Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), sähkötekniikka

Laajuus:
240 op

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot) Kemi, Syksy 2019
Tunnus
(K53S19S)
Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot) Kemi, Syksy 2018
Tunnus
(K53S18S)
Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Niinimäki
Vastuuhenkilö

Petri Niinimäki

Opiskelijaryhmät
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä laajasti sähköalan 3D suunnitteluun niin rakennusalalla kuin teollisuudessa. Opiskelijan tavoitteena on perehtyä ohjelmistoihin ja niiden avulla tehtävään 3D suunnitteluun sekä suunnitteluprojektien toteutukseen. Opintojokson toteutus on projektityyppinen, jolloinperehdytään valitun suunnitteluprojektin toteuttamiseen siihen suunnittelualaan soveltuvien ohjelmistojen avulla. Opiskelijan tavoitteena on perehtyä valmiiden komponenttien käyttöön, komponentteien mallintamiseen ja erilaisten piirustusdokumenttien tuottamiseen.Projektin tavoite voi olla rakennussähköistyksen 3D suunnittelussa ja BIM sovelluksissa. Teollisuuden 3D suunnittelun projekteissa sähkö- ja automaatiosuunnittelu on osa tuotantolaitoksen prosessin suunnittelua ja mallintamista.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat: toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
 • Jukka Hietamäki
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskitettyjen ja hajautettujen automaatiojärjestemien rakenteet, ominaisuudet ja komponenttien valinnan perusteet. Opiskelija perehtyy valitsemaan automaatiojärjestelmän toteutukseen soveltuvia valvomo ja paikallisohjausratkaisuja sekä eri toteutukseen käytettäviä kenttäväyliä sekä liityntätapoja kenttäinstrumentointiin ja toimilaitteisiin.

Sisältö

Automaation suunnittelua ja toteutusta tehdasautomaatiojärjestelmällä. Suunnittelun ja käyttöönoton työvaiheet. Kenttälaitteiden (mittaus- ja toimilaitteet) liittäminen järjestelmään. Prosessinhallintasovellusten tekeminen, konfigurointi, testaus ja vianetsintä automaatiojärjestelmässä. Valvomoliitynnät ja niiden tekeminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teoriatasolla nykyaikaisiin automaatiojärjestelmiin liittyvää peruskäsitteistöä ja teknologisia perusratkaisuja. Harjoitusten ja harjoitustöiden tekeminen logiikka- ja automaatiojärjestelmiin liittyen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy automaatiojärjestelmien toteutuksen vaihtoehtoihin järjestelmän valinnan, toteutuksen ja käytännön kenttäinstrumentoinnin kannalta. Opiskelija osaa toteuttaa pienen prosessin automaation valitulla automaatiojärjestelmällä. Opiskelija halitsee automaatiototeutuksen määrittelyn ja ohjelmoinnin sekä osaa tuottaa tarvittavan dokumentaation.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
 • Jukka Hietamäki
Vastuuhenkilö

Jukka Hietamäki

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on että, opiskelija perehtyy automaatiojärjestelmien elinkaareen ja elinkaaren eri vaiheiden tehtäviin ja tuotettavan dokumentaatioon. Opiskelijan tavoitteena on toteuttaa automaatiojärjestelmäprojekti oppiakseen teoreettisella ja käytännön tasolla automaatiojärjestelmien toteutusvaihtoehdot, vaihtoehtojen vertailu ja toteutustavan valinta käytännönläheisessä projektissa oppilaitoksen tiloissa tai toimeksiantajalle.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Assessment (CDIO principle) (0-5)

- Process
- Results
- Working (personal and in teams)
- Documentation
- Project reports, presentation
- Activity

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Assessment (CDIO principle) (0-5)

- Process
- Results
- Working (personal and in teams)
- Documentation
- Project reports, presentation
- Activity

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Assessment (CDIO principle) (0-5)

- Process
- Results
- Working (personal and in teams)
- Documentation
- Project reports, presentation
- Activity

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Assessment (CDIO principle) (0-5)

- Process
- Results
- Working (personal and in teams)
- Documentation
- Project reports, presentation
- Activity

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • KM53SA22
  Insinööri (AMK), Älykäs Automaatio muuntokoulutus, syksy 2022
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee automaation tietotekniikan tuomat mahdollisuudet niin keskitetyn kuin hajautetun automaation toteuttamiseksi. Opiskelija osaa hyödyntää pilvipalveluita ja tietokantoja sekä tuntee automaation tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee eri tiedonsiirron menetelmiä käytännön automaation toteuteuttamiseksi niin kiinteistöissä kuin tuotannossa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

Learning by doing. Suurin osa oppimisesta tapahtuu asentamalla, ohjelmoimalla ja konfiguroimalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Hylätty (0)

Alle 50% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
ymmärtää Linux käyttöjärjestelmän perustoiminnallisuuksia kuten komentorivin/terminaalin peruskomentoja ja ymmärtää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja Linux pohjaisten käyttöjärjestelmien lisensointikäytännöt.
ymmärtää Linux (UNIX) tiedostojen ja hakemistojen hallinnan sekä järjestelmään liittyvät tarvittavat laitteistojen konfiguraatiomuutokset.
ymmärtää verkon kofiguroinnin perusteet.
ymmärtää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)
ymmärtää tietosuojan ja tietotuvan yhteyden ja tietää mikä on CIA (Confidentiality, Integrity and Availability)
osaa selittää mikä on tieto- ja kyber­turvallisuuden ero ja ymmärtää miten palvelunehtohyökkäys tapahtuu (DDoS).
tietää tietosuojaan liittyvät 27000 -sarjan standardit ja ymmärtää milloin vaikutuksenarvionti on tehtävä organisaatiossa sekä mitkä ovat vaikutuksenarvioinin vaiheet.
osaa selittää miten sosiaalinen media, nettihuijaukset ja esineiden internet (IoT) vaikuttavat yhteiskunnan ja organisaation tietoturvaan.
ymmärtää organisaation käsiteltävien tietojen luokittelutarpeet ja luokittelun hyödyllisyyden.
osaa asentaa virtualisointiympäristön tietokoneeseen sekä asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen (vieras, guest) tai kopioida virtuaalikoineen käyttöjärjestelmän.
ymmärtää minkälaisia tietokantajärjestelmiä tarvitaan eri tasoilla (toiminnanohjaus (ERP), tuotannonohjaus (MES), valvomo (SCADA), ohjelmoitava logiikka (PLC, DCS), Laitteet/anturit (machine/sensor)
ymmärtää periaatteet miten valvomo ja tuotannonohjaus voidaan integroida toiminnanohjausjärjestelmään.
osaa tehdä lyhyen vaatimusmäärittelyn tietokantatoteutusta varten, generoida ERD diagrammin vaatimusmäärittelystä ja hakea tiedot luoduista tauluista.
osaa suunnitella ja toteuttaa visuaalista ohjelmointia esim Node-RED ohjelmointityökalulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
osaa käyttää Linux käyttöjärjestelmän perustoiminnallisuuksia kuten komentorivin/terminaalin peruskomentoja ja ymmärtää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja Linux pohjaisten käyttöjärjestelmien lisensointikäytännöt.
osaa Linux (UNIX) tiedostojen ja hakemistojen hallinnan sekä järjestelmään liittyvät tarvittavat laitteistojen konfiguraatiomuutokset.
ymmärtää verkon kofiguroinnin esim. NAT, Porting, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, ifconfig(ipconfig), ip, ping, netstat, RSA, VPN, IDS, IPS, DMZ, NTP, SYSLOG, SNMP, ISO-OSI, signaalimuunnokset, MAC/Fyysinen osoitteistus, VLAN, IEEE 802.1d STP/RSTP, topologiat.
ymmärtää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)
ymmärtää tietosuojan ja tietotuvan yhteyden ja osaa selittää mikä on CIA (Confidentiality, Integrity and Availability)
osaa selittää mikä on tieto- ja kyber­turvallisuuden ero ja selittää miten palvelunehtohyökkäys tapahtuu (DDoS).
tietää tietosuojaan liittyvät 27000 -sarjan standardit ja osaa selittää milloin vaikutuksenarvionti on tehtävä organisaatiossa sekä mitkä ovat vaikutuksenarvioinin vaiheet.
osaa arvioida ja selittää miten sosiaalinen media, nettihuijaukset ja esineiden internet (IoT) vaikuttaa yhteiskunnan ja organisaation tietoturvaan.
ymmärtää organisaation käsiteltävien tietojen luokittelutarpeet ja luokittelun hyödyllisyyden.
osaa asentaa virtualisointiympäristön tietokoneeseen sekä asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen (vieras, guest).
osaa selittää minkälaisia tietokantajärjestelmiä tarvitaan eri tasoilla (toiminnanohjaus (ERP), tuotannonohjaus (MES), valvomo (SCADA), ohjelmoitava logiikka (PLC, DCS), Laitteet/anturit (machine/sensor)
osaa selittää miten valvomo ja tuotannonohjaus voidaan integroida toiminnanohjausjärjestelmään.
osaa tehdä lyhyen vaatimusmäärittelyn tietokantatoteutusta varten, generoida ERD diagrammin vaatimusmäärittelystä ja totteuttaa osan tietokantatauluista, jotka määriteltiin ERD diagrammissa sekä hakea tiedot luoduista tauluista.
osaa suunnitella ja toteuttaa visuaalista ohjelmointia esim Node-RED ohjelmointityökalulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
osaa käyttää Linux käyttöjärjestelmän kehittyneiä toiminnallisuuksia kuten komentorivin/terminaalin komentoja ja ymmärtää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ja Linux pohjaisten käyttöjärjestelmien lisensointikäytännöt.
osaa Linux (UNIX) tiedostojen ja hakemistojen hallinnan sekä järjestelmään liittyvät tarvittavat laitteistojen konfiguraatiomuutokset.
ymmärtää ja osaa soveltaa verkon kofiguroinnin työkaluja esim. NAT, Porting, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, ifconfig(ipconfig), ip, ping, netstat, RSA, VPN, IDS, IPS, DMZ, NTP, SYSLOG, SNMP, ISO-OSI, signaalimuunnokset, MAC/Fyysinen osoitteistus, VLAN, IEEE 802.1d STP/RSTP, topologiat.
Osaa soveltaa eri tilanteissa EU:n yleistä tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)
ymmärtää tietosuojan ja tietotuvan yhteyden ja osaa selittää mikä on CIA (Confidentiality, Integrity and Availability)
osaa selittää mikä on tieto- ja kyber­turvallisuuden ero ja selittää miten palvelunehtohyökkäys tapahtuu (DDoS).
Ymmärtää tietosuojaan liittyvät 27000 -sarjan standardien erot ja osaa selittää milloin vaikutuksenarvionti on tehtävä organisaatiossa sekä mitkä ovat vaikutuksenarvioinin vaiheet.
osaa arvioida ja selittää miten sosiaalinen media, nettihuijaukset ja esineiden internet (IoT) vaikuttaa yhteiskunnan ja organisaation tietoturvaan.
ymmärtää organisaation käsiteltävien tietojen luokittelutarpeet ja luokittelun hyödyllisyyden.
osaa asentaa virtualisointiympäristön tietokoneeseen sekä asentaa käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen (vieras, guest) sekä osaa itsenäisesti korjata konfiguroinnissa ilmeneviä haasteita.
osaa selittää minkälaisia tietokantajärjestelmiä tarvitaan eri tasoilla (toiminnanohjaus (ERP), tuotannonohjaus (MES), valvomo (SCADA), ohjelmoitava logiikka (PLC, DCS), Laitteet/anturit (machine/sensor)
osaa selittää miten valvomo ja tuotannonohjaus voidaan integroida toiminnanohjausjärjestelmään.
osaa tehdä lyhyen vaatimusmäärittelyn tietokantatoteutusta varten, generoida ERD diagrammin vaatimusmäärittelystä ja totteuttaa osan tietokantatauluista, jotka määriteltiin ERD diagrammissa sekä hakea tiedot luoduista tauluista.
osaa suunnitella ja toteuttaa visuaalista ohjelmointia esim Node-RED ohjelmointityökalulla.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Jukka Hietamäki
Vastuuhenkilö

Jukka Hietamäki

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opitntojaksolla käydään perusteet automaatiotekniikasta, automaation peruskomponenteista ja automaation toteuttamisesta. Tutustut alueen teollisuuden prosesseihin, kiertotalouteen ja automaatioon liittyviin asioihin. Opit automaation eri sovelluskohteita, kuten prosessiteollisuus, kappaletavarateollisuus, kiinteistöautomaatio ja eri laitteisiin sisältyvää automaatiota, jota hyödynnetään tämän päivän yhteiskunnassa. Opit automaation eri osa-alueet sekä tyypilliset teollisuuden automaation ja ohjaustekniikan peruskomponentit ja toimilaitteet, kuten kytkimiä, antureita ja moottorilähtöjä. Opit standardien mukaiset instrumentoinnin piirrosmerkit ja tunnuskirjaimet. Opit lukemaan PI-kaavioita ja osaat kertoa mitattavien perussuureiden ominaisuudet. Opit standardiviestit tasavirralla ja tasajännitteellä sekä HART- ja väyläjärjestelmien hyödyntämisen periaatteet. Opit lukemaan ja täydentämään automaation piirikaavioita. Opit antureiden ja toimilaitteiden kalibroinnin ja virittämisen tärkeyden automaatiossa.

Sisältö

- Turvallisuus automaatiossa, todellisia Case-tapauksia
- Esimerkkejä automaation toteutuksista ja niiden toiminnasta sekä ominaisuuksista
- PI-merkinnät ja piirustukset standardien mukaan
- Peruspiirrosmerkit ja kaaviot
- Dokumentaatioihin tutustuminen
- Sähkö- ja automaatiotekniikan komponentteihin tutustuminen
- Piirikaavioihin ja käytännön kytkentöihin tutustuminen
- Tasajännitteet ja niiden käyttö automaatiossa
- Standardisignaalit
- Jännitteen ja virran mittaus automaatiosta
- Kalibroinnin ja virittämisen alkeet
- kenttäinstrumenttien, anturien tunnistaminen ja keskeisiä ominaisuuksia
- Teoriaa, käytännön töitä ja laboratorioharjoitukset

Aika ja paikka

Luennot Moodle etäopetusalustalla.
Laboraatiot Kemi, Kosmos, luokka 1138.

Oppimateriaalit

Kirja: Automaatiotekniikka, ISBN: 978-952-63-4844-5
Suositeltava kirja: Sähköasennustekniikka (Ahoranta), ISBN: 978-952-63-5034-9 (osat kytkinlaitteet ja sähköpiirustukset, suositellaan opiskelijoille joilla ei aiempaa sähköalan koulutusta)

Opetusmenetelmät

Toteutetaan etäluentoina ja laboraatiotöinä. Etäluennoille on linkki toteutuksen Moodlessa, luennot myös tallennetaan jälkikäteen katsottaviksi.
Laboraatiotyöt Kemin kampuksella, laboraatiot ovat pakollisia.
Laboraatiotöistä tulee tehdä raportti joka on osa arviointia.
Opintojaksoon kuuluu tentti. Opintosuoritteen saamiseksi tulee tentti suorittaa hyväksytysti (vähintään T1) sekä laboraatiotöiden raportit ja moodleympäristön harjoitustyöt palautettu ja hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa turvallisen työskentelyn perusteet, automaatioympäristöön liittyviä riskitekijöitä, automaation ja ohjaustekniikan peruskäsitteet, yleisimmät komponentit, niiden ominaisuuksia ja piirikäsitteen. Opiskelija osaa lukea piirikaavioita ja tunnistaa niiden komponentit sekä ymmärtää kytkentöjen toteutuksen. Opiskelija osaa täydentää piirikaavioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa turvalliset työskentelyjen tavat ja tiedät niiden perusteet. Opiskelija tunnistaa automaatioympäristöihin liittyviä riskitekijöitä, automaation ja tietää ohjaustekniikan peruskäsitteet. Opiskelija tietää yleisimmät komponentit, niiden ominaisuudet ja piirikäsitteet. Opiskelija osaa lukea piirikaavioita ja tunnistaa niiden komponentit sekä ymmärtää kytkentöjen toteutuksen. Opiskelija osaa täydentää piirikaavioita. Opiskelija tuntee automaation peruskomponenttien ominaisuuksia ja osaa tunnistaa ja valita ominaisuuksiltaan sopivia komponentteja pieniin ohjaustoteutuksiin. Opiskelija tuntee piirikaavioiden piirrosmerkkien ja käytännön komponenttien vastaavuuden. Opiskelija osaa etsiä ja tunnistaa pienten ohjaustoteutusten vikoja ja puutteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat turvalliset työskentelyjen tavat ja osaat toimia niiden mukaan. Tiedät automaatioympäristöihin liittyvät riskitekijät ja osaat ohjaustekniikan peruskäsitteet. Tiedät automaation komponentit, niiden ominaisuudet ja piirikäsitteen. Osaat lukea piirikaavioita ja tunnistat niiden komponentit sekä ymmärrät kytkentöjen toteutuksen. Osaat täydentää piirikaavioita. Tiedät automaation peruskomponenttien ominaisuudet ja osaat tunnistaa ja valita ominaisuuksiltaan sopivimmat komponentit ohjaustoteutuksiin. Osaat piirikaavioiden piirrosmerkit ja käytännön komponenttien vastaavuuden. Osaat etsiä ja tunnistat ohjaustoteutusten vikoja ja puutteita. Tunnet prosessiteollisuuden kenttäinstrumentointia ja laajempien osaat automaatiojärjestelmien toteutustapoja. Tiedät hajautetun automaation ja väylätekniikan vaikutuksen automaation toteutukseen. Osaat valvomototeutuksia ja tiedät ohjauspaneelien merkityksen nykypäivän automaatiossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu: Tentti 60 % ja Harjoitukset+työselostus 40 %
Kurssista ei saa arvosanaa jos tenttiä ei ole hyväksytty tai harjoitukset+työselostus puuttuu (Labrat pakollisia).

Arviointiasteikko 0-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Hietamäki
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat liittää prosessilaitteita automaatiojärjestelmään tai ohjelmoitavaan logiikkaan. Opit tulkitsemaan ja tekemään mittaus- ja ohjauspiirien dokumentaation. Opit käyttämään yleisimpiä mittaus ja tarkastusvälineitä automaatiolaitteistojen tarkastamisessa. Opit alueen teollisuuden ja kiertotalouden prosesseja sekä prosessien automaation toteutustapoja ja niiden dokumentointia. Opit tekemään käytännön toteutusratkaisuja ja dokumentaation. Opit käyttämään suunnitteluohjelmistoa.

Sisältö

-Turvallisuus: Konedirektiivi, CE-merkintä ja riskinarviointi SIL-luokat standardien mukaan.
- Turvallisuus: Mittaus luokituksen ymmärtäminen CAT 1-4
- Turvallisuus: ATEX -luokitus
- Kenttäinstrumentoinnin liityntä automaatioon
- Automaation dokumentaatio
- Suunnitteluohjelma esim. Autocad tai Cadmatic
- prosessiautomaation säätötekniikan peruskäsitteet
- käytännön toteutukset
-Automaatiolaitteiden valinta
-Peruspiirit, säätöpiirin rakenne ja toiminta
-Teoriaa, käytännön töitä ja laboratorioharjoitukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa automaatiotekniikan peruskäsitteitä sekä käyttää mittaus- ja tarkastusvälineitä osin itsenäisesti. Opiskelija osaa liittää prosessilaitteita automaatiojärjestelmään tai ohjelmoitavaan logiikkaan ohjaajan opastuksella. Opiskelija mittaus- ja ohjauspiirien dokumentaatioiden laatu täyttävät työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelija osaa ohjaajan opastuksella käyttää mittaus ja tarkastusvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa automaatiotekniikan peruskäsitteet. Opiskelija osaa käyttää mittaus- ja tarkastusvälineitä. Opiskelija osaa liittää prosessilaitteita automaatiojärjestelmään tai ohjelmoitavaan logiikkaan. Opiskelija osaa käyttää mittaus- ja tarkastusvälineitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä kytkentöjä, mittauksia ja dokumentteja. Opiskelija osaa käyttää ja valita oikeat mitta- ja tarkastusvälineet. Opiskelija osaa liittää prosessilaitteet automaatiojärjestelmään tai logiikkaan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opit CAD-ohjelmiston laajempaan hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten 3D-suunnittelua ja ohjelmiston käyttämän projektitietokannan hyödyntämistä. Kartutat opintojakson edetessä ohjelmistojen edistyksellisempiä käyttötaitoja ja saavutat valmiuden CAD-ohjelmiston monipuolisempaan käyttöön.

Sisältö

• Tiedonsiirtomekanismit eri ohjelmistojen välillä (3D-suunnitelman, isolux-tietojen, sähkösuunnitelmien, kommenttien siirto)
• 3D-suunnitteluun liittyviä toiminteita (katseluohjelmistot, näkymät, monikerroksinen rakennus, tilamääritykset, nousut, kaapelitiet, reikävaraukset, kamera-ajo, tuotemallit 3D)
• Valaistussuunnitteluohjelman ja sähkösuunnitteluohjelman yhteistyö, tilamääritykset
• Keskuslayout
• Kaavioita ja luetteloita (heikkovirtapuoli, määräluettelot)
• Tasokuvista, keskuskaavioista ja piirikaavioista (vakiokeskuskaaviot, monisivuiset viittaukset, symbolien luonti)

Oppimateriaalit

Piirustusmallit, standardit, ohjelmien HELPit, valmistajien tukivideot, netistä löytyvä muu materiaali.
CAD-perustoiminteiden opetusmateriaali. Edistyksellisempien CAD-ominaisuuksien opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet tuottamaan joitain perussuunnitelmia 3D-ratkaisuina CAD-ohjelmistolla ja hyödyntämään joitain ohjelmiston/projektitietokannan edistyksellisemmistä ominaisuuksista. Ratkaisuissa on tulkinnanvaraisuuksia / kohtia, joissa lukijalla riski väärinymmärrykselle. Tuotos näyttää tulosteena oikeanlaiselta, mutta CAD-ohjelmiston toiminteita ei ole käytetty tarkoituksenmukaisesti tai oikein, ohjelmiston piirtoperiaatteita ei ole noudatettu. Oikeiden piirrosmerkkien valinnassa haasteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet tuottamaan 3D-sähköpiirustuksia, jotka ovat sähköalalla toimivalle henkilölle selkeitä ja luettavia. Seassa voi olla joitain pieniä virheitä, mutta kuvan lukeminen ei vaadi lukijalta erityistä tulkintaa. Väärinymmärrysten riski pieni. CAD-ohjelmiston ominaisuuksia hyödynnetty ja sen piirtoperiaatteita noudatettu pääsääntöisesti oikein. Pystyt opastamaan muita 3D-perustoiminteissa / ohjelmiston erityistoiminteiden ja projektitietokannan suhteen, suoriudut ohjelmiston normaalista käytöstä itsenäisesti. Kykenet siirtämään tietoa sovellusten välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet tuottamaan sähköpiirustuksia, joissa on mallinnettu haastaviakin 3D-kokonaisuuksia luovasti ja toimivasti (jopa asioita, joihin ei ole standardiratkaisua olemassa). Perusratkaisut ovat piirustuksissa virheettömiä. Kykenet tuottamaan monimutkaisia ja monipuolisia piirustuksia. Hyödyntää CAD-ohjelmiston ominaisuuksia hyvin (myös edistyksellisempiä toiminteita). Noudatat ohjelmiston piirtoperiaatteita hyvin ja johdonmukaisesti. Kykenet opastamaan muita haasteellisissakin asioissa.

Esitietovaatimukset

Tarvittava etukäteisosaaminen:
- CAD perusteet (tai CAD-projekti) -kursseilta CAD-ohjelmiston perustoiminteiden käyttötaidot
- tietokoneen sujuva käyttö (tiedostojen ja hakemistojen käyttö, tiedostojen zippauksen osaaminen, ohjelmien asentaminen).
- kiinteistöpuolen sähkösuunnittelun perusteet (osaamista kerrytettävä rinnakkaisen opintojakson myötä)
Opiskelijan hankittava käyttöönsä, opiskelijan käytössä olevaan tietokoneeseen (tai hyödynnettävä koulun koneilla olevaa asennusta):
- opiskelijalisenssi CAD -ohjelmistoon valmistajan verkkosivuilta

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Niinimäki
Vastuuhenkilö

Petri Niinimäki

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opit CAD-ohjelman käytön sähköteknisten elementtien piirtämiseen ja muokkaamiseen sekä kuvien käsittelyyn. Kartutat opintojakson edetessä ohjelmiston peruskäytön taitoja harjoitustöillä ja saavutat valmiuden CAD-ohjelmiston käyttöön ammattiaineissa.

Sisältö

• Ohjelman käytön perusteet (käyttöliittymä, koordinaatisto ja hiiren käyttö)
• Piirto- ja muokkaustoiminnot, mittaviivat/leikkaukset, mittakaava, tulostus, CAD-ohjelman projekti/tiedostot
• Kuvien luonti, perustiedot/nimiöt (tasokuva, keskuskaavio, piirikaavio, luettelot)
• Tasokuvan teko (pohjakuva, tasot, symbolit ja niiden käyttö, johdotus/ryhmitys, positiointi, tuotemallit)
• Keskuskaavion teko (kansisivu, nousuosio, ryhmäosio)
• Piirikaavion teko (symbolit, johdotus, moottorilähtö)
• Luettelot (valaisin, lämmitin, piirustusluettelo, yksinkertainen määräluettelo)
• Muiden kuvien perusteita (asemakuva, maadoituskaavio, nousukaaviot, lisää luetteloita)

Aika ja paikka

Zoom-etäympäristössä Pepin mukaisesti iltaisin klo 17.00-20.15

Oppimateriaalit

CADS perusteet -kurssimateriaali Moodlessa.
CADMATIC -ohjelmiston sisältämät ohjeet.
Netistä löytyvät videopätkät.
Zoom-luennot (katsottavissa opetuskerran jälkeen myös tallenteena omaan tahtiin)

Kurssin opettaja myöntää CADS perusteet -Moodlealustan käyttöoikeudet ilmoittautuneiden kurssille hyväksymisen yhteydessä (sähköposti-ilmoituksella).

Opetusmenetelmät

Suoritetaan Moodle- ja Zoom-ympäristöissä etäopetuksena. Moodlessa on opintojakson ohjatut tehtävät ja harjoitustyöt.
Opintojakson tavoitteena on Moodlessa olevan materiaalin avulla perehdyttää opiskelija CADMATIC Electric -sähkösuunnitteluohjelmiston käytön perusteisiin ja luoda opiskelijalle valmiudet käyttää sujuvasti ohjelmistoa eri ammattiaineiden harjoitustöiden teossa.
Opetusmateriaalin avulla tutustutaan perusasioihin kuten ohjelmiston käyttöliittymään, koordinaatistoon ja hiiren käyttöön, piirto- ja muokkaustoimintoihin eri aihealueisiin laadittujen ohjeiden avulla. Niiden päälle jatketaan sähköteknisestä näkökulmasta jaotelluilla aiheilla, kuten tasokuvan aloitus, johtoreittien piirtäminen, symbolit ja niiden käyttö, johdotus, positiointi, laitetiedot, tulostus. Suunnitelmatyypeistä käydään läpi tasokuvat, keskuskaaviot, piirikaaviot.
Opiskelijan tulee ladata käytössä olevalle tietokoneelleen CADMATIC 22 -ohjelmisto Cadmaticilta, opiskelutodistuksen saat otettua Pepistä. Ohjelman sujuvaan käyttöön suositellaan rullalla varustettua hiirtä. On huomioitava, että opintojakso on suunnattu sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille (ohjelmiston tarjoaja antaa lisenssit vain sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille).
Materiaalissa olevat esimerkit ja harjoitukset on tarkoitettu opiskelijan suoritettaviksi ohjelmiston sujuvan käytön omaksumiseksi.
Harjoitustehtävät palautetaan Moodlessa sovitun aikataulun mukaan. Harjoitustehtävistä tulee yleinen lyhyt ohjaava palaute yhteisesti kaikille (eli asioita joihin opiskelijoiden on syytä kiinnittää huomiota).

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan huolehdittava käyttöönsä (joko omalle tietokoneelle tai käyttäen koulun koneita) CADMATIC Electricin uusin versio (v22) - opiskelijalisenssi: https://www.cadmatic.com/fi/construction/kayttajaorganisaatiot/opiskelijat/

Rullahiiri on myös tarpeellinen ohjelmiston sujuvaan käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija kykenee tuottamaan olennaisimpia sähköalan peruspiirustuksia, joissa on tulkinnanvaraisuuksia / kohtia, joissa lukijalla riski väärinymmärrykselle. Opiskelijan tuotos näyttää tulosteena oikeanlaiselta, mutta CAD-ohjelmiston toiminteita ei ole käytetty tarkoituksenmukaisesti tai oikein, ohjelmiston piirtoperiaatteita ei ole noudatettu. Opiskelijan oikeiden piirrosmerkkien valinnassa haasteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskellija kykenee tuottamaan alan normaaleja sähköpiirustuksia, jotka ovat sähköalalla toimivalle henkilölle selkeitä ja luettavia. Seassa voi olla joitain pieniä virheitä. Kuvan lukeminen ei vaadi lukijalta erityistä tulkintaa. Väärinymmärrysten riski pieni. CAD-ohjelmiston ominaisuuksia hyödynnetty ja sen piirtoperiaatteita noudatettu pääsääntöisesti oikein. Opiskelija opastamaan muita perustoiminteissa, suoriutuu ohjelmiston normaalista käytöstä itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee tuottamaan sähköpiirustuksia, joissa on mallinnettu haastaviakin kokonaisuuksia luovasti ja toimivasti (jopa asioita, joihin ei ole standardiratkaisua olemassa). Opiskelijan perusratkaisut piirustuksissa ovat virheettömiä. Opiskelija kykenee tuottamaan monimutkaisia ja monipuolisia piirustuksia. Opiskelija hyödyntää CAD-ohjelmiston ominaisuuksia hyvin (myös edistyksellisempiä toiminteita) ja noudattaa ohjelmiston piirtoperiaatteita hyvin ja johdonmukaisesti. opiskelija kykenee opastamaan muita haasteellisissakin asioissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu laajahkoon ryhmätyöhön, jossa tehdään opintojaksossa läpikäytyihin ohjelmiston käyttöön liittyviin toimintoihin perustuva sähköistyssuunnitelma. Tämä edellyttää hyvää työkalujen hallintaa ja ohjelmiston käyttöä.
Lisäksi arviointiin kuuluu yksilösuorituksena tehtävät pienet harjoitustehtävät ja itse/vertaisarviointi.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien suoritusta ja palautusta ajallaan. Arvostelun arvosanoina hylätty ja1-5.

Hylätty (0)

Vaadittuja harjoitustehtäviä / ryhmätyötä ei ole palautettu kurssin suoritusaikana syksyn 2022 kuluessa.
Palautetuissa tehtävissä isoja puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1- Kykenee tuottamaan joitain peruspiirustuksia, joissa ei ole sähköalan osaajan odottamaa selkeyttä. Piirrosmerkkejä käytetään väärin, kuvat hyvinkin sekavia, riskiä väärinymmärrykseen (jopa vääränlaisiin asennuksiin), vaatii lukijalta paljon pohdintaa miten piirustusta tulkittava, huolimattomuutta / satunnaisuutta. Kuvissa paljon virheitä / puutteita. Ei kykene opastamaan muita oikeisiin ratkaisuihin/toiminteisiin. Palautukset huomattavasti myöhässä.

2- Edelliseen kohtaan nähden kykenee tuottamaan piirustuksia ja suunnitelmia, joita sähköalan osaaja kykenee lukemaan pienen pohdinnan jälkeen (miten piirustusta tulkittava). Ei suuria virheitä, pienempiä voi esiintyä. Piirrosmerkit pääsääntöisesti oikeita, ratkaisuissa johdonmukaisuutta. Kykenee opastamaan yksittäisissä perusasioissa hieman haparoiden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3- Tuottaa piirustuksia jotka ovat sähköalalla toimivalle henkilölle selkeitä ja luettavia. Seassa voi olla joitain pieniä virheitä, mutta kuvan lukeminen ei vaadi lukijalta erityistä tulkintaa. Väärinymmärrysten riski pieni. Pystyy opastamaan muita perustoiminteissa.

4- Tuottaa normaaleja sähköalan piirustuksia selkeästi ja johdonmukaisesti. Erikoisemmissa mallinnuksissa/kohdissa voi esiintyä hieman tulkittavia ratkaisuja, mutta niitä on yritetty kuitenkin mallintaa ja ohjata tulkintaa oikeaan suuntaan. Kykenee opastamaan muita jonkin verran hankalammissa asioissa. Oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5- Tuottaa piirustuksia joissa on mallinnettu haastavia kokonaisuuksia luovasti ja toimivasti (esim. asioihin joihin ei ole standardiratkaisua olemassa). Ratkaisut piirustuksissa lähes virheettömiä. Kykenee tuottamaan monimutkaisia ja monipuolisia piirustuksia. Kykenee opastamaan muita haasteellisissakin asioissa. Selvittää asioita oma-aloitteisesti, on aktiivinen.

Esitietovaatimukset

Tarvittava etukäteisosaaminen:
- tietokoneen sujuva käyttö (tiedostojen ja hakemistojen käyttö, tiedostojen zippauksen osaaminen, ohjelmien asentaminen).
- kiinteistöpuolen sähkösuunnittelun perusteet (osaamista kerrytettävä rinnakkaisen opintojakson myötä)
Opiskelijan on hankittava käyttöönsä opiskelijalisenssi käytettävään CAD -ohjelmistoon valmistajan verkkosivuilta ja asennettava se opiskelijan käytössä olevaan tietokoneeseen (tai hyödynnettävä koulun koneilla olevaa asennusta).

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opit muutosilmiöit automaatio- ja sähkövoimatekniikassa. Tunnet derivaatan käsitteen ja ymmärrät sen liittymisen muutosilmiöihin. Osaat soveltaa derivaattaa ja integraalia sähkömagneettisten aaltoliikkeiden käsittelyssä. Osaat hyödyntää yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä automaatiotekniikassa (mm. säätötekniikassa).

Sisältö

Funktion raja-arvo ja jatkuvuus.
Derivointi ja integrointi.
Derivaatan ja integroinnin merkitys sovelluksissa.
Separoituvat sekä 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt.
Differentiaaliyhtälöt sähkövoima- ja automaatiotekniikassa.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Virtuaalitoteutus: ZOOM ja moodle-ympäristöt

Oppimateriaalit

Tekniikan matematiikka osat 1 ja 2; Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: EDITA
Moodlemateriaali. ZOOM-nauhoitukset.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät.

Sisällön jaksotus

Funktion raja-arvo ja jatkuvuus.
Derivointi ja integrointi.
Derivaatan ja integroinnin merkitys sovelluksissa.
Separoituvat sekä 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt.
Differentiaaliyhtälöt sähkösovelluksissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa derivaatan käsitteen ja ymmärtää sen liittymisen muutosilmiöihin. Opiskelija osaa derivoida ja integroida sujuvasti. Opiskelija osaa soveltaa derivaattaa ja integraalia sähkömagneettisen aaltoliikkeen käsittelyssä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee raja-arvon käsitteen ja osaa yhdistää sen derivaattakäsitteeseen. Opiskelija tunnistaa jatkuvat ja diskreetit funktiot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä ja hyödyntää niitä automaatiotekniikassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti asteikolla 0 - 5.
Tenttiin saa laskuharjoituspisteitä seuraavasti:
80% ---> 4 p
70%----> 3p
60% ----> 2 p
50% ---> 1 p

Esitietovaatimukset

Matematiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähköntuotannon, sähkönjakelun ja sähkönkäytön energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät ja määräykset. Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen tulevaisuuden ja arktisen toimintaympäristön kannalta. Opiskelija tuntee energiatehokkuuteen liittyvän lainsäädännön ja EU direktiiviten tavoitteet ja tuntee niiden vaikutuksen sähköistyksen, valaistuksen ja lämmityksen toteuttamiseen.Opiskelija osaa valita energiatehokkaita ratkaisuja eri käyttökohteisiin.

Sisältö

Energiatehokkuus tuuli- aurinko- ja vesivoimatekniikalla tuotetussa sähköenergian tuotannossa. Sähköenergian tuotantoteknologioiden, materiaalien ja komponenttien kehittäminen kiertotalouden ja päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Uusiutuvien energioiden sähköverkolle asettamien haasteiden tunnistaminen, sähköenergian tuotannon ja käytön optimointi, energian varastointi,kuluttajan rooli ja vaikutus muuttuvilla sähkömarkkinoilla ja sähkökaupan virtualisoituminen. Materiaalien ja komponenttien kierrätettävyys, uusiutuvien energioiden sähkön tuotantolaitteistojen kierrätettävyys ja ympäristövaikutukset.  Energiatehokkuus, määritelmä, lainsäädäntö ja energiatehokkuussopimukset. Kiinteistöjen ja teollisuuden energiatehokkuus.
Energiatehokkuus komponenteissa ja sähköjärjestelmissä; standardit ja lainsäädäntö, kaapelit ja siirtolinjat, tehomuuntajat, rakennusautomaatio, ohjaus- ja hallintajärjestelmät, sähkönlaadun ilmiöitä ja indikaattoreita, kuluttajan tuotanto ja mikroverkko, sähkömoottorit, valaistus, sähkökäytöt ja tehoelektroniikka, teollisuuden lämmitysprosessit, lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi, datakeskukset, reaktiivisen kuormituksen kompensointi, sähköenergian varastointi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi sähkö- ja automaationtekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen sähkö-ja automaationtekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä sähkö- ja automaatiotekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.
Teemat
- Tekniikan alan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Sähkö- ja automaatiotekniikan englanninkielinen terminologia

Sisältö

Communication Styles, Talking in Technical Terms, Studying and Working, Making Contact, Going Global, Academic Writing, Presenting as professional, Trade Fairs, Meetings and Negotiations, Business Correspondence, Processes and Projects, Oral Presentation.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Tyydyttävä (1)
Opiskelija esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Opiskelija seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opiskelija kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Opiskelija hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Opiskelija osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Opiskelijan kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä ymmärrettävästi apuvälineitä käyttäen. Opiskelija hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Opiskelija seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opiskelija kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Opiskelija hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Opiskelija ssoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Hyvä (3)
Opiskelija esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Opiskelija hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Opiskelija toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Opiskelija kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Opiskelija käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Opiskelija toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Opiskelija osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)
Opiskelija esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Opiskelija hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Opiskelija toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Opiskelija kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Opiskelija käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Opiskelija osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Kiitettävä (5)
Opiskelija esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Opiskelija hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Opiskelija toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Opiskelija kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Opiskelija käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Opiskelija osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • K53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esimiestoiminnan perusperiaatteet tavoitteellisesti toimivassa organisaatiossa ja ymmärtää, mitä vaatimuksia esimiehen ja alaisen yhteistyölle asetetaan. Opiskelija tutustuu työlainsäädäntöön, työpsykologiaan, esimiehen rooliin ja tehtäviin organisaatiossa, johtamistapoihin sekä itsensä ja organisaation johtamiseen. Opiskelija perehtyy sähkö- ja automaatioalan käytännön esimerkeillä esimiehen tehtäviin, velvollisuuksiin, työsopimuksiin ja alan toimintatapoihin. Opiskelija tunnistaa ihmisten erilaisuuden, ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa sekä tuntee oman alansa arvot ja etiikkakäsitykset. Opiskelija osaa johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä ja tiimejä ja huomioida kulttuurierot. Opintojaksolla opiskelija oppii yrityksen taloudelliseen tilan analysointia, tietää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen eron, osaa määrittää kannattavuuden ja vakavaraisuuden ja tietää maksuvalmiuden merkityksen yrityksen ohjauksessa. Osaa hyödyntää erilaisia laskelmia työelämässä ja osaa arvioida keskeisten tunnuslukujen perusteella taloudellista tilaa. Osaa kirjanpitoon kuuluvia toimenpiteitä, budjettisuunnittelua, kilpailijaseurantaa, tilinpäätöstietojen sisältöä sekä ymmärtää kannattavan markkinoinnin periaatteita ja keskeisiä menetelmiä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisen ajattelutavan sekä oppii ymmärtämään luonnon käyttäytymistä. Opit käyttämään mekaniikan perusmittavälineitä sekä laskimen käyttöä, taulukkolaskimen käyttöä, ymmärrät SI-järjestelmän perussuureet ja -yksiköt, suurelaskentaa, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikkaa. Osaat sähkö- ja magneettikenttien yleiset ominaisuudet ja opit käyttämään yleismittaria jännite- ja virta-alueella. Lisäksi opit käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tekemisiään.

Sisältö

Mekaniikan mittaukset ja mittaustulosten käsittely sekä raportointi. SI-järjestelmän perusteet, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikka. Liike- ja voimaoppi, säilymislait. Yleismittarin käyttö, virta, varaus, jännite, potentiaali, sähkökenttä,magneettikenttä, virran aiheuttama kenttä, magneettisten materiaalien ominaisuudet.

Aika ja paikka

Kevät 2023
Luennot ja laskuharjoitukset etänä Zoomissa. Laboraatiot lähiopetuksena.

Oppimateriaalit

Insinöörin (AMK) fysiikka osat 1 ja 2; Hautala, Peltonen; Lahden Teho-opetus
Taulukkokirja
Funktiolaskin
Moodlemateriaali
Zoom materiaali, tallennukset

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, laboraatiot, raportointi

Sisällön jaksotus

Mekaniikan osuus: liikeoppia ( kinematiikka), voimaoppia(dynamiikka), työ, energia ja teho
Sähkö- ja magneettikentät: hiukkasten sähköiset vuorovaikutukset, magneettikentistä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittavälineitä käsitellä mittaustuloksia laskinta hyväksi käyttäen. Opiskelijan peruslaskutoimitukset ja taulukkolaskimen käyttö tuottavat vielä vaikeuksia. Opiskelija lopputuloksissa ja raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvaa tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja tekeminen etenee loogisesti. Opiskelijan mittaukset, tulosten käsittely ja laskurutiinit ovat jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärrät fysiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sähkö- ja magneettikenttien yleiset lainalaisuudet. Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa fysiikkaa ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tentillä 50% ja laboraatiot/ raportointi 50%.
Asteikolla 0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisen ajattelutavan sekä oppii ymmärtämään luonnon käyttäytymistä. Opit käyttämään mekaniikan perusmittavälineitä sekä laskimen käyttöä, taulukkolaskimen käyttöä, ymmärrät SI-järjestelmän perussuureet ja -yksiköt, suurelaskentaa, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikkaa. Osaat sähkö- ja magneettikenttien yleiset ominaisuudet ja opit käyttämään yleismittaria jännite- ja virta-alueella. Lisäksi opit käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tekemisiään.

Sisältö

Mekaniikan mittaukset ja mittaustulosten käsittely sekä raportointi. SI-järjestelmän perusteet, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikka. Liike- ja voimaoppi, säilymislait. Yleismittarin käyttö, virta, varaus, jännite, potentiaali, sähkökenttä,magneettikenttä, virran aiheuttama kenttä, magneettisten materiaalien ominaisuudet.

Oppimateriaalit

Insinöörin (AMK) fysiikka osat 1 ja 2; Hautala, Peltonen; Lahden Teho-opetus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittavälineitä käsitellä mittaustuloksia laskinta hyväksi käyttäen. Opiskelijan peruslaskutoimitukset ja taulukkolaskimen käyttö tuottavat vielä vaikeuksia. Opiskelija lopputuloksissa ja raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvaa tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja tekeminen etenee loogisesti. Opiskelijan mittaukset, tulosten käsittely ja laskurutiinit ovat jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärrät fysiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sähkö- ja magneettikenttien yleiset lainalaisuudet. Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa fysiikkaa ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Kari Kenttä
 • Jan Stenlund
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennetään projektimuotoisia työskentelytapoja ja vahvistetaan ryhmäytymisen ja verkostoitumisen taitoja. Projektityössä opitaan määrittelemään tavoitteita ja sopivia työskentelymenetelmiä, hankkimaan ja soveltamaan tietoja, opitaan ongelmanratkaisutapoja, aikatauluttamaan ja vaiheistamaan projektityötä, toimimaan yhteistyössä tiimissä ja jakamaan työtehtäviä, tuottamaan projektin dokumentteja, toteuttamaan projektityö, raportoimaan ja esittämään työ. Projektityöllä luodaan opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Opintojaksolla opitaan käyttämään sähkö- ja automaatioalan toimisto-ohjelmia sekä matemaattisten laskenta- ja simulointiohjelmien käyttöä.
Suoritat työturvallisuus ja ensiapukoulutuksen.

Sisältö

- projektityöskentelyn osaamisen kehittäminen
- projektit työelämässä (toimisto- ja laskentaohjelmat)
- ryhmätyöskentely
- tiedonhankinta
- projektisuunnitelmien laatiminen
- kokouskäytänteet, asialistat ja muistiot
- suunnitelmien laatiminen
- ongelmien ratkaisu (tukiopintojen tehtäväksiannot)
- toimisto-ohjelmien käyttö (tekstinkäsittely, laskentataulukot, esitykset/esitysohjelmat) sposti, kalenteri, pilvet,.. )
- laskenta- ja simulointiohjelmien käyttö (matemaattiset laskenta ja simulointiohjelmat sekä toimisto-ohjelmien matemaattiset ominaisuudet)
- valokuvat ja kuvien käsittely
- tekninen dokumentaatio (tuottaminen, lukeminen, muokkaaminenja muotoseikat)
- viestintä (raportointi ja esittely)
- itse- ja vertaisarviointi
- palautteen antaminen
- Ensiapukoulutus
- Työturvallisuuskorttikoulutus

Aika ja paikka

Virtuaaliluokka

Oppimateriaalit

Opettajan jakamat materiaalit, materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot, itsenäinen tiedonhankinta, ryhmätyöskentely
Osallistuminen EA1 ja Yleinen työturvallisuus kontaktikoulutuksiin, tai esittämällä hyväksytty vastaava suoritus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osallistuminen EA1 ja Yleinen työturvallisuus kontaktikoulutuksiin, tai esittämällä hyväksytty vastaava suoritus

Sisällön jaksotus

- projektisuunittelu...

Lisätietoja opiskelijoille

Ryhmätyöskentely 3 opiskelijan ryhmissä, tuotoksen projektiraportti, esitysmateriaali

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä projektin tavoitteet ja tehdä projektisuunnitelman, laatia palaverimuistiot ja projektiraportin sekä esityksen. Opiskelija osaa työskennellä projektissa projektisuunnitelman mukaisesti ja tietää oman työpanoksensa merkityksen kokonaisuudelle. Opiskelija osaa selvittää tutkittavien järjestelmien tai laitteiden tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet sekä käyttää ja mitata järjestelmien tai laitteiden ominaisuuksia ja laatia toiminnallisista ja teknisistä ominaisuuksista analysoivan raportin ja mittausdokumentaation. Opiskelija osaa käyttää perustoimisto-ohjelmia ja muita matemaattisia- ja simulointiohjelmistoja projektin mittauksissa, laskennassa ja raportoinnissa sekä esityksen laatimisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa tietoa projektin toteuttamiseksi. Opiskelija osaa vertailla teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, vaihtoehtoisia ratkaisuja ja valita laiteratkaisun teknistaloudellisesti perustellen. Opiskelija osaa arvioida projektityön eri osa-alueiden onnistumista ja tehdä vertaisarviointia. Opiskelija osaa soveltaa ohjelmistoja projektissa ja projektin raportoinnissa sekä esityksessä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tutustunut muihinkin alalla käytettäviin ohjelmistoihin ja tiedonsiirtotekniikkoihin ja osaa hyödyntää niitä sähkö- ja automaatiotekniikan alan tehtäviin. Opiskelija ymmärtää projektityön tulosten ja tuotosten kehityspotentiaalin. Opiskelijalla on monipuoliset havainnollistamisen keinot, kuten kielellisen havainnollistamisen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5
Projektin raportti ja tuotokset arvioidaan ryhmäkohatisesti, itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu projektitoimintaan

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa erilaisten kiinteistöjen sähkösuunnittelun merkitseviä periaatteista, työvaiheista ja teknisistä mitoitustoimenpiteistä. Opiskelija osaa tuottaa teknistaloudellisesti arktisia ratkaisuvaihtoehtoja työelämän tarpeisiin huomioiden myös kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelija osaa tuottaa erilaisia piirustuksia, kaavioita ja taulukoita, osaa tehdä laajan sähkötyöselityksen voimassa olevan S-nimikkeistön periaatteella. Ymmärtää muiden kumppaneiden teknisiä piirustuksia ja osaa ratkaista niihin kuuluvia sähköteknisiä toteutusvaihtoehtoja.
must-know: Opiskelija tuntee suunnitteluprosessin vaiheet ja ymmärtää sen merkityksen laiteratkaisujen kannalta. Opiskelija osaa kiinteistöjen sähkösuunnittelun perusasioita, tunnistaa piirrosmerkkejä ja yleisesti käytettyjä termejä. Opiskelija osaa laatia joitain kiinteistösähköistyksen dokumentteja avustettuna. Opiskelija tunnistaa eri kohteiden sähkösuunnitteluratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä.
should-know: Opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti suunnitteludokumentteja, huomioiden kiinteistön tarpeita ja vaatimuksia. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa aihetta pienimuotoisiin projektitöihin.
nice-to know: Opiskelija pystyy tuottamaan ryhmässä erilaisia luovia ratkaisuja kiinteistöjen tarpeisiin. Opiskelija osaa huomioida kokonaistaloudellisten ratkaisujen vaikutuksen teknisten valintojen edessä.

Sisältö

Rakennuksen sähköistyksen vaiheet suunnittelusta lopputarkastukseen ja luovutukseen, määrittely, suunnittelu, dokumentaatio.

- Projektiaikataulut huomioiden muut toimijatmuuttuvien ratkaisuvaihtoehtojen tilanteissa

- RakennustenLVIAK-piirustusten sisältö jasähköistykseen liittyviä ratkaisutarpeita ja ratkaisuja

- Rakennusten sähköistystä määrittelevät lait, asetukset ja standardit

Harjoitustyöt

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kiinteistön sähköistyksen vaiheet suunnittelusta lopputarkastukseen ja luovutukseen. Opiskelija osaa määrittää erilaisia projektiaikatauluja huomioiden muut toimijat ja pystyy toimimaan kiireellisesti muuttuvien ratkaisuvaihtoehtojen tilanteissa. Ymmärtää LVIAK-piirustusten sisältöä ja tietää sähköistykseen liittyviä ratkaisutarpeita ja ratkaisuja.
must-know: Opiskelija tuntee asennuksen projektirakennetta ja osaa tehdä karkeita aikataulutuksia toteutukselle. Opiskelija tunnistaa muiden toimijoiden tarpeita ja pystyy huomioimaan niitä aikataulutuksissa. Opiskelija pystyy tuottamaan sähköistysprojektin dokumentaatiota avustettuna.
should-know: Opiskelija tuntee erilaisten komponenttien materiaalivirtojen ja aikataulujen vaikutuksen projektissa ja osaa huomioida niitä ja niiden vaikutuksia kokonaisuudessa. Opiskelija pystyy huomioimaan erilaisten dokumenttien tarpeellisuuden projektin kannalta.
nice-to know: Opiskelija ymmärtää kiinteistösähköistyksen projektin laaja-alaisesti, jossa huomioidaan erikoiskomponenttien toimitusajat, muut toimijat, dokumentit, dokumentoinnin, työvaiheistuksen, aliurakoitsijoiden, sidotuiden urakoiden merkityksen projektissa. Opiskelija hallitsee projektityöskentelyssä vaadittavia kokouskäytänteitä, aikataulun ja kustannusten seurantaa. Opiskelija pystyy kommunikoimaan ja tuottamaan dokumentteja myös englannin kielellä.

Sisältö

- Rakennuksen sähköistyksen vaiheet suunnittelusta lopputarkastukseen ja luovutukseen, määrittely, suunnittelu, dokumentaatio.

- Projektiaikataulut huomioiden muut toimijatmuuttuvien ratkaisuvaihtoehtojen tilanteissa

- RakennustenLVIAK-piirustusten sisältö jasähköistykseen liittyviä ratkaisutarpeita ja ratkaisuja

- Rakennusten sähköistystä määrittelevät lait, asetukset ha standardit

Projektityö, johon sisältyy edellä mainitut asiat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Projektia hallitaan satunnaisesti ja on ohjauksen varassa.
Projektin viestintä ja dokumentointi on puutteellista.
Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella.
Opiskelija on osallistunut projektityöskentelyyn, mutta ollut pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.
Projektin viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja puutteita. Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella ja osin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on osin suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä.
Projektin viestintä ja dokumentointi on hyvää ammatti- ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Projektin hallinta on itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä ja dokumentointi on analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • 0006 Kunnossapidon opinnot
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Niemelä
 • Mika Majuri
Vastuuhenkilö

Mika Majuri

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Opintojakson aikana opit uusiin mittaustiedon laskentatekniikoihin sekä keino- ja augmentoituun todellisuuteen.

Sisältö

IoT, langattomat anturitekniikat ja niiden virrantuotantotekniikat, reuna- ja pilvilaskenta sekä niiden hyödyt ja haitat, AI ja deep learning, virtuaalitekniikat sekä augmentoitu todellisuus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Osaat kertoa uudet mittaustietojen laskentatekniikat. Osaat tunnistaa keino- ja augmentoidun todellisuuden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kertoa uudet kunnossapidon teknologiat, kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Osaat kertoa uusia mittaustietojen laskentatekniikoita. Osaat kertoa keino- ja augmentoituun todellisuuteen liittyviä asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Opiskelija osaa uudet mittaustietojen laskentatekniikat. Opiskelija osaa keino- ja augmentoituun todellisuuteen liittyvät asiat.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • KM53SA22
  Insinööri (AMK), Älykäs Automaatio muuntokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opitojaksolla saat kattavan näkemyksen tietoturvasta yleisesti ja tietämyksen, miten sitä sovelletaan eri teollisuuden aloilla.
Opintojakson jälkeen:
- Oppilas osaa suojata oman toimintaansa kyberavaruudessa ja pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen
työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä.
- Oppilas tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoria mallit suojausten rakentamiseksi
- Oppilas tuntee yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle
- Oppilas tuntee miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Sisältö

Kyberturvallisuus opintojakso antaa kattavan, mutta perustasoisen katsauksen kyberturvallisuuden maailmaan pitäen silmällä kaikkea roskapostista teollisuusverkon suojaukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee miten toimitaan kyberturvallisesti ja miten pienennetään riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä. Opiskelija tuntee yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoria mallit suojausten rakentamiseksi.
Opiskelija tunnistaa yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle. Opiskelija tuntee miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa keskustella näistä muiden alalla toimivien kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää tietoturvasta yleisesti ja miten sitä sovelletaan eri teollisuuden aloilla. Opiskelija osaa suojata omaa toimintaa, tietää miten toimitaan kyberturvallisesti ja miten pienennetään riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä. Opiskelija tietää yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoria mallit suojausten rakentamiseksi.
Opiskelija tietää yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle. Opiskelija tietää miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa keskustella näistä muiden alalla toimivien kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tietoturvan yleisesti ja tietää, miten sitä sovelletaan eri teollisuuden aloilla. Opiskelija osaa suojata omaa toimintaa kyberturvallisuudessa ja tietää miten pienentää riskiä joutua hyökkäyksen kohteeksi yrityksen työntekijänä sekä yksityisenä henkilönä. Opiskelija osaa yleisimmät tietoturva kontrollit sekä teoria mallit suojausten rakentamiseksi. Opiskelija osaa yhteiskunnalliselta ja organisaation kannalta merkityksen tietoturvan laadukkaalle toteutukselle. Opiskelija tietää ja osaa miten teollisuudenjärjestelmiä tulisi suojata sekä osaa vaatia sekä keskustella näistä muiden alalla toimivien ammattilaisten kanssa.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20Sr2
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Kemi syksy 2020
 • KA53S20Sr1
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20Sr3
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija ymmärtää lämmön ja lämpötilan olemuksen ja tietää lämpöenergiaan ja sen leviämiseen liittyvät keskeiset lainalaisuudet. Lisäksi tavoitteena on että opiskelija ymmärtää keskeiset värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet ja ymmärtää värähtelyjen merkityksen koneissa ja laitteissa sekä ymmärtää sähkömagneettisen induktion värähdysliikkeenä.
must-know: Opiskelija tuntee ja osaa käyttää lämpöopin ja värähdysliikkeiden perusmittalaitteita. Opiskelija tunnistaa erilaisia lämpötila-asteikoita. Opiskelija ymmärtää lämpölaajenemisen merkityksen koneissa ja laitteissa. Opiskeilja ymmärtää lämmön vaikutuksen resistanssiin. Opiskelija ymmärtää värähtelyjen merkityksen koneissa ja laitteissa. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn värähdysliikkeenä.
should-know: Opiskelija tietää lämpöenergian ja sen leviämiseen liittyvät lainalaisuudet. Opiskleija tunnistaa lämpösäteilyn. Opiskeija tietää lämpöpumpun toimintaperiaatteen.
nice-to know: Opiskelija tietää momentin ja hitausmomentin merkityksen kappaleiden liikeeseen. Opiskelija tietää valon kahtaalaisen luonteen (aalto- ja hiukkasluonteen). Opiskelija tuntee erilaisten heilurien periaatteet.

Sisältö

Lämmönmittaus ja lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen.
Resistanssin lämpötilariippuvuus.
Lämpöenergia ja lämmön siirtyminen johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä.
Termodynaamiset koneet.
Pyörimisliike, momentti ja hitausmomentti
Värähdysliikkeen peruskäsitteet, yksinkertainen harmoninen värähtelijä, harmoninen jousi,matemaattinen heiluri, fysikaalinen heiluri
Aaltoliikkeen peruskäsitteitä, mekaaninen aaltoliike, aallon nopeus, aaltojen heijastuminen ja siirtyminen väliaineesta toiseen, aaltojen superpositio,etenevän aallon matemaattinen esitys, aaltoyhtälö.
Sähkömagneettinen aaltoliike.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Luennot Moodlessa ja Zoomissa

Oppimateriaalit

Hautala, Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka , osa I. Lahden Teho-Opetus Oy
Peltonen, Perkkiö, Vierinen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa II. Lahden Teho-Opetus Oy
Tunneilla ja moodlessa jaettava materiaali.
Taulukkokirja
Funktiolaskin

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät ja laboraatiot. sekä laboratorioselostukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittavälineitä käsitellä mittaustuloksia laskinta hyväksi käyttäen. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Peruslaskutoimitukset ja taulukkolaskimen käyttö tuottavat vielä vaikeuksia. Lopputuloksissa ja raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Osaat kuvaa tekemistä lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa tehdä oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Mittaukset, tulosten käsittely ja laskurutiinit ovat jo hyvällä tasolla. Ymmärrät fysiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä. Ajankäyttö on pääosin hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lämpöopin, värähtely- ja aalto-opin yleiset lainalaisuudet. Opiskelija osaa tehdä oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Osaat käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Osaat soveltaa fysiikkaa ammattiaineissa. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: harjoitusten tekeminen, ryhmä- ja tuntityöskentely
Tuotosarviointi: laskuharjoitukset, mittaustulosten käsittely ja raportointi sekä kokeet
Arviointi kahdessa osassa 1) Kokeet-ja kotitehtävät 50 %, 2) Laboratoriotyöskentely ja raportit 50%. Kaikki osat suoritettava hyväksytysti ennen lopullista arvosanaa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan lämmön ja lämpötilan olemuksen ja tietämään lämpöenergiaan ja sen leviämiseen liittyvät keskeiset lainalaisuudet. Opit keskeiset värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet ja ymmärrät värähtelyjen merkityksen koneissa ja laitteissa sekä ymmärrät sähkömagneettisen induktion (sinimuotoinen vaihtosähkö) värähdysliikkeenä. Opit käsittelemään ja raportoimaan laboratoriotöiden mittaustuloksia.

Sisältö

Lämmönmittaus ja lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen.
Resistanssin lämpötilariippuvuus.
Lämpöenergia ja lämmön siirtyminen johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä.
Termodynaamiset koneet.
Pyörimisliike, momentti ja hitausmomentti
Värähdysliikkeen peruskäsitteet, yksinkertainen harmoninen värähtelijä, harmoninen jousi,matemaattinen heiluri, fysikaalinen heiluri
Aaltoliikkeen peruskäsitteitä, mekaaninen aaltoliike, aallon nopeus, aaltojen heijastuminen ja siirtyminen väliaineesta toiseen, aaltojen superpositio,etenevän aallon matemaattinen esitys, aaltoyhtälö.
Sähkömagneettinen aaltoliike.

Aika ja paikka

Kevät 2022
Luennot moodlessa ja Zoomissa

Oppimateriaalit

Insinöörin (AMK) Fysiikka osat 1 ja 2; Peltonen, Hautamäki; Lahden Teho-Opetus OY
Taulukkokirja
Graafinen laskin
Moodlemateriaali
ZOOM-materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät ja laboraatiot. sekä laboratorioselostukset.

Sisällön jaksotus

Värähtely- ja aalto-oppi: Pyörimisliike, värähtelyt, aalto-oppia.
Lämpöoppi: Lämpötila-asteikot, lämpölaajeneminen, ominaislämpökapasiteetti, lämmön siirtyminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää lämpöopin ja värähdysliikkeiden perusmittalaitteita. Opiskelija osaa kertoa erilaisia lämpötila-asteikoita. Opiskelija osaa esitellä lämpölaajenemisen merkityksen koneissa ja laitteissa. Opiskelija osaa kertoa lämmön vaikutuksen resistanssiin. Opiskelija osaa kertoa värähtelyjen merkityksen koneissa ja laitteissa. Opiskelijan mittaustulosten käsittelyssä ja raportoinnissa on vielä puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa lämpöenergian ja sen leviämiseen liittyvät lainalaisuudet. Opiskelija osaa lämpösäteilyn. Opiskelija osaa kertoa lämpöpumpun toimintaperiaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa momentin ja hitausmomentin merkityksen kappaleiden liikkeeseen. Opiskelija osaa valon kahtaalaisen luonteen (aalto- ja hiukkasluonteen). Opiskelija osaa kertoa erilaisten heilurien periaatteet. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisen säteilyn värähdysliikkeenä ja osaa ratkaista sinimuotoisen vaihtosähkön suureita. Opiskelija osaa käsitellä mittaustuloksia ja raportoida niistä hyvällä suomen kielellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: harjoitusten tekeminen, ryhmä- ja tuntityöskentely
Tuotosarviointi: laskuharjoitukset, mittaustulosten käsittely ja raportointi sekä kokeet
Arviointi kahdessa osassa 1) Kokeet-ja kotitehtävät 50 %, 2) Laboratoriotyöskentely ja raportit 50%. Kaikki osat suoritettava hyväksytysti ennen lopullista arvosanaa.

Esitietovaatimukset

Fysiikan perusteet

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat käsitellä matemaattisia ja algebrallisia lausekkeita sekä ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Hallitset suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja laskurutiinit. Ymmärrät kompleksiluvun, osoitinsuureen ja vektorisuureiden käsitteet laskentaa varten. Osaat ensimmäisen ja toisen asteen funktion käsitteet ja sinikäyrän sekä osaat piirtää funktioiden kuvaajia. Tunnet matriisit ja osaat niiden peruslaskutoimitukset. Osaat piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktiot, laskea ja piirtää vektorisuureita ja osoittimia. Opit käyttämään laskinta eri suureiden ja funktioiden ratkaisemiseen. Osaat laskea kompleksilukujen ja osoitinsuureita laskimella.
Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelmaa ja matematiikkaohjelmia lausekkeiden käsittelyssä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sekä funktioiden kuvaajien piirtämiseen. Osaat matematiikkaohjelmistoa apuna käyttäen käsitellä matriiseja ja niiden avulla ratkaista yksinkertaisia laskutoimituksia.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, ensimmäisen asteen yhtälö, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, yhtälöryhmät, kompleksiluvut, toisen asteen yhtälöt, funktioiden kuvaajat, matriisilaskentaa, eksponentti- ja logaritmifunktiot, vino kolmio (sini- ja kosinilause).

Aika ja paikka

29.8.22 - 12.12.2022
Verkossa ja lähijaksoilla kampuksella.

Oppimateriaalit

Tekniikan matematiikka 1 – Henttonen, Oinonen, Uusitalo: Edita

Opetusmenetelmät

Luennot Zoomissa.
Lähijaksoilla laskuharjoitukset.
Opintojakson aikana palautettavat harjoitukset.
Tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tentti tehtävissä 4.10.-9.10.22.
Toinen tentti tehtävissä 7.12.-12.12.22.
Yksittäisestä tentistä ei voi saada hylättyä arvosanaa. Arviointia suhteutetaan jatkuvasti koko opintojakson arviointiin. Tenttiä tai tenttejä pääsee uusimaan vasta, kun opintojakso on kokonaisuudessaan suoritettu ja arvioitu.

Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on suoritettavissa kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Lähijaksoille osallistumista suositellaan vahvasti ja poissaolo(t) on korvattava erikseen ohjeistettavalla itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Peruslaskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Opiskelijan lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvata tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää laskinta ja työvälineohjelmia matriisien käsittelyyn sekä funktion kuvaajien piirtämiseen. Opiskelija osaa laskea kompleksiluvuilla. Opiskelijan tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Opiskelijan laskurutiinit ovat hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa funktioita ja kompleksilukuja ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 tenttiä. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.
Palautettavia tehtäviä opintojakson aikana. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.

Opintojakson arvosana on tenttien ja palautettavien tehtävien pistemäärien keskiarvo seuraavilla arvosanarajoilla:
50-60% → 1
60-70% → 2
70-80% → 3
80-90% → 4
90-100% → 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Peruslaskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Opiskelijan lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvata tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää laskinta ja työvälineohjelmia matemaattisten ongelmien ratkaisuun sekä funktion kuvaajien piirtämiseen. Opiskelijan tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Opiskelijan laskurutiinit ovat hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa funktioita ja matemaattista ongelmanratkaisua ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat käsitellä matemaattisia ja algebrallisia lausekkeita sekä ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Hallitset suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja laskurutiinit. Ymmärrät kompleksiluvun, osoitinsuureen ja vektorisuureiden käsitteet laskentaa varten. Osaat ensimmäisen ja toisen asteen funktion käsitteet ja sinikäyrän sekä osaat piirtää funktioiden kuvaajia. Tunnet matriisit ja osaat niiden peruslaskutoimitukset. Osaat piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktiot, laskea ja piirtää vektorisuureita ja osoittimia. Opit käyttämään laskinta eri suureiden ja funktioiden ratkaisemiseen. Osaat laskea kompleksilukujen ja osoitinsuureita laskimella.
Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelmaa ja matematiikkaohjelmia lausekkeiden käsittelyssä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sekä funktioiden kuvaajien piirtämiseen. Osaat matematiikkaohjelmistoa apuna käyttäen käsitellä matriiseja ja niiden avulla ratkaista yksinkertaisia laskutoimituksia.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, ensimmäisen asteen yhtälö, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, yhtälöryhmät, kompleksiluvut, toisen asteen yhtälöt, funktioiden kuvaajat, matriisilaskentaa, eksponentti- ja logaritmifunktiot, vino kolmio (sini- ja kosinilause).

Aika ja paikka

Syksy 2022
Virtuaalitoteutus, ZOOM ja moodle

Oppimateriaalit

Tekniikan matematiikka 1: Henttonen, Peltomäki, Uusitalo. EDITA.
Moodlemateriaali
ZOOM-materiaali
Taulukkokirja ( Maol tai Tekniikan kaavasto)
Graafinen funktiolaskin (sisältää kompleksilukulaskentaa)

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät.

Sisällön jaksotus

Lausekkeiden käsittely, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt sekä suureyhtälöt, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, yhtälöryhmät (virtapiirilaskut), kompleksiluvut (vaihtosähkölaskuja), funktioiden kuvaajat (suora, paraabeli ja sinimuotoinen vaihtojännite), eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä -yhtälöt( kondensaattorin latautuminen ja purkautuminen).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Peruslaskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Opiskelijan lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvata tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää laskinta ja työvälineohjelmia matriisien käsittelyyn sekä funktion kuvaajien piirtämiseen. Opiskelija osaa laskea kompleksiluvuilla. Opiskelijan tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Opiskelijan laskurutiinit ovat hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa funktioita ja kompleksilukuja ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0 - 5.

Kaksi välikoetta. Molemmissa kokeissa maksimipisteet 30 p.

Hyväksymisraja molemmissa kokeissa 10 p.

Kokeisiin saa laskuharjoituspisteitä seuraavasti:

80% laskettu --> 4 p

70% laskettu --> 3 p

60% laskettu --> 2 p

50% laskettu --> 1 p

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.10.2021 - 08.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Annamari Pudas
 • Päivi Honka
Vastuuhenkilö

Päivi Honka

Ajoitusryhmät
 • Päiväryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Monimuotoryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
Koulutusryhmat
 • Päiväryhmä
 • Monimuotoryhmä

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeiset tutkimusmenetelmät ja tutkimuksellisen kirjoittamisen periaatteet.

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Oman koulutuksen opinnäytetöihin perehtyminen tutkimusmetodiikan kannalta
- Koulutuksen opinnäytetyöprosessi
- Lapin ammattikorkeakoulun ja koulutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimusongelman asettaminen
- Tekniikan alan keskeiset tutkimusmenetelmät: laadullinen ja määrällinen tutkimus sekä niiden prosessi
- Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti
- Aineiston hankinta ja informaatiolukutaito: tiedon tyypit ja tuottamistavat, tiedonlähteet, tekijänoikeudet, lähteiden ja viitteiden merkintä, plagiointi ja tutkimuseettiset periaatteet
- Aineiston analyysi ja tulosten esittäminen
- Tulosten käsittely, raportointi ja tulkinta
- Tutkimuksellisen tekstin kirjoittamisen vaiheet
- Tutkimuksellinen kieli, tyyli, argumentointi
- Tekstin ulkoasu, rakenne, otsikointi
- Palautteen hankkiminen

Aika ja paikka

Ryhmä 1: ( K53S19SV ja K53S19AU) lähiopetus päivisin
Ryhmä 2: (KA53S19SV ja KA53S19AU) etäopetus iltaisin

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali, itsenäinen tiedonhankinta

Opetusmenetelmät

Infot, luennot ja harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole lopputenttiä eikä myöskään uusintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa kevätlukukaudella itsenäisinä verkko-opintoina.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Saadakseen arvioinnin on opiskelijan suoritettava kaikki opintojakson tehtävät hyväksytysti. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän opintojakson suoritettuaan osaa soveltaa Lapin AMKin opinnäytetyön ohjeita omaan opinnäytetyöhönsä ja tehdä sen tieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Tiedonhankinta: Annamari Pudas
Tutkimustoiminta: Päivi Honka

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki 2019 aloittaneet sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijat ovat samassa toteutuksessa, mutta heidät on jaettu ryhmiin:
Ryhmä 1: ( K53S19SV ja K53S19AU) lähiopetus päivisin
Ryhmä 2: (KA53S19SV ja KA53S19AU) etäopetus iltaisin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadakseen arvioinnin on opiskelijan suoritettava kaikki opintojakson tehtävät hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mittausten toteuttamisen teoreettisen perustan ja osaa arvioida mittauspiirien toimintaa käytännössä. Opiskelija tietää mittauspiirien toimivuuteen vaikuttavat laite- ja prosessitekniset rajoitteet sekä mittauspiirien toteuttamisen vaateet säätöratkaisuille ja prosessien seurannalle sekä matemaattisille malleille. Opiskelija tuntee käytännönläheisiä erilaisia mittauspiirejä ja tuntee kenttäinstrumenttien mahdollisia puutteita. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teollisuuden ja kiinteistöjen prosessien mittauskomponenttien valintaan ja mittauspiirien toteutusratkaisuihin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 20.02.2023

Ajoitus

23.03.2023 - 04.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KM53SA22
  Insinööri (AMK), Älykäs Automaatio muuntokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opitnojaksolla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmoitavan logiikan (PLC) ja käyttöliittymän (HMI) kosketusnäyttöpaneelin välisen tiedonsiirto ja vaihdot liittäen järjestelmään mittausantureita ja toimilaitteita. Opit hajautetun -I/O n. Opit simuloimaan kotiympäristössä ja siirtämään ohjelmistoja oikeaan ympäristöön, testaamaan ja kehittämään ohjelmoinnin taitoja. Opit PLC-järjestelmien laiteita, diagnostiikka toimintoja ja vianhakua.

Opit aikaisemmin saatujen perusteiden jatkoksi ohjelmointia. Perehdyt käyttöliittymän graafisten ominaisuuksien ja loogisen toiminnan toteutukseen. Opit prosessikuvien suunnittelua käyttöliittymään. Opit suunnittelemaan, laskemaan, mittamaan mittaus ja ohjaus signaalien oikeat tekniikat kenttäinstrumentoinnin, PLC.n ja HMI.n välillä.

Sisältö

PLC- ohjelmointi
- PLC muuttujat
- Laitteet ja verkot
- Tiedostoyksiköt
- Hajautettu I/O
- PLC-simulointi
- HMI-määrittelyt
- HMI-ohjelmointi
- Laite diagnostiikka
- PLC-järjestelmien vianhaku.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa ohjaajan opastuksella toteuttaa ohjelmoitavan logiikan (PLC) ja käyttöliittymän (HMI) välistä tiedonsiirtoa käyttämällä kosketusnäyttöpaneelia niiden väliseen tiedonsiirtoon. Opiskelija osaa liittää ohjaajan opastuksella järjestelmään mittausantureita ja toimilaitteita. Opiskelija tuntee hajautetun -I/O n. Opiskelija osaa ohjaajan opastuksella ohjelmoida ja testata. Opiskelija tuntee PLC-järjestelmän laitteita. Opiskelija osaa ohjaajan opastuksessa käyttää diagnostiikka toimintoja ja tehdä vianhakua. Opiskelija on perehtynyt käyttöliittymän graafisten ominaisuuksiin ja loogisen toiminnan toteutukseen. Opiskelija tuntee prosessikuvien suunnittelun käyttöliittymään. Opiskelija osaa ohjaajan opastuksella suunnitella, laskea ja mitata mittaus ja ohjaus signaalien oikeat tekniikat kenttäinstrumentoinnin, PLC.n ja HMI.n välillä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjelmoitavan logiikan (PLC) ja käyttöliittymän (HMI) välistä tiedonsiirtoa käyttämällä kosketusnäyttöpaneelia niiden väliseen tiedonsiirtoon. Opiskelija osaa liittää järjestelmään mittausantureita ja toimilaitteita. Opiskelija tietää hajautetun -I/O n. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata. Opiskelija tietää PLC-järjestelmän laitteita. Opiskelija osaa käyttää diagnostiikka toimintoja ja tehdä vianhaun. Opiskelija osaa tehdä käyttöliittymän loogisen toiminnan toteutukseen. Opiskelija tietää prosessikuvien suunnittelun käyttöliittymään. Opiskelija osaa suunnitella, laskea ja mitata mittaus ja ohjaus signaalien oikeat tekniikat kenttäinstrumentoinnin, PLC.n ja HMI.n välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmoitavia logiikan (PLC) ja käyttöliittymän (HMI) välistä tiedonsiirtoa käyttämällä kosketusnäyttöpaneelia niiden väliseen tiedonsiirtoon. Opiskelija osaa liittää järjestelmään mittausantureita ja toimilaitteita. Opiskelija osaa hajautetun -I/O n. Opiskelija osaa ohjelmoida ja testata. Opiskelija osaa PLC-järjestelmän laitteita. Opiskelija osaa käyttää diagnostiikka toimintoja ja tehdä vianhaun itsenäisesti. Opiskelija osaa tehdä käyttöliittymään loogisia toiminnan toteutuksia. Opiskelija osaa tehdä prosessikuvien suunnittelun käyttöliittymään sekä suunnitella, laskea ja mitata mittaus ja ohjaus signaalien oikeat tekniikat kenttäinstrumentoinnin, PLC.n ja HMI.n välillä.

Esitietovaatimukset

PLC-järjestelmät

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson opitaan ohjelmoinnin alkeet sekä saat laitetuntemuksen ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiojärjestelmistä. Opit ohjelmisto ja laitevaatimuksien perusteet sekä asentamaan tarvittavat ohjelmistot ja lisenssit. Opit ohjelmoitavien logiikoiden perusrakenteen ja käytettävän ohjelmointi ympäristön. Opit kytkemään ja käyttöönottamaan ohjelmoitavan logiikan sekä muodostamaan yhteyden, konfiguroimaan ja laittamaan alkuasetukset ohjelmoitavaan logiikkaan ja käyttämään simulointiohjelmaa. Opit kertomaan tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen eroavaisuuksista. Opit logiikkaohjelmoinnin alkeet. Opit hakemaan yksinkertaisia vikoja kytkennästä ja ohjelmasta ja opit ymmärtämään kenttäväylien alkeita.

Sisältö

- Ohjelmistojen laitevaatimukset ja asentaminen
- Laitevaatimuksiin tutustuminen
- Ohjelmiston lisensointi
- Automaatiolaitteiden rakenne
- Hardware Konfigurointi
- Yhteyden muodostus
- FBD-ohjelmoinnin alkeet
- Binäärioperaatiot
- Digitaalioperaatiot
- Migrointi
- Ohjelmien tallennus, pakkaus ja varmuuskopiointi
- Diagnostiikka ja vianhakeminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat alkeet ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiojärjestelmien ohjelmoinnista. Tunnistat ohjelmisto ja laitevaatimusten perusteet. Osaat asentaa ohjaajan opastuksessa tarvittavat ohjelmistot ja lisenssit. Tunnistat ohjelmoitavien logiikoiden perusrakenteen ja käytettävän ohjelmointi ympäristön. Osaat kytkeä ja käyttöönottaa ohjaajan opastuksella ohjelmoitavan logiikan. Osaat muodostaa yhteyden, konfiguroida ja laittaa alkuasetukset ohjelmoitavaan logiikkaan ja käyttää simulointiohjelmaa. Tunnistat tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen eroavaisuuksia. Osaat ohjaajan opastuksella hakea yksinkertaisia vikoja kytkennästä ja ohjelmasta. Ymmärrät kenttäväylien alkeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat ohjelmoinnin alkeet ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiojärjestelmistä. Tiedät ohjelmisto ja laitevaatimusten perusteet. Osaat asentaa tarvittavat ohjelmistot ja lisenssit. Tiedät ohjelmoitavien logiikoiden perusrakenteen ja käytettävän ohjelmointi ympäristön. Osaat kytkeä ja käyttöönottaa ohjelmoitavan logiikan. Osaat muodostaa yhteyden, konfiguroida ja laittaa alkuasetukset ohjelmoitavaan logiikkaan ja käyttää simulointiohjelmaa. Tiedät laitteiden ja ohjelmistojen eroavaisuuksia. Osaat hakea yksinkertaisia vikoja kytkennästä ja ohjelmasta. Tiedät kenttäväylien alkeet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat ohjelmoinninalkeet ohjelmoitavista logiikoista ja automaatiojärjestelmistä. Osaat ohjelmisto ja laitevaatimusten perusteet. Osaat asentaa tarvittavat ohjelmistot ja lisenssit itsenäisesti. Osaat ohjelmoitavien logiikoiden perusrakenteen ja tiedät käytettävän ohjelmointi ympäristön. Osaat kytkeä käyttöönottaa ohjelmoitavan logiikan. Osaat muodostaa yhteyden, konfiguroida ja laittaa alkuasetukset ohjelmoitavaan logiikkaan ja käyttää simulointiohjelmaa monipuolisesti. Hallitset laitteiden ja ohjelmistojen eroavaisuudet. Osaat hakea vikoja kytkennästä ja ohjelmasta. Osaat kenttäväylien alkeet.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot ennen opintojaksoa: Automaatiotekniikka, Automaation perusteet, Sähköpiirit, SFS6002 sähkötyöturvallisuus ja ensiapu.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietämys erilaisista sähkömoottorikäytöistä, niiden mitoituksesta ja valinnasta eri käyttökohteisiin sekä sähkökäyttöjen automaation toteuttamisvaihtoehdoista. Opiskelija on perehtynyt suoriin moottorikäyttöihin, älykkäisiin moottorilähtöihin ja taajuusmuuttajakäyttöihin niin toimintaominaisuuksien kuin suunnittelun kannalta. Opiskelija tuntee sähkökäyttöjen toiminnan ja parametroinnin käytännössä.

Sisältö

• Teho elektroniikan peruskäsitteet, komponentit ja kytkennät
• Sähkömoottorit, keskitytään oikosulku ja EC-moottoreihin
• erilaiset sähkökäytöt (suojaus ja ohjaus);
- Peruskäytöt; suora, suunnanvaihto, D/Y, ”Hybridikäynnistin”
- Lisäsuojaukset
- ”Älykkäät käytöt” ( Simocode, UMC)
• Pehmokäynnistin
• Taajuusmuuttajien rakenteelliset osat, toiminta ja ohjaus
• (sähkökäyttöjen toiminta ja ohjaus erilaisilla kuormilla)
• sähkökäytön mitoitus; ABB SOC-taulukot, Schneider
• sähkökäyttöjen liittäminen automaatioon
- Perinteinen I/O
- Väylät
• sähkökäyttöjen säätö erilaisissa sovellutuksissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnet moottorilähtöjen periaatteet. Osaat ohjauksella valita moottorilähtöjen komponentit. Osaat ohjauksella suunnitella ja kytkeä ja parametroida perinteisellä io- ja väyläohjauksella. Suora-/suunnanvaihtokytkennät.
Hyväksytysti suoritetut laboraatiot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät moottorilähtöjen periaatteet. Osaat valita moottorilähtöjen komponentit. Osaat pienellä ohjauksella suunnitella ja kytkeä ja parametroida perinteisellä io- ja väyläohjauksella. suora-/suunnanvaihtokytkennät.
Hyväksytysti suoritetut laboraatiot.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat moottorilähtöjen periaatteet. Osaat valita perustellusti moottorilähtöjen komponentit. Osaat suunnitella ja kytkeä ja parametroida perinteisellä io- ja väyläohjauksella. suora-/suunnanvaihtokytkennät.
Hyväksytysti suoritetut laboraatiot.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna PLC-järjestelmät, sähkövoimatekniikan perusteet ja shäkövoimatekniikka ennen opintojaksoa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2024

Ajoitus

03.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 2 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Sanna Jylhä
 • Mari-Selina Kantanen
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakso on luonteeltaan projekti, jonka tavoitteena on tutustuttaa uudet opiskelijat insinöörin työhön, tehtäviin ja toimenkuviin pohjoisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä. Projektissa tutustut Pohjois-Suomen alueella toimiviin yrityksiin, jotka toimivat erilaisilla teollisuuden sektoreilla (esim. teräs-, metsä-, energia- ja kaivannaisteollisuus). Projektin aikana insinööriala ja tulevaisuuden työmahdollisuudet selkiytyvät. Opit hakemaan tietoa yrityksistä, tutustut erilaisiin toimintatapoihin ja esim. turvallisuuskäytäntöihin ja saat arvokasta tietoa tulevan kesän harjoittelua silmällä pitäen.
Tavoitteena on syventää projektimuotoisia työskentelytapoja ja vahvistaa ryhmäytymisen ja verkostoitumisen taitoja. Projektityössä opitaan määrittelemään tavoitteita ja sopivia työskentelymenetelmiä, hankkimaan ja soveltamaan tietoja, opitaan ongelmanratkaisutapoja, aikatauluttamaan ja vaiheistamaan projektityötä, toimimaan yhteistyössä tiimissä ja jakamaan työtehtäviä, tuottamaan projektin dokumentteja, toteuttamaan projektityö, raportoimaan ja esittämään työ.
Projektissa vahvistat myös kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, sekä tyypillisiä projektitöissä tarvittavia. Opit myös vieraskielistä yrityssanastoa. Projektin loppupuolella järjestetään pienimuotoiset messut/tapahtuma, jossa opittuja asioita esitellään toisille opiskelijoille. Ryhmäytymistä tuetaan mm. yhteisillä ekskursioilla ja ryhmätyöskentelyllä.

Sisältö

Pohjois-Suomen alueen yritykset, niiden tuotantoprosessit ja työmahdollisuudet insinööreille. Opiskelijat tutustuvat myös kunkin teollisuuden alojen kiertotalouteen ja miten siihen liittyviä asioita ilmenee eri teollisuuden aloilla (mm. syntyvät sivuvirrat). Opintojaksolla harjoitellaan projektityötaitoja, projektikokouksia sekä projektisuunnitelman tekoa. Opintojaksolla suunnitellaan ja järjestetään messut/tapahtuma ja koko kokonaisuudesta laaditaan raportti. Opintojakso sisältää viestinnän opintoja 1 op:n verran (~27 h opiskelijan työtä): esiintyminen ja havainnollistamisen perusteet, kirjallisen ja suullisen raportoinnin perusteet. Opintojakso sisältää myös englannin opintoja 0,5 op:n verran (~14 opiskelijan työtä): havainnointia työelämästä käytettävästä englannin kielestä, esim. englanninkieliset web-sivustot, opiskelusanastoa, työelämän sanastoa.
Projektityöskentelyn perusteet
- Ryhmäytyminen
- Tiedonhankinta
- Projektit työelämässä; toimisto-ohjelmien käyttö (tekstinkäsittely, esitykset/esitysohjelmat) sposti, kalenteri, pilvet, ..)
- Valokuvat ja kuvien käsittely
- Tekninen dokumentaatio (tuottaminen, lukeminen, muokkaaminen ja muotoseikat)

Aika ja paikka

Syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali, tiedonhakumateriaali projektiin liittyen.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, excursiot/vierailut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysselvitykset, webinaari sekä mahdolliset vierailijaluennot + excursiot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1)
Opiskelija osaa vain osittain kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelijan ryhmän projektityöskentelyyn on passiivista ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat heikot. Opiskelija tiedonhankintakeinot ovat suppealla tasolla. Opiskelijan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelijan alan teollisuuteen liittyvä englanninkielen yleissanaston hallinta on niukka. Opiskelijan projektinhallinta on satunnaista ja ohjaajan ohjauksen varassa.
Tyydyttävä(2)
Opiskelija osaa osittain kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelija osaa projektityöskentelyn, mutta projektityöskentelytaidoissa on kehittämistä. Opiskelija osaa hankkia tietoa. Opiskelija tuntee viestinnän perusteet ja osaa ohjatusti raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää mitä kiertotaloudella tarkoitetaan. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija, kykenee jakamaan omaa osaamistaan ja oppimaan muilta. Opiskelijan tyhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa, kykenee raportoimaan kirjallisesti sekä osaa suunnitella ja toteuttaa esityksen. Opiskelija tietää alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektin hallinta on pääosin itsenäistä.
Hyvä (4)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää yritysten tuotantoprosessit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja osaa soveltaa insinöörin työssä olevia erilaisia viestintätilanteita sekä osaa tuottaa raportteja hyvää ammatti- ja asiakieltä käyttäen. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija ymmärtää eri teollisuusalojen tuotantoprosessien päävaiheet. Opiskelija tietää teollisuuden tärkeimmät yleiset turvallisuuskäytännöt ja säännöt. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija luo henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja osaa toimia verkostoissa. Opiskelijalla on hyvät ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ja osaa käyttää erilaisia viestintätaitoja tehokkaasti. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja käyttää virheetöntä ammatti- ja asiakieltä raporteissa ja muissa dokumenteissa. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija osaa käyttää alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektiryhmän työskentelyyn osallistuminen
Tuotosarviointi: tunti- ja kotitehtävien tekeminen, projektituotosten laatu, tulosten vastaavuus tehtävänantoon

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle vaadittavien suoritusten tekemiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa vain osittain pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelijan ryhmän projektityöskentelyyn on passiivista ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat heikot. Opiskelija tiedonhankintakeinot ovat suppealla tasolla. Opiskelijan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelijan alan teollisuuteen liittyvä englanninkielen yleissanaston hallinta on niukka. Opiskelijan projektinhallinta on satunnaista ja ohjaajan ohjauksen varassa. Tehtävien tekemiseen opiskelija tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa osittain pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelija osaa projektityöskentelyn, mutta projektityöskentelytaidoissa on kehittämistä. Opiskelija osaa hankkia tietoa. Opiskelija tuntee viestinnän perusteet ja osaa ohjatusti raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan, mikä vaikuttaa myös ryhmän toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää mitä kiertotaloudella tarkoitetaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija, kykenee jakamaan omaa osaamistaan ja oppimaan muilta. Opiskelijan tyhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa, kykenee raportoimaan kirjallisesti sekä osaa suunnitella ja toteuttaa esityksen. Opiskelija tietää alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektin hallinta on pääosin itsenäistä. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät ja palautukset pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti ja opiskelija osoittaa kehittynyttä asianhallintaa.
Hyvä (4)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää yritysten tuotantoprosessit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja osaa soveltaa insinöörin työssä olevia erilaisia viestintätilanteita sekä osaa tuottaa raportteja hyvää ammatti- ja asiakieltä käyttäen. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä. Tehtävien tekeminen onnistuu opiskelijalta itsenäisesti, opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa osoittaen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija ymmärtää eri teollisuusalojen tuotantoprosessien päävaiheet. Opiskelija tietää teollisuuden tärkeimmät yleiset turvallisuuskäytännöt ja säännöt. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija luo henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja osaa toimia verkostoissa. Opiskelijalla on hyvät ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ja osaa käyttää erilaisia viestintätaitoja tehokkaasti. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja käyttää virheetöntä ammatti- ja asiakieltä raporteissa ja muissa dokumenteissa. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija osaa käyttää alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 26.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • 0006 Kunnossapidon opinnot
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Jouni Kanto
Vastuuhenkilö

Mika Majuri

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • K53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3
 • Harjoitusryhmä 4
 • Harjoitusryhmä 5

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Opit ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Opit ymmärtämään laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet, erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Sisältö

Kohteina ovat esimerkiksi vaihteistot, puhaltimet, pumput, kuljettimet, sähkömoottorit. Kriittisyysanalyysien periaatteet.

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Virtuaalioppimisympäristöt
Luentomateriaali (Moodlessa)
Alan julkaisut
Standardit ja laskentaohjeet

Opetusmenetelmät

Zoom- luennot. Itsenäinen eteneminen, harjoitustehtävät, virtuaaliympäristöharjoitukset ja tehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohtia. Tunnet ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tunnet laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Tiedät ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tiedät laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Osaat ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Osaat laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi: tuntitehtävät, harjoitustehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohtia. Tunnet ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tunnet laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Tiedät ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tiedät laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Osaat ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Osaat laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät käytössä olevat suojarelelajit, relesuojauksen toteutuksessa tarvittavat komponentit ja niiden toiminnan sekä ymmärtää suojareleiden mittaus ja toimintatavat, suojausalueet, selektiivisyyden ja nykyaikaisten suojareleiden merkityksen sähkölaitosautomaation toteuttamisen keskeisinä komponentteina. Opiskelija osaa valita soveltuvan suojareleistyksen erilaisiin suojauskohteisiin ja tuntee parametrien valinnan ja sopivan releasettelun määrittelymenetelmiä. Opiskelija tuntee releasetteluihin vaikuttavat sähköiset suureet ja niiden laskentamenetelmiä sekä releasetteluiden periaatteet. Opiskelija tuntee relekoestuksen menettelyt ja välineet. Opiskelija on perehtynyt käytännön relesuojaustekniikkaan laboratoriossa.

Sisältö

Relesuojauksen tavoitteet ja periaatteet
Rakenneosat ja niiden tehtävät
Relesuojauksen käsitteet
Tärkeimmät suojarelelajit
Yleisimmät reletyypit
Mittamuuntajat
Relesuojauksen selektiivisisyys ja suojausalue
Kantaverkon johtosuojaus
Jakeluverkon johtosuojaus
Muuntajasuojaus
Kisko- ja katkaisijavikasuojaus
Moottorisuojaus
Generaattorisuojaus
Kondensaattoriparistojen suojaus
Apusähkösuojaus
Varasuojaus
Muita suojauskohteita ja menetelmiä
Suojareleiden muut toiminnot
Suojareleiden liittyminen sähkölaitosautomaatioon
Sähköverkon ja siihen kytkettyjen laitteiden viat ja vikavirtojen laskenta
Suojareleiden asettelut, parametrin ja ohjelmointi
Releasetteluiden laskenta ja suojaustapojen valinta ja selektiivisyys
Perehtyminen relesuojaukseen oppilaitoksen laboratoriossa
Suojauksen koestus ja kunnonvalvonta
Vikojen paikantaminen

Aika ja paikka

Kosmos syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Relesuojaustekniikka, Mörsky Jorma
Sähkölaitostekniikka, kpl 7, Antti J. Tonteri, Lauri Aura
Luentomateriaalit ja monisteet
Laboratoriotöiden spesifikaatiot ja materiaalit (ABB:n suojareleet)
ABB Oy, TTT-käsikirja, Laitevalmistajien materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tietoiskut, harjoitustehtävät, itsenäinen opsikleu ja tiedonhankinta, laboratoriotyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Relesuojausratkaisut, tehtävät, laskelmat käytännön verkon suojausmenetelmien toteutusten mukaisesti
Esimerkkejä käytännön opinnäytetöistä, jotka tehty alan yrityksiin ja toimijoille, harjoitus- ja laboraatuiotyöt käytössä olevilla ABB:n , VAMP:n ja Siemensin suojareleillä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti syyslukauden loppupuolella lukujärjestykseen merkityn mukaisesti, uusintatentti keväällä 2023. Tarkempi ohjeistus Moodlessa.

Kansainvälisyys

Osa materiaalista ja laitemanuaaleista on englannin kielistä.

Sisällön jaksotus

Suojareleet ja niiden toimintaperiaatteet
Erityyppisten kohteiden suojauksen toteutustavat ja suunnitteluperiaatteet
Numeeristen suojareleiden ohjelmointi
Sähkönjakelujärjestelmän rakenne, suojausmenetelmät ja mitoitus. Toteutus ja käyttöönotto

Harjoitustyönä jonkin suojareletyypin toiminta ja käytännön toteutus

Lisätietoja opiskelijoille

Laboratoriotyöt ovat pakollisia.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellytttää harjoitus- la laboratoriotöiden sekä tentin hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 50%, harjoitustehtävät ja laboraatioityöt jsekä selostukset 50% arvosanasta.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 15.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 15.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Tavoitteena on että opiskelija saavuttaa lainsäädännössä vaaditun ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen osaamisen. Opiskelija osaa käyttää ruotsinkieltä sähkö- ja automaatiolan työtehtävissä ja tuntee alan ammatillista sanastoa. Opintojakso toteutetaan rakennussähköistyksen/automaation suunnitteluprojektien yhteydessä, jolloin sähkövoima- ja automaatioalan termistölle ja ruotsin kielen käytölle on selkeät teemat ja käyttötarpeet.

Sisältö

Opiskelu, työelämän viestintä, työnhaku, messut, tuote-esittely, alan tekstejä, suullinen esitelmä oman koulutusalan aiheesta.

Aika ja paikka

Zoom= kontakti ja Moodle = tehtävät ja lähipäivinä kontakti = Kosmos

Oppimateriaalit

Anna-Maija Pietilä: Kontakt, Teknisk svenska
Alan artikkeleita ja tekstejä, suullisia ja kirjallisia harjoituksia, Moodlen oppimisympäristö.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit, itsenäinen työskentely, Moodlen oppimisympäristö, suulliset ja kirjalliset harjoitukset.
Kontaktitunnit= Zoom ja lähipäivät noin 80% läsnäolo tunneilla suullisen kielitaidon, joka arvioidaan, kehittymisen vuoksi.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- ja kontakti-tunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T (1) Opiskelija osaa kertoa lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Opiskelija osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
T (2) Opiskelija osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Opiskelija osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H (3) Opiskelija osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena ja sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä tuntee ja hakee tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.
H (4) Opiskelija esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Opiskelija hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K (5) Opiskelija esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Opiskelija hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 1-5
T (1) Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
T (2) Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
H (3) Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena ja sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä tuntee ja hakee tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.
H (4) Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.
K (5) Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.
Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.
Arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön, harjoitustöihin, esitelmään ja tenttiin.
Läsnäolovelvollisuus 80% ja hyväksytysti suoritetut kotitehtävät
Kielilauseke:
4 ja 5 hyvä
1, 2 ja 3 tyydyttävä

Lisätiedot

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.
Arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön, harjoitustöihin, esitelmään ja tenttiin.
Läsnäolovelvollisuus 80% ja hyväksytysti suoritetut kotitehtävät

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun aloitus:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu 2 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun aloitus:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Kenttä
Vastuuhenkilö

Kari Kenttä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija sähköasennusten käyttöönottoon ja mittauksiin rakennusten sähköverkkojen ja sähkönjakeluverkkojen rakentamisessa. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti mittausten laajuuden määrityksessä ja toteuttaa erilaisia mittauksia. Opiskelija ymmärtää mittaustuloksia ja loppudokumentoinnin merkityksen vastuullisesti. Opiskelija osaa laatia huoltopäiväkirjan sekä ymmärtää mikä huollon tarkoitus on kokonaistaloudellisesti ajateltuna. Opiskelija osaa huomioida huollon kustannusvaikutukset ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja kiinteistön ylläpidossa pohjoisen etäisyydet ja ympäristö huomioiden.
must-know: Opiskelija tunnistaa menetelmiä, joita vaaditaan sähköasennusten käyttöönotossa ja ymmärtää mittausten periaatteita. Opiskelija tuntee huoltokirjan sisältöä ja hallitsee sen täyttöön liittyviä asioita. Opiskelija pystyy ohjatusti suoriutumaan perusmittaustoimenpiteistä ja osaa täyttää valmiita mittauspöytäkirjoja.
should-know: Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia käyttöönottomittauksia, sekä tuottaa mittaustuloksista selkeitä dokumentteja. Opiskelija pystyy itsenäiseen työskentelyyn mittausta tehdessään ja hallitsee tiedon hakua erilaisten mittalaitteiden käyttämisessä. Opiskelija hallitsee huoltokirjan tekemisen ja pystyy toteuttamaan kiinteistöjen huoltokirjoja.
nice-to know: Opiskelija kykenee itsenäisesti toteuttamaan erilaisia käyttöönottomittauksia erilaisissa ympäristöissä ja hallitsee mittauspöytäkirjojen tarkoituksen mittausten dokumentoinnissa. Opiskelija pystyy laatimaan vaativien kohteiden huoltokirjoja, sekä pystyy järjestelmäkohtaisesti toteuttamaan aikataulutuksia huoltokirjojen sisältöön.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Luennot Moodle etäopetusalustalla.
Laboraatiot ja mittaukset Kemi Kosmo luokka 1143.

Oppimateriaalit

STUL ry: Sähköasennukset 1, 2, 3 ja 4, Sähköinfo, 2017
STUL ry: D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, Sähköinfo 2017.
SFS-standardit 6000 ja 6002

Opetusmenetelmät

Etäluennot etäopetuksena Moodlessa, luennot myös tallennetaan jälkikäteen katsottaviksi. Etäluennoilla ei osallistumispakkoa.
Mittaus- ja käyttöönottolabrat Kemin kampuksella, labrat ovat pakollisia opintojakson toteutuksen takia.
Toteutus sisältää palautettavia ja arvioitavia harjoitustehtäviä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Kenttä
Vastuuhenkilö

Kari Kenttä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää yleisimpien sähkökoneiden toimintaperiaatteet ja niiden ominaisuuksiin, sekä niiden valintaan, kytkentöihin ja toimintaan liittyvät ominaisuudet. Opit laskemaan sähkökoneiden sähköteknisiä toimintasuureita kuten verkosta otettu teho, virta ja momentti. Opit kertomaan muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden ominaisuudet ja kytkentätavat sekä opit valitsemaan sopivan sähkökoneen lisävarusteineen eri käyttökohteisiin. Opit mittaamaan sähkökoneiden eri ominaisuudet ja toimintasuureet. Opit tekemään kolmivaihemuuntajien, tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneiden käyttöön ja kytkentöihin liittyvät työt turvallisesti.

Sisältö

- Kolmivaihemuuntajat; toimintaperiaate, erilaiset muuntajatyypit ja oheislaitteet, kytkentäryhmät, ominaisuudet; teho, muuntosuhde sijaiskytkentä, tyhjäkäynti- ja oikosulkukoe ja jännitteen alenema ja jännitehäviö
- siirtoverkon ja jakeluverkon muuntajat, kytkentäryhmät, käyttötavat ja kytkentäryhmiin liittyvät ominaisuudet

- Pyörivät sähkökoneet; generaattorin ja moottorin toimintaperiaate, ja ominaisuudet, sijaiskytkentä, oikosulku- ja tyhjäkäyntikoe ja niiden merkitys, tehot, hyötysuhde, energiatehokkuus ja tehokerroin, käyttötavat, momentti

- Tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneet, eri konetyyppien ominaisuudet ja tekniset mitoitusarvot
- Tahtikoneiden verkkoon tahdistus ja verkon loistehon säätö tahtikoneen avulla
- Laboratoriotyöt ja niistä laadittavat työselostukset aihepiiriin liittyen

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2022, Zoom-verkkoluennot ja Kosmos, Tietokatu 1, Luokka 1141, Kemi (Labrat)

Oppimateriaalit

Aura-Tonteri: Sähkökoneet ja tehoelektroniikan perusteet
Aura-Tonteri: Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkökoneiden perusteet
Hietalahti: Sähkövoimatekniikan perusteet
Hietalahti: Muuntajat ja sähkökoneet
Luentomonisteet ja opetusmateriaali, videot, manuaalit ja laitespesifikaatiot

Opetusmenetelmät

Teorialuennot ja tietoiskut, harjoitukset, laboratoriotyöt, tiedonhankinta ja itsenäinen opiskelu.
Teorialuennot ovat Zoom-istuntoja jotka nauhoitetaan myöhemmin katsottaviksi. Luennot ovat päiväsaikaan.
Laboratoriomittauksiin osallistuminen on pakollista. Yhdestä suoritetusta laboratoriomittauksesta tulee tehdä raportti jossa pohditaan teoreettisen tiedon ja mittausten yhteyttä. Laboratoriotunteja on 8 x 2 eli yhteensä 16 h jokaiselle opiskelijaryhmälle.
Toteutuksen tentti suoritetaan Moodlessa etänä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa valmiuksia ammatillisen työharjoittelun työtehtäviin. Opintojakson tuottamaa oppimista ja osaamista voi hyödyntää yrityksiin tehtävissä opinnäytetöissä.

Sisällön jaksotus

Luennot, harjoitukset ja lab.työt:


Kolmivaihemuuntajat

toimintaperiaate, ominaisuudet, sijaiskytkentä

teho, muuntosuhde

tyhjäkäyntikoe, oikosulkukoe

jännitteen alenema, jännitehäviö

Pyörivät sähkökoneet

generaattorin ja moottorin toimintaperiaate

tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneet

ominaisuudet, sijaiskytkentä

teho, hyötysuhde, tehokerroin, energiatehokkuus, käyttötavat

momentti

verkkoon tahdistus ja tehokertoimen säätö

tyhjäkäynti- ja oikosulkukokeet ominaisuuksien määrittämiseen

Laboratoriotyöt ja niistä laadittavat työselostukset aihepiiriin liittyen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa erilaisia sähkökoneita ja niiden ominaisuuksia. Opiskelija tunnistaa sähkökoneiden valintaan, ja niiden kytkentöihin sekä toimintaan liittyviä asioita. Opiskelija osaa laskea sähkökoneiden perusominaisuuksia ja toimintasuureita. Opiskelija tunnistaa muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden ominaisuuksia ja osaa valita sähkökoneen lisävarusteen käyttökohteeseen. Opiskelija tunnistaa sähkökoneiden kytkennät ja osaa mitata joitain ominaisuuksia ja toimintasuureita. Opiskelija on perehtynyt kolmivaihemuuntajien, tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneiden käyttöön ja kytkentöihin sekä osaa suorittaa kytkennät turvallisesti ohjaajan ohjauksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee ja osaa selittää erilaisia sähkökoneita ja niiden ominaisuuksia. Opiskelija osaa valintaan, kytkentöihin ja toimintaa liittyviä asioita. Opiskelija osaa laskea sähkökoneiden ominaisuuksia ja toimintasuureita. Opiskelija tuntee muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden ominaisuuksia ja osaa valita sähkökoneen lisävarusteita käyttökohteeseen. Opiskelija tietää sähkökoneiden kytkennät ja osaa mitata niiden ominaisuuksia ja toimintasuureita. Opiskelija on perehtynyt kolmivaihemuuntajien, tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneiden käyttöön ja kytkentöihin sekä osaa tehdä kytkennät turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää sähkökoneita ja niiden ominaisuuksia ja osaa keskustella johdonmukaisesti asiayhteyteen liittyvistä aiheista. Opiskelija osaa valintaan, kytkentöihin ja toimintaan liittyviä asiat. Opiskelija osaa laskea sähkökoneiden ominaisuudet ja toimintasuureet osoittaen ongelmanratkaisuissaan soveltavaa ja itsenäistä päättelykykyä. Opiskelija tietää muuntajien ja pyörivien sähkökoneiden ominaisuudet ja osaa valita sähkökoneen lisävarusteita käyttökohteisiin. Opiskelija tietää sähkökoneiden kytkennät ja osaa mitata niiden ominaisuudet ja toimintasuureet. Opiskelija osaa kolmivaihemuuntajiin, tasavirta-, tahti-, epätahti-, kestomagneetti- ja reluktanssikoneiden käyttöön ja kytkentöihin liittyvät asiat. Opiskelija osaa tehdä kytkennät, teoriassa ja käytännössä opitun mukaisesti turvallisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet sekä ymmärtää niiden toiminnan. Opiskelija osaa käyttää sähkökoneita laite- ja sähköturvallisuusasiat huomioiden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa sähkökoneiden rakenteet, toimintaperiaatteet ja osaa laskea sähkökoneiden sähköisiä ominaisuuksia. Opiskelija osaa käyttää piirikaavioita sähkökoneiden testaukseen ja toiminnallisen kytkennän rakentamiseen. Opiskelija osaa käyttää yleisiä mittalaitteita ja -välineitä turvallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee sähkökoneiden osa-alueet kiitettävästi ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön laboratoriotöissä.

Esitietovaatimukset

Sähkövoimatekniikan perusteet hyväksytysti suoritettuina

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 03.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkon toteutuksen ja mitoituksen periaatteet ja käytännön toteutuksen niin sähköasemilla kuin keskijänniteverkossa, muuntamoilla ja pienjännitejakeluverkossa. Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkon toteutuksen suunnittelussa ja käytössä tarvittavan dokumentaation ja osaa laatia keskeisiä toteutuksessa tarvittavia dokumentteja. Opiskelija osaa käyttää tietokoneavusteisia suunnittelumenetelmiä ja suunnitteluohjelmia sekä toteuttaa laajan sähkönjakelun suunnitteluprojektin.

Sisältö

- projektiohjeistukseen perehtyminen
- projektisuunnitelman laatiminen
- projektin toteutus (ryhmät 1-3 opiskelijaa)
- sähkönjakeluverkon yleissuunnittelu,
- jakeluverkon toteutusratkaisut ja jännitevalinnat
- nykyarvomenetelmän ja vuosikustannusmenetelmän perusteet investointien kannattavuuden arvioinnissa
- kaapeleiden johdinpoikkipintojen taloudellinen valinta
- johdinvaihdon kannattavuuden arviointi
- jakelumuuntajan taloudellinen mitoittaminen
- suunnitteluohjeet
- verkkotietojärjestelmät ja suunnitteluohjelmistot
- säävarmennettu verkko ja käyttövarmuuden arviointi
- suunnitteluopintojakson laskuharjoitukset ja suunnitteluohjeistukset
- projektin raportointi ja esittely

Aika ja paikka

Opetuksena ja ohjauksena kokonaan verkossa

Oppimateriaalit

- Sähkönjakelutekniikka opintojakson materiaalit
- Oppikirja; Partanen, Lakervi: Sähkönjakelutekniikka
- moodle (opinnäytetyöt, ohjeet, laskentaexel, laskuesimerkit, oppimateriaali, palautuspaikat, ...)
- projektityön ohjeistusmateriaali
- adato, SLY
- opinnäytetyöt, internet, valmistajien esitteet ja manuaalit
- muut opiskelumateriaalit

Opetusmenetelmät

Verkko-opetuksena/ohjauksena projektisuunnitelman ja projektitehtävientekemisen ohjaus ja raportoinnin arviointi ja palaute
projektisuunnitelma
projektin toteutus (suunnitteluohjeistus, suunnittelutehtävät)
projektitehtävien raportointi
projektituotosten esittely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

EI TENTTIÄ

Sisällön jaksotus

- projektin ja sen ohjeistuksen esittely
- projektiohjeistus ja tehtäväksiannot
- projektisuunnitelma
- projektin toteutus tehtäväksiannon, ohjauksen, oppimateriaalien ja ohjeistuksen avulla
-sähönjakelun eri suunnittelutehtävät projektikokonaisuuden osina
- projektin raportointi ja esittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Projektityöskentelyn prosessien osaaminen, työskentelyaktiivisuus ja tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan asteikolla 0...5

Arviointi muodostuu: projektitehtävien raportointi 60%, ohjeistustehtävä 20% ja projektisuunnitelma/esitys ppt/esitys 20%

Hylätty (0)

Opintojakso hylätään jos:
-projektisuunnitelma hyväksymättä
-projektitehtävien raportti tai sen osat ovat palauttamatta tai liian puutteellisia eli siten hyväksymättä
-suunnitteluohjeistus puutteellinen tai palauttamatta
-esitysmateriaali palauttamatta ja esitys pitämättä tai sisältö on liian puutteellinen

puutteista palaute tuotosten täydentämiseksi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Projektin hallinta on puutteellista ja vaatii ohjaajan laajaa eri osa-alueiden opastusta ja ohjausta työn edetessä.
Projektin viestintä, raportointi ja dokumentointi ovat puutteellisia ja sisältävät asia- ja kielivirheitä
Tuotostavoitteet projektin eri osa-alueilla ja ohjeistustehtävässä jäävät puutteellisiksi ja saavutetaan osin itsenäisesti ja osin ohjaajan opastuksella ja ohjeistuksella.
Opiskelija on osallistunut projektityöskentelyyn, mutta työskentely on ollut sunnittelematonta ja passiivista
Projektin tavoitteet ovat suurelta osin saavutettu puutteellisesti (vähintään 75% projektin osien tavoitteista on saavutettava hyväksyttävällä tasolla, muuten täydennettävä)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Projektin hallinta on pääosin itsenäistä ja ohjaajan opastusta tarvitaan vain osassa osa-alueiden tehtävissä työn edetessä muuten itsenäisesti.
Projektin viestintä, raportointi ja dokumentointi ovat hyvää tai erittäin hyvää asia- ja ammattikieltä noudattaen ohjeistusta
Tuotostavoitteet projektin eri osa-alueilla ja ohjeistustehtävässä ovat hyvää tai erittäin hyvää tasoa.
Opiskelija on osallistunut projektityöskentelyyn ja työskentely on ollut pääosin suunnitelmallista ja hallinnassa
Projektin tavoitteet ovat suurelta osin saavutettu hyvin tai erittäin hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Projektin hallinta on ollut omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Projektin viestintä, raportointi ja dokumentointi ovat olleet analyyttista, perustelevaa ja hyvää asia- ja ammattikieltä.
Tuotostavoitteet projektin eri osa-alueilla ja ohjeistustehtävässä ovat saavutettu ja ovat kiitettävää tai erittäin hyvää tasoa.
Opiskelija on osallistunut projektityöskentelyyn ja työskentely on ollut suunnitelmallista ja hallinnassa
Projektin tavoitteet ovat suurelta osin saavutettu itsenäisesti ja asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
 • Veli-Matti Vikström
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee sähköverkkoliiketoiminnan tavoitteet ja osaa mitoittaa sähkönjakeluverkon komponentit ja valita eri tilanteisiin soveltuvat laitteet ja ratkaisut. Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkon toteutuksen tyypilliset mitoitustehtävät ja osaa käyttää sähköverkon suunnitteluohjelmia ja tuntee sähköverkon käyttöohjelmien omainaisuudet. Opiskelija osaa suunnitella ja mitoittaa ja suunnitella keskijänniteverkon, muuntamot ja pienjänniteverkon. Opiskelija tuntee sähkönjakeluverkon kojeistojen ja laitteiden toiminnan käytännössä ja osaa mitata niiden keskeiset ominaisuudet.
must-know:
should-know:
nice-to know:

Sisältö

- sähkönjakeluverkon yleissuunnittelu,
- jakeluverkon toteutusratkaisut ja jännitevalinnat
- nykyarvomenetelmän ja vuosikustannusmenetelmän perusteet investointien kannattavuuden arvioinnissa
- kaapeleiden johdinpoikkipintojen taloudellinen valinta
- johdinvaihdon kannattavuuden arviointi
- jakelumuuntajan taloudellinen mitoittaminen
- diagrammimuotoiset suunnitteluohjeet
- verkkotietojärjestelmät. ja suunnitteluohjelmistot
- säävarmennettu verkko ja käyttövarmuuden arviointi
- laskuharjoitukset ja suunnitteluharjoitustehtävän opastus/ ohjaus ja tentti

Aika ja paikka

Käytännön laboraatiot sähkönjakelutekniikan laboratoriossa Kemissä luokkatila 1141
Luennot, tietoiskut laskuharjoitukset (AC) verkossa
Moodletentti verkossa
Ajankohdat lukujärjestyksen mukaisesti

Oppimateriaalit

- Oppikirjana Partanen, Lakervi: Sähkönjakelutekniikka
- muu alan kirjallisuus, esim. Jarmo Elovaara, Liisa Haarla: Sähköverkot I ja II
- moodle (materiaalit, linkit, tehtäväpalautukset)
- luennot, tietoiskut, esimerkit ja laskuharjoitukset
- adato, SLY
- opinnäytetyöt ja diplomityöt
- internet

Opetusmenetelmät

AC luennot ja tietoiskut
AC opetuksen yhteydessä laskentaesimerkit ja suunnittelukäytännöt
käytännön laboraatiot sähkönjakelutekniikan laboratoriossa Kemissä ja niiden raportointi
demonstraatiot ja videot moodlessa ja yritysvierailut (jos mahdollisia)
Moodle tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

moodletentti syksyllä 2022
uusintatentit keväällä 2023, 2 kpl tutkintosäännön mukaisesti

Sisällön jaksotus

- Sähköverkkoliiketoiminta Suomessa
- sähkönjakeluverkon yleissuunnittelu,
- sähköasemien suunnittelu ja toteutus
- jakeluverkon toteutusratkaisut ja jännitevalinnat
- investointien kannattavuuden arviointi
- kaapeleiden johdinpoikkipintojen teknistaloudellinen valinta
- jakelumuuntajan teknis-taloudellinen mitoittaminen
- suunnitteluohjeet ja käytännöt
- verkkotietojärjestelmät. ja suunnitteluohjelmistot
- säävarmennettu verkko ja käyttövarmuuden arviointi
- Sähkönjakeluverkon valvonta, käyttö ja relesuojaus
- kaupalliset laiteratkaisut ja alan toimijat sekä järjestöt
- laskuharjoitukset ja laskentamenetelmät ja keskeiset laskentamenettelyt
- laboratoriotyöt ja niiden raportointi
- Smart Grid
- valmistautuminen tenttiin
- moodletentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi asteikolla hylätty - 5.

Opintojakson arviointituotokset muodostuvat harjoitustehtävistä, raportista ja tentistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan asteikolla 0-5,arvioinnin kohteena ovat laboraatiot, laboraatioihin osallistuminen, laboraatioiden raportointi, oppimistilanteisiin osallistuminen ja tentti

Opintojakson arvosana: Tentti 60 % ja laboraatiot/osallistuminen/laboraatioiden raportointi 40 %

Hylätty (0)

Opintojakso hylätään jos:
-tentti hylätty (pistemäärälle minimi, esim. 9/30 pistettä)
-laboraatiot hylätty: ei ole osallistuttu laboraatioihin tai hyväksyttäviä laboratorioraportteja ei ole palautettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1-2.
Opiskelija osoittaa sähkönjakelutekniikan tuntemusta ja ymmärtää sähkönjakelutekniikan keskeisiä käsitteitä ja tuntee laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoja opastettuna ja ohjattuna käytännön harjoituksissa.
Opiskelija osaa hankkia aihepiiriin liittyvää tietoa ja suoriutuu opintojakson laskutehtävistä ja mitoitustehtävistä opettajan ohjauksessa.
Tenttisuoritus sekä tehtävien ja laboraatioiden raportointi ovat tyydyttävällä tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osoittaa sähkönjakelutekniikan tuntemusta ja ymmärtää sähkönjakelutekniikan keskeisiä käsitteitä ja tuntee laskentamenetelmiä.
Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoja pääosin itsenäisesti tehtävissä ja käytännön harjoituksissa.
Opiskelija osaa hankkia aihepiiriin liittyvää tietoa ja suoriutuu opintojakson laskutehtävistä ja mitoitustehtävistä pääosin itsenäisesti.
Opiskelijan viestintä, raportointi ja dokumentointi on hyvää ammatti- ja asiakieltä.
Tenttisuoritus sekä tehtävien ja laboraatioiden raportointi ovat hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Sähkönjakelutekniikan osaaminen on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Opiskelija omaa sähkönjakelutekniikan asiantuntijuutta ja ymmärtää sähkönjakelutekniikan keskeiset käsitteet ja hallitsee keskeiset laskentamenetelmät.
Opiskelija osaa soveltaa teoriatietoja itsenäisesti tehtävissä ja käytännön harjoituksissa.
Opiskelija osaa hankkia aihepiiriin liittyvää tietoa ja suoriutuu opintojakson laskutehtävistä ja mitoitustehtävistä itsenäisesti.
Opiskelijan viestintä, raportointi ja dokumentointi on erittäin hyvää ammatti- ja asiakieltä.
Tenttisuoritus sekä tehtävien ja laboraatioiden raportointi ovat kiitettävällä tai erittäin hyvällä tasolla

Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Kenttä
 • Jussi Suopajärvi
Vastuuhenkilö

Kari Kenttä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla annetaan opiskelijalle tietämys sähkötekniikan peruslaeista sekä tuntemus terminologiasta, tasa- ja vaihtosähkö virtapiirien perusteista, komponenteista ja laskentamenetelmistä. Opiskelija tunnistaa tasa- ja vaihtosähköpiirien komponentit, osaa muodostaa peruslakien ja peruslaskentatapojen avulla yhtälöt sähköpiirien suureiden ratkaisemiseksi.

Sisältö

- Johdanto
- Sähkötekniikan termit ja suureet,
- Sähkötekniikan perusyhtälöt
- Sähkötekniikan peruskomponentit, vastus, kela, kondensaattori, jännitelähde ja virtalähde
- Sähköpiirien rakenne ja kytkentä
- Yksinkertaisten sähköpiirien laskennan yhtälöiden muodostaminen
- Yhtälöiden ratkaiseminen
- Tasasähköpiirien ja 1-vaihevaihtosähköpiirien laskenta
- Laskimen ja ohjelmien käyttö laskennassa
- Laboratoriossa sähköpiirien komponenttien kytkentä, virtapiirin toiminta, mittaukset ja toiminnan/mittaustulosten arviointi. Virran, jännitteen, tehojen ja resistanssin mittaus.

Aika ja paikka

Luennot Moodle etäopetusalustalla.
Laboraatiot ja mittaukset Kemi Kosmo luokka 1138.

Oppimateriaalit

Kurssilla ei ole pakollista oppikirjaa. Luentojen ja harjoitusten tukena voi käyttää oppikirjaa itseopiskelua varten.
Silvonen: Elektroniikka ja sähkötekniikka, Otatieto, 2018.
Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria, Otatieto, 2009.
Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi. Osa 1 Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi, 2011.
Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi. Osa 2 Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, 2011.
Tarkka, Mättänen, Hietalahti: Piirianalyysi 1, Edita, 2002.
Tarkka, Mättänen, Hietalahti: Piirianalyysi 2, Edita, 2002.
Ahoranta: Sähkötekniikka, Sanoma Pro, 2016.

Opetusmenetelmät

Etäluennot etäopetuksena Moodlessa, luennot myös tallennetaan jälkikäteen katsottaviksi. Etäluennoilla ei osallistumispakkoa.
Mittauslaboraatiot Kemin kampuksella, labrat ovat pakollisia opintojakson toteutuksen takia.
Päiväryhmällä on lisäksi harjoitus/labratunteja jotka tukevat opiskelua, osallistuminen ei ole pakollista mutta oppimisen kannalta suotavaa.
Mittauslaboraatiosta tulee tehdä raportti joka on osa arviointia ja osaamisen tunnistamista.
Opintojaksoon kuuluu tentti. Opintosuoritteen saamiseksi tulee tentti suorittaa hyväksytyksi (vähintään T1) ja mittauslaboraation raportti on hyväksytty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa sähkötekniikan terminologiaa, peruskomponentit, sähköpiirien käsitteet, rinnan- ja sarjakytkennät, sähkötekniikan peruslait, peruslaskentatavat. Opiskelija osaa muodostaa yksinkertaisen sähkökytkennän virtapiiriyhtälöt ja ratkaista niistä eri sähkösuureita. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen sähköpiirin kytkennän todellisilla komponenteilla kytkentäkaavion mukaisesti, mitata sähköpiirien sähkösuureita mittauslaitteilla ja verrata tuloksia laskemalla saatuihin. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisten matemaattisten menetelmien lisäksi osoitinsuureita sähkösuureiden laskennassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa sähkötekniikan peruslakeja teoriassa ja käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa eri ratkaisutapoja virtapiirien ratkaisemiseen ja eri tehosuureiden ja impedanssien laskentaan. Opiskelija osaa mittaustuloksien perusteella muodostaa yksinkertaisen komponentin sijaiskytkennän ja virtapiirin kaavion sekä laskea peruslakien avulla muita sähkösuureita. Opiskelija tunnistaa mittauslaitteiden vaikutuksia mitattavaan sähköpiiriin. Opiskelija osaa tehdä mittauspöytäkirjan ja tulkita mittaustuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa sähkötekniikan peruslakeja teoriassa ja käytännössä. Opiskelija osaa soveltaa eri ratkaisutapoja virtapiirien ratkaisemiseen ja eri tehosuureiden ja impedanssien laskentaan. Opiskelija osaa mittaustuloksien perusteella muodostaa yksinkertaisen komponentin sijaiskytkennän ja virtapiirin kaavion sekä laskea peruslakien avulla muita sähkösuureita. Opiskelija tunnistaa mittauslaitteiden vaikutuksia mitattavaan sähköpiiriin. Opiskelija osaa tehdä mittauspöytäkirjan ja tulkita mittaustuloksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Kenttä
Vastuuhenkilö

Kari Kenttä

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla vahvistetaan opiskelijan tietämystä sähkötekniikan peruslaeista ja virtapiirien ratkaisumenetelmistä. Opiskelija oppii erilaisia sähköpiirien ratkaisumenetelmiä tasa- ja vaihtosähköpiirien ratkaisemiseksi. Opiskelija oppii valitsemaan käsin laskentaa varten sopivan laskentamenetelmän virtapiirien ratkaisemiseksi. Opiskelija oppii käyttää osoitinsuureita virtapiirien ratkaisemisessa. Opiskelija tuntee sähköpiirienlaskennassa käytettäviä tietokoneohjelmia.

Sisältö

- Virtapiirien ratkaisumenetelmien tuntemus
- Soveltuvan ratkaisumentelmän valinta erityyppisten virtapiirien yhteydessä
- Osoitinsuureilla tapahtuvan laskenta
- 3-vaiheisten sähköpiirien laskentamenettelyt
- Yksinkertaisimpien laskentamenetelmien hallinta
- Tietokoneavusteinen laskenta ja simulointi
- Luennot, laskuesimerkit ja kotilaskut
- Laboratoriossa sähköpiirien komponenttien kytkentä, virtapiirin toiminta, mittaukset ja toiminnan/mittaustulosten arviointi

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2022, Zoom-verkkoluennot ja Laboraatiot Kosmos, Tietokatu 1, Luokka 1138, Kemi

Oppimateriaalit

Piirianalyysi : Osa 1, Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysi, Valtonen, Martti, Lehtovuori, Anu
Piirianalyysi : Osa 2, Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, Valtonen, Martti, Lehtovuori, Anu
Piirianalyysi : 1, Pertti Tarkka, Kari Määttänen, Lauri Hietalahti
Piirianalyysi : 2 Pertti Tarkka, Lauri Hietalahti
Sähkötekniikka ja piiriteoria, Silvonen Kimmo
Sähkötekniikka ja elektroniikka, Silvonen Kimmo

Opetusmenetelmät

Teorialuennot ovat Zoom-istuntoja jotka nauhoitetaan myöhemmin katsottaviksi. Luennot ovat päiväsaikaan.
Laboratoriomittauksiin osallistuminen on pakollista. Yhdestä suoritetusta laboratoriomittauksesta tulee tehdä raportti jossa pohditaan teoreettisen tiedon ja mittausten yhteyttä.
Toteutuksen tentti suoritetaan Moodlessa etänä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksen tentti suoritetaan Moodlessa etänä.
Uusintatenttien ajankohta ilmoitetaan toteutuksen Moolde työtilassa.
Uusintatenttiin tulee ilmoittautua ennakkoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tasa- ja vaihtosähköjärjestelmien sähköpiirien laskentatapoja ja osaa valita soveltuvan laskentamenetelmän sähköpiirin laskentaan. Opiskelija ymmärtää kolmivaihejärjestelmän periaatteen ja peruskytkennät sekä opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia 3-vaiheisia sähköpiirejä. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisten sähköpiirien laskennassa osoitinsuureita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa Nortonin ja Theveninin sijaiskytkentöjen käytännön merkityksen ja osaa soveltaa peruslakien lisäksi Thevenin teoriaa. Opiskelija ymmärtää sijaiskytkennän merkityksen sähköpiirien laskennassa. Opiskelija osaa käyttää laskinta osoitinsuureilla tapahtuvassa sähköpiirien laskennassa. Opiskelija osaa laskea käytännön komponenttien mittaustulosten perusteella tehot ja muut sähköiset perussuureet sekä tietää vaihe-eron ja vaihekulman merkityksen käytännön sähköpiirien laskennassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa sähköpiirien laskentatapojen sähkön tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöihin. Opiskelija osaa käyttää sähköpiirien laskennassa simulointiohjelmaa edelle mainituille sovelluksille.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Vikström
 • Jussi Suopajärvi
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Vikström

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opit tulkitsemaan sähköasennuksissa noudatettavia laki-, standardi- ja ohjeistusvaatimuksia sekä suunnittelussa käytettäviä piirrosmerkkejä ja dokumenteista. Opit tunnistamaan keskeisiä asennuksissa noudatettavia mitoitusvaatimuksia ja sähköteknisiä laskelmia. Opit tunnistamaan sähkösuunnittelijan tehtäväkenttää ja opit hahmottamaan suunnittelukokonaisuuden erilaisia vaiheita sekä tunnistamaan rajapinnat muiden suunnitteluosapuolten kanssa. Opit tekemään yksinkertaisia sähköasennuksiin liittyviä käytännön kytkentöjä.

Sisältö

• Sähköasennuksiin liittyvä lainsäädäntö, asetukset ja määräykset
• Sähköasennusten piirrosmerkit ja standardit
• Erilaiset dokumentit ja niiden tarkoitus
• Sähkösuunnittelun tavoitteet ja tehtävät
• Johdon mitoittaminen ja suojaaminen
• Liittymän mitoittaminen ja sähkönkulutuksen kuormituksen arviointi
• Sähköasennusten komponenttien ominaisuudet
• Sähköteknisen dokumentoinnin lukutaito
• Sähköteknisen dokumentoinnin laatiminen
• Käytännön sähköteknisten komponenttien tuntemus
• Sähköasennusten komponenttien valinnan osaaminen
• Cad ohjelmien käyttö suunnittelussa
• Kytkentöjen ja asennusten teko laboratoriossa
• Sähkövoima-alan sähköasennuskomponenttien ja laitteiden tietojen ja dokumentaation etsintä ja tulkinta

Aika ja paikka

Luennot etäopetuksena.
Labrat Kemi Kosmos luokka 1143

Oppimateriaalit

STUL ry: Sähköasennukset 1, 2, 3 ja 4, Sähköinfo, 2017
STUL ry: D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista, Sähköinfo 2017.
SFS-standardit
Sanoma Pro: Sähköasennustekniikka, Ahoranta Jukka, 2020.
Sanoma Pro: Sisäjohtoasennukset, Ahoranta Jukka, 2014.
STUL ry: Pienjännitesähkölaitteiston mitoitus, Sähköinfo, 2020

Opetusmenetelmät

Luennot etätyötilassa etäopetuksena.
Labroraatiot kampuksella. Laboraatioihin osallistuminen pakollista.
Suunnitteluharjoitukset etäopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit järjestetään Moodlessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Katso lisäksi toteutuksen perustiedot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa soveltaa sähköasennuksissa noudatettavaa laki-, standardia- ja ohjeistusta. Opiskelija tunnistaa piirrosmerkkejä ja osaa tuottaa pienimuotoisia dokumentteja. Opiskelija hallitsee asennuksissa noudatettavia mitoitusvaatimuksia. Opiskelija osaa laskea joitain sähköteknisiä laskuja. Opiskelija tietää sähkösuunnittelijan tehtäviä ja hahmottaa suunnittelukokonaisuudesta eri vaiheita sekä tunnistaa rajapintoja muiden suunnitteluosapuolten välillä. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisia sähköasennuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa sähköasennuksissa noudatettavat laki-, standardi- ja ohjeistukset. Opiskelija ymmärtää piirrosmerkit ja osaa tuottaa dokumentteja. Opiskelija tietää asennuksissa noudatettavat mitoitusvaatimukset. Opiskelija osaa laskea sähköteknisiä laskuja. Opiskelija tunnistaa sähkösuunnittelijan tehtävät ja osaaa hahmottaa kokonaisuuksista eri vaiheita sekä tietää rajapinnat muiden suunnitteluosapuolten välillä. Opiskelija osaa tehdä erilaisia sähköasennuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tehdä kytkentöjä, mittauksia ja dokumentteja. Osaat valita oikeat mittalaitteet tehtävään kytkentään. Osaat tuottaa itsenäisesti pieniä asennussuunnitelmia. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta ja asiakaslähtöistä. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

30.07.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen tunnistat sähkövoimatekniikan komponentteja ja laitteita sekä näiden ominaisuuksia. Osaat sähkön tuotannon, sähkönsiirron ja sähkönjakelun periaatteet ja käytettävät komponentit sekä kiinteistösähköistyksen toteutusperiaatteen, laiteratkaisuja ja komponentteja. Opit tunnistamaan tuotantolaitoksen sähköistyksen eroavaisuuden kiinteistöjen sähköistyksestä. Opit sähkövoimatekniikan peruskomponentit ja niiden toimintaa käytännössä ja sähkökytkennöissä, opit tunnistamaan vastusten, kondensaattoreiden ja indukgtanssien edustamat ilmiöt sähköpiireissä. Edellä mainitut komponentit ja niiden ilmiöt todentuvat sähkövoimatekniikan virtapiirien sähköisten suureiden laskennan ja suureiden mittaamisen kytkennöissä ja osaamisessa. Opit valitsemaan oikean mittalaitteen sekä opit kertomaan mittalaitteen vaikutuksen mittaustulokseen.

Sisältö

Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus
Sähkövoimatekniikan komponentit, kuten kelat, kytkimet, katkaisijat, painikkeet, releet ja kontaktorit, kaapelit ja johtimet, muuntajat, moottorit ja generaattorit sekä taajuusmuuttajat.
Tasa- ja vaihtosähkö-sekä monivaihejärjestelmät, tähti- ja kolmiokytkennät, symmetriset ja epäsymmetriset järjestelmät ja komponenttien toiminta erilaisissa sähköjärjestelmissä.
Piirikaaviot, symbolit, merkinnät ja piirikaavioiden tulkinta. Yksinkertaisen ohjauspiirikaavion laatiminen.
Suomen sähkönjakeluverkon rakenne ja sähkön tuotantotavat.
Kiinteistösähköistyksen toteutusperiaatteet, laiteratkaisut
Sähkövoimatekniikan kytkennät, kolmivaiheisen sähkön suureiden arviointi ja laskenta, mittalaitteen valinta, mittaukset ja mittaustulosten luotettavuus.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Kemin Kampus svt lab 1141
Verkko- (Zoom ym) - ja Moodle-ympäristöt

Oppimateriaalit

Hietalahti Lauri, Sähkövoimatekniikan perusteet. 2013. Amk-Kustannus Oy, Tammertekniikka.
Luentomonisteet ja opettajan laatima oppimateriaali sekä videoklipit
Laitevalmistajien nettisivut
Laboratoriotyöohjeet
Piirikaaviot
Opiskelumateriaali materiaali Moodlessa
Sähköalan toimijoiden ja järjestöjen internet sivustot ja youtubemateriaalit
Severi / ST-kortisto lähdemateriaalina

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot (Zoom), videot ja itsenäisen opiskelun tukitehtävät, ryhmätyöt, itsenäiset harjoitustyöt ja käytännön harjoitukset laboratoriotöissä kontaktipäivinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso suoritetaan palauttamalla hyväksytysti harjoitustehtävät, laboratoriotyötehtävien raportit, osallistumalla laboratoriotöihin ja suorittamalla hyväksytysti moodletentti.
Moodletenttiin järjestetään tutkintosäännön mukaiset 2 uusintaa. Uusintatentit keväällä 2023..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso suoritetaan palauttamalla hyväksytysti harjoitustehtävät, laboratoriotyötehtävien raportit, osallistumalla laboratoriotöihin ja suorittamalla hyväksytysti moodletentti.
Moodletenttiin järjestetään tutkintosäännön mukaiset 2 uusintaa. Ensimmäinen uusinta toukokussa 2022, toinen uusinta syyskuussa 2022.

Kansainvälisyys

Sähkövoimatekniikan perusteet mahdollistaa tietämyksen perusteista ja edistää ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeistä sähköalan työharjoittelun suorittamista. Laboratoriotöissä tutustutaan sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja käyttöön sekä sähkövoimatekiikan perusilmiöihin ja niiden hyödyntämiseen sähkölaitteissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hietalahti Lauri, Sähkövoimatekniikan perusteet. 2013. Amk-Kustannus Oy, Tammertekniikka.
Luentomonisteet ja opettajan laatima oppimateriaali sekä videoklipit
Laitevalmistajien nettisivut
Laboratoriotyöohjeet
Piirikaaviot
Opiskelumateriaali materiaali Moodlessa
Sähköalan toimijoiden ja järjestöjen internet sivustot ja youtubemateriaalit
Severi / ST-kortisto lähdemateriaalina

Sisällön jaksotus

Tarkempi aikataulutus on Moodlessa.
Sähköalan järjestöt, toimijat, yritykset, laitokset, kantaverkkoyhtiö, sähköverkko, sähkömarkkinat, lainsäädäntö ja ohjeistusta.
Sähkövoimatekniikan osa-alueet: sähkövoimatekniikan suureet ja ilmiöt; staattiset ja pyörivät sähkökoneet; tehoelektroniikka ja sähkökäytöt; valaistustekniikka; sähkövoiman tuotanto,siirto ja jakelu; tietotekniset järjestelmät sähkövoimatekniikassa
Suomen sähkönjakeluverkon rakenne, sähkön siirto, jakelu, käyttö ja sähkön tuotantotavat.
Sähkövoimatekniikan komponentit, kuten vastukset, kelat, kondensaattorit, kytkimet, katkaisijat, painikkeet, releet ja kontaktorit, kaapelit ja johtimet, muuntajat, moottorit ja generaattorit, keskukset, kojeistot sekä sähkövoimajärjestelmän jännitteet ja maadoitukset.
Tasa- ja vaihtosähkö- sekä monivaihejärjestelmät, tähti- ja kolmiokytkennät ja komponenttien toiminta erilaisissa sähköjärjestelmissä.
Piirikaaviot, symbolit, merkinnät ja piirikaavioiden tulkinta sekä tutustuminen sähkötekniikan dokumentteihin
Tutustuminen kiinteistösähköistyksen toteutusratkaisuihin, laitteisiin ja komponentteihin
turvallinen työskentely säkölaboratorioissa
Sähkölaitteiden käyttö ja toiminta
Sähkövoimatekniikan kytkennät, yksi- ja kolmivaiheisen sähkön suureiden mittaus ja laskenta, mittalaitteiden valinta, kytkentä, Mittaukset ja mittaustulosten tulkinta.
Laskuharjoitukset
Laboratoriotöiden työselostusten raportin laadinta.
Tenttiin valmistautuminen ja tentti

Lisätietoja opiskelijoille

Laskuharjoituksiin kannattaa panostaa, tarvittaessa esitä kysymyksiä tehtävistä. Apuja tehtävien ratkaisuun on saatavilla kysyttäessä (aktiivisuus).
Laboratorioselostusten laadintaan on käytännön tuki saatavissa äidinkielen ohjauksessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa sähkövoimatekniikan peruskomponentit, niiden toiminnan tasa- ja vaihtosähköpiireissä ja kytkentöjen perusperiaatteet. Opiskelija osaa kertoa dokumenteista ja kytkentäkaavioista todellisten komponenttien pääpiirien ja ohjauspiirien liitynnät. Opiskelija osaa tehdä ohjaajan opastuksella kytkennät kuvien ja kaavioiden perusteella ja osaa arvioida omaa toimintaa. Opiskelija osaa sähkövoimatekniikan sähköisten suureiden peruslaskentaa ja sähköisten suureiden mittausta käytännössä. Opiskelija osaa laskea yksi- ja kolmivaiheisen vaihtosähköjärjestelmän virta-, jännite- ja tehosuureita. Opiskelija osaa mitata virtaa, jännitettä ja tehoja virtapiiristä. Opiskelija osaa tehdä mittauspöytäkirjan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kytkeä erilaisia sähkövoimatekniikan komponentteja toiminnallisiksi sähköpiireiksi. Opiskelija osaa kytkeä eri sähkösuureiden mittauslaitteet oikein opiskeltaviin sähköteknisiin peruskytkentöihin. Opiskelija osaa lukea mittauslaitteita oikein ja verrata tuloksia laskettuihin arvoihin. Opiskelija osaa laatia käytännön työharjoituksesta raportin. Opiskelija osaa käyttää sähkövoimatekniikan peruslaskentaa onglemanratkaisuissa ja mittauksissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa lukea erilaisia sähkövoimatekniikan dokumentteja, kuten piirikaavioita, pääkaavioita, piirikaavioita ja verrata niitä käytännön laitteistoon. Opiskelija osaa tehdä muutoksia piirikaavioihin. Opiskelija osaa verrata mittauslaitteiden toimintaa. Opiskelija osaa soveltaa sähkövoimatekniikan laskentaa onglemanratkaisuissa ja mittauksissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa ja Pepissä on kuvattu opintojakson arviointi,
Arviointi perustuu prosessi- ja tuotosarviointiin arviointikriteerien mukaisesti.
Tentti, harjoitus- ja laboratoriotyöt ja oppimistehtävät,raportit, aktiivinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja osaamisen kehittyminen arvioidaan asteikolla 0 -5

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 81

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Suopajärvi
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S21Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021
 • KA53S21Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi ,syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opintojaksolla opitaan kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan. Opit tekemään käytännön kytkennät ja mittaukset. Opintojakson jälkeen, osaat tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opit tietämään sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opit komponenttien materiliaalit ja niiden kierrätettävyyden. Opit soveltamaan kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentamaan sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla. Opintojakson jälkeen osaat kertoa pohjoismaisen yhteiskäyttöverkko Nordel, sähkömarkkinoiden perustoiminnan ja Suomen kantaverkkoyhtiön toiminnan. Opit energiatehokkuus, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset, kestävä kehitys sähköteknisissä järjestelmissä.

Sisältö

Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat.
Kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskenta, käytännön kytkennät ja mittaukset.
Sähköverkon komponenttien dokumentaatio, komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät,verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat.
Laboratoriossa tehtävät käytännön kytkennät ja mittaukset, mittalaitteiden valinta ja niiden käyttö, tulosten luotettavuuden arviointi ja työselostusten laadinta ohjeistuksen mukaisesti.
Pohjoismaisen yhteiskäyttöverkko Nordel, sähkömarkkinoiden perustoiminta ja Suomen kantaverkkoyhtiön toiminta.
Energiatehokkuus, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset,kestävä kehitys sähköteknisissä järjestelmissä.

Aika ja paikka

Kosmos Tietokatu 1, laboratoriotyöt, Zoom-luennot verkossa

Oppimateriaalit

Hietalahti Lauri, Sähkövoimatekniikan perusteet. 2013. Amk-Kustannus Oy, Tammertekniikka.
Luentomonisteet, opettajan laatimat oppimismateriaalit, videot ja tallenteet, laboratoriotyöohjeet, laitevalmistajien nettisivut ja muu opintokokonaisuutta täydentävä jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot netissä (Zoom, nauhoitteet), laboratoriotyöt ja tietoiskut, opiskelu ohjatusti ja osittain itsenäisesti tehtävien avulla. Kontaktiluennot ja Moodlen oppimisympäristö, opetusvideot, käytännön harjoitukset, oppimistehtävät ja laboratoriotyöt, yksilötason harjoitustehtävät ja ryhmätehtävät, verkko-opetusympäristöjen hyödyntäminen oppimistehtävien ja harjoitustehtävien teossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso antaa sähkövoimatekniikan perustietoja ja valmentaa opiskelijaa siten alan työharjoitteluun sekä tarjoaa mahdollisuuden alan toimijoihin tutustumisen kautta hankkia kesäharjoittelupaikka.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti lukujärjestykseen merkityn ajankohdan mukaisesti, tarkempi ohjeistus Moodlessa

Sisällön jaksotus

Jaksotus ja aikataulutus on esitetty Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Laskuharjoituksiin kannattaa panostaa, tarvittaessa esitä kysymyksiä tehtävistä. Apuja tehtävien ratkaisuun on saatavilla kysyttäessä (aktiivisuus).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa laskea kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja tehdä käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa komponenttien piirrosmerkit. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan, käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, osaa komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa komponenttienmateriliaaleja ja niiden kierrätettävyyden. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan, käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, osaa komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa komponenttienmateriliaaleja ja niiden kierrätettävyyden. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla. Opiskelija osaa energiatehokkuudeen, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset, kestävän kehityksen sähköteknisissä järjestelmissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodlessa on kuvattu opintojakson tarkempi arviointi, joka perustuu prosessi- ja tuotosarviointiin. Tentti, harjoitus- ja laboratorioyöt ja oppimistehtävät, aktiivinen opiskelu, ryhmätyöskentely ja osaamisen kehittyminen, tuntiaktiivisuus arviointiasteikolla 0 -5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opintojaksolla opitaan kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan. Opit tekemään käytännön kytkennät ja mittaukset. Opintojakson jälkeen, osaat tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opit tietämään sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opit komponenttien materiliaalit ja niiden kierrätettävyyden. Opit soveltamaan kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentamaan sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla. Opintojakson jälkeen osaat kertoa pohjoismaisen yhteiskäyttöverkko Nordel, sähkömarkkinoiden perustoiminnan ja Suomen kantaverkkoyhtiön toiminnan. Opit energiatehokkuus, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset, kestävä kehitys sähköteknisissä järjestelmissä.

Sisältö

Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat.
Kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskenta, käytännön kytkennät ja mittaukset.
Sähköverkon komponenttien dokumentaatio, komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät,verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat.
Laboratoriossa tehtävät käytännön kytkennät ja mittaukset, mittalaitteiden valinta ja niiden käyttö, tulosten luotettavuuden arviointi ja työselostusten laadinta ohjeistuksen mukaisesti.
Pohjoismaisen yhteiskäyttöverkko Nordel, sähkömarkkinoiden perustoiminta ja Suomen kantaverkkoyhtiön toiminta.
Energiatehokkuus, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset,kestävä kehitys sähköteknisissä järjestelmissä.

Oppimateriaalit

Hietalahti Lauri, Sähkövoimatekniikan perusteet. 2013. Amk-Kustannus Oy, Tammertekniikka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa laskea kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja tehdä käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa komponenttien piirrosmerkit. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan, käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, osaa komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa komponenttienmateriliaaleja ja niiden kierrätettävyyden. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kertoa Suomen sähköenergian käyttö ja tuotanto, sähkönsiirto- ja jakeluverkko, sähkökojeet ja -kojeistot, sähkökoneet ja sähkön käyttötavat. Opiskelija osaa kolmevaihejärjestelmien virrat, jännitteet ja tehot ja niiden laskennan, käytännön kytkennät ja mittaukset. Opiskelija osaa tehdä sähköverkon komponenttien dokumentaation, osaa komponenttien piirrosmerkit ja sijaiskytkennät, verkon pää-, jakelu- ja piirikaaviot, 1- ja 3- vaihemuuntajien ominaisuudet sekä kytkentä- ja käyttötavat. Opiskelija osaa sähköistyksen komponenttien käyttötarkoitukset ja komponenttien keskeisiä ominaisuuksia sekä niiden sijaiskytkennät. Opiskelija osaa komponenttienmateriliaaleja ja niiden kierrätettävyyden. Opiskelija osaa soveltaa kolmivaiheverkon laskentamenetelmiä yksinkertaiseen käytännön sähköpiirien laskentaan ja todentaa sähkövoimatekniikan suureita ja ilmiöitä käytännön mittauksilla. Opiskelija osaa energiatehokkuudeen, uusiutuvat ja vaihtoehtoiset sähköntuotantotavat sekä eri sähköntuotantotapojen verkkovaikutukset, kestävän kehityksen sähköteknisissä järjestelmissä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuntee teollisen internetin käsitteen ja sen teknisen toteuttamisen vaateet. Opiskelija tuntee niitä tietotekniikan osaalueita, joiden avulla voidaan toteuttaa toimivia teollisen Internetin sovellusratkaisuja. Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida teollisen internetin hyödyntämisratkaisuja. Opiskelija tuntee datan keruun ja analysoinnin menetelmiä ja ymmärtää tiedonhallinnan merkityksen sekä tunnistaa teollisen internetin fyysiset rajapinnat ja tuntee sovellustason tiedonsiirtoratkaisuja, pilvipalvelun, tietoturvavaatimukset käytännön toteutuksessa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Teollisen internetin osaaminen on ohjauksen varassa.
Opiskelijan viestintä ja dokumentointi on puutteellista.
Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella.
Opiskelija on osallistunut työskentelyyn, mutta ollut pääosin passiivinen.
Tyydyttävä (2)
Teollisen internetin osaaminen on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.
Opiskelijan viestintä ja dokumentointi sisältää jonkin verran asia- ja kielivirheitä ja puutteita.
Tuotostavoitteet saavutetaan ohjaajan opastuksella ja osin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on osin suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Teollisen internetin osaaminen on pääosin itsenäistä.
Opiskelijan viestintä ja dokumentointi on hyvää ammatti- ja asiakieltä.
Tuotostavoitteet saavutetaan pääosin itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin hallinnassa.
Hyvä (4)
Teollisen internetin osaaminen on itsenäistä ja systemaattista.
Opiskelijan viestintä ja dokumentointi on analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on pääosin suunnitelmallista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Teollisen internetin osaaminen on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.
Opiskelijan viestintä ja dokumentointi on analyyttista, perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Tuotostavoitteet saavutetaan itsenäisesti.
Opiskelijan toiminta on suunnitelmallista.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Afflekt
Vastuuhenkilö

Ari Afflekt

Opiskelijaryhmät
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija on perehtynyt eri tuotantoprosessien toimintatapoihin ja niiden energiatehokkuuteen. Opiskelija tuntee yritysten velvoitteet energian säästön ja energiatehokkuuden suhteen. Opiskelija osaa valita sopivia mittausmenetelmiä eri prosessien energian käytön mittaamiseen ja tuntee vaihtoehtoisia menetelmiä energian käytön tehostamiseksi. Opiskelija tuntee myös eri LVI ja LTO menetelmien ominaisuuksia hyötyenergian talteen ottamiseksi.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Grade 0 - 5, based on continuos working, exercises

Ilmoittautumisaika

01.01.2021 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Vastuuhenkilö

Jaana Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla annetaan opiskelijalle mahdollisuus laajentaa opintojaan valitsemalleen oman tai muun alan opintosisältöön. Opintojakson tulee olla vähintään ammattikorkeakoulututkinnon tasovaatimusten mukainen joko ammattikorkeakoulun omasta tarjonnasta tai muulta koulutuksen tarjoajalta ja se voidaan opiskella tutkintokoulutuksen aikana tai aikaisemmin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kriteerit tulevat suoritettavan opintojakson arviointkriteereistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kriteerit tulevat suoritettavan opintojakson arviointkriteereistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kriteerit tulevat suoritettavan opintojakson arviointkriteereistä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Kriteerit tulevat suoritettavan opintojakson arviointkriteereistä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Kenttä
Vastuuhenkilö

Kari Kenttä

Opiskelijaryhmät
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija tietää sähkönsiirtoverkkojen keskeiset komponentit ja toteutustavat vaihto- ja tasajännitteellä. Opiskelija oppii keskeiset siirtotekniikan käsitteet, terminologian, stabiilisuuden merkityksen ja perusteet siirtotekniikan laskelmille. Opiskelija tuntee Suomen ja Pohjoismaiden voimansiirtoverkon toteutuksen, valvonnan ja yhteyden muualle Eurooppaan. Opiskelija tuntee suurjännitetekniikan käsitteet, sähköpurkaukset eri materiaaleissa, eristysrakenteet ja jännitelujuuden, ylijännitteet, kulkuaallot, ylijännitesuojauksen ja eristyskoordinaation sekä tietää eristysrakenteiden mittausten, testauksen ja kunnonvalvonnan menetelmiä.

Sisältö

Suomen ja pohjoismaiden kantaverkko ja kantaverkkoyhtiöt
Voimansiirtotekniikan käsitteet ja terminologia
Tuotannon suunnittelu
Siirtoverkko ja valvomo
Tasasähkönsiirtotekniikka
Sähkönsiirtotekniikka ja sen peruskäsitteet
Tehonjako
Vikavirrat
Jännitteen ja loistehon säätö
Taajuuden ja tehon säätö
Staattinen stabiilisuus
Transienttinen stabiilisuus
Jännitestabiilisuus
Suurjännitetekniikka ja sen osa-alueet
Eristerakenteet ja jännitelujuus
Sähköpurkaukset eri materiaaleissa
Ylijännitteet
kulkuaallot
Transienttijännitteet
Eristyskoordinaatio ja ylijännitesuojaus
Testaustekniikka
Mittaustekniikka
Eristysten kunnonhallinta

Aika ja paikka

Opettaja perehdyttää tietoiskuilla alan toimijoihin, aihepiirin teknisiin ratkaisuihin ja toteutusratkaisuihin verkko-opetuksena
Opiskelijat tekevät itsenäisesti voimansiirto- ja suurjännitetekniikkan eri osa-alueiden harjoitustehtäviä
Laboraatiot kontaktiopetuksena luokassa 1141 tai yritysvierailut

Oppimateriaalit

Elovaara – Haarla: Sähköverkot I
Elovaara – Haarla: Sähköverkot II
Martti Aro-Jarmo Elovaara- Matti Karttunen- Kirsi Nousiainen- Veikko Palva: Suurjännitetekniikka
(Mörsky - Mörsky: Voimalaitosten yhteiskäytön tekniikka)
muu materiaali moodlessa
valmistajien esitteet, manuaalit, ohjeet, videot
www.fingrid.fi
www.entsoe.eu
(yritysvierailut, jos mahdollista, vierailija luennot)

Opetusmenetelmät

verkkoluennot ja tietoiskut päivällä (nauhoitetaan)
laskuharjoitukset verkko-opetuksena
laboraatiot luokassa 1141 tai vaihtoehtoisesti vierailyt yrityksissä.
Moodletehtävät itsenäisesti ja ryhmätöinä
Moodletentti
(yritysvierailut, jos mahdollista, vierailija luennot)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lukujärjestyksen mukaisesti moodlessa.
uusintatentit keväällä 2023 2 kpl

Sisällön jaksotus

Suomen ja pohjoismaiden kantaverkko ja kantaverkkoyhtiöt
Alan laitevalmistajia Suomessa ja muualla
Voimansiirtotekniikan käsitteet ja terminologia
Tuotannon suunnittelu ja kulutuksen ennakointi
Siirtoverkko ja valvomo
Tasasähkönsiirtotekniikka
Sähkönsiirtotekniikka ja sen peruskäsitteet
Tehonjako
Vikavirrat
Jännitteen ja loistehon säätö
Taajuuden ja tehon säätö
Staattinen stabiilisuus
Transienttinen stabiilisuus
Jännitestabiilisuus
Suurjännitetekniikka ja sen osa-alueet
Eristerakenteet ja jännitelujuus
Sähköpurkaukset eri materiaaleissa
Ylijännitteet
kulkuaallot
Transienttijännitteet
Eristyskoordinaatio ja ylijännitesuojaus
Testaustekniikka
Mittaustekniikka
Eristysten kunnonhallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5, osallistuminen, osaaminen, laboraatiot, raportit, tentti ja tehtävät.
Tarkemmat arviointikriteerit ilmoitetaan toteutuksen moodlessa

Arviointi muodostuu: Tentti 40 %, laboraatiot/raportit 30% ja tehtävät 30 %

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, kun
-tentti on hylätty (hyväksytty tenttisuoritus n. 10/30pistettä)
-tehtävistä kaikki tai osa on hylätty (palauttamatta, täydentämättä)
laboraatioihin osallistuminen tai raportointi puutteellinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tietää sähkönsiirtotekniikan ja suurjännitetekniikan käsitteitä ja suureita ja niiden merkitystä nykyisessä tietoteknisessä yhteiskunnassa.
Alan aihepiirin käsitteiden ja järjestelmien tuntemus on puutteellinen
Opiskelijalla on osin puutteellinen käsitys sähkönsiirtojärjestelmien toiminnasta ja toiminnan edellytyksistä erityisesti poihjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa.
Opiskelijalla tietää osin, mutta puutteellisesti sähkönsiirtojärjestelmän lähitulevaisuuden haasteita ja sähkönsiirtojärjestelmän kehityksen näkymiä, tekniikoita ja visioita
Tentissa ja laboraatioissa osaaminen on tyydyttävällä tasolla ja laboraatioiden suorittaminen vaatii opettajan toistuvaa opastusta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (4-3):
Opiskelija tietää sähkönsiirtotekniikan ja suurjännitetekniikan käsitteitä ja suureita ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
Alan aihepiirin ja käsitteiden tuntemus ovat hyvällä tasolla
Opsikelijalla on hyvä käsitys sähkönsiirtojärjestelmien toiminnasta ja toiminnan edellytyksistä erityisesti poihjoismaisessa yhteiskäyttöverkossa.
Opiskelijalla on hyvä käsitys sähkönsiirtojärjestelmän lähitulevaisuuden haasteista ja sähkönsiirtojärjestelmän kehityksen näkymistä, tekniikoista ja visioista seuraaville vuosikymmenille.
Tentissa ja laboraatioissa osaaminen on hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla ja laboraatioiden suorittaminen onnistuu itsenäisesti vähäisellä ohjauksella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija hallitsee opiskeltavan asiakokonaisuuden, sähkönsiirtotekniikka ja suurjännitetekniikka kiitettävällä tasolla ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön itsenäisesti.
Opiskelijalla on erinomainen käsitys pohjoismaisesta sähkönsiirtoverkosta ja sen toiminnasta sekä yhteyksistä Keski Euroopan yhteiskäyttöverkkoihin.
Opiskelijalla on erinomainen käsitys sähkönsiirtojärjestelmän lähitulevaisuuden haasteista ja sähkönsiirtojärjestelmän kehityksen näkymistä, tekniikoista ja visioista seuraaville vuosikymmenille.
Tentissa ja laboraatioissa osaaminen on kiitettävällä tai erittäin hyvällä tasolla ja laboraatioiden suorittaminen onnistuu itsenäisesti.

Lisätiedot

Avoimen korkeakoulun kiintiö: 5 paikkaa

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Hietamäki
Vastuuhenkilö

Jukka Hietamäki

Opiskelijaryhmät
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu käsitys yritystoiminnasta ja yritystoiminnan merkityksestä pohjoisella alueella. Opintojaksolla opiskelija ymmärtää yrittämisen käsitteitä ja tunnistaa erilaisia työllistymisvaihtoehtoja yrittäjänä. Tietää sisäisen ja ulkoisen yrittämisen eroja ja oppii yritystoiminnan erilaisia tehtäviä, tunnusmerkkejä, kustannuksia ja talousprosessia. Opiskelija tietää erityisesti sähköteknisen yrittäjyyden vaihtoehtoja sekä yritysmuotoja, palkkarakennetta ja riskejä. Opiskelija oppii keskeiset tunnusluvut hyvän tuloksen saavuttamiseksi ja terveen markkinan ylläpitämiseksi. Osaa myös markkinoinnin pelisääntöjä ja tunnistaa markkinointiin liittyviä toteutusratkaisuja. Projektissa opiskelija perehtyy syvemmin valitsemaansa sähköalan yritystoimintaan.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Moodle ympäristö ja etäluennot.

Oppimateriaalit

Pääasiassa verkkosivut, esim. nettisivuja; yrittajat.fi, kodinsahkomestarit.fi.

Opetusmenetelmät

Toteutus Moodle ympäristössä, josta linkki etäluennoille. Etäluennot nauhoitetaan.
Osa luennoille varatuista ajoista käytetään yritystoiminnan projektin työstämiseen ja ohjaukseen.
Pääpaino toteutuksessa on itse-/ryhmässä opiskelussa ja projektin toteutuksessa.
Projektien tuotokset esitetään ja arvioidaan. Tentti mahdollinen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen opiskelijan oman yritystoiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodleympäristön harjoitustehtävät ja projektin toteutus hyväksytty.

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 27.10.2022

Ajoitus

03.11.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
Opettaja
 • Heikki Isometsä
Vastuuhenkilö

Heikki Isometsä

Opiskelijaryhmät
 • KM53SA22
  Insinööri (AMK), Älykäs Automaatio muuntokoulutus, syksy 2022

Tavoitteet

Opit hyödyntämään älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia automaatiossa niin prosessi- kuin kappaletavara-automaatiossa. Perehdyt kenttälaitteiden monipuolisiin laite- ja ohjelmisto ominaisuuksiin ja opettelet liittämään niitä osaksi automaatiojärjestelmää ja tiedonkeruuta. Opit hyödyntämään älykkäiden kenttälaitteiden monipuolisia ominaisuuksia ja ymmärtämään kerättävän tiedon tarpeellisuuden. Perehdyt tiedon siirrossa tarvittaviin kenttäväyliin ja keskeisiin ohjelmistoihin.
Opintojakson jälkeen sinulla on valmiudet suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä hyödyntäen kenttä- ja prosessilaitteiden tarjoamia älykkäitä ominaisuuksia. Osaat tuottaa tarpeelliset sovellusohjelmat prosessisuunnittelun lähtötiedoista. Osaat valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset.

Sisältö

- Älykkäät kenttälaitteet, tiedon ja sen keräämisen merkitys.
- Kenttälaitteiden perinteinen mA-viesti ja HART
- Field expert ja HART-laitteet eri ohjelmistojen hyödyntäminen kentällä
- Kenttälaitteiden liittäminen automaatioon, kenttäväylien hyödyntäminen.
- Kenttäväylien rakenne, suunnittelu ja käyttöönotto
- Älykkäiden kenttäinstrumenttien tiedonsiirtotekniikat.
- Kappaletavara-automaation ja prosessiautomaation älykäs automaatio
- Turva-automaatio

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia automaatiossa niin prosessi- kuin kappaletavara-automaatiossa. Opiskelija tunnistaa kenttälaitteiden laite- ja ohjelmisto ominaisuuksia ja osaa liittää niitä ohjaajan opastuksella osaksi automaatiojärjestelmää ja tiedonkeruuta. Opiskelija tunnistaa älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia ja tuntee kerättävän tiedon tarpeellisuuden. Opiskelija on perehtynyt tiedon siirrossa tarvittaviin kenttäväyliin ja keskeisiin ohjelmistoihin. Opiskelija osaa ohjaajan opastuksella suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä hyödyntäen kenttä- ja prosessilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia. Opiskelija osaa tuottaa yksittäisiä sovellusohjelmia prosessisuunnittelun lähtötiedoista. Opiskelija osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset ohjaajan opastuksella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia automaatiossa niin prosessi- kuin kappaletavara-automaatiossa. Opiskelija tietää kenttälaitteiden laite- ja ohjelmisto ominaisuuksia ja osaa liittää niitä osaksi automaatiojärjestelmää ja tiedonkeruuta. Opiskelija osaa hyödyntää älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia ja tietää kerättävän tiedon tarpeellisuuden. Opiskelija on perehtynyt tiedon siirrossa tarvittaviin kenttäväyliin ja keskeisiin ohjelmistoihin. Opiskelija osaa suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä hyödyntäen kenttä- ja prosessilaitteiden tarjoamia ominaisuuksia. Opiskelija osaa tuottaa sovellusohjelmia prosessisuunnittelun lähtötiedoista. Opiskelija osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa älykkäiden kenttälaitteiden ominaisuuksia automaatiossa niin prosessi- kuin kappaletavara-automaatiossa. Opiskelija osaa kenttälaitteiden laite- ja ohjelmisto ominaisuudet ja osaa liittää ne osaksi automaatiojärjestelmää ja tiedonkeruuta. Opiskelija osaa hyödyntää älykkäiden kenttälaitteiden monipuolisia ominaisuuksia ja tuntee kerättävän tiedon tarpeellisuuden. Opiskelija on perehtynyt tiedon siirrossa tarvittaviin kenttäväyliin ja keskeisiin ohjelmistoihin. Opiskelija osaa suunnitella teollisuuden ohjaus- ja säätöjärjestelmiä hyödyntäen kenttä- ja prosessilaitteiden tarjoamia monipuolisia ominaisuuksia. Opiskelija osaa tuottaa sovellusohjelmia prosessisuunnittelun lähtötiedoista. Opiskelija osaa valita mittaus- ja ohjauslaitteet sekä suunnitella niiden asennukset, hankinnat ja toteutukset.