Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden koulutus, Rovaniemi

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Tunnus
(R31L22S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(R31L21S)
Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(R31L20S)
Liiketalouden koulutus (päiväopinnot) Rovaniemi syksy 2019
Tunnus
(R31L19S)
Liiketalouden koulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, kevät 2018
Tunnus
(R31L18K)

Liiketalouden koulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018
Tunnus
(R31L18S)
Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 11.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Paula Korteniemi
 • Anne Tolvanen
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Kompetenssi

Innovaatio-osaaminen: opiskelija kykeneeluovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Kompetenssit: oppimisen taidot, innovaatio-osaaminen

Sisältö

Opinnäytetyö 15 op
- Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
- Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
- Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.

Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Lammi
Vastuuhenkilö

Kaisa Lammi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.

Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 24.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa ammatillista osaamista käytäntöön. Hän osaa kehittää työelämävalmiuksiaan ja perehtyy yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviensä merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Opiskelija osaa suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtään ja osaamistaan yhteistyössä oman esimiehensä ja kollegoidensa kanssa tai kehittää omaa osaamistaan omassa työssään työllistymisen näkökulmasta sekä osaa ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmaansa.

Kompetenssit: oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, taloushallinnon osaaminen,

Sisältö

Oman osaamisen kehittyminen ja arviointi
Työelämäosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kaisa Lammi
Vastuuhenkilö

Hannele Niemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Sisältö

Harjoittelun vaiheet:
HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)
Harjoitteluinfo
Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)
Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)
Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.
Harjoittelun alkaessa
sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen
Harjoittelun aikana opiskelija
- hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

- täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

- laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija
- sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

- tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

- käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

- työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija
- opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Osaamistavoitteiden toteutuminen: Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.
Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Harjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Hyväksytty:
Osaamistavoitteiden asettaminen: Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Osaamistavoitteiden toteutuminen: Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.09.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee oman alansa asiantuntijatehtävien vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tunnistaa oman asiantuntijuuteensa vahvuudet ja kehittämisen kohteet. Opiskelija syventää ammattialaan liittyvää osaamistaan ja osaa soveltaa sitä alan tehtävissä.

Opiskelija voi esimerkiksi

1) soveltaa omaa osaamistaan ja uusinta alan tietoutta sekä erilaisia työmenetelmiä käyttäen laajassa työelämän kehittämisprojektissa tai asiantuntijana
2) hankkia osaamista vaihto-opinnoissa
3) hankkia osaamista muilla asiantuntijuutta kehittävillä ja tutkintoa täydentävillä opinnoilla

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, taloushallinnon osaaminen, yrittäjyysosaaminen, johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Ei yhteistä opetusta. Opintojakso suoritetaan oman aikataulun puitteissa tai valittujen muiden opintojen aikataulujen mukaan.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan yksilöllisesti itse valitulla projektilla tai tämän sijaan suoritetaan muita ammatillisia opintoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikohde

Hyväksytty:

Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen:
- Tunnistat oman alan asiantuntijatehtävien vaatimukset sekä oman asiantuntijuuden vahvuuksia ja kehittämisen haasteita..
- Kehität osaamistasi alan asiantuntijatehtäviin.
- Osaat toimia alan asiantuntijatehtävien vaatimusten mukaisesti ja kykenet soveltamaan osaamistasi sujuvasti.
- Osaat tarkastella asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi sekä kykenet määrittämään tavoitteita oman osaamisen edelleen vahvistamiselle.

Hylätty::

Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen:
- Et tunnista oman alasi asiantuntijatehtävien vaatimuksia etkä osaa määrittää oman asiantuntijuuden vahvuuksia ja kehittämisen haasteita.
- Et pysty osoittamaan kehittäneesi osaamistasi alan asiantuntijatehtävissä.
- Et kykene toimimaan alan asiantuntijatehtävissä niiden vaatimusten mukaisesti, joita työ ja tehtävät edelyttävät.
- ET osaa tarkastella asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi. Et kykene määrittämään tavoitteita oman osaamisen edelleen vahvistamiselle.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna Imporanta
Vastuuhenkilö

Tarja Tammia

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opit brändäyksen ja brändijohtamisen perusteet ja keskeiset käsitteet. Opit analysoimaan brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Ymmärrät sisäisen ja ulkoisen brändinhallinnan ja brändijohtamisen merkityksen liiketoiminnassa. Sovellat brändäyksen, viestinnän ja markkinoinnin teorioita käytäntöön.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen,liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, johtamisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Brändijohtamisen käsitteet

- Brändin asemointi ja differointi

- Asiakaslähtöinen arvonmuodostus ja brändimielikuva

- Brändistrategian merkitys liiketoiminnassa

- Brändipääoman mittaaminen

- Arvot ja vastuullisuus brändin kilpailuetuna

- Brändiviestintä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Tunnet brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Menetelmien soveltaminen:
Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat ohjatusti analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Hallitset brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet.

Menetelmien soveltaminen:
Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen.
Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat soveltaa niitä käytäntöön. Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida muiden tuottamia analyysejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Hallitset brändijohtamisen keskeiset teoriat ja käsitteet. Osaat soveltaa tietoa itsenäisesti käytännön tilanteisiin.

Menetelmien soveltaminen:
Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Tunnet brändijohtamisen perusmenetelmiä ja työkaluja ja osaat itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön. Osaat analysoida brändejä eri käsitteistöjä ja brändityökaluja käyttäen. Osaat arvioida kriittisesti ja kehittävällä otteella muiden tuottamia analyysejä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Robert Patterson
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

The student has essential writing, speaking and presentation skills needed in managerial setting in business. The student is able to communicate in variety of business situations and he/she is able to identify and adjust to the ethical aspects of business communication. The student understands the role of communication in managing conflicts in organisations and he/she is able to communicate in crises. Student is able to use visualization tools in communication of business related topics, especially financial issues. Student understands the cross-cultural communication as a part of business communication.

Competences: ethical competence, work community competence, business competence

Sisältö

Managerial business communication (writing, speaking and presentations)
Recruitment communication from the employer´s point of view
Ethical aspects of business communication
Business communication as a tool for managing conflicts
Crisis communication
Visualization tools

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Essential writing, speaking and presentation skills:
The student knows the principles of business communication.
He/she knows the role of communication in recruitment and managing conflicts.
The student is able to communicate in basic business situations and according to company values. He/she understands basic principles of crisis communication.

Taso 2
Essential writing, speaking and presentation skills:
The student is able to communicate in a variety of business situations and according to company values.
He/she use basic principles of crisis communication.
He/she understands the role of communication in recruitment and managing conflicts.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Essential writing, speaking and presentation skills:
The student understands the principles of business communication.
He/she is able to analyse the role of communication in recruitment and managing conflicts. The student is able to analyse and communicate in variety of business situations and according to company values.
He/she is able to analyse and use principles of crisis communication.

Taso 4
Essential writing, speaking and presentation skills:
The student is able to evaluate and utilise several business communication tools.
He/she is able to evaluate the role of communication in recruitment and managing conflicts.
He/she is able to use different means of crisis communication.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Essential writing, speaking and presentation skills:
The student is able to evaluate and utilise wide array of business communication tools.
He/she is able to critically evaluate the role of communication in recruitment and managing conflicts. The student is able to effectively communicate in variety of business situations and according to company values.
He/she is able to use different means of crisis communication effectively.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 17.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Kati Koivunen
Vastuuhenkilö

Kati Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opit ymmärtämään digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen markkinoinnin erot. Tunnet digitaalisen markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin keskeiset työkalut.
Ymmärrät sosiaalisen median merkityksen asiakaspalvelussa sekä asiakassuhteiden luomisessa ja kehittämisessä.
Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- digimarkkinointi ja markkinoinnin mittaaminen

- kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen

- digitaaliset jakelukanavat

- digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi

- digitaalinen sisällöntuotanto

- sisältöstrategia ja viestintätaidot sosiaalisessa mediassa

Aika ja paikka

31.8.-17.10.2022

Oppimateriaalit

• Komulainen, M. 2018. Menesty digimarkkinoinnilla. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari.
Saatavana E-kirjana kirjaston kautta. https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/menesty-digimarkkinoinnilla-2018
• Kurvinen, J. & Seppä, M. 2016. B2B-markkinoinnin ja myynnin pelikirja. Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. 1. painos. [Helsinki]: Kauppakamari. https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/kirjat/b2b-markkinoinnin-myynnin-pelikirja-yritysjohdon-opas-myyntiin-ja-markkinointiin/
• Muu opettajan jakama oppimateriaali:
https://www.smartinsights.com/
Luentomateriaalit Moodlessa

• Suositeltava oheismateriaali:
Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice, 5/E, Dave Chaffey, Pearsons publications Digital Business and E-Commerce Management, Dave Chaffy 6/E, Dave Chaffey, Pearsons publications

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää luentoja, harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä ja testejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti kurssimateriaaleista

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ohjeistuksen mukainen toiminta
Osoittaa perehtyneisyyden käsitteisiin ja tietoperustaan
Osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet
Osaa soveltaa tietoperustaa tehtävissä
Osaa reflektoida omaa osaamista

Hylätty:
Ei toimi ohjeistuksen mukaisesti
Ei tunne tai osaa käyttää alan käsitteitä eikä soveltaa tietoperustaa
Ydinosaamisen tavoitteiden saavuttamisesta ei ole näyttöä
Osaamisen reflektointi on puutteellista

Sisällön jaksotus

• digimarkkinointi ja markkinoinnin mittaaminen
• kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen
• digitaaliset jakelukanavat
• digitaalinen mainonta ja hakukoneoptimointi
• digitaalinen sisällöntuotanto
• sisältöstrategia ja viestintätaidot sosiaalisessa mediassa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Osaat toimia ohjeistuksen mukain
Osoitat perehtyneisyyttä digitaalisen markkinoinnin peruskäsitteisiin
Osaat soveltaa tietoperustaa tehtävissä
Osaat reflektoida omaa osaamista.
Osaat hyödyntää itsenäisesti ja tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
• Google Digital Garage – Digimarkkinoinnin perusteet
• Hubspot: Inbound Marketing ja Content Marketing tai Social Media
• Hubspot software: Harjoitustyö
• Itsearviointitehtävä

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää elinkeinoverotuksen perusteet. Opiskelija osaa lainsäädäntöä hyväksi käyttäen laskea ja suunnitella elinkeinotulolähteen verotettavan tulon ja verot sekä määrittää verovelvollisuuden eri yritysmuodoissa. Opiskelija tiedostaa verolainsäädännön vaikutuksia yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa. Opiskelija tietää yrityksen verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä tuntee niiden vaikutukset tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Kompetenssit: juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Yritykset verovelvollisina
• Elinkeinoverotus
* Tulon veronalaisuus, verovapaat tulot ja pääomasijoitukset, vähennyskelpoisuus
* Tulon jaksottaminen ja menon jaksottaminen
* Vaihto-omaisuus ja käyttöomaisuus
• Yritysjärjestelyiden verotus ja sukupolvenvaihdos
• Varojen arvostaminen verotuksessa
• Verosuunnittelu tilinpäätöksessä
• Poikkeukset: kiinteistöosakeyhtiö, maatilatalouden verotus, yleishyödyllinen yhteisö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Elinkeinoverotus:
Opiskelija tietää elinkeinoverotuksen perusteet.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia elinkeinoverotuksen laskelmia.
Opiskelija tiedostaa verolainsäädännön vaikutukset yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa.
Opiskelija tietää yrityksen verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä tuntee niiden vaikutuksia tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Taso 2
Elinkeinoverotus:
Opiskelija ymmärtää elinkeinoverotuksen perusteet.
Opiskelija osaa tehdä elinkeinoverotuksen laskelmia.
Opiskelija tietää verolainsäädännön vaikutukset yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa.
Opiskelija ymmärtää yrityksen verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä ymmärtää niiden vaikutuksia tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Elinkeinoverotus:
Opiskelija osaa soveltaa elinkeinoverotuksen perusteita sekä osaa tehdä elinkeinoverotuksen laskelmia eri tilanteissa.
Opiskelija ymmärtää verolainsäädännön vaikutukset yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa.
Opiskelija osaa suunnitella yrityksen verotusta ja ymmärtää suunnittelun merkityksen tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Taso 4
Elinkeinoverotus:
Opiskelija hallitsee elinkeinoverotuksen perusteita.
Opiskelija osaa tehdä elinkeinolaskelmia erilaisiin käytännön tilanteisiin.
Opiskelija osaa arvioida verolainsäädännön vaikutuksia yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa.
Opiskelija osaa arvioida verosuunnitelman merkitystä tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Elinkeinoverotus:
Opiskelija hallitsee laskemien tekemisen erilaisissa käytännöntilanteissa ja osaa analysoida saamiaan tuloksia sekä niiden vaikutusta.
Opiskelija osaa analysoida ja ennakoiden huomioida verolainsäädännön ja –suunnittelun vaikutuksia, yritys-, henkilöverotukseen sekä yritysjärjestely- ja sukupolvenvaihdostilanteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Ajoitusryhmät
 • a ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • b ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • a ryhmä
 • b ryhmä

Tavoitteet

Osaat käyttää liiketalouden sanastoa ja tuottaa alan tekstejä englannin kielellä. Kykenet viestimään monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä suullisesti ja kirjallisesti.

Tunnistat ja ymmärrät monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössä toimimiseen.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

Teemat:
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä
Monikulttuurisessa työympäristössä viestiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Osaat kommunikoida englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa ja tunnistat monikulttuuriseen työympäristöön liittyviä tekijöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Osaat käyttää liiketalouden sanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa. Ymmärrät monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Hallitset liiketalouden sanastoa englannin kielellä. Osaat huomioida monikuluttuurisuuden kommunikoidessasi työympäristössäsi.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 20.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 01.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • RA31L23K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (verkko-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä oman ammattialan työympäristössä ja verkostoissa.
Opiskelija osaa kirjoittaa omaan alaan liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alan aiheesta.
Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalan termistöä. Opiskelija kykenee viestimään monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä suullisesti ja kirjallisesti.
Hän tunnistaa ja ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössä toimimiseen.

Kompetenssit: kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä
Monikulttuurisessa työympäristössä viestiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Opiskelija osaa kommunikoida englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa tyydyttävästi ja tunnistaa monikulttuuriseen työympäristöön liittyviä tekijöitä.

Taso 2
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Opiskelija osaa kommunikoida englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti melko hyvin, vaikka virheitä esiintyy. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden
työympäristössään melko hyvin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Opiskelija osaa käyttää liiketalouden sanastoa englannin kielellä liike-elämän perustilanteissa sekä kirjallisesti, että suullisesti. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden vaikutuksen työympäristössään.

Taso 4
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Opiskelija osaa käyttää liiketalouden sanastoa englanninkielellä hyvin liike-elämän eri tilanteissa sekä suullisesti, että kirjallisesti. Opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa työympäristössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Suullinen ja kirjallinen kommunikointi englannin kielellä monikulttuurisessa työympäristössä:
Opiskelija hallitsee liiketalouden sanastoa englannin kielellä sekä kirjallisesti, että suullisesti erinomaisesti ja kommunikoi sujuvasti ilman kielivirheitä Opiskelija osaa toimia hyvin ja huomioida monikuluttuurisuuden kommunikoidessasi työympäristössään.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Elisa Maljamäki
 • Maarit Tihinen
Vastuuhenkilö

Mari Vähäkuopus

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ymmärrät mitä on tiedolla johtaminen ja millaisilla prosesseilla sitä toteutetaan. Osaat ennakointimenetelmiä hyödyntäen tuottaa ennakointitietoa sekä analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat tunnistaa muutostarpeita ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaa koskevissa päätöksissä. Osaat analysoida ja jalostaa olemassa olevaa tietoa hyödyntäen analysointityökaluja organisaation toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi.

Kompetenssit: Johtamisosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Tiedolla johtaminen
Ennakointi
BI -työkalut

Sisältö

Teemat:

Tiedolla johtaminen

Ennakointi

BI -työkalut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen:
Ymmärrät tiedolla johtamisen periaatteet ja prosessit. Osaat tuottaa ennakointitietoa hyödyntäen ennakointimenetelmiä ja analysoida sekä jalostaa tulevaisuustietoa muutostarpeiden tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen: Osaat soveltaa tiedolla johtamisen periaatteita ja prosesseja organisaation kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Osaat hyödyntää ennakointimenetelmien tuottamaa tulevaisuustietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ennakointi ja tiedolla johtaminen: Osaat käyttää soveltuvia ennakointimenetelmiä. Osaat kriittisesti analysoida muiden tuottamaa tulevaisuustietoa. Osaat ottaa huomioon tulevaisuustietoa organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

1 - 5

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Riikka Partanen
 • Anna-Sofia Konttaniemi
Vastuuhenkilö

Riikka Partanen

Opiskelijaryhmät
 • R31D22S
  International Business (full time day studies) Rovaniemi autumn 2022

Tavoitteet

The student develops oral communication at his/her skills level (CEFR A1-B1) and is familiar with Finnish communication culture. Student expands vocabulary and structures to the topics related to her/his own field of interest and seasonal themes, e.g. holidays and festivities. Student can communicate in simple, familiar and routine tasks, and everyday situations. S/he gains confidence to communicate in Finnish and practices multiple communicative situations. S/he can interact in Finnish at his/her level and has a positive attitude towards his/her Finnish skills.

Sisältö

Content
Practicing
• speaking and interaction

in/with following contexts and structures:
• family and relatives
• housing and living
• leisure time and hobbies
• celebrations and traditions
• education and work
• food and dining
• Health and sickness
• Nature and environment
• Work and professions

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mari Vähäkuopus
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mari Vähäkuopus

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä. Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja hoitaa rekrytointiin liittyvät toimenpiteet. Osaat hoitaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin ja palkitsemiseen sekä työsuhteen ongelmatilanteisiin liittyviä toimia. Osaat hoitaa esimiestyöhön liittyvän sisäisen tiedottamisen ja viestinnän.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen periaatteet

Esimiestyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet
Tiedät keskeisimmät johtamisen teoriat ja johtamisen tehtävät.

Esimiestyö
Tunnet henkilöstötoimintojen tehtävät ja tunnistat esimiehen roolin henkilöstön johtajana. Tiedät henkilöstön rekrytointiin, suoritusten arviointiin ja palkitsemiseen liittyvät perusasiat. Tiedät esimiestyöhön liittyvän tiedottamisen ja viestinnän merkityksen ja keinot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet
Osaat tarkastella johtamista ja organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja organisaation näkökulmista. Osaat arvioida vastuullisuutta, eettisiä kysymyksiä ja arvojen merkitystä johtamisessa ja esimiestyössä.

Esimiestyö
Osaat suunnitella henkilöstötarpeen ja valmistella tehokkaan rekrytointiprosessin. Osaat toteuttaa henkilöstön kehittymiseen, suorituskyvyn arviointiin, palkitsemiseen ja erilaisiin ongelmatilanteisiin liittyvät toimet. Osaat toteuttaa esimiestyöhön liittyvän viestinnän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Henkilöstöjohtamisen periaatteet, esimiestyö
Osaat eritellä ja vertailla erilaisia johtamisen toimintamalleja ja pohtia niiden käyttökelpoisuutta esimiestyössä. Osaat analysoida ja arvioida omia esimiestaitojasi ja niiden kehittymistä.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 10 paikkaa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Kaisa Lammi
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet yrityksen perustoiminnot. Ymmärrät liiketoiminnan vastuullisuuden osana yrityksen kilpailukykyä. Tiedät kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää tietoa liiketoiminnan talouden ja rahoituksen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tunnistat liiketoimintamahdollisuuksia, osaat hakea ja hyödyntää tietoa liiketoiminnan suunnitteluun. Tiedät asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtevän liiketoiminnan suunnittelutavan. Ymmärrät liiketoimintaprossien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet.

Kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnastasi ja sen seurauksista. Osaat toimia tiimissä aktiivisena jäsenenä sekä reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimijäsenten toimintaa.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen
Teemat:
Tiimiytyminen, tiimin toiminta ja pelisäännöt
Liikeidea
Yritystoiminnan käynnistäminen
Yrityksen ydinprosessit
Yrityksen liiketoimintaympäristö
Liiketoiminnan vastuullisuus
Liiketoiminnan kannattavuus
Rahoitussuunnittelun perusteet

Sisältö

Syksyn opintojaksot integroidaan projektiin.
Projektin sisältö 5op:
- Tiimiytyminen, tiimin toiminta ja pelisäännöt

- Liikeidean/tms.kehittäminen

- Yrityksen perustamistoimet käytännössä

- Alustava markkinointisuunnitelma ja myyntipuheet

- Yhteistapahtuma tms. ja sidosryhmäyhteistyö

- Alustava liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnittelu

- Liiketoiminnan käynnistäminen

- Tuotteistaminen ja hinnoittelu

- Tuloksellinen myynti

Aika ja paikka

Syksy 2022.

Oppimateriaalit

Toteutuksen tarkemmat tiedot on kuvattu toteutussuunnitelmassa, joka on saatavilla opintojakson Moodle -työtilassa.

Jormakka, R., Koivusalo, K., Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2015. Laskentatoimi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Oppiminen on organisoitu sykli -tai projektioppimisena, jossa ongelmia ratkotaan ongelmaperustaisesti ja työelämälähtöisesti. Oppimisprosessi sisältää ryhmätyöskentelyä, ryhmätehtäviä, ryhmäohjausta, luentoja, tiedonhankintaa ja itsenäisiä oppimistehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kyse on yrityspelistä/ liiketoimintasimulaatiosta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kannattava liiketoiminta tentti 2.12
Liiketoimintasuunnitelman palautus 24.11
Pitsaukset 28.11
Rahoitusneuvottelut 29.11

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi eteneminen viikkotasolla esitetään toteutussuunnitelmassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Liiketoiminnan osa-alueet ja sen tuloksellisuus:
Osaat kuvata yrityksen perustoiminnot sekä yrityksen toimintaympäristön vuorovaikutteisuuden. Ymmärrät liiketoiminnan vastuullisuuden osana kilpailukykyä.

Tiedät kannattavan toiminnan muodostumisen periaatteet ja sen merkityksen liiketoiminnassa. yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet.

Liiketoiminnan suunnitteluosaaminen:
Osaat tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, tiedät asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtevän liiketoiminnan suunnittelutavan ja osaat suunnitella yritystoimintaa niiden pohjalta.

Ymmärrät liiketoimintaprosessien keskinäiset vaikutukset sekä kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

Vastuu omasta toiminnasta:
Kykenet ottamaan vastuun omasta toiminnasta ja toimimaan osana tiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Liiketoiminnan osa-alueet ja sen tuloksellisuus:
Ymmärrät yrityksen perustoiminnot sekä eri osa-alueiden merkityksen.

Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen ja yrityksen rahoitussuunnittelun perusteet. Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa ja tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella.

Liiketoiminnan suunnitteluosaaminen:
Osaat toimia yrittäjämäisellä tavalla sekä suunnitella kannattavaa ja vastuullista yritystoimintaa liikeidean pohjalta.

Vastuu omasta toiminnasta:
Osaat toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä ja otat vastuuta tiimin toiminnasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Liiketoiminnan osa-alueet ja sen tuloksellisuus:
Osaat ottaa huomioon yrityksen eri osa-alueiden keskinäiset vaikutukset toisiinsa. Osaat arvioida toiminnan kannattavuutta ja tunnistat kehittämisen kohteet.

Liiketoiminnan suunnitteluosaaminen:
Osaat hyödyntää innovaatioita ja tunnistaa niiden luomia liiketoimintamahdollisuuksia. Osaat suunnitella kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa asiakkaiden tarpeista ja arvonluonnista lähtien.

Vastuu omasta toiminnasta:
Kykenet kehittämään ja ohjaamaan tiimin toimintaa tuloksellisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimista (prosessiarviointi) ja osaamista (tuotosarviointi) arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen keinoin. Arviointiasteikko on 5 - 1, hylätty. Tarkempi arviointisuunnitelma esitetään toteutussuunnitelmassa.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kehittäessäsi kestäviä, asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti kannattavia liikeideoita. Osaat hankkia tietoa liiketoimintaympäristöstä ja tiedät, miten pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia voidaan hyödyntää uuden liiketoiminnan luomisessa. Osaat tuotteistaa tuote- tai palveluidean ja tunnistaa sen vaatimat resurssit.

Tiedät innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvän immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot. Tiedät immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa sekä niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen
Teemat:
Innovaatiot ja innovointimenetelmät
Tuotteistaminen
Yrittäjyys
Immateriaalioikeus

Sisältö

Teemat:

Innovaatiot ja innovointimenetelmät

Tuotteistaminen

Yrittäjyys

Immateriaalioikeus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä kestävien, asiakaslähtöisten ja kannattavien liikeideoiden kehittämisessä sekä tuotteistaa tuote- tai palveluideat. Tiedät ideoiden toteuttamisen vaatimat resurssit.

Yrittäjyysosaaminen:Tiedät yrittäjyyden eri muodot ja mitä valmiuksia yrittäjältä vaaditaan. Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Tiedät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn sekä immateriaalioikeuksien merkityksen liiketoiminnassa ja niiden loukkaamiseen liittyvät seuraamukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat soveltaa innovointimenetelmiä ja tuotteistaa tuote- tai palveluidean sekä perustella sen toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat arvioida omia yrittäjyysvalmiuksia ja tunnistat niihin liittyviä kehittämiskohteita.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Ymmärrät immateriaalioikeuden keskeisen sääntelyn ja tuotesuojauksen keinot ja tiedät miten niitä sovelletaan eri tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Innovointimenetelmien ja tuotteistamisen osaaminen: Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä uuden liiketoiminnan suunnittelussa ja osaat kriittisesti arvioida niiden toteuttamiskelpoisuutta.

Yrittäjyysosaaminen: Osaat hyödyntää omia vahvuuksiasi liikeidean kehittämisessä.

Immateriaalioikeuden osaaminen: Osaat huomioida immateriaalioikeudet innovaatioprosessissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 16.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Anne Tolvanen

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät markkinoinnin kansainvälisen toimintaympäristön ja osaat toimia siinä. Osaat tehdä muuttaa markkinointistrategioita kansainvälisille kohderyhmille. Ymmärrät eri kulttuurien ja kansainvälisten verkostojen merkityksen markkinoinnin näkökulmasta ja osaat johtaa kansainvälisiä markkinointiprojekteja. Ymmärrät vastuullisen globaalin kuluttajan näkökulman ja kuinka se vaikuttaa tulevaisuuden markkinointiin.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- Kansainvälisten markkinoiden ymmärrys ja analysointi

- Kansainvälisen markkinoinnin suunnittelu

- Verkosto-osaaminen/johtaminen

- Kulttuuriosaaminen

- Globaali kuluttaja


Toteutetaan yhteistyössä International Business ryhmän kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiarism and use of references:
Please notice that in study unit assignment returns the plagiarism detection programs (for example Ouriginal) will be used. Also notice that you need to use Lapland UAS templates (essay, thesis, report etc) and writing instructions. Textual references must be done according to the given instructions. Please download the thesis template and the referencing instructions here: https://www.lapinamk.fi/en/Students/Study-Guide,-Degree-Programme-Students/Thesishttps://lib.luc.fi/c.php?g=662513&p=4803830Submitting assignments against given instructions may lead to failing and other possible consequences according to the Degree Regulations.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat markkinoinnin perusteet kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ymmärrät kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Ymmärrät verkostojen roolin kansainvälisessä markkinoinnissa. Ymmärrät erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen vaikutukset markkinoinnin kentällä. Ymmärrät globaalin kuluttajan näkökulman.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat monipuolisia markkinoinnin keinoja kansainvälisessä toimintaympäristössä ja osaat analysoida kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Osaat toimia kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat analysoida ja toteuttaa markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat analysoida globaalin kuluttajan näkökulman ja hyödyntää sitä markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kansainvälinen markkinointi: Osaat erinomaisesti markkinoinnin keinot kansainvälisessä toimintaympäristössä. Osaat analysoida ja hyödyntää kansainvälisten markkinoiden mahdollisuuksia ja haasteita.

Verkosto- ja kulttuuriosaaminen: Osaat toimia aktiivisesti kansainvälisissä markkinoinnin verkostoissa. Osaat toteuttaa ja arvioida tuloksellista markkinointia erilaisten kulttuurien ja toimintatapojen kentällä. Osaat hyödyntää tuloksellisesti globaalin kuluttajan näkökulman markkinoinnissa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Tunnet johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet. Ymmärrät, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa.
Osaat kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät. Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Kustannuslaskentamenetelmät
Toimintolaskenta
Hinnoittelu

Sisältö

- kustannuslaskentamenetelmät (kustannuslaskennan käsitteistö, kustannuslajit, kustannuspaikat, tuote-/asiakaskohtainen laskenta)
- toimintolaskenta
- hinnoittelu (hinnoittelustrategiat, kustannusperustainen hinnoittelu, markkinaperustainen hinnoittelu, muut hinnoittelumenetelmät, hintapäätösten vaikutukset)

Aika ja paikka

Yhteinen aloitus viikolla 35.
Opintojakso avautuu opiskelijoille jo aikaisemmin viikolla 32.

Oppimateriaalit

Järvenpää, M. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Löytyy E-kirjana.
Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, tehtävät ja tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 12.9.2022, 60%
Tentti on yksilötehtävä, tenttiä ei siis tehdä samassa tilassa kaverin kanssa tai käydä keskustelua tentin sisällöistä
Tentti on auki koko päivän, tenttiaika on 4 tuntia siitä hetkestä alkaen kun sen aloitat
Uusinnat 24.10. ja 30.11.

Sisällön jaksotus

Johdon laskentatoimen tehtävät
Kustannukset ja laskumenetelmät
Toimintolaskenta
Hinnoittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on vaativa ja sisältää erilaisia sisäisen laskennan menetelmiä.
Opintojaksolla on vain vähän kontakteja, mikä vaatii omaa ajankäyttöä opiskelijoilta.
Lukujärjestyksessä merkityt kontaktitunnit tulevat olemaan hyvin paljon tehtävien läpikäymistä yhteisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kustannuslaskentataito:Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kustannuslaskentataito: Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kustannuslaskentataito:Hallitset laskentamenetelmien käytön, osaat valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Yksilötentti 60% (hyl/1-5)
2. Yksilötehtävä: Osaamisen näyttö 40%, (hyl/1-5)
Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 06.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet. Ymmärrät, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa.
Osaat kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät. Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Kustannuslaskentamenetelmät
Toimintolaskenta
Hinnoittelu

Sisältö

- kustannuslaskentamenetelmät (kustannuslaskennan käsitteistö, kustannuslajit, kustannuspaikat, tuote-/asiakaskohtainen laskenta)
- toimintolaskenta
- hinnoittelu (hinnoittelustrategiat, kustannusperustainen hinnoittelu, markkinaperustainen hinnoittelu, muut hinnoittelumenetelmät, hintapäätösten vaikutukset)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kustannuslaskentataito:Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kustannuslaskentataito: Osaat laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kustannuslaskentataito:Hallitset laskentamenetelmien käytön, osaat valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida ratkaisuja.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 15.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen tehtävät ja peruskäsitteet.
- Opiskelija ymmärtää, miten kustannukset muodostuvat yrityksen prosesseissa ja miten kustannuksia käsitellään erilaisissa laskelmissa.
- Opiskelija osaa kustannuspaikka- ja kustannuslajilaskennan sekä tuotekohtaisen kustannuslaskennan käsitteet ja laskentamenetelmät.
- Hän osaa laatia johdon päätöksenteossa tarvittavia laskelmia ja tehdä päätelmiä niiden perusteella.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, taloushallinnon osaaminen

Sisältö

• Johdon laskentatoimen tehtävät ja käsitteet
• Kustannuslaskennan käsitteet ja kustannuslajit
• Kannattavuus- ja kustannuslaskennan keskeiset menetelmät
• Toimintolaskenta
• Kustannusperusteisen hinnoittelun menetelmät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa avustetusti hyödyntää taloudellista aineistoa kustannuslaskennassa.
Opiskelija osaa avustetusti laskea tuotekohtaiset kustannukset ja hinnoitella tuotteen kustannusperustaisesti.

Taso 2
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa hyödyntää taloudellista aineistoa kustannuslaskennassa.
Opiskelija osaa laskea tuotekohtaiset kustannukset ja hinnoitella tuotteen kustannusperustaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa laatia laskelmia ja tehdä perusteltuja päätelmiä tulosten perusteella.

Taso 4
Kustannuslaskentataito:
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia laskelmat, perustella tekemäsi ratkaisut ja tehdä päätelmiä tulosten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kustannuslaskentataito:
Opiskelija hallitsee laskentamenetelmien käytön, osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivimmat laskentamenetelmät ja arvioida menetelmiä ja ratkaisuja.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Petri Pälli
Vastuuhenkilö

Petri Pälli

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää johtamisen ja esimiestyön merkityksen toiminnan johtamisessa, tavoitteiden asetannassa ja siihen pääsemisessä. Opiskelija tietää yrityksen sisäisen toiminnan vastuullisen johtamisen ja esimiestaitojen perusteet. Opiskelija tunnistaa motivoinnin ja työhyvinvoinnin tärkeyden monimuotoisessa työyhteisössä.
Opiskelija tunnistaa mitä on hyvä johtaminen ja mitä johtaminen on ilmiönä.

Kompetenssit: työyhteisöosaaminen, eettinen osaaminen

Sisältö

• Johtamisen ulottuvuudet, johtamisajattelun kehittyminen ja päätöksenteko, valta.
• Organisaatiotyypit, työn organisoiminen, johtamisjärjestelmät, sisäisen tehokkuuden johtaminen.
• Työyhteisön johtaminen, motivointi, työyhteisön monimuotoisuus ja työhyvinvointi, sosiaalinen vastuu ja organisaatiokulttuuri.

Aika ja paikka

MA 29.8.2022 - KE 28.9.2022

Oppimateriaalit

- Kauhanen, J. 2012. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Talen-tum. (myös nettikirjana kirjastossamme)
-
- Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailuteki-jä. Helsinki: Edita Prima Oy.
-
- Juuti, P. 2016. Johtamisen kehittäminen. PS-kustannus.

- Luentomateriaali Moodlessa ja linkit

Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelu, harjoitustyöt ja esitykset, ZOOM-ympäristö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi perustuu kahden ryhmätyön tekoon.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan opettajan kanssa

Sisällön jaksotus

Tarkka aikataulutus Moodlessa toteutussuunnitelmassa

Lisätietoja opiskelijoille

Jakson tarkat ohjeet ja vaatimukset käydään läpi 1. luentokerralla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija tietää johtamisen ja esimiestyön perusteita.
Opiskelija osaa kuvata johtamista organisaatiossa.

Taso 2
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija ymmärtää johtamisen ja esimiestyön perusteet.
Opiskelija tunnistaa johtamisen eri ulottuvuuksia ja näkökulmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija osaa johtamisen ja esimiestyön perusteet. Opiskelija osaa hyödyntää oppimaasi tietoa soveltuvassa tilanteessa.

Opiskelija ymmärtää johtamisen ja esimiestaitojen merkityksen monimuotoisen työyhteisön sisäisessä toiminnassa.

Kuvailun ja tiedon kertomisen lisäksi opiskelija osaa tuoda esimerkkien avulla tiedon käytäntöön.

Taso 4
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija osaa analysoida oppimaansa tietoa ja tarkastella johtamista ja esimiestyötä kriittisesti.

Opiskelija osaa yhdistellä aineistoja ja omaa näkemystä ja kokemusta johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Henkilöstöosaaminen:
Opiskelija osaa arvioida johtamisen ja esimiestyön perusteita ja teemoja.

Opiskelija osaa suhtautua oppimaansa kriittisesti ja luoda uusia oivalluksia ja syvällistä pohdintaa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Liiketalouden koulutus, taloushallinto, Rovaniemi AMK
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää tuotto- ja kustannuskäsitteet sekä katetuottolaskennan periaatteet,
- osaa tehdä kustannus- ja hinnoittelulaskelmia sekä ymmärtää sisäisen laskennan merkityksen yrityksen toiminnan ohjauksessa,
- osaa tehdä omaa liiketoimintaa hyödyttäviä kannattavuus- ja kustannuslaskelmia.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, taloushallinnon osaaminen

Sisältö

Sisältö:
- Tuotto- ja kustannuskäsitteet
- Katetuottolaskennan periaatteet
- Hinnoittelu
- Sisäisen laskentaan sisältyvät laskelmat

Opetusmenetelmät

Kajaanin ammattikorkeakoulun toteutus.
Opettaja Maritta Seppälä maritta.seppala@kamk.fi

Itsenäinen opiskelumoduuli.

Kirjautuminen KAMKn moodleen:

https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

tunnistautuminen haka-tunnuksilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallitsee sitä säätelevän keskeisen lainsäädännön. Hän osaa tehdä tarkemmat jaksotuskirjaukset sekä pääoman muutoskirjaukset. Opiskelija tietää koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Hän osaa laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen erilaisille kirjanpitovelvollisille (esim. Oy, AsOy, osuuskunta, yhdistys, säätiö). Opiskelija tietää eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet ja erot sekä näiden erityiskirjaukset. Hän tietää rahoituslaskelman rakenteen ja merkityksen tilinpäätöksessä. Opiskelija tunnistaa toimialojen vaikutuksia kirjanpitoon ja sen laadintaan.
Opiskelija tuntee IFRS-standardit perustasolla ja niiden merkityksen tilinpäätöksen laadinnassa.
Opiskelija tietää käänteisen arvonlisäverotuksen perusteet.
Opiskelija osaa hyödyntää taloushallinnon järjestelmiä työssään ja toteuttaa integroidussa taloushallinnon ympäristössä aineistojen siirrot järjestelmien välillä.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta eri yhtiömuodoille ja yhdistykselle
• Tarkemmat jaksotuskirjaukset sekä pääoman muutoskirjaukset
• Koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset
• Tilinpäätösasiakirjat, erityisesti Tuloslaskelma, Tase, Rahoituslaskelma
• IFRS-standardit
• Toimialan vaikutus kirjanpitoon ja sen laadintaan
• Käänteinen ALV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä näitä säätelevä keskeisen lainsäädäntö:
Opiskelija osaa osittain laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen käyttäen taloushallinnon järjestelmää. Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen perustasolla.

Taso 2
Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä näitä säätelevä keskeisen lainsäädäntö:
Opiskelija osaa laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen.
Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä näitä säätelevä keskeisen lainsäädäntö:
Opiskelija osaa koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset.
Opiskelija osaa eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet ja erityiskirjaukset.
Hän ymmärtää toimialan vaikutuksen kirjanpitoon ja sen laadintaan.
Hän tietää keskeisimmät IFRS-standardit.

Taso 4
Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä näitä säätelevä keskeisen lainsäädäntö:
Opiskelija osaa laatia tekemänsä kirjanpidon perusteella tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen eri yritysmuodoille.
Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman osana tilinpäätöstä.
Hän tunnistaa IFRS-standardit tilinpäätöstä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös sekä näitä säätelevä keskeisen lainsäädäntö:
Opiskelija osaa laatia tekemänsä kirjanpidon perusteella tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen eri yritysmuodoille huomioiden toimialojen vaikutuksen.
Hän tunnistaa IFRS-standardien merkityksen tilinpäätökseen ja sen laadintaan.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat tehdä yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallitset sitä säätelevän keskeisen lainsäädännön. Osaat tehdä jaksotuskirjaukset sekä pääoman muutoskirjaukset.
Tiedät koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Osaat laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen. Tiedät eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset.
Osaat hyödyntää taloushallinnon järjestelmiä työssäsi ja toteuttaa integroidussa taloushallinnon ympäristössä aineistojen siirrot järjestelmien välillä.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Kirjanpidon erityiskysymykset
- Tilinpäätöksen laatiminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat laatia yrityksen kirjanpidon, rahoitustapahtuma- ja jaksotuskirjauksia sekä pääoman muutoskirjauksia lainsäädäntöä noudattaen. Osaat laatia tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat koti- ja ulkomaankaupan erityiset liike- ja rahoitustapahtumakirjaukset sekä yritysjärjestelykirjaukset. Osaat eri yritysmuotojen tuloslaskelman ja taseen rakenteet sekä näiden erityiskirjaukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen osaaminen: Osaat laatia tekemäsi kirjanpidon perusteella tilinpäätöksen erittelyineen ja liitetietoineen eri yritysmuodoille.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee konsernirakenteet ja osaa laatia konsernin emo ja tytäryhtiöiden kirjanpidon, erillistilinpäätökset ja laatia niistä yhdistetyn konsernitilinpäätöksen. Hän tietää, miten tilinpäätökset poikkeavat eri maissa. Opiskelija tuntee kansainväliset IFRS -standardit ja niiden soveltamisen yritysten tilinpäätöksissä sekä suhteessa elinkeinoverolakiin. Hän tuntee eurooppalaisten listayhtiöiden tilinpäätöksien ja toimintakertomuksien sähköisen raportoinnin velvollisuudet ja muodot.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• konsernirakenteet
• keskinäisen omistuksen ja keskinäisten liiketoimintojen kirjaukset
• erillistilinpäätös, konsernitilinpäätös
• voimassa olevat IFRS – standardit
• kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö
• Sähköisen raportoinnin velvollisuudet ja muodot

Oppimateriaalit

Tomperi, S. Kehittyvä kirjanpitotaito sekä harjoituskirja (konsernitilinpäätöksen osalta).
Kirjanpitolaki (KPL) ja Kirjanpitoasetus (KPA).
Halonen, J. IFRS: käytännön käsikirja.
Perälä, S., Mäki, L., Vänskä, P. Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä. (soveltuvin osin)
OyL:n, KPLn ja Tilintarkastuslain konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset
yleisperiaatteet
- yhdistelylaskelmat
- sisäisten erien eliminointi
- keskinäiset liiketapahtumat
- vaihto-omaisuuden sisäiset katteet
- pysyvien vastaavien sisäiset katteet
- sisäinen voitonjako
- tytäryhtiön hankintamenolaskelma
- laskennalliset verot
- vähemmistöosuuden erottaminen
- ulkomaisen tytäryrityksen yhdistely
- osakkuusyrityksen yhdistely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Konsernitilinpäätös:
Opiskelija tunnistaa konsernin käsitteen. Hän tunnistaa keskeiset konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet ja osaa laatia perustasolla emo ja tytäryhtiöiden kirjanpidon sekä tilinpäätökset. Opiskelija tietää tilinpäätöksien poikkeavan eri maissa sekä tuntee IFRS standardien soveltamisen.
Hän tuntee eurooppalaisten listayhtiöiden tilinpäätöksien ja toimintakertomuksien sähköisen raportoinnin velvollisuudet ja muodot.

Taso 2
Konsernitilinpäätös:
Opiskelija tietää konsernin käsitteen. Hän osaa keskeiset konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet. Hän osaa laatia emo ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja tilinpäätökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Konsernitilinpäätös:
Opiskelija ymmärtää konsernin rakenteen.
Hän osaa konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet.
Opiskelija ymmärtää tilinpäätöksien poikkeavan eri maissa ja ymmärtää sen vaikutuksen konsernitilinpäätökseen.
Hän ymmärtää IFRS standardien merkityksen konsernitilinpäätöksessä.
Opiskelija ymmärtää eurooppalaisten listayhtiöiden tilinpäätöksien ja toimintakertomuksien sähköisen raportoinnin velvollisuudet ja muodot.

Taso 4
Konsernitilinpäätös:
Opiskelija osaa kuvailla konsernin rakenteen.
Hän hallitsee konsernitilinpäätöksen eliminointikohteet.
Opiskelija osaa ulkomaalaisten tytäryritysten yhdistelyn konsernitilinpäätökseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Konsernitilinpäätös:
Opiskelija osaa arvioida konsernin rakenteen merkitystä.
Hän osaa arvioida konsernitilinpäätöksen eliminointikohteiden vaikutusta.
Opiskelija osaa kriittisesti analysoida tilinpäätöksien rakenteiden eroja eri maiden välillä ja ymmärtää niiden vaikutuksen konsernitilinpäätöksen laadintaan.
Hän osaa tarkastella analyyttisesti IFRS standardien merkitystä konsernitilinpäätöksessä.
Opiskelija osaa täyttää eurooppalaisten listayhtiöiden tilinpäätöksien ja toimintakertomuksien sähköisen raportoinnin velvollisuudet ja muodot.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Restonomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Petri Pälli
Vastuuhenkilö

Petri Pälli

Opiskelijaryhmät
 • RA81M22S
  Restonomikoulutus, Rovaniemi syksy 2022
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA81M22K
  Restonomikoulutus, Rovaniemi kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa käytännön turvallisuusosaamistaan ja hahmottaa turvallisuuden merkitystä työelämässä. Perehdyt turvallisuuden käsitteistöön ja ymmärrät turvallisuuden laaja-alaisuuden eri osa-alueineen ja vaatimuksineen.
Kokonaisuudessa opiskelija voi painottaa eri turvallisuuden ja vastuullisuuden osa-alueita ja suorittaa teemaan liittyviä työelämässä käytössä olevia passeja ja testejä omien tarpeidensa mukaan.

Sisältö

• Työturvallisuus: 1 koulutuspäivä
• Matupa: 1 koulutuspäivä 8h + testi
• Anniskelu: 1 koulutuspäivä 8 h + testi
• Hygi: 1 koulutuspäivä 8 h + testi
• KV-EA Syksyksi 2 vetoa s
• Tulityö 1 koulutuspäivä 8 h + testi

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus: Kontaktiopetuksena Rovaniemellä.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Toteutuksen suorittamiseen liittyvät passisuoritukset maksetaan syyslukukautta koskien etukäteen 15.9. mennessä sen mukaan, minkä passi-/testisuorituksen opiskelija suorittaa: Kevään osalta suoritukset maksetaan 15.1. mennessä.
Passi/korttihinnat (Lapin amk opiskelijat, sis. alv 0%. Matkailututkimus, hintaan lisätään alv. 24%):
Työturvallisuuskortti: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Matkailun turvallisuuspassi: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Kansainvälinen ensiapukortti: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Hygieniapassi: 35 euroa (sis. mahdollisuuden osallistua luennoille)
Anniskelupassi: 35 euroa (sis. mahdollisuuden osallistua luennoille)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tiedät yrityksen oikeudellisen toimintaympäristön ja ymmärrät elinkeinonharjoittamista koskevan keskeisen oikeudellisen sääntelyn ja niiden merkityksen liiketoiminnassa. Tunnistat eri yritysmuotojen oikeudelliset erityispiirteet ja eri yritysmuotojen hallinnoimiseen liittyvät säännökset.

Tunnet sopimusoikeuden perusteet ja merkityksen sekä vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet. Osaat soveltaa myyntiä ja markkinointia ohjaavaa oikeudellista sääntelyä.

Osaat soveltaa liiketoimintaa ohjaavaa sääntelyä käytännön tasolla.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen
Teemat:
Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa
Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset
Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)
Sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet
Keskeinen myyntiä ja markkinointia ohjaava oikeudellinen sääntely

Sisältö

Teemat:

Lainsäädännön merkitys organisaation toiminnassa ja hallinnossa

Oikeudelliset tiedonlähteet ja säännökset

Liiketoimintaa säätelevä keskeisin lainsäädäntö (elinkeinon harjoittaminen ja yhtiöoikeus)

Sopimusoikeuden perusteet ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet

Keskeinen myyntiä ja markkinointia ohjaava oikeudellinen sääntely

Aika ja paikka

Syksy 2022, viikot ???

Oppimateriaalit

Tenttimateriaali:

Kaikki osat:
-Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.
-Moodle –materiaali.

Liiketoimintaa koskeva keskeinen sääntely ja yhtiöoikeus:
Karttunen T, Laasanen H, Sippel L, Uitto T, Valtonen, M. 2012. Juridiikan perusteet: 1. Oikeuden olemuksesta s. 27-56
tai vuoden 2015 painos 29-58.
Kyläkallio Kalle 2013. Yritysjuridiikka.
4: Yritystoiminta s.71-117.
Huom! Huomioi lakimuutokset Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä voimaan 11.12.2015/1444 sekä Osakeyhtiölaki 10.6.2019.

Sopimusoikeus:
-Karttunen T, Laasanen H, Sippel L, Uitto T, Valtonen, M. 2015. Juridiikan perusteet. s. 63-84, 111-254, 383-398.
-Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimilaki, OikTL) (13.6.1929/228) osoitteessa www.finlex.fi
-Kuluttajansuojalaki (20.1.1978/38) 2 luku (osoitteessa www.finlex.fi)

Oheismateriaali:
Elina Koivumäki ja Petteri Häkkänen. Markkinointijuridiikka 2016 tai uudempi painos

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätehtävät, tiedonhaku ja ongelmanratkaisut, tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tehtävä case-yrityksestä. Linkitys Napalaakson oppiyritysten toimintaan (liiketoimintasimulaatio). Esimerkkitapaukset yritys/työelämästä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

????

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee viikoilla ???? toteutussuunnitelman teemojen ja aikataulutuksen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Tiedät elinkeinonharjoittamiseen, yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen liittyvät keskeiset asiat. Tunnet sopimusoikeuden ja vahingonkorvausjärjestelmän pääpiirteet. Tiedät markkinointiin ja myyntiin liittyvää oikeudellista sääntelyä ja vastuullisen tavan toimia.

Osaat hakea ja soveltaa oikeudellista tietoa käytännön sovellustehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Osaat soveltaa yrityksen perustamiseen, elinkeinonharjoittamiseen ja sopimusoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä. Ymmärrät elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin sekä sopimusoikeuteen liittyvän keskeisen lainsäädännön merkityksen liiketoiminnassa. Osaat huomioida oikeudellisen sääntelyn ja vastuut markkinoinnissa ja myynnissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön osaaminen:
Hallitset elinkeinon harjoittamiseen, yrityksen perustamiseen, sopimusoikeuteen ja myyntiin ja markkinointiin liittyvää lainsäädäntöä. Osaat arvioida kriittisesti liiketoimintaan liittyviä riskejä ja oikeudellisia vastuita ja osaat soveltaa niitä perustellen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1) Tentti pienryhmissä (1-4 henkilöä) 70 %
2) Case-tehtävä Napalaaksoryhmissä 30 %
Molemmat vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Arviointi Hyl/ T1-K5

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jenni Kemi
 • Mari Vähäkuopus
Vastuuhenkilö

Jenni Kemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät projektinhallinnan periaatteet ja hallitset keskeisimmät määräaikaisen projektityöskentelyyn liittyvät käsitteet. Osaat laatia erillisen toimeksiannon / kehittämisprojektin toimintasuunnitelman ja työskennellä projektissa sen tavoitteiden mukaisesti.
Tiedät yrityksen muutostilanteeseen liittyvät vaiheet (esimerkkinä mm. yritysostot, investoinnit, fuusio, sukupolvenvaihdos, yritysmuodon muuttaminen, hankinnat, muut taloudelliset muutokset yrityksen toiminnassa). Osaat hankkia ja analysoida muutoksen vaatimaa tietoa ja suunnitella muutoksen.

Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen, johtamisosaaminen

Sisältö

- projektiorganisaatio
- toimeksiannon / kehittämisprojektin suunnitelman laatiminen
- määräaikaisen projektin toteutus
- yritysten muutostilanteet
- muutoksiin liittyvän tiedon hankinta ja analysointi
- muutoksen hallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Projektiosaaminen: Ymmärrät projektihallinnan periaatteet ja osaat hyödyntää niitä kehittämisprojektin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Tiedät yrityksen muutoksen vaiheet ja osaat hankkia ja analysoida muutoksen vaatimaa tietoa ja suunnitella muutoksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Projektiosaaminen: Osaat suunnitella ja työskennellä tavoitteellisesti, määräaikaisessa kehittämisprojektissa/toimeksiannossa.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Osaat tehdä perusteltuja ehdotuksia hankkimasi tiedon perusteella yrityksen muutoksen suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Projektiosaaminen: Osaat hyödyntää luovan ongelmanratkaisun taitoja kehittämisprojektin suunnittelussa. Osaat itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa toteuttaa projektin.

Yrityksen muutostilanteen suunnittelu: Osaat esittää perusteltuja, vaihtoehtoisia ratkaisuja muutostilanteen suunniteluun.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Tunnet riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet. Tunnistat liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit. Osaat kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja.

Ymmärrät turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhalinnan osaaminen
Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Sisältö

Teemat:

Riskienhallinta, kartoitus ja keinot

Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Tunnistat riskienhallinnan peruskäsitteet ja osaat kartoittaa liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä tunnistat niiden hallintaan liittyviä keinoja. Tunnet yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa liiketoiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot. Tiedät riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yritysturvallisuus ja riskienhallinta liiketoiminnassa sekä niitä sääntelevä normisto:
Osaat suunnitella liiketoiminnan riskien kartoituksen ja riskienhallinnan keinot sekä arvioida niitä kriittisesti. Hallitset riskienhallinnan ja liiketoiminnan vastuullisuuden käsitteistön ja normistoa osana liiketoiminnan johtamista.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 21.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 18.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee riskienhallinnan kokonaisuuden liiketoiminnassa sekä yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet,
- tunnistaa liiketoimintaan liittyvät sisäiset ja ulkoiset riskit sekä kansainväliset riskit,
- osaa kartoittaa liiketoiminnan riskejä ja tunnistaa niiden hallintaan liittyviä keinoja,
- ymmärtää turvallisuuden, kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja vastuullisuuden merkityksen osana liiketoiminnan johtamista,
- tuntee yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevää normistoa ja eettisiä periaatteita.

Kompetenssit: Juridiikan ja riskienhalinnan osaaminen

Sisältö

Teemat:
Riskienhallinta, kartoitus ja keinot
Yritysturvallisuus
Yritysturvallisuutta ja riskienhallintaa sääntelevä normisto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Paula Korteniemi
Vastuuhenkilö

Paula Korteniemi

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat arvioida ja kehittää viestintäosaamistasi osana tradenomin ammattitaitoa. Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtäviä korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Tunnet keskeiset liike-elämän viestintätilanteet ja –välineet. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen liiketoiminnassa ja kehität suomen kielen ja viestinnän taitojasi osana opiskelua ja tradenomin ammattitaitoa.

Osaat mukauttaa suullista ja kirjallista viestintääsi vastaanottajaryhmien ja tilanteiden mukaisesti sekä valita tarkoitukseen sopivat viestinnän keinot ja kanavat. Osaat toimia liike-elämän vuorovaikutustilanteissa aktiivisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti sekä osaat ottaa muut viestintätilanteen osapuolet huomioon.

Osaat hyödyntää liiketoimintaympäristön viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Laadit eri tekstilajeja alan käytänteiden ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
Teemat:
Suullinen ja kirjallinen viestintä liiketoimintaympäristössä
Viestinnän keinot

Sisältö

Teemat:

Suullinen ja kirjallinen viestintä liiketoimintaympäristössä

Viestinnän keinot

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa verkossa infolla ja korkeakoulukirjoittamisen opiskelulla.

Oppimateriaalit

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Murtola K. 2016. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Helsinki: Edita. Soveltuvin osin.
Lapin ammattikorkeakoulu. Asiakirjamallit. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet
Lapin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyömalli. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet Soveltuvin osin.
Muut opintojaksolla osoitetut materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, työpajat, ryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu. Verkkotehtävät, kirjalliset tehtävät.
Kaikki opintojakson materiaalit ja tehtäväohjeet Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson opiskelu liittyy Napalaakso-oppiyrityksen työskentelyyn.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Esseen palautus viikolla 45.
Arvioitavat puheenvuorot viikolla 48.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaihtoehto 1: Opiskelija osallistuu lukujärjestyksen mukaiseen lähiopetukseen ja ja -ohjaukseen sekä suorittaa lähiopetukseen liittyvät oppimistehtävät. Opiskelija suorittaa arvioitavat tehtävät 1 ja 2 ryhmässä.
Vaihtoehto 2: Opiskelija suorittaa opinnoista osia verkko-opintoina JA/TAI laatii oman aikataulusuunnitelmansa tehtävien suorittamisessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot:
Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa.

Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot:
Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista.

Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Vuorovaikutus- ja viestintätaidot:
Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin osioihin:
1. Liikeviestinnän asiakirjat (hyv/hyl) yksilö- ja ryhmätehtävä
2. Kokous- ja neuvottelutaito (hyv/hyl) ryhmätehtävä
3. Suullinen asiantuntijaviestintä 0 - 5 yksilötehtävä
4. Kirjallinen viestintä: essee 0 - 5 yksilötehtävä (yhteistehtävä opintojakson "Kestävä talous" kanssa)

Hylätty (0)

Suullinen ja kirjallinen viestintäsi on epäselvää. Osallistumisesi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa on passiivista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa.

Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista.

Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia liiketoimintaympäristön vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna-Maarit Jaskari
Vastuuhenkilö

Tarja Tammia

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opit ymmärtämään markkinointitutkimuksen merkityksen yrityksen päätöksenteossa ja opit markkinointitutkimuksen eri menetelmät ja kuinka niitä käytetään markkinoinnin suunnittelussa.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman ja valita eri tilanteisiin sopivat tutkimusmenetelmät. Osaat toteuttaa kyselyn ja haastattelun, ymmärrät eri tiedonhankintatapojen erot. Osaat erilaiset tiedonhankintatavat, tehdä markkinointitutkimuksen ja laatia tutkimusraportin sekä ymmärrät tutkimuksen etiikan merkityksen.


Kompetenssit: Eettinen osaaminen, markkinointiosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Tutkimusprosessi markkinoinnin päätöksenteossa

- Markkinointitutkimusprosessin vaiheet

- Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

- Kyselyn ja haastattelun suunnittelu ja toteutus

- Tutkimusaineiston analysointi, tulosten luotettavuus, tutkimuksen raportointi ja esittely

- Tutkimuksen etiikka

- Lähteiden käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Ymmärrät tutkimusprosessin kytkeytymisen markkinoinnin päätöksentekoon sekä tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Tunnet markkinointitutkimusprosessin perusvaiheet, ja osaa avustettuna toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Osaat käyttää markkinointitutkimusta markkinoinnin päätöksenteossa ja tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet hyvin, ja osaat ohjauksessa toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat kerätä tietoa eettisesti ja luotettavast. Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia huomioiden tiedonhakuprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Markkinointitutkimuksen keskeiset teoriat ja käsitteet:
Osaat markkinointitutkimusprosessin vaiheet erittäin hyvin ja osat käyttää, arvioida ja analysoida markkinointitutkimuksen mahdollisuuksia markkinoinnin päätöksenteossa. Tunnet keskeiset teoriat ja käsitteet.

Tutkimusmenetelmät:
Osaat käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä laajasti ja osaat valita oikeat tutkimusmenetelmät ja toteuttaa kyselyn/haastattelun.

Tulosten tulkitseminen ja esittäminen:
Osaat kerätä tietoa monipuolisesti, eettisesti ja luotettavasti. Osaat laatia tutkimusraportin ja tulkita tuloksia avaten tiedonhakuprosessin tautoja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

29.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anne Tolvanen
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tunnet markkinoinnin ja markkinointiympäristön peruskäsitteet. Osaat määritellä yrityksen asiakassegmentit, kysyntään vaikuttavat tekijät sekä markkinoinnin kilpailukeinot. Tunnistat myynnin ja markkinoinnin vastuullisuuden periaatteet ja peruskäsitteet. Osaat nimetä myyntiprosessin eri vaiheet ja osaat kuvailla myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Teemat:
Uudistuva markkinointi ja markkinointiympäristö

Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi

Kilpailukeinot

Markkinointiviestintä kilpailukeinona

Asiakkuuksien hallinta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään viikoilla 39-48.

Oppimateriaalit

Bergström, S. & Leppänen, A. (2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi (19., uudistettu painos.). Edita.

Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.
Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätehtävät, myyntitilanteen simulointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 8.12.2022

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteys lukukausiprojektiin: Opintojakson tietoja ja taitoja hyödynnetään Ideasta liiketoimintaa opintojaksolla (Napalaaksossa).

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1)
Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tarvitsee laajaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (2)
Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit - hyvä (3)
Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoja pääosin asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja palauttaa suoritukset annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit - hyvä (4)
Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa tietoa
erittäin hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 50%
Markkinointisuunnitelma 20%
Myynnin simulaatio 30%

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kati Koivunen
Vastuuhenkilö

Kati Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, kohderyhmäajattelun sekä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa tehdä ratkaisuja ja valintoja markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Opiskelija tuntee markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut sekä tiedostaa vastuullisuuden osana myyntiä ja markkinointia.

Kompetenssit: innovaatio-osaaminen, liiketoimintaosaaminen

Sisältö

• Markkinoinnin ja myynnin perusteet
• Moderni markkinointi ja markkinointiympäristö
• Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
• Kilpailukeinot
• Markkinointiviestintä kilpailukeinona
• Asiakkuuksien hallinta

Aika ja paikka

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssiympäristö on avoinna 9.1 - 26.2. Kurssilla on ajastettuja tehtäviä.

Oppimateriaalit

Koivunen, K. (2019). Teoista sanoihin - vaikuttavan vastuullisuusviestinnän kaava. Videotaltiointi, Arctic Design Week. https://www.youtube.com/watch?v=TVH4ogZBRGk


Bergström, S. (2018). Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Löytyy myös e-kirjana Lapin amk:n kirjastosta https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/juolukka.434772

Opetusmenetelmät

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä, videoluennot, testit, tentti ja keskustelutehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla ei ole yhteisiä tapaamisia. Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi.
Kurssin testejä ja materiaaleja voi suorittaa ja opiskella omaan tahtiin, mutta tehtävät ovat auki seuraavasti:
Keskustelutehtävä on auki viikot 3 ja 4. Keskustelutehtävän osa 1 (oma aloitus) suoritettava viikon 3 aikana. Osa 2 (muille vastaaminen) viikon 4 aikana.

Tentti on auki viikon 6 ajan. Keskustelutehtävä tulee olla suoritettu ennen tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Markkinointi ja myynti:
Opiskelija tuntee markkinoinnin ja myynnin perusteet ja hän osaa nimetä peruskäsitteet.
Hän tuntee modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön.
Opiskelija tunnistaa sekä osaa nimetä markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, myyntiprosessin vaiheet, kohderyhmäajattelun sekä kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa tehdä ratkaisuja ja valintoja markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa.
Opiskelija tuntee markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkaluja sekä tiedostaa vastuullisuuden osana myyntiä ja markkinointia.

Taso 2
Markkinointi ja myynti:
Opiskelija tietää markkinoinnin ja myynnin perusteet ja käsitteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön.
Opiskelija tietää ja osaa kuvata markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, myyntiprosessin vaiheet, kohderyhmäajattelun ja kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijöitä.
Opiskelija tietää markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa tehdä perusteltuja ratkaisuja.
Opiskelija tietää markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkaluja.
Opiskelija tietää vastuullisuuden myynnissä ja markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Markkinointi ja myynti:
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, kohderyhmäajattelun sekä kuluttajakäyttäytymiseen ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä, sekä osaa tehdä perusteltuja ratkaisuja.
Opiskelija ymmärtää markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkaluja. Opiskelija huomioi vastuullisuuden myynnissä ja markkinoinnissa.

Taso 4
Markkinointi ja myynti:
Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön.
Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, kohderyhmäajattelun sekä osaa huomioida kuluttajakäyttäytymiseen ja myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa arvioida tehtyjen ratkaisujen ja valintojen vaikuttavuutta.
Opiskelija hallitsee markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkaluja. Opiskelija huomioi vastuullisuuden eri näkökohdat myynnissä ja markkinoinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Markkinointi ja myynti:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti markkinoinnin ja myynnin perusteet sekä modernin markkinointiajattelun ja -ympäristön.
Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja myynnin tehtävät yrityksessä, kohderyhmäajattelun sekä kuluttajakäyttäytymiseen ja myynnin vaikuttavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja myynnin roolin yrityksen menestystekijänä sekä osaa kriittisesti arvioida tehtyjen ratkaisujen ja valintojen vaikuttavuutta.
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti markkinointiviestinnän, markkinoinnin kilpailukeinot ja työkalut. Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden merkityksen myynnissä ja markkinoinnissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Keskustelutehtävä (hyväksytty/täydennettävä/hylätty)

2) Tentti (hyl/1-5)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti annetussa aikataulussa. Mikäli jompikumpi tehtävistä hylätään, siirtyy opintojakson suorittaminen seuraavalle toteutukselle.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelija tarvitsee laajaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

2. Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija tarvitsee ohjausta itsenäiseen työskentelyyn ja tehtävien palauttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoja pääosin asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja palauttaa suoritukset annetussa aikataulussa.

4. Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa tietoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa tietoa
erittäin hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja osallistuu aktiivisesti tiedon yhteiseen luomiseen annetussa aikataulussa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Kati Koivunen
Vastuuhenkilö

Kati Koivunen

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opit käyttämään markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändisi luomiseen ja kehittämiseen. Opit hyödyntämään sosiaalista mediaa ammatilliseen verkostoitumiseen ja oman ammatillisen profiilisi rakentamiseen. Koko lukuvuoden kestävällä opintojaksolla viedään läpi digitaalisen asiantuntijabrändäyksen prosessi aina suunnittelusta mittaamiseen.

Osaamistavoitteet:
- Osaa käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikoita oman asiantuntijabrändin
- Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja asettaa tavoitteita ammatillisen osaamiseen esilletuomiseen.- Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista verkkoviestintää sekä hyödyntää ketterän sisällöntuotannon ja julkaisemisen alustoja osaamisen markkinoinnissa.- Osaa rakentaa ammatillista verkostoa digitaalisissa viestintäympäristöissä.- Osaa markkinoida omaa osaamistaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Kompetenssit: Myyntiosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- Markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen perustekniikat

- Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen

- Digitaaliset työkalut

- Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto

Oppimateriaalit

Kortesuo, K. 2011. Tee itsestäsi brändi. Asiantuntijaviestintä livenä ja verkossa. Bookwell.
Tolvanen, V., Laine, T. & Kurvinen, J. Henkilöbrändäys. 2017. AlmaTalent.
Valvimo, R. 2018. Asiantuntijan henkilöbrändin kehittäminen : Henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa. Lapin ammattikorkeakoulu. s.
16–24. Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018053111553

Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä itsenäisestä työskentelystä.

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin perustekniikat ja soveltaa niitä yksinkertaisiin tilanteisiin.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa nimetä omaa osaamistaan yleispiirteiltään ja asettaa helppoja tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa tuettuna hyödyntää digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen verkoston rakentamisessa ja oman osaamisen markkinoinnissa.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa verkkoviestintää tehtävänannon mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa nimetä markkinoinnin tekniikkoja ja soveltaa niitä sujuvasti ja laaja-alaisesti.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa nimetä oman ydinosaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa tavoitteita osaamisen hyödyntämiseen.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kohderyhmät huomioivaa monikanavaista verkkoviestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Markkinoinnin perustekniikat:
Opiskelija osaa käyttää markkinoinnin tekniikkoja asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.

Oma osaaminen ja sen hyödyntäminen:
Opiskelija osaa sanoittaa omaa ydinosaamistaan perustellusti sekä asettaa innovatiivisia tavoitteita osaamisen hyödyntämiselle.

Digitaaliset työkalut:
Opiskelija osaa hyödyntää tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja innovatiivisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä ammatillisen osaamisen markkinoimiseen.

Verkostoituminen ja verkkosisällöntuotanto:
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kehittää kohderyhmät huomioivaa vaikuttavaa monikanavaista verkkoviestintää.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Paula Korteniemi
 • Anne Tolvanen
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Kompetenssi

Innovaatio-osaaminen: opiskelija kykeneeluovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Kompetenssit: oppimisen taidot, innovaatio-osaaminen

Sisältö

Opinnäytetyö 15 op
- Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
- Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
- Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 20.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Mari Vähäkuopus
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyön alustava jäsennys
- Toimeksiantoantosopimus
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Paula Korteniemi
 • Anne Tolvanen
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L19S
  Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Kompetenssi

Innovaatio-osaaminen: opiskelija kykeneeluovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Kompetenssit: oppimisen taidot, innovaatio-osaaminen

Sisältö

Opinnäytetyö 15 op
- Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5 op
- Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5 op
- Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit
Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Mari Vähäkuopus
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 21.05.2023

Ajoitus

22.05.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous T

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Mari Vähäkuopus
 • Anne Tolvanen
 • Kaisa Lammi
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyö on esitetty
- Kypsyysnäyte on hyväksytty
- Opinnäytetyö on arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

21.09.2022 - 08.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pallari
 • Paula Korteniemi
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää palkkahallintoon ja työlainsäädäntöön liittyviä sähköisiä tietolähteitä, hän tietää palkkahallinnosta työnantajalle aiheutuvat lakisääteiset velvoitteet ja osaa palkkahallinnon sähköistä sovellusta käyttäen ja työehtosopimusta soveltaen laskea tavanomaiset palkat, kulukorvaukset ja henkilösivukulut sekä palkasta toimitettavat pidätykset. Opiskelija tietää palkkahallinnon perusraportoinnin ja sähköisen ilmoittamismenettelyn sekä tietää palkkakirjanpidon yhteyden liikekirjanpitoon. Opiskelija tietää työaikasääntelyn periaatteet ja säännökset, jotka perustuvat pääasiassa työaikalakiin. Opiskelija osaa soveltaa tietosuojalain, EU:n tietosuoja-asetuksen ja vuosilomalain säännöksiä työssään. Opiskelija tuntee sairausajan palkan maksuvelvollisuuteen. Opiskelija tietää työoikeuden perusteet ja hän tietää ja osaa soveltaa työoikeuden keskeistä sääntelyä. Opiskelija on tietoinen palkanlaskentaan liittyvistä erityiskysymyksistä.

Kompetenssit: työyhteisöosaaminen, taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Palkanlaskenta
• Työoikeus
• Yksityisyyden suoja työelämässä
• Tietosuoja (tietosuojalaki, EU:n tietosuoja-asetus, GDPR)
• Palkanlaskennan erityiskysymykset (erityisesti lähetetyt työntekijät)

Aika ja paikka

Zoom -työtila, luennot tallentaan
Luentotallenteet

Oppimateriaalit

Työlainsäädäntö: Bruun, Niklas (2022): Työoikeuden perusteet, 3. uudistettu painos (vanhemmat eivät käy, koska lainsäädäntö muuttunut niin monin osin), myös verkkokirjana. Seuraavat luvut EIVÄT ole pakollisia: 4, 5.5, 8.3 & 9

Palkanlaskenta: Palkkavuosi. 2017. Syvänperä Outi ja Turunen Leena. (Oltava hankittuna ensimmäisellä palkanlaskennan tunnilla)

Muu tunneilla ilmoitettu materiaali
Opintojakson materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus /luennot/harjoitukset Zoom
Tiedonhankinta

Oppimispäiväkirja ja essee valitusta aiheesta (työoikeuden arvioitavat tehtävät, arviointi: täydennettevä- K5)
Oikeustapaukset (työoikeuden osio: arvioidaan hyv/hyl)

Tentti (palkanlaskennan arvioitava tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palkanlaskennan oppimistehtävä tenttimuotoisena, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Sisällön jaksotus

Palkanlaskenta 5 op
Työlainsäädäntö 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Palkanlaskenta:
Opiskelija tietää palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaa tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tietää Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Taso 2
Palkanlaskenta:
Opiskelija ymmärtää miten yrityksen palkanmaksu hoidetaan ja osaa tehdä palkanlaskentaa.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata keskeisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Taso 4
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia palkanlaskenta- tapoja sekä hyödyntää lainsäädäntöä liittyen palkanlaskentaan.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa hyödyntää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja työ-ehtosopimuksia keskeisissä ongelmatilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanmaksutilanteissa. Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä työoikeuden sovellustehtävistä. Opiskelija ymmärtää työoikeudellisen säätelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimispäiväkirja ja essee valitusta aiheesta (työoikeuden arvioitavat tehtävät, arviointi: täydennettevä- K5)
Oikeustapaukset (työoikeuden osio: arvioidaan hyv/hyl)

Tentti (palkanlaskennan arvioitava tehtävä)

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojaksolle tai ei suorita määriteltyjä tehtäviä hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1
Palkanlaskenta:
Opiskelija tietää palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaa tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tietää Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaa ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä.

Taso 2
Palkanlaskenta:
Opiskelija ymmärtää miten yrityksen palkanmaksu hoidetaan ja osaa tehdä palkanlaskentaa.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata keskeisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

Taso 4
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia palkanlaskentatapoja sekä hyödyntää lainsäädäntöä liittyen palkanlaskentaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Palkanlaskenta:
Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanmaksutilanteissa. Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen:
Opiskelija osaa analysoida ja tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä työoikeuden sovellustehtävis-tä. Opiskelija ymmärtää työoikeudellisen säätelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

17.07.2023 - 03.09.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- perehtyy palkkahallinnon näkökulmasta osa-aikatyöhön ja vaihteleviin työaikoihin sekä sairausajan ja poissaoloaikojen palkkoihin,
- osaa tehdä palkkakirjanpitoa ja -raportointia sekä soveltaa työlainsäädäntöä palkanlaskennassa,
- tietää lähetettyjen työntekijöiden ja kansainvälisten erityiskysymysten merkityksen osana palkkahallintoa,
- tietää tulospalkkauksen sekä erilaisten lisien laskennan perusteet ja niiden määrittelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Sisältö:
Palkkakirjanpito ja palkanlaskentaprosessi
Palkkahallinnon työtehtävät
Työlainsäädännön vaikutus palkanlaskentaa
Ylityö ja lisätyölaskenta
Vuosilomapalkan laskenta muutostilanteissa
Työehtosopimusten merkitys
Paikallinen sopiminen ja työpaikan ohjeet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Liiketalouden koulutus, taloushallinto, Rovaniemi AMK
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojen perusteet,
- osaa palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet,
- osaa hoitaa palkanmaksuun liittyvät työnantajan lakisääteiset velvoitteet.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Sisältö:
•Työoikeus
•Palkanlaskenta

Opetusmenetelmät

Kajaanin ammattikorkeakoulun toteutus.
Opettajat:
Maritta Seppälä (Palkkahallinto-osuus) maritta.seppala@kamk.fi
Sami Malm (työlainsäädäntö). sami.malm@kamk.fi

Itsenäinen opiskelumoduuli.

Kirjautuminen KAMK-moodleen osoitteessa:
https://devmoodle.kamit.fi/login/index.php

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opit palvelun tuotteistamisen ja tuotteistusprosessin perusteet sekä keskeiset käsitteet. Opit keräämään tietoa asiakkaasta ja hänen tarpeistaan sekä määrittelemään kohderyhmän. Opit kuvaamaan palvelun vaiheet asiakaslähtöisesti. Opit hinnoittelemaan palvelun.


Kompetenssit: Innovaatio-osaaminen, taloushallinnon osaaminen,suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet

- Palvelun tuotteistamisen prosessi ja käsitteet

- Hinnoitteluosaaminen

- Asiakaslupaus ja asiakasymmärrys

- Palvelukokemus.

Aika ja paikka

26.09.2022 09.00 - 11.30 A309 (42 henkilöä) Luento
28.09.2022 09.00 - 11.30 A206 (45 henkilöä) Ohjattu työskentely
30.09.2022 09.00 - 11.30 A318 (45 henkilöä) Katselmus
04.10.2022 09.00 - 11.30 A309 (42 henkilöä) Luento
05.10.2022 12.30 - 15.00 A214 (40 henkilöä) Ohjattu työskentely
07.10.2022 09.00 - 11.30 A320 (60 henkilöä) Katselmus
11.10.2022 09.00 - 11.30 A321 (50 henkilöä) Tentti
12.10.2022 12.30 - 15.00 A214 (40 henkilöä) Ohjattu työskentely
14.10.2022 09.00 - 11.30 A309 (42 henkilöä) Katselmus

Oppimateriaalit

Parantainen, J. (2007). Tuotteistaminen: Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. Talentum.

Lisäksi muut opettajien antamat materiaalit Moodlessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäcase

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

11.10.2022 09.00 - 11.30 Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet .

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Tunnistat palveluiden tuotteistusprosessin ja ymmärrät asiakastiedon merkityksen.

Hinnoittelu:
Olet tietoinen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja ymmärtää hinnoittelun merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä käytännön tilanteisiin ohjautusti.

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Ymmärrät tuotteistamisprosessin ja asiakasymmärryksen suhteen. Ymmärrät asiakassegmentoinnin merkityksen.

Hinnoittelu:
Osaat kuvata hinnoittelun perusperiaatteet ja määrittää hinnan palvelulle eri tekijät huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palveluliiketoiminnan sekä tuotteistuksen perusteet ja käsitteet:
Osaat selkeästi kuvata palveluliiketoiminnan ja tuotteistuksen keskeiset käsitteet ja ja soveltaa niitä käytännön tilanteisiin. Osaat vertailla ja arvioida palveluliiketoiminnan teorioita ja malleja.

Palveluiden tuotteistusprosessi:
Ymmärrät tuotteistamisprosessin ja asiakasymmärryksen suhteen. Ymmärrät asiakassegmentoinnin merkityksen osana kannattavaa palveluliiketoimintaa.

Hinnoittelu:
Osaat kuvata kannattavan hinnoittelun perusperiaatteet kattavasti. Osaat määrittää hinnan palvelulle eri tekijät huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Tentti 30 %, arviointi 1-5
2) Ryhmätehtävä 70 %, arviointi 1-5
3) Tuntitehtävät (hyväksytty/hylätty)


Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Pystyt toimimaan haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja kommunikointiin englanniksi oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään suullisia esityksiä ja myyntipuheita vakuuttavasti eri kohderyhmät huomioiden. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.

Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, myyntiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- kansainvälisyys ja englannin kielen osaaminen

- viestintä- ja vuorovaikutustaidot

- myyntiosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.
Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Selviydyt tyydyttävästi suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.

Myyntiosaaminen: Pystyt suoriutumaan tietylle kohderyhmälle suunnatusta myyntipuheesta/-esityksestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt sujuvaan, vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä.
Osaat kirjoittaa englannin kielellä oman alasi asiakirjoja päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Selviydyt suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa hyvin.

Myyntiosaaminen: Osaat laatia johdonmukaisen ja kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen sujuvasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kansainvälisyysosaaminen ja englannin kieli: Pystyt sujuvaan vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä erilaiset ja monikulttuuriset kohderyhmät huomioiden.
Osaat kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä asiakirjoja englannin kielellä käyttäen ammattikäsitteistöä.

Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen: Toimit erinomaisesti haastavissakin suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja asiakaspalvelutilanteissa.
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti.

Myyntiosaaminen: Osaat laatia hyvin johdonmukaisen ja tarkoin kohdennetun myyntipuheen/-esityksen ja esittämään sen erinomaisen sujuvasti ja erittäin vakuuttavasti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 22.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Jorma Mölläri
 • Anne Tolvanen
Vastuuhenkilö

Jorma Mölläri

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja osaat käyttää sen keskeisiä käsitteitä. Opit palvelumuotoilun prosessin. Opit käyttämään palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä. Ymmärrät kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta. Hahmotat asiakasymmärryksen ja käyttäjäkokemuksen merkityksen palveluiden ja tuotteiden kehittämistyössä.


Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, markkinointiosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen

Sisältö

- Palvelumuotoilun peruskäsitteet ja prosessi

- Palveluiden tuotekehitys

- Arvo-käsite ja arvonluontiprosessit

- Asiakasymmärrys ja käyttäjäkokemus

- Yhteiskehittäminen (co-creation)

- Verkostot palveluliiketoiminnassa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Tunnet palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Tunnistat asiakaslähtöisten palveluiden ja tuotteiden kehittämisen perusteet.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat avustettuna hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelujen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Osaat kuvata keskeiset palvelumuotoilun keskeiset käsitteet.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Ymmärrät asiakaslähtöisen palveluiden ja tuotteiden kehittämisen periaatteet ja osaat soveltaa tietoa käytäntöön.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelujen kehittämisessä.
Osaat tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan palvelukokemuksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Palvelumuotoilun peruskäsitteet:
Käytät ja yhdistelet erilaisia palvelumuotoilun käsitteitä ja teorioita.

Asiakaslähtöinen kehittäminen:
Ymmärrät asiakaslähtöisen palveluiden ja tuotteiden kehittämisen periaatteet ja osaat soveltaa tietoa itsenäisesti käytäntöön.

Palvelumuotoilun menetelmät:
Osaat hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä palvelukokemuksen kehittämistyössä. Osaat itsenäisesti tunnistaa asiakastarpeita ja suunnitella niitä vastaavan innovatiivisen palvelukokemuksen.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

13.10.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat analysoida erilaisten yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.
Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset. Osaat laatia rahoitusbudjetin, rahavirtalaskelman ja rahoitushakemuksen. Tiedät rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä velkasuhteeseen, ulosottoon, velkajärjestelyyn, yrityssaneerauksen ja konkurssimenettelyyn liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallintaosaaminen
Teemat:
Talouden analysointi
Tilinpäätösanalyysi
Investointilaskelmat
Rahoitus

Sisältö

- talouden analysointiosaaminen
- tiilinpäätösanalytiikka
- investointilaskelmat
- rahoitusosaaminen

Aika ja paikka

Aloitus viikko 41

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavia teoksia:
• Salmi, I. 2020. Mitä tilinpäätös kertoo?
• Niskanen, J. & Niskanen, M. 2016. Yritysrahoitus.
• Saaranen, P., Kolttola, E, & Pösö, J. 2016 ja uudemmat. Liikeelämän matematiikka.
Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, tehtävät, tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja kaksi uusintaa

Sisällön jaksotus

o Talouden analysointi
o Tilinpäätösanalyysi
o Investointilaskelmat
o Rahoitus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoida yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.

Rahoitusosaaminen: Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen, tunnistat käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet ja osaat vertailla rahoituksen kustannuksia. Tiedät rahoitukseen liittyvät riskit, velkasuhteeseen liittyvät vastuukysymykset ja insolvenssiin liittyvän sääntelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Rahoitusosaaminen:
Osaat arvioida investointien riskejä ja hyötyjä. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja valmistautua rahoituksen hakemiseen. Tunnet rahoitusriskit ja osaat suojautua niiltä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin tietojen perusteella antaa yrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia.

Rahoitusosaaminen: Osaat vertailla eri investointikohteita ja esittää tarkoituksenmukaisimman investointikohteen.
Osaat suunnitella yrityksen rahoituksen, laatia rahoitussuunnitelman ja takaisinmaksusuunnitelman.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Yksilötentti 65% (hyl/1-5) (investointilaskelmat, ja
tunnuslukulaskelmat, rahoitus)
2. Tilinpäätösanalyysi ja rahoitus -ryhmätehtävä, 35% (hyl/1-5)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.


Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Minna Kangasvieri

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat analysoida erilaisten yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.
Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset. Osaat laatia rahoitusbudjetin, rahavirtalaskelman ja rahoitushakemuksen. Tiedät rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä velkasuhteeseen, ulosottoon, velkajärjestelyyn, yrityssaneerauksen ja konkurssimenettelyyn liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallintaosaaminen
Teemat:
Talouden analysointi
Tilinpäätösanalyysi
Investointilaskelmat
Rahoitus

Sisältö

- talouden analysointiosaaminen
- tiilinpäätösanalytiikka
- investointilaskelmat
- rahoitusosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoida yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla.

Rahoitusosaaminen: Osaat laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen, tunnistat käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet ja osaat vertailla rahoituksen kustannuksia. Tiedät rahoitukseen liittyvät riskit, velkasuhteeseen liittyvät vastuukysymykset ja insolvenssiin liittyvän sääntelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin perusteella tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Rahoitusosaaminen:
Osaat arvioida investointien riskejä ja hyötyjä. Osaat laskea yrityksen rahoitustarpeen ja valmistautua rahoituksen hakemiseen. Tunnet rahoitusriskit ja osaat suojautua niiltä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tilinpäätösanalyysi: Osaat analysoinnin tietojen perusteella antaa yrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia.

Rahoitusosaaminen: Osaat vertailla eri investointikohteita ja esittää tarkoituksenmukaisimman investointikohteen.
Osaat suunnitella yrityksen rahoituksen, laatia rahoitussuunnitelman ja takaisinmaksusuunnitelman.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa analysoida erilaisten yritysten tilinpäätöksiä perinteisen tilinpäätösanalyysin ja kassavirtalaskelmien avulla,
- osaa laatia investointilaskelmia ja arvioida investoinnin kannattavuutta,
- osaa laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset,
- osaa laatia rahoitusbudjetin, rahavirtalaskelman ja rahoitushakemuksen.,
- tietää rahoitusriskit ja keskeiset suojautumismenetelmät sekä velkasuhteeseen, ulosottoon, velkajärjestelyyn, yrityssaneerauksen ja konkurssimenettelyyn liittyvän sääntelyn.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallintaosaaminen

Sisältö

Teemat:
Talouden analysointi
Tilinpäätösanalyysi
Investointilaskelmat
Rahoitus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Minna Kangasvieri

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rahoituksen ja rahoitusmarkkinoiden perusteet, keskeiset käsitteet ja toiminnan. Opiskelija tietää rahoituksen merkityksen organisaation ja yksityishenkilön talouden suunnittelussa.
Opiskelija tuntee sijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Hän tuntee vastuullisen sijoittamisen keskeiset periaatteet.
Opiskelija osaa laatia investointilaskelmat ja arvioida investoinnin kannattavuutta. Opiskelija osaa laskea yrityksen rahoitustarpeen ja rahoituksen kustannukset.

Kompetenssit: taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Yritysrahoitus ja laskelmat
• Investointilaskelmat: Rahan aika-arvo, Koronkorko, Jaksolliset suoritukset, Rahoituksen kustannusten vertailu, Investointien kannattavuuslaskelmat
• Sijoitustoiminnan teoriat
• Reaali- ja finanssi-investoinnit
• Sijoitustoiminnan suunnittelu
• Sijoitusten tuottojen laskeminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Rahoitustoiminta:
Opiskelija tuntee rahoituksen ja sijoitustoiminnan keskeisiä käsitteitä ja teorioita.
Opiskelija tuntee yleisesti erilaiset investointikohteet, sijoitusmuodot ja rahoitusmahdollisuudet. Opiskelija osaa laskea investoinnin ja rahoituksen kustannuksia.

Taso 2
Rahoitustoiminta:
Opiskelija tietää rahoituksen ja sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat.
Opiskelija tuntee yleisimmät investointikohteet ja rahamarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot sekä käytettävissä olevat rahoitusmahdollisuudet.
Opiskelija osaa vertailla sekä rahoituksen että investointien kustannuksia.
Opiskelija tietää, mitä seikkoja tulee investointien edullisuusvertailussa ottaa huomioon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Rahoitustoiminta:
Opiskelija ymmärtää rahoituksen ja sijoitustoiminnan merkityksen organisaation ja yksityisen talouden hallinnassa.
Opiskelija tunnistaa vastuullisen sijoittamisen perusteet ja sen vaikutukset investointipäätöksiin.
Opiskelija tietää investointien riskit ja hyödyt.
Opiskelija ymmärtää investointilaskelmien menetelmiä ja osaa hyödyntää niitä.

Taso 4
Rahoitustoiminta:
Opiskelija ymmärtää rahoituksen ja sijoitustoiminnan merkityksen organisaation ja yksityisen talouden hallinnassa ja tarkkailussa. Opiskelija tietää vastuullisen sijoittamien mahdolliset vaikutukset investointipäätöksiin.
Opiskelija ymmärtää investointien riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.
Opiskelija osaa soveltaa investointilaskelmia ja osaa hyödyntää niitä eri vaihtoehtojen vertailussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Rahoitustoiminta:
Opiskelija hallitsee rahoituksen ja sijoitustoiminnan merkityksen organisaation ja yksityisen talouden hallinnassa ja kehittämisessä.
Opiskelija ymmärtää vastuullisen sijoittamisen vaikutuksen investointipäätöksiin.
Opiskelija osaa tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla erilaisten investointien kannattavuutta sekä analysoida saamiaan tuloksia.
Opiskelija osaa perustellusti esittää tarkoituksenmukaisimman investointikohteen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Susanna Luhtinen
Vastuuhenkilö

Susanna Luhtinen

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn ja sisällön sekä eettiset normit. Opiskelija tutustuu tiedonantovelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemiseen. Lisäksi hän tutustuu joukkorahoitukseen ja uusien yrityksien pörssiin listautumiseen. Opiskelija tuntee finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä. Opiskelija tuntee alan itsesääntelyn.

Kompetenssit: innovaatio-osaaminen, taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Arvopaperimarkkinalaki
• Markkinoiden väärinkäyttö (MAR)
* Sisäpiiriasiat
* Johtohenkilöiden liiketoimet
* Ilmoitusvelvollisuus
• Rahoitusvälineiden kaupankäynti, sijoituspalvelut, sijoittajansuoja - MiFID II ja MiFIR
• Kestävä rahoitus
• Rahanpesu
• Kotimainen ja EU-lainsäädäntö
• Ajantasaiset finanssimarkkinoiden sääntelykokonaisuus
• Finanssivalvonnan toimintaa koskevat lait

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Sijoitustoiminnan säätely:
Opiskelija tuntee arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn sekä eettiset normit.
Opiskelija tunnistaa tiedonantovelvollisuuteen ja rahapesun estämiseen liittyvän sääntelyyn sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisen merkityksen.
Opiskelija tuntee finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä sen toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä.
Opiskelija tunnistaa alan itsesäätelyn.

Taso 2
Sijoitustoiminnan säätely:
Opiskelija tietää arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn sekä eettiset normit.
Opiskelija osaa kuvata tiedonantovelvollisuuteen ja rahapesun estämiseen liittyvän sääntelyyn sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisen merkityksen.
Opiskelija tietää finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä sen toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä.
Opiskelija osaa kuvata alan itsesäätelyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Sijoitustoiminnan säätely:
Opiskelija ymmärtää arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn sekö eettiset normit. Opiskelija tietää tiedonantovelvollisuuteen ja rahapesun estämiseen liittyvän sääntelyyn sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisen merkityksen.
Opiskelija ymmärtää finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä sen toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä.
Opiskelija tietää alan itsesääntelyn.

Taso 4
Sijoitustoiminnan säätely:
Opiskelija ymmärtää arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn ja eettisen toimitavan merkityksen toimialalle.
Opiskelija hallitsee rahapesun estämiseen liittyvän sääntelyyn sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisen merkityksen.
Opiskelija hallitsee finanssivalvonnan oikeudet ja velvollisuudet sekä sen toimintaperiaatteet arvopaperimarkkinoiden toiminnan sääntelyssä.
Opiskelija ymmärtää ajantasaisen sääntelyn merkityksen toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Sijoitustoiminnan säätely:
Opiskelija osaa tulkita arvopaperimarkkinalain keskeisimmän sääntelyn merkitystä toimialalle sekä yrityksen toimintaan. Opiskelija osaa ottaa huomioon eettisen toimitavan merkityksen.
Opiskelija osaa ennakoida rahapesun estämiseen liittyvän sääntelyn sekä markkinoiden väärinkäytön ehkäisemisen näkökulmat.
Opiskelija osaa ennakoida ajantasaisen sääntelyn merkityksen toiminnassaan.

Ilmoittautumisaika

25.04.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Susanna Luhtinen
Vastuuhenkilö

Susanna Luhtinen

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärrät pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tunnet yleisimmät sijoituskohteet. Tiedät tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärrät sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Tunnet keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut. Tiedät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.
Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.
Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Teemat:
Rahoitusmarkkinat
Arvopaperisijoittaminen
Projektiosaaminen

Sisältö

- rahoitusmarkkinat
- arvopaperisijoittaminen
- projektiosaaminen

Aika ja paikka

Suoritustavat
Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkomateriaaleihin perehtyminen, tehtävien tekeminen, verkkokeskusteluihin osallistuminen, verkkotentti.

100% verkkokurssi (Moodle). Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti. Yhteisiä aikataulutettuja tapaamisia ei ole.
Tehtävillä on palautusajat ja niitä tulee noudattaa.

Oppimateriaalit

Materiaali löytyy verkko-oppimisalustalta.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
- Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoittamiseen liittyvää lainsäädäntöä.
- Opiskelija ymmärtää tuoton ja riskin merkityksen sijoitustoiminnassa.
- Opiskelija ymmärtää korkosijoitusten, osakkeiden, sijoitusrahastojen ja muiden sijoituskohteiden ominaispiirteitä.
- Opiskelija osaa soveltaa sijoitusten verotuksen perusasioita käytäntöön. Opiskelija ymmärtää vastuullisen sijoittamisen perusteet.
- Opiskelija osaa tehdä sijoitussuunnitelman.

Teemat:
Rahoitusmarkkinat, sijoittamisen lainsäädäntö, tuoton ja riskin käsitteet, erilaiset sijoituskohteet, sijoitusten verotuksen perusteet, vastuullisen sijoittamisen perusteet, sijoitussuunnitelman laatiminen

Totetus:
Omaehtoinen verkkokurssi annetussa aikataulussa sisältäen verkkomateriaaleihin perehtymisen, tehtävien tekemisen, verkkokeskusteluihin osallistumisen sekä verkkotentin suorittamisen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutusaika: 12.09.2022 - 30.11.2022


Verkkotentti ja siihen liittyvät mahdolliset uusintatentit (max 2 kertaa) tehdään 1.11-30.11.2022 välisenä aikana.

Mikäli opiskelija ei saa suoritusta läpi kahden uusinnan jälkeen 30.11.2022 mennessä, opiskelija ohjataan tekemään vastaava toteutus (vastaavilla osaamistavoitteilla) seuraavina tulevina lukukausina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla perehdytään rahoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen lainsäädäntöön, tuoton ja riskin käsitteisiin, erilaisiin sijoituskohteisiin, sijoitusten verotuksen perusteisiin, vastuullisen sijoittamisen perusteisiin sekä sijoitussuunnitelman tekemiseen.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy vertailemaan erilaisia sijoituskohteita ja arvioimaan niiden tuotto-odotuksia, riskejä ja soveltuvuutta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet yleisimmät rahoitusmarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Projektiosaaminen: Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat laatia projektin seurantaraportin ja arvioida projektin tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Projektiosaaminen: Osaat arvioida projektin tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Projektiosaaminen: Osaat kriittisesti arvioida projektin lopputuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pohtia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteeri - arvosana 1
Tunnet sijoitustoiminnan keskeisiä käsitteitä ja teorioita sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Tunnet joitain rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyötyjä ja riskejä ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Arviointikriteerit - arvosana 2
Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet rahoitusmarkkinoiden tarjoamia sijoitusmuotoja.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteeri - arvosana 3
Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Arviointikriteeri – arvosana 4
Osaat sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Osaat vertailla sijoituskohteita. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri - arvosana 5
Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Minna Kangasvieri

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tunnet yleisimmät sijoituskohteet. Tiedät tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärrät sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Tunnet keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut. Tiedät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.
Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.
Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Teemat:
Rahoitusmarkkinat
Arvopaperisijoittaminen
Projektiosaaminen

Sisältö

- rahoitusmarkkinat
- arvopaperisijoittaminen
- projektiosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Tunnet sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tiedät arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tunnet yleisimmät rahoitusmarkkinoiden tarjoamat sijoitusmuodot.

Tunnet arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton.

Projektiosaaminen: Osaat suunnitella projektin talouden ja sen seurannan. Osaat laatia projektin seurantaraportin ja arvioida projektin tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Ymmärrät sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja hankintojen välillä. Tunnet sijoitusten riskit ja hyödyt ja osaat laskea sijoitusten todellisen tuoton. Osaat tehdä vertailuja eri sijoitusten välillä.

Projektiosaaminen: Osaat arvioida projektin tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sijoitustoiminnan osaaminen: Hallitset sijoitustoiminnan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn.

Osaat suorittaa vertailuja sijoituskohteiden välillä. Osaat tehdä vaihtoehtolaskelmia ja vertailla sijoitusten tuottoa. Vertailun perusteella osaat esittää tarkoituksenmukaisimman sijoituskohteen.

Projektiosaaminen: Osaat kriittisesti arvioida projektin lopputuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja pohtia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 299

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Susanna Luhtinen
Vastuuhenkilö

Susanna Luhtinen

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet,
- tietää tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärtää sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta,
- tuntee keskeisen sijoittamiseen liittyvän käsitteet ja teoriat sekä käytettävät tunnusluvut,
- tietää vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja arvopaperimarkkinoiden keskeisen sääntelyn,
- tuntee arvopaperisijoittamisen hyödyt ja riskit ja osaa laskea sijoitusten todellisen tuoton,
- osaa suunnitella projektin talouden ja sen seurannan,
- osaa raportoida projektin toiminnan ja tulokset sekä arvioida tuloksia.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, liiketoimintaosaaminen

Sisältö

Teemat:
Rahoitusmarkkinat
Arvopaperisijoittaminen
Projektiosaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 15.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Kompetenssit: kansainvälistymisosaaminen

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä

Aika ja paikka

Opetusta ja ohjausta Zoomilla. Opintojakso alkaa 10.10. ja päättyy 15.10. Aloitusviikolla myös tarjolla ruotsin aktivointia 2 x 3 tuntia halukkaille. Tuolloin kertaamme verbit ja päälauseen sanajärjestyksen sekä substantiivit, adjektiivit ja pronominit.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja:
Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat
Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita.
Tässä toteutuksessa painottuu taloushallinnon sanasto ja tarkemmin pankkipalvelut ja sijoittaminen.

Opetusmenetelmät

Opetusta ja ohjausta yhteensä noin 40 tuntia, sisältäen suullisen näytön sekä kirjallisen tentin. Opetus ja ohjaus tapahtuu Zoomilla.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritämme saada yritysvierailijan kertomaan työstään ruotsiksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tammikuun toisella viikolla suulliset näytöt viikolla Zoomissa ja kirjallinen tentti Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsin taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Katso taitotasokuvaukset tästä: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Taso 2
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa.
Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa.
Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää.
Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Taso 4
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen.
Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Ruotsin kieli ja viestintä:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa.
Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston.
Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavia kirjallisia tehtäviä mm. työhakemus & CV + liikekirjeet + tentti. Suullisia työhaastattelu + yritysesittely + siitä ja opinnoista keskustelu.

Hylätty (0)

Suullinen ja tai kirjallinen viestintä ei onnistu ruotsin kielellä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21SB
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä.

Aika ja paikka

Taloushallinnon ryhmällä R31L21SB ruotsia viikot 3-9.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat
Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 36 oppituntia sisältäen tentin ja suullisen näytön.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset näytöt ja kirjallinen tentti viikolla 9. Kirjallisen tentin uusinta Examissa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Tästä linkistä näet ruotsin taitotasokuvaukset: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Lisätietoja opiskelijoille

AKTIVOI RUOTSIN KIELEN TAITOASI!

Voit lueskella liiketalouteen tarkoitettuja oppikirjoja esimerkiksi merkonomeille tarkoitettuja

Mitt i prick - Svenska i affärslivet. Edita

tai lukion kurssikirjoja

Focus 1-5. Otava.

tai kielioppiin ja yleissanastoon painottuvaa ammattikorkeakouluihin tarkoittettua aktivointikirjaa tai omia ruotsin oppikirjojasi

Reflex. Uppdatera din svenska. Finnlectura.

Aina kannattaa lueskella esimerkiksi netissä ruotsinkielisiä uutisia mm. Aftonbladet, Expressen, Svenska Yle ja samoin katsella ja kuunnella ohjelmia Yle Areenasta niin, että sekä ääni että teksti ovat ruotsiksi (koskee siis ruotsinkielisiä ohjelmia tai miksei vain laittaa teksti ruotsiksi) tai kuuntele musiikkia tekstillä!

Netissä on myös tarjolla runsaasti ilmaisia kielikursseja mm. Duolingo, Opi Ruotsin kieli verkossa - Ilmaisia Ruotsin kieli oppitunteja - Puhu (loecsen.com) ja Ruotsia verkossa - Opi Ruotsin kieltä verkossa LinGo Play (lingo-play.com) (turhan helppo!) ja haastavampaa Ruotsi | Kielet | Oppiminen | yle.fi.

Puhumalla oppii! Puhu ruotsia perheesi ja ystäviesi kanssa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5). Opintojakso arvioidaan 0-5.
Arvioitavat tehtävät: kirjallinen tentti ja liikekirjeet (molemmat hyl-5) sekä työhakemus & CV (hyl/hyv) ja suullinen keskustelu pohjoismaisesta yrityksestä ja opinnoista hyl-5 & työhaastattelu hyl/hyv.

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21SA
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaansa liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Ruotsin kieli ja viestintä.

Aika ja paikka

Markkinointiryhmällä R31L21SA ruotsia viikot 11-19.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Oheislukemistona voi käyttää seuraavia oppikirjoja Flexhandel, Svenska för högskolor, toimittajat
Christian Sandberg & Maria Tuunanen) ja/tai Gå med vinst! Affärssvenska för högskolor, toimittajat Sari Hanska-Aare, Marit Keränen, Kirsi Lehtoviita.

Opetusmenetelmät

Lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 36 oppituntia sisältäen tentin ja suullisen näytön.
Pari- ja ryhmätyöskentelyä oppitunneilla + itsenäistä opiskelua mm. kotitehtäviä ja palautettavia tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset näytöt viikolla 18 ja kirjallinen tentti viikolla 19. Kirjallisen tentin uusinta Examissa oman aikataulun mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee liiketalouden alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti).
Tästä linkistä näet ruotsin taitotasokuvaukset: https://docs.google.com/document/d/1OvyDhlodJa9TqoHOYPDuDIyiL7YyuxVxgx9IcDG3Qr8/edit?usp=sharing

Lisätietoja opiskelijoille

AKTIVOI RUOTSIN KIELEN TAITOASI!

Voit lueskella liiketalouteen tarkoitettuja oppikirjoja esimerkiksi merkonomeille tarkoitettuja

Mitt i prick - Svenska i affärslivet. Edita

tai lukion kurssikirjoja

Focus 1-5. Otava.

tai kielioppiin ja yleissanastoon painottuvaa ammattikorkeakouluihin tarkoittettua aktivointikirjaa tai omia ruotsin oppikirjojasi

Reflex. Uppdatera din svenska. Finnlectura.

Aina kannattaa lueskella esimerkiksi netissä ruotsinkielisiä uutisia mm. Aftonbladet, Expressen, Svenska Yle ja samoin katsella ja kuunnella ohjelmia Yle Areenasta niin, että sekä ääni että teksti ovat ruotsiksi (koskee siis ruotsinkielisiä ohjelmia tai miksei vain laittaa teksti ruotsiksi) tai kuuntele musiikkia tekstillä!

Netissä on myös tarjolla runsaasti ilmaisia kielikursseja mm. Duolingo, Opi Ruotsin kieli verkossa - Ilmaisia Ruotsin kieli oppitunteja - Puhu (loecsen.com) ja Ruotsia verkossa - Opi Ruotsin kieltä verkossa LinGo Play (lingo-play.com) (turhan helppo!) ja haastavampaa Ruotsi | Kielet | Oppiminen | yle.fi.

Puhumalla oppii! Puhu ruotsia perheesi ja ystäviesi kanssa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen, liiketoimintaan ja oman suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ruotsin kieli ja viestintä
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja omaan suuntautumisalaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan suullinen ja kirjallinen taito erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5). Opintojakso arvioidaan 0-5.
Arvioitavat tehtävät: kirjallinen tentti ja liikekirjeet (molemmat hyl-5) sekä työhakemus & CV (hyl/hyv) ja suullinen keskustelu pohjoismaisesta yrityksestä ja opinnoista hyl-5 & työhaastattelu hyl/hyv.

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Tiedät taloushallinnon roolin ja tehtävät taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä koko organisaatioon ja sen sidosryhmille. Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää siten, että se tukee organisaation toiminnan johtamista, ennakointia ja riskienhallintaa. Osaat toimia aktiivisena liiketoiminnan ongelmien esiintuojana, laatia selkeitä liiketoiminnan analyysejä, ennusteita ja riskianalyysejä. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä, kanavia ja visualisointia talouden viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
Teemat:
Talouden viestinnän eri muodot
Liiketoiminnan analytiikka

Sisältö

- talouden viestinnän eri muodot
- liiketoiminnan analytiikkaosaaminen

Aika ja paikka

Aloitus viikolla 37 ja lopetus viikolla 41, itsenäisesti työstettävä nauhoite viikolle 42

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät moodlesta.

Materiaaliksi suositellaan mm.
Areena - Yritysviestinnän käsikirja.
Vaikuttava talousviestintä
Järvenpää, M. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2.-4. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Löytyy myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, esiintyminen (simulaatiot ja loppuesitys)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämä vierailijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei pidetä tenttejä.

Asiakaspalvelusimulaatio (20%) . Arviointi hylätty / 1 - 5
Yksilö tehtävä - kommentoiva referaatti / reflektio. Arviointi hylätty/hyväksytty
Loppuesitys (80%). Arviointi hylätty / 1 - 5

Loppuesitys toteutetaan nauhoitteena, simulaation aikana oltava paikalla.

Sisällön jaksotus

Talouden viestinnän eri muodot
Liiketoiminnan analytiikka

13.9. Talous ja sijoittajaviestintä, Power BI -työkalun käyttö ja yksilötehtäväohjaus
15.9. Kirjallinen viestintä, Liiketoiminnan kokonaisvaltainen viestintä,
22.9. Asiakaspalvelun merkitys osana viestintää, Simulaatiotilanteet, Esiintymisjännitys
27.9. ja 28.9. Aspa-simulaatio noin 15min per opiskelija
11.10. Power BI -työkalun käyttö ja loppuesityksen ohjaus
Yksilötehtävän nauhoitteiden DL (10min henkilökohtainen esitys ja vertaispalautteet) Etenemissuunnitelma on alustava, muutokset mahdollisia.


Hox! simulaation aikana oltava paikalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talouden viestintäosaaminen: Tunnistat talouden viestinnän muodot eri sidosryhmille ja osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja kanavia viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää ennakoivasti. Osaat toimia talouden asiantuntijana asiakaspalvelutilanteessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talouden viestintäosaaminen: Ymmärrät talouden viestinnän merkityksen organisaation ja sen sidosryhmien johtamisen tukena.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia organisaation johtamisen tukena nostaen esille kehittämiskohteita, ennusteita ja riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talouden viestintäosaaminen: Osaat valita soveltuvat viestinnän välineet ja kanavat talouden viestintään.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä organisaation sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Luennoille osallistuminen tai seuranta on suositeltavaa.


Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
Asiakaspalvelusimulaatio (20%) . Arviointi hylätty / 1 - 5
Yksilö tehtävä - kommentoiva referaatti / reflektio. Arviointi hylätty/hyväksytty
Loppuesitys (80%). Arviointi hylätty / 1 - 5Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Tarkemmat tiedot löytyvät Moodlessa olevasta toteutussuunnitelmasta.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
 • Mirva Jakola
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tiedät taloushallinnon roolin ja tehtävät taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä koko organisaatioon ja sen sidosryhmille. Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää siten, että se tukee organisaation toiminnan johtamista, ennakointia ja riskienhallintaa. Osaat toimia aktiivisena liiketoiminnan ongelmien esiintuojana, laatia selkeitä liiketoiminnan analyysejä, ennusteita ja riskianalyysejä. Osaat hyödyntää digitaalisia välineitä, kanavia ja visualisointia talouden viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen
Teemat:
Talouden viestinnän eri muodot
Liiketoiminnan analytiikka

Sisältö

- talouden viestinnän eri muodot
- liiketoiminnan analytiikkaosaaminen

Aika ja paikka

Aloitus 7.9.2022 ja lopetus viikolla 41

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät moodlesta.

Materiaaliksi suositellaan mm.
Areena - Yritysviestinnän käsikirja.
Vaikuttava talousviestintä

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, esiintyminen (simulaatiot ja loppuesitys)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei pidetä tenttejä.

Asiakaspalvelusimulaatio (20%) . Arviointi hylätty / 1 - 5
Yksilö tehtävä - kommentoiva referaatti. Arviointi hylätty/hyväksytty
Loppuesitys (80%). Arviointi hylätty / 1 - 5

Loppuesityksessä ja simulaatiossa läsnäolo vaadittu

Sisällön jaksotus

7.9. Aloitus, viestintä ja vuorovaikutus
13.9. Talous ja sijoittajaviestintä, Power BI työkalu, loppuesityksen toimeksianto
14.9. Yritys- ja organisaatioviestintä ja vaikuttava talousviestintä, kommentoiva referaatti
21.9. Asiakaspalvelu yleisesti, tutustuminen simulaatioihin ja valmistautuminen
27.9. Asiakaspalvelusimulaatioiden harjoitukset
3.10. Asiakaspalvelusimulaatio
5.10. Viestintä ja esiintyminen
11.10. Loppuesityksen ohjaus
13.10. Loppuesitykset ja vertaispalaute

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talouden viestintäosaaminen: Tunnistat talouden viestinnän muodot eri sidosryhmille ja osaat hyödyntää digitaalisia välineitä ja kanavia viestinnässä. Tunnet viestintää ohjaavat säädökset.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää ennakoivasti. Osaat toimia talouden asiantuntijana asiakaspalvelutilanteessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talouden viestintäosaaminen: Ymmärrät talouden viestinnän merkityksen organisaation ja sen sidosryhmien johtamisen tukena.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia organisaation johtamisen tukena nostaen esille kehittämiskohteita, ennusteita ja riskejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talouden viestintäosaaminen: Osaat valita soveltuvat viestinnän välineet ja kanavat talouden viestintään.

Taloushallinnon asiantuntijana toimiminen: Osaat toimia taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä organisaation sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Luennoille osallistuminen tai seuranta on suositeltavaa.


Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
Asiakaspalvelusimulaatio (20%) . Arviointi hylätty / 1 - 5
Yksilö tehtävä - kommentoiva referaatti / reflektio. Arviointi hylätty/hyväksytty
Loppuesitys (80%). Arviointi hylätty / 1 - 5Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Tarkemmat tiedot löytyvät Moodlessa olevasta toteutussuunnitelmasta.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 21.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 06.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää taloushallinnon roolin ja tehtävät taloudellisen asiantuntemuksen välittäjänä koko organisaatioon ja sen sidosryhmille,
- osaa suunnitella ja toteuttaa talouden viestintää siten, että se tukee organisaation toiminnan johtamista, ennakointia ja riskienhallintaa,
osaa toimia aktiivisena liiketoiminnan ongelmien esiintuojana, laatia selkeitä liiketoiminnan analyysejä, ennusteita ja riskianalyysejä, - osaa hyödyntää digitaalisia välineitä, kanavia ja visualisointia talouden viestinnässä,
- tuntee viestintää ohjaavat säädökset.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen

Sisältö

Teemat:
Talouden viestinnän eri muodot
Liiketoiminnan analytiikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa. Opiskelija osaa raportoida saamiaan tuloksia.

Kompetenssit: : liiketoiminta- ja talousosaaminen

Sisältö

Talousmatematiikka
• Prosenttilaskut
• Katelaskenta
• Valuutat ja indeksit
• Vero
• Yksinkertainen korko

Tilastomatematiikka
• tilastolliset tunnusluvut
• taulukot ja kaaviot

Aika ja paikka

Harjoitusten läpikäynti lukujärjestyksen mukaan. Muu opiskelu oman aikataulun mukaan.
Opintojakso toteutetaan viikoilla 35-39.

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka. (Saaranen, Kolttola, Pösö, painokset 2016-)

Opetusmenetelmät

Valmiit luentonauhoitteet Moodlessa
Etäluennoilla läpikäytävät harjoitustehtävät.
Osatentit moodlessa ja isompi tentti.
Opintojakson toteutus mahdollistaa itsenäisen suorittamisen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 39, osatentit siihen mennessä suoritettuna. Isomman tentin uusinta järjestetään kaksi kertaa lukukauden aikana.
Osatenttien uusinnat oman aikataulun mukaisesti ennen viikon 39 isompaa tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen materiaalipaketin ja opetusnauhoitteiden läpikäynti.
Vaaditut suoritukset: osatentit ja tentti

Sisällön jaksotus

Viikko 35 Talousmatematiikka
Viikko 36 Talousmatematiikka
Viikko 37 Talousmatematiikka
Viikko 38 Tilastomatematiikka
Viikko 39 Tilastomatematiikka
Viikko 39 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta välttävästi.
Opiskelija ei ymmärrä saatujen tulosten merkityksiä.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa tulkita tilastoesityksiä. Opiskelija osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja. Esitystekniikka on puutteellinen tai viimeistelemätön.

Taso 2

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta tyydyttävästi.
Opiskelijalla on haasteita ymmärtää saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomenetelmien peruskäsitteitä ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja annetusta aineistosta melko itsenäisesti.
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia taulukoiden laatimisessa ja keskeisimpien tunnuslukujen määrittämisessä melko itsenäisesti. Esitystekniikassa on joitain puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä monipuolisesti. Opiskelija osaa antaa suosituksia perustuen saatuihin tuloksiin.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset. Esitystekniikka on melko viimeistelty.

Taso 4

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyvin ja soveltaa saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa perustella saamaan tuloksia ja käyttää niitä jatkon suunnittelussa.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa.
Opiskelija osaa raportoida tulokset ja tehdä perusteltuja päätelmiä. Esitystekniikka on viimeistelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä kiitettävästi ja soveltaa ja analysoida saatuja tuloksia.
Opiskelija osaa tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä.
Opiskelija osaa raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpipääsyn raja on 50% tentin ja osatenttien yhteispistemäärästä.
Sekä osatentit että tentti ovat yksilösuorituksia.

Arvosana muodostuu seuraavasti:
arvosana 1: 50-59p
arvosana 2: 60-69p
arvosana 3: 70-79p
arvosana 4: 80-89p
arvosana 5: 90-100p

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena,
- osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa,
- osaa raportoida saamiaan tuloksia.

Kompetenssit: liiketoimintaosaaminen, taloustieteen osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

Talousmatematiikka
• Prosenttilaskut
• Katelaskenta
• Valuutat ja indeksit
• Vero
• Yksinkertainen korko

Tilastomatematiikka
• tilastolliset tunnusluvut
• taulukot ja kaaviot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta välttävästi. Opiskelija ei ymmärrä saatujen tulosten merkityksiä.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaa tulkita tilastoesityksiä. Opiskelija osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja. Esitystekniikka on puutteellinen tai viimeistelemätön.

Taso 2
Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta ja laskinta tyydyttävästi. Opiskelijalla on haasteita ymmärtää saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa tilastomenetelmien peruskäsitteitä ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja annetusta aineistosta melko itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksia taulukoiden laatimisessa ja keskeisimpien tunnuslukujen määrittämisessä melko itsenäisesti. Esitystekniikassa on joitain puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä monipuolisesti. Opiskelija osaa antaa suosituksia perustuen saatuihin tuloksiin.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Opiskelija osaa raportoida tulokset. Esitystekniikka on melko viimeistelty.

Taso 4
Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyvin ja soveltaa saatuja tuloksia. Opiskelija osaa perustella saamaan tuloksia ja käyttää niitä jatkon suunnittelussa.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Opiskelija osaa raportoida tulokset ja tehdä perusteltuja päätelmiä. Esitystekniikka on viimeistelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Talousmatematematiikka:
Opiskelija osaa ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä kiitettävästi ja soveltaa ja analysoida saatuja tuloksia. Opiskelija osaa tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Tilastomatematiikka:
Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Opiskelija osaa raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Osaat soveltaa talousmatematiikka ja tilastollisia menetelmiä liiketoiminnan päätösten tukena. Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa ja taulukkolaskentaa tutkimusaineiston analysoinnissa.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen

Sisältö

Teemat:
Talousmatematiikka
Tilastomatematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talousmatematiikka:
Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta

Tilastomatematiikka:
Osaat tilastomatematiikan peruskäsitteet ja osaat tulkita tilastoesityksiä. Osaa kuvata tilastoaineistoa tunnusluvuilla ja graafisilla esityksillä. Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelman tilastointitoimintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talousmatematiikka:
Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketoiminnan päätösten teossa ja ymmärrät tulosten merkityksen.

Tilastomatematiikka:
Osaat hyödyntää tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa. Osaat raportoida tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talousmatematiikka:
Osaat ratkaista vaativia liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä ja soveltaa saatuja tuloksia.

Tilastomatematiikka:
Osaat soveltaa tilastomatematiikkaa tutkimusaineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa sekä soveltaa tuloksia käytännössä. Osaat raportoida tulokset analyyttisesti ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 13.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sini Turpeenniemi
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa taloushallinnon muutoksen ja sen vaikutukset liiketoimintaan,
- tietää älykkään taloushallinnon osa-alueet ja osaa arvioida niiden hyötyjä taloushallinnon sujuvuudelle,
- ymmärtää taloushallinnon prosessit ja ymmärtää kuinka tietojärjestelmät tuottavat tietoa näiden prosessien kautta,
- tietää analytiikan menetelmät ja käyttökohteet sekä analytiikan tarjoamat mahdollisuudet,
- opiskelija tunnistaa tekoälyn mahdollistaman analytiikan automatisaation,
- tietää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä ja osaa käyttää niitä,
- tunnistaa tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita,

Kompetenssit: Oppimisen taidot, liiketoimintaosaaminen, taloushallinnon osaaminen

Sisältö

• Älykäs taloushallinto ja automatiikka
• Tiedon analytiikka ja hallinta (BI)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Taso 1
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija osaa nimetä älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tunnistaa taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan

Opiskelija tuntee liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa ohjatusti käyttää niitä.

Opiskelija osaa nimetä tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Opiskelija osaa ohjatusti käyttää avointa dataa tiedon käsittelyssä.

Taso 2
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija tietää älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tunnistaa taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan

Opiskelija tietää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa käyttää niitä.

Opiskelija tietää tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Opiskelija osaa käyttää avointa dataa tiedon käsittelyssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija ymmärtää älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä tietää taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan.

Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan tiedon hallinnan ja osaa hyödyntää analysoinnin työvälineitä.

Opiskelija osaa hyödyntää avointa dataa tiedon käsittelyssä sekä ymmärtää tiedolla johtamisen käytäntöjä ja haasteita.

Taso 4
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija hallitsee älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä ymmärtää taloushallinnon muutoksen vaikutukset liiketoimintaan.

Opiskelija hallitsee liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa arvioida analysoinnin tuloksia.

Opiskelija osaa hyödyntää avointa dataa tiedon käsittelyssä ja perustella valitut menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät:
Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti älykkään taloushallinnon osa-alueet, resurssit ja prosessit sekä osaa arvioida taloushallinnon muutoksen vaikutuksia liiketoimintaan.

Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti liiketoiminnan tiedon hallinnan ja analysoinnin työvälineitä sekä osaa kriittisesti arvioida analysoinnin tuloksia.

Opiskelija ymmärtää analytiikan ja tietojärjestelmien merkityksen liiketoiminnalle ja sen kehittämiselle.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Ajoitusryhmät
 • Netvisor-kirjanpito A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Netvisor-kirjanpito B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • Netvisor-kirjanpito A-ryhmä
 • Netvisor-kirjanpito B-ryhmä

Tavoitteet

Tunnet kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaat arvonlisäverotuksen perusteet. Osaat tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen.

Osaat hyödyntää sähköisiä taloushallinnon järjestelmiä ja tunnet robotisaation vaikutukset taloushallinnon tehtäviin.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen
Teemat:
Pk-yrityksen kirjanpito ja tilinpäätös
Alv-perusteet
Verotettava tulo
Taloushallinnon järjestelmät ja robotisaatio
Taloustietojen analysointi ja tulkinta

Sisältö

Kirjanpidon teoria, peruskäsitteet ja -kirjauksetTilikauden kirjanpidon vaiheetTilinpäätöksen laatiminen ja jaksotuksetTilinpäätösraportit; tuloslaskelman ja taseen rakenne ja tulkinta osana ulkoisen laskentatoimen raporttejaArvonlisäverotuksen menettely, sen vaikutus kirjanpitoon ja sähköinen ilmoittaminenKirjanpitoa ja arvonlisäveroa säätelevä lainsäädäntöTulon verotus ja verovelvollisuus.Verotettavan tulon laskenta ja yritysmuodon vaikutus verotukseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taloushallinnon raportointi ja tulkinta:
Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa sekä arvonlisä- ja tuloverotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taloushallinnon raportointi ja tulkinta:
Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät arvonlisä- ja tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taloushallinnon raportointi ja tulkinta:
Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Tunnet talousjohdon roolin ja ymmärrät talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun.
Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, johtamisosaaminen
Teemat:
Johtaminen ja talousohjaus
Budjetointi talousohjauksen välineenä
Strateginen kustannusjohtaminen
Tunnusluvuilla johtaminen
Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

Sisältö

- johtaminen ja talousohjaus
- budjetointi talousohjauksen välineenä
- strateginen kustannusjohtaminen (tavoitekustannuslaskenta, elinkaarilaskenta)
- tunnusluvuilla johtaminen (tulosvastuu, tilivelvollisuus, tulosraportointi, palkitseminen)
- suoritusmittaus ja strateginen ohjaus (strateginen ohjaus, tasapainotettu tuloskortti, laatujohtaminen, riskienhallinta, kestävä kehitys)

Aika ja paikka

Aloitus viikko 37
Lopetus viikko 41
Tehtävien palautus viikko 42

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytetään seuraavaa teosta:
• Järvenpää, M. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. 2.-4.
painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Löytyy myös e-kirjana.
Lisäksi muut opettajan antamat materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, tehtävät, työpaja

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötä vierailevien luennoitsijoiden myötä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Sisällön jaksotus

o Johtaminen ja talousohjaus
o Budjetointi talousohjauksen välineenä
o Strateginen kustannusjohtaminen
o Tunnusluvuilla johtaminen
o Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talousohjaus ja budjetointi: Tunnet talousjohtamisen ja -ohjauksen tavoitteet. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin sekä toteuttaa budjettitarkkailun.

Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talousohjaus ja budjetointi:
Osaat suunnitella ja ohjata toimintaa budjetoinnin ja strategisen ohjauksen avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talousohjaus ja budjetointi: Osaat hyödyntää talousohjauksen menetelmiä ja tunnuslukuja tulosohjauksen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:
1. Oppimisportfolio (yksilötehtävä) 70% (hyl/1-5)
3. Budjetoinnin tehtävä (yksilötehtävä) 30% (hyl/hyv)
Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.
Oppimisportfolio sisältää oppimispäiväkirjan vierailijaluennoista ja esseen vastuullisesta yritystoiminnasta. Oppimispäiväkirja laaditaan vierailijaluentojen osalta, annettujen ohjeiden mukaisesti.

Plagiointi ja lähteiden käyttö:
Opintojakson tehtävissä voidaan käyttää plagioinnintarkistusjärjestelmää esim. Ouriginalia.
Tehtävässä on noudatettava Lapin AMK:n mallipohjia ja kirjoitusohjeita. Lähdeviitteet on merkittävä tekstiin ohjeistuksen mukaan.
Lataa opinnäytetyön mallipohja ja lähdeviittausohjeet täältä: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa suorituksen hylkäämiseen sekä mahdollisiin muihin tutkintosäännön mukaisiin seuraamuksiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Mirva Jakola

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet talousjohdon roolin ja ymmärrät talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun.
Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä.
Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, johtamisosaaminen
Teemat:
Johtaminen ja talousohjaus
Budjetointi talousohjauksen välineenä
Strateginen kustannusjohtaminen
Tunnusluvuilla johtaminen
Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

Sisältö

- johtaminen ja talousohjaus
- budjetointi talousohjauksen välineenä
- strateginen kustannusjohtaminen (tavoitekustannuslaskenta, elinkaarilaskenta)
- tunnusluvuilla johtaminen (tulosvastuu, tilivelvollisuus, tulosraportointi, palkitseminen)
- suoritusmittaus ja strateginen ohjaus (strateginen ohjaus, tasapainotettu tuloskortti, laatujohtaminen, riskienhallinta, kestävä kehitys)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Talousohjaus ja budjetointi: Tunnet talousjohtamisen ja -ohjauksen tavoitteet. Ymmärrät budjetointiprosessin vaiheet ja osaat laatia budjetin sekä toteuttaa budjettitarkkailun.

Osaat laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Talousohjaus ja budjetointi:
Osaat suunnitella ja ohjata toimintaa budjetoinnin ja strategisen ohjauksen avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Talousohjaus ja budjetointi: Osaat hyödyntää talousohjauksen menetelmiä ja tunnuslukuja tulosohjauksen

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 14.11.2022

Ajoitus

21.11.2022 - 15.01.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Mirva Jakola
Vastuuhenkilö

Nelly Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RM31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (TVP), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee talousjohdon roolin ja ymmärtää talouden suunnittelun ja talousohjauksen tavoitteet ja tehtävät,
- ymmärtää budjetointiprosessin vaiheet ja osaa laatia budjetin ja toteuttaa budjettitarkkailun,
- osaa laatia päätöksenteon tueksi tarvittavia laskelmia ja raportteja sekä tehdä perusteltuja toimenpide-esityksiä.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Sisältö

Teemat:
Johtaminen ja talousohjaus
Budjetointi talousohjauksen välineenä
Strateginen kustannusjohtaminen
Tunnusluvuilla johtaminen
Suoritusmittaus ja strateginen ohjaus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä oman ammattialasi työympäristössä ja verkostoissa. Osaat kirjoittaa alaasi liittyviä liike-elämän asiatekstejä sekä kykenet valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen oman alasi aiheesta. Pystyt toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä ja kykenet hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Ymmärrät ja osaat käyttää liiketalouden ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalasi termistöä.
Kompetenssit: Kansainvälistymisosaaminen, vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Sisältö

- ammattialan englannin kieli
- liiketoiminnan viestinnälliset taidot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen:Pystyt vuorovaikutteiseen kommunikointiin englannin kielellä työympäristössä. Osaat käyttää ammattialasi englannin peruskäsitteistöä asiateksteissä ja erilaisissa työtilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen: Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää ammattikäsitteistöä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työelämä ja kansainvälisyysosaaminen: Osaat kirjoittaa oman alasi asiakirjoja ja käyttää ammattikäsitteistöä päivittäisten työtehtävien hoitamisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Tunnet tilintarkastusvelvollisuuden, tilintarkastuksen kohteet ja osaat toteuttaa tilintarkastusprosessin. Tunnet tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön. Tunnet tilintarkastajan tavanomaiset ja erityistehtävät, vastuun ja velvoitteet. Osaat suorittaa kotimaisen pienehkön yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Tilintarkastus
Sisäinen tarkastus

Sisältö

- tilintarkastusosaaminen
- sisäinen tarkastus

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan yhdessä päivä ja verkkoryhmien kanssa.
Päiväryhmillä opetus ja ohjaus pidetään koululla lukujärjestyksen mukaan.
Verkkoryhmien luennot löytyvät nauhoitteena moodlesta.
Lukujärjestykseen merkityt iltatunnit käytetään lähinnä ohjaukseen verkkoryhmille. Ohjausaikataulut täsmentyvät syksyn aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso toteutetaan syksyllä 2022 sekä verkkototeutuksena että päiväopetuksena koululla.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus verkkototeutuksena.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Tilintarkastuksen osaaminen: Tunnet tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Ymmärrät sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat suorittaa kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit noudattaen tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Osaat suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä hyödyntäen laatia kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportin. Osaat tehdä johtopäätöksiä ja antaa johdolle suorituksia epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leila Buur
 • Sanna Saranki
Vastuuhenkilö

Leila Buur

Opiskelijaryhmät
 • RA31L21K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.
Tunnet tilintarkastusvelvollisuuden, tilintarkastuksen kohteet ja osaat toteuttaa tilintarkastusprosessin. Tunnet tilintarkastusta säätelevän lainsäädännön. Tunnet tilintarkastajan tavanomaiset ja erityistehtävät, vastuun ja velvoitteet. Osaat suorittaa kotimaisen pienehkön yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen, suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Teemat:
Tilintarkastus
Sisäinen tarkastus

Sisältö

- tilintarkastusosaaminen
- sisäinen tarkastus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Tunnet sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, sääntelyn, tarkastustyön vaiheet ja menetelmät.

Tilintarkastuksen osaaminen: Tunnet tilintarkastusta koskevan lainsäädännön, tilintarkastusprosessin, tilintarkastajan tehtävät ja vastuut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Ymmärrät sisäisen tarkastuksen merkityksen osana yrityksen riskienhallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat suorittaa kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportit noudattaen tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sisäisen tarkastuksen osaaminen: Osaat suunnitella sisäisen tarkastuksen toimintoja osana riskien hallintaa.

Tilintarkastuksen osaaminen: Osaat tilintarkastusta säätelevää lainsäädäntöä hyödyntäen laatia kotimaisen yhteisön tilintarkastuksen ja laatia tilintarkastusraportin. Osaat tehdä johtopäätöksiä ja antaa johdolle suorituksia epäkohtien korjaamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022

Tavoitteet

Tavoitteet

• Pystyt toteuttamaan liiketoiminnan työtehtäviä tiimin jäsenenä.
• Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, yrittäjyysosaaminen
• Teemat: Liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen, tiimissä työskentely

Sisältö

Liiketoiminnan analysointimenetelmät ja niiden soveltaminen käytännön kehittämistyössä:

• Toimintaympäristöanalyysi
• Benchmarking
• Kilpailija-analyysi
• Sidosryhmäkartoitus
• Yrittäjän kokemusanalyysi
• Kehittämisehdotusten esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty:
Et tunnista liiketoiminnan analysointimenetelmiä.

Et osallistu yhteisen tiimityön suunnitteluun tai toteuttamiseen.

Taso 1
Liiketoiminnan kehittämisosaamisen soveltaminen tiimityönä:
Tunnistat liiketoiminnan kehittämisen analysointimenetelmiä.

Osallistut tiimityön suunnitteluun ja toteuttamiseen

Hahmotat pohjoisen liiketoimintaympäristön.

Taso 2
Liiketoiminnan kehittämisosaamisen soveltaminen tiimityönä:
Ymmärrät ja osaat tulkita liiketoiminnan kehittämisen analysointimenetelmiä osallistuen tiimityön tekemiseen.

Osaat etsiä tietoa ja ymmärrät pohjoisen liiketoimintaympäristön piirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liiketoiminnan kehittämisosaamisen soveltaminen tiimityönä:
Osaat soveltaa liiketoiminnan kehittämisen analysointimenetelmiä tiimisi kanssa.

Osaat toimia aktiivisesti pohjoisessa liiketoimintaympäristössä ja soveltaa siihen löytämääsi tietoa.

Taso 4
Liiketoiminnan kehittämisosaamisen soveltaminen tiimityönä:
Osaat soveltaa ja analysoida kehittämisen alysointimenetelmillä hankkimaasi tietoa kehittävällä työotteella tiimisi aktiivisena jäsenenä.

Osaat ratkaista pohjoisessa liiketoimintaympäristössä tunnistamiasi haasteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liiketoiminnan kehittämisosaamisen soveltaminen tiimityönä:
Osaat tarkastella ja arvioida kriittisesti hankkimaasi tietoa vuorovaikutteisesti ja tavoitteellisesti.

Osaat luoda innovatiivisia ja perusteltuja johtopäätöksiä ja /tai kehittämisehdotuksia pohjoisen liiketoimintaympäristön erikoispiirteet huomioiden.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
 • Nelly Korteniemi
Vastuuhenkilö

Tuija Kuisma

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ymmärrät myynnin merkityksen yritykselle ja osaat tehdä ylemmän tason myyntiin liittyviä päätöksiä. Osaat toteuttaa budjetin ja sovittaa sen osaksi myyntityötä. Osaat käytännön myyntilanteet ja ymmärrät asiakassuhteiden johtamisen merkityksen myynnissä. Pystyt toteuttamaan myyntiä vastuullisesti ja ymmärrät kuinka myyntiä voidaan mitata.

Kompetenssit: Liiketoimintaosaaminen, myyntiosaaminen, taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Myynnin strategiset päätökset

- Budjetointi

- Neuvottelustrategiat ja taktiikat käytännön myyntitilanteissa

- Asiakaspolku ja tuloksellisen myyntityön prosessit

- Asiakassuhteiden johtaminen ja hallinta

- Myyntityön tuloksellisuuden mittaaminen ja vastuullisuus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Myyntityö:Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat ja tunnistat myyntiprosessin eri vaiheet. Osaat toimia vastuullisesti myyntitilanteessa.

Asiakkuudet:Osaat ja tunnistat asiakasprosessit ja osaat hyödyntää yksinkertaista asiakastietoa.

Budjetointi: Ymmärrät myyntityön tuloksellisuustavoitteet ja osaat toteuttaa yksinkertaisen budjetin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Myyntityö: Ymmärrät myyntityön roolin yrityksissä. Osaat myyntiprosessin eri vaiheet ja osaat hyödyntää niitä vastuullisesti erilaisissa myyntitilanteissa.

Asiakkuudet: Osaat analysoida asiakasprosesseja ja osaat hyödyntää asiakastietoa erilaisissa tilanteissa.

Budjetointi: Osaat toteuttaa budjetin ja hinnoitella palvelut ja tuotteet tuloksellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Myyntityö: Osaat kehittää myyntityötä monipuolisesti yritystä hyödyttäen. Osaat myyntiprosessin vaiheet erinomaisesti ja pystyt hyödyntämään niitä perustellusti ja vastuullisesti laajasti erilaisissa myyntitilanteissa.

Asiakkuudet:Osaat kehittää asiakasprosesseja monipuolisesti ja kriittisesti perustuen kerättyyn asiakastietoon.

Budjetointi:Osaat toteuttaa arvoa tuottavan budjetin ja osaat mitata sitä oikeilla keinoilla.

Ilmoittautumisaika

28.09.2022 - 06.12.2022

Ajoitus

07.12.2022 - 19.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Anne Tolvanen
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • R31L20S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus) Rovaniemi, syksy 2020
 • RA31L20K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuotototeutus) Rovaniemi, kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat ja kykenee tuottamaan alustavan opinnäytetyösuunnitelman.

Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin (arviointi Hyväksytty/Hylätty)

Kompetenssit: oppimisen taidot, eettisyys, ennakoiva kehittäminen

Sisältö

Opiskelija perehtyy Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sekä laadullisiin, määrällisiin ja toiminnallisiin tutkimusmenetelmiin.
Toteutus jakautuu kahteen osaan.
Aluksi käsitellään tutkimus ja kehittämismenetelmiä ja vahvistat siihen liittyvää osaamista (laajuus 3 opintopistettä). Toteutus on verkkopohjainen, ja etenee opiskelijavetoisesti.
Tämän 3 opintopisteen suorittamisen jälkeen opiskelija käynnistää oman, alustavan tutkimussuunnitelman laatimisen ohjaajien ohjauksessa ja tukemana (laajuus 2 opintopistettä).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi: 1
Tunnistat, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointi: 2
Perustelet, määritelet ja rajaat tutkimus- tai kehittämistehtävän.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi: 3
Hankit ja sovellat teoriatietoa tutkimus- tai kehittämistehtävän määrittelyssä.

Arviointi: 4
Perustelet tutkimus- tai kehittämistehtävässä hyödynnettävän menetelmän sekä aineiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi: 5
Teet perustellun, realistisen ja toteuttamiskelpoisen tutkimus- ja kehittämissuunnitelman

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Noudatat Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tuija Kuisma
Vastuuhenkilö

Tuija Kuisma

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat käyttää oikeaoppisesti esitysgrafiikka-, kuvankäsittely-, taulukkolaskenta- sekä tekstinkäsittelyohjelmia erilaisissa liiketoiminnan oppimis-, työ- ja projektitehtävissä. Osaat tuottaa liiketalouden yksilöllisiä ja edustavia esityksiä, työkirjoja ja asiakirjoja sekä käyttää erilaisia mallipohjia tehtävissä. Osaat muokata kuvia kuvankäsittelyohjelman avulla ja ottaa huomioon kuvien käsittelyssä ja tallennuksessa erilaiset käyttötarkoitukset. Osaat luoda nettisivut.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen
Teemat:
Esitysgrafiikka
Kuvankäsittely
Taulukkolaskenta - ja tekstinkäsittelyohjelmien peruskäyttö
Nettisivut

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Lapin amkin Rovaniemen kampuksella sekä osa tunneista verkossa Zoom-oppimisympäristössä.
Syksyllä 2022 alkaen 8.9. ja päättyen 30.11.

Oppimateriaalit

Materiaali ilmoitetaan opintojakson käynnistyessä.
• Moodle-materiaalit
• Sähköiset oppikirjat
• Harjoitukset
• Verkkomateriaalit

Opetusmenetelmät

Oppimisprosessi sisältää luentoja, harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä, ryhmätehtäviä ja testejä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yrityselämän dokumentteja, esityksiä, esitteitä ja nettisivuja käytetään malleina harjoituksissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti palauttamalla vaadittavat tehtävät ja osallistumalla testeihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen:
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen:
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen:
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Word 35 % (testi)
2) Excel 15 % (henkilökohtainen tehtävä)
3) PowerPoint 5 % (ryhmätehtävä)
4) Photoshop 30 % (testi)
5) Nettisivut 15 % (ryhmätehtävä)

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1:
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Tyydyttävä 2:
Osaat käyttää ohjelmien toimintoja. Osaat laatia julkaisukelpoisia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat käyttää oikeaoppisesti ohjelmien toimintoja ja soveltaa toimintoja tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.


Hyvä 4:
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja ja soveltaa niitä moninaisissa tehtävissä. Osaa laatia yksilöllisiä liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5:
Osaat käyttää oikeaoppisesti ja tehokkaasti ohjelmien toimintoja. Osaat testata ja arvioida toimintojen soveltuvuutta tehtävissäsi. Osaat laatia yksilöllisiä ja edustavia liiketalouden asiakirjoja, esityksiä sekä työkirjoja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.01.2023

Ajoitus

24.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Minna Kangasvieri
 • Mirva Jakola
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R31L22S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksyt 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Tiedät henkilöstöosaamisen, työoikeuden sekä esimies- ja alaistaitojen perusteet.

Osaat tunnistaa ja arvioida sekä omaa että tiimin jäsenten osaamista ja vahvuuksiasi. Osaat palkanlaskentaan sekä palkanmaksuun liittyvät keskeiset periaatteet. Osaat hoitaa palkanmaksuun liittyvät työnantajan lakisääteiset velvoitteet.

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, taloushallinnon osaaminen, juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Henkilöstöosaaminen, esimies- ja alaistaidot, tiimityöskentely
• Työoikeus
• Palkanlaskenta

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana ilmoitettava / annettava materiaali.
Moodle –materiaali.
Tunnilla esitetty materiaali.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

taso 1
Toimiminen tiimin jäsenenä: Sinulla on käsitys alais- ja esimiestaidoista sekä käsitystä työyhteisön johtamisesta. Sinulla on käsitystä yksilön osaamisesta ja tiimityöskentelystä.

Palkanlaskenta: Tiedät palkanmaksuun liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet ja osaat tehdä palkkalaskelmia perustasolla.

Työlainsäädännön osaaminen: Tiedät Suomen työlainsäädännön perusteet ja osaat ratkaista yksinkertaisia sovellustehtäviä

taso 2
Toimiminen tiimin jäsenenä: Sinä tiedät keskeisiä asioita esimies- ja alaistaidoista sekä työyhteisön johtamisesta.

Palkanlaskenta: Ymmärrät miten hoidetaan yrityksen palkanmaksu ja osaat tehdä palkanlaskentaa.

Työlainsäädännön osaaminen:Tunnistat keskeisiä työoikeudellisia ongelmatilanteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

taso 3
Toimiminen tiimin jäsenenä: Ymmärrät erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Ymmärrät esimiestaitojen merkityksen työyhteisön hyvinvoinnissa. Tunnistat oman osaamisen ja tiimin jäsenten osaamisen merkityksen.

Palkanlaskenta: Osaat yrityksen palkanmaksun ja siihen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Työlainsäädännön osaaminen: Ymmärrät ja osaat soveltaa työoikeutta käytännön sovellustehtävissä.

taso 4
Toimiminen tiimin jäsenenä: Osaat osittain soveltaa erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä sekä johtamis- ja esimiestaitoja.

Palkanlaskenta: Osaat hyödyntää erilaisia palkanlaskenta tapoja sekä hyödyntää lainsäädäntöä liittyen palkanlaskentaan.

Työlainsäädännön osaaminen: Osaat hyödyntää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja työ-ehtosopimuksia keskeisissä ongelmatilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

taso 5
Toimiminen tiimin jäsenenä: Pystyt soveltamaan erilaisia motivointikeinoja tiimityöskentelyssä. Osaat arvioida monipuolisesti työyhteisön johtamiseen ja esimiestaitoihin liittyviä kokonaisuuksia. Tunnistat ja osaat arvioida omia vahvuuksiasi ja osaamistasi sekä tiimin osaamista.

Palkanlaskenta: Osaat soveltaa lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia keskeisissä palkanmaksutilanteissa. Sinulla on kokonaisvaltainen näkemys palkkaprosessista.

Työlainsäädännön osaaminen: Osaat analysoida ja osaat tehdä itsenäisiä ja perusteltuja päätelmiä työoikeuden sovellustehtävistä. Ymmärrät työoikeudellisen säätelyn merkityksen organisaation toiminnassa.

Lisätiedot

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana.
Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

1) Henkilöstöosaaminen (ryhmätehtävä ja työpaja, yksilötehtävä, reflektointi) 40%
2) Työoikeuden osuus (tentti ja case tehtävät) 30%
3) Palkanlaskennan osuus (tentti ja osaamisen näyttö) 30%

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.03.2023

Ajoitus

21.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Pyhäjärvi
Vastuuhenkilö

Jenni Pyhäjärvi

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen:
• Osaat määritellä tapahtumatyypit ja tapahtumien teoriaa. Ymmärrät tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tapahtuman välineellisyyden ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
• Osaat tarkastella tapahtumaa strategisen sekä operatiivisen ulottuvuuden kautta. Osaat soveltaa tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden tietoperustaa (S=mitä, kenelle, miksi ja O= milloin, miten, kuka) käytäntöön.
• Osaat noudattaa tapahtuman vastuullisen järjestämisen normistoa ja määritellä tapahtumaan liittyviä riskejä.

Sisältö

• Teema 1. Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit
• Teema 2. Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus
• Teema 3. Vastuullisuus ja riskienhallinta

Aika ja paikka

Etä- ja mahdollista lähityöskentelyä tapahtumassa.

Oppimateriaalit

Moodlen oppimismateriaalit
Kaikki opintojakson aikana esitetyt materiaalit, ml. vierailijoiden materiaalit.
Tapahtumateoriaa, esimerkiksi:
Getz, D. (2008). Event tourism definition, evolution and research.
Getz, D. (monia eri painoksia, kaikki käyvät). Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned
Events.
Quinn, B. (2013). Key Concepts in Event Management. London: Sage.
Sharples, L., Crowther, P., May, D. & Orefice, C. (2014). Strategic Event Creation. Oxford:
Goodfellow.
Getz, D. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events (2nd ed.). Routledge.
Vallo, H. & Häyrinen, E. (2016) Tapahtuma on tilaisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, käytännön työskentely mahdollista tapahtumassa, oppimistehtävät ml. oppimisen reflektointi.

Teoriatunnit pidetään verkossa (Zoom). Opintojakson voi suorittaa joko täysin etänä tai sisältäen käytännön työskentelyä tapahtumassa (praktikum).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtumatyöskentelyyn liittyen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Tämän opintojakson jälkeen:
- Osaat määritellä tapahtumatyypit ja tapahtumien teoriaa. Ymmärrät tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tapahtuman välineellisyyden ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
- Osaat tarkastella tapahtumaa strategisen sekä operatiivisen ulottuvuuden kautta. Osaat soveltaa tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden tietoperustaa (S=mitä, kenelle, miksi ja O= milloin, miten, kuka) käytäntöön.
- Osaat noudattaa tapahtuman vastuullisen järjestämisen normistoa ja määritellä tapahtumaan liittyviä riskejä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty:
Et osaa määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.
Et osaa kuvata tapahtumien strategista ja operatiivista ulottuvuutta.
Et osaa ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä.

Et läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaisesti tai et osallistu opintojaksolle ollenkaan.


Taso 1
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Osaat määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä
heikosti.
Osaat soveltaa tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa vain osittain ja pintapuolisesti. Et osaa soveltaa teoriaa käytäntöön oppimistehtävissä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Tunnistat tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden, mutta osaat soveltaa sitä heikosti käytäntöön.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida heikosti tapahtumaan liittyviä riskejä ja tiedon soveltamisessa on selkeitä puutteita.

Taso 2
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset tyydyttävästi tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä osittain oppimistehtävissä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta osittain, mutta tiedon soveltamisessa käytäntöön on puutteita.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida osittain tapahtumaan liittyviä riskejä sekä osaat määritellä vastuullisuuden käsitteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä.
Osaat määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä ymmärrät vastuullisuuden merkityksen.

Taso 4
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä. Osaat määritellä kattavasti ja
monipuolisesti tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata kattavasti ja monipuolisesti tapahtuman strategista sekä operatiivista ulottuvuutta hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä ansiokkaasti oppimistehtävissä.
Osaat määritellä kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta, hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että oppimistehtävät on palautettu aikataulussa ja niiden sisältö on asianmukainen. Ryhmän käytännön toiminnassa on osoitettava aktiivisuutta ja ratkaisukeskeistä asennetta. Oppimistehtävien tietoperustan tulee olla riittävän vahva ja sitä tulee soveltaa aktiivisesti käytäntöön/tapahtumaan.

Hylätty (0)

Et osaa määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.
Et osaa kuvata tapahtumien strategista ja operatiivista ulottuvuutta.
Et osaa ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä.

Et läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaisesti tai et osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitset tyydyttävästi tai heikosti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä osittain oppimistehtävissä. Osaat kuvata tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta osittain tai vähäisesti, mutta tiedon soveltamisessa käytäntöön on puutteita. Osaat ennakoida ja analysoida vain osittain tapahtumaan liittyviä riskejä sekä osaat määritellä vain osittain tai heikosti vastuullisuuden käsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitset hyvin tai pääosin hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä. Osaat määritellä kattavasti ja monipuolisesti tapahtumatyyppien käsitteitä. Osaat kuvata pääosin tai kattavasti ja monipuolisesti tapahtuman strategista sekä operatiivista ulottuvuutta hyödyntäen eri työkaluja. Osaat
ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti ja
monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä ansiokkaasti oppimistehtävissä. Osaat
määritellä kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtumatyyppien käsitteitä. Osaat kuvata kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen
tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta, hyödyntäen eri työkaluja.Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä
riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 27.01.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
Vastuuhenkilö

Marko Korkeakoski

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee aikamme suuret vastuullisuushaasteet
- ymmärtää kriittisen ajattelun tärkeyden ja osaa käyttää sitä vastuullisuuskysymyksissä
- tuntee eettiset teoriat ja tunnistaa oman eettisen ajattelunsa lähtökohdat
- ymmärtää omien tekojensa ja kuluttamisensa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen jalanjäljen
- ymmärtää ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin osa-alueet ja niiden välisen yhteyden toisiinsa
- pystyy arvioimaan kriittisesti omaa toimintaansa vastuullisuuden saralla ja osaa kehittää itseään ja omia taitojaan vastuullisempaan suuntaan
- pystyy luomaan uusia vastuullisia toimintamalleja yhdessä muiden kanssa

Sisältö

Sisältö
- Katsaus aikamme suuriin haasteisiin yksilön näkökulmasta: ilmastonmuutos, luontokato, epätasa-arvo, demokratian kriisi, turvallisuus ja merkityksellisyys
- Kriittinen ajattelu ja tieto osana vastuullisuutta
- Eettiset teoriat ja niiden rooli vastuullisuusajattelussa
- Oman vastuullisuusjalan- ja kädenjäljen selvittäminen
- Ekologinen vastuu yksilön näkökulmasta
- Sosiaalinen vastuu yksilön näkökulmasta
- Taloudellisen hyvinvoinnin vastuu yksilön näkökulmasta
- Yksilön vastuullisuustaitojen -kykyjen ja ominaisuuksien kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu alasta riippumatta teemasta kiinnostuneille opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 14.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
 • Virpi Peitso
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • RA31L22K
  Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija tietää Suomen verojärjestelmän, verohallinnon ja verotuksen organisoinnin. Opiskelija tietää henkilöverotuksen perusteet ja elinkeinotoiminnan tulolähteen vaikutuksen henkilöverotukseen. Hän tuntee sekä eri tulolähteiden tulo-, varainsiirto-, perintö- ja lahjaverotuksen että verotusmenettelyn säädökset. Opiskelija osaa lainsäädäntöä hyväksi käyttäen laskea ja suunnitella eri tulolähteiden ja tulolajien verotettavan tulon ja verot sekä määrittää verovelvollisuuden. Opiskelija osaa käyttää verotuksen tietolähteitä ja osaa ilmoittamis-, ennakkotieto ja muutoksenhakumenettelyn.

Kompetenssit: juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen

Sisältö

• Eri tulonlähteet (elinkeino, maatalous, hlökohtainen) kuinka laajasti
• Tulolajit (pääoma/ansio)
• Luonnollisen henkilön verotus
• Perintö-, lahja- ja varainsiirto
• Verovelvollisuuden alueellinen ulottuvuus
• Rajatyöntekijät ja ulkomaankysymykset / kansainvälinen verotus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Verotus:
Opiskelija tietää perusteet Suomen verotusjärjestelmästä, henkilöverotuksesta sekä eri tulolähteiden ja verotusmenettelyn säädökset pääpiirteittäin.
Opiskelija tietää verotuksen keskeisiä tietolähteitä sekä perusteet verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelystä.
Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia henkilöverotuksen laskelmia.

Taso 2
Verotus:
Opiskelija tietää Suomen verotusjärjestelmän, henkilöverotuksen sekä eri tulolähteiden ja verotusmenettelyn säädökset.
Opiskelija osaa hyödyntää verotuksen keskeisiä tietolähteitä.
Opiskelija tietää verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.
Opiskelija osaa tehdä henkilöverotuksen laskelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Verotus:
Opiskelija ymmärtää Suomen verotusjärjestelmän, henkilöverotuksen ja verotusmenettelyn sekä tietää, miten eri tulolähteitä verotetaan.
Opiskelija osaa laatia verotukseen liittyviä ilmoituksia, hakea ennakkotietoja ja tuntee verotuksen muutoksenhakumenettelyn.
Opiskelija osaa tehdä henkilöverotuksen laskelmia eri tilanteissa.

Taso 4
Verotus:
Opiskelija hallitsee Suomen verotusjärjestelmän, henkilöverotuksen ja verotusmenettelyn sekä tietää, miten eri tulolähteitä verotetaan ja osaa soveltaa tietoa.
Opiskelija osaa tehdä laskelmia erilaisiin käytännön tilanteisiin.
Opiskelija osaa laatia verotukseen liittyviä ilmoituksia, hakea ennakkotietoja ja tuntee verotuksen muutoksenhakumenettelyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Verotus:
Opiskelija hallitsee verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.
Opiskelija hallitsee laskemien tekemisen erilaisissa käytännöntilanteissa ja osaa analysoida saamiaan tuloksia sekä niiden vaikutusta.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Petri Kumpu
 • Sini Turpeenniemi
Vastuuhenkilö

Sini Turpeenniemi

Opiskelijaryhmät
 • R31L21S
  Tradenomikoulutus, liiketalous (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tiedät Suomen verojärjestelmän, verohallinnon ja verotuksen organisoinnin. Tunnet sekä eri tulolähteiden tulo-, varainsiirto-, perintö- ja lahjaverotuksen että verotusmenettelyn säädökset.
Osaat lainsäädäntöä hyväksi käyttäen laskea ja suunnitella eri tulolähteiden ja tulolajien verotettavan tulon ja verot sekä määrittää verovelvollisuuden eri yritysmuodoissa. Osaat soveltaa verolainsäädäntöä yritysjärjestelytilanteissa. Osaat käyttää verotuksen sähköisiä tietolähteitä ja osaat sähköisen ilmoittamis-, ennakkotieto ja muutoksenhakumenettelyn.
Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet. Tunnet niiden vaikutukset tilinpäätökseen sekä yritys- ja henkilöverotukseen.

Kompetenssit: Taloushallinnon osaaminen

Sisältö

- Yritysverotus
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali löytyy moodlesta. Lisäksi suositellaan Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu -teosta (Tomperi, S. 2019) (vanhempi painos soveltuvin osin).

Opetusmenetelmät

Opetus on nauhoitteina moodlessa.

Opetusta ja ohjausta järjestetään lukujärjestyksen mukaan koululla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti
Uusinta järjestetään tarvittaessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opetus löytyy nauhoitteina moodlesta. Osallistuminen ohjauksiin on hyvin suositeltavaa.
Suoritukset:
- Tentti
- Ryhmätehtävä
- Opintojaksotehtävät

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentin arvosanasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Verotus: Tiedät Suomen verotusjärjestelmän ja eri tulolähteiden ja verotusmenettelyn säädökset. Osaat hyödyntää verotuksen keskeisiä tietolähteitä. Tiedät verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Tiedät yrityksen tilinpäätös- ja verosuunnittelun keskeiset tavoitteet ja välineet sekä osaat tehdä niihin liittyvät kirjaukset ja kuvata niiden vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Verotus: Tunnet Suomen verotusjärjestelmän ja verotusmenettelyn sekä tiedät, miten eri tulolähteitä verotetaan. Osaat laatia verotukseen liittyviä ilmoituksia, hakea ennakkotietoja ja tunnet verotuksen muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Hallitset erityiserien sekä voitonjakojen vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen. Osaat ottaa tilinpäätöksen suunnittelussa huomioon yritysmuodon vaikutuksen tilinpäätökseen ja verotukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Verotus: Osaat soveltaa eri tulolähteiden verotusta koskevia säännöksiä. Hallitset verotuksen ilmoittamis-, ennakkotieto- ja muutoksenhakumenettelyn.

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu: Osaat suunnitella pienyrityksen tilinpäätöksen ja verotuksen. Osaat perustella suunnittelussa käyttämäsi välineet ja suunnittelun tuloksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti, läpipääsyn minimiraja 50%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.09.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 04.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, liiketalous R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Tutkinto-ohjelma
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustutuu perhe- ja perintöoikeuteen liittyvään peruskäsitteistöön ja niiden sisältöön. Perusteisiin tutustumisen jälkeen opiskelija osaa tarkastella teemoja myös yrittäjän näkökulmasta, fokuksen ollessa yksinyrittäjissä ja mikroyrittäjissä.

Sisältö

Teemat:
- perimysoikeus ja testamenttioikeus
- avio-oikeus ja avioehto
- edunvalvontavaltuutukset, hoitotahto
- sukupolvenvaihdoksessa huomioitavia asioita perhe- ja perintöoikeuden näkökulmasta

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Kangas, Urpo: Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet 2019. Saatavilla myös sähköisenä kirjana. Luettava seuraavin osin:

Luku VII: 1 Edunvalvontaoikeus yksilön oikeuksien ja kelpoisuuksien suojana, 3 Vajaavaltainen päämies, 9 Edunvalvontavalvontavaltuutus

Luku VIII: 5 Avioliittolain varallisuusjärjestelmä, 6 Omistusoikeus avioliitossa, 7 Vallintasäännökset, 10 Omaisuuden ositus, 11 Velkojen kattaminen omaisuuden osituksessa, 13 Avio-osan ja tasingon toteaminen, 14 Omaisuuden erottelu

Luku X: 1 Oikeudesta saada perintö, 2 Rintaperillisten perimysryhmä, 3 Lesken asema, 4 Toinen ja kolmas parenteeli, 12 Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana, 13 Lesken perintöoikeus, 18 Lakiosa

Luku XI: 1 Testamentti tahdonilmaisuna, 2 Testamenttiluokitukset

Lisäksi Moodlessa oleva materiaali

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävät on mahdollista palauttaa vuoden 2023 toteutuksessa 4.12.2023 saakka. Tämän jälkeen tehtäviä ei oteta enää vastaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Et suorita opintojakson tehtäviä tai tehtävissä on niin paljon puutteita, että niitä ei voi hyväksyä.

Taso 1
Opiskelijalla on käsitys perhe- ja perimysoikeuden yleisestä sisällöstä ja hän osaa hahmottaa sen merkitystä myös yritystoiminnassa. Opiskelija osaa käsitellä aiheeseen liittyviä käytännön tapauksia.

Taso 2
Opiskelija tuntee perhe- ja perimysoikeuteen liittyvät käsitteet ja määrittelyt ja tiedostaa niiden merkitystä yritystoiminnassa. Opiskelija pystyy yhdistämään teoriaa ja käytäntöä toisiinsa tunnistaen aiheeseen liittyvän juridisen viitekehyksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Opiskelija osaa perhe- ja perimysoikeuden pääpiirteet ja pystyy tunnistamaan käytännön tapauksessa myös siihen liittyvän juridisen viitekehyksen. Opiskelija pystyy tuomaan yrittäjyyden näkökulmaa aiheeseen.

Taso 4
Opiskelija osaa perhe- ja perimysoikeuteen liittyvien pääpiirteiden lisäksi eritellä siihen teemoja ja pystyy sitomaan ne yritystoimintaan ja yritystoiminnan jatkuvuuteen. Hän pystyy soveltamaan teoreettista juridista tietoa myös käytännön tapauksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Opiskelija osaa arvioida perhe- ja perimysoikeuteen liittyviä kokonaisuuksia ja erillisiä teemoja ja tunnistaa niihin liittyviä haasteita yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Hän osaa soveltaa erinomaisesti teoreettista juridista osaamista myös käytännön tasolla.