minimivaatimukset.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalveluiden ominaisuuksia. Harjoitustöiden määrä ja laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Hyvä (3)
Opiskelija tekee pilvipalveluiden oppimistehtävät itsenäisesti. Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalveluiden keskeisiä ominaisuuksia. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee pilvipalveluiden oppimistehtävät itsenäisesti ja osaa hyödyntää monipuolisesti pilvipalveluiden ominaisuuksia soveltaen tietoa eri lähteistä. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Opiskelija osaa valita toteutukseen parhaiten sopivan palveluntarjoajan.
Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee pilvipalveluiden oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti soveltaen osoittamalla kykyä soveltaa haastavampia tekniikoita omiin projekteihinsa. Harjoitustehtävien käytettävyys, visuaalisuus, toimivuus sekä tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija osaa valita toteutukseen parhaiten sopivan palveluntarjoajan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi tieto- ja viestintätekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen tieto- ja viestintätekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikanterminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä

Sisältö

- Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin koulutus
- Tieto- ja viestintätekniikan alasta ja insinöörin työtehtävistä kertominen
- Puhelin- ja sähköpostiviestintä
- Esityksen pitäminen
- Keskeisten tekniikan alan dokumenttien kirjoittaminen
- Kokoukset ja neuvottelut
- Tieto- ja viestintätekniikan tekstit ja terminologia
- Kulttuuritietous
Englannin opintojakson sisältöjä integroidaan 3.lukuvuoden kausiprojektiin Mobile System Project. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.
Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Tyydyttävä (1)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Tuntee jonkin verran teknologiayrityksen hankintaprosessia ja siihen liittyviä dokumentteja. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita useimmiten oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Tyydyttävä (2)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää huomiota asianmukaiseen tyyliin. Tuntee pääosin teknologiayrityksen hankintaprosessin ja siihen liittyvät dokumentit. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita pääosin oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Hyvä (3)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi ilman väärinkäsityksiä ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita pääosin oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi sujuvasti ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.
Kiitettävä (5)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi erittäin sujuvasti ja täsmällisesti asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia monipuolisesti siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Ääntää erittäin luontevasti ja selkeästi. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti perustuu kirjalliseen tenttiin ja suulliseen näyttöön. Jatkuva näytön arviointi edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista opetukseen ja anneetujen tehtävien tekemistä. Jatkuvan näytön arviointi voi nostaa tai laskea arvosanaa kirjallisesta tentistä huolimatta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman ammattialansa puhetilanteet ja tekstit, ja pystyy viestimään englanniksi vaativissakin ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelija osaa toimia tilanteen ja kulttuurierot huomioiden kokouksissa ja neuvotteluissa ja hallitsee kokousten ja neuvotteluiden englanninkielistä terminologiaa. Opiskelija pystyy osallistumaan englanninkielellä oman alansa aihetta käsittelevään keskusteluun, ymmärtää tietotekniikan alan aihetta käsitteleviä esityksiä ja pystyy seuraamaan alansa kehitystä englanniksi. Opiskelija tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin, ja osaa laatia tekniikan alan asiakirjoja kuten liikekirjeitä ja kokousasiakirjoja. Hän pystyy edustamaan yritystään tekniikan alan ulkomaisilla messuilla ja osaa esitellä alansa uusinta tekniikkaa englanniksi. Hän pystyy laatimaan itsenäisesti opinnäytetyönsä abstraktin.Opintojakson taitotaso on B2 – C1.

Sisältö

- Teknologiayrityksen hankintaprosessi ja siihen liittyvät dokumentit
- Tekniikan alan messut
- Tekniikan alan dokumentit
- Ammattialan raportti
- Opinnäytetyön abstrakti
- Kokoukset, kokousterminologia ja kokousasiakirjat
- Neuvottelut ja neuvotteluihin liittyvä terminologia
- Tieto- ja viestintätekniikan ammattikielen ja terminologian syventäminen
- Suulliset ja kirjalliset näytöt

Aika ja paikka

Rovaniemi, syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Moodle materiaali

Opetusmenetelmät

AC-tunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

sovitaan oj:n alussa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Tuntee jonkin verran teknologiayrityksen hankintaprosessia ja siihen liittyviä dokumentteja. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita useimmiten oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Tyydyttävä (2)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää huomiota asianmukaiseen tyyliin. Tuntee pääosin teknologiayrityksen hankintaprosessin ja siihen liittyvät dokumentit. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita pääosin oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi ilman väärinkäsityksiä ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita pääosin oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi sujuvasti ja asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Toimii alansa yrityksen edustajana messuilla ja pystyy esittelemään edustamiaan järjestelmiä englanniksi erittäin sujuvasti ja täsmällisesti asianmukaisella tyylillä. Tuntee teknologiayrityksen hankintaprosessin hyvin ja osaa laatia monipuolisesti siihen liittyviä dokumentteja. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Ääntää erittäin luontevasti ja selkeästi. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0-5

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien suorittaminen, suullinen näyttö, kirjallinen tentti.

Opintojakson osaamistaso on B2

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää. Kirjoittaa ymmärrettäviä sähköposteja, dokumentteja ja muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.
Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää jonkin verran huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti, tehokkaasti ja sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson aikana oppilas oppii käyttämään yleisesti käytettäviä IoT-laitteistoja ja sovelluksia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella oman IoT-projektin.

Projektin suoritettuaan opiskelija osaa peruselektroniikan suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yksinkertaisia piirejä. Opiskelija perehtyy opintojen aikana eri valmistusmenetelmiin sekä tutustuu piirilevysuunnittelun perusteisiin. Projektin aikana opiskelija saa käytännön kokemusta sovelluskehitysalustan käytöstä.

Sisältö

1. Opintojaksolla käytettävien työkalujen jakaminen ja tutustuminen (Raspberry pi3, Grovepi kit, Sensehat). Lähiopetus.2. Raspberry pi3 ja Grovepi/Sensehat alustoilla erilaisten antureiden käyttö. Lähiopetus.3. Node-RED visuaalisen ohjelmointi työkalun asennus ja ohjelmointi raspberry pi3:lla. Sensehat dashboard asennus node-redille.4. IoT ja tietoturva.5. MQQT Paho ja Mosquitto asennus ja toiminta raspberry pi3:lle.6. IBM BLUEMIX.7. Samba file share asennus ja tutustuminen.8. Home assistant HASSIO käyttöjärjestelmän asennus ja siihen tutustuminen

Aika ja paikka

Opintojakson aloitus Rovaniemen kampuksella viikolla 36 10.9.2022 klo 8.15 B220 IoT-laboraroriossa.
35 ja kestää vk 49. Luennot 2 viikonvälein.
Jatkossa luennot ja harjoitustehtävien tukeminen lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Opintojakson kaikki materiaali ja informaatio tarjotaan opintojakson omassa moodle työtilassa.

Opiskelija saa lainalle opintojaksolla käytettävät työkalut ESP32, RPI3(sd-kortti, virtalähde ja hdmi), SenseHat, Grovepi+ starterkitin ja Raspberry pi kameran+koekytkentäalustan ja tarvittavat johdot.
Työkalut jaetaan lähiopetuspäivän 10.9.22.
Työkalut lähetetään Lapin amk toimesta opiskelijalle kotiin, jos opiskelijalle ei ole mahdollisuutta osallistua lähiopetuspäivälle Rovaniemen kampuksella.
Lainatut laitteet palautetaan esim. postitse opintojakson loputtua.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena 14 opiskeluviikon aikana.
Opintojakso suoritetaan tehtävillä. Tehtävistä palautetaan tekninen raportti.
Tehtävät sisältövöt useita osioita, joista saa erikseen pistemäärät.
Itsenäinen tiedonhaku ja työskentely oma-aloitteisesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei tenttiä.

Sisällön jaksotus

Sisältö on alustavasti seuraava:
1. Opintojaksolla käytettävien laitteiden jakaminen ja käyttöönotto (Raspberry pi3, Grovepi kit, Sensehat, Raspberry pi kamera, Esp32).
2. Harjoitukset laitteiden kanssa
3. Realiaikainen tiedonsiirto, IoT-tiedonsiirtoprotokolla(MQTT, bluetooth)
4. :Node-RED visuaalisen ohjelmointi työkalun asennus ja ohjelmointi Raspberry pi4:lla. Sensehat dashboard asennus node-redille.
4. Raspberry pi ja Blynk
5. Raspberry Pi: Visual recognition
6. Pilvipalvelut harjoitukset:IBM Cloud, Google cloud.
7. Iot ja tietoturva
8. Esp32 deepsleep, LoraWAN

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla pyritään ohjaamaan opiskelijaa itsenäiseen työskentelyyn. Osallistujat voivat asettaa arvosanatason tavoitteen itsenäisesti ja arviointi perustuu palautettujen harjoitustöiden pistemäärään.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaaminen
Tuntee opintojaksolla käytettävät Iot-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman IoT-projektin

Tyydyttävä 1
Tietää ja tuntee Iot-peruskäsitteet. Kykenee laitteistojen, sovellukset ja antureiden peruskäyttöön, 33% maksimipisteistä

Tyydyttävä 2
Tietää ja tuntee Iot-peruskäsitteet. Kykenee laitteistojen, sovellukset ja antureiden peruskäyttöön, 47 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaaminen
Tuntee opintojaksolla käytettävät Iot-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman IoT-projektin

Hyvä 3
Tietää ja tuntee Iot-laitteet. Kykenee käyttämään laitteistoja, sovelluksia ja antureita peruskäyttöä laajemmin, 73% maksimipisteistä

Hyvä 4
Osaa käyttää IoT-laitteistoja, sovelluksia ja antureita perustasoa laajemmin, 77% maksimipisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen
Tuntee opintojaksolla käytettävät Iot-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman IoT-projektin

Kiitettävä 5
Hallitsee erinomaisesti IoT-laitteistot ja siinä käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman Iot-projektin. kykenee soveltamaan osaamistaan monipuolisesti, 85% maksimipisteistä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu viikkotehtävistä saatuihin pistemääriin seuraavasti
Arvosana 0:< 33 pistettä
Arvosana 1: 34 - 41 pistettä
Arvosana 2: 42 - 48 pistettä
Arvosana 3: 49 - 54 pistettä.
Arvosana 4: 55 - 67 pistettä
Arvosana 5. >68 pistettä (n. 85%)
Osaaminen: Tuntee opintojaksolla käytettävät Iot-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman IoT-projektin.

Hylätty (0)

EI palautettuja viikkotehtäviä alle <-33 viikkotehtävien pistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1-2: Tietää ja tuntee Iot-peruskäsitteet. Kykenee laitteistojen, sovellukset ja antureiden peruskäyttöön, 42-60 % maksimipisteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tietää ja tuntee Iot-laitteet. Kykenee käyttämään laitteistoja, sovelluksia ja antureita perustasoa laajemmin ja soveltamaan esimerkkejä omiin tarkoituksiin, 61%-84% maksimipisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5: Hallitsee erinomaisesti IoT-laitteistot ja käytettävät sovellukset ja anturit. Osaa suunnitella oman Iot-projektin. Kykenee soveltamaan osaamistaan monipuolisesti, 85% maksimipisteistä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Kokko
Vastuuhenkilö

Tommi Kokko

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Projektin aikana opiskelija perehtyy piirilevyjen ladontaan ja kokoamiseen. Opiskelija saa käytännön kokemusta elektroniikkasuunnittelusta ja sen viemisestä konkreettiselle tasolle. Projektin aika opiskelija perehtyy myös järjestelmätestaukseen ja integraatioon. Projektin jälkeen opiskelija tuntee IoT -järjestelmät ja osaa toteuttaa IoT laitteita.

Sisältö

IOT järjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen
tekniikan raportti

Aika ja paikka

Opintojakso luennoidaan Zoomissa viikkojen 2. ja 17. välisenä aikana.

Oppimateriaalit

Moodlessa työtilasta löytyy opintojaksolla käytettävien teknologioiden oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot Zoom. Tekninen tuki microsoft Teams ja sähköposti.
Laiteharjoitusten teko etänä. itsenäistä työtä ja tiedon hakua.
Opintojakso integroidaan siten, että kaikki harjoitustehtävät ovat niitä menetelmiä, tekniikoita ja sovelluksia, joita onnistunut IoT-toteus ja raportin kirjoittaminen vaatii.
Opintojakson teoriaosuudet tukevat perusymmärryksen syntymistä ja osaamisen syventämistä IoT-järjestelmän toteuttamisessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiä ei ole.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vallinnaista suoritustapaa.

Sisällön jaksotus

2023 viikolla 2 on opintojakson aloitus. Ensimmäisellä luenolla esitellään opintojaksolla käytettävät esimääriteldyt laitteistot ja ohjelmistot, jotka ovat pakollisia käytää IoT-toteutuksessa.

Opintojaksolla käydään läpi mitä IoT-toteutus vaati, mitä on esineiden Internet, langattomat anturiverkot ja niiden sovellukset. Opintojaksolla tehdään myös käytännön harjoituksia ja annetaan opastetun oman IoT-sovelluksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Projektin jälkeen opiskelija tuntee IoT-järjestelmät ja osaa toteuttaa oman IoT-toteutuksen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla käytetään samoja laitteita kuin IoT-suunnittelu opintojaksolla. Myös omia laitteita voi käyttää projektin toteuttamisen, jos opiskelijalta niitä löytyy.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

IoT järjestelmän toteutus, testaus ja oman työn loppuraportti.
Arviointi perustuu loppuraporttissa käytettyjen esimääriteltyjen laitteiden käytöön ja pakollisesta esityksestä valmiista IoT-toteutuksesta.

Esittämättä jätetystä IoT-toteutuksesta vähennetään automaattisesti 1p arvosanansta.
Raportti pitää sisältää ennalta määriteldyt tekniset asiat.

Oppilaan on tehtävä oma IoT-toteutus. IoT-toteutuksesta palautettava ja esitettävä raportti, joka arvostellaan arvosanalla 0-5.

Oma IoT-toteus pitää esitellä ja raportista pitää ilmetä seuraavat asiat: mitä laitetta, anturia, pilvipalvelua, tietokantaa, tietoliikkeen ja viestintäprotokollia on käytetty IoT-toteutuksessa.

IoT-toteutuksen pakolliset ominaisuudet:

Raspberry pi
ESP32
Kamera
Pilvipalvelu( esim. IBM, GOOGLE, AZURE, AMAZON)
3 anturia(omavalintainen)
Tietokanta(mysql, influxdb..)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet ja osaa tuottaa projektin vaatiman dokumentaation. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan käytäntöjä pienimuotoisessa tietoteknisessä projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylisiä työelämän tekstejä sekä esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa laatia rekrytointiin liittyviä asiakirjoja sekä toimia eri rooleissa rekrytointiin liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

- Projektinhallinnan perusteet: prosessi ja dokumentaatio
- Ketterän projektinhallinnan menetelmät ja erityispiirteet
- Asiatyyli, perusasiakirjat, esiintymisen ohjeet, työelämän esiintymistilanteet, rekrytoinnin asiakirjat, rekrytointitilanteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodlessa ja Adobe Connectissa (AC) lukujärjestyksen mukaisesti.

Viestinnän osiossa luennot ja ohjaukset ovat lähitunteina Rovaniemen kampuksella.

Projektia koskevissa osuuksissa opiskelijat etenevät itsenäisesti omaan tahtiin.

Suoritustapa 1: Opiskelijat laativat aluksi projektisuunnitelman, joka hyväksytetään ja katselmoidaan vastuuopettajan toimesta. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja sisältää edistymiskatselmointeja sekä päätöstilaisuuden. Näistä menettelyistä ja aikatauluista sovitaan erikseen.

Suoritustapa 2: Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide. ISBN: 978-1-62825-184-5
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Viestinnän osion materiaalit jaetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaisesta suorituksesta.
Opintojakso tarjotaan kokonaan virtuaalisena.

Viestinnän osuudessa on luentoja, tehdään aiheisiin liittyviä tehtäviä sekä ohjataan tehtävien suorittamiseen hyväksytysti.

Suoritustapa 1:
Opintojakso suoritetaan esim. työpaikalla oikeassa projektissa, jossa sovelletaan projektinhallintaa sekä tuotetaan asiaankuuluva dokumentaatio.
Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat muodostaa oman 3-4 opiskelijan tiimin ja läpiviedä oman pienimuotoisen projektin.
Projektinhallintaan voidaan soveltaa myös agile-menetelmiä. Tarkempi toteutustapa sovitaan tapauskohtaisesti.

Suoritustapa 2:
Kuhunkin luentoon liittyy tehtäväsarja, joka tulee suorittaa hyväksytysti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön projekti voidaan läpi viedä työelämän oikeassa projektissa.
Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla. Tämä koskee siis vain projektinhallintaosuuksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa joko käytännön projektityönä tai tehtävillä. Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Sisällön jaksotus

Projektiopinnot sekä viestinnän osuudet etenevät erillisenä eikä niiden välillä ole riippuvuuksia. Molemmat osiot on suoritettava opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija ymmärtää indikaattoreiden/mittaustiedon vaikutukset projektinhallinnassa ja -johtamisessa. Opiskelija osaa esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja sekä rekrytoinnin dokumentteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu joko tehtävien palautukseen tai käytännön projektin hyväksyttyyn läpivientiin Moodlen taulukon mukaisesti.

Projektinhallinnan teoreettinen osuus arvioidaan paritentillä kauden alkuvaiheessa.Tentti toimii lähinnä passina käytännön työn aloittamiselle. Käytännön työn arviointi tapahtuu projektiprosessin läpiviennin kaikissa vaiheissa.Arviointi kohdistuu sekä tuotteeseen että prosessiin huomioiden mm.:
Tiimiarviointi:
- Projektiprosessin hallinta·Projektidokumentaation laatu (sisältö, muoto, kattavuus, kieli)·Tuotteen laatu (Kokonaisuuden toimivuus, näyttävyys, tavoitteiden saavuttaminen)
Yksilöarviointi:
·Sitoutuminen projektiin, läsnäolo ja aktiivisuus·Rakentavahenkisyys, tiimityötaidot, aloitteellisuus, asenne ja käytös
PALAUTTEET:
Opiskelijoilta:
* Katselmointitilanteessa
- Suulliset palautteet oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista
- Kehityskohteita
- Käsittely: Opetiimi käsittelee opetiimin palavereissa ja katselmoinnin yhteydessä => reagointi
* Päätöstilanteessa
- INNOKOMPIN mittariston muk. itsearviointi
- Projektin itsearviointi/-vertaisarviointi
- Käsittely: Opetiimin yhteiskäsittely tapahtuman jälkeen
* Opintojaksopalautteet / SoleOPS
- Käsittely: opettaja käsittelee omansa ja reagoi saamaansa palautteeseen
Opettajilta:
- Opetiimin palavereissa käsittely
- CDIO-itsearvioinnit 2 vuoden välein

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 06.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektinhallinnan periaatteet ja osaa tuottaa projektin vaatiman dokumentaation. Opiskelija osaa soveltaa projektinhallinnan käytäntöjä pienimuotoisessa tietoteknisessä projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylisiä työelämän tekstejä sekä esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Hän osaa laatia rekrytointiin liittyviä asiakirjoja sekä toimia eri rooleissa rekrytointiin liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

- Projektinhallinnan perusteet: prosessi ja dokumentaatio
- Ketterän projektinhallinnan menetelmät ja erityispiirteet
- Asiatyyli, perusasiakirjat, esiintymisen ohjeet, työelämän esiintymistilanteet, rekrytoinnin asiakirjat, rekrytointitilanteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodlessa ja ZOOMissa lukujärjestyksen mukaisesti.

Projektia koskevissa osuuksissa opiskelijat etenevät itsenäisesti omaan tahtiin.

Suoritustapa 1: Opiskelijat laativat aluksi projektisuunnitelman, joka hyväksytetään ja katselmoidaan vastuuopettajan toimesta. Projekti etenee suunnitelman mukaisesti ja sisältää edistymiskatselmointeja sekä päätöstilaisuuden. Näistä menettelyistä ja aikatauluista sovitaan erikseen.

Suoritustapa 2: Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.

Suositeltavaa kirjallisuutta:
Project Management Institute PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide.
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Viestinnän osiossa opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä vaihtoehtojen 1 tai 2 mukaisesta suorituksesta. Vietsinnän osiossa etäluentoja ja aiheisiin liittyviä tehtäviä.
Opintojakso tarjotaan kokonaan virtuaalisena.

Suoritustapa 1:
Opintojakso suoritetaan esim. työpaikalla oikeassa projektissa, jossa sovelletaan projektinhallintaa sekä tuotetaan asiaankuuluva dokumentaatio.
Vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat muodostaa oman 3-4 opiskelijan tiimin ja läpiviedä oman pienimuotoisen projektin.
Projektinhallintaan voidaan soveltaa myös agile-menetelmiä. Tarkempi toteutustapa sovitaan tapauskohtaisesti.

Suoritustapa 2:
Kuhunkin luentoon liittyy tehtäväsarja, joka tulee suorittaa hyväksytysti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön projekti voidaan läpi viedä työelämän oikeassa projektissa.
Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla. Tämä koskee siis vain projektinhallintaosuuksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso voidaan suorittaa joko käytännön projektityönä tai tehtävillä. Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Sisällön jaksotus

Projektiopinnot sekä viestinnän osuudet etenevät erillisenä eikä niiden välillä ole riippuvuuksia. Molemmat osiot on suoritettava opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija ymmärtää indikaattoreiden/mittaustiedon vaikutukset projektinhallinnassa ja -johtamisessa. Opiskelija osaa esiintyä erilaisissa työelämän tilanteissa. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja sekä rekrytoinnin dokumentteja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektinhallinnan osion arviointi perustuu joko tehtävien palautukseen tai käytännön projektin hyväksyttyyn läpivientiin Moodlessa esitetyn taulukon mukaisesti.
Viestinnän osio suoritetaan tekemällä opintojakson alussa esiteltävät tehtävät hyväksytysti: sekä kirjallisia että suullisia tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kytkentäisen lähiverkon tarjoamat keskeiset ominaisuudet. Opiskelija on paneutunut erityisesti STP-protokollan ja virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toimintaan ja suunnitteluun. Opiskelija osaa määritellä Ethernet-kytkimen toimintoasetukset ja virtuaaliverkkoja sekä reitittää IP-liikennettä virtuaaliverkkojen välillä.

Sisältö

The CCNA certification indicates knowledge of networking for the small office,
home office (SOHO) market and the ability to work in small businesses or
organizations with networks that have fewer than 100 nodes. A CCNA certifiedindividual can perform the following tasks:
Install and configure Cisco switches and routers in multiprotocolinternetworks using LAN and WAN interfaces
Provide Level 1 troubleshooting service
Improve network performance and security
Perform entry-level tasks in the planning, design, installation, operation, andtroubleshooting of Ethernet and TCP/IP network.
The completion of CCNA 3 is an integral step toward achieving CCNA certification.
The study unit consist of the following topics and technologies:
Chapter 0: Course Introduction
Chapter 1: LAN Design
Chapter 2: Scaling VLANs
Chapter 3: STP
Chapter 4: EtherChannel and HSRP
Chapter 5: Dynamic Routing
Chapter 6: EIGRP
Chapter 7: EIGRP Tuning and Troubleshooting
Chapter 8: Single-Area OSPF
Chapter 9: Multiarea OSPF
Chapter 10: OSPF Tuning and Troubleshooting

Aika ja paikka

Adobe Connect etäopiskelualusta

Oppimateriaalit

Materiaalit ja linkit tulevat opintojakson omaan työtilaan. Cisco Networking academyn englanninkielinen verkkomateriaali www.netacad.com

Opetusmenetelmät

Cisco Networking academyn englannin kielinen verkko-oppimisympäristö.
Luennot, harjoitukset ja laboraatiot Packet Tracer simulaatiosovelluksella

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaaminen
Osaa virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toiminnan ja suunnittelun. Hallitsee verkkokytkimen toimintoasetukset ja määrittelyn

Tyydyttävä 1 -2
Tietää ja hallitsee Virtuaalisen lähiverkon (VLAN) perustoiminnan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaaminen
Osaa virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toiminnan ja suunnittelun. Hallitsee verkkokytkimen toimintoasetukset ja määrittelyn

Hyvä 3 -4
Tietää ja hallitsee VLAN perustoimintojen lisäksi verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen
Osaa virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toiminnan ja suunnittelun. Hallitsee verkkokytkimen toimintoasetukset ja määrittelyn

Kiitettävä 5
Hallitsee erinomaisesti VLAN perustoiminnat ja verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin sekä laboraatioihin.Tentti englanniksi
Pisteet alle70% -> Hylätty, 70% -> 1, 75% ->2, 80%->3, 85%->4 and 90%->5Arviointi Hylätty - kiitettävä 5
PALAUTTEET:
Opiskelijoilta:
Opintojaksopalautteet / SoleOPS

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaaminen
Tyydyttävä 1 -2

Hyvä 3 -4

Kiitettävä 5
Osaa virtuaalisen lähiverkon (VLAN) toiminnan ja suunnittelun. Hallitsee verkkokytkimen toimintoasetukset ja määrittelyn
Tietää ja hallitsee Virtuaalisen lähiverkon (VLAN) perustoiminnan.

Tietää ja hallitsee VLAN perustoimintojen lisäksi verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

Hallitsee erinomaisesti VLAN perustoiminnat ja verkkokytkimien asetukset ja määrittelyn

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa robottijärjestelmän toiminnalliset osat ja komponentit sekä ohjelmallisen osuuden. Opiskelija hallitsee robotiikan käsitteet sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata robottijärjestelmän.

Sisältö

- Robotiikan perusteet
- Robottien ohjelmointi
- Robottien anturit ja toimilaitteet
- Robotiikan sovelluskohteet
- Liitynnät muihin laitteisiin ja järjestelmiin

Aika ja paikka

Teams, Moodle, Youtube

Oppimateriaalit

Robotiikka ja tekoäly : johdatus aiheeseen, 2022, Hänninen, Pasi
Isaac Asimov ( Tuotanto )
R.U.R., 1920, Karel Čapek.
Robotti ihmisen apuna, 2017, Niinistö-Samela, Seija
ROS - Online materiaalit
ABB Robotics - Robot studio online materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, workshopit. Etärobotti laboratorio työt. Ladattava robotti ympäristö.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimispäiväkirjan pystyy palauttamaan myöhemmin opettajan kanssa asian sopimalla.

Sisällön jaksotus

Kevät 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee robotiikan peruskäsitteet. Opiskelija ssaa tehdä tarvittavien tietojen hakua robotiikasta ja ymmärtää anturien toimintaa . Opiskelija osaa käyttää toimilaitteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä robotin laite- ja ohjelmatoiminnot teknisesti. Opiskelija osaa suunnitella laitealustan ja toteuttaa robottijärjestelmän sekä siihen liittyvän ohjelmallisen älyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa sekä testata robottijärjestelmän. Osaa käyttää antureita ja toimilaitteita robotissa edistyksellisellä tavalla. Kykenee omatoimisesti kehittämään robottia ja sen toimintoja .

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja video

Hylätty (0)

Alle 50% opintojaksolla käytävistä asioista on toteennäyttämättä oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia robotiikan toteutuksia.
Opiskelija kykenee toteuttamaan yksinkertaisia robotiikan ratkaisuja itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan robotiikan perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa esimerkiksi Robot Operating Systemin digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella robotiikan toteutuksia soveltuvalla menetelmällä.
Opiskelija kykenee toteuttamaan robotiikan toteutuksia ja ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää robotiikan toimilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia ja suunnittella robotti toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean robotiikka ratkaisun joukosta toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla ratkaisulla toimivan toteutuksen.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa robotiikan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä sujuvasti robotiikan sovelluksia. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Hannula
Vastuuhenkilö

Petri Hannula

Ajoitusryhmät
 • R1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • R1
 • R2

Tavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa robottijärjestelmän toiminnalliset osat ja komponentit sekä ohjelmallisen osuuden. Opiskelija hallitsee robotiikan käsitteet sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja testata robottijärjestelmän.

Sisältö

- Robotiikan perusteet
- Robottien ohjelmointi
- Robottien anturit ja toimilaitteet
- Robotiikan sovelluskohteet
- Liitynnät muihin laitteisiin ja järjestelmiin

Aika ja paikka

Teams, Moodle, Youtube

Oppimateriaalit

Robotiikka ja tekoäly : johdatus aiheeseen, 2022, Hänninen, Pasi
Isaac Asimov ( Tuotanto )
R.U.R., 1920, Karel Čapek.
Robotti ihmisen apuna, 2017, Niinistö-Samela, Seija
ROS - Online materiaalit
ABB Robotics - Robot studio online materiaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, workshopit. Etärobotti laboratorio työt. Ladattava robotti ympäristö.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Oppimispäiväkirjan pystyy palauttamaan myöhemmin opettajan kanssa asian sopimalla.

Sisällön jaksotus

Kevät 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee robotiikan peruskäsitteet. Opiskelija ssaa tehdä tarvittavien tietojen hakua robotiikasta ja ymmärtää anturien toimintaa . Opiskelija osaa käyttää toimilaitteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa määritellä robotin laite- ja ohjelmatoiminnot teknisesti. Opiskelija osaa suunnitella laitealustan ja toteuttaa robottijärjestelmän sekä siihen liittyvän ohjelmallisen älyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa sekä testata robottijärjestelmän. Osaa käyttää antureita ja toimilaitteita robotissa edistyksellisellä tavalla. Kykenee omatoimisesti kehittämään robottia ja sen toimintoja .

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja video

Hylätty (0)

Alle 50% opintojaksolla käytävistä asioista on toteennäyttämättä oppimispäiväkirjassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia robotiikan toteutuksia.
Opiskelija kykenee toteuttamaan yksinkertaisia robotiikan ratkaisuja itsenäisesti.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan robotiikan perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa esimerkiksi Robot Operating Systemin digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Opiskelija ymmärtää robotiikan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella robotiikan toteutuksia soveltuvalla menetelmällä.
Opiskelija kykenee toteuttamaan robotiikan toteutuksia ja ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää robotiikan toimilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia ja suunnittella robotti toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean robotiikka ratkaisun joukosta toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla ratkaisulla toimivan toteutuksen.
Opiskelija pystyy ratkaisemaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa robotiikan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä sujuvasti robotiikan sovelluksia. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ohjelmoida mikrokontrollereita. Opiskelija perehtyy laiteläheiseen ohjelmointiin ja sen eroavaisuuteen tietokoneohjelmointiin. Opiskelija osaa kytkeä toimilaiteet mikrokontrolleriin ja osaa soveltaa ohjelmointikykyjään sulautetussa ympäristössä. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tulkita ja lukea mikrokontrollerin dokumentaatiota.

Sisältö

prosessorin laitesuunnittelu ja ohjelman suunnittelu
testaaminen

Aika ja paikka

etäopetus Zoom illa

Oppimateriaalit

kirja : Digitaalielektroniikka , Peruspiireistä sulautettuihin järjestelmiin ,Timo Haiko . ISBN 978-952-63-0272-0
Neil Kolban : Kolban´s book on ESP32
ESP32 prosessorilla :
Hall-anturin käyttö ( Hall-sensor ) magneettikentän tunnistamiseen
AD-muuntimen käyttö lämpötilan mittaamisessa esim TMP36 analogisella anturilla
kosketusantureiden käyttö ESP32 ssa ( Touch sensor )
c-kielen alkeet
Arduino IDE-kääntäjäympäristö , C-kielisen ohjelman testaaminen ESP32 prosessorikortissa
DA -muuntimen käyttö

Opetusmenetelmät

etäopetus teoriatunnit
Arduino IDE C-kielen kääntäjäympäristön käyttö ohjelman kehittämisessä ja testaamisessa
käytännön toteutukset itsenäisesti ESP32 prosessorikortilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

koetta ei ole

Sisällön jaksotus

tutustuminen pieneen prosessoriympäristöön : ESP32 prosessori
laboratoriotyö tai etätyö
oma harjoitustyö prosessorikortilla , laitesuunnittelu ja ohjelman suunnittelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee sulautettujen järjestelmien oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

omasta oppimisesta laaditaan tekninen raportti
rakentava myönteinen ahkeruus voi vaikuttaa arvosanaa korottavasti
arvosana : 1 ... 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Anssi Ylinampa
Vastuuhenkilö

Anssi Ylinampa

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa mikrokontrollerien toiminnan syvällisesti. Opintojen aikana opiskelija perehtyy mikrokontrollerin muistin toimintaan, reaaliaikaisuuteen ja optimoidun koodin kirjoittamiseen muistirajoitteisille mikrokontrollereille. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa mikrokontrollerin dokumentaatiota osana ohjelmointia ja sovelluskehitystä.

Sisältö

tutustuminen pieneen prosessoriympäristöön
omat harjoitustyöt

Oppimateriaalit

kurssikansiossa moodlessa on aineistoa ja oppimateriaalia
Neil Kolban : ESP32 book internetistä

Opetusmenetelmät

etäopetus Zoomilla , tekniikan ja teorian opetus
tekniset harjoitustehtävät etänä itsenäisesti , raportit ja tekniset esittelyvideot pitää itse tehdä
harjoitustehtävillä saadaan kurssin arvosana
itsenäinen tiedonhaku on tarpeellista
tekniikan soveltaminen käytännössä on tavoitteena

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

koetta ei ole eikä uusintamahdollisuutta uusintakokeella

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehtoinen suoritustapa pitää erikseen opettajan kanssa sopia ja perustella

Lisätietoja opiskelijoille

harjoitustehtävillä ja niiden raporteilla sekä teknisillä esittelyvideoilla saadaan kurssin arvosana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

harjoitustehtävät ja niiden tekniset raportit sekä teknisen toiminnan esittelyvideot .
arvosana 1...2 TYYDYTTÄVÄ
Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.
arvosana 3...4 HYVÄ
Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa. Itsearviointia on tehty kirjallisesti.
arvosana 5 KIITETTÄVÄ
Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi sekä itsearviointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Hylätty (0)

tekninen raportti ei ole riittävän selkeä, toiminnan esittelyvideo ei ole tehty tarpeeksi huolellisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa. Itsearviointia on tehty kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi sekä itsearviointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön. Opintojaksossa integroidaan aihealueita ja tehtäviä erityisesti yrittäjyysopintojen kanssa. Opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (kielilaki 424/2003) määritellyn suullisen ja kirjallisen taidon. Tavoitteena on sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§).

Sisältö

Tausta ja koulutus, työelämän tilanteita, tavallisimpia liikekirjeitä, neuvottelu, työnhaku, yritys- tai posteriesitys, tvt-sanasto

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali Svenska för IT-ingenjörer
Oheismateriaali:
* Kirjallisuus: Flexteknik, Kokous- ja neuvottelutaidon käsikirja, Liikeviestinnän käsikirjat - viestit vaihtoon 7 kielellä
* Verkkokursseja: Nätfräsch, Bud- bygg upp din svenska

Opetusmenetelmät

Rovaniemellä syksyllä 2022
Lähitunteja n. 24 h, osittain ryhmäjako (+ projektin aloitus, katselmointi, loppuseminaari)
Materiaali ja aikataulut Moodlessa.
2 suullista ja 1-2 kirjallista palautettavaa harjoitustehtävää ja tentti
Integrointia tuotekehitysprojektiin (lokalisaatio, traileri-teksti, ruotsinkielinen katselmointi)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin taitotasokuvaukset tarkemmin linkissä: Ruotsin taitotasokuvaukset
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.Tuntee kohtalaisen hyvin pohjoismaista kulttuuri- ja elinkeinoaluetta.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.
Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet: Hyväksytysti suoritetut suulliset (2)ja kirjalliset harjoitustyöt (1-2), tentti sekä jatkuva näyttö. Arviointiasteikko 0-5. Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa.
Ruotsin taitotasokuvaukset
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.Tuntee kohtalaisen hyvin pohjoismaista kulttuuri- ja elinkeinoaluetta.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.
Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (päivätoteutus) Rovaniemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa kehittää graafisia desk top ja web-sovelluksia käyttäen integroitua kehitysympäristöä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Lähiopetus Rantavitikan kampuksella, Jokiväylä 11, syyslukukaudella 2022 lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun OneDrive-materiaalihakemistoon.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjelmointiharjoituksia 40 tuntia, itsenäistä opiskelua, työskentelyä lukukausiprojektissa sekä harjoitustyön tekoa 97,5 tuntia.
Ohjelmointiharjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan ohjelmointirutiinin ja ammattipätevyyden.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tapahtumapohjainen ohjelmointi opintojaksolla käydään läpi työelämältä tulevan lukukausiprojektin keskeisiä asioita/käsitteitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näyttö/Tentti opintojakson lopussa

Sisällön jaksotus

Aloitus vk 36

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tutustumme tapahtumapohjaiseen ohjelmointiin. Käytettävät menetelmät ja tavat valitaan tukemaan lukukausiprojektia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen), sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veikko Keränen
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Erkki Mattila

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee organisaation tietoturvatyön perusteet ja käytetyt standardit. Opiskelija saa valmiudet tietoturvan kehittämistyöhön omassa organisaatiossaan. Opiskelija ymmärtää turvallisten järjestelmien kehitykseen liittyviä ongelmia, sekä miten tietoturvaominaisuudet voidaan käsitellä osana normaalia järjestelmänkehitysprosessia. 

Sisältö

Tietoturva ohjelmistokehityksessä. Keskeisimmät haavoittuvuuksien syyt: SQL injections, command injections,buffer overflows, integer overflows,predictable cookies, hidden form fields, weak random numbers, etc.
Tietoturva web-sovelluskehityksessä. Keskeisimmät haavoittuvuuksien lähteet: authentication, session management, data storages, cross-site scripting, information disclosure, etc.
Murto- ja haavoittuvuustestaus. Kali Linuxin työkalut.
Lohkoketjuteknologia: hajautetusti tuotetut digitaaliset valuutat, älykkäät sopimukset, mikromaksut, omaisuusrekisterit, identiteettirekisterit, äänestysjärjestelmät, laitteiden väliset keskinäiset maksut, IoT, energiajärjestelmät, terveydenhuolto, luotettava laskenta (trustworthy computing), ...

Aika ja paikka

Verkko-opetus Zoom-etäluokassa kevätlukukaudella 2023 lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit ja tehtävät kurssin Moodle-työtilassa.

Oheislukemistot ja referenssit:
+Kali Linux | Penetration Testing and Ethical Hacking Linux Distribution
+Engebretson P. 2013. The Basics of Hacking and Penetration Testing. Syngress-Elsevier
+Erickson J. 2008. Hacking. The Art of Exploitation. No Starch Press
+Howard M. & LeBlanc D. & Viega J. 2010. 24 Deadly Sins of Software Security. McGraw-Hill
+Gates M. Blockchain 2017. Ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, cryptocurrencies, smart contracts and the future of money. Amazon Digital Services LLC
+Nakamoto S. 2009. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
+Stuttard D. & Pinto M. 2011. The Web Application Hacker's Handbook: Finding and Exploiting Security Flaws. John Wiley & Sons, Inc.

+Lisäksi luentomateriaalissa on runsaasti linkkejä nettimateriaaleihin.

Opetusmenetelmät

Luennot verkossa, testausympäristön rakentaminen virtuaalikoneympäristöön, harjoitustyöt ja seminaarit sekä itsenäinen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole lopputenttiä. Suoritusvaatimuksena ovat seminaariesitykset, harjoitustyöraportit ja oppimispäiväkirjat/tuntikirjanpito.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvostellaan asteikolla 1-5 ja hyl. Opintojakson suoritus koostuu kahdesta harjoitustyöstä, jotka tehdään ryhmätyönä. Ryhmän tulee olla sama molemmissa osissa.

Ryhmätyö 1: Lohkoketju-teknologia -osan painoarvo on 1/3 lopullisesta arvosanasta.
LK-osa suoritetaan seminaareilla, jotka pidetään ja valmistellaan ryhmätöinä.

Ryhmätyö 2: Murto- ja haavoittuvuustestaus -osan painoarvo on 2/3 lopullisesta arvosanasta. Osan suoritus koostuu ryhmätyönä tehtävistä pen-testausraporteista ja seminaariesityksistä sekä henkilökohtaisista oppimispäiväkirjoista.

Tarkemmat tiedot löytyvät luentomateriaaleista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Veikko Keränen
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA54T20S
  Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (monimuotototeutus) Rovaniemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tiedon salauksen peruskäsitteet. Hän tuntee salausmenetelmien perustyypit ja osaa arvioida niiden luotettavuutta. Opiskelija tuntee ns. turvallisten tietoliikenneprotokollien ja niihin liittyvän PK infrastruktuurin toiminnan.

Sisältö

SISÄLTÖ
Osa1: Salausmenetelmien matematiikkaa (Veikko Keränen)
1. Jaollisuus
1.1 Tekijöihin jako, 1.2 Jakoalgoritmi, 1.3  Alkuluvut, 1.4  Suurin yhteinen tekijä ja pienin yhteinen jaettava.  Aritmetiikan peruslause.
2. Eukleideen algoritmi
2.1 Suurimman yhteisen tekijän tehokas laskutapa, 2.2 Lineaarikombinaatio  syt(a,b)=u a+v b, 2.3  Eukleideen algoritmin kompleksisuus
3. Kongruenssit
3.1 Jakojäännös ja kongruenssi, 3.2 Jäännösluokka, 3.3  Täydellinen jäännössysteemi, 3.4  Kongruenssien laskusääntöjä
4. Eulerin ja Fermat'n lauseet
4.1 Alkuluokka ja Eulerin fii-funktio, 4.2 Supistettu jäännössysteemi, 4.3  Eulerin ja Fermat'n lauseet, 4.4  Eulerin funktio ja kertolaskun säilyminen, 4.5  Suurien potenssien nopea laskeminen: Eulerin lause ja peräkkäiset neliöönkorotukset
Osa2: Salausalgoritmit ja -ohjelmistot (Jouko Teeriaho)
Salausmenetelmien peruskäsitteistö ja - periaatteet. Klassiset salaukset ja niiden kryptoanalyysi. Modernien salausmenetelmien päätyypit: jonosalaus,lohkosalaus, julkisen avaimen salaus (RSA, Diskreetin logaritmin probleemaan perustuvat menetelmät: DH, Elgamal, DLP-analogia elliptisillä käyrillä). Tiivisteet ja digitaalinen allekirjoitus. Salausohjelmistojen tarvitsemia algoritmeja: satunnaislukujen generointi, pseudosatunnaisluvut, alkulukujen generointi, pseudoalkuluvut, alkulukutestit.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023. Opiskelu tapahtuu verkossa. Alkuinformaation jälkeen opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Ohjausajoista ja tavasta tiedotetaan opintojakson alkaessa.
Työtila on R504TL156-3002 Salausmenetelmät 5 - 5 op

Oppimateriaalit

Oppimateriaali opintojakson Moodle- työtilassa R504TL156-3002 Salausmenetelmät 5 - 5 op

Opetusmenetelmät

Opiskelumuotona on itseopiskelu. Arvointi perustuu palautettaviin etätehtäviin. Opintojakson työtila sisältää kirjallisten oppimateriaalien lisäksi sarjan videoluentoja. Tehtävien suorittamiseen on saatavissa ohjausta.

Opintojakso Tekninen tietoturva ja kyberturvallisuus II on täsmälleen sama kuin
Salausmenetelmät, Campus Online .
Siirry siis työtilaan R504TL156-3002 Salausmenetelmät 5 - 5 op

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opiskelija voi päättää ajankäytöstään itsenäisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso Tekninen tietoturva ja kyberturvallisuus II on täsmälleen sama kuin
Salausmenetelmät, Campus Online 2023.
Työtila: R504TL156-3002 Salausmenetelmät 5 - 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 0 = hylätty, 1,2 = tyydyttävä, 3,4 = hyvä, 5 = erinomainen
Arviointi perustuu etätehtäviin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Maisa Mielikäinen
Vastuuhenkilö

Maisa Mielikäinen

Opiskelijaryhmät
 • KA54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia teknologiatuotteiden kehitysprosessissa eri rooleissa ja tuntee tuotteen kehittämiseen liittyvät juridiset näkökohdat.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa/Moodlessa. Aloitusistunto tapahtuu online lukujärjestyksen mukaan, jonka jälkeen eteneminen on itsenäistä. Ohjaajalta voi pyytää neuvoa ja tukea missä vaiheessa tahansa. Opintojakso suoritetaan lukukauden loppuun mennessä.

Oppimateriaalit

Finnlex, Tekijänoikeusdirektiivi
Youtube-materiaali uusimmista teknologia-innovaatioista (linkit annettu tehtävien yhteydessä)

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteet:
- Tunnistat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet sekä niihin liittyvät mahdollisuudet ja riskit
- Tunnet teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä sekä kykenet hyödyntämään niitä omissa tuotoksissasi.
- Tunnistat/Ymmärrät teknologiatuotteen innovoinnissa olevat juridiset haasteet
- Osoitat ja sovellat opintojakson tuotoksissasi monipuolista asiantuntijuutta ja perehtyneisyyttä teknologiatuotteen kehittämiseen, innovointiin sekä niihin liittyviin juridisiin mahdollisuuksiin ja riskeihin

Pedagogiset järjestelyt:
Opintojakso koostuu itseopiskelumateriaalista
Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisesti omaan tahtiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n paikkoja yhteensä 5.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheita
Tunnistat uusia teknologioita sekä teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä
Tunnistat teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet ja osaat arvioida niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
Ymmärrät uusien teknologioiden mahdollisuuksia sekä teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä ja osaat arvioida menetelmien soveltavuutta prosessin eri vaiheissa
Osaat arvioida teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita erikaltaisissa/-tyyppisissä innovaatioissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat innovaatiolähtöisen teknologiatuotteen kehitysprosessin eri vaiheet ja osaat analysoida niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä
Analysoit uusien teknologioiden mahdollisuuksia.
Hallitset teknologiatuotteen kehittämisen liittyviä periaatteita sekä menetelmiä ja osaat analysoida menetelmien soveltavuutta prosessin eri vaiheissa
Osaat arvioida ja analysoida teknologiatuotteen innovoinnissa olevia juridisia haasteita erikaltaisissa/-tyyppisissä innovaatioissa.
Arvosanassa 5 osoitat oman osaamisesi analysoimalla omien ratkaisujesi soveltuvuutta kriittisesti ja laaja-alaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaaminen osoitetaan tehtävillä. Opintojakso sisältää sekä perus- että lisätehtäviä. Perustehtävät ovat aihepiireihin liittyviä perehdyttäviä tehtäviä. Lisätehtävissä sinulta edellytetään perehtymisen lisäksi soveltamista. Innovaatiosuunnitelmalla osoitat syvällisen aihepiiriin perehtymisen sekä kyvyn soveltaa osaamista teknologisen innovaation kehittämiseksi.
Arviointi perustuu kuhunkin osa-alueeseen liittyvien tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosanat 1-2 edellyttää sinulta osioiden 1-3 perustehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanat 3-4 edellyttävät osioiden 1-3 perustehtävien ja 1-2 lisätehtävien hyväksyttyä suorittamista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanaan 5 laadit edellisten lisäksi oman ideasi pohjalta innovaatiosuunnitelman sekä teet siitä 10 min kestävän video-esityksen kurssitovereillesi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tiedon tallentamiseen useita erilaisia ratkaisuja. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan tiedonhallintapalvelun ja hyödyntää sitä sovelluksessaan.

Sisältö

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, opintojaksolle tehtävä materiaali, itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallinta mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty - 5
Arvosana muodostuu palautettujen tehtävien pisteiden pohjalta

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Kuru
Vastuuhenkilö

Juhani Kuru

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tiedon tallentamiseen useita erilaisia ratkaisuja. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan tiedonhallintapalvelun ja hyödyntää sitä sovelluksessaan.

Sisältö

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Oppimateriaalit

Materiaali julkaistaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, opintojaksolle tehtävä materiaali, itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallinta mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hylätty - 5
Arvosana muodostuu palautettujen tehtävien pisteiden pohjalta

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Juha Petäjäjärvi

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tiedon tallentamiseen useita erilaisia ratkaisuja. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan tiedonhallintapalvelun ja hyödyntää sitä sovelluksessaan.

Sisältö

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit julkaistaan Moodlessa opintojakson alettua

Opetusmenetelmät

Luennot, esimerkit, harjoitukset ja itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallinta mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi hylätty - 5
Arvosana muodostuu palautettujen tehtävien pisteytyksen mukaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallinta mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Juha Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää tiedon tallentamiseen useita erilaisia ratkaisuja. Opiskelija osaa valita käyttötarkoitukseen soveltuvan tiedonhallintapalvelun ja hyödyntää sitä sovelluksessaan.

Sisältö

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit julkaistaan Moodlessa opintojakson alettua

Opetusmenetelmät

Etäluennot, esimerkit, harjoitukset ja itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

- Tiedonhallinnan teoriaperusta
- Tietokantojen hyödyntäminen sovelluksessa
- Tietokannan suunnittelu ja toteutus
- Reaaliaikatietokannat
- Relaatiotietokannat
- NoSQL-tietokannat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallinta mahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvointi hylätty - 5
Arvosana muodostuu palautettujen tehtävien pisteytyksen mukaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella yksinkertaisia tiedonhallinnan toteutuksia.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti.

Opiskelija pystyy ratkaisemaan ohjatusti perustason ongelmia sekä hakemaan ohjatusti lisätietoa pilvilaskentapalveluntarjoajien digitaalisista materiaaleista

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan periaatteet sekä osaa käyttää ja suunnitella tiedonhallinnan toteutuksia hyvin soveltuvalla menetelmällä.

Opiskelija tekee oppimistehtävät ohjaajan opastuksella ja kykenee toteuttamaan joitakin ratkaisuja itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tiedonhallinta palveluiden ominaisuuksia ja suunnittella tiedonhallinta toteutuksen. Opiskelija osaa valita usean palveluntarjoajan palveluista toimivimman ratkaisun, määriteltyyn tarpeeseen. Opiskelija osaa toteuttaa valitulla palvelulla toimivan ratkaisun.

Opiskelija pystyy ratkaismaan ongelmia ja osaa hakea lisätietoa tiedonhallintaan digitaalisista materiaaleista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää sujuvasti tiedonhallintaa osana ratkaisutoteutusta. Opiskelija osaa valita tehtävään parhaiten sovelutuvan tiedonhallinta ratkaisun. Opiskelija osaa soveltaa käytännössä tiedonhallintamahdollisuuksia monipuolisesti. Opiskelija osaa yhdistää useita erilaisia käytäntöjä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa lähiverkon keskeisimmät komponentit. Opiskelija osaa suunnitella, rakentaa ja määritellä tietoverkon pienen tai keskisuuren organisaation käyttöön. Opiskelija tietää tietoverkkotekniikan standardit ja niiden soveltamisalueet. Opiskelija osaa tietoverkkojen vianhaun periaatteet ja osaa korjata perusviat.

Sisältö

- Tietoverkkojen terminologia
- Verkkoprotokollat
- Open System Interconnection (OSI) malli
- Reitittimet ja kytkimet ja niiden määrittely
- Internet Protocol (IP) osoitteiden hallinta
- Tietoverkkojen standardit

Oppimateriaalit

Cisco Networking Academy verkkomateriaali.
Sisältö:
0. Course Introcduction
1. Network
2. Network OS
3. Protocols & Communications
4. Network Acces
5. Ethernet
6. Network Layer
7. IP Addressing
8. Subnetting Networks
9. Transport Layer
10. Application Layer
11. Build a Network

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerroksellisten OSI ja TCP/IP mallien rakenteen, lähiverkon medioiden toiminnalliset ominaisuudet ja yleiskaapelointistandardin, yleisimpien lähiverkkolaitteiden toiminnan ja laitteiden sovelluskohteet sekä keskeiset TCP/IP-protokollat ja pystyy suorittamaan IP-aliverkotuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ja testata pienen lähiverkon toiminnan ja liittää tietokeen lähiverkkoon. Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkkojen laskennan sekä määritellä IP-osoitteiston työasemiin ja testata IP-yhteyden toimivuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa tietoverkon peruslaitteiston toiminnasta ja yrityksen tietoverkon käyttöönottoon tarvittavista seikoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa pienen tai keskisuuren organisaation/yrityksen tietoverkon perussuunnittelun. Opiskelija osaa rakentaa tietoverkon yrityskäyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa pienen tai keskisuuren organisaation/yrityksen tietoverkon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moduler Exams (70%) ja Final Exam (30%) yhteistuloksen pistemäärien arviointirajat
Alle 70% = Hylätty
70% = T1, 75% = T2 , 80%= H3, 85%=H4 ja H5=90%

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Kenneth Karlsson
Vastuuhenkilö

Kenneth Karlsson

Ajoitusryhmät
 • Luento 1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • Luento 2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Luento 1
 • Luento 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa lähiverkon keskeisimmät komponentit. Opiskelija osaa suunnitella, rakentaa ja määritellä tietoverkon pienen tai keskisuuren organisaation käyttöön. Opiskelija tietää tietoverkkotekniikan standardit ja niiden soveltamisalueet. Opiskelija osaa tietoverkkojen vianhaun periaatteet ja osaa korjata perusviat.

Sisältö

- Tietoverkkojen terminologia
- Verkkoprotokollat
- Open System Interconnection (OSI) malli
- Reitittimet ja kytkimet ja niiden määrittely
- Internet Protocol (IP) osoitteiden hallinta
- Tietoverkkojen standardit

Oppimateriaalit

Cisco Networking Academy verkkomateriaali.
Sisältö:
0. Course Introcduction
1. Network
2. Network OS
3. Protocols & Communications
4. Network Acces
5. Ethernet
6. Network Layer
7. IP Addressing
8. Subnetting Networks
9. Transport Layer
10. Application Layer
11. Build a Network

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kerroksellisten OSI ja TCP/IP mallien rakenteen, lähiverkon medioiden toiminnalliset ominaisuudet ja yleiskaapelointistandardin, yleisimpien lähiverkkolaitteiden toiminnan ja laitteiden sovelluskohteet sekä keskeiset TCP/IP-protokollat ja pystyy suorittamaan IP-aliverkotuksen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakentaa ja testata pienen lähiverkon toiminnan ja liittää tietokeen lähiverkkoon. Opiskelija osaa IP-osoitteiden ja aliverkkojen laskennan sekä määritellä IP-osoitteiston työasemiin ja testata IP-yhteyden toimivuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa tietoverkon peruslaitteiston toiminnasta ja yrityksen tietoverkon käyttöönottoon tarvittavista seikoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjatusti toteuttaa pienen tai keskisuuren organisaation/yrityksen tietoverkon perussuunnittelun. Opiskelija osaa rakentaa tietoverkon yrityskäyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa pienen tai keskisuuren organisaation/yrityksen tietoverkon.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moduler Exams (70%) ja Final Exam (30%) yhteistuloksen pistemäärien arviointirajat
Alle 70% = Hylätty
70% = T1, 75% = T2 , 80%= H3, 85%=H4 ja H5=90%

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 02.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Erkki Mattila

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa esittää ja tulkita aineistoja tilastotieteen menetelmin. Hän ymmärtää luottamusvälien käsitteen ja osaa analysoida aineistoja tilastollisen testauksen menetelmillä.

Sisältö

- Todennäköisyyslaskennan ja kombinatoriikan perusteet: klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, todennäköisyyden laskusäännöt, Bayes’n teoreema, kombinaatiot ja permutaatiot.
- Tilastotieteen perusteet: mitta-asteikot ja graafit, tilastolliset tunnusluvut, datan luokittelu, regressio ja korrelaatio.
- Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat. Luottamusvälit. Hypoteesien testaus.

Aika ja paikka

Zoom-etäluokka ja Moodle-oppimisympäristö kevätlukukaudella 2023 lukujärjestykseen merkittyinä aikoina.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit, tehtävät ja tehtävämateriaalit Moodle-työtilassa (ja OneDrive-pilvipalvelussa).

Oheislukemistot:
Karjalainen L. 2015. Tilastotieteen perusteet. Pii-kirjat
Ala-Lahti H. & al. 2021. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja (luettavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/)
Niemi A. 2004. Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet. Jyväskylä : Antti Niemi 2004
Nummenmaa L. & Holopainen M. & Pulkkinen P. 2014. Tilastollisten menetelmien perusteet. Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Luennot Zoom-etäluokassa, esimerkit ja harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintasuoritukset tapahtuvat tentillä, jonka ajankohta sovitaan erikseen opettajan kanssa. Arvosanan korottaminen korjaamalla jo kertaalleen arvioituja tehtäviä ei ole mahdollista!

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla käytettävissään MS Excel-taulukkolaskentaohjelma asennettavana sovelluksena. Excel Online ei ole riittävä työkalu. Muut tarvittavat ohjelmat voi ladata ilmaiseksi netistä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä graafisia esityksiä data-aineistoista ja laskea niistä määrätyt tunnusluvut. Hän osaa käyttää luottamusväleihin ja tilastolliseen testaukseen liittyviä matemaattisia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä data-aineistoista monipuolisia graafisia esityksiä ja ymmärtää tilastollisen tunnuslukujen merkityksen. Hän osaa soveltaa luottamusväleihin ja tilastolliseen testauksen liittyviä matemaattisia menetelmiä yksinkertaisiin aineistoihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä data-aineistoista monipuolisia graafisia esityksiä ja analysoida aineistoja tilastollisen tunnuslukujen avulla. Hän osaa soveltaa luottamusväleihin ja tilastolliseen testauksen liittyviä matemaattisia menetelmiä monipuolisesti erilaisiin aineistoihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5 ja hyl. Suoritus perustuu harjoitustehtäviin, joiden vastaukset tulee palauttaa Moodlen palautuskansioon kurssin loppuun mennessä. Tarkka määräaika näkyy Moodlen palautuskansiossa. Suoritukset tämän ajankohdan jälkeen ja mahdolliset arvosanan korotukset tapahtuvat uusintakokeella. Vähintään 30 prosenttia maksimipisteistä tarvitaan hyväksyttyyn arvosanaan.Tarkemmat suoritusvaatimukset kerrotaan opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 16.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Erkki Mattila

Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen perusteet. Hän osaa ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa esittää ja tulkita aineistoja tilastotieteen menetelmin. Hän ymmärtää luottamusvälien käsitteen ja osaa analysoida aineistoja tilastollisen testauksen menetelmillä.

Sisältö

- Todennäköisyyslaskennan ja kombinatoriikan perusteet: klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, todennäköisyyden laskusäännöt, Bayes’n teoreema, kombinaatiot ja permutaatiot.
- Tilastotieteen perusteet: mitta-asteikot ja graafit, tilastolliset tunnusluvut, datan luokittelu, regressio ja korrelaatio.
- Diskreetit ja jatkuvat todennäköisyysjakaumat. Luottamusvälit. Hypoteesien testaus.

Aika ja paikka

Lapin AMK:n Rantavitikan kampus lukujärjestykseen merkittyinä aikoina kevätlukukaudella 2023.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit, tehtävät ja tehtävämateriaalit Moodle-työtilassa ja OneDrive-pilvipalvelussa.

Oheislukemistot:
Karjalainen L. 2015. Tilastotieteen perusteet. Pii-kirjat
Ala-Lahti H. & al. 2021. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja (luettavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/)
Niemi A. 2004. Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet. Jyväskylä : Antti Niemi 2004
Nummenmaa L. & Holopainen M. & Pulkkinen P. 2014. Tilastollisten menetelmien perusteet. Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, esimerkit ja harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintasuoritukset tapahtuvat tentillä, jonka ajankohta sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla voi käyttää myös omaa konetta. Excel-taulukkolaskentaohjelman asennettava versio tarvitaan. Excel Online ei ole ominaisuuksiltaan riittävä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä graafisia esityksiä data-aineistoista ja laskea niistä määrätyt tunnusluvut. Hän osaa käyttää luottamusväleihin ja tilastolliseen testaukseen liittyviä matemaattisia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä data-aineistoista monipuolisia graafisia esityksiä ja ymmärtää tilastollisen tunnuslukujen merkityksen. Hän osaa soveltaa luottamusväleihin ja tilastolliseen testauksen liittyviä matemaattisia menetelmiä yksinkertaisiin aineistoihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisempia todennäköisyyslaskennan ongelmia. Hän osaa tehdä data-aineistoista monipuolisia graafisia esityksiä ja analysoida aineistoja tilastollisen tunnuslukujen avulla. Hän osaa soveltaa luottamusväleihin ja tilastolliseen testauksen liittyviä matemaattisia menetelmiä monipuolisesti erilaisiin aineistoihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5 ja hyl. Suoritus perustuu harjoitustehtäviin, joiden vastaukset tulee palauttaa Moodlen palautuskansioon kurssin loppuun mennessä. Tarkka määräaika näkyy Moodlen palautuskansiossa. Suoritukset tämän ajankohdan jälkeen ja mahdolliset arvosanan korotukset tapahtuvat uusintakokeella. Vähintään 30 prosenttia maksimipisteistä tarvitaan hyväksyttyyn arvosanaan.Tarkemmat suoritusvaatimukset kerrotaan opetussuunnitelmassa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 25.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Ajoitusryhmät
 • Harjoittelu 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoittelu 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoittelu 1
 • Harjoittelu 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa web-kehitykseen liittyviä periaatteita sekä osaa soveltaa HTML-kieltä, CSS-tyylitiedostoja ja skriptikieltä WWW-ympäristössä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita kirjastoja web-sivujen ulkoasun toteutuksessa.

Sisältö

- Web-kehityksen perusteet
- HTML-kuvauskieli
- CSS-tyylitiedostot
- Skriptikielten perusteet
- Ulkoasukirjastot

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena.

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan moodlessa. Lisäksi käytetään internetistä löytyviä oheismateriaaleja tehtävien tekemisessä.

Muuta kirjallisuutta:
- Web-ohjelmointi, Ari Rantala
- Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set, Jon Duckett

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Opintojakso tähtää projektissa tarvittavaan osaamiseen. Oppiminen tapahtuu oppimistehtävien kautta, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Sisällön jaksotus

HTML, CSS
2. Responsiivinen www-sivusto
3. JavaScript, jquery
4. AJAX / Axios: REST API kutsujen tekeminen ja JSON muotoisen tiedon käsittely
5. CSS frameworks

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa WWW-sivustoja hyödyntäen tyylimäärittelyjä ja CSS-tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri WWW-lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa haastavampia tekniikoita omiin WWW-sivustoihinsa. Sivustojen käytettävyys, visuaalisuus ja toimivuus ovat korkealaatuisia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan oppimistehtävät. Projektin tuotoksesta arvioidaan web-sivuston toiminnallisuus, toimivuus, käytettävyys ja visuaalisuus.

PALAUTTEET:
Oppimistilanteissa opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista. Opintojakson lopussa palautetta kerätään www-pohjaisen palautejärjestelmän avulla.
Palautteita käsitellään opetiimin palavereissa ja tunneilla tarpeen mukaan. Opettaja reagoi saamaansa palautteeseen asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 25.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Aku Kesti
Vastuuhenkilö

Aku Kesti

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa web-kehitykseen liittyviä periaatteita sekä osaa soveltaa HTML-kieltä, CSS-tyylitiedostoja ja skriptikieltä WWW-ympäristössä. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita kirjastoja web-sivujen ulkoasun toteutuksessa.

Sisältö

- Web-kehityksen perusteet
- HTML-kuvauskieli
- CSS-tyylitiedostot
- Skriptikielten perusteet
- Ulkoasukirjastot

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu verkon välityksellä hyödyntäen etäopetukseen soveltuvia välineitä.

Oppimateriaalit

Materiaali jaetaan moodlessa. Lisäksi käytetään internetistä löytyviä oheismateriaaleja tehtävien tekemisessä.

Muuta kirjallisuutta:
- Web-ohjelmointi, Ari Rantala
- Web Design with HTML, CSS, JavaScript and Jquery Set, Jon Duckett

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta ja käytännön harjoituksia. Opintojakso tähtää projektissa tarvittavaan osaamiseen. Oppiminen tapahtuu oppimistehtävien kautta, jossa teoriaa sovelletaan käytäntöön.

Sisällön jaksotus

1. HTML, CSS
2. Responsiivinen www-sivusto
3. JavaScript, jquery
4. AJAX / Axios: REST API kutsujen tekeminen ja JSON muotoisen tiedon käsittely
5. CSS frameworks

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa toteuttaa WWW-sivustoja hyödyntäen tyylimäärittelyjä ja CSS-tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin ominaisuuksia soveltaen tietoa eri WWW-lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa kykyä soveltaa haastavampia tekniikoita omiin WWW-sivustoihinsa. Sivustojen käytettävyys, visuaalisuus ja toimivuus ovat korkealaatuisia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan oppimistehtävät. Projektin tuotoksesta arvioidaan web-sivuston toiminnallisuus, toimivuus, käytettävyys ja visuaalisuus.

PALAUTTEET:
Oppimistilanteissa opiskelijoilta kerätään palautetta oppimisen etenemisestä, ohjauksesta ja ongelmatilanteista. Opintojakson lopussa palautetta kerätään www-pohjaisen palautejärjestelmän avulla.
Palautteita käsitellään opetiimin palavereissa ja tunneilla tarpeen mukaan. Opettaja reagoi saamaansa palautteeseen asianmukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
Vastuuhenkilö

Matias Hiltunen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija oppii omatoimisesti hyödyntämään valmiita tietorajapintoja web-ohjelmointia käyttämällä. Opiskelija osaa kattavasti hyödyntää HTTP-protokollan ominaisuuksia valitun rajapinnan vaatimusten ja dokumentaation mukaisesti.

Sisältö

- HTTP-protokollan perusteet, tietueet ja metodit
- Autentikaatio ja autorisointi
- Kehitys-, testaus- ja vianetsintätyökalut
- REST-rajapinnat
- Yleisimmät dataformaatit, kuten JSON ja XML
- Ohjelmointirajapintojen hyödyntäminen web-sovelluksissa (CRUD)
- Edistyneemmät rajapintateknologiat

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukainen tehokoneluokkatila.

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta ja kurssin omalta nettisivulta.
Materiaalin tueksi hyödynnettään ajantasaisia materiaaleja internetistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta 10 * 3h, tehtävät Moodlessa.
Ohjaus Teamsin kautta
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan henkiökohtaisen työn sekä harjoitustehtävien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla edellytetään osaamista perustason web-tekniikoista (HTML, JavaScript).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa ohjatusti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa HTTP-protokollan perusteet. Opiskelija osaa perusteet yleisimmistä HTTP-kehitystyökaluista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa itsenäisesti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää sopivia HTTP-protokollan ominaisuuksia rajapintatyöskentelyssä, sekä kykenee hyödyntämään sujuvasti HTTP-kehitystyökaluja ohjelmointityössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa itsenäisesti ja omatoimisesti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää sopivia HTTP-protokollan ominaisuuksia rajapintatyöskentelyssä, sekä kykenee hyödyntämään sujuvasti HTTP-kehitystyökaluja ohjelmointityössään. Opiskelija kykenee etsimään rajapintoihin liittyvää tietoa sekä itsenäisesti soveltamaan niitä omien sovellusten jatkokehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson aikana palautetaan harjoitustehtäviä, joiden määrä ja laatu määräävät opintojakson arvosanan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Matias Hiltunen
Vastuuhenkilö

Matias Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • RA54T22S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opinnot), syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii omatoimisesti hyödyntämään valmiita tietorajapintoja web-ohjelmointia käyttämällä. Opiskelija osaa kattavasti hyödyntää HTTP-protokollan ominaisuuksia valitun rajapinnan vaatimusten ja dokumentaation mukaisesti.

Sisältö

- HTTP-protokollan perusteet, tietueet ja metodit
- Autentikaatio ja autorisointi
- Kehitys-, testaus- ja vianetsintätyökalut
- REST-rajapinnat
- Yleisimmät dataformaatit, kuten JSON ja XML
- Ohjelmointirajapintojen hyödyntäminen web-sovelluksissa (CRUD)
- Edistyneemmät rajapintateknologiat

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaan Zoomissa

Oppimateriaalit

Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali tulee löytymään Moodlesta ja kurssin omalta nettisivulta.
Materiaalin tueksi hyödynnettään ajantasaisia materiaaleja internetistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta 10 * 2h 30min, tehtävät Moodlessa.
Ohjaus Teamsin kautta
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan henkiökohtaisen työn sekä harjoitustehtävien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla edellytetään osaamista perustason web-tekniikoista (HTML, JavaScript).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa ohjatusti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa HTTP-protokollan perusteet. Opiskelija osaa perusteet yleisimmistä HTTP-kehitystyökaluista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa itsenäisesti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää sopivia HTTP-protokollan ominaisuuksia rajapintatyöskentelyssä, sekä kykenee hyödyntämään sujuvasti HTTP-kehitystyökaluja ohjelmointityössään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää web-ohjelmointirajapintojen perusperiaatteet sekä osaa itsenäisesti ja omatoimisesti hyödyntää valmiiden web-ohjelmointirajapintojen tuottamaa tietoa erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija osaa sujuvasti käyttää sopivia HTTP-protokollan ominaisuuksia rajapintatyöskentelyssä, sekä kykenee hyödyntämään sujuvasti HTTP-kehitystyökaluja ohjelmointityössään. Opiskelija kykenee etsimään rajapintoihin liittyvää tietoa sekä itsenäisesti soveltamaan niitä omien sovellusten jatkokehittämisessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Opintojakson aikana palautetaan harjoitustehtäviä, joiden määrä ja laatu määräävät opintojakson arvosanan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun. Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö

- XR-teknologiat: AR, VR ja MR
- Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
- Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
- VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Aika ja paikka

Lähiopetus lukujärjestyksen mukaan Rantavitikan kampuksella, Jokiväylä 11, kevätlukukaudella 2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun Drive/OneDrive-materiaalihakemistoon.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja harjoituksia 36 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitustyön tekoa 101,5 tuntia.
Harjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan taidot ja ammattipätevyyden.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Osaaminen osoitetaan harjoitustehtävien avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei tenttiä. Palautettavat harjoitustehtävät tai vastaavan kokoinen projekti, jonka avulla voidaan osoittaa osaaminen käsiteltävään aihealueeseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- Pelimoottorien hyödyntäminen
- AR sovellukset
- VR sovellukset
- XR sovellukset
- 360 videot
- Interaktiivisuuden luominen
- Käytännönsovellukset

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnämme opintojaksolla pelimoottoreita ja peliteknologiaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää laitteistoa joka mahdollistaa unreal/unity pelimoottori kehityksen. Opiskelijoiden käytössä on koulun koneet sekä mahdollisuus hyödyntää citrix palvelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen ( AR, VR, MR ) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen) sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen ( AR, VR, MR ) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Toni Westerlund
Vastuuhenkilö

Toni Westerlund

Opiskelijaryhmät
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun. Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö

- XR-teknologiat: AR, VR ja MR
- Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
- Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
- VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Aika ja paikka

verrko-opetus lukujärjestyksen mukaan kevätlukukaudella 2023

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, esimerkit ja harjoitukset. Moodle-työtilassa linkki jaettuun Drive/OneDrive-materiaalihakemistoon.

Opetusmenetelmät

verkko-opetusta ja harjoituksia 30 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitustyön tekoa 107,5 tuntia.
Harjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan taidot ja ammattipätevyyden.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Osaaminen osoitetaan harjoitustehtävien avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei tenttiä. Palautettavat harjoitustehtävät tai vastaavan kokoinen projekti, jonka avulla voidaan osoittaa osaaminen käsiteltävään aihealueeseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käymme mm. seuraavia asioita.
- Pelimoottorien hyödyntäminen
- AR sovellukset
- VR sovellukset
- XR sovellukset
- 360 videot
- Interaktiivisuuden luominen
- Käytännönsovellukset

Lisätietoja opiskelijoille

Hyödynnämme opintojaksolla pelimoottoreita ja peliteknologiaa. Opintojakson suorittaminen edellyttää laitteistoa joka mahdollistaa unreal/unity pelimoottori kehityksen. Opiskelijoiden käytössä on koulun koneet sekä mahdollisuus hyödyntää citrix palvelua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija pystyy toteuttamaan ja ohjelmoimaan yksinkertaisen XR-toteutuksen ( AR, VR, MR ) hyödyntäen tarkoitukseen sopivaa työkalua.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa ohjelmoida ja toteuttaa XR-toteutuksia. Opiskelija osaa valita sopivan työkalun XR-totetuksen rakentamiseen. Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti valitun työkalun mahdollisuuksia toteutuksen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa. Opiskelija ymmärtää XR-toteutuksen suunnittelun vaatimuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa rakentaa monipuolisia XR-toteutuksia. Opiskelija kykenee suunnittelemaan laadukkaan XR-toteutuksen vaatimuksien mukaisesti. Opiskeilja osaa ohjelmoida XR-toteutuksia tehtävään valitulla työkalulla ja opiskeilja pystyy itsenäisesti valitsemaan parhaan mahdollisen työkalun toteutuksen tekemiseen. Opiskelija pystyy olemaan mukana kaikissa toteutuksen vaiheissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön(osaamisen osoittaminen) sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Opettaja
 • Juhani Angelva
Vastuuhenkilö

Juhani Angelva

Opiskelijaryhmät
 • KA54T19S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnallisena toimintana ja tunnistaa erilaiset liiketoimintamahdollisuudet omassa toimintaympäristössään. Opiskelija tietää asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaperiaatteet sekä innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa omat valmiutensa toimia yrittäjänä ja kykenee tekemään uravalintaa yrittäjyyden suhteen.

Sisältö

Yrittäjyyden eri muodot
Yrittäjämäinen toiminta
Myynti- ja markkinointi
Hinnoittelun perusperiaatteet
Kustannuslaskennan peruskäsitteet
Yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
Keskeiset tunnusluvut

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Haverila, Matti, Uusi-Rauva Erkki, Kouri Ilkka, Miettinen Asko: Teollisuustalous, 5.painos, 2005 (tai uudempi)
MOODLEssa oleva luento- ja harjoitusmateriaali
Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali
Oheislukemistona: Neilimo, Kari., Johdon laskentatoimi, 6.-8. Painos, 2007,, Bergström S., Leppänen, A., Yrityksen asiakasmarkkinointi, 2007., Rinnilä, Markku, et al., Elektroninen liiketoiminta 2.0- avainkäsitteistä ansaintamalleihin, 2008, Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi, Määttä, Mika; Nuottila, Erkki (2016), Opas peliliiketoimintaan; Parantainen, Jari, Tuotteistaminen : rakenna palvelusta tuote 10 päivässä

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle-ympäristöissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti toteutetaan MOODLEssa ja uusinnat järjestetään sovitun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n paikkoja yhteensä 5.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen suunnittelu ja itsearviointi: 1/3
Oppimistehtävät: 1/3
Tentti: 1/3

Osaaminen:
Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija osaa verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata. .

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen.

Hylätty (0)

Jokin arvioinnin osa-alue puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa yritystoiminnan peruskäsitteet. Opiskelija osaa ohjatusti perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrittäjäksi ryhtymisen prosessin, Opiskelija osaa ohjatusti arvioida yrityksen kannattavuuden. Opiskelija tuntee yrityksen rahoitusmahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa yrityksen perusprosessit ja hän osaa suunnitella yrityksen toimintaa pidemmälle aikavälille. Opiskelija osaa arvioida yrityksen mahdollisia riskejä. Opiskelija osaa suunnitella perustettavan yrityksen prosessit ja tarvittavat resurssit. Opiskelija osaa verkostoitumisen mahdollisuudet. Opiskelija tietää yrityksen innovaatiorahoituksen mahdollisuudet. Opiskelija osaa pitchata.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa itsenäisesti tai kumppaneiden kanssa perustaa yrityksen. Opiskelija osaa yrityksen rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa yrityksen talouden hallinnan ja ohjauksen.