Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Fysioterapeuttikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(R75F20S)
Fysioterapeuttikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2019
Tunnus
(R75F19S)
Fysioterapeuttikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018
Tunnus
(R75F18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 19.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Paula Korteniemi
 • Erja Rahkola
 • Mira Väyrynen
 • Anne Rautio
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Anne Rautio

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnistat fysioterapiakoulutuksen rakenteen (OPS) sekä omat opiskelu- ja oppimisstrategiasi
Tunnistat fysioterapian toimintaympäristöt ja sekä fysioterapian roolin ja toiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja kuntoutusta.
Tunnistat fysioterapiatoiminnan taustalla olevan tietoperustan sekä fysioterapeutin työn geneeriset ja fysioterapia-alan omat kompetenssit.
Tunnistat fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavat toimintaperiaatteet.
Ymmärrät näyttöön perustuvan fysioterapian merkityksen kliinisen toiminnan perustana.

Sisältö

Teema 1: Opiskelu Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa
Opiskelu monimuotokoulutuksessa
Omien opiskelu- ja oppimisstrategioiden tunnistaminen ja henkilökohtaisen oppimisprosessin suunnittelu.

Teema 2. Fysioterapeutin työ ja toimintaympäristöt
Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
Fysioterapia osana kuntoutusjärjestelmää
Fysioterapeutin ammatin historia, nykytila ja tulevaisuus
Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen (kompetenssit) ja alan tietoperusta.

Teema 3. Alan yleiset toimintaperiaatteet
Lainsäädäntö
Tietoturva
Tietosuoja
Eettisyys
Salassapitovelvollisuus
Turvallisuus
Asiakaslähtöisyys ja voimavaralähtöisyys
Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
Näyttöön perustuva fysioterapia.

Aika ja paikka

Syksy 2022 Lapin AMK CampusBorealis II (CBII)
Moodlen oppimisympäristö verkossa,
Teams
Zoom

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojaksoa koskevasta työtilasta Moodlesta sekä 1. lukukausikuvauksesta.

Opetusmenetelmät

Suomeksi
Opintojakso käynnistyy lähiopetuksena 22.8.2022. Oppiminen toteutuu sen jälkeen verkossa opettajajohtoisesti sekä itsenäisesti.
Sisältö integroituu opintojaksoon R75FL141 Liikkuva ihminen ja toimiva yksilö fysioterapeutin asiakkaana, harjoittelu.

Informaatiolukutaito- ja viestintäosaamisen kehittyminen alkaa tässä opintojaksossa jatkuen läpi koulutuksen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon kuuluvat verkkotentit on ajastettu opintojakson teemojen sisälle ja löytyvät Moodlesta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta eri teemasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et tunnista fysioterapiakoulutuksen rakennetta (OPS) etkä omia opiskelu- ja oppimisstrategioitasi.
Et tunnista yleisiä fysioterapeutin toimintaympäristöjä ja etkä fysioterapian roolia ja toimintaa osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja kuntoutusta.
Et tunnista fysioterapiatoiminnan taustalla olevaa tietoperustaa etkä fysioterapeutin työn geneerisiä ja/tai fysioterapia-alan omia kompetensseja.
Et tunnista fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavia toimintaperiaatteita.
Et ymmärrä näyttöön perustuvan fysioterapian merkitystä kliinisen toiminnan perustana.

Hyväksytty
Tunnistat fysioterapiakoulutuksen rakenteen (OPS) ja omat opiskelu- ja oppimisstrategiasi.
Tunnistat yleiset fysioterapeutin toimintaympäristöt sekä fysioterapian roolin ja toiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja kuntoutusta.
Tunnistat fysioterapiatoiminnan taustalla olevan tietoperustan sekä fysioterapeutin työn geneeriset ja fysioterapia-alan omat kompetenssit.
Tunnistat fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavat toimintaperiaatteet.
Ymmärrät näyttöön perustuvan fysioterapian merkityksen kliinisen toiminnan perustana.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksoon kuuluvien tehtävien ja verkkotenttien hyväksytty suorittaminen.
Kontaktiopetukseen osallistuminen.
Ryhmätehtävän tuotokseen osallistuminen ja esitys.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

15.12.2022 - 19.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Fysioterapeuttikoulutus AMK
 • Erja Rahkola
 • Paula Yliniemi
 • Virpi Peitso
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tiedät suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Tiedät terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet ja menetelmät sekä fysioterapeutin roolin terveyden edistämistyössä.
Tunnistat asiakas- ja muissa työtilanteissa tarvittavat viestintä- ja neuvottelutaidot.

Sisältö

Teema 1: Terveyden edistäminen
Suomalaisten keskeiset kansansairaudet
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä
Terveyden edistämisen tavoitteet ja menetelmät, terveyden edistämisen ohjelmat (valtakunnallinen ja paikallinen taso)
Terveysliikunnan mahdollisuudet terveyden edistämisessä
Terveyden edistämisen aiheet syventyvät opintojaksossa R705FL23 English for Physiotherapists

Teema 2: Asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
Ihmiskäsitys
Vuorovaikutustaidot ja dialogisuus
Motivoiva haastattelu
Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät
Haasteelliset asiakkaat

Teema 3: Viestintä fysioterapeutin työssä
Hyvän viestinnän elementit
Kokous- ja neuvottelutaidot

Aika ja paikka

9.11.-18.12.2022 LapinAMK Moodle ja siihen liittyvät oppimisympäristöt.

Oppimateriaalit

Skhole- verkkokoulutusmateriaali.
Duodecim Oppiportti verkkokoulutusmateriaali.
THL:n verkkosivusto.
Aittasalo M. 2016. Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa aikuisille ― haasteita ja ratkaisuja. Fysioterapia 6/2016, 10.
Kiviluoto L. & Harmokivi-Saloranta P. 2018. Liikuntaneuvonnan ryhmästä tukea liikunnan lisäämiseen. Fysioterapia 4/2018, 42.
Pasanen S. 2015. Salutogeneesi terveyden edistämisessä: haastattelu asiantuntijoille. Pro gradu –tutkielma. Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto.
Pietilä A-M. (toim.). 2012. Terveyden edistäminen – teoriasta toimintaan. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Seriola L. 2015. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Videoluento 26.8.2015. Moniviestin, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opetusvideot.
Vertio H. 2003. Terveyden edistäminen. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutuu verkossa kontaktiopetuksena, opiskelijan itsenäisenä opiskeluna sekä kontaktipäivänä koululla.

Sisällön jaksotus

Teemat:

TEEMA 1. TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Suomalaisten keskeiset kansansairaudet
Kuntoutus
Terveyden edistämisen tavoitteet ja menetelmät, terveyden edistämisen ohjelmat (valtakunnallinen ja paikallinen taso)
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä
Motivoiva haastattelu
Terveysliikunnan mahdollisuudet terveyden edistämisessä

TEEMA 2: ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Ihmiskäsitys
Vuorovaikutustaidot ja dialogisuus
Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
Haasteelliset asiakkaat


TEEMA 3. VIESTINTÄ
Hyvän viestinnän elementit
Kokous- ja neuvottelutaidot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Tiedät suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Tiedät terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä sekä fysioterapeutin roolin terveydenedistämistyössä.
Tiedät asiakas- ja muissa työtilanteissa tarvittavat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitojen perusteet.

T2
Tunnistat suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Tiedät terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet ja menetelmät sekä fysioterapeutin roolin terveydenedistämistyössä.
Tunnistat asiakas- ja muissa työtilanteissa tarvittavat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitojen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat selittää suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Osaat kuvata ja selittää terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet ja menetelmät sekä fysioterapeutin roolin terveyden edistämistyössä.
Tunnistat erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin sopivat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaidot.

H4
Osaat selittää suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja perustellen kuvata niiden vaikutuksia yksilön toimintakykyyn.
Tiedät laajasti terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä ja fysioterapeutin vaikutusmahdollisuudet terveydenedistämistyössä.
Tunnistat ja osaat valita erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin soveltuvia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida suomalaisten keskeisiä kansansairauksia ja analysoida niiden vaikutuksia yksilön toimintakykyyn.
Osaat arvioida keskeisiä terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä ja analysoida fysioterapeutin roolia terveyden edistämistyössä.
Tunnistat ja osaat perustellen valita erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin soveltuvia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutapoja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Skholen verkko-opinnot: Sisätaudit, hyl-K5, psykiatriset sairaudet hyl-K5.
Pienryhmätehtävät hyl-K5.
Englanniksi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1

Tiedät suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Tiedät terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä sekä fysioterapeutin roolin terveydenedistämistyössä.
Tiedät asiakas- ja muissa työtilanteissa tarvittavat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitojen perusteet.

T2

Tunnistat suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Tiedät terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet ja menetelmät sekä fysioterapeutin roolin terveydenedistämistyössä.
Tunnistat asiakas- ja muissa työtilanteissa tarvittavat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaitojen perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3

Osaat selittää suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja niiden vaikutukset yksilön toimintakykyyn.
Osaat kuvata ja selittää terveyden edistämisen keskeiset tavoitteet ja menetelmät sekä fysioterapeutin roolin terveyden edistämistyössä.
Tunnistat erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin sopivat vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutaidot.

H4

Osaat selittää suomalaisten keskeiset kansansairaudet ja perustellen kuvata niiden vaikutuksia yksilön toimintakykyyn.
Tiedät laajasti terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä ja fysioterapeutin vaikutusmahdollisuudet terveydenedistämistyössä.
Tunnistat ja osaat valita erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin soveltuvia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutapoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5

Osaat arvioida suomalaisten keskeisiä kansansairauksia ja analysoida niiden vaikutuksia yksilön toimintakykyyn.
Osaat arvioida keskeisiä terveyden edistämisen tavoitteita ja menetelmiä ja analysoida fysioterapeutin roolia terveyden edistämistyössä.
Tunnistat ja osaat perustellen valita erilaisiin asiakas- ja muihin työtilanteisiin soveltuvia vuorovaikutus-, viestintä- ja neuvottelutapoja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Tavoitteet

Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.
Tiedät fysioterapeutin ammatillisen osaamisen sisällön sekä työ-ja toimintakentät.

Sisältö

Kuntoutus
Fysioterapia
- Fysioterapia
- Toimintakyky
- ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
- GAS-menetelmä
Fysioterapeutin ydinosaaminen
Fysioterapeutti

Aika ja paikka

23.1.-17.3.2023

Oppimateriaalit

Kauranen, Kari 2017. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro.

Kettunen, Reetta; Kähäri-Wiik, Kaija; Vuori-Kemilä, Anne; Ihalainen, Jarmo. 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOYpro Oy. Helsinki

Talvitie, Ulla; Karppi, Sirkka-Liisa; Mansikkamäki, Tarja. 2006. Fysioterapia. 2. uudistettu painos. Edita Prima Oy. Helsinki

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.1.-17.3.2023

Suorituskertoja on kaikissa tenteissä (4 kpl) kolme, joista paras suoritus huomioidaan.

Sisällön jaksotus

Kuntoutus
Fysioterapia
- Fysioterapia
- Toimintakyky
- ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
- GAS-menetelmä
Fysioterapeutin ydinosaaminen
Fysioterapeutti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.

Hylätty:
Et ymmärrä kuntoutuksen käsitettä ja sen sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Et osaa kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteitä.
Et tunnista kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteitä, etkä osaa kuvata niiden keskeisiä asiasisältöjä.
Et ymmärrä toimintakykyä laaja-alaisena ilmiönä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
Ymmärrät kuntoutuksen käsitteenä ja sen sijoittumisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Osaat kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteet.
Tunnistat kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteet ja osaat kuvata niiden keskeiset asiasisällöt.
Ymmärrät toimintakyvyn laaja-alaisena ilmiönä.

Hylätty:
Et ymmärrä kuntoutuksen käsitettä ja sen sijoittumista sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakenttään.
Et osaa kuvata kuntoutusjärjestelmän pääpiirteitä.
Et tunnista kuntoutuksen ja fysioterapian peruskäsitteitä, etkä osaa kuvata niiden keskeisiä asiasisältöjä.
Et ymmärrä toimintakykyä laaja-alaisena ilmiönä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 10.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Hallitset erilaiset fysikaalisen terapian menetelmät ja osaat toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
Osaat tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa
Osaat arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
Hallitset käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana

Sisältö

Työelämäharjoittelu, jonka sisältönä tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia tai geriatrinen fysioterapia.

Aika ja paikka

4. lukukausi

Oppimateriaalit

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia
• Alaranta ym. 2015. Fysiatria
• Koistinen ym. 1997. Selän rakenne, toiminta ja kuntoutus
• Sahrman, 2002. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes
• Petty 2006. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment
• Hertling & Kessler 2006. Management of common musculoskeletal disorders
• Donatelli 2010. Sport-spesific rehabilitation
• Taimela ym.2002. Niska- ja yläraajavaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus
• Erillisen listan mukaan ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali (mm. Käypä Hoito suositukset). Edelliset kirjat soveltuvin osin.
Fysikaalinen terapia
• Kauranen K. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 546-573, 577-578.
• Cameron M. H. 2009. Physical Agents in Rehabilitation: From Research to Practice, 3. painos, Kiina, Saunders Elsevier. Sivut 177-241 ja 346-366
• Kitchen S. 2002, 2003, 2004 tai 2008. Electrotherapy: Evidence-Based Practice, 11. tai 12. painos, Kiina, Churchill Livingstone Elsevier.
Mobilisointi
• Kaltenborn, F. 2012. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi.
• Kaltenborn, F. 2007. Manual Mobilization of the Joints. Volume I. The Extremities.
• Kaltenborn, F. 2008. Manual Mobilization of the Joints. Volume III. Traction-Manipulation of the Extremities and Spine.
Kipu
• Oppiportti; Kivunhoidon verkkokurssi.
• Käypähoito-suositus: Kipu (Terveysportin materiaalit).
• Oppiportti: Duodecim-kirja: Kalso ym. 2009. Kipu
• Miranda. 2016. Ota kipu haltuun.
• Vainio 2009. Sattuu! Kroonisen kivun hallinta
Ergonomia
• Työterveyslaitos 2001. Työfysioterapia
• Työterveyslaitos 2001. Työpaikan ergonomian tarkastusohje.
• Työterveyslaitos 2004. Työn fyysinen kuormittavuus ja riskinarviointi.
• http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Ikääntyvien fysioterapia
• Alaranta, H. ym. (toim.) 2003. Fysiatria. 447-462, 493-499
• Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. Geriatria arvioinnista kuntoutukseen
• Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.) 2008. Gerontologia.
• Pajala, S. 2012. Ikinä-opas. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy.
• Tilvis, R. ym. 2010. Geriatria.

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

4-7 lukukaudet

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

5-7 lukukaudet

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty:

Et hallitse erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä ja etkä osaa toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti etkä turvallisesti
Et osaa tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa
Et osaa arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
Et hallitse käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä
E osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Et osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Et osaa kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Et osaa toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana

Hyväksytty:
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana

Lisätietoja opiskelijoille

Työelämäharjoittelu, jonka sisältönä tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia tai geriatrinen fysioterapia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Et hallitse erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä ja etkä osaa toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti etkä turvallisesti
Et osaa tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa
Et osaa arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
Et hallitse käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä
E osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Et osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Et osaa kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Et osaa toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana

Hyväksytty:
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu opintojakson ydinosaamisiin (kompetenssien).
Harjoitteluun kuuluu kirjallinen tehtävä, joka täytyy olla hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelujakson päättymistä.
Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina sekä käytännön harjoittelusta harjoittelupaikassa vastaavan fysioterapeutin ja harjoittelua ohjaavan opettajan toimesta (Workseed).

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Sari Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Hallitset erilaiset fysikaalisen terapian menetelmät ja osaat toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti ja turvallisesti.
Osaat tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa.
Osaat arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi.
Hallitset käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä,
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi .
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä mielenterveyspotilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä.
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana.

Sisältö

Työelämäharjoittelu, jonka sisältönä tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia, geriatrinen fysioterapia tai mielenterveyttä tukeva fysioterapia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Et hallitse erilaisia fysikaalisen terapian menetelmiä etkä osaa toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti etkä turvallisesti.
Et osaa tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa.
Et osaa arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi.
Et hallitse käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä.
E osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Et osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Et osaa valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä mielenterveyspotilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Et osaa kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä.
Et osaa toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana.

Hyväksytty:
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä mielenterveyspotilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä.
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana.

Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

21.11.2022 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tero Nikkarinen
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat hankkia näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä terapiatilanteissa. Osaat monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaa ja soveltaa erilaisia fysioterapiamenetelmiä. Kykenet luovaan ongelmaratkaisuun terapiatilanteissa. Osaat hankkia, käsitellä, arvioida ja soveltaa tietoa kriittisesti eri terapiatilanteissa. Osaat vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapia- ja toimintakyvyn edistämiseen liittyvien palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen huomioiden kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja terveysalan kansalliset ja kansainväliset haasteet.

Sisältö

Harjoittelujakso on opintosuunnitelmassasi nimetty vapaa valinnaiseksi harjoitteluksi, jolloin haet itsenäisesti aihealueen ja harjoittelupaikan, minkä sisältöön haluat tarkemmin perehtyä. Laadit jakson omat oppimistavoitteesi. Harjoittelujaksoon kuuluu kirjallinen tehtävä, jonka lopullinen sisältö tarkentuu ensimmäisen harjoitteluviikkosi aikana hahmottaessasi harjoittelupaikkasi toimintakäytäntöjä. Kirjalliset tehtävät tulee olla hyväksyttyinä harjoittelujakson loppuun mennessä.

Aika ja paikka

Lukukaudet 4-7,
paikka opiskelijan oman kiinnostuksen mukaisesti aidossa työelämäyhteisössä.

Oppimateriaalit

Opiskelijan valitsemaa vapaasti valittavaa harjoittelukohdetta vastaava kirjallisuus aiemmista ammattiopintojaksoista.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu käytännön harjoittelujaksona aidossa työelämäympäristössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutuu käytännön harjoittelujaksona aidossa työelämäympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hyväksytty
Osaat hankkia näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää sitä terapiatilanteissa
Osaat monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti toteuttaa sekä soveltaa erilaisia fysioterapiamenetelmiä
Opit luovaan ongelmaratkaisuun terapiatilanteissa
Osaat hankkia, käsitellä, arvioida ja soveltaa tietoa kriittisesti eri terapiatilanteissa

Hylätty
Et osaa hankkia näyttöön perustuvaa tietoa etkä hyödyntää sitä terapiatilanteisiin
Et osaa toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa, etkä soveltaa eri fysioterapiamenetelmiä
Et osaa luovaa ongelmanratkaisua terapiatilanteissa
Et osaa käyttää keräämääsi tietoa kriittisesti terapiatilanteissa

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu harjoittelukohteen ydinosaamisalueisiin (kompetensseihin. Harjoitteluun kuuluu kirjallinentehtävä, joka täytyy olla hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelujakson päättymistä.

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.
Arviointi pohjautuu opiskelijan omaan itsearviointiin ja ohjaajan kirjalliseen palautteeseen harjoittelujaksosta. Harjoittelujakson hyväksyy lopullisesti ohjaava opettaja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 07.11.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anne Rautio
 • Mika Rahkola
 • Johanna Lindgren
 • Sari Kilpeläinen
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Hallitset keskeisimmät ja tarkoituksenmukaiset mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin

Teema 1: Hengitys- ja sydän-ja verenkiertoelimistösairaan asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen/ edistäminen
Teema 2: Ortopedisen ja kirurgisen asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen/ edistäminen
Teema 3: Mielenterveysasiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen/ edistäminen
Teema 4: Potilassiirtojen ergonomiakortti; verkko-opinnot

Sisältö

Ala- ja yläraajan, kaula- ja selkärangan alueen tavallisimmat ortopediset operaatiot ja niiden pre-ja postoperatiivinen fysioterapia. Operatiivisen hoidon yhteydessä käytettävät tavallisimmat ortoosit ym. apuvälineet.

Aika ja paikka

Lapin AMK, Rantavitikan kampus.

Oppimateriaalit

Hengityselinsairauksien fysioterapia; tenttiin tuleva materiaali:
Erillisen listan mukaan ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali (mm. Käypä Hoito suositukset). Edelliset kirjat soveltuvin osin.
Alaraaja-amputoidun fysioterapia
Kauranen K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. S.282-288. SanomaPro.
www.Terveysportti.fi --> Oppiportti – Raaja-amputaatiot ja proteesit
www.Respecta.fi --> Ratkaisut --> Kuntoutuspalvelut alaraaja-amputoidulle
www.Proteesipalvelu.fi ja www.Soleusproteo.fi sekä Ottobock.com
Sydän ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia; tenttiin tuleva materiaali:
Luennoilla läpikäyty ja annettu materiaali
termit ja lyhenteet
http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002
MUU KIRJALLISUUS:
Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. s. 423-461. SanomaPro.
https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/liikunta/kuvia-ja-aineistoja/liikuntaohjeet
Ortopedisen ja traumatologisen potilaan fysioterapia; tenttiin tuleva materiaali:
luennoilla käsitelty ja annettu materiaali
Käypä hoito -suositukset: Ortopedia ja traumatologia: Polvi- ja lonkkanivelrikko Kirurginen hoito, s. 15 -, Niskakipu (aikuiset) Säteilykivun hoidon
erityispiirteet s.13 -, Alaselkäkipu Spesifiset tilat s. 15, Säärimurtumat Säärimurtuman hoitomenetelmän valinta ja yleisiä hoitoperiaatteita, s. 5 -,
Lonkkamurtuma Lonkkamurtuman kirurginen hoito, s.11 -
Remes V., Puhta A. & Huopia J. (toim). 2015. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. PunaMusta Oy, Joensuu. S. 13, 30-31,
33-34, 36, 40-44, 50-55, 66-67, 73-75, 79-80, 85-87, 90-95, 97-99, 101, 104, 123-124.
Suomen Fysioterapeutit ― Finlands Fysioterapeuter ry. 2019. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus: Tekonivelleikkausta edeltävä ja sen
jälkeinen fysioterapia
Physiofile -verkkokoulutus: Lonkan tekonivelleikkaus
Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J., Salo, J., Mustaniemi, M. 2010. Traumatologia. 7. täysin uudistettu painos. Helsinki:
Kandidaattikustannus Oy. S. 211 – 266, 351 – 362, 411 – 564 (ryhmätöiden alueet)
Kiviranta I. & Järvinen M. (toim.). 2012. Ortopedia. Kandidaattikustannus Oy, Helsinki.
Potilasohje: Ennen leikkausta lähetettävät videot, Leikkauksen jälkeen lähetettävät videot
MUU KIRJALLISUUS:
Krischak, G. 2014. Traumatology for the physical therapist. New York: Thieme.
Lätti, S., Kiviranta, I., Järvinen, M. & Perttunen, J. 2012. Ortopedia. Helsinki: Kandidaattikustannus.
Hammar, A. 2011. Kirurgian perusteet. 1. painos. Helsinki: WSOYpro.
Leppäniemi, A., Höckerstedt, K., Haglund, C., Alhava, E. & Roberts, P. J. 2010. Kirurgia. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim.
Ergonomian verkkokortti:
Työterveyslaitos 2001. Työfysioterapia
Työterveyslaitos 2001. Työpaikan ergonomian tarkastusohje.
Työterveyslaitos 2004. Työn fyysinen kuormittavuus ja riskinarviointi.
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Tavoitteen asettaminen ja arviointi:
http://KELA /GAS-menetelmä
ICF
ICF 2005. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja, Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 65 - 70, 259 -276, 292 - 298.

Opetusmenetelmät

Oppiminen toteutuu PBL tutoriaalityöskentelyn mukaisesti. Sisältö integroidaan opintojaksoon R75FL45 Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä I , harjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hengityselinsairauksien fysioterapia tentti, 1. uusinta saman lukukauden aikana. Uusintatentti toteutuu exam-tenttinä.
Amputaatiofysioterapian tentti, 1. uusinta saman lukukauden aikana. Uusintatentti toteutuu exam-tenttinä.
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksien fysioterapia tentti, 1. uusinta saman lukukauden aikana. Uusintatentti toteutuu exam-tenttinä.
Ortopedisen ja traumatologisen fysioterapian tentti, 1. uusinta 1. uusinta saman lukukauden aikana. Uusintatentti toteutuu exam-tenttinä.
Tenttien 2. uusinta keväällä 2023, jonka tarkempi päivämäärä ilmoitetaan lukukauden lopussa, ja se toteutuu myös exam-tenttinä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa on yksi sykli, jossa on kaksi teemaa.
Osaamistavoitteet
Teema 1.
Hengitys- ja sydvek-asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen/ edistäminen
Hengityselimistön sekä sydän- ja verenkiertoelinten toiminnan fysioterapeuttinen tutkiminen
Hengityshygienia ja hengitystoimintaa helpottavat menetelmät
Apuvälineet
Pre- ja post-operatiivinen hengitysfysioterapia
Pre- ja post-operatiivinen sydän- ja verenkiertoelinsairauksien fysioterapia
Teema 2.
Ortopedisen ja traumatologisen asiakkaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen/ edistäminen, ergonomia
Pre- ja post-operatiivinen ortopedinen ja traumatologinen fysioterapia
Tavoitteen asettaminen ja arviointi (GAS)
ICF soveltaminen
Fascia (teoria+rauta)
Mekaaninen Diagnostiikka ja Terapia (MDT, McKenzie menetelmä)
Potilassiirtojen ergonomiakortti; verkko-opinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Hallitset keskeisimmät ja tarkoituksenmukaiset mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin
T2
Hallitset hyvin keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää hyvin asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin
Hylätty suoritus: opiskelija ei saavuta T1-tason osaamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Hallitset ja osaat valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä monipuolisesti erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin
H4
Hallitset ja osaat perustellusti valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä perustellusti erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset ja osaat kriittisesti valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi
Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä kriittisesti valittujen fysioterapian keinoin ja menetelmin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hengityselinsairauksien, amputaatiofysioterapian, sydän- ja verenkiertoelinsairauksien fysioterapian tentit (hyl-K5).
Hengityselinsairauksien fysioterapiassa lisäksi tehtävä (hyl-hyv).
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksien fysioterapiassa lisäksi itsenäisen työn osaamisen varmistaminen ja ryhmätyö (hyl-hyv).
Ortopedisen ja traumatologisen potilaan fysioterapiassa lisäksi ryhmätyö (hyl-hyv), aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja opintokäynnille (hyl-hyv).
Potilassiirtoegonomiakortin verkko-opinto-osuuden suoritus (hyl-hyv).
GAS tehtävien hyväksytty suoritus, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (hyl-hyv).
ICF tehtävät (hyl-hyv).

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta T1-tason osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1
Hallitset keskeisimmät ja tarkoituksenmukaiset mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin.T2
Hallitset hyvin keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Osaat tukea ja edistää hyvin asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin.
T2
Hallitset hyvin keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Osaat tukea ja edistää hyvin asiakkaan toimintakykyä erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3
Hallitset ja osaat valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä monipuolisesti erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin.

H4
Hallitset ja osaat perustellusti valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi.Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä perustellusti erilaisin fysioterapian keinoin ja menetelmin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset ja osaat kriittisesti valita keskeisimmät ja tarkoituksenmukaisimmat mittarit ja tutkimusmenetelmät asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi. Osaat tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä kriittisesti valittujen fysioterapian keinoin ja menetelmin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Anne Rautio
 • Sari Kilpeläinen
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Tiedät neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa
Tiedät keskeisimpien neurologisten sairauksien aiheuttamat häiriöt yksilön toimintakyvylle
Hallitset tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyä fysioterapian eri menetelmin

Sisältö

Teema 1: Neurologisen asiakkaan moniammatillinen kuntoutus
Teema 2. Neurologisen asiakkaan toimintakyvyn tukeminen
Teema 3. Neurologinen asiakas fysioterapiassa

Aika ja paikka

Tarkka aika ei ole vielä tiedossa.

Oppimateriaalit

MONIAMMATILLINEN NEUROLOGINEN KUN TOUTUS:
luentomateriaalit

Sherborne SHERBORNE:
työpajatunneilla jaettava materiaali

FASILITOINTI:
työpajatunneilla jaettava materiaali.

KESKUS- JA ÄÄREISHERMOSTOSAIRAUKSIEN FYSIOTERAPIA, LAPSET:
Fysioterapia 1/11 s. 43-45
Fysioterapia 4/11 s. 44-47
Fysioterapia 7/11 s. 42-46
Fysioterapia 3/12 s. 22-24
Fysioterapia 5/12 s. 18-22
Fysioterapia 7/12 s. 36-38
Fysioterapia 1/13 s. 10-14
Fysioterapia 1/13 s. 16-20.
Fysioterapia 3/13 s. 35-36
Fysioterapia 4/13 s. 46-50
Fysioterapia 6/13 s. 40-45
Fysioterapia 4/14 s. 28-33.
Fysioterapia 3/15 s. 12-18.
Fysioterapia 4/15 s. 32-35.
Fysioterapia 6/16 s. 34-39.
Fysioterapia 2/17 Lasten fysioterapian teemanumero
Fysioterapia 5/17 s.4-5.
Fysioterapia 5/17 s.12-13.
Fysioterapia 7/17 s.40-43.
Fysioterapia 7/18 s.32-36.

Kolar. 2013. Clinical Rehabilitation.
Koskiniemi & Donner. 2004. Lapsen neurologinen kehitys ja tutkiminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2016. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille.
Poutney. 2007. Physiotherapy for Children.
Salpa & Autti-Rämö. 2010. Lapsen ensimmäinen vuosi – kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä.
Sandström & Ahonen. 2011. Liikkuva ihminen- aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka.
Mäenpää H. ym. 2012. Hajanaisista käytännöistä yhtenäisiin suosituksiin CP-lasten kuntoutuksessa. Suomen Lääkärilehti 67 (34); 2304-2310.
Mustonen, Kirsi & Hermanson, Elina & von Wendt, Lennart 2006. Imeväisikäisten lasten kehityspoikkeavuuksien seulonta neuvolassa. Suomen lääkärilehti 61 (9); 963-968.
Ayres, A. J. 2008. Aistimusten aallokossa: sensorisen integraation häiriö ja terapia. Tapola, Lari, kääntäjä.
Luennoilla ja työpajoissa annettava materiaali.

KESKUS- JA ÄÄREISHERMOSTOSAIRAUKSIEN FYSIOTERAPIA, AIKUISET:
Eurooppalainen Parkinsonfysioterapian suositus
Physiofile verkkokoulutussivusto.
Jeglinsky I & Paltamaa J. Liikunnalla lisää toimintakykyä neurologiselle kuntoutujalle. Fysioterapia 6/2016, 34-39.
Koskinen S, Särkämö T, Kullberg-Turtiainen M ym. Tanssikuntoutus ― uusia tuulia aivovammakuntoutuksessa. Fysioterapia 7/2015, 4-9.
Laine M. Uusi suositus auttaa MS-potilaan kuntoutuksessa. Fysioterapia 4/2018, 36-41.
Paltamaa J. Uudesta suosituksesta vaikuttavuutta Parkinson-fysioterapiaan. Fysioterapia 4/2015, 4-9.
Luennoilla ja työpajoissa annettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Kolme pbl-sykliä ja niihin liittyvä opiskelijan toiminta.
Lähiopetus, verkko-opetus, työpajat.
Työskentely uima-altaalla.
Mahdolliset utustumiskäynnit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Neurologisten aiheiden syventävä työ.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat eivät ole vielä tiedossa.

Sisällön jaksotus

Teema 1. NEUROLOGISEN ASIAKKAAN MONIAMMATILLINEN KUNTOUTUS 2 op
Spastisuus teemana.
Moniammatillisuus neurologisen asiakkaan kuntoutuksessa
Puheterapia, toimintaterapia, seksuaalisuus neurologisissa sairauksissa,

Teema 2. NEUROLOGISEN ASIAKKAAN TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN 2 op

Sherborne
Fasilitointi
Neurologisten sairauksien ennaltaehkäisy / aivoterveys

Teema 3. NEUROLOGINEN ASIAKAS FYSIOTERAPIASSA 6 op
Keskeisimpien neurologisten sairauksien aiheuttamat ongelmat ja toimintakyvyn häiriöt
Fysioterapian mahdollisuudet neurologisen aikuis-/ lapsiasiakkaan toimintakyvyn tukemisessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Tiedät neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa
Tiedät keskeisimpien neurologisten sairauksien aiheuttamia häiriöitä yksilön toimintakyvylle
Hallitset tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyä fysioterapian eri menetelmin
T2
Osaat jäsentää neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa
Osaat keskeisimpien neurologisten sairauksien aiheuttamat häiriöt yksilön toimintakyvylle
Hallitset hyvin tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyuseilla fysioterapian eri menetelmillä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat selittää neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet kuntoutujan toimintakyvyn tukemisessa
Osaat selittää keskeisimmät neurologisten sairauksien aiheuttamat häiriöt yksilön toimintakyvylle
Hallitset ja osaat valita tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyä monipuolisesti fysioterapian eri menetelmin
H4
Osaat selittää ja perustella neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet
Hallitset ja osaat perustellusti valita tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat selittää ja perustella keskeisimmät neurologisten sairauksien aiheuttamat häiriöt yksilön toimintakyvylle
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyä perustellusti valittujen fysioterapian eri menetelmin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset neurologisen asiakkaan kuntoutustoiminnan moniammatillisuuden ja sen tarjoamat mahdollisuudet
Hallitset keskeisimmät neurologisten sairauksien aiheuttamat häiriöt yksilön toimintakyvylle
Hallitset ja osaat kriittisesti valita tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi
Osaat tukea neurologisen asiakkaan toimintakykyä kriittisesti valittujen fysioterapian eri menetelmin

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsiasiakkaan neurologisen fysioterapian kirjallinen tentti, aikuisasiakkaan neurologisen fysoiterapian kirjallinen tentti.
Työpajossa 100 % läsnäolovelvollisuus.
Syventävä ryhmätyö.
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 14.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 63

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan verkossa ajalla elokuu-syyskuu 2022.

Oppimateriaalit

Kansantalous:
Globalisaatio
Yleinen ymmärrys talouden toiminnasta
Kysyntä, tarjonta, markkinantalous
Suhdannevaihtelut
Kansainväliset markkinat ja niiden vaikutus valtakunnallisesti ja paikallisesti
Yritystoiminta
Yritystoiminnan merkitys Suomessa
PESTEL analyysi
Yritysmuodot
Liikeidea
Yrityksen perustaminen
Talous:
Kilpailu, voitto/tappio, riski
Tuottojen ja kulujen ymmärrys
Verotus & Investoinnit
Yleinen talousosaaminen
Markkinointi ja viestintä:
SWOT analyysi
Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion)
Price, cost, value
Asiakkaat, segementointi
Markkinoinnin keinoja
Myynti
Viestintä
Lainsäädäntö:
Yritystoiminnan lainsäädäntö
Itsensä johtaminen &
johtaminen ja esimiestyö:
Itsetuntemus
Testit ja mallit
Työhyvinvointi
Emotional Intelligence
Strategia
Tiimien johtaminen
Esimiestyö muuttuvassa maailmassa
Vuorovaikutustaidot
Työlainsäädäntö
Vastuullisuus:
Etiikan perusteet
Kolmen pilarin malli (profit, people, planet)
True Cost Economy

Opetusmenetelmät

Opintojakso opiskellaan itsenäiseti verkossa siellä olevien luentojen ja materiaalien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu seitsemästä kokonaisuudesta ja voit edetä osiosta seuraavaan aina kun olet tehnyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Kun olet selvinnyt testistä onnistuneesti, seuraava kokonaisuus aukeaa sinulle. Näin etenet osioissa 1-5.
Opintojakso päättyy loppuraporttiin, joka perustuu kahden viimeisen, Vastuullisuuden (6) ja Johtamisen (7) osioihin, joista ei tule erillistä tenttiä.

Sisällön jaksotus

Teemat ja keskeiset sisällöt:
1. Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Erilaiset johtamistyylit
Terveydenhuollon muutosprosessit
Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
2. Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänäterveysalalla
Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
Sisäinen yrittäjyys

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen. Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu verkkotenttien ja loppuraportin yhteenlaskettuun arvosanaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden. Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita. Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin. Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä. Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin. Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 23.03.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Erja Rahkola
 • Mika Rahkola
 • Anne Rautio
 • Sari Kilpeläinen
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A1
 • Ryhmä A2
 • Ryhmä B3
 • Ryhmä B4

Tavoitteet

Muodostat käsityksen projektista suunniteltuna, ajallisesti rajattuna työmenetelmänä, jolla on selkeästi määritelty tehtävä, resurssipuitteet ja projektiorganisaatio.
Saat työvälineitä projektiluonteisessa työssä toimimiseen.
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat tutkia ja hyödyntää ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa
Osaat arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.

Sisältö

Teema 1.
Projektityön prosessi ja projektin tulosten hyödyntäminen.

Teema 2: Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia
Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, tutkiminen, kliininen päättely ja fysioterapia
Mobilisointi
Fysikaalinen terapia
Kipu

Teema 3: Ergonomia
Työhön liittyvien kuormitustekijöiden tunnistaminen
Työkuormitukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus

Teema 4: Ikääntyvän toimintakykyä ja mielenterveyttä tukeva fysioterapia
Ikääntymiseen liittyvät sairaudet
Ikääntyneen ihmisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Mielenterveyttä tukeva fysioterapia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Osaat valita ja toteuttaa ohjatusti perusasiat fysioterapian menetelmistä tule- ja ikääntyvän potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat ohjatusti tutkia ja hyödyntää keräämiäsi tietoja tyydyttävästi kliinisen päättelyn pohjaksi tule- ja ikääntyvän potilaan fysioterapiassa.
Osaat ohjattuna arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule -kuormituksen kannalta optimaaliseksi.

T2
Osaat valita ja toteuttaa osin ohjatusti perusasiat fysioterapian menetelmistä tule- ja ikääntyvän potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat osin ohjatusti tutkia ja hyödyntää keräämiäsi tietoja osin yksipuolisesti jäsentäen, tuoden kuitenkin pääkohdat esille tule- ja ikääntyvän potilaan fysioterapiassa.
Osaat osin itsenäisesti arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule -kuormituksen kannalta optimaaliseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat valita ja toteuttaa pääosin itsenäisesti ja jäsentyneesti fysioterapian menetelmiä tule- ja ikääntyvän potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat tutkia ja hyödyntää keräämiäsi tietoja pääosin itsenäisesti ja perustellusti kliinisen päättelyn pohjaksi tule- ja ikääntyvän potilaan fysioterapiassa.
Osaat itsenäisesti arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi.

H4
Osaat valita johdonmukaisesti ja toteuttaa pääosin kokonaisvaltaisesti fysioterapian menetelmiä tule- ja ikääntyvän potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat tutkia ja osin myös soveltaa johdonmukaisesti keräämääsi tietoa kliinisessä päättelyssä tule- ja ikääntyvän potilaan fysioterapiassa.
Osaat laaja-alaisesti arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat valita ja toteuttaa monipuolisesti ja oivaltavasti fysioterapian menetelmiä tule- ja ikääntyvän potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi.
Osaat tutkia ja soveltaa keräämääsi tietoa kliinisessä päättelyssä kriittisesti ja laaja-alaisesti tule- ja ikääntyvän potilaan fysioterapiassa.
Osaat monipuolisesti arvioida ja kriittisesti muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule- kuormituksen kannalta optimaaliseksi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Fysioterapeuttikoulutus AMK
 • Mira Väyrynen
 • Tiina Kovala
 • Erja Rahkola
 • Anne Rautio
 • Mika Rahkola
 • Sari Kilpeläinen
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • A1
 • A2
 • B3
 • B4

Tavoitteet

Osaat toimia fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat havainnoida eri ikäisten motorista toimintaa ja hyödyntää motorisen oppimisen periaatteita.
Osaat soveltaa biomekaniikan tietämystäsi havainnoidessa asentoa, liikettä ja liikkumista.
Osaat havainnoida perusliikkumista.
Osaat toteuttaa potilassiirtoja ergonomisesti ja turvallisesti potilaan toimintakykyä tukien.
Osaat nimetä ja tunnistaa ihmisen luu- ja lihasrakenteita sekä tiedät lihasten toiminnan.

Sisältö

Aseptiikka
Ensiapu
Anatomia
Palpointi (alaraaja)
Biomekaniikka
Eri ikäisten ihmisten liikkumisen havainnointi ja motorisen taidon opettaminen
Potilaan liikkumisen avustaminen
Fysioterapeutin työn seuraaminen (2 pv)
Vuodeosastoharjoittelu (5 pv)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa toimia fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.
Et osaa havainnoida eri ikäisten ihmisten liikkumista etkä hyödyntää motorisen oppimisen periaatteita motorisen taidon opettamisessa.
Et osaa soveltaa biomekaniikan tietämystä havainnoidessasi asentoa, liikettä ja liikkumista.
Et osaa havainnoida ihmisen perusliikkumista
Et osaa toteuttaa potilassiirtoja ergonomisesti ja turvallisesti potilaan toimintakykyä tukien.
Et osaa nimetä etkä tunnistaa ihmisen luu- ja lihasrakenteita, et tiedä lihasten toimintaa.

Hyväksytty
Osaat toimia fysioterapeutin ammattia ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä
Osaat havainnoida eri ikäisten motorista toimintaa ja hyödyntää motorisen oppimisen periaatteita motorisen taidon opettamisessa.
Osaat soveltaa biomekaniikan tietämystäsi havainnoidessa asentoa, liikettä ja liikkumista.
Osaat havainnoida ihmisen perusliikkumista
Osaat toteuttaa potilassiirtoja ergonomisesti ja turvallisesti potilaan toimintakykyä tukien
Osaat nimetä ja tunnistat ihmisen luu- ja lihasrakenteita ja tiedät lihasten toiminnan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 02.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Paula Korteniemi
 • Erja Rahkola
 • Anne Rautio
 • Johanna Husa-Russell
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat yksilön kasvun ja kehityksen päälinjat, lainalaisuudet, motorisen kehityksen ja säätelyn osana sitä.
Osaat yksilön motorisen toiminnan biomekaanisen perustan.
Osaat motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet.
Osaat hyödyntää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tarjolla olevia koti- ja ulkomaisia tietolähteitä (integroituen opintojakson tehtäviin).

Sisältö

Teema 1. Ihmisen kasvu ja kehitys
Yksilön psykomotorinen kehitys
Motorisen toiminnan säätely

Teema 2. Asennon, liikkeen ja liikkumisen biomekaniikka
Asennon, liikkeen ja liikkumisen biomekaniikka
Perusliikkuminen
Teema 3. Ihmisen motorinen oppiminen

Aika ja paikka

26.9. -2.11. 2022, Lapin AMK Moodle verkko-ympäristö.

Oppimateriaalit

Gilroy, A. M. MacPherson, B. R. Ross, L. M. Atlas of Anatomy (Latin Nomenclature). Thieme. New York, Stuttgart.
Haywood K. M., Roberton M. A. & Getchell N. 2012. Advanced Analysis of Motor Development. Human Kinetics, Champaign, IL.
Karvonen P. 2000. Hyppää pois! Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen. Tammi.
Kauranen K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 167. Tammerprint Oy, Tampere.
Kauranen K.& Nurkka N. 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166. Tammerprint Oy, Tampere 2010.
Leppäluoto, J. Kettunen, R. Rintamäki, H. Vakkuri, O. Vierimaa, H. Lätti, S. Anatomia ja fysiologia rakenteesta toimintaan. Wsoy. Helsinki.
Physiofile verkkokoulutus-sivusto. www.physiofile.fi. Sisäänkirjautuminen; sähköposti: opiskelija@lapinamk.fi , salasana: fysio2016
Salpa P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys. Ensimmäinen vuosi. Tammi.
Sandström M. & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen -- aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2011.

Opetusmenetelmät

Opintojakson sisältö integroidaan opintojaksoon R75FL41 Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapeutin asiakkaana, harjoittelu.

Opiskelu toteutuu verkossa opettajan johdolla ja itsenäisesti (yksin ja pienryhmissä).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkentuvat myöhemmin.

Sisällön jaksotus

Ihmisen motorisen toiminnan kehitys, motorinen säätely ja motorisen taidon oppiminen.
Biomekaniikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Tiedät yksilön kasvun ja kehityksen päälinjat, lainalaisuudet, motorisen kehityksen ja säätelyn osana sitä.
Tiedät motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet.
Tiedät yksilön motorisen toiminnan biomekaanisen perustan.

T2
Tunnistat yksilön kasvun ja kehityksen päälinjat, lainalaisuudet, motorisen kehityksen ja säätelyn osana sitä.
Tunnistat yksilön motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet.
Tunnistat yksilön motorisen toiminnan biomekaanisen perustan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat selittää yksilön kasvun ja kehityksen päälinjat, lainalaisuudet, motorisen kehityksen ja säätelyn osana sitä.
Osaat selittää yksilön motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet.
Osaat selittää yksilön motorisen toiminnan biomekaanisen perustan.

H4
Osaat selittää ja perustella yksilön kasvun ja kehityksen päälinjat, lainalaisuudet, motorisen kehityksen ja säätelyn osana sitä.
Osaat selittää ja perustella yksilön motorisen oppimisen ja opettamisen periaatteet.
Osaat selittää ja perustella yksilön motorisen toiminnan biomekaanisen perustan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida ja analysoida yksilön kasvua ja kehitystä, sekä motorista toimintaa.
Osaat arvioida ja analysoida yksilön motorista oppimista ja opettamista.
Osaat arvioida ja analysoida yksilön motorisen toiminnan biomekaanista perustaa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa keskeisimpiä ja tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn mittareita asiakkaan toimintakyvyn selvittämiseksi
Osaat suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi/ aikuisasiakkaan toimintakykyä tukevaa ja edistävää fysioterapiaa erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin
Osaat hyödyntää ajankohtaista tutkimuksellista tietoa aihealueelta
Vahvistat omaa moniammatillista työskentelyäsi

Sisältö

Työelämäharjoittelu, jossa perehdytään eri-ikäisten neurologisten asiakkaiden fysioterapiaan.

Aika ja paikka

10.4. - 19.5.2023. Saadut harjoittelupaikat ympäri maan.

Oppimateriaalit

Tunneilla annettu materiaali ja harjoittelupaikassa osoitettu materiaali. Opiskelijan tiedonhankinnan kautta löytämä materiaali

Opetusmenetelmät

Kliininen kenttäharjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kliininen kenttäharjoittelu

Sisällön jaksotus

Neurologisen lapsi-/aikuisasiakkaan fysioterapia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä toimintakyvyn mittareita tutkiessasi asiakkaan toimintakykyä hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan.
Et osaa suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi-/aikuisasiakkaan fysioterapiaa ajankohtaiseen näyttöön perustuvaan tietoon perustuen, täten moniammatillisen työskentelysi jäädessä lisäksi puutteelliseksi.

Hyväksytty
Osaat soveltaa keskeisimpiä toimintakyvyn mittareita asiakaslähtöisesti tutkiessasi asiakkaan toimintakykyä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi-/aikuisasiakkaan fysioterapiaa hyödyntäen uusinta näyttöön perustuvaa tietoa, kehittäen samalla moniammatillisia työskentelytaitojasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu opintojakson ydinosaamisiin (kompetenssien). Harjoitteluun kuuluu kirjallinen tehtävä, joka täytyy olla hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelujakson päättymistä.
Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina sekä käytännön harjoittelusta harjoittelupaikassa vastaavan fysioterapeutin ja harjoittelua ohjaavan opettajan toimesta.
Kliinisen kenttäharjoittelun hyväksytty suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mira Väyrynen
 • Mika Rahkola
 • Anne Rautio
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyön alustava jäsennys
- Toimeksiantoantosopimus
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Aika ja paikka

Rovaniemen kampus ja verkko-oppimisympäristö Wihi / Moodle).
Syksy 2022.

Oppimateriaalit

- Kananen J (2017) Kvantti – kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun
- Kananen J (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä – miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta
- Salonen K (2013) Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön
- Stolt M, Axelin A & Suhonen R (2016) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä
- Vilkka, H. & Airaksinen,T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi
- Hyvo 2-opintojaksossa esille tuodut tutkimukset ja artikkelit
- Kvalimot ja Kvantimot verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ohjattu työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Fysioterapiakoulutuksen opinnäytetyöt ovat työelämän toimeksiantamia.

Sisällön jaksotus

Opinöytetyösuunnitelma, valmistelulomake ja tarvittavat luvat

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija laatii opinnäytetyösuunnitelman työstään hyväksytyn aihe-ehdotuksensa pohjalta. Opiskelija laatii lisäksi opinnäytetyön valmistelulomakkeen ja noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja ammattikorkeakoulun ohjeistuksia (esim. tietosuoja) sekä hankkii tarvittavat tutkimusluvat. Opiskelija aloittaa opinnäytetyönsä varsinaisen toteutuksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelminä hyödynnetään työn ohjaajan antamaa suullista ja kirjallista palautetta (ei mahdollista saada kesällä 2022 viikkojen 24-31 aikana) sekä opiskelijan tekemää itse- ja vertaisarviointia.
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä opinnäytetyön suunnitelmaa, valmistelulomaketta ja mahdollisten lupien hankkimista sekä työn aktiivista työstämistä suunnitellulla aikataululla ja aktiivista osallistumista lukukauden opinnäytetyöklinikoihin.
Arviointi hylätty - hyväksytty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Ulla Lajunen-Tuokko
 • Mira Väyrynen
 • Mika Rahkola
 • Anne Rautio
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
 • Ulla Lajunen-Tuokko
 • Erja Rahkola
 • Mira Väyrynen
 • Anne Rautio
 • Mika Rahkola
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • R75F19S
  Fysioterapeuttikoulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Tunnistat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ja erityisesti fysioterapian asiakaslähtöisiä kehittämistarpeita tai ongelmakohteita ja osaat suunnitella niihin ratkaisuja. Osaat toteuttaa työelämää ja alaasi hyödyttävän kehittämistehtävän itsenäisesti, vastuullisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Ymmärrät näyttöön perustuvan toiminnan ja sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa sitoutuen niihin fysioterapeutin työssä. Kykenet tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaasi ja toimintakäytänteitä fysioterapiassa. Kykenet osallistumaan tutkimus-, kehittämis- ja tutkimusprosesseihin. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla. Osaat arvioida, seurata ja dokumentoida opinnäytetyön kehittämisprosessin.

Sisältö

Opinnäytetyön arviointivaihe, kypsyysnäyte ja opinnäytetyön suullinen esitys ja arkistointi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opinnäytetyön arvioinnissa noudatetaan ammattikorkeakoulun yleisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä
http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje/Opinnaytetyon-arviointi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Lindgren
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa keskeisimpiä ja tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn mittareita asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä, toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa.
Osaat hyödyntää ajankohtaista tutkimuksellista tietoa aihealueelta.
Vahvistat omaa moniammatillista työskentelyäsi.
Osaat työskennellä ergonomisesti parhaalla mahdollisella tavalla.
Osaat toteuttaa potilassiirtoja potilaan toimintakykyä tukevalla tavalla.

Sisältö

2 viikon pre-jakso (45-46) R705FL29 opintojakson teoriasisältöjen harjoittelu
1 viikon post-jakso (vk 6/2020)

Aika ja paikka

viikot 45-46
viikko 6

Oppimateriaalit

Hengityselinsairauksien fysioterapia
Erillisen listan mukaan ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali (mm. Käypä Hoito suositukset). Edelliset kirjat soveltuvin osin.

Alaraaja-amputoidun fysioterapia
Kauranen K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. S.282-288. SanomaPro.
www.Terveysportti.fi --> Oppiportti – Raaja-amputaatiot ja proteesit
www.Respecta.fi --> Ratkaisut --> Kuntoutuspalvelut alaraaja-amputoidulle
www.Proteesipalvelu.fi ja www.Soleusproteo.fi sekä Ottobock.com

Sydän ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia
Luennoilla läpikäyty ja annettu materiaali
termit ja lyhenteet
http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002
MUU KIRJALLISUUS:
Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. s. 423-461. SanomaPro.
https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/liikunta/kuvia-ja-aineistoja/liikuntaohjeet

Ortopedinen ja traumatologinen fysioterapia
luennoilla käsitelty ja annettu materiaali
Käypä hoito -suositukset: Ortopedia ja traumatologia: Polvi- ja lonkkanivelrikko Kirurginen hoito, s. 15 -, Niskakipu (aikuiset) Säteilykivun hoidon erityispiirteet s.13 -, Alaselkäkipu Spesifiset tilat s. 15, Säärimurtumat Säärimurtuman hoitomenetelmän valinta ja yleisiä hoitoperiaatteita, s. 5 -, Lonkkamurtuma Lonkkamurtuman kirurginen hoito, s.11 -
Remes V., Puhta A. & Huopia J. (toim). 2015. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. PunaMusta Oy, Joensuu. S. 13, 30-31, 33-34, 36, 40-44, 50-55, 66-67, 73-75, 79-80, 85-87, 90-95, 97-99, 101, 104, 123-124.
Suomen Fysioterapeutit ― Finlands Fysioterapeuter ry. 2019. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus: Tekonivelleikkausta edeltävä ja sen jälkeinen fysioterapia
Physiofile -verkkokoulutus: Lonkan tekonivelleikkaus
Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J., Salo, J., Mustaniemi, M. 2010. Traumatologia. 7. täysin uudistettu painos. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy. S. 211 – 266, 351 – 362, 411 – 564 (ryhmätöiden alueet)

MUU KIRJALLISUUS:
Krischak, G. 2014. Traumatology for the physical therapist. New York: Thieme.
Lätti, S., Kiviranta, I., Järvinen, M. & Perttunen, J. 2012. Ortopedia. Helsinki: Kandidaattikustannus.
Hammar, A. 2011. Kirurgian perusteet. 1. painos. Helsinki: WSOYpro.
Leppäniemi, A., Höckerstedt, K., Haglund, C., Alhava, E. & Roberts, P. J. 2010. Kirurgia. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim.

Ergonomian verkkokortti
Työterveyslaitos 2001. Työfysioterapia
Työterveyslaitos 2001. Työpaikan ergonomian tarkastusohje.
Työterveyslaitos 2004. Työn fyysinen kuormittavuus ja riskinarviointi.
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx

Tavoitteen asettaminen ja arviointi
http://KELA /GAS-menetelmä
ICF
ICF 2005. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluu oppilaitoksen toimintaympäristöissä toteutettavan pre- ja postharjoittelujakson sisällöt, yhteensä 5 op (135 h). Oppimismenetelminä mm. itsenäinen opiskelu, asiantuntijaluennot, työpajat, ryhmätyöt.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Preharjoittelu: viikot 45-46
Postharjoittelu: viikko 6

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat omaan arviointisi perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, samalla kehittäen moniammatillista työskentelytapaa.
Osaat säännöllisesti huomioida työskentelyssäsi oman ergonomiasi ja osaat hyödyntää potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Hylätty
Et osaa luotettavasti arvioida ja arvioinnin perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, etkä samalla hyödyntää moniammatillista työskentelytapaa.
Et osaa huomioida työskentelyssäsi omaa ergonomiaasi etkä hyödynnä potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa luotettavasti arvioida ja arvioinnin perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, etkä samalla hyödyntää moniammatillista työskentelytapaa.
Et osaa huomioida työskentelyssäsi omaa ergonomiaasi etkä hyödynnä potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Hyväksytty
Osaat omaan arviointisi perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, samalla kehittäen moniammatillista työskentelytapaa.
Osaat säännöllisesti huomioida työskentelyssäsi oman ergonomiasi ja osaat hyödyntää potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu asteikolla hylätty-hyväksytty.

Opintojakson arvioinnissa huomioidaan oppilaitoksessa toteutuvat pre- ja postharjoittelut ja niiden hyväksytty suorittaminen.

Preharjoittelu: lähiopetus, case-tehtävien suorittaminen ja esittely
Työpajoihin aktiivinen osallistuminen

Postharjoittelu: lähiopetus, purkutilaisuuteen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.02.2023

Ajoitus

02.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Fysioterapeuttikoulutus AMK
 • Erja Rahkola
 • Mika Rahkola
 • Sari Kilpeläinen
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Hallitset erilaiset fysikaalisen terapian menetelmät ja osaat toteuttaa niitä asiakaslähtöisesti ja turvallisesti
Osaat tutkia ja soveltaa saamiasi tietoja toteuttaessasi kliinistä päättelyä tule-potilaan fysioterapiassa ft-prosessissa
Osaat arvioida ja muokata yksilön työ- ja toimintaympäristöä tule-kuormituksen kannalta optimaaliseksi
Hallitset käytännössä erilaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä tule-potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat valita ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia fysioterapian menetelmiä ikääntyneen potilaan toimintakyvyn tutkimiseksi ja tukemiseksi
Osaat kirjata fysioterapiaa fysioterapiaprosessin mukaisesti, noudattaen yleisiä kirjaamisen periaatteita ja hyödyntäen fysioterapianimikkeistöä
Osaat toimia asiakastyössä aktiivisena, vastuullisena ja potilaseettiset seikat huomioivana toimijana
Osaat suunnitella ja toteuttaa työelämälle suunnatun ja alaa kehittävänä tutkimus-/kehittämis-/innovaatiohankkeen ja osaat kuvata projektisuunnitelmassa ja -loppuraportissa projektin kokonaisuuden.

Sisältö

Preharjoittelu: mm. case-tehtävien työtäminen ja esittäminen
Postharjoittelu: harjoittelun purkutilaisuudet ohjaavan opettajan johdolla
Projektin toteutus

Aika ja paikka

4. lukukausi.

Projektin suunnittelu alkaa viikolla 9.
Preharjoittelu viikolla 12 (sis. mm. caset, työpajat, harjoitteluinfo, projektin suunnittelua)
Postharjoittelu 24.5.2023 (etänä) ja viikko 21.
Projektin toteutus viikolla 21.

Lapin AMKn oppimisympäristöt.

Oppimateriaalit

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia
• Alaranta ym. 2015. Fysiatria
• Koistinen ym. 1997. Selän rakenne, toiminta ja kuntoutus
• Sahrman, 2002. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes
• Petty 2006. Neuromusculoskeletal Examination and Assessment
• Hertling & Kessler 2006. Management of common musculoskeletal disorders
• Donatelli 2010. Sport-spesific rehabilitation
• Taimela ym.2002. Niska- ja yläraajavaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus
• Erillisen listan mukaan ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali (mm. Käypä Hoito suositukset). Edelliset kirjat soveltuvin osin.
Fysikaalinen terapia
• Kauranen K. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki. Sivut 546-573, 577-578.
• Cameron M. H. 2009. Physical Agents in Rehabilitation: From Research to Practice, 3. painos, Kiina, Saunders Elsevier. Sivut 177-241 ja 346-366
• Kitchen S. 2002, 2003, 2004 tai 2008. Electrotherapy: Evidence-Based Practice, 11. tai 12. painos, Kiina, Churchill Livingstone Elsevier.
Mobilisointi
• Kaltenborn, F. 2012. Raajojen nivelten manuaalinen mobilisointi.
• Kaltenborn, F. 2007. Manual Mobilization of the Joints. Volume I. The Extremities.
• Kaltenborn, F. 2008. Manual Mobilization of the Joints. Volume III. Traction-Manipulation of the Extremities and Spine.
Kipu
• Oppiportti; Kivunhoidon verkkokurssi.
• Käypähoito-suositus: Kipu (Terveysportin materiaalit).
• Oppiportti: Duodecim-kirja: Kalso ym. 2009. Kipu
• Miranda. 2016. Ota kipu haltuun.
• Vainio 2009. Sattuu! Kroonisen kivun hallinta
Ergonomia
• Työterveyslaitos 2001. Työfysioterapia
• Työterveyslaitos 2001. Työpaikan ergonomian tarkastusohje.
• Työterveyslaitos 2004. Työn fyysinen kuormittavuus ja riskinarviointi.
• http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Ikääntyvien fysioterapia
• Alaranta, H. ym. (toim.) 2003. Fysiatria. 447-462, 493-499
• Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.) 2008. Geriatria arvioinnista kuntoutukseen
• Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.) 2008. Gerontologia.
• Pajala, S. 2012. Ikinä-opas. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy.
• Tilvis, R. ym. 2010. Geriatria.
• Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011 Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa
• Kettunen 2009. Onnistu projektissa.
• Taatila ja Suomala 2008. Innovaattorin työkirja.
• Ruuska 2008. Pidä projekti hallinnassa.
• Paasivaara, Suhonen, Nikkilä 2008. Innostavat projektit
• Ruuska 2006: Terveydenhuollon projektinhallinta. Mallit, työkalut, ihmiset
• Berkun 2006. Projektihallinnan taito
• Hyttinen 2006. Arviointi avuksi projektityöhön
• Rissanen 2002: Projektilla tulokseen
• Virtanen 2000: Projektityö
• Ruuska 1999:Projekti hallintaan
• Pelin 1999: Projektihallinnan käsikirja
• Silfverberg 1998: Ideasta projektiksi. Projektisuunnittelun käsikirja

Opetusmenetelmät

Työpajatyöskentelyä: ryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely
Projektiharjoittelua: Ryhmätyöskentelyä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektin toteutus viikolla 21.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tietotaitopäivä:

Varsinainen tentti: 26.5.2023
I uusinta: 29.5.2023
II uusinta syksy 2023 (aika tarkentuu keväällä 2023)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Et osaa käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja et osaa arvioida ja hoitaa kipua.
Et osaa arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään muokataksesi sitä optimaalisemmaksi. Et osaa päätellä kliinisesti loogisella tavalla potilaan tutkimisen ja fysioterapiaprosessin aikana, minkä vuoksi tarkoituksenmukaisen fysioterapian toteuttamisessa on puutteita sekä tuki- ja liikuntaelin- että ikääntyneiden potilaiden kohdalla.
Et osaa kirjata fysioterapiaprosessia yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.
Potilastyössä et osaa huomioida eettisiä seikkoja toimiaksesi vastuullisesti ja aktiivisesti.

Hyväksytty:
Osaat käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, halliten siten myös kivun arvioinnin ja hoidon.
Osaat arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään, ja muokata sitä optimaalisemmaksi. Osaat loogisesti soveltaa kliinistä päättelyä potilaan tutkimisen ja koko fysioterapiaprosessin aikana, ja toteutat tarkoituksenmukaista fysioterapiaa sekä tuki- ja liikuntaelinpotilaan että ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi.
Osaat kirjata fysioterapiaprosessin yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.
Otat potilastyössä huomioon eettiset seikat toimien vastuullisesti ja aktiivisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty:
Et osaa käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, ja et osaa arvioida ja hoitaa kipua.
Et osaa arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään muokataksesi sitä optimaalisemmaksi. Et osaa päätellä kliinisesti loogisella tavalla potilaan tutkimisen ja fysioterapiaprosessin aikana, minkä vuoksi tarkoituksenmukaisen fysioterapian toteuttamisessa on puutteita sekä tuki- ja liikuntaelin- että ikääntyneiden potilaiden kohdalla.
Et osaa kirjata fysioterapiaprosessia yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.
Potilastyössä et osaa huomioida eettisiä seikkoja toimiaksesi vastuullisesti ja aktiivisesti.

Hyväksytty:
Osaat käyttää tärkeimpiä fysikaalisen terapian menetelmiä turvallisesti ja asiakaslähtöisesti, halliten siten myös kivun arvioinnin ja hoidon.
Osaat arvioida yksilön tuki- ja liikuntaelimistön kuormitusta työ- ja toimintaympäristössään, ja muokata sitä optimaalisemmaksi. Osaat loogisesti soveltaa kliinistä päättelyä potilaan tutkimisen ja koko fysioterapiaprosessin aikana, ja toteutat tarkoituksenmukaista fysioterapiaa sekä tuki- ja liikuntaelinpotilaan että ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseksi.
Osaat kirjata fysioterapiaprosessin yleisiä kirjaamisen periaatteita noudattaen ja fysioterapianimikkeistöä hyödyntäen.
Otat potilastyössä huomioon eettiset seikat toimien vastuullisesti ja aktiivisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikot: 9-21
Projektiharjoittelu (sisältää projektisuunnitelman, -toteutuksen ja - loppuraportin), hyl-hyv

Viikko: 12
Case-tehtävien suorittaminen ja esittämien (pre-harjoittelu), hyl-hyv
Työpajoihin aktiivinen osallistuminen (pre-harjoittelu), hyl-hyv

Viikko 17:
26.4.2023 harjoittelun purkutilaisuus (etänä), hyl-hyv

Viikko 21:
Tietotaitopäivä, hyl-hyv

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa keskeisimpiä ja tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn mittareita asiakkaan toimintakyvyn selvittämiseksi
Osaat suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi/ aikuisasiakkaan toimintakykyä tukevaa ja edistävää fysioterapiaa erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin
Osaat hyödyntää ajankohtaista tutkimuksellista tietoa aihealueelta
Vahvistat omaa moniammatillista työskentelyäsi

Sisältö

Preharjoittelu: mm. case-tehtävien työtäminen ja esittäminen
Postharjoittelu: harjoittelun purkutilaisuudet ohjaavan opettajan johdolla

Aika ja paikka

1 viikon pre-jakso 3.- 6.4.2023.
Rantavitikan kampus CBII oppimisympäristöt.
2 viikon post-jakso 22.5.-2.6.2023
Rantavitikan kampus CBII oppimisympäristöt.

Opetusmenetelmät

Ryhmätöiden ohjaus ja työpajaopetus ennen ja jälkeen harjoittelun.

Sisällön jaksotus

Sisältö integroituu opintojakson R705FL30 sisältöihin case-tehtävien muodossa prejaksolla. Postjaksolla työpajatehtävä ja neurologista fysioterapiaa syventävä ryhmätehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa käyttää ja soveltaa keskeisiä toimintakyvyn mittareita tutkiessasi asiakkaan toimintakykyä hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan.
Et osaa suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi-/aikuisasiakkaan fysioterapiaa ajankohtaiseen näyttöön perustuvaan tietoon perustuen, täten moniammatillisen työskentelysi jäädessä lisäksi puutteelliseksi.

Hyväksytty
Osaat soveltaa keskeisimpiä toimintakyvyn mittareita asiakaslähtöisesti tutkiessasi asiakkaan toimintakykyä.
Osaat suunnitella ja toteuttaa neurologisen lapsi-/aikuisasiakkaan fysioterapiaa hyödyntäen uusinta näyttöön perustuvaa tietoa, kehittäen samalla moniammatillisia työskentelytaitojasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Case-tehtävien suorittaminen ja esittely
Aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn ja työpajoihin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • R75F19S
  Fysioterapeuttikoulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaat toimia projektitoimintaan liittyvissä tehtävissä suunnitellen, toteuttaen ja arvioiden ko. toimintaa.
Osaat erotusdiagnostiikan mukaisen fysioterapian tarpeen arvioinnin ja soveltaa saamaasi tietoa kriittisesti eri terapiatilanteissa.

Sisältö

Projektiharjoittelu 2 op, erotusdiagnostiikka 2 op, opiskelusi aikaisten käytännön harjoittelujaksojen sisältöä kokoava kirjallinen tehtävä 1 op.

Aika ja paikka

Projektiharjoittelu lukukaudet 4-7.
Erotusdiagnostiikka syksy 2022, 7. lukukausi.
Käytännön harjoittelujaksoja kokoava kirjallinen tehtävä 7. lukukausi.

Oppimateriaalit

Merivirta Minttu (toim.) (2018). Innovaatio-osaaminen nykypäviän työelämätaitona. Lapin ammattikorkakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaalit 3/2018
Paasivaara, Suhonen, Virtanen 2011 Projektijohtaminen hyvinvointipalveluissa
Kettunen 2009. Onnistu projektissa.
Taatila ja Suomala 2008. Innovaattorin työkirja.
Ruuska 2008. Pidä projekti hallinnassa.
Paasivaara, Suhonen, Nikkilä 2008. Innostavat projektit
Ruuska 2006: Terveydenhuollon projektinhallinta. Mallit, työkalut, ihmiset
Erotusdiagnostiikassa kouluttajan osoittama materiaali lähiopetuksen alkaessa.

Opetusmenetelmät

Projektiharjoittelu aidossa työelämäyhteisössä.
Erotusdiagnostiikka: lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiharjoittelu tapahtuu aidossa työelämäyhteistyössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Projektiharjoittelu: 54 h raportoitua projektiluonteista toimintaa ohjaavan opettajan kanssa ennalta sovituissa projektiharjoittelukohteissa.
100% aktiivinen osallistuminen erotusdiagnostiikkaosuuden lähiopetuspäiviin.
Hyväksytty kirjallinen raportti käytännö harjoittelujaksojen sisällöstä vs. ammatilliset kompetenssit.

Hylätty
Hyväksytyn suorituksen kriteerit eivät täyty.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.
Projektiharjoittelun hyväksyttävä suoritus edellyttää 54 h raportoitua projektiluonteista toimintaa ohjaavan opettajan kanssa ennalta sovituissa projektiharjoittelukohteissa.
Erotusdiagnostiikan osuuden hyväksytty suoritus edellyttää 100% ja aktiivista osallistumista erotusdiagnostiikkaosuuden lähiopetuspäiviin.
Harjoittelujaksojen koontiosuuden hyväksytty suroittaminen edellyttää hyväksyttyä kirjallista raporttia käytännön harjoittelujaksojen sisällöstä vs. ammatilliset kompetenssit.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.07.2022

Ajoitus

03.08.2022 - 30.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

03.08.2022 - 30.12.2022

Laajuus

0 op

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 63

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tero Nikkarinen
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Sari Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat soveltaa keskeisimpiä ja tarkoituksenmukaisia toimintakyvyn mittareita asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi.
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä, toimintakykyä tukevaa fysioterapiaa.
Osaat hyödyntää ajankohtaista tutkimuksellista tietoa aihealueelta.
Vahvistat omaa moniammatillista työskentelyäsi.
Osaat työskennellä ergonomisesti parhaalla mahdollisella tavalla.
Osaat toteuttaa potilassiirtoja potilaan toimintakykyä tukevalla tavalla.

Sisältö

Erikoissairaanhoidossa toteutuva harjoittelujakso; esim. kirurginen/ortopedinen osasto, keuhkosairauksien osasto, sydän- ja verenkiertoelinsairauksien osasto (sisätaudit).

Aika ja paikka

Syyslukukaudella 2022 viikoilla 47-50.

Oppimateriaalit

Hengityselinsairauksien fysioterapia
Erillisen listan mukaan ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali (mm. Käypä Hoito suositukset). Edelliset kirjat soveltuvin osin.
Alaraaja-amputoidun fysioterapia
Kauranen K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. S.282-288. SanomaPro.
www.Terveysportti.fi --> Oppiportti – Raaja-amputaatiot ja proteesit
www.Respecta.fi --> Ratkaisut --> Kuntoutuspalvelut alaraaja-amputoidulle
www.Proteesipalvelu.fi ja www.Soleusproteo.fi sekä Ottobock.com
Sydän ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia
Luennoilla läpikäyty ja annettu materiaali
termit ja lyhenteet
http://www.terveysportti.fi/dtk/sfs/avaa?p_artikkeli=sfs00002
MUU KIRJALLISUUS:
Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 2017. s. 423-461. SanomaPro.
https://sydanliitto.fi/ammattilaisnetti/liikunta/kuvia-ja-aineistoja/liikuntaohjeet
Ortopedinen ja traumatologinen fysioterapia
luennoilla käsitelty ja annettu materiaali
Käypä hoito -suositukset: Ortopedia ja traumatologia: Polvi- ja lonkkanivelrikko Kirurginen hoito, s. 15 -, Niskakipu (aikuiset) Säteilykivun hoidon erityispiirteet s.13 -, Alaselkäkipu Spesifiset tilat s. 15, Säärimurtumat Säärimurtuman hoitomenetelmän valinta ja yleisiä hoitoperiaatteita, s. 5 -, Lonkkamurtuma Lonkkamurtuman kirurginen hoito, s.11 -
Remes V., Puhta A. & Huopia J. (toim). 2015. Hyvä hoito lonkan ja polven tekonivelkirurgiassa 2015. PunaMusta Oy, Joensuu. S. 13, 30-31, 33-34, 36, 40-44, 50-55, 66-67, 73-75, 79-80, 85-87, 90-95, 97-99, 101, 104, 123-124.
Suomen Fysioterapeutit ― Finlands Fysioterapeuter ry. 2019. Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus: Tekonivelleikkausta edeltävä ja sen jälkeinen fysioterapia
Physiofile -verkkokoulutus: Lonkan tekonivelleikkaus
Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J., Salo, J., Mustaniemi, M. 2010. Traumatologia. 7. täysin uudistettu painos. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy. S. 211 – 266, 351 – 362, 411 – 564 (ryhmätöiden alueet)
MUU KIRJALLISUUS:
Krischak, G. 2014. Traumatology for the physical therapist. New York: Thieme.
Lätti, S., Kiviranta, I., Järvinen, M. & Perttunen, J. 2012. Ortopedia. Helsinki: Kandidaattikustannus.
Hammar, A. 2011. Kirurgian perusteet. 1. painos. Helsinki: WSOYpro.
Leppäniemi, A., Höckerstedt, K., Haglund, C., Alhava, E. & Roberts, P. J. 2010. Kirurgia. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim.
Ergonomian verkkokortti
Työterveyslaitos 2001. Työfysioterapia
Työterveyslaitos 2001. Työpaikan ergonomian tarkastusohje.
Työterveyslaitos 2004. Työn fyysinen kuormittavuus ja riskinarviointi.
http://www.ttl.fi/fi/ergonomia/Sivut/default.aspx
Tavoitteen asettaminen ja arviointi
http://KELA /GAS-menetelmä
ICF
ICF 2005. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus

Opetusmenetelmät

Käytännön harjoittelu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

6. tai 7. lukukausi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa luotettavasti arvioida ja arvioinnin perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, etkä samalla hyödyntää moniammatillista työskentelytapaa.
Et osaa huomioida työskentelyssäsi omaa ergonomiaasi etkä hyödynnä potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Hyväksytty
Osaat omaan arviointisi perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, samalla kehittäen moniammatillista työskentelytapaa.
Osaat säännöllisesti huomioida työskentelyssäsi oman ergonomiasi ja osaat hyödyntää potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi pohjautuu opintojakson ydinosaamisiin (kompetenssien). Harjoitteluun kuuluu kirjallinentehtävä, joka täytyy olla hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelujakson päättymistä.
Arviointi tapahtuu opiskelijan itsearviointina sekä käytännön harjoittelusta harjoittelupaikassa vastaavan fysioterapeutin ja harjoittelua ohjaavan opettajan toimesta.

Opintojakson arviointi tapahtuu asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hylätty:
Et osaa luotettavasti arvioida ja arvioinnin perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, etkä samalla hyödyntää moniammatillista työskentelytapaa.
Et osaa huomioida työskentelyssäsi omaa ergonomiaasi etkä hyödynnä potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Hyväksytty:
Osaat omaan arviointisi perusteella suunnitella ja toteuttaa yksilöllistä, tämänhetkiseen näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa fysioterapiaa, samalla kehittäen moniammatillista työskentelytapaa.
Osaat säännöllisesti huomioida työskentelyssäsi oman ergonomiasi ja osaat hyödyntää potilaan omaa toimintakykyä potilassiirtoja toteuttaessasi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.09.2022

Ajoitus

21.09.2022 - 26.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 63

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi työympäristössä ruotsin kielellä. Osaat ilmaista itseäsi ja pystyt osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Osaat kertoa opinnoistasi ja tulevasta työstäsi ruotsiksi. Osaat kirjoittaa myös ammattiisi ja alaasi liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä. Osaat hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Saavutat sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Saavutat taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.2.

Sisältö

Alan koulutus, työpaikat ja työtehtävät, työnhaku, työelämän suulliset ja kirjalliset viestintä- ja asiakaspalvelutilanteet. Opintojakso sisältää ohjausta sanaston rakentamiseen, aineiston hankintaan ja suomentamiseen. Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa -opintojaksossa (5 op) tiedonhakuraportissa painotetaan ruotsinkielistä materiaalia.

Aika ja paikka

Opetus ja ohjaus etänä Teamsin tai Zoomin kautta. Suulliset näytöt 12.10. sekä kirjallinen tentti 26.10. pidetään koululla. Niihin on pakollinen osallistuminen.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Hyvänä oheismateriaalina käy Jag är här för dig, SELKOKIELINEN SUOMI–RUOTSI-SANASTO HOITOTYÖHÖN (https://folktinget.fi/Site/Data/1597/Files/Jag%20aer%20haer%20foer%20dig_2018.pdf).
Voit myös lueskella Flexvård, Svenska för högskolor -oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjausta, suullisia ja kirjallisia harjoituksia, suullinen näyttö (asiakaspalvelutilanne pareittain + keskustelu) ja kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on opintojakson päätteeksi koululla 26.10. Uusintatentit Examissa oman aikataulun mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos mielestäsi hallitset ruotsin kielen, voit itsenäisesti opiskella kurssimateriaalin ja sen jälkeen tehdä kirjallisen tentin ja antaa suulisen näytön. Sinun tulee yltää ruotsin kielessä taitotasoon B1.
Tutustu valtakunnallisiin ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon taitotasokuvauksiin:
https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Ruotsin%20taitotasokuvaukset1.pdf

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti, virheitä sanastossa ja rakenteissa, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä.
Vuorovaikutus onnistuu, mutta vaatii tukea keskustelukumppanilta.
T2
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Sanavaraston niukkuus rajoittaa viestintää.
Vuorovaikutus tutuissa tilanteissa onnistuu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3:
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti johdonmukaisesti. Sanavalinnoissa joitakin epätarkkuuksia, hallitset perusrakenteet.
Osaat välittää haluamasi viestin, välillä epäröintiä. Vuorovaikutus onnistuu.
H4:
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti ja osallistut aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hallitset yleissanaston ja fysioterapiaan liittyvän perussanaston ja käytät rakenteita melko monipuolisesti ja oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti, selkeästi ja lähes kieliopillisesti virheettömästi. Hallitset fysioterapiaan liittyvän sanaston sekä yleissanaston ja käytät rakenteita monipuolisesti. Vuorovaikutus on vaivatonta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan sekä suullinen (suullinen asiakastilanne & keskustelu) että kirjallinen osaaminen (kirjallinen tentti). Opintojakso arvioidaan 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5).
Arvioitavat tehtävät: ruotsin kieli; kirjallinen tentti ja suullinen asiakaspalvelutilanne & keskustelu

Hylätty (0)

Et hallitse yleissanastoa etkä fysioterapian perussanastoa, etkä suoriudu suullisesta asiakaspalvelutilanteesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Sanavaraston niukkuus rajoittaa viestintää. Vuorovaikutus tutuissa tilanteissa onnistuu, välillä tarvitset tukea keskustelukumppanilta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti ja osallistut aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hallitset yleissanaston ja fysioterapiaan liittyvän perussanaston ja käytät rakenteita melko monipuolisesti ja oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti, selkeästi ja lähes kieliopillisesti virheettömästi. Hallitset fysioterapiaan liittyvän sanaston sekä yleissanaston ja käytät rakenteita monipuolisesti. Vuorovaikutus on vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 20.02.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi työympäristössä ruotsin kielellä. Osaat ilmaista itseäsi ja pystyt osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Osaat kertoa opinnoistasi ja tulevasta työstäsi ruotsiksi. Osaat kirjoittaa myös ammattiisi ja alaasi liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä. Osaat hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Saavutat sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Saavutat taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1.2.

Sisältö

Alan koulutus, työpaikat ja työtehtävät, työnhaku, työelämän suulliset ja kirjalliset viestintä- ja asiakaspalvelutilanteet. Opintojakso sisältää ohjausta sanaston rakentamiseen, aineiston hankintaan ja suomentamiseen. Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa -opintojaksossa (5 op) tiedonhakuraportissa painotetaan ruotsinkielistä materiaalia.

Aika ja paikka

Opetus ja ohjaus etänä Zoomin kautta. Suulliset näytöt maanantaina 27.3. ja kirjallinen tentti tiistaina 28.3., molemmat koululla. Niihin on pakollinen osallistuminen.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Hyvänä oheismateriaalina käy Jag är här för dig, SELKOKIELINEN SUOMI–RUOTSI-SANASTO HOITOTYÖHÖN (https://folktinget.fi/Site/Data/1597/Files/Jag%20aer%20haer%20foer%20dig_2018.pdf).
Voit myös lueskella Flexvård, Svenska för högskolor -oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjausta, suullisia ja kirjallisia harjoituksia, suullinen näyttö (asiakaspalvelutilanne pareittain + keskustelu) ja kirjallinen tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on opintojakson päätteeksi koululla 28.3. Uusintatentit Examissa oman aikataulun mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos mielestäsi hallitset ruotsin kielen, voit itsenäisesti opiskella kurssimateriaalin ja sen jälkeen tehdä kirjallisen tentin ja antaa suulisen näytön. Sinun tulee yltää ruotsin kielessä taitotasoon B1.
Tutustu valtakunnallisiin ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon taitotasokuvauksiin:
https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Ruotsin%20taitotasokuvaukset1.pdf

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti, virheitä sanastossa ja rakenteissa, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä.
Vuorovaikutus onnistuu, mutta vaatii tukea keskustelukumppanilta.
T2
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Sanavaraston niukkuus rajoittaa viestintää.
Vuorovaikutus tutuissa tilanteissa onnistuu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3:
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti johdonmukaisesti. Sanavalinnoissa joitakin epätarkkuuksia, hallitset perusrakenteet.
Osaat välittää haluamasi viestin, välillä epäröintiä. Vuorovaikutus onnistuu.
H4:
Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti ja osallistut aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hallitset yleissanaston ja fysioterapiaan liittyvän perussanaston ja käytät rakenteita melko monipuolisesti ja oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti, selkeästi ja lähes kieliopillisesti virheettömästi. Hallitset fysioterapiaan liittyvän sanaston sekä yleissanaston ja käytät rakenteita monipuolisesti. Vuorovaikutus on vaivatonta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan sekä suullinen (suullinen asiakastilanne & keskustelu) että kirjallinen osaaminen (kirjallinen tentti). Opintojakso arvioidaan 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen (tyydyttävä 1-3 / hyvä 4-5).
Arvioitavat tehtävät: ruotsin kieli; kirjallinen tentti ja suullinen asiakaspalvelutilanne & keskustelu

Arviointikriteerit:

Hylätty:
Et hallitse yleissanastoa etkä fysioterapian perussanastoa, tai et suoriudu suullisesta asiakaspalvelutilanteesta tai keskustelusta.

Tyydyttävä 1:
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti, virheitä sanastossa ja rakenteissa, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä. Vuorovaikutus onnistuu, mutta vaatii tukea keskustelukumppanilta.

Tyydyttävä 2:
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Sanavaraston niukkuus rajoittaa viestintää.
Vuorovaikutus tutuissa tilanteissa onnistuu.

Tyydyttävä 3:
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti johdonmukaisesti. Sanavalinnoissa joitakin epätarkkuuksia, hallitset perusrakenteet.
Osaat välittää haluamasi viestin, välillä epäröintiä. Vuorovaikutus onnistuu.

Hyvä 4:
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti ja osallistut aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hallitset yleissanaston ja fysioterapiaan liittyvän perussanaston ja käytät rakenteita melko monipuolisesti ja oikein.

Hyvä 5:
Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti, selkeästi ja lähes kieliopillisesti virheettömästi. Hallitset fysioterapiaan liittyvän sanaston sekä yleissanaston ja käytät rakenteita monipuolisesti. Vuorovaikutus on vaivatonta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 05.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 63

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marjukka Virtanen
 • Erja Rahkola
 • Anne-Mari Lukkaroinen
 • Mika Rahkola
 • Heli Katajamäki
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • A1
 • A2
 • B3
 • B4

Tavoitteet

Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä.
Osaat edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen ja ohjata asiakasta sen käytössä.
Tiedät hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet fysioterapiassa.

Sisältö

Teema 1: Syventävä suorituskyvyn arviointi
Patofysiologia
Manuaalinen lihastestaus
Nivelliikkuvuus
Hengitystoiminnan mittaaminen
Syventävä terapeuttinen harjoittelu

Teema 2: Esteettömyys ja apuvälineet
Esteettömyys ja saavutettavuus
Apuvälineet

Teema: Hyvinvointiteknologia
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet ja hyödyntäminen fysioterapiassa

Aika ja paikka

1.8.-16.9.2022

Oppimateriaalit

Nivelliikkuvuus
Reese, N. & Bandy, W. 2017. Joint range of motion and muscle length testing. Elsevier. 3. painos.

Manuaalinen lihastestaus
Hislop and Montgomery 2007, 8 version. Daniels and Worthingham's Muscle Testing. (vanhemmatkin versiot käyvät) soveltuvin osin.

Keskinen K.L., Häkkinen K. & Kallinen M. (toim.). 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Grano Oy.

Apuvälineet
Salminen (toim.) 2003 tai 2010; Apuvälinekirja tenttiin sivut; 15-127 ja 147-176 2003 painoksen mukaan tai 2010 painoksesta 13-109 ja 122-147.
Invalidiliiton julkaisuja 0.40., 2009; Opas hyvään pyörätuolinhallintaan.

Esteetön toimintaympäristö:
Nevala-Puranen N, Innanen T, Ekros T & Alaranta H. 2001: Esteetön työympäristö liikuntavammaisille. Opas työterveyshuolto- ja työsuojeluhenkilöstölle. Vammalan Kirjapaino Oy. Esteetön rakennus ja ympäristö. Suunnitteluopas 2007. Rakennustieto Oy. Helsinki.

Luennot ja muu ajankohtainen opintojaksolla osoitettu kirjallisuus ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu
Asiantuntijaluennot
Työpajatyöskentely (100%:n läsnäolovelvollisuus)
Verkko-oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Nivelliikkuvuuden mittaaminen:
Teoriatentti 24.8.2022
I uusinta 5.9.2022
II uusinta 19.9.2022

Manuaalinen lihastestaus:
Teoriatentti 24.8.2022
I uusinta 5.9.2022
II uusinta 19.9.2022.


Hengityksen mittaaminen:
Teoriatentti 24.8.2022
I uusinta 5.9.2022
II uusinta 19.9.2022.


Apuvälineet, esteettömyys ja saavutettavuus:
Teoriatentti 16.9.2022
I uusinta 29.9.2022
II uusinta 12.10.2022

Hyvinvointiteknologia:
16.9.2022 mennessä tehty ryhmätyö

Sisällön jaksotus

Teema 1. Syventävä suorituskyvyn arviointi 1.-31.8.2022
Patofysiologia
Manuaalinen lihastestaus
Nivelliikkuvuuden mittaaminen
Hengitystoiminnan mittaaminen
Syventävä terapeuttinen harjoittelu

Teema 2. Esteettömyys ja apuvälineet 1.-16.9.2022
Esteettömyys ja saavutettavuus
Apuvälineet

Teema 3. Hyvinvointiteknologia 16.9. mennessä
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet ja hyödyntäminen fysioterapiassa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä.
Osaat edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen ja ohjata asiakasta sen käytössä.
Tiedät joitain hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksia fysioterapiassa.

T2
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä.
Osaat selittää kuinka yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä edistetään ja ylläpidetään tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen ja ohjata selkeästi asiakasta sen käytössä.
Tunnet hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
Osaat selittää ja perustella kuinka yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä edistetään ja ylläpidetään tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella sen valinnan ja ohjata selkeästi asiakasta sen käytössä.
Tunnet hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuudet ja osaat hyödyntää niistä joitain fysioterapiaan liittyen.

H4
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti.
Osaat perustellusti ja systemaattisesti edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida laaja-alaisesti ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella sen valinnan ja ohjata selkeästi ja ymmärrettävästi asiakasta sen käytössä.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia fysioterapiassa tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen kriittisesti valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti. Osaat perustellusti ja systemaattisesti edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi kriittisen arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida laaja-alaisesti ja kriittisesti ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat kriittisesti valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella tarkasti sen valinnan ja ohjata selkeästi ja ymmärrettävästi asiakasta sen käytössä.
Osaat hyödyntää ja edistää hyvinvointiteknologian käyttöä fysioterapiassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hylätty - K5 sekä käytännön että tiedollisten osioiden suhteen.

Hylätty (0)

Et saavuta T1:n kriteerejä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

T1
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä.
Osaat edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen ja ohjata asiakasta sen käytössä.
Tiedät joitain hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuuksia fysioterapiassa.

T2
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä.
Osaat selittää kuinka yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä edistetään ja ylläpidetään tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen ja ohjata selkeästi asiakasta sen käytössä.
Tunnet hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

H3
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.
Osaat selittää ja perustella kuinka yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä edistetään ja ylläpidetään tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella sen valinnan ja ohjata selkeästi asiakasta sen käytössä.
Tunnet hyvinvointiteknologian hyödyntämismahdollisuudet ja osaat hyödyntää niistä joitain fysioterapiaan liittyen.

H4
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti.
Osaat perustellusti ja systemaattisesti edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida laaja-alaisesti ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella sen valinnan ja ohjata selkeästi ja ymmärrettävästi asiakasta sen käytössä.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia fysioterapiassa tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5
Syvennät osaamistasi yksilön suorituskyvyn osatekijöiden arvioinnissa hyödyntäen kriittisesti valitsemiasi luotettavia mittareita ja tutkimismenetelmiä tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti. Osaat perustellusti ja systemaattisesti edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi kriittisen arvioinnin pohjalta.
Osaat arvioida ja analysoida laaja-alaisesti ja kriittisesti ympäristön esteettömyyttä, huomata mahdolliset muutostarpeet ja toteuttaa ne itsenäisesti.
Osaat kriittisesti valita tarkoituksenmukaisen apuvälineen, perustella tarkasti sen valinnan ja ohjata selkeästi ja ymmärrettävästi asiakasta sen käytössä.
Osaat hyödyntää ja edistää hyvinvointiteknologian käyttöä fysioterapiassa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 04.08.2022

Ajoitus

11.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 63

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mira Väyrynen
 • Marjukka Virtanen
 • Erja Rahkola
 • Anne-Mari Lukkaroinen
 • Tero Nikkarinen
 • Mika Rahkola
 • Johanna Husa-Russell
 • Heli Katajamäki
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • A1
 • A2
 • B3
 • B4

Tavoitteet

Osaat edistää ja ylläpitää yksilön toimintakykyä ja suorituskyvyn osatekijöitä tekemäsi arvioinnin pohjalta (soveltava liikunta, nivelliikkuvuus, lihasvoima, hengitys).
Hallitset klassisen hieronnan otteet ja osaat toteuttaa hieronnan asiakaslähtöisesti
Osaat toteuttaa termisiä hoitoja asiakaslähtöisesti ja turvallisesti.
Hallitset pyörätuolin käytön Invalidiliiton Pyörätuolipassin vaatimusten mukaisesti.
Opit työelämätaitoja ja asiakkaan kohtaamista.

Sisältö

Hieronta ja termiset hoidot
Nivelliikkuvuuden mittaaminen
Hengityksen mittaaminen
Lihasvoiman mittaaminen
Soveltava liikunta
Pyörätuolipassi
Toimintakykymittaukset
Klinikkaharjoittelun oppilaitoksen tiloissa

Aika ja paikka

11.8.-16.12.2022

Oppimateriaalit

Nivelliikkuvuus
kurssikirja:
Reese, N. & Bandy, W. 2017. Joint range of motion and muscle length testing. Elsevier. 3. painos.
Kosunen T., Rytivaara E., Timonen K., Vekka T. 2012. Nivelet ja mittaaminen - nivelten aktiiviset liikelaajuudet. Bod - Books on Demand, Helsinki.

Hieronta ja termiset
kurssikirja:
Arponen R. ja Airaksinen O. 2010. Hoitava hieronta. WSOYpro Oy, Helsinki.
Sandström M. ym. 1991. Fysikaaliset syvälämpö- ja sähköhoidot - fysiologia ja käytännön toteutus. s. 72-76. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino Oy.
oheiskirjallisuus:
Saari M., Lumio M., Asmussen P.D. & Montag H-J. 2009. Käytännön lihashuolto: warm up, cool down, venyttely, hieronta, urheiluhieronta ja teippaus. Jyväskylä, Gummerus Kirjapaino Oy.

Manuaalinen lihastestaus
Hislop and Montgomery 2007, 8 version. Daniels and Worthingham's Muscle Testing. (vanhemmatkin versiot käyvät) soveltuvin osin.
Keskinen K.L., Häkkinen K. & Kallinen M. (toim.).2018. Fyysisen kunnon mittaaminen - käsi- ja oppikirja kuntotestaajalle. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 174. Grano Oy.

Soveltava liikunta:
Rintala, P., Huovinen, T., Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntalääketieteellinen seura. Tammerprint Oy. Tampere.
Soveltavan liikunnan verkkokoulutus.

Malike-toimintavälinekoulutus: verkkokoulutus

Luennot ja muu ajankohtainen opintojaksolla osoitettu kirjallisuus ja artikkelit.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen harjoittelu
Asiantuntijaluennot
Työpaja (läsnäolovelvoite 100 %)
Käytännön harjoittelu
Opintokäynnit
Verkko-opinnot

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kampuksella tapahtuva klinikkaharjoittelu: pre-harjoittelu viikko 43, 44-46 (A-ryhmä) tai 47-49 (B-ryhmä), 15.12. harjoittelun purkutilaisuus
Esteettömyyskartoitus ryhmälle osoitetuissa tiloissa
VALTTI-toiminta
MALIKE-toimintavälinekoulutukseen kuuluva toimintavälinepäivä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Soveltavan liikunnan verkkokoulutuksen suorittaminen 18.8.2022 mennessä

Malike-toimitavälinekoulutuksen verkko-opinnot 7.10.2022 mennessä

Pyörätuolipassin käytännön näyttö (videointi). Palautuspäivä tarkentuu syksyllä.

Hieronta ja termiset hoidot:
teoriatentti: 19.8.2022
I uusinta 26.8.2022
II uusinta 9.9.2022
kokohieronnan suoritus viikko 42
käytännön näyttö viikkojen 44-49 aikana

Nivelliikkuvuuden mittaaminen: 25.-26.10.2022
I uusinta A-ryhmä 31.10.2022, B-ryhmä 28.11.2022.
II uusinta A-ryhmä 7.11.2022, B-ryhmä 7.12.2022

Manuaalinen lihastestaus; 25.-26.10.2022
I uusinta A-ryhmä 9.11.2022, B-ryhmä 23.11.2022
II uusinta A-ryhmä 16.11.2022, B-ryhmä 30.11.2022

Esteettömyyskartoitus 13.-14.10.2022, raportointi vko 42, purkutilaisuus 15.12.2022

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa tutkia toimintakyvyn osa-alueita luontevasti ja arviointisi pohjalta antamat ohjeet ja neuvot eivät ole tarkoituksenmukaisia.
Et pysty hallitsemaan klassisen hieronnan otteita tarkoituksenmukaisella tavalla edetäksesi hieronnassa loogisesti ja asiakaslähtöisesti. Et kykene antamaan termisiä hoitoja turvallisesti asiakastilanteissa.
Et hallitse pyörätuolin käyttöä Invalidiliiton Pyörätuolipassin vaatimusten mukaisesti
Työelämätaitosi ovat puutteelliset ja asiakkaiden kohtaaminen ei ole luontevaa

Hyväksytty
Osaat tutkia toimintakyvyn osa-alueita ja niihin tukeutuvan kliinisen päättelysi pohjalta antaa loogisia ohjeita ja neuvoja toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen.
Hallitset klassisen hieronnan otteet ja osaat toteuttaa tarkoituksenmukaisesti etenevän hieronnan mille tahansa kehonosalle huomioiden asiakkaan tarpeet. Osaat turvallisesti antaa termisiä hoitoja oman arviointisi pohjalta.
Hallitset pyörätuolin käytön Invalidiliiton Pyörätuolipassin vaatimusten mukaisesti
Hallitset olennaisia työelämätaitoja ja osaat luontevasti kohdata erilasia asiakkaita.

Sisällön jaksotus

11.8.-16.12.2022
Hieronta ja termiset hoidot
Nivelliikkuvuuden mittaaminen
Hengityksen mittaaminen
Lihasvoiman mittaaminen (sis.manuaalisen lihastestauksen, EMG, isometrisiä mittauksia)
Soveltava liikunta
Pyörätuolipassi
Toimintakykymittaukset
Klinikkaharjoittelun oppilaitoksen tiloissa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa tutkia toimintakyvyn osa-alueita luontevasti ja arviointisi pohjalta antamat ohjeet ja neuvot eivät ole tarkoituksenmukaisia.
Et pysty hallitsemaan klassisen hieronnan otteita tarkoituksenmukaisella tavalla edetäksesi hieronnassa loogisesti ja asiakaslähtöisesti. Et kykene antamaan termisiä hoitoja turvallisesti asiakastilanteissa.
Et hallitse pyörätuolin käyttöä Invalidiliiton Pyörätuolipassin vaatimusten mukaisesti
Työelämätaitosi ovat puutteelliset ja asiakkaiden kohtaaminen ei ole luontevaa

Hyväksytty
Osaat tutkia toimintakyvyn osa-alueita ja niihin tukeutuvan kliinisen päättelysi pohjalta antaa loogisia ohjeita ja neuvoja toimintakyvyn edistämiseen ja tukemiseen.
Hallitset klassisen hieronnan otteet ja osaat toteuttaa tarkoituksenmukaisesti etenevän hieronnan mille tahansa kehonosalle huomioiden asiakkaan tarpeet. Osaat turvallisesti antaa termisiä hoitoja oman arviointisi pohjalta.
Hallitset pyörätuolin käytön Invalidiliiton Pyörätuolipassin vaatimusten mukaisesti
Hallitset olennaisia työelämätaitoja ja osaat luontevasti kohdata erilasia asiakkaita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hieronta ja termiset hoidot: hyväksytty suorittaminen
Klinikkaharjoitteluun liittyvät tehtävät ja toiminnat: hyväksytty suorittaminen
Esteettömyyskartoitus, raportointi ja purkutilaisuus: hyväksytty suorittaminen
VALTTI-toiminnan tai "liikuntakaveri-toiminnan" hyväksytty suorittaminen syksyn aikana
MALIKE-toimintavälinekoulutuksen verkkokoulutuksen ja toimintapäivään osallistuminen
SOVELTAVAn liikunnan verkko-opintojen hyväksytty suorittaminen
Pyörätuolipassin hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 17.04.2023

Ajoitus

24.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Anne Rautio
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Ajoitusryhmät
 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F21S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät
- Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
- Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
- Tutkimuksellinen kehittäminen
Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta
- Hanketyöskentely ja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Sisältö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi hoitotyössä (1 op)
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät hoitotyössä (3op)
Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
Keskeiset hoitotieteessä käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät:
- Toiminnallinen opinnäytetyö
- Laadullinen tutkimusote
- Määrällinen tutkimusote ja tilastomatematiikan lähtökohdat
- Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät terveystieteiden tietokannat, tutkimustiedon haku: informaatiolukutaito
- Tutkimuksellinen kirjoittaminen
Tutkimustiedon hyödyntäminentoiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta hoitotyössä (1 op)
- Hanketyöskentelyja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.

Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 48

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Tero Nikkarinen
 • Sari Kilpeläinen
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • R75F20S
  Fysioterapeuttikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Syvennät tietojasi ja osaamistasi urheilun, vammaisurheilun ja -liikunnan, urheilufysioterapian sekä terveysliikunnan alueilla.
Osaat urheilijoiden ja terveysliikkujien terapiatarpeen kriittisen arvioinnin, ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä asiakkaan toiminta-, liikunta- ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä huomioiden valinnoissa näyttöön perustuvan tiedon.
Osaat toteuttaa korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa erilaisia manuaalisia perustekniikoita

Sisältö

Teema 1: Taustaa fysioterapialle urheilun ja liikunnan parissa
Liikkujan terveys
Toimiminen urheilussa fysioterapeuttina

Teema 2. Urheilufysioterapian menetelmiä
Urheiluvammojen ennaltaehkäisy
Urheiluvammojen fysioterapiaa
Kova teippaus
Kinesioteippaus
Dynaaminen teippaus
Esimerkkejä fascia-käsittelyistä

Aika ja paikka

Opetus toteutuu viikkojen 32-46 välillä oppilaitoksen luentotiloissa, verkossa ja työpajoissa.

Oppimateriaalit

Teippaus:
Asmussen & Montag, 2001. Teippaus. Kirjassa Lihashuolto; Hieronta kuntosaliharjoittelu, teippaus ja venyttely.
Teippaa Taiten, 1997. Pehkonen, Nuoramo ym.
Taping Techniques. Principles & Practise. 2004. MacDonald.

Urheiluvammat, urheilufysioterapia, kinesioteippaus:
Pasanen, Haapasalo, Halen & Parkkari. 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus.
Walker ym. 2014. Urheiluvammat – ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus.
Norris ym. 2011. Managing Sport Injuries. A guide for students and clinicians.
Seidenberg & Beutler 2008. The Sports Medicine Resource Manual.


Fasciat:
Frederick & Frederick, 2015. Fascial Stretch Therapy – lihaskalvojen venytysterapia.
Earls & Myers,2013. Faskia vapaaksi – keho tasapainoon.


Kirjallisuus (+artikkelit) täydentyy opintojakson aikana eri opettajien opintojakson osien kohdalta.

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, työpajatyöskentely, kenttäharjoittelu

Työpajatyöskentelyssä 100 %:n läsnäolovelvollisuus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutus tapahtuu osin aidoissa työelämäympäristössä yhteistyössä Urheilufysioterapiaa toteuttavien sidosryhmien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Urheilufysioterapian käytännön tentti x.11.2022; I uusinta x.11.2022; II uusinta helmikuuu 2023.
Teoriaosuuden tentti x.11.2022; I uusinta x.11.2022; II uusinta helmikuu 2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Osaat tunnistaa ja määritellä urheilun, vammaisurheilun ja -liikunnan, urheilufysioterapian ja terveysliikunnan peruskäsitteistön ja ilmiön ja ohjatusti toteuttaa em. asiakasryhmille toimintaa.
Osaat ohjatusti arvioida urheilijan ja terveysliikkujan terapiatarvetta ennaltaehkäisevässä, liikunta- ja kilpailukyvyn korjaavassa ja ylläpitävässä sekä edistävässä toiminnassa näyttöön perustuvaan tietoon peilaten.
Osaat ohjattuna toteuttaa korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa jotain manuaalisia perustekniikoita
T2
Osaat jäsentää urheilun, vammaisurheilun /-liikunnan, urheilufysioterapian ja terveysliikunnan peruskäsitteistön/ ilmiön ja toteuttaa osin itsenäisesti em. asiakasryhmille toimintaa.
Osaat osin itsenäisesti arvioida urheilijan ja terveysliikkujan terapiatarvetta ennaltaehkäisevässä, liikunta- ja kilpailukyvyn korjaavassa ja ylläpitävässä sekä edistävässä toiminnassa näyttöön perustuvaan tietoon peilaten.
Osaat osin itsenäisesti toteuttaa korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa manuaalisia perustekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat itsenäisesti ja jäsentyneesti selittää urheilun, vammaisurheilun ja -liikunnan, urheilufysioterapian ja terveysliikunnan peruskäsitteistön ja ilmiön ja itsenäisesti toteuttaa em. asiakasryhmille toimintaa.
Osaat arvioida pääosin itsenäisesti ja perustellusti urheilijan ja terveysliikkujan terapiatarvetta ennaltaehkäisevässä, liikunta- ja kilpailukyvyn korjaavassa ja ylläpitävässä sekä edistävässä toiminnassa näyttöön perustuvaan tietoon peilaten.
Osaat itsenäisesti toteuttaa korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa erilaisia manuaalisia perustekniikoita
H4
Osaat laaja-alaisesti selittää urheilun, vammaisurheilun ja -liikunnan, urheilufysioterapian ja terveysliikunnan peruskäsitteistöön liittyviä ilmiöitä ja toteuttaa kokonaisvaltaisesti em. asiakasryhmille toimintaa.
Osaat arvioida ja osin myös soveltaa johdonmukaisesti keräämääsi tietoa urheilijan ja terveysliikkujan terapiatarvetta ennaltaehkäisyä, liikunta- ja kilpailukyvyn korjausta ja ylläpitoa sekä edistämistä miettien ja näyttöön perustuvaan tietoon peilaten.
Osaat laaja-alaisesti toteuttaa korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa perustekniikoiden lisäksi jo jotain edistyneempää manuaalista tekniikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat etsiä, vertailla ja analysoida urheilun, vammaisurheilun ja -liikunnan, urheilufysioterapian ja terveysliikunnan peruskäsitteistöön liittyviä ilmiöitä ja toteuttaa monipuolisesti ja oivaltavasti em. asiakasryhmille toimintaa.
Osaat tutkia ja soveltaa arvioimaasi tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti urheilijan ja terveysliikkujan terapiatarvetta ennaltaehkäisyä, liikunta- ja kilpailukyvyn korjausta ja ylläpitoa sekä edistämistä miettien ja näyttöön perustuvaan tietoon peilaten.
Osaat monipuolisesti ja kriittisesti soveltaa toteuttamaasi korvaavaa harjoittelua ja hyödyntää toteutuksessa monipuolisesti erilaisia manuaalisia tekniikoita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hylätty –K5 tiedollisten osioiden suhteen (kirjallinen tentti) ja hyväksytty –hylätty taidollisten osioiden suhteen. Aktiivinen läsnäolo taidollisten osioiden opetuksessa (100%).

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Tavoitteet

o Osaat kuvata fysioterapeutin työkentän ja roolin urheilussa
o Tunnet urheilijan terveyden erityispiirteet
o Osaat perusteet arvioida urheilijan toimintakykyä ja perehdyt yleisimpiin käytössä oleviin kartoitusmittauksiin
o Tiedät keskeisimmät menetelmät urheiluvammojen fysioterapiassa
o Osaat perusteippaukset
o Osaat kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolin vammaisurheilussa

Sisältö

1. Johdanto urheilufysioterapiaan
2. Urheilijan terveys
3. Fysioterapeutin toiminta urheilussa
4. Urheilijan tutkiminen ja kartoitusmittaukset
5. Urheilufysioterapiamenetelmiä
6. Tutustuminen vammaisurheiluun (verkkokoulutuskokonaisuus, Liikuntakeskus Pajulahden Pajukko-verkkoympäristö)
• soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
• apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
• vammaiskilpaurheilu

Aika ja paikka

02.09.2022 - 31.12.2022

Oppimateriaalit

Ahola Juho-Antti, Vasankari Tommi, Nietosvaara Yrjänä, Mattila Mikko ja Haara Mikko. Kasvuikäisten rasitusvammat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2019;135(20):1953-1960.
• Anis Nadja, Aaltonen Sari ja Keski-Rahkonen Anna. Liikunta ja syömishäiriöt. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2019; 135:1249–1255
• Ilander Olli. 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-Kustannus Oy. Sivut: 19-48.
• Lindblad Niklas. Huippu-urheilijan terveystarkastus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2018;134(7):697-704.
• Luomajoki H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt, Livonia Print.
• Mäennenä J. (toim.) 2019. Voimaharjoittelu — Teoriasta parhaisiin käytäntöihin. Livonia Print.
Pasanen Kati, Haapasalo Heidi, Halen Petri, Parkkari Jari 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. VK-kustannus Oy.
• Parikka Hannu ja Lehto Mika. Urheilijan terveystarkastus ja mahdollisen sydänsairauden tutkiminen. 20.6.2016 Kardiologia. (Oppiportti).
• Uusitalo Arja. Urheilijan ylikuormitustila. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2015; 131(24):2344-2350.
• Teippauksen tehtävän suoritusta varten 3-4 rullaa urheiluteippiä, jonka leveys 3,75 cm sekä omat harjoitteluteipit.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu opintojakson materiaaleihin sekä opintojakson kirjallisuuteen perustuen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit sekä teippauksen tehtävän voi suorittaa koko opintojakson ajan. Jokaisessa tentissä on kolme suoritusmahdollisuutta. Teippauksen tehtävä arvioidaan tehtävän palautuksen jälkeen opintojakson lopussa. Tällöin ilmoitetaan myös mahdollisesta täydentämistarpeesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin ymmärtäminen urheilun parissa on vajaata. Et tunne tai sinulla on vaikeuksia jäsentää urheilijan terveyden erityispiirteet.
Sinulla on vaikeuksia hallita urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteita, ja kartoitusmittausten tarkoitus ja toteutusperiaatteet ovat vajavaiset. Urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja menetelmien hallinta ovat heikot.
Et osaa kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin urheilun parissa. Osaat kuvata urheilijan terveyden erityispiirteet.
Osaat urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteet, ymmärrät kartoitusmittausten tarkoituksen ja toteutusperiaatteet. Tiedät urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja tyypillisiä menetelmiä.
Osaat kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat perustellusti kuvata fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin urheilun parissa. Osaat kuvata ja arvioida urheilijan terveyden erityispiirteitä.
Hallitset urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteet, ja osaat perustella kartoitusmittausten tarkoituksen ja kuvata niiden toteutusperiaatteet. Hallitset urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja tyypillisiä menetelmiä, ymmärtäen niiden tarkoituksenmukaisen käytön.
Ymmärrät vammaisurheilun erityispiirteitä ja osaat perustellen kuvata fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan tentteihin ja teippauksen tehtävään perustuen. Kolme tenttiä suoritetaan opintojaksolla Soveltavan liikunnan perusteet - 2022 kevät palvelutuote
Urheilufysioterapian tenttien tulokset muodostavat 60% arvosanasta ja Soveltavan liikunnan perusteet -opintojakson tentit muodostavat 40% arvosanasta. Lisäksi teippauksen tehtävä tulee olla hyväksytty. Arviointiasteikko on hyl -K5.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan fysioterapian opiskelijoille, joilla on suoritettuna TULE-fysioterapian opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksonvaatimukset:
o tekniset: tietokone ja verkkoyhteys, videointimahdollisuus esim. mobiililaitteen avulla
o omat urheiluteipit (kova teippaus)

Opintojakson vastuuopettaja Johanna Husa-Russell / Mika Rahkola, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Opintojaksolla 5 paikkaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

18.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Johanna Husa-Russell

Tavoitteet

o Osaat kuvata fysioterapeutin työkentän ja roolin urheilussa
o Tunnet urheilijan terveyden erityispiirteet
o Osaat perusteet arvioida urheilijan toimintakykyä ja perehdyt yleisimpiin käytössä oleviin kartoitusmittauksiin
o Tiedät keskeisimmät menetelmät urheiluvammojen fysioterapiassa
o Osaat perusteippaukset
o Osaat kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolin vammaisurheilussa

Sisältö

1. Johdanto urheilufysioterapiaan
2. Urheilijan terveys
3. Fysioterapeutin toiminta urheilussa
4. Urheilijan tutkiminen ja kartoitusmittaukset
5. Urheilufysioterapiamenetelmiä
6. Tutustuminen vammaisurheiluun (verkkokoulutuskokonaisuus, Liikuntakeskus Pajulahden Pajukko-verkkoympäristö)
• soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun perusteet
• apuvälineet liikunnassa ja urheilussa
• vammaiskilpaurheilu

Aika ja paikka

18.1.- 28.4.2023.

Oppimateriaalit

Ahola Juho-Antti, Vasankari Tommi, Nietosvaara Yrjänä, Mattila Mikko ja Haara Mikko. Kasvuikäisten rasitusvammat. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2019;135(20):1953-1960.
Anis Nadja, Aaltonen Sari ja Keski-Rahkonen Anna. Liikunta ja syömishäiriöt. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2019; 135:1249–1255
Ilander Olli. 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-Kustannus Oy. Sivut: 19-48.
Lindblad Niklas. Huippu-urheilijan terveystarkastus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2018;134(7):697-704.
Luomajoki Hannu 2018. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt, Livonia Print.
Mäennenä J. (toim.) 2019. Voimaharjoittelu — Teoriasta parhaisiin käytäntöihin. Livonia Print.
Parikka Hannu ja Lehto Mika. Urheilijan terveystarkastus ja mahdollisen sydänsairauden tutkiminen. 20.6.2016 Kardiologia. (Oppiportti).
Pasanen Kati, Haapasalo Heidi, Halen Petri, Parkkari Jari 2021. Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. VK-kustannus Oy.
Uusitalo Arja. Urheilijan ylikuormitustila. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2015; 131(24):2344-2350.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu opintojakson materiaaleihin sekä opintojakson kirjallisuuteen perustuen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit sekä teippauksen tehtävän voi suorittaa koko opintojakson ajan. Jokaisessa tentissä on kolme suoritusmahdollisuutta. Teippauksen tehtävä arvioidaan tehtävän palautuksen jälkeen opintojakson lopussa. Tällöin ilmoitetaan myös mahdollisesta täydentämistarpeesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin ymmärtäminen urheilun parissa on vajaata. Et tunne tai sinulla on vaikeuksia jäsentää urheilijan terveyden erityispiirteet.
Sinulla on vaikeuksia hallita urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteita, ja kartoitusmittausten tarkoitus ja toteutusperiaatteet ovat vajavaiset. Urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja menetelmien hallinta ovat heikot.
Et osaa kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ymmärrät fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin urheilun parissa. Osaat kuvata urheilijan terveyden erityispiirteet.
Osaat urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteet, ymmärrät kartoitusmittausten tarkoituksen ja toteutusperiaatteet. Tiedät urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja tyypillisiä menetelmiä.
Osaat kuvata vammaisurheilun erityispiirteitä ja fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat perustellusti kuvata fysioterapeutin työkentän sisällön ja roolin urheilun parissa. Osaat kuvata ja arvioida urheilijan terveyden erityispiirteitä.
Hallitset urheilijan toimintakyvyn arvioinnin perusteet, ja osaat perustella kartoitusmittausten tarkoituksen ja kuvata niiden toteutusperiaatteet. Hallitset urheiluvammojen fysioterapian periaatteet ja tyypillisiä menetelmiä, ymmärtäen niiden tarkoituksenmukaisen käytön.
Ymmärrät vammaisurheilun erityispiirteitä ja osaat perustellen kuvata fysioterapeutin roolia siellä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi suoritetaan tentteihin ja teippauksen tehtävään perustuen. Kolme tenttiä suoritetaan opintojaksolla Soveltavan liikunnan perusteet - 2022 kevät palvelutuote
Urheilufysioterapian tenttien tulokset muodostavat 60% arvosanasta ja Soveltavan liikunnan perusteet -opintojakson tentit muodostavat 40% arvosanasta. Lisäksi teippauksen tehtävä tulee olla hyväksytty. Arviointiasteikko on hyl -K5.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan fysioterapian opiskelijoille, joilla on suoritettuna TULE-fysioterapian opinnot.

Lisätiedot

Opintojaksonvaatimukset:
o tekniset: tietokone ja verkkoyhteys, videointimahdollisuus esim. mobiililaitteen avulla
o omat urheiluteipit (kova teippaus)

Opintojakson vastuuopettaja Johanna Husa-Russell / Mika Rahkola, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi


Opintojaksolla 5 paikkaa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Sari Kilpeläinen
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Sari Kilpeläinen

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat käyttää toimintakyvyn arvioinnin mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä ja niiden pohjalta luotettavasti arvioida yksilön suorituskyvyn osa-alueita ja kokonaistoimintakykyä.
Hallitset kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa.
Osaat hyödyntää asiakas- ja ryhmäkohtaisesti soveltaen terveysliikunnan tietoperustaa suunnitellessasi ja ohjatessasi terveysliikuntaa.

Sisältö

Teema 1: Toimintakyky
Toimintakyvyn osa-alueet, ICF
Mittarit toimintakyvyn kartoittamisessa
Psykososiaalinen toimintakyky
Elämänlaatumittarit
Haastattelu, havainnointi

Teema 2: Fysioterapeuttisen tutkimisen alkeet
Ryhdin tutkiminen
Lihaskunnon kartoittaminen
Liikkuvuuden mittaaminen (pehmytosat)
Tasapainon mittaaminen
Antropometria
Kestävyyskunnon arviointi

Teema 3: Liikunta fysioterapeutin työvälineenä
Liikunta toimintakyvyn tukena
Liikunnan ohjaaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Tiedät suorituskyvyn osa-alueet sekä ihmisen kokonaistoimintakyvyn kokonaisuuden.
Tiedät toimintakyvyn arvioinnin mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä.
Tiedät kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa.
Tiedät terveysliikunnan sisällössä ja ohjaamisessa tarvittavan tietoperustan.

T2
Tiedät suorituskyvyn osa-alueet ja kokonaistoimintakyvyn kokonaisuuden sekä niihin liittyviä mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä.
Osaat käyttää toimintakyvyn arvioinnin mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä.
Osaat kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa.
Osaat hyödyntää terveysliikunnan tietoperustaa suunnitellessasi terveysliikuntaa ja sen ohjaamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat käyttää toimintakyvyn arvioinnin mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä ja niiden pohjalta luotettavasti arvioida yksilön suorituskyvyn osa-alueita ja kokonaistoimintakykyä.
Hallitset kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa.
Osaat hyödyntää asiakas- ja ryhmäkohtaisesti soveltaen terveysliikunnan tietoperustaa suunnitellessasi ja ohjatessasi terveysliikuntaa.

H4
Osaat arvioida ja kuvata yksilön suorituskyvyn osa-alueita ja kokonaistoimintakykyä hyödyntäen tarkoituksenmukaisia, luotettavia mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä.
Osaat analysoida saatuja tuloksia.
Hallitset kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa ja osaat dokumentoida informatiivisesti.
Osaat hyödyntää asiakas- ja ryhmäkohtaisesti ja monipuolisesti soveltaen terveysliikunnan tietoperustaa suunnitellessasi ja ohjatessasi terveysliikuntaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida ja kuvata yksilön suorituskyvyn osa-alueita ja kokonaistoimintakykyä hyödyntäen kriittisesti ja asiakaslähtöisesti luotettavia mittareita, luokituksia ja tutkimismenetelmiä.
Osaat analysoida saatuja tuloksia kriittisesti asiakkaan kokonaisuus huomioiden.
Hallitset kansallisen mallin mukaisen potilas- ja asiakastietojen dokumentoinnin yleiset periaatteet fysioterapiassa ja osaat dokumentoida informatiivisesti ja loogisesti.
Osaat hyödyntää asiakas- ja ryhmäkohtaisesti ja monipuolisesti soveltaen terveysliikunnan tietoperustaa suunnitellessasi ja ohjatessasi terveysliikuntaa ja perustella valintasi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Erja Rahkola
 • Anne Rautio
 • Mika Rahkola
 • Sari Kilpeläinen
 • Heli Katajamäki
 • Johanna Husa-Russell
Vastuuhenkilö

Heli Katajamäki

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä A2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A1
 • Ryhmä A2
 • Ryhmä B3
 • Ryhmä B4

Tavoitteet

Osaat ihmisen rakenteen ja toiminnan perusteet.
Osaat kohdata fysioterapia-asiakkaan/- potilaan/-kuntoutujan.
Osaat toteuttaa terveyden edistämiseen tähtääviä tuokioita/tilanteita asiakaslähtöisesti.
Osaat ohjata eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille heille soveltuvaa liikuntaa.
Osaat toimia opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteissa.
Osaat arvioida asiakkaan suorituskykyä erilaisin menetelmin
Osaat toteuttaa terapeuttista harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
Osaat huomioida elimistössä tapahtuvia muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa.

Sisältö

Fysiologia
Anatomia II
Anatomia III (neuroanatomia ja -fysiologia)
Palpointi
Kuntosaliharjoittelu
Suorituskyvyn osa-alueiden arviointi
Terveysliikunnan ohjaaminen
Terapeuttisen harjoittelun prosessi
Rentoutus

Aika ja paikka

2. lukukausi

Opetusmenetelmät

Oppiminen toteutuu erilaisissa työpajoissa erilaisissa harjoitteluympäristöissä oppilaitoksen tiloissa sekä oppilaitoksen ulkopuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

30.1.2023 Fysiologia, I uusinta XXXX, II uusinta XXXX
24.4.2023 Anatomia II, I uusinta XXXX, II uusinta XXXX
8.5.2023 Anatomia III, I uusinta XXXX, II uusinta XXXX

XXX Palpointi (XXX)
XXX Palpointi (XXX)

10.5.2023 Tietotaitopäivä
22.5.2023 Tietotaitopäivä I uusinta
29.5.2023 Tietotaitopäivä II uusinta

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Osaat toteuttaa terveyden edistämiseen tähtääviä tuokioita/ tilanteita asiakaslähtöisesti osaa. Osaat toimia luontevasti vuorovaikutus/asiakastilanteissa.
Osaat ohjata eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille heille soveltuvaa liikuntaa.
Osaat toimia opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteissa. Osaat arvioida asiakkaan suorituskykyä erilaisin menetelmin.
Osaat toteuttaa terapeuttista harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
Osaat huomioida elimistössä tapahtuvia muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa.

Hylätty
Et osaa toteuttaa terveyden edistämiseen tähtääviä tuokioita/ tilanteita asiakaslähtöisesti osaa. Et osaa toimia luontevasti vuorovaikutus/asiakastilanteissa.
Et osaa ohjata eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille heille soveltuvaa liikuntaa. Et osaa toimia opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteissa.
Et osaa arvioida asiakkaan suorituskykyä erilaisin menetelmin.
Et osaa toteuttaa terapeuttista harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
Et osaa huomioida elimistössä tapahtuvia muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Et osaa toteuttaa terveyden edistämiseen tähtääviä tuokioita/ tilanteita asiakaslähtöisesti osaa. Et osaa toimia luontevasti vuorovaikutus/asiakastilanteissa.
Et osaa ohjata eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille heille soveltuvaa liikuntaa. Et osaa toimia opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteissa.
Et osaa arvioida asiakkaan suorituskykyä erilaisin menetelmin.
Et osaa toteuttaa terapeuttista harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
Et osaa huomioida elimistössä tapahtuvia muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa.

Hyväksytty
Osaat toteuttaa terveyden edistämiseen tähtääviä tuokioita/ tilanteita asiakaslähtöisesti osaa. Osaat toimia luontevasti vuorovaikutus/asiakastilanteissa.
Osaat ohjata eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille heille soveltuvaa liikuntaa.
Osaat toimia opiskelun ja työelämän suullisen viestinnän tilanteissa. Osaat arvioida asiakkaan suorituskykyä erilaisin menetelmin.
Osaat toteuttaa terapeuttista harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
Osaat huomioida elimistössä tapahtuvia muutoksia erilaisissa kuormitustilanteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Fysioterapeuttikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Mika Rahkola
 • Sari Kilpeläinen
Vastuuhenkilö

Mika Rahkola

Opiskelijaryhmät
 • RA75F22S
  Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa yksilön toimintakyvyn tukemiseen tähtäävien toimintojen.
Osaat kuvata elimistön sopeutumismekanismeja fyysisen kuormituksen yhteydessä.

Sisältö

Sisältö
Teema 1: Terapeuttinen harjoittelu
Terapeuttisen harjoittelun lähtökohdat, käyttöaiheet/indikaatiot ja vaikutukset
Terapeuttisen harjoittelun prosessi
Terapeuttisen harjoittelun menetelmiä

Teema 2: Syventävä anatomia ja fysiologia
Kuormitusfysiologia
Elimistön homeostasian sopeuttaminen
Kuormituksesta palautuminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapeuttisen harjoittelun prosessin.
Tiedät elimistön sopeutumismekanismit fyysisen kuormituksen yhteydessä.

T2
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapeuttisen harjoittelun prosessin hyödyntäen yksittäistä terapeuttisen harjoittelun menetelmää ja muotoa.
Tunnistat elimistön sopeutumismekanismit fyysisen kuormituksen yhteydessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapeuttisen harjoittelun prosessin hyödyntäen erilaisia terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja muotoja tarkoituksenmukaisesti.
Osaat kuvata elimistön sopeutumismekanismeja fyysisen kuormituksen yhteydessä

H4
Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapeuttisen harjoittelun prosessin hyödyntäen erilaisia terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja muotoja tarkoituksenmukaisesti ja systemaattisesti.
Osaat selittää ja perustella elimistön sopeutumismekanismeja fyysisen kuormituksen yhteydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapeuttisen harjoittelun prosessin edeten systemaattisesti ja kriittisesti soveltaen erilaisia terapeuttisen harjoittelun menetelmiä ja muotoja.
Osaat arvioida ja analysoida kriittisesti elimistön sopeutumismekanismeja fyysisen kuormituksen yhteydessä.