Siirry suoraan sisältöön

Maaseutuelinkeinojen koulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Agrologikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2019
Tunnus
(R61M19S)
Agrologikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018
Tunnus
(R61M18S)
Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 05.04.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Anu Tossavainen
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa ekosysteemilähestymistavan ja monitavoitteisen luonnonkäytön keskeisen sisällön. Sisäistää luonnonvarojen kestävän käytön edellytykset sekä riskit ja niiden hallintaa. Osaa ympäristön- ja luonnonsuojelun perusteet sekä keskeisen lainsäädännön ja luonnonvarojen ja alueiden käytön suunnittelua ohjaavan järjestelmän. Tietää maamme taloudellisesti js ihmisen hyvinvoinnille tärkeät riista- ja kalalajit ja niiden elinympäristöt. tietää niiden elinympäristö- vaatimukset ja ekologiset ominaisuudet.
Täydentävät: Tuntee maiseman- ja vesiensuojelun sekä jätehuollon perusteita. Tuntee monitavoitteisen ja osallistavan luonnon käytön suunnittelun perusteita.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2021

Opetusmenetelmät

Opetus AC/kontakti.
Ryhmätyö. Seminaaripäivä, jossa ryhmätyön purku. Pakollinen läsnäolo.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Joko ryhmätyö tai itsotehtävä referaatti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Korvaava suoritus 10-sivuinen referaatti, joka kattaa koko aihealueen. Lähde: Kauko Salo, Luke.
..\artikkelit\Kauko Salo, Metsät ja monikäyttö.pdf

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ekosysteemilähestymistavan ja monitavoitteisenluonnonkäytön sisältöä, luonnonvarojen kestävän käytön edellytyksiä ja riskejä. Tietää ympäristön- ja luonnonsuojelun perusteet, lainsäädäntöä ja luonnonvarojen käytön suunnittelun ohjausjärjestelmän. Tietää taloudellisesti ja ihmisen hyvinvoinnille tärkeitä riista- ja kalalajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ekosysteemilähestymistavan ja monitavoitteisenluonnonkäytön sisällön ja luonnonvarojen kestävän käytön edellytyksiä ja riskejä. Osaa ympäristön- ja luonnonsuojelun perusteet, keskeisen linsäädännön ja luonnonvarojen käytön suunnittelun ohjausjärjestelmän. Tuntee taloudellisesti ja ihmisen hyvinvoinnille tärkeitä riista- ja kalalajeja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa ekosysteemilähestymistavan ja monitavoitteisenluonnonkäytön sisällön ja luonnonvarojen kestävän käytön edellytyksiä ja riskejä. Osaa ympäristön- ja luonnonsuojelun perusteet, keskeisen linsäädännön ja luonnonvarojen käytön suunnittelun ohjausjärjestelmän tarkastellen niitä myös kehittämisen ja soveltamisen kannalta. Osaa taloudellisesti ja ihmisen hyvinvoinnille tärkeitä riista- ja kalalajeja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan 0(HY)- 5.
Kurssissa on kaksi osaa: ekosysteemipalvelut ja monikäyttö. Kaikki osat on suoritettava hyväksytysti, vähintään arvosanalla 1.
Lopullinen arvosana on keskiarvo osioista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Laura Post
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa keskeisimmät eläintuotantosuunnat ja suunnitella dieetin tuotanto- ja ravinnonkäyttötehokkuus, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönäkökulmat huomioiden. Tunnistaa elintarviketeollisuuden sivutuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia eläinten rehuksi. Osaa valita jalostuseläimiä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

AC, mahdolliset tilavierailut, Louen koulutila

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, tehtävät, ryhmätyöt, ruokintasuunnitelman tekeminen eri eläimille, projektiopinnot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö Louen koulutilan, ProAgrian sekä eri eläintilojen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvioitavat tehtävät, ei tenttiä

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan Moodlessa. Kurssi tuo tietoa samaan aikaan olevalle "Poro-, kotieläin-, kasvi- ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla" -opintojaksolle.

Lisätietoja opiskelijoille

Moodlessa
Avoimen amkin opiskelijoiden paikat: max 10 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin (nauta, poro ja lammas). Tietää eläinvalinnan lähtökohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin ja vertailla vaihtoehtoja. Osaa jalostusmenetelmien perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin ja arvioida niiden tuotantovaikutuksia. Osaa arvioida eri jalostusmenetelmiä (nauta, poro ja lammas)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät, aktiivinen osallistuminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin (nauta, poro ja lammas) annetuilla rehuilla. Tietää eläinvalinnan lähtökohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4: Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin ja vertailla vaihtoehtoja. Osaa jalostusmenetelmien perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Osaa suunnitella eri tuotantovaiheessa oleville eläimille dieetin ja arvioida niiden tuotantovaikutuksia. Osaa arvioida eri jalostusmenetelmiä (nauta, poro ja lammas)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 13.09.2022

Ajoitus

20.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy englannin kielellä keskeisissä sosiaalisissa, työelämän ja ammattialan viestintätilanteissa sekä perehtyy luonnonvara-alan ja maaseutuelinkeinojen ammattisanastoon. Saa valmiuksia kansainvälistymiseen.

Sisältö

oman alan ja oman työn esittely
oman alan viestintä
oman alan yritysten esittely
työpaikkahakemus, CV, haastattelu
työelämän terminologiaa
oman alan tekstejä ja terminologiaa
kulttuuritietous

Oppimateriaalit

materiaali moodlen työtilassa

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus
etäopetus (Adobe Connect)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojakson alussa, aikataulu moodlessa
tentti, kaksi uusintamahdollisuutta

Kansainvälisyys

KV vaihto-opettajan luennolle osallistuminen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amkin opiskelijoiden paikat: max 10 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Osaa kertoa lyhyesti ja ymmärrettävästi taustastaan sekä alan yrityksistä ja palveluista englannin kielellä. Osaa toimia englannin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista englanninkielisistä lähteistä. Osaa oman alansa englanninkielistä ammattisanastoa. On myönteinen asenne kansainvälistymiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Osaa kertoa taustastaan ja alansa organisaatioista englannin kielellä eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alaa koskevasta tiedonhausta englanninkielisistä lähteistä. Osaa kohtalaisen laajasti oman alansa englanninkielistä ammattisanastoa. On kiinnostunut kansainvälistymisestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Esittelee taustaansa, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selvitytyy työelämäkontakteista luontevasti englannin kielellä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri englanninkielisistä lähteistä. Osaa laajasti oman alansa englanninkielistä sanastoa. Kehittää aktiivisesti omankansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

arviointi 0-5
hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti ja suullinen näyttö(video CV) arviointi 0-5
aktiivinen osallistuminen opetukseen
annettujen tehtävien hyväksytysti suorittaminen: suullinen esitelmä, arviointi 0-5
kuuntelu- ja kirjallisia tehtäviä, arviointi hyv/hyl


hylätty
Opiskelija ei osallistu opetukseen.
Opiskelija ei suorita kirjallista tenttiä hyväksytysti
Opiskelija ei suorita suullista näyttöä hyväksytysti


1-2: Osaa kertoa lyhyesti ja ymmärrettävästi taustastaan sekä alan yrityksistä ja palveluista englannin kielellä. Osaa toimia englannin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista englanninkielisistä lähteistä. Osaa oman alansa englanninkielistä ammattisanastoa. On myönteinen asenne kansainvälistymiseen.
3-4: Osaa kertoa taustastaan ja alansa organisaatioista englannin kielellä eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alaa koskevasta tiedonhausta englanninkielisistä lähteistä. Osaa kohtalaisen laajasti oman alansa englanninkielistä ammattisanastoa. On kiinnostunut kansainvälistymisestä.
5: Esittelee taustaansa, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selvitytyy työelämäkontakteista luontevasti englannin kielellä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri englanninkielisistä lähteistä. Osaa laajasti oman alansa englanninkielistä sanastoa. Kehittää aktiivisesti oman kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Hylätty (0)

hylätty
Opiskelija ei osallistu opetukseen.
Opiskelija ei suorita kirjallista tenttiä hyväksytysti
Opiskelija ei suorita suullista näyttöä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2: Osaat kertoa lyhyesti ja ymmärrettävästi taustastasi sekä alan yrityksistä ja palveluista englannin kielellä. Osaat toimia englannin kielellä ennakoitavissa toimenkuvasi viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista englanninkielisistä lähteistä. Osaat oman alan englanninkielistä ammattisanastoa. Sinulla on myönteinen asenne kansainvälistymiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4: Osaat kertoa taustastasi ja alasi organisaatioista englannin kielellä eheänä kokonaisuutena sekä selviydyt kohtalaisen hyvin toimenkuvasi työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alaa koskevasta tiedonhausta englanninkielisistä lähteistä. Osaat kohtalaisen laajasti oman alan englanninkielistä ammattisanastoa. Olet kiinnostunut kansainvälistymisestä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Osaat esittellä taustasi, esiinnyt neuvottelutilanteissa sekä selviydyt työelämäkontakteista luontevasti englannin kielellä. Hallitset työnhaun ja osaat jäsentää itsenäisesti tietoa oman alasi eri englanninkielisistä lähteistä. Osaat laajasti oman alan englanninkielistä sanastoa. Kehität aktiivisesti omia kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 24.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Arto Ojutkangas
Vastuuhenkilö

Arto Ojutkangas

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa johtamisen käsitteet (management, leadership, itsensä johtaminen, oman työn suunnittelu) ja osaa tarkastella hyvän työelämän keskeisiä säädöksiä kehittävästi. Osaa yhteisö- ja liikeviestinnän perusteet.
Täydentävät: Osaa yhteisö- ja liikeviestinnän arvo- ja strategiaperustan. Osaa yhdistyslain.

Sisältö

Keskeiset opintojen teemat
- Työoikeuden keskeinen sääntely, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- Työmarkkinasopiminen, keskitetty / hajautettu sopiminen
- Työelämän konfliktitilanteet ja ratkaisut, työtaistelutoimenpiteet, väärinkäytökset
- Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä
- Työsuhteen solmiminen (työhaastattelu, työsopimus), työn tekeminen ja työn päättyminen / päättäminen
- Yhteistoiminta laki
- Henkilötietolaki ja EU yleinen tietosuoja-asetus GDPR (mm henkilörekisteri, rekisterinpitäjän velvollisuudetkameravalvonta, sähköposti ja yksityisyyden suoja työelämässä)

Aika ja paikka

Syksyllä 2022 Rovaniemen kamupksella. Osittain tunnit etänä, osittain lähitunteina.

Oppimateriaalit

Opettajan Moodlessa jakama materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tehtävät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tuntee johtamisen käsitteet ja työelämän keskeisiä säännöksiä.Osaa yhteisö- ja liikeviestinnän perusteet (asettelut, asiat). Osaa toimia ryhmäviestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa johtamisen käsitteet ja työelämän keskeiset säännäökset soveltaen niitä. Osaa laatia yhteisö- ja liikeviestinnän asiakirjoja ymmärrettävästi ja oikealla tyylillä. Osaa toimia erilaisissa rooleissa ryhmäviestintätielanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa johtamisen käsitteet ja työelämän keskeiset säännökset ja tarkastelee niitä kehittävästi maaseutuyrityksen näkökulmasta. Osaa laatia yhteistö- ja liikeviestinnän asiakirjoja monipuolisesti teknisesti ja sisällöllisesti oikein. Osaa toimia taitavasti erilaisissa rooleissa ryhmäviestintätilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan asteikolla K5 - 0.
Arvioidaan sekä suullisia että kirjallisia tehtäviä, jotka esitellään opintojakson alussa. Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 05.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaa kerätä paikkatietoa sateliittipaikantimella ja siirtää tiedon GIS-järjestelmään. Osaa soveltaa paikkatietoa maa-, poro- ja yksityismetsätalouden, luontomatkailun sekä luonnontuotealan ja hallinnon tarpeisiin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023

Opetusmenetelmät

-Tehtävät ja harjoitukset
-itsenäinen oppiminen ja työskentely
-tiedonhankinta
-Luennot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää numeeristen ja painettujen karttojen ominaisuuksia. Osaa kuvailla satelliittipaikannusjärjestelmän toiminnan pääpiirteissään, kerätä tavanomaista paikkatietoa satelliittipaikantimella ja siirtää tiedon ohjatusti GIS-järjestelmään. Osaa soveltaa kartoitusta ja paikkatietoa ohjatusti oman alansa tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tuntee alalla yleisesti käytettävän numeerisen ja painetun karttamateriaalin ja niiden keskeiset ominaisuudet. Osaa valita soveltuvaa karttamateriaalia käyttötarpeen mukaan. Tietää satelliittipaikannusjärjestelmän toimintaperiaatteen ja osaa kerätä erityyppistä paikkatietoa satelliittipaikantimilla sekä siirtää tiedon GIS-järjestelmään ja tuottaa aineistosta sen avulla uutta paikkaan sidottua tietoa. Osaa soveltaa itsenäisesti kartoituksen ja paikkatiedon osaamista oman alansa tehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tuntee alalla yleisesti käytettävän numeerisen ja painetun karttamateriaalin ja osaa niiden keskeiset ominaisuudet. Osaa itsenäisesti hyödyntää erityyppisiä karttoja alansa työtehtävissä. Tuntee satelliittipaikannusjärjestelmän toimintaperiaatteen ja alalla käytettävät tarkkuustasojen järjestelmät. Osaa kerätä erityyppistä paikkatietoa satelliittipaikantimilla itsenäisesti sekä ymmärtää eri virhelähteiden vaikutuksen mittaustuloksiin. Hallitsee tiedonsiirron GIS-järjestelmiin, sekä tuottaa aineistosta sen avulla uutta paikkaan sidottua tietoa. Osaa soveltaa ja kehittää kartoituksen ja paikkatiedon osaamista oman alansa tehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

0-5
Opintojakson arviointi perustuu opintojaksolla suoritettaviin itseopiskelu- ja muihin tehtäviiin sekä tenttiin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 18.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Jokela
Vastuuhenkilö

Kirsi Jokela

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaa tavanomaisen ja luomukasvituotannon suunnittelun perusteet, viljelykasvien tuotantoprosessin kokonaisuutena ja osaa tuotannon turvallisuustekijät, riskit ja niiden hallintaa. Esittää 80 kasvin kasvien ja tenttii sen.

Sisältö

Peltokasvien (peruna, viljat, nurmet) viljely, erikoiskasvit

Aika ja paikka

19.8.-20.11.2022.

Oppimateriaalit

Seppänen, Mervi & Kurppa, Sirpa & Rinne, Marketta & Alakukku, Laura. 2019. Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto.
Seppänen Mervi (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto.
Hyytiäinen ym. 1995. Kasvintuotanto 2.
Rajala, Jukka. Luonnonmukainen maatalous (verkkojulkaisu http://luomu.fi/tietoverkko/luonnonmukainen-maatalous-oppikirja-netissa/)
Tieto tuottamaan sarjan julkaisu nro.118 Erikoiskasvien viljely
Muut osoitetut ajankohtaiset materiaalit

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät. Käytännön työt (1-2 pv) Louen koulutilalla viikolla 34 syksyn tilanteen mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohta ja tehtävien palautus sovitaan opintojakson aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Käsiteltävät aiheet: viljelykasvien ryhmittely ja menestyminen eri viljelyvyöhykkeillä, nurmikasvien, rehu- ja leipäviljojen sekä perunan viljely ja laatuvaatimukset, erikoiskasvit, peltokasvien luomuviljely.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja osaa suunnitella viljelytoimenpiteet. Tietää erikoiskasvit tuotantovaihtoehtona. Tietää ajantasaisia tietolähteitä ja tuotannon tukijärjestelmän. Tietää viljelysuunnittelun prosessin. Osaa käyttää välttävästi viljelysuunnittelun atk-sovellusta. Esittää kasvion ja tunnistaa kasvion ja tentin lajeista 50-70 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hallitsee keskeisten viljelykasvien tuotantomenetelmät ja tuntee erikoiskasvien tuotannon. Etsii ajantasaista tietoa ja tuntee tuotannon tukijärjestelmän. Osaa viljelysuunnittelun prosessin. Osaa käyttää hyvin viljelysuunnittelun atk-sovellusta. Esittää 80 kasvin kasvion ja tunnistaa kasvion ja tentin lajeista 70-90 %.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee viljan, perunan ja nurmirehun tuotantomenetelmät ja erikoiskasvit. Osaa suunnitella tuotantoa huomioiden tukijärjestelmän. Löytää ja päivittää ajantasaista tietoa omatoimisesti. Osaa käyttää kiitettävästi viljelysuunnittelun atk-sovellusta. Esittää 80 kasvin kasvion ja tunnistaa sen ja tentin lajeista yli 90 %

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty -K5
Arviointiperusteet: aktiivinen osallistuminen ja opiskelu, tentti, tehtävien suoritus ajallaan ja hyväksytysti.
Kasvion (80 lajia) koostaminen hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa yleisimpien peltokasvien villjelytekniikkaa eikä ymmärrä sen vaikutusta sadonmuodostukseen. Kasvion koostamisessa suuria puutteita, lajeista tunnistettu oikein alle 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2 Opiskelija osaa peltokasvien viljelytekniikan ja tietää sen vaikutuksen satoon. Kasvio koostettu ohjeiden mukaan ja lajeista tunnistettu oikein 50-60 %.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4 Opiskelija osaa peltokasvien viljelytekniikan ja ymmärtää sen vaikutuksen satoon ja sadon laatuun. Kasvio koostettu ohjeiden mukaan ja lajeista tunnistettu oikein 70-90 %.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija hallitsee peltokasvien viljelytekniikan ja osaa arvioida sen vaikutusta satoon ja sadon laatuun. Kasvio koostettu täysin ohjeiden mukaan ja lajeista tunnistettu oikein yli 90%

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.09.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- Tuntee uusiutuvat energiamuodot: tuuli-, vesi-, aurinko-, aaltoenergia sekä perinteisessä mielessä uusiutuvat turve-, pelto- ja metsäbioenergia
- Tuntee uusimpia nykyteknologian kehitteillä olevina energiamuotoja, kuten levä-, mikrobi- ja vetyenergia
- Tuntee energiamuotoihin liittyviä kemiallisia prosesseja ja teknisiä laitteita polttoaineen ja energian tuotantoon sekä tuotetun energian varastointiin ja jälkikäsittelyyn liittyen
- Osaa kytkeä energiantuotantoon kestävän kehityksen ja mahdollisimman ympäristöystävällisellä tavalla
- Tuntee kiertotalouden perusteet.

Sisältö

Luonnonvara-alan kiertotalouden periaatteet ja ansaintamallit
Luonnonvara-alan kiertotalousympäristön materiaalivirrat
Kiertotalouden tavoitteiden asettaminen ja ohjaus
Uudet mahdollisuudet - kiertotalouden visio
Kestävä tuotanto ja elinkaariajattelu
Kiertotalous

Aika ja paikka

Verkossa syksyllä loka-joulukuussa.
Moodlealustalla.

Oppimateriaalit

Moodlealustalla tarvittava materiaali. Opiskelija voi käyttää muutakin materiaalia soveltuvin osin ja merkitsemällä lähteet asianmukaisesti.

Kurssin oppilasryhmässä vertaisarvioidut tehtävät. Opiskelija siis opiskelee muutakin materiaalia kuin opettajan eli itsensä ja opiskelijatovereidensa tuottamaa opintomateriaalia.

Opetusmenetelmät

Itsenäisen opiskelun verkkototeutus.
Moodle alustalla opintomateriaali ja tehtävät.

Tehtävät suoritettava vertaisarviointeineen ennen tenttiä. Tällöin opiskelija osoittaa, että on perehtynyt aiheeseen riittävästi kurssin aikana ja samalla valmistautuu kurssitenttiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkototeutus moodlessa itsenäisesti opiskellen, mutta opiskelijaryhmää hyödyntäen, joka syksy.
Moodletentti kurssin päätteeksi.

Tehtävät pitää olla tehtynä ennen kurssin lopussa olevaa tenttiä ja kurssin loppumista!
Pelkän tentin voi uusia moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Verkkototeutus moodlessa itsenäisesti opiskellen, mutta opiskelijaryhmää hyödyntäen, campusonlinessa joka syksy.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin päätyttyä kurssin kaikki osiot eli tehtäväpaketit vertaisarviointeineen sekä tentti on oltava suoritettu hyväksytysti, jotta opettaja voi arvioida kurssin.

Ennen kurssitenttiin tuloa on suoritettava hyväksytysti kurssin tehtävät vertaisarviointeineen!

Opettaja arvioi tehtävät hyväksytty/hylätty ja sen jälkeen tentin 0-5, josta kurssiarvosana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tuntee ja osaa kuvata uusiutuvia energiamuotoja ja niiden tuotantoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tuntee ja osaa kuvata kattavasti uusiutuvia energiamuotoja, niiden tuotantoa ja merkitystä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tuntee ja osaa kuvata kattavasti uusiutuvia energiamuotoja, niiden tuotantoa ja merkitystä sekä soveltaa oppimaansa lähteitä käyttäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus sisältää hyväksytysti toteutetut harjoitustehtävät
Arviointi: hylätty - K5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hylätty - K5
Arvioidaan:
Kurssin tehtävät hyväksytty/hylätty.
Tentti 0-5, jonka perusteella kurssiarvosana.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 24.01.2023

Ajoitus

25.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Erkki Mattila

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opetus sijoittuu välille 17.1.-28.3. Opetus toteutetaan Zoom-ympäristössä etäopetuksena.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, esimerkit, tehtävät ja muu tarvittava aineisto on saatavilla kurssin työtilassa Moodlessa.

Oheislukemistona voi käyttää esimerkiksi seuraavia teoksia:
Ala-Lahti H. & al. 2021. Kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja (luettavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/)
Saaranen P. & Kolttola E. & Pösö J. 2017. Liike-elämän matematiikka. Edita, Otavan kirjapaino Oy. Helsinki

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus. Itsenäinen ja ohjattu harjoitustehtävien ratkaiseminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentin ajankohta sovitaan opintojakson alussa. Hyväksytyn tentin voi uusia kerran. Uusintoja järjestetään kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tehtävien ja tentin suoritus itsenäisesti on mahdollista. Tästä sovitaan opettajan kanssa opintojakson alussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Microsoft Excel -ohjelman asennettava versio tarvitaan tehtävien tekemiseen. Excel Online ei ole riittävä työkalu. Excelin ominaisuuksien hyödyntämistä opetetaan kurssilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja tenttiin. Tarkemmat arviointikriteerit käsitellään opintojakson alussa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.02.2023

Ajoitus

23.02.2023 - 05.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaa tarkastella käytännön tapauksen kautta laaja-alaisesti pohjoisen luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön tarpeita ja intressejä hyödyntäen älykästä teknologiaa. Osaa tunnistaa intressiryhmiä ja niiden välisiä suhteita. Sisäistää konfliktien hallinnan ja yhteistyön merkityksen luonnonvarojen käytössä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Talvi tammi-maaliskuu verkossa ja lukujärjestykseen merkittyinä aikoina kontaktissa koululla.

Oppimateriaalit

Valmistavana kurssina käytävä/samaan aikaan suoritettava kurssit "Ekosysteemipalvelut ja luonnon monikäyttö 10 op" ja "Paikkatieto maaseutuelinkeinoissa 5 op".

Edellä mainittujen kurssien osoitettu aineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot AC ja kontakti.

Harjoitustyö opiskelijan valitsemasta kohteesta yksilötehtävänä (opiskelija hankkii oman aiheen). Kurssin arviointiperuste.

Harjoitustöiden ohjaustunnit ACssa lukujärjestyksen mukaan.

Harjoitustöiden loppuseminaari, jossa jokainen esittää oman harjoitustyönsä muille. Pakollinen läsnäolo.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Oman kohteen voi valita myös harjoittelu- tai työelämän tarpeisiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäinen harjoitustyö valitusta kohteesta kurssilla annetun sisältörungon mukaan. Tällöin pitää olla suoritettu ensin Ekosysteemit ja luonnon monikäyttö 10 op sekä Paikkatieto maaseutuelinkeinoissa 5 op.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen harjoitustyö valitusta kohteesta kurssilla annetun sisältörungon mukaan. Tällöin pitää olla suoritettu ensin Ekosysteemit ja luonnon monikäyttö 10 op sekä Paikkatieto maaseutuelinkeinoissa 5 op.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tuntee pohjoisen luonnonvarojen monikäytön lähtökohtia, eri käyttäjien intressejä ja niiden välisiä suhteita . Osaa käyttää alansa paikkatietosovellusohjelmaa ohjatusti (esim. Harava) ja ymmärtää paikkatiedon merkityksen alueiden käytön tarkastelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Analysoi pohjoisen luonnonvarojen kestävää monikäyttöä, eri käyttäjien intressejä ja niiden välisiä suhteita ja arvioi niiden merkitystä. Osaa käyttää itsenäisesti alansa paikkatietosovellusohjelmaa ja osaa hyödyntää sitä alueiden käytön tarkastelussa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Analysoi kehittämisen näkökulmasta pohjoisen luonnonvarojen kestävää monikäyttöä, eri käyttäjien intressejä ja niiden välisiä suhteita ja arvioi niiden merkitystä. Osaa käyttää alansa paikkatietosovellusohjelmaa ja hyödyntää sitä alueiden käytön suunnittelussa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan 0(HY)- 5. Kurssilla tehdään itsenäinen projektityö, jonka jokainen kurssilainen esittää loppuseminaarissa toisille. Harjoitustyö on kurssiarvioinnin perusta.

Kurssi koostuu projektityöstä, jonka taustalla on "Ekosysteemipalvelut ja monikäyttö 10 op"- kurssin opetus ja materiaalit sekä maatalouden paikkatietoaineistojen hyödyntäminen 5 op projektin karttaaineistojen tuottamisessa.

Vastuuopettajat Maarit Timonen ja Kari Pasanen. Lisäksi viestinnän opettaja Tuija Haapasalmi ohjeistaa projektin kirjoittamisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Reeta Sipola
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Reeta Sipola

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M19S
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa EU:n ja kansallisen maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan perusteet ja aluetason käytänteet, osaa maaseudun edunvalvonta-, neuvonta- ja hyvinvointi- järjestelmän sekä osaa neuvontatyön käytänteitä. Opiskelija osaa asiakaspalvelun prosesseja ja menettelyjä. Osaa EU:n ja kansallisen maaseudun kehittämisen hallintojärjestelmän rakenteen ja toiminnan.

Sisältö

1. EU:n ja kansallisen maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan perusteet ja aluetason käytänteet
2. Edunvalvonta-, neuvonta- ja hyvinvointijärjestelmät
3. Neuvontatyön käytänteet ja asiakaspalvelun prosessit sekä menettelyt

Aika ja paikka

Syksy 2022, aloitus- ja päättöwebinaarit, niiden välissä itsenäinen opiskelu (oppimistehtävät, haastattelu, neuvojan työn seuraaminen työelämässä).

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, oppimistehtävät, haastattelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä, oppimistehtävät

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu ProAgrialla ja sen raportointi päättöwebinaarissa

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan Moodlessa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson voi korvata suorittamalla neuvontaharjoittelun = vähintään 5 päivää maataloustukijärjestelmään liittyvän asiantuntijan mukana + 3 päivää saman tai mahdollisesti muuhun neuvontatyöhön liittyvän asiantuntijan mukana. Harjoittelun raportointi, siihen liittyvät tehtävät ja verkkoseminaari.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tuntee EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytänteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä kehittävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä ja tehden kehittämisesityksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti, aktiivinen osallistuminen

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntee EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytänteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä kehittävästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa EU:n maaseutu-, maatalous- ja aluepolitiikan sekä maaseudun edunvalvonnan ja neuvonnan perusteet ja käytännön työprosesseja analysoiden niitä ja tehden kehittämisesityksiä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M19S
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Hallitsee projektityön prosessit ja osaa toimia kehittämishankkeissa. Ensisijaiset:
Täydentävät: Osaa arvioida kehittämisprosessien toimintaa. Osaa johtaa kehittämisprosessia.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opiskelija voi aloittaa opinnon silloin kun se hänen tarkoitusperiin parhaiten sopii, sovittuaan ensin opinnon aloittamisesta vastuuopettajan kanssa.
Opintopaikkana toimii yritys/organisaatio.

Opetusmenetelmät

Opiskelija hakee organisaation/yrityksen, jossa suorittaa opintojakson käytännön osion.
Opiskelija laatii etukäteen suunnitelman, josta ilmenee muun muassa asetetut henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Yrityksen/organisaation kanssa käydään läpi toimenpiteet, joilla osaamistavoitteisiin päästään.

Opiskelija laatii oppimispäiväkirjan.
Opintojaksoon ei sisälly luentoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaa määritellä omia oppimistavoitteita ja tehdä työsuunnitelman yhdessä hankkeen edustajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Työskentelee hankkeessa suunnitelman mukaisesti esittäen siitä todistuksen. Tekee työssä oppimastaan raportin, jossa arvioi omaa oppimistaan ja kehittymistään asettamiensa oppimistavoitteiden pohjalta. Esittää harjoittelun raportin seminaarissa käyttäen esitysteknologiaa. Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: hyväksytty - hylätty

Osaa määritellä omia oppimistavoitteitaan ja tehdä työsuunnitelman yhdessä hankkeen edustajan ja ohjaavan opettajan kanssa. Työskentelee hankkeessa suunnitelman mukaisesti esittäen siitä todistuksen. Tekee työssä oppimastaan raportin, jossa arvioi omaa oppimistaan ja kehittymistään asettamiensa oppimistavoitteiden pohjalta. Esittää harjoittelun raportin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaa tarkastella yrittäjyyttä sekä maaseutuyrityksen liiketoiminnnan ja johtamisen perustoimintoja ja johtamista sekä työelämä- vaatimuksia kestävän liiketalouden periaatteiden pohjalta kehittävästi.

Sisältö

Luonnonvaratalouden monialaisen liiketoiminnan osaaja ja soveltaja:
Opiskelija oppii liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi.
Hän oppii hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.

Aika ja paikka

syksy syys-marraskuu verkossa ja luokassa. Runsaasti itsenäistä opiskelua opettajan ohjeiden mukaan (johdantoluento kontaktissa ja moodle!)

Tehtävien purkuseminaaritilaisuuksissa kurssin lopussa on läsnäolovelvoite, mikäli haluaa suorittaa kurssin hyväksytysti. Seminaarissa kukin opiskelija esittää oppimistehtävänsä muille opiskelijoille ja opettajalle opittavaksi.

Oppimateriaalit

Moodle
Opettajan ohjeistamat erilaiset vaihtoehdot.

Opetusmenetelmät

Aktiivinen itsenäinen opiskelu eri menetelmin moodlessa.
Hybriditoteutus eli kontakti- ja verkkoluentoja.
Itsenäisiä opiskelutehtäviä työelämän ja Lapin AMKn hankkeiden kanssa.
Oppimispäiväkirja - ei tenttiä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lapin AMKn hankkeet kuten TEQU, GRUDE ja Rural Future.
Maaseutuyrittäjät, jotka opiskelijat kontaktoivat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija voi suorittaa kurssin omaan tahtiin, mutta hänen on esiteltävä kurssityönsä yhteisessä purkutilaisuudessa=tentti.

Kansainvälisyys

Englannin kieliset asiantuntijaluennot mahdollisia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely opettajan johdantoluennon jälkeen, mutta yhteinen määrätty purkutilaisuus.

Tehtävien purkuseminaaritilaisuuksissa kurssin lopussa on läsnäolovelvoite, mikäli haluaa suorittaa kurssin hyväksytysti. Seminaarissa kukin opiskelija esittää oppimistehtävänsä muille opiskelijoille ja opettajalle opittavaksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi vaatii itsenäistä opiskelua ja itsekuria.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tunnistaa yrittäjyysominaisuuksia. Tietää liiketoiminnan ja johtamisen perustoiminnot sekä kestävän liiketalouden periaatteet yhdistäen niitä maaseutuyrityksen monialaiseen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tarkastella omia ominaisuuksiaan yrittäjyyden näkökulmasta. Osaa liiketoiminnan ja johtamisen perustoiminnot sekä kestävän liiketalouden periaatteet tarkastellen niitä kehittävästi monialaisen maaseudun liiketoiminnan kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tarkastella omia ominaisuuksiaan yrittäjyyden näkökulmasta. Osaa liiketoiminnan ja johtamisen perustoiminnot sekä kestävän liiketalouden periaatteet tarkastellen niitä monialaisen maaseudun liiketoiminnan kannalta ja tehden kehittämisesityksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hylätty - K5
Arvioidaan:
Kurssin itseopiskelutehtävät hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirja 0-5, jonka perusteella kurssiarvosana.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M19S
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa toimia luonnonvara-alan yritysten ja organisaatioiden työnjohdollisissa suunnittelu-, toteutus- ja arviointitehtävissä.
Täydentävät: Osaa suunnitella yrityksen/organisaation toimintaa. Osaa kehittää yrityksen/organisaation toimintaa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opiskelija voi aloittaa opinnon silloin kun se hänen tarkoitusperiin parhaiten sopii, sovittuaan ensin opinnon aloittamisesta vastuuopettajan kanssa.
Opintopaikkana toimii yritys/organisaatio.

Opetusmenetelmät

Opiskelija hakee organisaation/yrityksen, jossa suorittaa opintojakson käytännön osion.
Opiskelija laatii etukäteen suunnitelman, josta ilmenee muun muassa asetetut henkilökohtaiset osaamistavoitteet. Yrityksen/organisaation kanssa käydään läpi toimenpiteet, joilla osaamistavoitteisiin päästään.
Lisäksi opiskelija perehtyy työnjohdolliseen aineistoon.
Opiskelija laatii oppimispäiväkirjan.
Opintojaksoon ei sisälly luentoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaa määritellä omia oppimistavoitteitaan ja tehdä työharjoittelusuunnitelman yhdessä työnantajan ja vastuuopettajan kanssa. Suorittaa harjoittelun hyväksyttävästi esittäen siitä todistuksen. Tekee harjoittelussa oppimastaan raportin, jossa arvioi omaa oppimistaan ja kehittymistään asettamiensa oppimistavoitteiden pohjalta. Esittää harjoittelun raportin seminaarissa käyttäen esitysteknologiaa. Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty.

Osaa määritellä omia oppimistavoitteitaan ja tehdä työharjoittelusuunnitelman yhdessä työnantajan ja vastuuopettajan kanssa. Suorittaa harjoittelun hyväksyttävästi esittäen siitä todistuksen. Tekee harjoittelussa oppimastaan raportin, jossa arvioi omaa oppimistaan ja kehittymistään asettamiensa oppimistavoitteiden pohjalta. Esittää harjoittelun raportin seminaarissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 15.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeino- suunnitelman perusteet ja yritysmuodot. Osaa yrityksen taloushallinnon perusprosessit (taloushallinto ja kirjanpito, likvi, hinnoittelu) sekä markkinoinnin perusteet ja laadun ja laatujohtamisen käsitteistön.
Täydentävät: Osaa yrityksen perustamisen prosessin ja dokumentit. Osaa tehdä markkinatutkimusta.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit Moodlesta; kaikki materiaali + linkit sivustoihin ja artikkeleihin.
Kirjallisuuden itsenäinen lukeminen ja luennoilla jaettava materiaali.
Kirjallisuus:
- Laatutyöllä tuloksiin. Tieto tuottamaan 89, 2000. Luvut 1, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.
- Elintarvikeyrityksen brändin rakentaminen. Tieto tuottamaan 125. 2008.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, kirjallisuus, itsenäiset tehtävät ja palautettavat opintotehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 4.10.2022

Sisällön jaksotus

Keskeiset teemat:
- Liiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu
- Yrittäjyys ja yritysvalmiudet
- Yritysmuodot
- Taloushallinnon merkitys liiketoiminnalle
- Yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta
- Katetuoton perusteet ja soveltaminen laskelmissa
- Hinnoittelu
- Laatu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tuntee liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman perusteet ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin perusteet ja laadun merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin sekä laadunhallinnan perusteet. Ja laadun merkityksen yrityksen koko toiminnalle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin perusteet sekä laadun merkityksen yrityksen koko toiminnalle. Soveltaa osaamistaan maaseutuyrityksen toimintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla osoitetut oppimistehtävät
Tentti

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus hylätään, mikäli hän ei saavuta opintojaksolle asetettuja vähimmäistavoitteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman sekä yritysmuodot välttävällä tasolla. Yrityksen taloushallinnon perusprosessit, markkinoinnin perusteet ja laadun merkitys ovat puutteelliset. Opiskelija tunnistaa keskeisiä taloushallinnon perusprosesseja ja tunnistaa joitakin katetuottoajattelun periaatteita ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuuksia. Hän on tietoinen, että tätä aineistoa sovelletaan liiketoiminnan ohjaamisessa, mutta hahmottaminen käytännön tasolla on puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman sekä yritysmuodot. Opiskelija tietää markkinoinnin perusteet sekä osoittaa hyvin osaamisensa laadun merkityksestä yrityksen koko toiminnalle. Opiskelija osoittaa kehittyvää taloushallinnon perusprosessien hallintaa ja tietää katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän tietää miten katetuottoajattelun ja taloushallinnon tietoja käytetään liiketoiminnan ohjaamisessa. Soveltaa osaamista hyvin maaseutuyrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa liiketoimintasuunnittelun ja porotalouden elinkeinosuunnitelman sekä yritysmuodot. Opiskelija osaa markkinoinnin perusteet sekä osoittaa osaamisensa laadun merkityksestä yrityksen koko toiminnalle. Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista taloushallinnon perusprosessien hallintaa ja hallitsee katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän ymmärtää miten taloushallinnon tietoja ja katetuottolaskelmia käytetään ja sovelletaan liiketoiminnan ohjaamisessa. Soveltaa osaamistaan erinomaisesti maaseutuyrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 17.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
 • Arto Ojutkangas
Vastuuhenkilö

Arto Ojutkangas

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaa analysoida käytännön tapauksen kautta yritystasolla maaseutuyrityksen taloushallinnon tuottamia tietoja ja tehdä tarvittavia johtopäätöksiä ja raportteja hyödyntäen tutkimus- ja ennakointitietoa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023 Rovaniemi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla tarjottava luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen oppimistehtävä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa opastetusti käytännön tapauksen pohjalta analysoida yrityksen/paliskunnan taloushallinnon tuottamisen tietoja tehden johtopäätöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa käytännön tapauksen pohjalta analaysoida yrityksen/paliskunnan taloushallinnon tuottamisen tietoja tehden johtopäätöksiä ja osaa hyödyntää raportteja ja ennakointitietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa käytännön tapauksen pohjalta analaysoida yrityksen/paliskunnan taloushallinnon tuottamia tietoja tehden johtopäätöksiä ja osaa hyödyntää raportteja ja ennakointitietoa kehittävästi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävän arviointi, hylätty - K5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa maatilatalouden ja porotalouden kirjaamisen ja kirjanpidon keskeiset asiat hyödyntäen atk-ohjelmia, osaa tehdä rahoituslaskelmia sekä osaa maatilatalouden ja porotalouden verotuksen keskeiset sisällöt ja prosessit.
Täydentävät: Osaa tehdä maatila- ja porotalouden keskeiset verotuksen dokumentit. Tuntee verolainsäädäntöä laajemmin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

talvi tammi-helmikuussa

Oppimateriaalit

Moodlessa materiaali ja tehtävät

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodlessa tentti ja sen kaksi uusintaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa ohjatusti tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpitoa hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa tehdä maatilan ja porotalouden verotuksen prosesseja ja sisältöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpitoa hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa maatilan ja porotalouden verotuksen prosesseja ja sisältöä, osaa tehdä maatilan ja porotalouden veroilmoituksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpitoa hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa maatilan- ja porotalouden verotuksen. Ja osaa tehdä maatilan ja porotalouden veroilmoituksen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan 0(HY)- 5.
Kurssissa on kolme osaa. Kaikki osat on suoritettava hyväksytysti, vähintään arvosanalla 1.
Lopullinen arvosana on painotettu keskiarvo neljästä arvosanasta.
1-2: Osaa ohjatusti tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpitoa hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa maatilan ja porotalouden verotuksen prosesseja ja sisältöä.
3-4: Osaa tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpitoa hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa maatilan ja porotalouden verotuksen prosesseja ja sisältöä, osaa tehdä maatilan ja porotalouden veroilmoituksen.
5: Osaa tehdä maatila- ja porotalouden kirjanpidon hyödyntäen atk-ohjelmia. Osaa maatila- ja porotalouden verotuksen. Osaa tehdä maatilan ja porotalouden veroilmoituksen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.10.2022

Ajoitus

26.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaa maatilatalouden liiketoiminnan johtamisen keskeiset talousprosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta sekä logistiikan perusteet) ja osaa tarkastella niitä kehittävästi. Osaa verrata muiden ammattialojen käytänteitä maatilatalouden käytänteisiin. Osaa verkostojen johtamista. Tunnistaa suunnittelun merkityksen kone- ja rakennusinvestointien elinkaaren kannalta.

Sisältö

Talousanalyysi ja taloussuunnittelu
Investointilaskelmat
Riskien hallinta
Logistiikan perusteet
Verkostojen johtaminen

Aika ja paikka

Syksy 2022 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus (itsenäisesti):
- Kannattava maatilayritys. Tieto tuottamaan 124. 2008.
- Maatilan riskienhallinta. Tieto tuottamaan 110. 2005.
- Maatilayrityksen menestystekijät. Tieto tuottamaan 123. 2008.

Muut luennoilla osoitetut materiaalit esim. artikkelit.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäistä opiskelua, kirjallisuuden lukeminen, itsenäiset tehtävät ja palautettavat tehtävät sekä itsenäisten tehtävien esitykset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa maatilatalouden liiketoiminnan johtamisen keskeisiä talousprosesseja (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta sekä logistiikan perusteet).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa maatilatalouden liiketoiminnan johtamisen keskeiset talousprosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta sekä logistiikan perusteet) ja osaa tarkastella niitä kehittävästi. Osaa maaseutuyritysten ja muiden yritysten toimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa maatilatalouden liiketoiminnan johtamisen keskeiset talousprosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta sekä logistiikan perusteet) ja osaa tehden kehittämisesityksiä. Osaa vertailla maaseutuyritysten ja muiden yritysten toimintaa analyyttisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää maatalouden liiketoiminnan perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa maatalouden liiketoiminnan perusteet ja suoriutuu helpoista rutiinitoimista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy itsenäisesti soveltamaan kurssin teoriaa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Laura Post
 • Kari Pasanen
 • Kirsi Jokela
 • Tuija Haapasalmi
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaa käytännön tapauksen kautta suunnitella, tarkastella, arvioida ja raportoida maa- ja porotilan toiminnallissuutta kokonaisuutena ja tehdä perusteltuja valintoja. Osaa tuotannon turvallisuustekijät, riskit ja niiden hallinnan. Tuntee ravinnekierron prosessin pellolta tuotantoeläinten ruuaksi ja takaisin peltoon.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Suunnitellaan, tarkastellaan ja raportoidaan käytännön tapauksen kautta maa- ja porotilan toiminnallisuutta kokonaisuutena. Työskentely jatkuu koko lukukauden, Teeman purku seminaarissa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa, täydennetään Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Luento, työskentely ryhmissä, viikkopalaverit, ohjaukset, raportointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijat etsivät itse kohdetilat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan raportti ja aktiivinen osallistuminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen amkin opiskelijoiden paikat: max 10 paikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää tilakokonaisuuden ydintoiminnot. Ymmärtää tilan kokonaistoiminnan suunnittelun tarpeet tuotannon näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tuntee tilakokonaisuuden ydintoiminnot. Osaa tarkastella tilan tuotannollista toimintaa kokonaisuutena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tilakokonaisuuden ydintoiminnot ja osaa arvioida kokonaisuutta. Osaa suunnitella tilan kokonaistoimintaa tuotannon näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyl-K5
Aktiivinen osallistuminen työskentelyyn, raporttien ym. tuotosten laatiminen hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää tilakokonaisuuden ydintoiminnot. Ymmärtää tilan kokonaistoiminnan suunnittelun tarpeet tuotannon näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tuntee tilakokonaisuuden ydintoiminnot. Osaa tarkastella tilan tuotannollista toimintaa kokonaisuutena.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tilakokonaisuuden ydintoiminnot ja osaa arvioida kokonaisuutta. Osaa suunnitella tilan kokonaistoimintaa tuotannon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.10.2022

Ajoitus

15.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M19S
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tietää poron laiduntamisen erityispiirteet
Tietää poron yleisimmät talviset rehut ja niiden vaikutuksen poron hyvinvointiin
Osaa valita oikeanlaisia rehuja ja laskea rehutarpeen eri pororyhmille
Tunnistaa yleisimmät poron hyvinvointia heikentävät sairaudet ja taudit talviruokinnassa
Tietää poron talviruokinnassa käytettävät yleisimmät laitteet, koneet ja rakenteet
Tietää logistiikan merkityksen talvisessa porojen ruokinnassa
Osaa laskea ruokinnasta aiheutuvia kustannuksia
Osaa suunnitella toimivan ruokintaratkaisun joko talviseen tarharuokintaan tai maastoruokintaan

Sisältö

Opintojaksolla perehdyt poron ravitsemuksellisiin tarpeisiin. Osaat tehdä porokarjalle kestävän talviruokinnan suunnitelman. Tunnistat porojen yleisimmät ruokinnalliset sairaudet ja taudit ja osaat ennaltaehkäistä näitä ruokinnan suunnittelussa.

Aika ja paikka

Syksy 2022, verkko-opinnot

Oppimateriaalit

Poron ruokinta –kirja (Nieminen, Maijala ja Soveri)
Tunne poro: poron sairaudet ja terveydenhoito –kirja (Sauli Laaksonen)

Opintojakson alussa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, oppimistehtävät, harjoitukset

Sisällön jaksotus

Opintojakson eteneminen opiskelijan näkökulmasta

vk 38
Tutustu etukäteismateriaaliin. Kirjoita miksi tulin opintojaksolle ja mihin tarvitsen tulevaa osaamista. Palauta tehtävä palautuslaatikkoon ”Tavoitteeni opintojaksolla”

vk 39
Osallistu aloituswebinaariin, jossa esitellään opintojakson kulku ja ohjeistetaan harjoituslaskelman tekoon. Webinaari pidetään etänä ” etä-luokka, Porojen talviruokinnan suunnittelu syksy 2022”.

vk 40 - 43
Tee harjoituslaskelma poru-sovelluksella. Palauta laskelma moodlen palautuslaatikkoon ”Harjoituslaskelma”.

vk 44
Osallistu webinaariin ja esittele harjoituslaskelman tuloksia. Webinaari pidetään ” etä-luokka, Porojen talviruokinnan suunnittelu syksy 2022”.
Osallistu webinaariin, jonka aiheena on miten teen porojen talviruokinnan suunnitelman. Webinaari pidetään ” etä-luokka, Porojen talviruokinnan suunnittelu syksy 2022”.

vk 45
Tee porojen talviruokinnan suunnitelman.

vk 46
Tee 10-15 minuutin videoesitys suunnitelmasta. Palauta video Padlet-alustalle. Nettilinkistä ”Suunnitelmien palautus” pääset palauttamaan videosi Padlettiin.

vk 47
Tutustu toisten opiskelijoiden tekemiin videoesityksiin.
Kommentoi asiantuntevasti ja kehittävästi toisten opiskelijoiden videotallenteita. Kommentointi tehdään keskustelualustalle ”Ruokintasuunnitteluvideoiden kommentointi”

vk 48
Osallistut loppuwebinaariin, jossa käsitellään talviruokintasuunnitelmia. Webinaari pidetään ” etä-luokka, Porojen talviruokinnan suunnittelu syksy 2022”.

vk 49
Kuuntele opettajan videoitu palaute. Videon löydät paikasta xx

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla ennen opintojaksolle osallistumista perusosaaminen kotieläinten ravitsemuksesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvailla poron ravitsemuksellisia tarpeita. Opiskelijan ruokintasuunnitteluosaaminen on yksipuolista ja keskittyy vain muutaman osa-alueen tarkasteluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laskea erilaisia ruokintavaihtoehtoja porolle. Opiskelija pystyy hahmottamaan poron ruokintakokonaisuuden ja tekemään perustellun ja kattavan ruokintasuunnitelman.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa yhdistää poron ruokintaosaamiseen poron ravitsemuksellisen tarpeen, ruokinnassa käytettävät koneet ja laitteet, logistiikan, ruokinnan taloudellisuuden ja poron hyvinvoinnin. Opiskelija osaa tuoda perusteltuja kehittämisehdotuksia poron ruokintaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien ja harjoitusten suorittaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvailla poron ravitsemuksellisia tarpeita. Opiskelijan ruokintasuunnitteluosaaminen on yksipuolista ja keskittyy vain muutaman osa-alueen tarkasteluun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa laskea erilaisia ruokintavaihtoehtoja porolle. Opiskelija pystyy hahmottamaan poron ruokintakokonaisuuden ja tekemään perustellun ja kattavan ruokintasuunnitelman.
Englanniksi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa yhdistää poron ruokintaosaamiseen poron ravitsemuksellisen tarpeen, ruokinnassa käytettävät koneet ja laitteet, logistiikan, ruokinnan taloudellisuuden ja poron hyvinvoinnin. Opiskelija osaa tuoda perusteltuja kehittämisehdotuksia poron ruokintaan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaa arvioida ja kehittää porotalouden harjoittamiseen liittyvää ajankohtaista kokonaisuutta, joita voivat olla muun muassa lainsäädäntö, poron ravitsemus, porovahingot, poromatkailu, poron hyvinvointi, muu

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023, pääasiallisesti etänä, ohjauswebinaarit. Voi sisältää lähiopetusta tapahtumissa tai vastaavasti.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävien suorittaminen. Teemana porotuotteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävät, ei tenttiä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija tietää keskeiset porotuotteet ja osallistuu jonkun tuotteen tai tuoteryhmän tai sen talteenoton tai markkinoinnin kehittämiseen. Hän tunnistaa porotuotteen tuotannon ja sen riskit sekä tietää tuotteen vahvuudet ja osaa käyttää niitä. Opintojakso voidaan räätälöidä opiskelijan oman osaamisen mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutukselle osallistuvan opiskelijan tulee tietää perusteet porotaloudesta ja porotalouden tuotannosta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Tietää ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja aseman yhteiskunnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Tuntee ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja aseman yhteiskunnassa ja osaa arvioida nykytilaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Hallitsee ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja sen aseman yhteiskunnassa. Osaa arvioida nykytilaa ja kehittää kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty - hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaa arvioida ja kehittää porotalouden harjoittamiseen liittyvää ajankohtaista kokonaisuutta, joita voivat olla muun muassa lainsäädäntö, poron ravitsemus, porovahingot, poromatkailu, poron hyvinvointi, muu

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Tietää ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja aseman yhteiskunnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Tuntee ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja aseman yhteiskunnassa ja osaa arvioida nykytilaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Hallitsee ajankohtaisen kokonaisuuden merkityksen porotaloudessa ja sen aseman yhteiskunnassa. Osaa arvioida nykytilaa ja kehittää kokonaisuutta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Iida Melamies
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta, logistiiikan perusteet) ja osaa tarkastella niitä kehittävästi.
Täydentävät: Osaa verrata muiden ammattialojen käytänteitä porotalouden käytänteisiin. Osaa verkostojen johtamista

Sisältö

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta, logistiiikan perusteet) ja osaa tarkastella niitä kehittävästi ja kiertotalousnäkökulmat huomioiden. Osaa verrata muiden ammattialojen käytänteitä porotalouden käytänteisiin. Osaa verkostojen johtamista.

Yritystoiminta porotaloudessa, elinkeinon liittyvät ajankohtaiset asiat
Kokonaisvaltainen kuva yrittäjyydestä, porotalous ja siihen liittyvä muu yritystoiminta
- Yrityksen hallinto ja porotalous
- Päätöksenteko ja vastuu yhteisössä
- Porotalousyrityksen johtaminen, tiimityöskentely, verkostot
- Yritystoiminta ja porotalous,
- Porotaloussuunnitelma ja yritystoiminnan kehittäminen paliskunnassa
- Liiketalouden - poronhoidon prosessien mallintaminen
- Porotila -yrityksen kehittäminen,
- Sidosryhmät, kumppanuudet

Aika ja paikka

Syksy 2022, Rovaniemi ja verkkoympäristö

Oppimateriaalit

Opintojakson alussa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, luentotallenteet, tehtävät, itsenäinen opiskelu

Lisätietoja opiskelijoille

Ennakkovaatimuksena perusosaaminen porotaloudesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeisiä prosesseja (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta, logistiiikan perusteet).

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta, logistiiikan perusteet) vertaillen niitä muunlaisen yritystoiminnan prosesseihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit (talousanalyysi, investointilaskenta, riskit ja niiden hallinta, logistiiikan perusteet) tarkastelleen niitä kehittävästi ja vertaillen niitä muunlaisen yritystoiminnan prosesseihin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen opetukseen, harjoitusten suorittaminen hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeisiä prosesseja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit vertaillen niitä muunlaisen yritystoiminnan prosesseihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa porotalouden hallinnon ja liiketoiminnan johtamisen keskeiset prosessit tarkastellen niitä kehittävästi ja vertaillen niitä muunlaisen yritystoiminnan prosesseihin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Tavoitteet

You become familiar with reindeer as an animal, reindeer husbandry, owners and cooperatives. You learn about the reindeer herding year, nutrition, breeding and economics in reindeer husbandry. You identify reindeer products and reindeer as a source of culture. You understand the relationship of reindeer husbandry and other livelihoods (e.g. tourism, forestry, agriculture) in the north. You identify the reindeer husbandry adaptions in changing environment.

Sisältö

The course has nine modules.
1. Reindeer as an animal
2. Reindeer husbandry, owners and cooperatives
3. Reindeer herding year
4. Work in reindeer herding
5. Reindeer nutrition and breeding
6. Reindeer products and economics in reindeer husbandry
7. Reindeer in changing environment
8. Reindeer husbandry and other livelihoods
9. Reindeer as a source of culture

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass/Fail
The assessment of the course: the groups hand in a portfolio based on the instructions available in Moodle.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Kirsi Muuttoranta
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Tavoitteet

You become familiar with reindeer as an animal, reindeer husbandry, owners and cooperatives. You learn about the reindeer herding year, nutrition, breeding and economics in reindeer husbandry. You identify reindeer products and reindeer as a source of culture. You understand the relationship of reindeer husbandry and other livelihoods (e.g. tourism, forestry, agriculture) in the north. You identify the reindeer husbandry adaptions in changing environment.

Sisältö

The course has nine modules.
1. Reindeer as an animal
2. Reindeer husbandry, owners and cooperatives
3. Reindeer herding year
4. Work in reindeer herding
5. Reindeer nutrition and breeding
6. Reindeer products and economics in reindeer husbandry
7. Reindeer in changing environment
8. Reindeer husbandry and other livelihoods
9. Reindeer as a source of culture

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Pass/Fail
The assessment of the course: the groups hand in a portfolio based on the instructions available in Moodle.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Juho Haveri-Heikkilä
Vastuuhenkilö

Juho Haveri-Heikkilä

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ensisijaiset: Tunnistaa yleisimmät kaupalliset sienet, niiden näköislajit sekä yleisimmät myrkylliset sienet. Tuntee tavanoamisen ja luomutalteenoton, siihen vaikuttavat tekijät sekä lainsäädännön ja kaupan. Tietää sienten kasvupaikat, satovaihtelut ja sienten esiintymiseen ja laatuun vaikuttavat tekijät. Osaa ohjata muita sienten tunnistamisessa, talteenotossa ja käytössä ja organisoida talteenottokoulutuksen ja toimia siinä opettajana.
Täydentävät: Tuntee yleisimpien kauppasienten lisäksi laajasti muita sieniä. Tuntee sienituotteiden markkinoita.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Opetusmateriaaliksi suositellaan:

Sieniopas- taskukirja sienten tunnistukseen, Jarkko korhonen ( hyvä maastoon)

Suomen sieniopas (kasvimuseo/WSOY), Pertti Salo, Tuomo Nimelä ja Ulla Salo (kattava sieniteos suomalaisista sienistä)

Opetusmenetelmät

Luennot, maasto-opetus
Opintojaksolle otetaan max 25 opiskelijaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssin suorittamiseen vaaditaan läsnäoloa (15-19.8) maastoharjoituksissa. yksi maastoharjoitus 15.9 joka on myöhäistenlajien päivä mutta vapaavalintainen. Ennen Lähijaksoa tulee tehdä ennakkotehtävä yleisimmistä ruokasienistä ja niiden näköislajeista. Nimestä riippumatta kurssilla suoritetaan virallinen sienipoimijakortti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2: Tunnistaa tunnistustentin lajeista 50-70 % ja tuntee yleisimpiä kaupallisia sieniä ja niiden näköislajeja sekä joitakin myrkyllisiä sieniä. Tietää sienten alkutuotantoon liittyvät eri vaiheet ja tiedostaa kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Tietää sieniin liittyvät lainsäädännön ja kaupan perusteet. Osaa ohjatusti suunnitella poimijakoulutuksen sisällön ja on mukana poimijakoulutuksen toteutuksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4: Tunnistaa tunnistustentin lajeista 70-90 % ja tuntee yleisimmät kaupalliset sienet ja niiden näköislajit sekä joitakin myrkyllisiä sieniä ja osaa kertoa niiden yleisimmät tuntomerkit. Tuntee sienten alkutuotantoon liittyvät eri vaiheet ja ymmärtää laatuun ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Tuntee lainsäädännön ja kaupan perusteet ja osaa toimia niiden mukaisesti. Osaa suunnitella poimijakoulutuksen sisällön ja toimia kouluttajana poimijakoulutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Tunnistaa tunnistustentin lajeista 70-90 % ja tuntee yleisimmät kaupalliset sienet ja niiden näköislajit sekä joitakin myrkyllisiä sieniä ja osaa kertoa niiden yleisimmät tuntomerkit. Tuntee sienten alkutuotantoon liittyvät eri vaiheet ja ymmärtää laatuun ja kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Tuntee lainsäädännön ja kaupan perusteet ja osaa toimia niiden mukaisesti. Osaa suunnitella poimijakoulutuksen sisällön ja toimia kouluttajana poimijakoulutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävä ja arvioitava essee, maastot ja siententunnistuskoe

Tavoitteena on lisätä ja syventää sienten tunnistustietoja ja -taitoja ja antaa valmiuksia jakaa sieni osaamistasi. Poimijakortin suorittamisessa paneudutaan sienten tunnistamiseen, talteenottoon ja käyttöön. Lisäksi opiskellaan sienineuvontaan liittyviä asioita niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Tunnistat tärkeimmät hyvät ruokasienet ja niiden näköislajit sekä vaarallisimmat myrkkysienet. Sinulla on monipuolinen näkemys sienistä, niiden kasvutavasta, käytöstä ja säilönnästä. Sinulla on myös taito neuvoa toisia tunnistamaan hyviä ruokasieniä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 08.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ensisijaiset: Osaa yksityismetsänhoidon perusteet (metsien kasvatus, uudistus, maanhoito, puunmittaus, monikäyttö) ja osaa arvioida metsätalouden merkitystä poro- ja maatilataloudessa. Tuntee yksityismetsätalouden organisaatiot. Tuntee yksityismetsätalouden teknologiaa.
Täydentävät: Osaa puukaupan eri muodot ja niiden kannattavuuden metsänomistajan kannalta. Osaa kiinteistökaupan menettelyt ja metsäomaisuuden arvioinnin.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksyisin syys-marraskuu hybriditoteutuksena eli pakolliset maastot ja verkko- tai kontaktiluennot.

Oppimateriaalit

Kurssikirja Metsäkoulu, Metsäkustannus, uusin painos. Opiskelija hankkii itselleen!

Relaskooppi tarvitaan metsänmittaukseen ja metsätaitoiluun. Opiskelija hankkii itselleen!

Muu osoitettu materiaali verkosta: metsäkeskus, mhy, tapio, metsälaki, PEFC ja FSC-sertifikaatit

Opetusmenetelmät

Kurssikirja Metsäkoulu, Metsäkustannus, uusin painos. Opiskelija hankkii itselleen!

Maastopäivät 3 päivää, pakollinen läsnäolo. Aiheet metsänmittaus, metsänkäsittelyt ja luonnonhoito sekä metsätalouden koneet ja hakkuutyömaa. Relaskooppi tarvitaan- opiskelija hankkii itselleen!

Luennot AC ja kontakti. Luennoilla valmistelut maastopäiviin ja itsenäisiin oppimistehtäviin. Suositeltavaa olla paikalla!

Kurssi mahdollistaa osallistumisen metsätaitoiluun yhdessä metsäinsinööriopiskelijoiden kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin yhteistyökumppaneina MHY, Rovaniemi, Metsäkeskus, Lappi ja koulutusyhtymä REDU, metsäkoulutus maasto-osuuksia mahdollistamassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodlessa sovittuna aikana teoriaosuus.

Maastopäivät omatoimisesti, mikäli ei ole paikalla muun ryhmän mukana lukujärjestykseen merkittynä aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssikirja Metsäkoulu, Metsäkustannus, uusin painos. Opiskelija hankkii itselleen!
Kirjatentti moodlessa teoriaosuudesta ilman luentoja.

Pakolliset maastopäivät 3päivää muun porukan mukana osoittamassa omaa osaamistaan ilman opettajajohtoista luennointia.
Vastaavat itseopiskelutehtävä tehtynä kuin mitä muutkin suorittavat kurssille.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssille on opiskelijan hankittava kurssikirja Metsäkoulu ja oma relaskooppi metsänmittausta varten.

Kurssi mahdollistaa asianmukaisesti suoritettuna jatko-opiskelumahdollisuuden metsätalouden opiskelijoiden kanssa: Metsätaitoilu (erikoiskurssi, jossa 1 maastopäivä), puubioenergian tuotanto 5op ja riistatalouden erikoiskysymykset 5 op.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää yksityismetsänomistajan tarvitsemat perusteet puun tuottamisesta, puunhankinnasta ja kannattavuudesta sekä toimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja tukijärjestelmistä. Tietää monikäytön mahdollisuuksia ja tuntee metsäsuunnitelman. Tietää yksityismetsätalouden organisaatioita ja niiden tarjoamia palveluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tuntee yksityismetsänomistajan tarvitsemat perusteet puun tuottamisesta, puunhankinnasta ja kannattavuudesta sekä toimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja tukijärjestelmistä. Tuntee monikäytön mahdollisuuksia ja tuntee metsäsuunnitelman. Tuntee yksityismetsätalouden organisaatiot ja niiden tarjoamat palvelut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa yksityismetsänomistajan tarvitsemat perusteet puun tuottamisesta, puunhankinnasta ja kannattavuudesta sekä toimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja tukijärjestelmistä. Osaa arvioida monikäytön mahdollisuuksia ja tuntee metsäsuunnitelman käytön. Osaa yksityismetsätalouden organisaatiot ja niiden tarjoamat palvelut arvioiden niiden toimivuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hylätty - K5
Arvioidaan:
Maastopäivät*3 hyväksytty/hylätty.
Kurssin itseopiskelutehtävä hyväksytty/hylätty.
Tentti 0-5, jonka perusteella kurssiarvosana.