Siirry suoraan sisältöön

Agrologikoulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Agrologikoulutus (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(R61M21S)
Agrologikoulutus (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(R61M20S)
Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Tia Lämsä
Vastuuhenkilö

Tia Lämsä

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hakea tietoa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa
- selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen)
- tunnistaa vientiprosessiin liittyvät vastuut
- hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit
- hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet.

Sisältö

Elintarvikealan
- lainsäädäntö, rajoitukset ja vaatimukset
- viennin vaatimukset
- vientiprosessin vastuut
- kansainväliset kauppasopimukset ja kuljetusten erityispiirteet.

Aika ja paikka

Toteutus on verkossa

Oppimateriaalit

Luennot
Moodlessa jaettava materiaali
Ilmoitettava kirjallisuus ja verkosta löytyvä materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot
Opetus toteutetaan verkossa, luennot tallennetaan ja ovat saatavissa verkkoympäristössä.
Tehtävät palautetaan verkossa annettuihin määräpäiviin mennessä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolta ei ole erillistä tenttiä. Arvioidaan palautettavien oppimistehtävien avulla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa:
- selostaa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa
- selvittää elintarvikevientiin liittyviä vientivaatimuksia (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen)
- tunnistaa vientiprosessiin liittyviä vastuita
- tunnistaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittia asioita ja sopimuksiin liittyviä riskejä
- hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyviä erityispiirteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa:
- hakea tietoa elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa
- selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen)
- tunnistaa vientiprosessiin liittyvät vastuut
- hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit
- hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa:
- hakea tietoa ja soveltaa lähteitä elintarvikkeisiin liittyvästä lainsäädännöstä sekä rajoituksista ja vaatimuksista eri maissa
- selvittää elintarvikevientiin liittyvät vientivaatimukset (mm. vientiasiakirjat, tullinimikkeet ja vientikaupan arvonlisäverotuksen)
- tunnistaa vientiprosessiin liittyvät kokonaisvastuut
- hahmottaa kansainvälisissä kauppasopimuksissa sovittavat asiat ja sopimuksiin liittyvät riskit
- hahmottaa kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät erityispiirteet ja niiden vaikutuksen elintarvikealaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteena ovat oppimistehtävät.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Jokela
Vastuuhenkilö

Kirsi Jokela

Opiskelijaryhmät
 • R61M21S
  Agrologikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia luonnonvaratalouden ja maaseutuelinkeinojen vaativammissa tehtävissä syventäen ja laajentaen ammatillista osaamistaan tavoitteena kehittyminen asiantuntijaksi.

Sisältö

Harjoittelu maaseutuelinkeinojen organisaatiossa

Opetusmenetelmät

Opiskelija laajentaa osaamistaan tutustumalla alan kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin ja toimintaympäristöihin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYL: työtehtävät jätetty suorittamatta, kirjallisia dokumentteja ei ole palautettu

HYV: työtehtävät suoritettu vaatimusten mukaan, kirjalliset dokumentit palautettu ja hyväksytty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun suorittaminen ja raportointi hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

10 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Jokela
Vastuuhenkilö

Kirsi Jokela

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja -tehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa maaseutuelinkeinojen suorittavia töitä
- Opiskelija ymmärtää suorittavien tehtävien merkityksen osana ruoantuotannon ketjua
- Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä.

Sisältö

Suorittavan työn perusharjoittelu maaseutuelinkeinojen organisaatiossa
Työyhteisössä toimiminen harjoittelupaikassa

Opetusmenetelmät

Opiskelija perehtyy alan keskeisiin käytännön työtehtäviin tilatasolla sekä yrityksissä, organisaatioissa, tutkimuslaitoksissa, hankkeissa jne.

Soveltaa tietoja ja taitoja työelämässä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYL: työtehtävät jätetty suorittamatta, kirjallisia dokumentteja ei ole palautettu

HYV: työtehtävät suoritettu vaatimusten mukaan, kirjalliset dokumentit palautettu ja hyväksytty

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on suorittanut harjoittelun, tuntee maaseutuelinkeinojen työtehtäviä ja osaa raportoida niistä ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 17.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Jokela
Vastuuhenkilö

Kirsi Jokela

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää peltokasvien kasvu- ja viljelyominaisuudet
- Osaa kasvituotantoon liittyvät viljelytoimet ja peltojen perusparannukset tavanomaisessa ja luomuviljelyssä
- Tuntee maan kasvukunnon ylläpitoon vaikuttavat tekijät ja kestävän viljelyn periaatteet
- Ymmärtää viljelytoimien ja maan kasvukunnon merkityksen kasvien kasvuun ja satoon.

Sisältö

Kasvinjalostuksen vaikutus kasvien ominaisuuksiin
Maan muokkaus ja kylvö
Peltojen perusparannukset ja maan kasvukunnon ylläpito (ojitus, kalkitus, viljelykierto)
Viljelytoimet ja niiden kestävä toteutus (lannoitus, kasvinsuojelu)
Luomuviljelyn perusteet

Aika ja paikka

18.1.-30.3.2022, Zoom

Oppimateriaalit

Heinonen, R. 1992. Maa, viljely ja ympäristö
Salaojayhdistys 2009. Maan vesi- ja ravinnetalous: Ojitus, kastelu ja ympäristö
Seppänen Mervi (toim.) 2008. Peltokasvien tuotanto.
Tiainen Risto (toim.) 2005 Maatilatalouden teknologia.
Maan rakenteen hoito. 2002. Tieto tuottamaan 98. ProAgria Keskusten liitto
Peltonen Jari & Harmoinen Taina (toim.) 2009. Ravinteet kasvintuotannossa. Tieto tuottamaan 127. ProAgria Keskusten liitto.
Toukoluoto, Nina & Peltonen, Sari (toim.) 2015. Viljelykiertojen monipuolistaminen. ProAgria Keskusten Liitto.
Seppänen, Mervi & Kurppa, Sirpa & Rinne, Marketta & Alakukku, Laura. 2019. Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto.Maahenki Oy.
Rajala Jukka. luonnonmukainen maatalous. 2006. https://docplayer.fi/2869209-Luonnonmukainen-maatalous.html
Muut osoitetut ajankohtaiset materiaalit

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohta sovitaan opintojakson aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Käsiteltävät aiheet: kasvinjalostus, maan muokkaus, kylvö, kylvösiemen, peltojen kunnostus, peltojen vesitalouteen vaikuttaminen, kasvinvuorotus, kalkitus, lannoitus, kasvinsuojelu, luonnonmukaisen viljelyn perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tietää kasvituotannon perusteet ja viljelytoimet ja niiden vaikutuksen kasvuun ja satoon. Osaa vertailla tavanomaista tuotantoa ja luomutuotantoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa maan hoidon, peltojen vesitalouden, kalkituksen, lannoituksen ja kasvinsuojelun perusteet ja niiden kestävät toteutusmenetelmät ja ymmärtää niiden merkityksen kasvituotantoon kokonaisuutena. Tuntee ja osaa vertailla luomu- ja tavanomaista tuotantoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee maan hoidon, peltojen vesitalouden, kalkituksen, lannoituksen sekä turvallisen kasvinsuojelun perusteet ja menetelmät ja osaa suunnitella tarvittavia toimia tuottavan viljelyn kannalta ympäristönäkökohdat huomioiden. Osaa luomu- ja tavanomaisen tuotannon erot vertaillen niitä monipuolisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko HYL-5

Arvioinnin perusteet: aktiivinen osallistuminen luennoille, tehtävien ja tenttien suorittaminen ajallaan ja hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne kasvituotannon perusteita ja tärkeimpiä viljelytoimia eikä hahmota niiden vaikutusta kasvien kasvuun ja sadontuotantoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää kasvituotannon perusteet ja viljelytoimet sekä niiden vaikutuksen kasvuun ja satoon. Osaa vertailla tavanomaista ja luomutuotantoa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa maan hoidon, peltojen vesitalouden, kalkituksen, lannoituksen ja kasvinsuojelun perusteet ja niiden kestävät toteutusmenetelmät ja ymmärtää niiden merkityksen kasvituotantoon kokonaisuutena. Tuntee luomu- ja tavanomaisen tuotannon erot vertaillen niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa maan hoidon, peltojen vesitalouden, kalkituksen, lannoituksen sekä turvallisen kasvinsuojelun perusteet ja menetelmät ja osaa suunnitella tarvittavia toimia tuottavan viljelyn kannalta ympäristönäkökohdat huomioiden. Ymmärtää luomu- ja tavanomaisen tuotannon erot vertaillen niitä monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Laura Post
 • Kirsi Muuttoranta
 • Karoliina Majuri
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tuntee pohjoisen Suomen tuotantoeläimet ja niiden merkityksen alueelle
- Tietää eläinten ravitsemukselliset tarpeet ja tuotantoympäristön
- Tuntee eläinten lajityypillisen käyttäytymisen ja ymmärtää eläinten hyvinvoinnin periaatteet sekä merkityksen
- Tietää tärkeimmät hoitotoimenpiteet ja niiden vaikutuksen eläintuotteiden laadulle
- Ymmärtää talouden merkityksen eläintuotannossa.

Sisältö

Tuotantoeläimet ja niiden tarpeet
Ravitsemus ja tavallisimmat rehut
Hyvinvointi ja terveydenhoito
Tuotantoympäristö
Kotieläintuotannon työt

Aika ja paikka

Loue, Lapin amk Jokiväylä, Zoom, kevät 2022

Oppimateriaalit

ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Elä- ja lähiopetus, ilmoitetaan tarkemmin Moodlessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ilmoitetaan Moodlessa (tehtävät ja Moodle-tentti)

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tietää perusteet tuotantoeläinten ravitsemuksesta, tuotantoympäristöstä, käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista. Tietää perusteet hoitotoimenpiteistä ja tietää taloudellisen tuotannon perusperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa eläinten ravitsemukselliset tarpeet ja siihen vaikuttavat tekijät. Tunnistaa eläinten käyttäytymisen ja tuotantoympäristön tärkeimmät piirteet eläimen hyvinvoinnin kannalta. Ymmärtää eläinten hoidon tavoitteet ja tuotannon taloudellisia periaatteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tuntee eläinten ravitsemukselliset tarpeet ja niihin vaikuttavat tekijät. Ymmärtää eläinten käyttäytymisen periaatteet, elinympäristön ja hyvinvoinnin vaikutukset käyttäytymiseen. Osaa arvioida tuotantoympäristön, hyvinvoinnin ja hoitotoimenpiteiden merkitystä eläimelle ja eläintuotteiden laadulle. Ymmärtää eläintuotannon yritystoimintana.

Hylätty (0)

Ei täytä arviointikriteereitä tyydyttävän suorituksen tasolla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää nautojen ja lampaiden peruskäsittelyn, päivittäiset hoitotoimenpiteet ja pitopaikan lainsäädännön. Tietää kotieläinten elimistön rakenteen ja toiminnan perusasiat.  Tietää kotieläinten ravitsemukselliset lähtökohdat. Tietää rehujen eroavaisuuksia. Tietää eläinten hyvinvoinnin lähtökohdat

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tunnistaa nautojen ja lampaiden peruskäsittelyn lisäksi niiden päivittäisten hoitotoimenpiteiden ja pitopaikan merkityksen eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin. Tuntee kotieläinten ja poron rakenteen ja toiminnan. Tuntee kotieläinten ja poron ravitsemukselliset perusteet. Tuntee eri rehujen tuotannollisia vaikutuksia. Tuntee eläinten hyvinvoinnin perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa nautojen ja lampaiden peruskäsittelyn. Ymmärtää eläinten päivittäisten hoitotoimenpiteiden ja pitopaikan vaikutuksen eläinten tuotokseen ja hyvinvointiin. Osaa vertailla eroavaisuuksia eri kotieläinten elimistön rakenteissa ja toiminnassa. Osaa vertailla eri eläinlajien ravitsemuksellisia tarpeita. Osaa valita eläinlajille sopivia rehuja. Osaa arvioida eläinten hyvinvointia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 17.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Anu Tossavainen
Vastuuhenkilö

Anu Tossavainen

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tuntee luonnontuotealan toimialan ja osaa tunnistaa sen laajuuden
- Tunnistaa erilaisten luonnontuotteiden keskeiset käyttökohteet ja osaa erottaa syötävät ja ei-syötävät raaka-aineet
- Tietää luonnontuotealan keskeiset organisaatiot
- Tuntee alaa säätelevää lainsäädäntöä
- Tuntee luonnontuotealan markkinat ja trendit
- Ymmärtää raaka-aineiden myynti- ja ostotoimintojen käytänteitä ja prosesseja.

Sisältö

Lainsäädäntö
Organisaatiot
Jokamiehenoikeudet
Toimialakatsaukset ja raportit
Markkinat ja trendit
Vastuut ja vastuualueet
Raaka-aineiden myynti- ja ostotoiminnot

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Pirinen, H. (Toim.), Luonnontuoteopas — Toimintaympäristö, työskentely ja tuotteistaminen luonnontuotealalla (Opetushallitus 2020).
Moisio, S. (Toim.), Luonnonyrttiopas (Opetushallitus 2022).
Moisio, S., Törrönen R., Luonnonmarjat (Opetushallitus 2021).
Bonsdorff, T., Hopsu-Neuvonen A., Huhtinen S., Korhonen J., Kosonen L. Moisio S., Palmén J. Sienimetsästä markkinoille (Opetushallitus 2022).
Luonnontuotealan toimialaraportti (TEM).
Marsi - kauppaantulomäärät 2021 (Ruokavirasto).

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Lisätietoja opiskelijoille

Vierailija: Luonnontuotealan toimialapäällikkö Sirkku Wacklin, trendit ja luonnontuoteala tänä päivänä (Toimialaraportti 2022).

Etäopetuksen yhteydessä tehdään tehtäviä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Ymmärtää toimialan perusteet ja tunnistaa luonnontuotteiden keskeiset käyttökohteet. Tietää alalla toimivia organisaatioita ja tuntee jokamiehenoikeudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Hallitsee luonnontuotteiden perusteet ja tunnistaa toimialan laajuuden. Tietää alan trendejä, markkinoita ja organisaatiotahot. Tuntee jokamiehenoikeudet, alaa säätelevää lainsäädäntöä sekä raaka-aineen myynti- ja ostoprosessin kulun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tuntee toimialakokonaisuuden, organisaatiot ja alan taustatekijät. Opiskelijalla on laaja-alainen ja reaaliaikainen tietämys alan markkinoista ja trendeistä. Ymmärrys eri raaka-aineiden myynti- ja ostotoimintojen käytänteistä ja prosessin kulusta on kattava.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen ja luonnontuotealan raportin laatiminen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.04.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Anu Tossavainen
Vastuuhenkilö

Anu Tossavainen

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää kestävän keruun periaatteet
- Hallitsee kestävästi erilaisille luonnontuotteille soveltuvat keruu-, käsittely-, kauppakunnostus-, pakkaus- ja varastointitoiminnot
- Tietää luonnontuotteiden satoon vaikuttavat tekijät
- Tuntee luonnontuotteiden laatukriteerit ja osaa arvioida raaka-aineen laadun aistinvaraisesti
- Tuntee luonnontuotteiden arvoketjuja
- Osaa laatia suunnitelman raaka-aineen logistisille toimenpiteille ja välivarastoinnille ottaen tarvittaessa huomioon muun muassa kylmäketjun katkeamattomuuden
- Osaa erilaiset käsittelymenetelmät ja osaa käsitellä luonnontuotteet kullekin kasville parhaiten sopivilla kuivaus- ym. menetelmillä
- Osaa valita sopivat pakkausmateriaalit käsittelymenetelmien mukaan ja tuntee pakkausmateriaalien laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö

Keruuluvat ja kestävä keruu
Satovaihtelut ja -määrät
Laatukriteerit
Logistiikka ja toimitusketju
Raaka-aineiden keruu, esikäsittely ja kauppakunnostustoimet biolabrassa
Pakkaus ja varastointi
Keruu- ja käsittelymenetelmät, fraktiointimenetelmät
Pakkausmateriaalin valinta
Säilöntätavat ja -menetelmät

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Pirinen, H. (Toim.), Luonnontuoteopas — Toimintaympäristö, työskentely ja tuotteistaminen luonnontuotealalla (Opetushallitus 2020).
Pirinen, H. Laatua luonnon raaka-aineiden talteenottoon - LUONNON RAAKA-AINEIDEN TALTEENOTON LAATUKÄSIKIRJA (Suomen Metsäkeskus 2022).
Sarvaala M., Rutila H., Mansikkamäki T., Selin J., Lisätuloa koivun mahlasta –opas keruuseen ja käsittelyyn.
Niemi S., Lapin luonnon antimista (Rovaniemen ammattikorkeakoulu)

Lisäksi opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Verkko- ja lähiopetus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on kaksi lähipäivistä koostuvaa opetusta huhti- ja kesäkuussa. Lähijaksoilla tehdään keruuharjoituksia maastossa. Kesäkuun lähipäivien aikaan opetusta on maaston lisäksi Biolabrassa. Kesäkuun viikon aikana laaditaan mm. keruu- ja omavalvontasuunnitelmat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tietää luonnontuotteiden keruun, käsittelyn ja varastoinnin perusteet. Ymmärtää logistisia toimintoja. Osaa toimia kestävän keruun periaatteita noudattaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn kokonaisuuden kestävästi sisäistäen logististen ja varastointitoimien merkityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee luonnontuotteiden keruun ja käsittelyn laadukkaasti ja kestävästi. Taitaa logistiikan, toimitusketjujen sekä varastoinnin toimenpiteet. Osaa raaka-aineiden esikäsittely- ja kauppakunnostustoimet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: aktiivinen osallistuminen ja tehtävien/suunnitelmien hyväksytysti tekeminen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Kirsi Muuttoranta
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tutkimustyön teoreettiset lähtökohdat, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavat ja niiden keskeiset metodit sekä kehittämistyön keskeiset piirteet
- tuntee annetun ohjeistuksen mukaiset opinnäytetyön rakennemallit sekä opinnäytetöiden arviointiperusteet
- osaa tieteellisen kirjoittamisen keskeiset kriteerit sekä kykenee hakemaan sähköisiin ja kirjallisiin lähteisiin perustuvaa lähdetietoa
- osaa kvantitatiivisen aineiston tilastollisen käsittelyn perusteet.

Sisältö

Tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteet
Tilastotiede
Tieteellinen kirjoittaminen
Opinnäytetyön aloittaminen, opinnäytetyösuunnitelma

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään aikavälillä 13.3.2023 - 30.4.2023 Rovaniemen Jokiväylän kampuksella sekä Zoomissa. Opetussessiot aikavälillä 13.3. - 6.4.2023.
Tämä toteutus on integroitu tutkimusmenetelmien osalta maaliskuussa alkavaan opinnäytetyön ryhmäohjaukseen, jolloin sekä menetelmäopinnot että ryhmäohjaus voidaan aloittaa samanaikaisesti.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan luennoilla ja harjoituksilla.Siinä on tilastomatematiikkaa, viestintää sekä tutkimusmenetelmien osuus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, kukin opettaja antaa osaltaan arvioitavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opintojaksosta haetaan korvaavuus esimerkiksi aikaisemman korkeakoulun tutkintoon liittyvän lopputyön perusteella, kannattaa olla mukana viestinnän osuudella, jossa esitellään Lapin amkin opinnäytetöihin liittyvät muotoseikat.

Sisällön jaksotus

Ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät ja työprosessit sekä eettiset vaatimukset. Hän osaa ohjatusti laatia opinnäytetyön suunnitelman Lapin amkin ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, jossa on kehitettävää sujuvuudessa, ymmärrettävyydessä ja merkintätavoissa. Lähde- ja viittausmerkinnöissä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit sekä eettiset säännöt hyvin ja osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä opponentin arvioinnin Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen tekstin tyylejä ja malleja. Teksti on osittain sujuvaa, ymmärrettävää ja lähde- ja viitemerkinnät ovat enimmäkseen oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit sekä eettiset säännöt hyvin ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti. Hän osaa tehdä itsenäisesti opinnäytetyösuunnitelman sekä osaa soveltaa opponentin arviointiohjetta monipuolisesti perustellen Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa erinomaista, vakuuttavaa, lähes virheetöntä tieteellistä tekstiä, jossa lähde- ja viitemerkinnät ovat selkeitä. Teksti on erittäin selkeää, sujuvaa ja ymmärrettävää.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tilastomatematiikan osio arvioidaan asteikolla Hyväksytty / Hylätty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelijan suoritus ei täytä tyydyttävän suorituksen kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät ja työprosessit sekä eettiset vaatimukset. Hän osaa ohjatusti laatia opinnäytetyön suunnitelman Lapin amkin ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, jossa on kehitettävää sujuvuudessa, ymmärrettävyydessä ja merkintätavoissa. Lähde- ja viittausmerkinnöissä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit sekä eettiset säännöt hyvin ja osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä opponentin arvioinnin Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen tekstin tyylejä ja malleja. Teksti on osittain sujuvaa, ymmärrettävää ja lähde- ja viitemerkinnät ovat enimmäkseen oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit sekä eettiset säännöt hyvin ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti. Hän osaa tehdä itsenäisesti opinnäytetyösuunnitelman sekä osaa soveltaa opponentin arviointiohjetta monipuolisesti perustellen Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa erinomaista, vakuuttavaa, lähes virheetöntä tieteellistä tekstiä, jossa lähde- ja viitemerkinnät ovat selkeitä. Teksti on erittäin selkeää, sujuvaa ja ymmärrettävää.

Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus
Opettaja
 • Veikko Maijala
Vastuuhenkilö

Veikko Maijala

Opiskelijaryhmät
 • RA61M22S
  Agrologikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tuntee porotalouden merkityksen Pohjois-Suomessa
- Hallitsee porotalouden peruskäsitteistön
- Osaa tehdä porotalouden käytännön töitä, kuten porojen kokoaminen ja ruokinta.
- Tietää porotalouden toimintakentän
- Tietää poronhoitajan oikeudet ja velvollisuudet paliskunnassa
- Tietää miten paliskunta on organisoitunut
- Osaa keskeisimmät asiat poronhoitoa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Sisältö

Porotalouden työt
Porotalouden organisaatio
Poronhoito
Poronhoitoa ohjaava lainsäädäntö
Poron erityispiirteet ja ravitsemus
Rakennelmat ja laitteet

Aika ja paikka

viikolla 40 etäopetus
viikolla 41 Rovaniemellä maasto-opetus (10.10. - 12.10. 2022)
kevät 2022 etäopetus

Oppimateriaalit

www.paliskunnat.fi
sekä opintojakson alussa määritetty materiaali

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, etäopetus ja lähi/maasto-opetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toiminta paliskuntien kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kerrotaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos porotöistä kokemusta niin porotyöt osion voi tehdä itsenäisesti valitsemassaan paliskunnassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Osaa ohjattuna tehdä poronhoidon töitä. Hahmottaa suppeasti poronhoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä. Tunnistaa poronhoitajan toiminnan paliskunnassa. Tunnistaa porotalouden merkitystä Pohjois-Suomessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa itsenäisesti tehdä poronhoidon töitä. Osaa keskeisen poronhoitoa ohjaavan lainsäädännön. Tietää paliskunnan toimintaperiaatteen ja tietää osakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Tunnistaa porotalouden merkityksen Pohjois-Suomessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Osaa tehdä itsenäisesti poronhoidon töitä ja vertailla työmenetelmiä. Osaa keskeisen poronhoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tietää sen merkityksen poronhoidon kehittämisessä. Osaa toimia paliskunnan osakkaana. Tietää porotalouden merkityksen Pohjois-Suomessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen maasto-opetukseen, oppimispäiväkirja, tentti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa ohjattuna tehdä poronhoidon töitä. Hahmottaa suppeasti poronhoitoa ohjaavaa lainsäädäntöä. Tunnistaa poronhoitajan toiminnan paliskunnassa. Tunnistaa porotalouden merkitystä Pohjois-Suomessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa itsenäisesti tehdä poronhoidon töitä. Osaa keskeisen poronhoitoa ohjaavan lainsäädännön. Tietää paliskunnan toimintaperiaatteen ja tietää osakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Tunnistaa porotalouden merkityksen Pohjois-Suomessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa tehdä itsenäisesti poronhoidon töitä ja vertailla työmenetelmiä. Osaa keskeisen poronhoitoa ohjaavan lainsäädännön ja tietää sen merkityksen poronhoidon kehittämisessä. Osaa toimia paliskunnan osakkaana. Tietää porotalouden merkityksen Pohjois-Suomessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 25.09.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Agrologikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Agrologikoulutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii perustietoja saamelaiskulttuurista. Opiskelija kehittää omaa ammatillista osaamistaan tarkastelemalla yhteiskuntaa ja oppimista alkuperäiskansojen ja vähemmistökulttuurien näkökulmasta. Opiskelija kehittää omaa kulttuurista osaamistaan ja toimivalmiuksia saamelaiskulttuurin parissa.

Koulutukseen osallistujan saamelaiskulttuurin tuntemus lisääntyy. Hän tietää perusasioita saamelaiskulttuurista ja osaa myös päivittää tietojaan saamelaiskulttuurista. Hän pystyy huomioimaan ihmisten erilaisen kulttuuritaustan omassa elämässään ja osaa integroida saamelaiskulttuuria oman alansa työhön. Lisäksi osallistuja oppii tiedostamaan yhdenvertaisuuden haasteita.

Saamelaiskulttuurin osalta osallistujalla on koulutuksen käytyään yleistä tietoa saamen kielistä ja saamelaisesta kulttuurista. Hän osaa nimetä Suomessa asuvat saamelaisryhmät, saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Lisäksi opiskelija tietää myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisista sekä alkuperäiskansayhteistyöstä.

Sisältö

Yleistietoa saamelaisista ja saamelaisalueesta: saamen kielet, saamenpuvut, saamelaisryhmät Suomessa, saamelaiskäräjät ja itsehallinto, Saamelaisten yhdistystoiminta ja Saamelaisneuvosto, YLE Sápmi, kansalliset symbolit, ČSV. Saamelaisalueen historia ja yhteiskunta sekä sen muutokset, asuminen ja elämäntapa, vuotuiskierto, luontosidonnaisuus ja elinkeinot. Saamelaiset Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä sekä arktisen alueen alkuperäiskansayhteistyö. Saamelaisten suullinen kertomaperinne, kirjallisuus, musiikki/joiku ja nykytaide. Saamelainen maailmankuva, muinaisuskonto ja uskomukset. Ruoat ja ruokailuun liittyvä tapaperinne. Sámi Duodji - saamelainen käsityö.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Koulutus toteutuu Adobe Connect tai M365 Teams etäopetusjärjestelmässä sekä Moodle-oppimisympäristössä keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 12.30-15.00. Koulutus alkaa 28.9.2022 ja koulutus päättyy 16.12.2022.

Koulutuksen toteuttaa Saamelaisalueen koulutuskeskus

Opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan etäopintoina Adobe Connect tai MS Teams -etäopetusjärjestelmässä. Opinnoissa hyödynnetään Moodle-oppimisalustan lisäksi sosiaalisen median, yhteisöllisten oppimisalustojen ja mobiililaitteiden opetuskäytön mahdollisuuksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa kertoa perusteita saamelaiskulttuurista ja saamen kielestä. Hän tietää saamelaiskulttuurin vaikutuksia omaan työhönsä. Hän osaa kertoa yhdenvertaisuuden haasteita. Hän osaa nimetä Suomessa asuvia saamelaisryhmiä, saamelaisia elinkeinoja sekä kertoa saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän osaa kertoa saamelaisten historiaa. Opiskelija tietää myös Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisista sekä alkuperäiskansayhteistyöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa kuvailla perusasioita saamelaiskulttuurista ja osaa myös päivittää tietojaan saamelaiskulttuurista. Hän pystyy huomioimaan ihmisten erilaisen kulttuuritaustan omassa elämässään ja osaa integroida saamelaiskulttuuria oman alansa työhön. Opiskelija oppii tiedostamaan yhdenvertaisuuden haasteita. Hän osaa nimetä Suomessa asuvat saamelaisryhmät, saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia pääelementtejä. Hän tietää myös saamelaisen historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Lisäksi opiskelija tietää Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisista sekä alkuperäiskansayhteistyöstä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa kuvailla ja soveltaa perusasioita saamelaiskulttuurista ja osaa myös päivittää tietojaan saamelaiskulttuurista. Hän pystyy huomioimaan ihmisten erilaisen kulttuuritaustan omassa elämässään ja osaa integroida saamelaiskulttuuria oman alansa työhön. Opiskelija oppii tiedostamaan yhdenvertaisuuden haasteita. Hän osaa nimetä Suomessa asuvat saamelaisryhmät, saamelaiset elinkeinot ja kuvailla saamelaisuuden alueelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset pääelementit. Hän tietää saamelaisten historian keskeisiä tapahtumia ja käännekohtia. Lisäksi opiskelija tietää Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisista sekä alkuperäiskansayhteistyöstä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ennakkotehtävän suorittaminen, aktiivinen osallistuminen oppitunneille, harjoitukset, mahdolliset saamelaiskulttuuritapahtumat/seminaarit, koe ja/tai essee/suunnitelma omaan työhön liittyen sekä esitelmä.