Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Sairaanhoitajakoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, Syksy 2019
Tunnus
(R72H19S)
Sairaanhoitajakoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, Syksy 2018
Tunnus
(R72H18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mattila
 • Linnea Melkko
 • Tiina Siro
 • Paula Korteniemi
 • Leena Välimaa
 • Panu Huczkowski
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Susanna Kantola
 • Jaana Pätsi
 • Sari Petäjä
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Paula Korteniemi

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 65. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä (Koko: 65. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä

Tavoitteet

Ymmärrät sairaanhoitajan työn perustuvan näyttöön ja hoitotieteelliseen tietoperustaan. Tiedät sairaanhoitajan roolin näyttöön perustuvassa hoitotyössä.
Osaat määritellä hoitotyön keskeiset käsitteet. Osaat kuvata hoitotyön prosessin.
Osaat hakea, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa terveysalan tietokannoista ja tieteellisistä julkaisuista. Osaat soveltaa Lapin AMKin opiskelijan ohjeiden mukaisia asiakirjamalleja sekä tehdä lähdeviittaukset.

Sisältö

- Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja hoitotyön toimintaympäristöt
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Hoitotyön prosessi
- Ensiapu
- Informaatiolukutaito
- Kirjallinen viestintä: Lapin AMKin opiskelijan asiakirjamallit

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu 5.9. - 31.10.2022. Tarkemmat tiedot aikatauluista oheisien linkkien kautta; erikseen kampuspainotteiselle ja verkkopainotteiselle ryhmälle.

Kampusryhmän aikataulu https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/paula_korteniemi_lapinamk_fi/EbCeWB5q5vlHs2igIq39tjwBm_Q5HQA5wZqx79LrZJCMsg?e=lcUNbj

Verkkoryhmän aikataulu https://urly.fi/2K62

Oppimateriaalit

Suomeksi
Eriksson, K. & Isola, A. 2012. Hoitotiede. Helsinki: Sanoma Pro.
Hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö-lehdet, hoitotieteelliset väitöskirjat ja julkaisut
HOTUS - Hoitotyön tutkimussäätiö. Saatavilla www.hotus.fi
Korte, H. & Myllyrinne, K. Ensiapu. Uusin painos. SPR.
Kurikkala, P., Kyngäs, H., Kääriäinen M.& Elo, S. 2015. Hoitoon sitoutumisen edistämiseksi toteutetut interventiot ja niiden vaikutukset ikääntyneillä. Hoitotiede.2015,27(1),3-17.
Lapin ammattikorkeakoulu 2022. Asiakirjamallit. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet
Lapin ammattikorkeakoulu 2022. Opinnäytetyön raportointiohje. Saatavilla https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo
Nurminen, R. (toim.) Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa. Raportteja 113.Turun ammattikorkeakoulu.2011. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162038.pdf#page=32
Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen,T., Ojala, M.& Vuorinen, S. 2015. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
Sairaanhoitajan Ammatillinen osaaminen. Saatavilla https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinenosaaminen.pdf
Sairaanhoitajaliitto:
https://sairaanhoitajat.fi/koosteet/opiskele-sairaanhoitajaksi/
https://sairaanhoitajat.fi/koosteet/sairaanhoitajan-ammatinharjoittamisoikeus/
https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehittyminen/sairaanhoitajan-eettisetohjeet/
Sirviö, P., Fors, R., Meriläinen, M., Koivisto, K. &Sandelin, P. 2016. Sairaanhoitajan työn tulevaisuus. Oulun ammattikorkeakoulu. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121169/ePooki%2033_2016%20Sairaanhoitajan
Valkama, K. 2012. Asiakkuuden dilemma. Näkymiä sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkuuteen. Vaasan yliopisto. Väitöskirja. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-412-4.pdf
Skhole: Sairaanhoitajan ammatti -esittelyvideo, Sairaanhoitajan kompetenssit -video

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, työpajatyöskentely, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Oppimistehtävät: pienryhmätehtävät, EA1, työpajat, kirjalliset tehtävät
Ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksina lähijaksoilla, työpajoissa, Moodlessa sekä ZOOM- ja Teams-yhteyden avulla
Opiskelija saa palautetta oppimisestaan
Oppimisympäristöt: Moodle, ZOOM, Teams, luokkahuone, Lapin korkeakoulukirjasto,
Läsnäolo: lähipäivät, pienryhmätyöskentely; työpajat; EA1 kaikissa 100% läsnäolo

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sähköinen ennakkotentti avoinna 5.- 11.9.2022
Matematiikan testi 14.9.2022
Opintojaksoesseen palautus 24.10.2022; toinen palautuspäivä 11.11.2022

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehto 1: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä lähiopetukseen koululla. Hän opiskelee kampuspainotteisesti, osallistuu pienryhmäopiskeluun ja ohjaukseen koululla.

Suoritusvaihtoehto 2: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä välttämättömään lähiopetukseen koululla. Hän osallistuu pienryhmäopiskeluun sekä opetukseen ja ohjaukseen verkossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija ilmoittautuu joko kampuspainotteiseen tai verkkopainotteiseen opiskeluryhmään. Lukujärjestystiedoissa näkyvät erikseen kampus- ja verkkoryhmän aikataulut

Opintojakson opiskelu aloitetaan 5.-11.9.2022 sähköisen tentin suorittamisella. Ohjeet tulevat näkyviin viikkoaikatauluun elokuussa 2022.

Opintojaksoon sisältyy KAIKILLE seuraavat lähiopetuspäivät koululla:
12.-14.9.2022 klo 8 - 16 (läsnäolo välttämätön)
21.-22.9.2022 klo 8 - 16 (EA1, vain kampusryhmä; läsnäolo välttämätön)
4. - 5.10.2022 klo 8 - 16 (EA1, vain verkkoryhmä; läsnäolo välttämätön)
Lisäksi on verkossa tapahtuvaa opetusta, jolloin opiskelu voi tapahtua itse valitussa paikassa. Osassa verkko-opetusta on myös läsnäolo verkossa välttämätöntä. Nämä näkyvät ryhmien viikkoaikataulusta.

Kolmen ensimmäisen viikon aikana tehdään pienryhmätehtäviä, joissa ryhmä voi työskennellä koululla tai verkon kautta. Luento-opetus tapahtuu verkon kautta ja se tallennetaan, jolloin tallenteen voi kuunnella itse valittuna ajankohtana saman viikon aikana. Opiskeluun sisältyy ajastettuja tehtäviä, jotka suoritetaan omaan tahtiin viikon aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:
1. Kirjatentti (hyv/hyl) avoinna Moodlessa 5. - 11.9.
2. Tiimityö (hyv/hyl)
3. Työpajatehtävät (hyv/hyl)
4. EA1 100 % osallistuminen tunneille
5. Matematiikka hyv/hyl.

Osaamisen arviointi:
Opintojaksoessee (yksilötehtävä), arviointi asteikolla 0 - 5; palautus 24.10.2022

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Outi Mattila
 • Katja Saukkoriipi
 • Niina Määttä
 • Paula Korteniemi
 • Leena Välimaa
 • Panu Huczkowski
 • Paula Yliniemi
 • Sirpa Torvinen
Vastuuhenkilö

Paula Korteniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät sairaanhoitajan työn perustuvan näyttöön ja hoitotieteelliseen tietoperustaan. Tiedät sairaanhoitajan roolin näyttöön perustuvassa hoitotyössä.
Osaat määritellä hoitotyön keskeiset käsitteet. Osaat kuvata hoitotyön prosessin.
Osaat hakea, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa terveysalan tietokannoista ja tieteellisistä julkaisuista. Osaat soveltaa Lapin AMKin opiskelijan ohjeiden mukaisia asiakirjamalleja sekä tehdä lähdeviittaukset.

Sisältö

- Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja hoitotyön toimintaympäristöt
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Hoitotyön prosessi
- Ensiapu
- Informaatiolukutaito
- Kirjallinen viestintä: Lapin AMKin opiskelijan asiakirjamallit

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu ja toteutussuunnitelma LINKKI TULOSSA.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, työpajatyöskentely, pienryhmätyöskentely, itsenäinen opiskelu

Oppimistehtävät: pienryhmätehtävät, työpajat, kirjalliset tehtävät
Ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksina lähijaksoilla, työpajoissa, Moodlessa sekä ZOOM- ja Teams-yhteyden avulla
Opiskelija saa palautetta oppimisestaan
Oppimisympäristöt: Moodle, ZOOM, Teams, luokkahuone
Läsnäolo: lähipäivät, pienryhmätyöskentely; ensiapu, kaikissa 100% läsnäolo

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoesseen palautus 17.2.23 TAI 13.3.23

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehto 1: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä lähiopetukseen koululla. Hän osallistuu pienryhmäopiskeluun verkossa. Hän osallistuu ZOOM-opetukseen ja -ohjaukseen lukujärjestykseen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät opintojakson suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Suoritusvaihtoehto 2: Opiskelija osallistuu aloituspäiville sekä lähiopetukseen koululla. Hän osallistuu pienryhmäopiskeluun verkossa. Hän osallistuu opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelija suorittaa opintojakson tehtävät suunnittelemansa aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson opiskelu aloitetaan 13.1. - 17.1.23 sähköisen tentin suorittamisella. Ohjeet tulevat näkyviin viikkoaikatauluun joulukuussa 2022.

Opintojaksoon sisältyy seuraavat lähiopetuspäivät koululla: 18.1., 19.1., 20.1. sekä 9.2. (½ ryhmästä) TAI 10.2. (½ ryhmästä)

Lisäksi on verkossa tapahtuvaa opetusta, jolloin opiskelu voi tapahtua itse valitussa paikassa. Osassa verkko-opetusta on myös läsnäolo verkossa välttämätöntä. Nämä näkyvät viikkoaikataulusta.

Kolmen ensimmäisen viikon aikana tehdään pienryhmätehtäviä, joissa ryhmä voi työskennellä verkon kautta. Luento-opetus tapahtuu verkon kautta ja se tallennetaan, jolloin tallenteen voi kuunnella itse valittuna ajankohtana saman viikon aikana. Opiskeluun sisältyy ajastettuja tehtäviä, jotka suoritetaan omaan tahtiin viikon aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:
1. Kirjatentti (hyv/hyl) avoinna Moodlessa 13.1. - 17.1.23
2. Tiimityö (hyv/hyl)
3. Työpajatehtävät (hyv/hyl)
4. Ensiapu 100 % osallistuminen tunneille (8 t)
5. Matematiikka hyv/hyl.

Osaamisen arviointi:
Opintojaksoessee (yksilötehtävä), arviointi asteikolla 0 - 5; palautus 17.2.2023 TAI 13.3.23

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.04.2023

Ajoitus

01.04.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Outi Mattila
 • Tiina Siro
 • Paula Korteniemi
 • Paula Yliniemi
 • Sari Petäjä
 • Sirpa Torvinen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Seija Taattola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Ymmärrät sairaanhoitajan työn perustuvan näyttöön ja hoitotieteelliseen tietoperustaan. Tiedät sairaanhoitajan roolin näyttöön perustuvassa hoitotyössä.
Osaat määritellä hoitotyön keskeiset käsitteet. Osaat kuvata hoitotyön prosessin.
Osaat hakea, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa terveysalan tietokannoista ja tieteellisistä julkaisuista. Osaat soveltaa Lapin AMKin opiskelijan ohjeiden mukaisia asiakirjamalleja sekä tehdä lähdeviittaukset.

Sisältö

- Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja hoitotyön toimintaympäristöt
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Hoitotyön prosessi
- Ensiapu
- Informaatiolukutaito
- Kirjallinen viestintä: Lapin AMKin opiskelijan asiakirjamallit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Tiina Siro
 • Paula Korteniemi
 • Leena Välimaa
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Susanna Kantola
 • Jaana Pätsi
Vastuuhenkilö

Susanna Kantola

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä

Tavoitteet

Osaat kohdata ja vuorovaikuttaa ammatillisesti eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden ja potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa. Tiedät voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen merkityksen hoitotyössä. Osaat toimia työyhteisötaitojen mukaisesti tiimityössä. Osaat toimia ammatillisesti ja eettisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös sähköisissä toimintaympäristöissä. Osaat toimia hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Osaat tunnistaa
hoitotyön eettisiä ongelmia ja keskustella niiden ratkaisemisesta.

Sisältö

- Ammatillinen kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Asiakas oman elämänsä asiantuntijana ja voimavaralähtöisyys
- Ammatillinen rooli viestinnässä, vaitiolovelvollisuus
- Suomen kieli ja viestintä; viestintätaidot työyhteisöissä ja digitaalisissa palveluissa
- Eettiset arvot, periaatteet ja ammattieettiset ohjeet hoitotyössä
- Eettiset ongelmat ja niiden käsittely hoitotyössä
- Vastuu ja vastuullisuus hoitotyössä

Aika ja paikka

Syksy 2/2022
Rovaniemen kampus ja virtuaaliympäristö

Oppimateriaalit

-Haho, A. 2020. Mitä kärsimys opettaa elämästä. Tuuma-kustannus. Kirja löytyy myös e-oppikirjana. Tenttiin luetaan koko kirja.
-Väisänen, L., Niemelä, M. & Suua, P. 2009. Sanat työssä – vuorovaikutus ammattitaitona, sivut 9 – 65.
-ETENE Julkaisu 1. Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet www.etene.fi
-Juujärvi, S., & Häkkinen, M. 2019 Vanhustenhoidon tila haastaa kehittämään laaja-alaista eettistä osaamista. Artikkeli www.julkari.fi
-Haapala, P., Burakoff, K. & Martikainen, K. 2013. Tietoisuus toimivista vuorovaikutustavoista muuttaa muistisairaan ihmisen ja hoitajan kohtaamista

Lisämateriaalia:
- Abdelhamid, P., Juntunen, A. & Koskinen, L. Monikulttuurinen hoitotyö. Helsinki: WSOYpro Oy.
- Juujärvi, S. & Myyry. L. & Pesso K. 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Tammi.
- Leino-Kilpi, H.& Välimäki, M. 2009 tai 2012. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: WSOY.
- Louhiala, P. & Launis, V. 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka. Helsinki: Edita Prima Oy.
- Sairaanhoitajan eettiset pelisäännöt. Hoitotyön vuosikirja 2012. Sairaanhoitajaliitto. Fioca.
- Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 2009. Hoitotyön etiikka. Helsinki: Edita Prima Oy.
- Wellman, E. 2017. Eri kulttuurien tuntemus hoitotyössä. Jyväskylä. T:mi Eija Wellman
- Verkkomateriaali:Skhole

Opetusmenetelmät

Pedagogiset järjestelyt:
Kampuksella: lähiopetus ja työpajat
Verkko-opinnoissa: luennot, työpajat ja pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen yksilötentti marraskuussa 2022.
Tutkintosäännön mukaiset tenttikerrat Exam - järjestelmässä.
Uusintatentti toteutetaan kirjallisena yksilötenttinä.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- Ammatillinen kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Asiakas oman elämänsä asiantuntijana ja voimavaralähtöisyys
- Ammatillinen rooli viestinnässä, vaitiolovelvollisuus
- Suomen kieli ja viestintä; viestintätaidot työyhteisöissä ja digitaalisissa palveluissa
- Eettiset arvot, periaatteet ja ammattieettiset ohjeet hoitotyössä
- Eettiset ongelmat ja niiden käsittely hoitotyössä
- Vastuu ja vastuullisuus hoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen lähtökohdat. Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti. Tiedät hoitotyön arvoperustan, johon asiakkaan/potilaan arvostava kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus perustuvat. Tunnistat erilaisia eettisiä ongelmia hoitotyössä ja esität niihin ratkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen merkityksen huomioiden eri-ikäiset ja erilaiset yksilöt. Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti ja perustellen. Osaat yhdistää käytäntöön hoitotyön arvoperustan, johon asiakkaan/potilaan arvostava kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus perustuvat. Tunnistat erilaisia eettisiä ongelmia hoitotyössä ja esität niihin perusteltuja ratkaisuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen merkityksiä eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden sekä heidän läheistensä kanssa. Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti, perustellen ja eri vaihtoehtoja analysoiden. Osaat perustellen yhdistää käytäntöön hoitotyön arvoperustan, johon asiakkaan/potilaan arvostava kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus perustuvat. Tarkastelet ja pohdit erilaisia eettisiä ongelmia hoitotyössä ja esität niihin perusteltuja ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusvaatimukset:

1. Itsenäisen opiskelun viikko
• lukupiiritehtävä vuorovaikutuksesta
• hoitotyön etiikan videomateriaaleihin perehtyminen ja etiikan keskustelutehtävän aloitus
• asiakaspalvelutilanteet hoitotyössä Oppiportin verkkokurssi

2. Työpajat, joissa läsnäolo välttämätön
• Vuorovaikutuksen ja viestinnän työpaja kampuksella
• Verkkovuorovaikutuksen työpaja verkossa
• Hoitosuhdetyöskentelyn työpaja kampuksella
• Tiimityön työpaja kampuksella
• Etiikan työpajat kampuksella
• Informaatiolukutaitoon liittyvä työpaja verkossa

3. Kirjallinen yksilötentti

Hylätty (0)

Hylätty
Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2)
Määrittelet ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen lähtökohdat.
Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Selität ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen merkityksen huomioiden eri-ikäiset ja erilaiset yksilöt.
Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti ja perustellen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Arvioit ammatillisen, hoidollisen ja voimavaralähtöisen vuorovaikutuksen merkityksiä eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Toimit ammattietiikan mukaisesti vastuullisesti, perustellen ja eri vaihtoehtoja analysoiden.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.09.2022

Ajoitus

08.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus.Adobe Connect./ Zoom
WEB työpajat syksy 2022
Web1 INFO 8.9.2022 klo 16:30 - 18:00
Web2 20.9.2022 klo 12:30 - 16:00
Web3 29.9.2022 klo 12:30 - 16:00
Web4 13.10.2022 klo 16:30 - 19:00
Web5 20.10.2022 klo 16:30 - 19:00
Web6 27.10.2022 klo 16:30 - 19:00
Web7 10.11.2022 klo 16:30 - 19:00
Web8 25.11.2022 klo 12:30 - 16:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Adobe Connectissa / Zoomissa (31h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (103 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1)
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2022. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (AC/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

23.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus.Adobe Connect./ Zoom
WEB työpajat syksy 2022
Web1 INFO 23.8.2022 klo 12:30 - 14:00
Web2 30.8.2022 klo 12:30 - 16:00
Web3 12.9.2022 klo 16:30 - 19:00
Web4 19.9.2022 klo 16:30 - 19:00
Web5 27.9.2022 klo 16:30 - 19:00
Web6 29.9.2022 klo 16:30 - 19:00
Web7 14.11.2022 klo 12.30 - 16:00
Web8 24.11.2022 klo 12:30 - 16:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Adobe Connectissa / Zoomissa (31h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (103 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1)
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2022. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (AC/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 30.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
Vastuuhenkilö

Seija Taattola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus.Teams./ Zoom
WEB työpajat kevät 2023
WEB1 11.1.2023 klo 10:00 - 11:30 INFO
WEB2 26.1.2023 klo 8:30 - 11:45
WEB3 2.2.2023 klo 12:30 - 16:00
WEB4 13.2.2023 klo 8:30 - 11:45
WEB5 22.2.2023 klo 8:30 - 11:45
WEB6 1.3.2023 klo 16:30 - 19:00
WEB7 15.3. 2023 klo 16:30 - 19:00
WEB8 30.3.2023 klo 16:30 - 18:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Teamsissä / Zoomissa (28h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (104 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi. Virtuaalinen työpajatyöskentely : 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1)
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2023. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (Teams/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 11.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
 • Paula Korteniemi
Vastuuhenkilö

Seija Taattola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus.Teamst./ Zoom
WEB työpajat Kevät 2023
WEB1 23.1.2023 INFO klo 12:00 - 14:30
WEB2 6.2.2023 klo 16:30 - 19:00
WEB3 13.2.2023 klo 16:30 - 19:00
WEB4 14.3.2023 klo 16:30 - 19:00
WEB5 6.4.2023 klo 8:30 - 11:45
WEB6 14.4.2023 klo 16:30 - 19:00
WEB7 25.4.2023 klo 12:30 - 16:00
WEB8 11.5.2023 klo 16:30 - 18:00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Adobe Connectissa / Zoomissa (28h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (104 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1)
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2023. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (Teams/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 13.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Taina Liu
 • Paula Korteniemi
Vastuuhenkilö

Taina Liu

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti. Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus.Teams./ Zoom
WEB työpajat kevät 2023¨
WEB1 17.4.2023 klo 14:30 - 16:00
WEB2 5.5.2023 klo 8.30-11.45
WEB3 9.5.2023 klo 8.30-11.45
WEB4 18.5.2023 klo 12.30-16.00
WEB5 23.5.2023 klo 8.30-11.45
WEB6 30.5.2023 klo 8.30-11.45
WEB7 6.6.2023 klo 8.30-11.45
WEB8 13.6.2023 klo 8.30-10.00

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Teamsissä / Zoomissa (28h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (104 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi. Virtuaalinen työpajatyöskentely : 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) , johon opiskelija saa ohjeet INFO sessiossa (WEB 1)
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen WEB - työpajoissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissä, palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta WEB-työpajoihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2022. Aikataulutus on nähtävissä aika ja paikka osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (AC/ZOOM) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Hanna Lähde
Vastuuhenkilö

Hanna Lähde

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä. Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi. Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluinfo Teamsissa 09.08.2022 15.00 - 16.30. Linkki tapaamiseen alla:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjhkYmE1YmItNzBhMC00M2FlLWE4YTItMzk3N2I1YzA4ZjQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226704af2b-7d6a-4216-a962-ede3f81a4ea1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27950226-7b48-4a98-a9d0-481deb111256&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
- Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Hylätty:
- Et osaa kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Et osaa vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Et ymmärrä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä osana hoito- ja palveluketjua.
- Et osaa tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
Vastuuhenkilö

Niina Määttä

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä. Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi. Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan lukuvuoden 2023 aikana.
Harjoitteluinfo Zoom:ssa 11.1.2023 klo 15-16.30
Pestuumarkkinat Teams:ssa 31.1.2023 klo 8.15-11.45
Zoom- ja Teams-linkit löytyvät opintojakson Moodle-työtilasta.
Info ja Pestuumarkkinat ovat pakollisia kaikille opintojakson aloittaville.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu suoritetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöissä sekä alan tapahtumissa.
Harjoittelusta tarkemmin harjoitteluinfossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelulla edistetään sairaanhoitaja/terveydenhoitaja opiskelijoiden tietoisuutta kolmannen sektorin tärkeästä roolista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneina.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
- Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Hylätty:
- Et osaa kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Et osaa vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Et ymmärrä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä osana hoito- ja palveluketjua.
- Et osaa tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.

Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä. Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi. Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Aika ja paikka

Harjoittelu suoritetaan lukuvuoden 2023 aikana.
Harjoitteluinfo Zoom:ssa 11.1.2023 klo 15-16.30
Pestuumarkkinat Teams:ssa 31.1.2023 klo 8.15-11.45
Zoom- ja Teams-linkit löytyvät opintojakson Moodle-työtilasta.
Info ja Pestuumarkkinat ovat pakollisia kaikille opintojakson aloittaville.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu suoritetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöissä sekä alan tapahtumissa.
Harjoittelusta tarkemmin harjoitteluinfossa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelulla edistetään sairaanhoitaja/terveydenhoitaja opiskelijoiden tietoisuutta kolmannen sektorin tärkeästä roolista kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kumppaneina.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
- Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Hylätty:
- Et osaa kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Et osaa vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Et ymmärrä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä osana hoito- ja palveluketjua.
- Et osaa tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.

Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
Vastuuhenkilö

Linnea Melkko

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa. Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti. Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä. Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä. Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo Zoomissa 16.8. klo 15.30-17. Linkki Zoomiin löytyy opintojakson Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:
- Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Linnea Pekkariseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
Vastuuhenkilö

Linnea Melkko

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa. Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti. Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä. Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä. Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo Zoomissa 16.8. klo 15.30-17. Linkki Zoomiin löytyy opintojakson Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:
- Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Linnea Pekkariseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
Vastuuhenkilö

Tiina Pekkala

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa. Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti. Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä. Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä. Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Harjoitteluinfo kampuksella B310 12.1.2023. klo 16-17.30. Info on pakollinen kaikille opintojakson aloittaville.

Opetusmenetelmät

Opiskelija toteuttaa harjoittelun valitsemassaan järjestössä, hankkeessa, kv-vaihdolla, sairaanhoitajan sijaisuudessa tai muulla harjoittelun tavoitteisiin sopivalla tavalla, kuten tuottamalla tapahtumia.
Harjoittelu toteutetaan lukuvuoden 2023 aikana.
Opintojakson infossa sisällöstä tarkemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:
- Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
- Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
- Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
- Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
- Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.

Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.
• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.
• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Linnea Pekkariseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

6 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heikki Erola
 • Katja Saukkoriipi
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja. Osaat työskennellä aseptisesti. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen. Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022

Kliininen harjoittelu tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon eri-ikäisten palveluasumisen yksiköissä, perusterveydenhuollon yksiköissä tai vastaavassa harjoitteluympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojakson Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot R702HL22A materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana harjoitteua ohjaavilta sairaanhoitajilta ja harjoittelua ohjaavilta opettajilta..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitteluun liittyvä lääkelaskutentti on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Osaat työskennellä aseptisesti.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.


Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Et osaa työskennellä aseptisesti.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty -hylätty
Arviointivaiheen suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on:
- Harjoittelun aikana opiskelija on saavuttanut opintojakson vaatimat osaamistavoitteet hyväksytysti
- Tehnyt harjoitteluun määrätyn tuntimäärän ja paluttanut harjoittelun tuntilistan ohjaavalle opettajalle
Yleiset tavoitteet harjoitteluun:
Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksiköissä
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttien palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus. ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoittelun laadittuja tavoitteita

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 13.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heikki Erola
 • Katja Saukkoriipi
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja. Osaat työskennellä aseptisesti. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen. Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022

Kliininen harjoittelu tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon eri-ikäisten palveluasumisen yksiköissä, perusterveydenhuollon yksiköissä tai vastaavassa harjoitteluympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojakson Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot R702HL22A materiaalit.

Opetusmenetelmät

Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana harjoitteua ohjaavilta sairaanhoitajilta ja harjoittelua ohjaavilta opettajilta..

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitteluun liittyvä lääkelaskutentti on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelun alkua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Osaat työskennellä aseptisesti.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.


Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Et osaa työskennellä aseptisesti.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty -hylätty
Arviointivaiheen suoritus on hyväksytty, kun opiskelija on:
- Harjoittelun aikana opiskelija on saavuttanut opintojakson vaatimat osaamistavoitteet hyväksytysti
- Tehnyt harjoitteluun määrätyn tuntimäärän ja paluttanut harjoittelun tuntilistan ohjaavalle opettajalle
Yleiset tavoitteet harjoitteluun:
Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksiköissä
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttien palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus. ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoittelun laadittuja tavoitteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heikki Erola
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja. Osaat työskennellä aseptisesti. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen. Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Osaat työskennellä aseptisesti.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.


Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
- Et osaa työskennellä aseptisesti.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
- Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
- Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
- Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 06.11.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
 • Hanna Lähde
 • Ritva Pinola
 • Reeta Schroderus
 • Anne Rautio
 • Jaana Pätsi
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, ikääntyneen hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden. Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavaa ja turvallista hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa. Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Sisältö

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia
- Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset
- Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä
- Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi

Gerontologinen hoitotyö
- Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
- Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito
- Ikääntyneen vammaisen hoitotyö
- Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä


Kotisairaanhoito
- Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen
- Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia
- Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

INFO: TI 20.9 kello 14.30-17.Teams Seniori tehtävän ohjeet ym.
Katso toteutussuunnitelman linkki :
https://docs.google.com/document/d/1i2aC3imNW7AO6YnxM64b4TAQcXXWUjSdzYdz2gXv9D8/edit?usp=sharing

Opettajat pidättävät oikeudet mahdollisiin toteutussuunnitelman ym. muutoksiin
Ennakkotieto senior projektista: https://docs.google.com/document/d/1MeHOQI-PHlBIpfjfZ2g_DvAPzvJsiAvLhm98j9y9GW4/edit?usp=sharing

Katso alla lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

Oppiportin E-kirjat: Geriatria,Gerontologinen hoitotyö,Muistisairas,Kotisairaala,Neurologia
Oppiportin verkkokurssit (toteutussuunnitelman mukaan)

Opetusmenetelmät

Teoria:
Toteutetaan projektiopintoina:Senioriprojekti (parityönä)
Lähitunnit Zoom/Teams ja kampus : ohjeistetut tehtävät,verkkokurssit,senioritehtävä
Työpajoissa läsnäolo on 100%. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen työpajoissa
Viikko 42 on itsenäistä työskentelyä toteutussuunnitelman ohjeiden mukaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on erikseen määriteltynä omana opintojaksona ja teorian osaamistavoitteilla
R722HL36 OJ Terveyttää ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa (tiimit),kotisairaalassa ja gerontologisessa hoitotyössä
Harjoittelun tehtävä annetaan harjoittelun infossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian: Seniori Projektitehtävä arvioidaan H -5

Sisällön jaksotus

Syksyn 2022,viikot:38-44

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija etsii itsenäisesti oman paikkakunnan hoivapalveluyksiköstä seniorin Senioriprojektilleen.
Esittelee senioriprojektin suunnitelman /tehtävät sekä sopii käynnit seniorin ja hoitohenkilökunnan kanssa.
Kirjaa tehtävien tulokset seniorin tietojärjestelmään ja raportoi henkilökunnalle tulokset.
Loppuraportin esittelee seniorille hänen läheiselle ja henkilökunnalle
Raportti laaditaan Lapin amk esseemallin ja tehtävän ohjeiden mukaan

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.
Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti
suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.
Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä.
Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.
Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä.
Tiedät hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Tiedät elämän loppuvaiheen hoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä.
Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.
Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä sekä ohjaat tukipalveluihin liittyvissä asioissa
Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä
Sovellat elämän loppuvaiheen hoitotyötä ja hyödynnät ohjattuna sen menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä.
Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.
Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.
Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Arvioit ja vertailet hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön suosituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu senioriprojektin tuotoksesta.
Kokonaisarviointi :T1-K5
Muut:
Projektitehtävän yhteenvetoesseestä, jonka sisältö on tehtävänantojen mukainen ja kirjoitettu Lapin amk essee- ohjeiden mukaan.Esittää loppuraportin
Jos opiskelija on pois ryhmälle ja opettajalle annetusta suullisesta projektityön purusta, laskee arvosana (-1) ryhmän saamasta kokonaisarvioinnista
Kehittävä arviointi opintojakson aikana
Verkkokurssien todistukset palautettu /hyväksytty
Muut tehtävät tehty ja palautettu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 18.09.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
 • Hanna Lähde
 • Ritva Pinola
 • Reeta Schroderus
 • Anne Rautio
Vastuuhenkilö

Tarja Pykäläinen

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä

Tavoitteet

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, ikääntyneen hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden. Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavaa ja turvallista hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa. Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Sisältö

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia
- Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset
- Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä
- Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi

Gerontologinen hoitotyö
- Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
- Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito
- Ikääntyneen vammaisen hoitotyö
- Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä


Kotisairaanhoito
- Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen
- Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia
- Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Opintojakson Info: 10.8 kello 12.30 -16. ZOOM Seniori tehtävien ohjeet ym.
Toteutussuunnitelman linkki:
https://docs.google.com/document/d/1Thnm7YHoWiyfrIdss71EiUPaGpe5AT_fYMQVx7LifiU/edit?usp=sharing
Opettajat pidättävät oikeudet mahdollisiin toteutussuunnitelman ym.muutoksiin
Katso Ennakkotieto senior projektista
https://docs.google.com/document/d/1MeHOQI-PHlBIpfjfZ2g_DvAPzvJsiAvLhm98j9y9GW4/edit?usp=sharing
Katso alla lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

Oppiportin E-kirjat: Geriatria,Gerontologinen hoitotyö,Muistisairas,Kotisairaala,Neurologia
Oppiportin verkkokurssit (toteutussuunnitelman mukaan)

Opetusmenetelmät

Teoria:
Toteutetaan projektiopintoina:Senioriprojekti (parityönä)
Lähitunnit Zoom/Teams ja kampus : ohjeistetut tehtävät,verkkokurssit,senioritehtävä
Työpajoissa läsnäolo on 100%. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen työpajoissa
Viikko 31 on itsenäistä työskentelyä ohjeiden mukaan.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on erikseen määriteltynä omana opintojaksona ja teorian osaamistavoitteilla
R722HL36 OJ Terveyttää ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa (tiimit),kotisairaalassa ja gerontologisessa hoitotyössä
Harjoittelun tehtävä annetaan harjoittelun infossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian: Senioritehtävä arvioidaan H -5

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija valitsee opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä kampuspainotteisen tai verkkopainotteisen toteutuksen.
Tässä opiintojaksossa on kaksi toteutusta verkko- tai kampustoteutus
Opettajat pidättää oikeuden siirtää opiskelijan toteutusryhmästä toiseen jos ryhmäkoko sen vaatii.

Sisällön jaksotus

Syksyn 2022,viikot 31-37

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija etsii itsenäisesti oman paikkakunnan hoivapalveluyksiköstä seniorin Senioriprojektilleen.
Esittelee senioriprojektin suunnitelman /tehtävät sekä sopii käynnit seniorin ja hoitohenkilökunnan kanssa.
Kirjaa tehtävien tulokset seniorin tietojärjestelmään ja raportoi henkilökunnalle tulokset.
Loppuraportin esittelee seniorille hänen läheiselle ja henkilökunnalle
Raportti laaditaan Lapin amk esseemallin ja tehtävän ohjeiden mukaan

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.
Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti
suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.
Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä.
Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.
Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä.
Tiedät hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Tiedät elämän loppuvaiheen hoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä.
Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.
Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä sekä ohjaat tukipalveluihin liittyvissä asioissa
Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä
Sovellat elämän loppuvaiheen hoitotyötä ja hyödynnät ohjattuna sen menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä.
Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.
Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.
Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Arvioit ja vertailet hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön suosituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu senioriprojektin tuotoksesta.
Kokonaisarviointi :T1-K5
Muut:
Projektitehtävän yhteenvetoesseestä, jonka sisältö on tehtävän annon mukainen ja kirjoitettuLapin amk essee- ohjeiden mukaan. Tehtävä esitetty omalle ryhmälle ja opettajalle.
Jos opiskelija on pois ryhmälle ja opettajalle annetusta suullisesta projektityön purusta, laskee arvosana (-1) ryhmän saamasta kokonaisarvioinnista.
Kehittävä arviointi opintojakson aikana
Verkkokurssien todistukset palautettu /hyväksytty
Muut tehtävät tehty ja palautettu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

6 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Hanna Lähde
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Linnea Melkko
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Tarja Pykäläinen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, ikääntyneen hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden. Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavaa ja turvallista hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä. Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa. Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Sisältö

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia
- Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset
- Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä
- Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi

Gerontologinen hoitotyö
- Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä
- Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito
- Ikääntyneen vammaisen hoitotyö
- Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä


Kotisairaanhoito
- Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen
- Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia
- Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Aika: 2.1-26.2.2023

INFO: 15.12.2022 kello 14-16.Teamslinkki alla totsussa.
Katso toteutussuunnitelman linkki :https://docs.google.com/document/d/1a-6wLllFZ3zOjFwOZb0kGhDWCPSZNOtDQul0mShOVXA/edit?usp=sharing

Tarvittaessa opettajat pidättävät oikeudet mahdollisiin toteutussuunnitelman ym. muutoksiin
Ennakkotieto seniorprojektista: https://docs.google.com/document/d/1MeHOQI-PHlBIpfjfZ2g_DvAPzvJsiAvLhm98j9y9GW4/edit?usp=sharing

Katso alla lisätietoja opiskelijalle

Oppimateriaalit

Oppiportin E-kirjat: Geriatria,Gerontologinen hoitotyö,Muistisairas,Kotisairaala,Neurologia
Oppiportin verkkokurssit (toteutussuunnitelman mukaan)

Opetusmenetelmät

Teoria:
Toteutetaan projektiopintoina:Senioriprojekti (parityönä)
Lähitunnit Teams ja kampus : ohjeistetut tehtävät,verkkokurssit,senioritehtävä
Työpajoissa läsnäolo on 100%. Poissaolot korvataan seuraavan toteutuksen työpajoissa
Viikko 1 on itsenäistä työskentelyä toteutussuunnitelman ohjeiden mukaan.

Webinarien yhteydessä suositellaan kameran toimivuutta ja käyttöä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

R722HL36 OJ Terveyttää ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa (tiimit),kotisairaalassa ja gerontologisessa hoitotyössä.Harjoittelu on erikseen määriteltynä omana opintojaksona ja teorian osaamistavoitteilla sekä integroitu Rovaniemen kaupungin ikäihmisten 80-v ennakoiviin kotikäynteihin, joka toteutuu "Hyvinvointirehvit" tapahtumana.
Harjoittelun tehtävä annetaan harjoittelun infossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teorian: Seniori Projektitehtävä arvioidaan H -5

Sisällön jaksotus

Talvi 2022,viikot:1-8

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija etsii itsenäisesti oman paikkakunnan hoivapalveluyksiköstä seniorin Senioriprojektilleen.Esittelee senioriprojektin suunnitelman /tehtävät sekä sopii käynnit seniorin ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Kirjaa tehtävien tulokset seniorin tietojärjestelmään ja raportoi henkilökunnalle tulokset.
Loppuraportin esittelee seniorille hänen läheiselle ja henkilökunnalle
Raportti laaditaan Lapin AMK esseemallin ja tehtävän ohjeiden mukaan

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.
Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti
suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.
Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä.
Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.
Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä.
Tiedät hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Tiedät elämän loppuvaiheen hoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä.
Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.
Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä sekä ohjaat tukipalveluihin liittyvissä asioissa
Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä
Sovellat elämän loppuvaiheen hoitotyötä ja hyödynnät ohjattuna sen menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.
Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä.
Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.
Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.
Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Arvioit ja vertailet hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.
Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön suosituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu senioriprojektin tuotoksesta.
Kokonaisarviointi :T1-K5
Muut:
Projektitehtävän yhteenvetoesseestä, jonka sisältö on tehtävänantojen mukainen ja kirjoitettu Lapin amk essee- ohjeiden mukaan.Esittää loppuraportin
Jos opiskelija on pois ryhmälle ja opettajalle annetusta suullisesta projektityön purusta, laskee arvosana (-1) ryhmän saamasta kokonaisarvioinnista
Kehittävä arviointi opintojakson aikana
Verkkokurssien todistukset palautettu /hyväksytty
Muut tehtävät tehty ja palautettu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sirpa Kaukiainen
 • Outi Kanste
 • Raija Seppänen
Vastuuhenkilö

Sirpa Kaukiainen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 3.10.2022 ja toteutuu kokonaan verkossa. Opintojakson aloitusinfo on tallenteena Moodlessa.

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina kun olet läpäisyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana eli viimeistään 27.11.2022. Opintojaksoesseen palautuspäivä on 27.11.2022.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on sähköisenä Moodlessa. Esseessä käytetään omavalintaisia lähteitä kurssin oppimateriaalin lisäksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina kun olet läpäisyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana. Esseen palautuspäivä on 27.11.2022.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Marita Turulin
Vastuuhenkilö

Marita Turulin

Opiskelijaryhmät
 • KA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Aika ja paikka

10.1.2023 - 19.3.2023
Moodlen työtila

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sähköisenä Moodlessa.
Esseessä käytetään omavalintaisia lähteitä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu, tarvittaessa kurssin vetäjän tuki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina, kun olet läpäissyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana. Opintojaksoon kuuluu myös itsenäisesti kirjoitettava essee.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet:
Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen. Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Erilaiset johtamistyylit
Terveydenhuollon muutosprosessit
Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
Sisäinen yrittäjyys

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi hylätty 1 - 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mattila
 • Panu Huczkowski
 • Sirpa Kaukiainen
Vastuuhenkilö

Outi Mattila

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on sähköisenä Moodlessa. Esseessä käytetään omavalintaisia lähteitä kurssin oppimateriaalin lisäksi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso alkaa 2.1.2023 ja toteutuu kokonaan verkossa. Opintojakson aloitusinfo on tallenteena Moodlessa.

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina kun olet läpäissyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin.

Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana eli viimeistään 30.4.2023. Opintojaksoesseen palautuspäivä on 30.4.2023.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina kun olet läpäisyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana. Esseen palautuspäivä on 30.4.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Katja Saukkoriipi
Vastuuhenkilö

Katja Saukkoriipi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen

Sisältö

Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet sekä niiden diagnostiikka ja hoito
Kirurgisen potilaan hoitoprosessi
Preopratiivinen ja postoperatiivinen hoitotyö
Kirurgisen potilaan parenteraalinen lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä verensiirrot
Kivun hoito ja hoitotyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Anna-Leena Nousiaiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Johanna Rintala
 • Niina Määttä
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen

Sisältö

Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet sekä niiden diagnostiikka ja hoito
Kirurgisen potilaan hoitoprosessi
Preopratiivinen ja postoperatiivinen hoitotyö
Kirurgisen potilaan parenteraalinen lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä verensiirrot
Kivun hoito ja hoitotyö

Aika ja paikka

9.1. - 28.5.2023
Kirurgisen erikoisalan toimintaympäristöt keskussairaalassa, yliopistosairaalassa tai vastaavassa harjoitteluympäristössä

Oppimateriaalit

Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola S, Partamies S & Sulosaari V, Kliininen hoitotyö. 2020.SanomaPro.

Hotus: Hoitotyön suositukset soveltuvin osin

Terveysportti; Sairaanhoitajan käsikirja, Lääkärin käsikirja, Käypähoito- suositukset, Hoitoketjut

Oppiportti: Kirurgia, Kipu, Ortopedia, Garstoenterologia, Syöpätaudit sekä
R702HL23 sekä R702HL24 opintojaksoihin liittyneet verkko- ja laitekoulutuskurssit: Kivunhoito, Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö, Lääkkeiden liikakäyttö:Opioidit, Tunnetko riskilääkkeet?, Haavan ABC, Lääkkeiden yhteisvaikutukset, PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkkeet, Kannettavat lääkeannostelijat, Nesteen- ja verenlämmittimet, Ruiskupumput ja infuusioautomaatit)

Duodecim Lääketietokanta, Lääkkeet ja hinnat, Lääkeinteraktiot ja -haitat

SPR:n Verensiirto

Lapin sairaanhoitopiirin intranet- sivusto

Opetusmenetelmät

Kliinisessä kirurgisen potilaan toimintaympäristössä ohjattu ammattitaitoa edistävä harjoittelu, jonka opiskelija suorittaa ohjaavan sairaanhoitaja työvuorojen mukaan. Opiskelija laatii harjoittelunsa työvuoronsa siten, että jokaisessa työvuorossa on nimetty sairaanhoitajaohjaaja.
Harjoittelun aikana henkilökohtaiset ohjaus- ja kehittämiskeskustelut ohjaavan sairaanhoitajan kanssa.
Kehittävä ja ohjaava väliarviointikeskustelu ohjaavan sairaanhoitajan ja ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun puolivälissä
Sähköisen harjoittelutyökirjan sekä eLääkehoitopassin käyttö ja täyttö harjoittelussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kliininen harjoittelu suoritetaan kirurgisen hoitotyön harjoitteluympäristöissä nimetyn sairaanhoitajaohjaajan/ohjaajien työvuorojen mukaan: kirurgisen erikoisalan toimintaympäristöt keskussairaalassa, yliopistosairaalassa tai vastaavassa harjoitteluympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelijan on oltava suoritettuna hyväksytysti toisen lukuvuoden kaksi lääkelaskutenttiä. Molemmat lääkelaskut on oltava suoritettuna hyväksytysti 1kk ennen harjoittelun alkua.

Opiskelija voi aloittaa lääkelaskutenttien suorituksen 2022 syyslukukaudella Peppi- kalenteriin (Tuudoon) merkittyinä tenttiaikoina oppilaitoksella tai oppilaitoksen ulkopuolella valvotusti.

Opiskelija merkitsee lääkelaskutenttien suoritusajakohdan eLääkehoitopassiinsa.

Kansainvälisyys

ole yhteydessä KV-koordinaattoriin: Katja Saukkoriipi (katja.saukkoriipi@lapinamk.fi)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT osaamisen näyttö (ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan)

Sisällön jaksotus

Ennen harjoittelun alkua opiskelijalla tulee olla merkinnät eLääkehoitopassissa alla olevien opintojaksojen hyväksytystä suorituksista sekä toisen lukuvuoden lääkelaskutenteistä:
R702HL58 Lääkehoito, farmakologia ja lääkelaskenta 5op opintojakso: Luonnollista reittiä annosteltava lääkehoito ja injektio taitopajat sekä teoria- ja lääkelaskutentti
R702HL23 Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 10op opintojakso: Perifeerinen kanylointi ja iv- nestehoidon aloitus taitopaja
R702HL24 Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10op opintojakso: Laskimon sisäinen neste- ja ravitsemushoito, verensiirto, sentraalinen laskimokanyyli, mikrobilääkkeiden laimennus+ suojakaapin käyttö sekä kivunhoito taitopajat.

ESKO-tunnukset ja pukukaappiavain (tilauslomakkeet täytetään tutoropettajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen harjoittelua)

Tutustu ennen harjoittelun alkua: LSHP:n Opiskelijalle- sivustoon: https://www.lshp.fi/fi-FI/Ammattilaisille/Opiskelijat__Sosiaali_ja_terveydenhuolto

Tietosuojakäsikirjaan ja ATK-työskentelyn tietosuojaohjeeseen

Sovi harjoittelun puoliväliin kehittävä väliarviointipalaveriaika kolmikantana opettajasi kanssa, jossa on mukana myös sairaanhoitajaohjaajas

Lisätietoja opiskelijoille

Varaa itsellesi kirurgisen hoitotyön harjoittelupaikka viideksi viikoksi Jobiilista.

Ennen harjoittelun alkua opiskelijalla tulee olla merkinnät eLääkehoitopassissa alla olevien opintojaksojen hyväksytystä suorituksista sekä toisen lukuvuoden lääkelaskutenteistä:
R702HL58 Lääkehoito, farmakologia ja lääkelaskenta 5op opintojakso: Luonnollista reittiä annosteltava lääkehoito ja injektio taitopajat sekä teoria- ja lääkelaskutentti
R702HL23 Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä 10op opintojakso: Perifeerinen kanylointi ja iv- nestehoidon aloitus taitopaja
R702HL24 Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10op opintojakso: Laskimon sisäinen neste- ja ravitsemushoito, verensiirto, sentraalinen laskimokanyyli, mikrobilääkkeiden laimennus+ suojakaapin käyttö sekä kivunhoito taitopajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:
- R702HL58 opintojakson Lääkehoidon ja farmakologian tentin sekä lääkelaskutentin hyväksytty suoritus edeltävästi
- Toisen lukuvuoden kahden lääkelaskutentin hyväksytty suoritus ennen harjoittelun alkua
- Harjoittelun infoon osallistuminen
- Harjoittelun tavoitteiden laadinta ennen harjoittelun alkua digitaaliseen Workseed- työkirjaan (ohjeistus annetaan infossa)
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus
- Harjoittelutehtävien (Harjoittelun työkirja, työaikalomake ja eLääkehoitopassi) palauttaminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjauskeskusteluajan varaaminen harjoittelun puoleenväliin ja siihen osallistuminen ohjaajan kanssa sekä arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi (alustava; ennen harjoittelun alkua ja tarkennettu; ensimmäisen harjoitteluviikon aikana)
- Harjoitteluun asetettujen ohjaavan henkilökohtaisten harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksymien osaamistavoitteiden saavuttaminen

Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Anna-Leena Nousiaiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

11.10.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Johanna Rintala
 • Niina Määttä
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen

Sisältö

Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet sekä niiden diagnostiikka ja hoito
Kirurgisen potilaan hoitoprosessi
Preopratiivinen ja postoperatiivinen hoitotyö
Kirurgisen potilaan parenteraalinen lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä verensiirrot
Kivun hoito ja hoitotyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Anna-Leena Nousiaiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Opiskelijaryhmät
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen

Sisältö

Yleisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet sekä niiden diagnostiikka ja hoito
Kirurgisen potilaan hoitoprosessi
Preopratiivinen ja postoperatiivinen hoitotyö
Kirurgisen potilaan parenteraalinen lääke-, neste- ja ravitsemushoito sekä verensiirrot
Kivun hoito ja hoitotyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Anna-Leena Nousiaiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Katja Saukkoriipi
 • Hanne Luosujärvi
 • Heidi Jaakola
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kykenet tunnistamaan ja ehkäisemään kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä jotka heikentävät terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Osaat arvioida hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloittaa peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon sekä arvioida hoidon ja hoitotyön vaikuttavuutta. Osaat tukea ohjaamalla ja opettamalla hoitoa tarvitsevaa potilasta ja tämän läheisiä. Osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Sisältö

Sisätautipotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät sisätaudit
- Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot
- Ihmisen anatomia ja fysiologia
- Verensiirtohoito

Kirurgisen potilaan hoitotyö
- Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet
- Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot
- Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö

Syöpäpotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät syöpäsairaudet
- Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot sisältää palliatiivisen hoitotyön

Ravitsemus
- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
- Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle
- Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Säteilyturvallisuus (1op.)

Aika ja paikka

26.8.2022 - 6.11.2022 Rovaniemen kampus & verkkoympäristö
Opintojakson ALOITUSINFO 26.8.2022 klo 8.15 - 9.45 Zoom (läsnäolo kaikille pakollinen)

Ohessa opintojakson toteutusaikataulu syksylle 2022
Verkkoryhmien toteutussuunnitelma: https://urly.fi/2vBr
Kampusryhmän toteututsuunnitelma:https://urly.fi/2vBk
(mikäli kyseinen linkki ei aukea, kopioi se selaimellesi ja avaa se siellä)

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Ahonen - Blek-Vehkaluoto - Buure - Ekola - Partamies - Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö
Saano- Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SamomaPro
Digitaalinen aineisto:
- Kliininen hoitotyö (linkki digikirjan lainaukseen:https://www.ellibslibrary.com/fi/luc/978-952-63-4025-8)
- Terveysportti
- Käypähoito- suositukset
- Sairaanhoitajan ja Lääkärin tietokannat
Duodecim Oppiporttin oppikirjat, erikseen määritellyt kappaleet/kohdat.
- *Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
- *Kardiologia
- *Keuhkosairaudet
- *Neurologia
- *Anestesiologia ja tehohoito
- *Kirurgia
- *Nestehoito
- *Kipu
Terveyskylä.fi-palvelun sisällöt:
- *Sydänsairaudet-talo
- *Verisuonitalo
- *Keuhkotalo
- *Infektiosairaudet
- *Diabetes
- *Painonhallinta
- *Munuaistalo
- *Kivunhallintatalo
- *Leikkaukseen tulijan talo
- *Syöpätalo
- *Vertaistalo
- *Vatsatalo
Twitter tiedonhankinnan välineenä (vapaaehtoinen)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät:
Opiskelijan osaamisen kehittyminen pohjautuu käänteiseen luokkahuoneopetukseen (Flipped Classroom)

Käänteisessä luokkahuoneopetus- ja opiskelumenetelmässä opiskelija perehtyy opeteltavaan aihealueeseen ja omaksuu uutta tietoa itsenäisen opiskelun aikana ennen varsinaista lähiopetusta (kampuksella Envi-lähipäivät).
- Aluksi opiskelija opiskelee käsiteltävän aihealueen itsenäisesti annettujen oppimateriaalien ja -tehtävien (digitaaliset verkkomateriaalit) sekä asiantuntijawebinaarien avulla.
- Tämän jälkeen opiskelija osallistuu hoitotyön opettajan ohjaamaan kontaktiopetukseen webinaareissa. Näissä hoitotyön webinaareissa opiskelija syventää itsenäisen opiskelun aikana opittua ja omaksuttua tietoa soveltavien harjoitusten, kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla opettajavetoisesti.
- Lopuksi opiskelija osallistuu Envi- oppimisympäristössä järjestettäviin autenttisiin taitopajoihin ja potilassimulaatioihin, joissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan opeteltavan aihealueen kliinistä näyttöön perustuvaa hoitotyön prosessia.
- Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus harjoitella opeteltaviin aihealueisiin liittyviä kliinisiä taitoja Envi-oppimisympäristössä itsenäisen opiskelun aikana.

Oppimisympäristöt:
-Digitaalinen aineisto: Terveysportti, Oppiportti Duodecim, Verkkokurssit, Terveyskylä, Sairaanhoitopiirien sivut, Docca-kirjaamisalusta, Ellibis-verkkokirjat, Visible Body, JBI

-Virtuaaliopetus Moodle-oppimisympäristössä ( Zoom, Office 365 Teams, Google Meet- yhteyksin & Matterport)

-Lähiopetus Envi- oppimisympäristössä: pienryhmätyöskentely, itsenäinen harjoittelu, taito- ja työpajatyöskentely, potilastapaus- ja tilannesimulaatiot, VR-tila (Sharecare YOU)

Opiskelijan oppimisen ohjaus toteutuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä suullisena, kirjallisena ja vertaisarviointina opintojakson aikana.
Opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Moodlessa Edistymisen seuranta- työkalun avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso ei sisällä harjoittelua.
Opintojakson pakolliset lääkehoidon taitopajat oltava suoritettuna ennen R702HL53 ja, R702HL54 harjoittelujen alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti

1. UUSINTA- ja KOROTUSTENTTI:

2. UUSINTA- ja KOROTUSTENTTI

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

Hengityselisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksia sairastavan potilaan hoitotyö
Tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan hoitotyö
Munuaissairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Gastroenterologista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Ortopedista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Syöpäsairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Intraoperatiivinen hoitotyö
Kipu ja kipupotilaan hoitotyö
Parenteraalinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto

Lisätietoja opiskelijoille

Kampusryhmä
Verkkoryhmä 1
Verkkoryhmä 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon.
Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmä: yksilötentti

Hyväksytty suoritus edellyttää vaadittujen Oppiportin sekä ABO- verkkokurssien suorittamisen sekä osallistumisen pakollisiin parenteraalisen lääke-, neste- ja ravitsemushoidon sekä kivunhoidon taitopajoihin

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon. Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 09.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Heidi Jaakola
 • Hanne Luosujärvi
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kykenet tunnistamaan ja ehkäisemään kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä jotka heikentävät terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Osaat arvioida hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloittaa peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon sekä arvioida hoidon ja hoitotyön vaikuttavuutta. Osaat tukea ohjaamalla ja opettamalla hoitoa tarvitsevaa potilasta ja tämän läheisiä. Osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Sisältö

Sisätautipotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät sisätaudit
- Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot
- Ihmisen anatomia ja fysiologia
- Verensiirtohoito

Kirurgisen potilaan hoitotyö
- Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet
- Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot
- Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö

Syöpäpotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät syöpäsairaudet
- Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot sisältää palliatiivisen hoitotyön

Ravitsemus
- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
- Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle
- Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Säteilyturvallisuus (1op.)

Aika ja paikka

13.2.2023 - 9.4.2023 Rovaniemen kampus & verkkoympäristö
Opintojakson ALOITUSINFO 14.2.2023 klo 8.15 - 11.45 Zoom (läsnäolo kaikille pakollinen)

Ohessa opintojakson toteutusaikataulu keväälle 2023: https://urly.fi/2MXN
(mikäli kyseinen linkki ei aukea, kopioi se selaimellesi ja avaa se siellä)

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Ahonen - Blek-Vehkaluoto - Buure - Ekola - Partamies - Sulosaari. 2020. Kliininen hoitotyö
Saano- Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SamomaPro

Digitaalinen aineisto:
- Kliininen hoitotyö (linkki digikirjan lainaukseen:https://www.ellibslibrary.com/fi/luc/978-952-63-4025-8)

Terveysportti
- Käypähoito- suositukset
- Hoitotyön ja Lääkärin tietokannat
- Lääkkeet ja hinnat- tietokanta

Duodecim Oppiporttin erikseen määritellyt verkkokurssit ja oppikirjojen kappaleet/kohdat)
- *Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
- *Kardiologia, *Keuhkosairaudet, *Neurologia, *Anestesiologia ja tehohoito, *Kirurgia, *Nestehoito, *Kipu, *Diabetes

Terveyskylä.fi-palvelun sisällöt:
- *Sydänsairaudet talo, *Verisuonitalo, *Keuhkotalo, *Infektiosairaudet, *Diabetes, *Painonhallinta, *Munuaistalo, *Kivunhallintatalo, *Leikkaukseen tulijan talo, *Syöpätalo, *Vertaistalo, *Vatsatalo

Twitter tiedonhankinnan välineenä (vapaaehtoinen)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät:
Opiskelijan osaamisen kehittyminen pohjautuu käänteiseen luokkahuoneopetukseen (Flipped Classroom)

Käänteisessä luokkahuoneopetus- ja opiskelumenetelmässä opiskelija perehtyy opeteltavaan aihealueeseen ja omaksuu uutta tietoa itsenäisen opiskelun aikana ennen varsinaista lähiopetusta (kampuksella Envi-lähipäivät).
- Aluksi opiskelija opiskelee käsiteltävän aihealueen itsenäisesti annettujen oppimateriaalien ja -tehtävien (digitaaliset verkkomateriaalit) sekä asiantuntijawebinaarien avulla.
- Tämän jälkeen opiskelija osallistuu hoitotyön opettajan ohjaamaan kontaktiopetukseen webinaareissa. Näissä hoitotyön webinaareissa opiskelija syventää itsenäisen opiskelun aikana opittua ja omaksuttua tietoa soveltavien harjoitusten, kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla opettajavetoisesti.
- Lopuksi opiskelija osallistuu Envi- oppimisympäristössä järjestettäviin autenttisiin taitopajoihin ja potilassimulaatioihin, joissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan opeteltavan aihealueen kliinistä näyttöön perustuvaa hoitotyön prosessia.
- Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus harjoitella opeteltaviin aihealueisiin liittyviä kliinisiä taitoja Envi-oppimisympäristössä itsenäisen opiskelun aikana.

Oppimisympäristöt:
-Digitaalinen aineisto: Terveysportti, Oppiportti Duodecim, Verkkokurssit, Terveyskylä, Sairaanhoitopiirien sivut, Docca-kirjaamisalusta, Ellibis-verkkokirjat, Visible Body, JBI

-Virtuaaliopetus Moodle-oppimisympäristössä ( Zoom, Office 365 Teams, Google Meet- yhteyksin & Matterport)

-Lähiopetus Envi- oppimisympäristössä: pienryhmätyöskentely, itsenäinen harjoittelu, taito- ja työpajatyöskentely, potilastapaus- ja tilannesimulaatiot, VR-tila (Sharecare YOU)

Opiskelijan oppimisen ohjaus toteutuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä suullisena, kirjallisena ja vertaisarviointina opintojakson aikana.
Opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Moodlessa Edistymisen seuranta- työkalun avulla.
Englanniksi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso ei sisällä harjoittelua.
Tämän opintojakson pakolliset lääkehoidon taitopajat on oltava suoritettuna ennen R702HL53 Sisätautipotilaan hoitotyön ja R702HL54 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelujen alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti (Tentti aktivoituu Moodleen 5.4.2023 klo 8.00 - 6.4.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

1. Uusinta- ja korotustentti:(Tentti aktivoituu Moodleen 17.4.2023 klo 8.00 - 18.4.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

2. Uusinta- ja korotustentti: (Tentti aktivoituu Moodleen 3.5.2023 klo 8.00 - 4.5.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT, osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

Hengityselisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksia sairastavan potilaan hoitotyö
Tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan hoitotyö
Gastroenterologista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Ortopedista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Syöpäsairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Intraoperatiivinen hoitotyö
Kipu ja kipupotilaan hoitotyö
Parenteraalinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutuksessa yksi verkkoryhmä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon.
Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmä: yksilötentti

Hyväksytty suoritus edellyttää
- aktiivista toimintaa ja osallistumista muodostetuissa pienryhmissä ryhmän pelisääntöjen mukaan
- vaadittujen Oppiportin sekä ABO- verkkokurssien suorittamisen
- osallistumisen pakollisiin verensiirron, parenteraalisen lääke-, neste- ja ravitsemushoidon, keskuslaskimokanyylien sekä kivunhoidon taitopajoihin.
- hyväksyttyä tenttiarvosanaa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Hanne Luosujärvi
 • Marko Vatanen
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kykenet tunnistamaan ja ehkäisemään kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä jotka heikentävät terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Osaat arvioida hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloittaa peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon sekä arvioida hoidon ja hoitotyön vaikuttavuutta. Osaat tukea ohjaamalla ja opettamalla hoitoa tarvitsevaa potilasta ja tämän läheisiä. Osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Sisältö

Sisätautipotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät sisätaudit
- Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot
- Ihmisen anatomia ja fysiologia
- Verensiirtohoito

Kirurgisen potilaan hoitotyö
- Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet
- Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot
- Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö

Syöpäpotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät syöpäsairaudet
- Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot sisältää palliatiivisen hoitotyön

Ravitsemus
- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
- Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle
- Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Säteilyturvallisuus (1op.)

Aika ja paikka

12.1.2023 - 8.3.2023 Rovaniemen kampus & verkkoympäristö
Opintojakson ALOITUSINFO 12.1.2023 klo 8.15 - 9.45 Zoom (läsnäolo kaikille pakollinen)

Ohessa opintojakson toteutusaikataulu keväälle 2023 : https://urly.fi/2MXK

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Ahonen - Blek-Vehkaluoto - Buure - Ekola - Partamies - Sulosaari. 2020. Kliininen hoitotyö
Saano- Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SamomaPro
Digitaalinen aineisto:
- Kliininen hoitotyö (linkki digikirjan lainaukseen:https://www.ellibslibrary.com/fi/luc/978-952-63-4025-8)

Terveysportti
- Käypähoito- suositukset
- Hoitotyön ja Lääkärin tietokannat
- Lääkkeet ja hinnat- tietokanta

Duodecim Oppiporttin oppikirjat, erikseen määritellyt kappaleet/kohdat.
- *Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
- *Kardiologia, *Keuhkosairaudet, *Neurologia, *Anestesiologia ja tehohoito, *Kirurgia, *Nestehoito ja *Kipu

Terveyskylä.fi-palvelun sisällöt:
- *Sydänsairaudet-talo, *Verisuonitalo, *Keuhkotalo, *Infektiosairaudet, *Diabetes, *Painonhallinta, *Munuaistalo, *Kivunhallintatalo, *Leikkaukseen tulijan talo, *Syöpätalo, *Vertaistalo ja *Vatsatalo

Twitter tiedonhankinnan välineenä (vapaaehtoinen)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät:
Opiskelijan osaamisen kehittyminen pohjautuu käänteiseen luokkahuoneopetukseen (Flipped Classroom)

Käänteisessä luokkahuoneopetus- ja opiskelumenetelmässä opiskelija perehtyy opeteltavaan aihealueeseen ja omaksuu uutta tietoa itsenäisen opiskelun aikana ennen varsinaista lähiopetusta (kampuksella Envi-lähipäivät).
- Aluksi opiskelija opiskelee käsiteltävän aihealueen itsenäisesti annettujen oppimateriaalien ja -tehtävien (digitaaliset verkkomateriaalit) sekä asiantuntijawebinaarien avulla.
- Tämän jälkeen opiskelija osallistuu hoitotyön opettajan ohjaamaan kontaktiopetukseen webinaareissa. Näissä hoitotyön webinaareissa opiskelija syventää itsenäisen opiskelun aikana opittua ja omaksuttua tietoa soveltavien harjoitusten, kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla opettajavetoisesti.
- Lopuksi opiskelija osallistuu Envi- oppimisympäristössä järjestettäviin autenttisiin taitopajoihin ja potilassimulaatioihin, joissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan opeteltavan aihealueen kliinistä näyttöön perustuvaa hoitotyön prosessia.
- Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus harjoitella opeteltaviin aihealueisiin liittyviä kliinisiä taitoja Envi-oppimisympäristössä itsenäisen opiskelun aikana.

Oppimisympäristöt:
-Digitaalinen aineisto: Terveysportti, Oppiportti Duodecim, Verkkokurssit, Terveyskylä, Sairaanhoitopiirien sivut, Docca-kirjaamisalusta, Ellibis-verkkokirjat, Visible Body, JBI

-Virtuaaliopetus Moodle-oppimisympäristössä ( Zoom, Office 365 Teams, Google Meet- yhteyksin & Matterport)

-Lähiopetus Envi- oppimisympäristössä: pienryhmätyöskentely, itsenäinen harjoittelu, taito- ja työpajatyöskentely, potilastapaus- ja tilannesimulaatiot, VR-tila (Sharecare YOU)

Opiskelijan oppimisen ohjaus toteutuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä suullisena, kirjallisena ja vertaisarviointina opintojakson aikana.
Opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Moodlessa Edistymisen seuranta- työkalun avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso ei sisällä harjoittelua.
Tämän opintojakson pakolliset lääkehoidon taitopajat on oltava suoritettuna ennen R702HL53 Sisätautipotilaan hoitotyön ja R702HL54 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelujen alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti (Tentti aktivoituu Moodleen 6.3.2023 klo 8.00 - 8.3.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

1. Uusinta- ja korotustentti:(Tentti aktivoituu Moodleen 22.3.2023 klo 8.00 - 23.3.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

2. Uusinta- ja korotustentti: (Tentti aktivoituu Moodleen 30.3.2023 klo 8.00 - 31.3.2023 klo 20.00 väliseki ajaksi, tentin suoritusaika 60min.)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

Hengityselisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksia sairastavan potilaan hoitotyö
Tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan hoitotyö
Gastroenterologista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Ortopedista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Syöpäsairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Intraoperatiivinen hoitotyö
Kipu ja kipupotilaan hoitotyö
Parenteraalinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto

Lisätietoja opiskelijoille

Verkkoryhmä 1

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon.
Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.11.2022

Ajoitus

28.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Niina Määttä
 • Heikki Erola
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Sirpa Torvinen
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Ajoitusryhmät
 • Kampus (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Verkko 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Verkko 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Kampus
 • Verkko 1
 • Verkko 2

Tavoitteet

Osaat kuvata turvallisen lääkehoitoprosessin sekä lääkehoidon ja farmakologian perusteet ja hallitset lääkelaskennan. Tiedät sairaanhoitajalta vaadittavan lääkehoito-osaamisen keskeiset osa-alueet. Osaat toimia lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti. Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen. Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Sisältö

- Lääkehoidon ja farmakologian perusteet
- Enteraalisen ja parenteraalisen lääkehoidon toteutuksen perusteet
- Injektioiden annon perusteet (ihonalaiskudokseen ja lihakseen)
- Lääkelaskenta

Aika ja paikka

Toteutuu 2022 syyslukukauden aikana

Kampusryhmän toteutussuunnitelma: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/a-l_nousiainen_lapinamk_fi/EWINLOjIo4FNqDS7dlzp3g0B42n5G6z6JL3CRUC1AzFosQ?e=bHpxvU

Verkkoryhmän toteutussuunnitelma:https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/a-l_nousiainen_lapinamk_fi/EfQTI1JZfapArGUxQ3SjlVgBElOei-KCzBFqkNWv8UYuPQ?e=P6mHod

(mikäli et saa linkkiä auki, kopioi nettilinkki ja liitä se selaimeen, ellei edellenkään avaudu laita viestiä anna-leena.nousiainen@lapinamk.fi))

Oppimateriaalit

Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro.
eLääkehoitopassi
Terveysportti:
Duodecimin Lääkkeet ja hinnat, Duodecimin lääketietokanta, Lääkeinteraktiot ja -haitat
Oppiportti (alustavat verkkokurssit)
- Infektioiden torjunta- verkkokurssi
- Turvallinen lääkehoito- verkkokurssi
- Turvallinen lääkehoito hoitotyössä- verkkokurssi
- Lääkkeiden yhteisvaikutukset- verkkokurssi
- Injektioiden perusteet- verkkokurssi

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät:
Opiskelijan osaamisen kehittyminen pohjautuu käänteiseen luokkahuoneopetukseen (Flipped Classroom)

Käänteisessä luokkahuone opetus- ja opiskelumenetelmässä opiskelija perehtyy opeteltavaan aihealueeseen ja omaksuu uutta tietoa itsenäisen opiskelun aikana ennen varsinaista kontaktiopetusta (hoitotyön webinaarit ja Envi-lähipäivät).
- Ensiksi opiskelija opiskelee käsiteltävän aihealueen itsenäisesti annettujen oppimateriaalien (yleensä digitaalisten verkkomateriaalien) sekä asiantuntijawebinaarien avulla.
- Tämän jälkeen opiskelija osallistuu hoitotyön opettajan ohjaamaan kontaktiopetukseen webinaareinssa. Näissä hoitotyön webinaareissa opiskelijat syventävät itsenäisen opiskelun aikana opittua ja omaksuttua tietoa soveltavien harjoitusten, kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla opettajavetoisesti.
- Lopuksi opiskelija osallistuu Envi- oppimisympäristössä järjestettäviin autenttisiin taitopajoihin ja potilassimulaatioihin, joissa opiskelija harjaannuu toteuttamaan opeteltavan aihealueen kliinistä näyttöön perustuvaa hoitotyön prosessia.
- Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus harjoitella opeteltaviin aihealueisiin liittyviä kliinisiä taitoja Envi-oppimisympäristössä itsenäisen opiskelun aikana.

Oppimisympäristöt:
-Digitaalinen aineisto: Terveysportti, Oppiportti Duodecim, Verkkokurssit, Terveyskylä, Sairaanhoitopiirien sivut, Docca-kirjaamisalusta, Ellibis-verkkokirjat, Visible Body, JBI, Dose-lääkelaskusovellus
-Virtuaaliopetus Moodle-oppimisympäristössä ( Adobe Connect, Office 365 Teams, Google Meet- yhteyksin)
-Lähiopetus Envi- oppimisympäristössä: pienryhmätyöskentely, itsenäinen harjoittelu, taito- ja työpajatyöskentely, potilastapaus- ja tilannesimulaatiot, VR-tila (Sharecare YOU)

Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana.
Opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Moodlessa Edistymisen seuranta- työkalun avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakson tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen ensimmäistä työelämä/kliinistä harjoittelua

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon ja farmakologian sähköinen tentti:
Varsinainen tentti:15.12.022
1. uusintatentti: 16.12.2022
2. uusintatentti: tammikuu 2023

Lääkelaskennan tentti
Varsinainen tentti 30.11.2022
1. uusintatentti: 12.12.2022
2. uusinta: 15.12.2022
3. uusinta: tammikuu 2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

- Sairaanhoitajan lääkehoito-osaaminen ja lääkelaskenta
- Sairaanhoitajan toiminta lääkehoitoprosessissa ja lääkelaskenta
- Farmakologia ja lääkelaskenta
- Lääkkeenanto luonnollista reittiä ja injektiona sekä lääkelaskenta
- Sairaanhoitajan lääkeinformaatio- osaaminen ja lääkelaskenta

Lisätietoja opiskelijoille

Valitse ilmoittautumisen yhteydessä joko kampusryhmän tai verkkoryhmän toteutukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit ohjatusti lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat ohjatusti toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat ohjatusti antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit pääosin itsenäisesti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja arvioit toimintaasi lääkehoitoprosessissa.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä ja perustella toimintaasinäyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen ja perustella toimintaasi näyttöön perustuen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoito ja farmakologia:
Lääkehoidon ja farmakologian sähköinen yksilötentti (hyväksytty suoritus 50%:a vastauksista oikein)
Arviointi: 5 (Kiitettävä) - 0 (Hylätty)
Opintojaksoon liittyvien Oppiportin verkkokurssitodistusten sekä annettujen tehtävien suoritus vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.

Lääkelaskenta:
Lääkelaskentatentti (viiden lääkelaskun virheetön suoritus manuaalisesti, ilman laskinta)
Arviointi: Hyväksytty - Hylätty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Heikki Erola
 • Paula Korteniemi
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Sirpa Torvinen
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Anna-Leena Nousiainen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat kuvata turvallisen lääkehoitoprosessin sekä lääkehoidon ja farmakologian perusteet ja hallitset lääkelaskennan. Tiedät sairaanhoitajalta vaadittavan lääkehoito-osaamisen keskeiset osa-alueet. Osaat toimia lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti. Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen. Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Sisältö

- Lääkehoidon ja farmakologian perusteet
- Enteraalisen ja parenteraalisen lääkehoidon toteutuksen perusteet
- Injektioiden annon perusteet (ihonalaiskudokseen ja lihakseen)
- Lääkelaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit ohjatusti lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat ohjatusti toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat ohjatusti antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit pääosin itsenäisesti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja arvioit toimintaasi lääkehoitoprosessissa.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä ja perustella toimintaasinäyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen ja perustella toimintaasi näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Leena Välimaa
 • Jaana Pätsi
 • Jaana Pulkkinen
Vastuuhenkilö

Jaana Pätsi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä. Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia. Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja. Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Aika ja paikka

Harjoittelu toteutuu 8.8.-18.12.2022 aika välillä.
Harjoittelun tuntimäärä on 38,15h/viikko.

Opetusmenetelmät

Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista ja kirjallista palautetta opintojakson aikana harjoitteua ohjaavilta sairaanhoitajilta ja harjoittelua ohjaavilta opettajilta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelun lääkelaskujen tentti tulee olla hyväksytysti suoritettu kuukautta ennen harjoittelun alkua.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoittelun tehtävät:
-lääkehoitopassi
-työkirja

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
- Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty
- Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
- Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu harjoittelun aikana sovitusti tavoitekeskusteluun sekä väli- ja loppuarviointiin ohjaajan ja opettajan kanssa.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Leena Välimaahan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
Vastuuhenkilö

Tiina Pekkala

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä. Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia. Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja. Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
- Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty
- Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
- Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Leena Välimaahan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

11.10.2022 - 31.07.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Paula Yliniemi
Vastuuhenkilö

Tiina Pekkala

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä. Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia. Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja. Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
- Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty
- Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
- Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Leena Välimaahan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
Vastuuhenkilö

Leena Välimaa

Opiskelijaryhmät
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä. Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia. Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden. Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin. Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja. Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
- Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty
- Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
- Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
- Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
- Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
- Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Leena Välimaahan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.11.2022

Ajoitus

15.11.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Katja Saukkoriipi
 • Heikki Erola
 • Tarja Pykäläinen
 • Niina Määttä
 • Leena Välimaa
 • Hanna Lähde
 • Sirpa Kaukiainen
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Ritva Pinola
 • Linnea Melkko
 • Henna Uuksulainen
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
 • Outi Mattila
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
 • Paula Yliniemi
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Ajoitusryhmät
 • Akuutti hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Sisätauti-kirurginen hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Perioperatiivinen hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ikääntyneiden hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lasten hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020
Koulutusryhmat
 • Akuutti hoitotyö
 • Sisätauti-kirurginen hoitotyö
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 • Ikääntyneiden hoitotyö
 • Lasten hoitotyö

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Osaat käyttää ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa sekä tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia myös digitaalisesti. Osoitat vastuun hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja kykenet ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Tiedät ja tunnistat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Teemat ja keskeiset sisällöt
Laadunhallinta hoitotyössä
- Terveydenhuollon laatujärjestelmät ja laadun hallinta

- Lainsäädäntö ja kansalliset laatusuositukset ja vaatimukset: hoitoisuusluokitukset, hoitosuositukset ja eettiset ohjeet

Sairaanhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus
- Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

- Mentorointi, perehdytys

- Työnohjaus ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittymisen prosessissa.

- Sairaanhoitajan ammatin sisäistäminen ja oman persoonan käyttö hoitotyössä

- Sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet

Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ohjauksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

- Vaihtoehtoiset sisällöt (tarkemmat kuvaukset opintojakson toteutussuunnitelmassa):
- Sisätauti-kirurginen hoitotyö
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Akuutti hoitotyö
- Perioperatiivinen hoitotyö
- Lasten hoitotyö
- Ikääntyneiden hoitotyö
- Palliatiivinen hoitotyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

- Opintojakson toteutus: 21.11.2022 - 31.5.2023.Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt.

Opintojakson kampuspäivät syksy 2022:

- 23.11.2022
YleSh valtakunnallinen loppukoe klo 8.30 - 12.00
Opintojakson kokonaisuuden ja suuntautumisalojen aloitusinfot klo 12.30 - 14.30
Tehyn työelämäinfo klo 14.30 - 15.30

- 24.11. Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 25.11. Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät --> EI akuutin suuntaavilla!!
- 29.11. AKUUTIN suuntaavien webinaari VERKOSSA: ENSIHOITOALAN OPINTOPÄIVÄ. Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta:
https://kilta.tehy.fi/KoulutusIlmoittautumissivut/Tapahtumatiedot.aspx?id=113654&utm_source=LianaMailer&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=TehynUutiskirje
- 13.12 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 14.12 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät

Opintojakson marras-joulukuun 2022 Webinaari/Zoom -ajankohdat varmistuvat myöhemmin.

Opintojakson kampuspäivät kevät 2023:

- 11.01.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 03.02.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät

- 24.4.2023 Osaamisen näytöt/Työpajat/Näyttöön perustuvan hoitotyön oppimiskeskustelut; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 25.4.2023 Osaamisen näytöt/Työpajat/Näyttöön perustuvan hoitotyön oppimiskeskustelut; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 26.4.2023 Osaamisen näytöt/Työpajat/Näyttöön perustuvan hoitotyön oppimiskeskustelut; suuntautumisen mukaiset ryhmät

- Kevään 2023 suuntautumisryhmien verkossa tapahtuvien webinaarien ajankohdat varmistuvat syksyn 2022 aikana ennen opintojakson aloitusta

Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180op) valtakunnallisen kokeen päivät:
- 23.11.2022: klo 8.30 - 12.00 YleSh valtakunnallinen loppukoe
- 14.12.2022 klo 15.15 - 18.15 YleSh valtakunnallinen loppukoe I uusinta
- 17.1.2023 klo 12.30 -15.30 YleSh valtakunnallinen loppukoe II uusinta


- HUOM! YleSh valtakunnallinen loppukoe ei koske avoimen amk:n opiskelijoita!

Toteutussuunnitelma sisätauti-kirurginen hoitotyö
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ksaukkor_lapinamk_fi/Ee-JpX7G9ZBPoeOcMN2NnfABMH8PtX9XsapY_TJBCpV0pg?e=gbXCD2

Toteutussuunnitelma akuutti hoitotyö
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/ESQGBNRicLdBsnwSZu2B7vUB-az7ZlsUDfZcRRFwIeAF0w?e=IKL0qd

Toteutussuunnitelma ikääntyneen hoitotyö:https://docs.google.com/document/d/1K2WsCD8VRZji-ft6Gi_UvKaLJhD9Cf7sXhAUS44bBOw/edit?usp=sharing

Toteutussuunnitelma mielenterveys- ja päihdehoitotyö
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/EXugUxwpakNNmD1a0m6ZPrAB0SgdLbCQvm0BOdCbTakGzQ?e=SMnMmZ

Toteutussuunnitelma perioperatiivinen hoitotyö
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/heikki_erola_lapinamk_fi/EZ994fGjb81AlWGMW2VWed8BVAicy3wuXgMMC_I7fdxPcg?e=GeXPW4

Oppimateriaalit

Suuntatumisvaihtoehtojen materiaalilista löytyy Moodlesta sen avauduttua 15.11.2022
- Sisätauti-kirurginen hoitotyö
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Akuutti hoitotyö
- Perioperatiivinen hoitotyö
- Lasten hoitotyö
- Ikääntyneiden hoitotyö

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena.
Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana.
Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, AC.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelun (15 op.) ajankohta : kevät 2023 viikot 7 - 16

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Osaamisen näyttönä tai perinteisenä tenttinä
- Jokainen suuntaava sopii ryhmänsä kanssa tarkemman aikataulutuksen näyttöpäivän toteutuksesta kampuspäivien sisällä.
- Tentin/osaamisen ajankohta varmistuu opintojakson alussa

Sisällön jaksotus

Teemat ja keskeiset sisällöt:

1) Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 5 op
- Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- Ohjaava lainsäädäntö (myös erityislait) ja ammattieettiset ohjeet
- Laadunhallinta hoitotyössä, Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta
- Ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

2) Näyttöön perustuva hoitotyö hoitotyön eri osa-alueilla 10 op
- Ohjauksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
- Vaihtoehtoiset sisällöt: Sisätauti-kirurginen hoitotyö, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, Akuutti hoitotyö, Perioperatiivinen hoitotyö, Lasten hoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.
Käytät ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä.
Käytät tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa opetus- ja ohjausmateriaalia.
Kuvaat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja kykenet ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Tunnistat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä kehittäen työyhteisötaitoja.
Käytät perustellen ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa.
Käytät perustellen olemassa olevaa ja tuotat opetus- ja ohjausmateriaalia.
Osoita vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja ehkäiset ja tunnistat laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Sovellat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet niin kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä kehittäen ja arvioiden työyhteisötaitoja.
Käytät arvioiden ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä siihen soveltuvissa konteksteissa.
Käytät kriittisesti arvioiden olemassa olevaa sekä kehität uutta opetus- ja ohjausmateriaalia.
Perustelet kriittisesti vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja ennakoit ja tulkitset laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Arvioit sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet niin kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritus 15op on hyväksytty, kun opiskelija on:

- Suorittanut kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti

- Osallistunut kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen ja oman suuntautumisvaihtoehdon työpajoihin ja webinaareihin

- Opintojakson arvosana (Hyl. - K5) koostuu: Kirjallisesta tehtävästä opintojakson suuntaavien yhteisestä osiosta (5,0 op.) ja tentistä tai osaamisen näytöstä oman suuntaavan osiosta (10,0 op.)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

7 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

54 % Lähiopetus, 46 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Heikki Erola
 • Katja Saukkoriipi
 • Tarja Pykäläinen
 • Leena Välimaa
 • Hoitotyö SH X1, Rovaniemi AMK
 • Hanna Lähde
 • Ritva Pinola
 • Linnea Melkko
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
 • Outi Mattila
 • Heidi Jaakola
 • Paula Yliniemi
Vastuuhenkilö

Outi Mattila

Ajoitusryhmät
 • Ikääntyneiden hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Perioperatiivinen hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Sisätauti-kirurginen hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Akuutti hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Lasten hoitotyö (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Ikääntyneiden hoitotyö
 • Perioperatiivinen hoitotyö
 • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 • Sisätauti-kirurginen hoitotyö
 • Akuutti hoitotyö
 • Lasten hoitotyö

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti. Osaat käyttää ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa. Osaat käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa sekä tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia myös digitaalisesti. Osoitat vastuun hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja kykenet ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa. Tiedät ja tunnistat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Teemat ja keskeiset sisällöt
Laadunhallinta hoitotyössä
- Terveydenhuollon laatujärjestelmät ja laadun hallinta

- Lainsäädäntö ja kansalliset laatusuositukset ja vaatimukset: hoitoisuusluokitukset, hoitosuositukset ja eettiset ohjeet

Sairaanhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus
- Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

- Mentorointi, perehdytys

- Työnohjaus ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kehittymisen prosessissa.

- Sairaanhoitajan ammatin sisäistäminen ja oman persoonan käyttö hoitotyössä

- Sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet

Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ohjauksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen

- Vaihtoehtoiset sisällöt (tarkemmat kuvaukset opintojakson toteutussuunnitelmassa):
- Sisätauti-kirurginen hoitotyö
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Akuutti hoitotyö
- Perioperatiivinen hoitotyö
- Lasten hoitotyö
- Ikääntyneiden hoitotyö
- Palliatiivinen hoitotyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus: 20.3.2023 - 31.12.2023.Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt.

Opintojakson kampuspäivät kevät 2023:

- 20.3.2023
YleSh valtakunnallinen loppukoe klo 8.30 - 12.00
Opintojakson kokonaisuuden ja suuntautumisalojen aloitusinfot klo 12.30 - 14.30
Tehyn työelämäinfo klo 14.30 - 15.30

- 21.3.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 22.3.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 11.4.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 12.4.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät
- 13.4.2023 Työpajapäivä; suuntautumisen mukaiset ryhmät

- Syyslukukaudelle sijoittuvien opintojakson webinaarien (verkko) ja työpajojen aikataulutus varmistuu syksyn 2023 lukujärjestysten valmistuttua keväällä 2023.

- Opintojakson lopussa olevien Osaamisen näyttöjen ja Näyttöön perustuvan hoitotyön seminaarien aikataulutus varmistuu syksyn 2023 lukujärjestysten valmistuttua keväällä 2023

YleSh valtakunnallisen loppukoe:
- 20.3.2023: klo 8.30 - 12.00 YleSh valtakunnallinen loppukoe
- xx.xx.2023 klo 12.00 - 15.00 YleSh valtakunnallinen loppukoe I uusinta (päivä varmistuu myöhemmin)
- xx.xx.2023 klo 12.00 -15.00 YleSh valtakunnallinen loppukoe II uusinta (päivä varmistuu myöhemmin)

- HUOM! YleSh valtakunnallinen loppukoe ei koske avoimen amk:n opiskelijoita!

Oppimateriaalit

Suuntatumisvaihtoehtojen materiaalilista löytyy Moodlesta sen avauduttua maaliskuussa 2023 n. viikkoa ennen opintojakson aloitusta

- Sisätauti-kirurginen hoitotyö
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Akuutti hoitotyö
- Perioperatiivinen hoitotyö
- Lasten hoitotyö
- Ikääntyneiden hoitotyö

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena.
Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana.
Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, Zoom

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- Näyttöön perustuvan päätöksenteon harjoittelun (15 op.) ajankohta : syksy 2023 (aikataulutus varmistuu myöhemmin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Osaamisen näyttönä tai perinteisenä tenttinä
- Jokainen suuntaava sopii ryhmänsä kanssa tarkemman aikataulutuksen näyttöpäivän toteutuksesta kampuspäivien sisällä.
- Tentin/osaamisen ajankohta varmistuu opintojakson alussa

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat ja keskeiset sisällöt:

1) Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 5 op
- Näyttöön perustuvan terveydenhuollon malli
- Ohjaava lainsäädäntö (myös erityislait) ja ammattieettiset ohjeet
- Laadunhallinta hoitotyössä, Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta
- Ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

2) Näyttöön perustuva hoitotyö hoitotyön eri osa-alueilla 10 op
- Ohjauksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
- Vaihtoehtoiset sisällöt: Akuutti hoitotyö, Sisätauti-kirurginen hoitotyö, Mielenterveys- ja päihdehoitotyö, Perioperatiivinen hoitotyö, Lasten hoitotyö, Ikääntyneiden hoitotyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti.
Käytät ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä.
Käytät tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa opetus- ja ohjausmateriaalia.
Kuvaat vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja kykenet ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Tunnistat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä kehittäen työyhteisötaitoja.
Käytät perustellen ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa.
Käytät perustellen olemassa olevaa ja tuotat opetus- ja ohjausmateriaalia.
Osoita vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja ehkäiset ja tunnistat laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Sovellat sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet niin kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä kehittäen ja arvioiden työyhteisötaitoja.
Käytät arvioiden ohjausta ja opetusta sairaanhoitajan työmenetelmänä siihen soveltuvissa konteksteissa.
Käytät kriittisesti arvioiden olemassa olevaa sekä kehität uutta opetus- ja ohjausmateriaalia.
Perustelet kriittisesti vastuusi hoitotyön laadusta omassa toiminnassasi ja ennakoit ja tulkitset laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa.
Arvioit sairaanhoitajan urakehitysmahdollisuudet niin kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritus 15op on hyväksytty, kun opiskelija on:

- Suorittanut kaikki opintojaksoon liittyvät tehtävät hyväksytysti

- Osallistunut kaikkien suuntautumisvaihtoehtojen ja oman suuntautumisvaihtoehdon työpajoihin ja webinaareihin

- Opintojakson arvosana (Hyl. - K5) koostuu: Kirjallisesta tehtävästä opintojakson suuntaavien yhteisestä osiosta (5,0 op.) ja oman suuntaavan ryhmän tentistä tai osaamisen näy (10,0 op.)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mattila
 • Niina Määttä
 • Katja Saukkoriipi
 • Tarja Pykäläinen
 • Leena Välimaa
 • Piia Hirvonen
 • Ritva Pinola
 • Hanna Lähde
 • Heidi Jaakola
 • Paula Yliniemi
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Opiskelijaryhmät
 • R72H19S
  Sairaanhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin. Osaat ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä osaat tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti. Ymmärrät sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoudut siihen. Osaat tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä. Osaat näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja osaat soveltaa niitä hoitotyössä. Osaat arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022; viikot 32 - 41
Harjoitteluyksikön valitset oman suuntaavan vaihtoehdon mukaisesti:
Akuutti hoitotyö, sisätauti-kirurginen hoitotyö, perioperatiivinen hoitotyö, lasten sairaanhoito, mielenterveys- ja päihdehoitotyö ja ikääntyneiden hoitotyö

Opetusmenetelmät

- Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana harjoitteua ohjaavilta sairaanhoitajilta ja harjoittelua ohjaavilta opettajilta.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom!
Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä omaan suuntaaviesi opettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:
- Olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Osaat ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti.
- Ymmärrät sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoudut siihen.
- Osaat tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä.
- Osaat näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja osaat soveltaa niitä hoitotyössä.
- Osaat arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Hylätty:
- Et olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteettiä
- Et osaa ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä et osaa tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti.
- Et ymmärrä sairaanhoitajan osuutta näyttöön perustuvassa toiminnassa ja et ole sitoutunut siihen.
- Et osaa tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä.
- Et osaa näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkitystä asiakkaan hoidossa ja et osaat soveltaa niitä hoitotyössä.
- Et osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Hyväksytty -hylätty

Arviointivaiheen suoritus 15 op. on hyväksytty, kun opiskelija:
- Opiskelija on harjoittelun aikana saavuttanut opintojakson vaatimat osaamistavoitteet hyväksytysti
- Tehnyt harjoitteluun määrätyn tuntimäärän ja paluttanut harjoittelun tuntilistan ohjaavalle opettajalle

Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksiköissä
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi

Hylätty (0)

Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttien palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus. ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoittelun laadittuja tavoitteita

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Heidi Jaakolaan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 23.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Katja Saukkoriipi
 • Heikki Erola
 • Ritva Pinola
 • Hanna Lähde
 • Heidi Jaakola
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Heikki Erola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020

Tavoitteet

Olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin. Osaat ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä osaat tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti. Ymmärrät sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoudut siihen. Osaat tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä. Osaat näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja osaat soveltaa niitä hoitotyössä. Osaat arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:
- Olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Osaat ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti.
- Ymmärrät sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoudut siihen.
- Osaat tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä.
- Osaat näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja osaat soveltaa niitä hoitotyössä.
- Osaat arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Hylätty:
- Et olet omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteettiä
- Et osaa ratkaista ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä sekä et osaa tarkastella omaa osaamistasi kriittisesti.
- Et ymmärrä sairaanhoitajan osuutta näyttöön perustuvassa toiminnassa ja et ole sitoutunut siihen.
- Et osaa tunnistaa ja kriittisesti arvioida toimintaasi ja toimintakäytänteitä.
- Et osaa näyttöön perustuvien hoitosuositusten ja yhtenäisten käytäntöjen merkitystä asiakkaan hoidossa ja et osaat soveltaa niitä hoitotyössä.
- Et osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Heidi Jaakolaan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Outi Mattila
 • Paula Korteniemi
 • Sirpa Kaukiainen
 • Susanna Kantola
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020

Tavoitteet

Tieto puuttuu

Sisältö

R702HL41C Opinnäytetyön arviointi 5 op, sisältö: ks. Moodle-alustan tarkempi kuvaus
- Esitarkastusversio

- Kypsyysnäyte

- Valmis opinnäytetyö

- Tiivistelmä (suomi)

- Abstract (engl.)

- Esitys ja vertaisarviointi

- Julkaiseminen

- Arkistointi YKSA-järjestelmään Lapin AMK / Opinnäyetyön-sivusto

- https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo-AMK

Aika ja paikka

Valitse yksi vaihtoehtoisista päivistä esitarkastusversion palauttamiselle opinnäytetyön valmistumisen mukaisesti. Esitarkastusversion palautuspäivät Wihiin 24.10.2022 tai 7.11.2022.

Valitse yksi vaihtoehtoisista päivistä opinnäytetyön suulliselle ePosteriesitykselle.
Sähköisten postereiden esitysajat 21.11.2022 klo 8.15-14.00 tai 13.12.2022 klo 8.15-12.00. Teams-linkki Moodlessa.
13.12.2022 esityksessä olevat työt arvioidaan tammikuussa 2023.

Posteri palautetaan lisäksi Moodleen.

Opetusmenetelmät

Valmis opinnäytetyö esitetään suullisesti ePosterin avulla. ePosterin laatimiseen ohjeistetaan Moodlessa. ePosteri on sähköiseen muotoon tehty posteri, joka esitetään tietokoneelta.

Opiskelija kirjoitaa kypsyysnäytteen.

Opinnäytetyön arvioivat sisältöä ohjaava opettaja/opettajat ja kielenohjaaja. Lisäksi opiskelija voi saada arvion työsi toimeksiantajalta. Opinnäytetyöstä arvioidaan siinä vaadittavia kompetensseja eli oppimisen taitoja, innovaatio-osaamista sekä kirjallista raportointia.

Lapin ammattikorkeakoulun tutkintösäännön mukaisesti opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja ja niiden liiteaineistossa voi olla opinnäytetyöhön liittyviä muita julkisia tai ei-julkisia dokumentteja. Liiteaineiston olemassaolo tulee todentaa julkisessa osassa.

Opinnäytetyön arvioinnissa voidaan ottaa huomioon vain julkinen osa.

Sisällön jaksotus

Viimeistelyvaiheessa opiskelija:

Palauttaa kirjallisen raportoinnin arvioitavaksi
Esitää työn suullisesti
Kirjoittaa kypsyysnäytteen
Laatii itsearvioinnin
Hankkii toimeksiantajan palautteen
Saa työstä arvioinnin
Arkistoi työn
Julkaisee työn

Kun opiskelija on tehnyt kaiken tämän hyväksytysti, hän saa työstä viimeistelyvaiheen opintopisteet sekä lopullisen arvioinnin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi:
Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yleisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä
http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje/Opinnaytetyon-arviointi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) tai hylätty.

Lapin AMK:n opinnäytetyön arviointikriteerit AMK:

https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Arviointikriteerit.pdf

Oppimisen taidot: (40 %)
-työn tavoitteet ja rajaus
-tietoperusta ja perustelut, käsitteet ja määrittelyt, lähteiden käyttö ja laatu
-menetelmät ja työtavat/työvälineet
-suunnitelmallisuus
-ajankäytön hallinta
-eettisyys ja luotettavuus

Innovaatio-osaaminen: (40 %)
-yhteistoiminnallisuus
-asiantuntijatehtävästä suoriutuminen
-luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
-lopputulos / tuotos
-tuloksien/tuotosten hyödynnettävyys
-suullinen esitys

Kirjallinen raportointi (20 %)

Arvioinnin kohteet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1), joista muodostuu kokonaisarvosana.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Henna Uuksulainen
Vastuuhenkilö

Noora Wilhelmsson

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden. Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä. Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen. Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet. Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita.  Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö

Perheen hoitotyö
Raskaus ja synnytys
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Aika ja paikka

Syksy 2022 7.11- 4.12.2022
Tarkempi toteutussuunnitelma https://docs.google.com/document/d/1lrC-hqtNGufIQuMeQz71jhJ1EuiR9P0KwbAPulsivLg/edit?usp=sharing (kopioi linkki)
Lastenhoitotyön työpajat 16.11.2022 ja 17.11.2022

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Storvik-Sydänmaa, Stina Tervajärvi, Lasse Hammar, Anne-Marja. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö.
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Paananen Ulla, Pietiläinen Sirkka, Raussi-Lehto Eija ja Äimälä Anna-Mari. 2017. Kätilötyö. Edita.
Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.

Oppiportin materiaalit:
Naistentaudit ja synnytykset
Lasten infektiotaudit

Oppiportin luennot:
Kuumeileva lapsi
Lasten yleisimmät traumat

Linkit verkkokursseille
Osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää?
Lasten hätätilanteet ja elvytys
Lasten EKG:n rekisteröinti lapsella
Nuori vastaanotolla

E-aineistot
Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL.
Hakulinen, Otronen & Kuronen (toim.) 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.
Klemetti & Raussi-Lehto 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL, opas
Malm & Ellfolk 2016. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132(19):1781-9.
Lastenneuvolakäsikirja. THL.
Lastensuojelun käsikirja - Lastensuojelun käsikirja - THL
Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen ja Laatikainen: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. THL.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen - Hoitotyön suositus
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus
Käypähoitosuositukset
Terveyskylä
Neuvokasperhe
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -suojele lasta Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -puutu väkivaltaan Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)
Väkivallaton lapsuus –webinaarisarja osa 1 (sst.fi)
Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä | THL-blogi
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)

Opetusmenetelmät

Luennot, Webinaarit, työpajat kampuksella, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijat mukana lastenhoidon työpajoissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 2.12.2022
Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet
Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa.
Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheiden hoitotyön erityispiirteet.
Tiedät keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja tiedät digitaalisten terveyspalveluiden käyttöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa.
Osaat selittää seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.
Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjatusti soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.
Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat tulkita ja vertailla perheentukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen
kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle.
Osaat perustella seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen.
Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen.
Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa.
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Osaat pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät hyväksytty/hylätty
Tentti arvosana hyl - K5
Työpajoissa ja osassa webinaareja pakollinen läsnäolo

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Henna Uuksulainen
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä (Koko: 74. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden. Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä. Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen. Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet. Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita.  Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö

Perheen hoitotyö
Raskaus ja synnytys
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Aika ja paikka

Syksy 2022 19.9-16.10.2022
Opintojakson info 19.9.2022 klo 10.00-11.45 Zoomissa Linkki päivitetään tähän kevään 2022 aikana.

Tarkennettu toteutussuunnitelma https://docs.google.com/document/d/1uvcEOiDUCHYT5OH2F5Y39aTDZXYsXzij30pASoZa4r0/edit?usp=sharing
- Lastenhoitotyön työpajapäivät 10.10 ja 11.10 klo 8.15-16.00
- Tentti 14.10.2022 klo 8.15-12.00

Oppimateriaalit

Suomeksi
Kirjallisuus:
Storvik-Sydänmaa, Stina Tervajärvi, Lasse Hammar, Anne-Marja. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö.
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Paananen Ulla, Pietiläinen Sirkka, Raussi-Lehto Eija ja Äimälä Anna-Mari. 2017. Kätilötyö. Edita.
Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.

Oppiportin materiaalit:
Naistentaudit ja synnytykset
Lasten infektiotaudit

Oppiportin luennot:
Kuumeileva lapsi
Lasten yleisimmät traumat

Linkit verkkokursseille
Osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää?
Lasten hätätilanteet ja elvytys
Lasten EKG:n rekisteröinti lapsella
Nuori vastaanotolla

E-aineistot
Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL.
Hakulinen, Otronen & Kuronen (toim.) 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.
Klemetti & Raussi-Lehto 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL, opas
Malm & Ellfolk 2016. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132(19):1781-9.
Lastenneuvolakäsikirja. THL.
Lastensuojelun käsikirja - Lastensuojelun käsikirja - THL
Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen ja Laatikainen: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. THL.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen - Hoitotyön suositus
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus
Käypähoitosuositukset
Terveyskylä
Neuvokasperhe
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -suojele lasta Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -puutu väkivaltaan Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)
Väkivallaton lapsuus –webinaarisarja osa 1 (sst.fi)
Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä | THL-blogi
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)

Opetusmenetelmät

Luennot, Webinaarit, työpajat kampuksella, itsenäinen työskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijat mukana lastenhoidon työpajoissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet
Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa.
Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheiden hoitotyön erityispiirteet.
Tiedät keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja tiedät digitaalisten terveyspalveluiden käyttöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa.
Osaat selittää seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.
Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjatusti soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.
Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat tulkita ja vertailla perheentukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen
kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle.
Osaat perustella seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen.
Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen.
Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa.
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Osaat pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät hyväksytty/hylätty
Tentti arvosana hyl - K5
Työpajoissa ja osassa webinaareja pakollinen läsnäolo

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Heidi Jaakola
 • Henna Uuksulainen
Vastuuhenkilö

Noora Wilhelmsson

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden. Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä. Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen. Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet. Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita.  Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö

Perheen hoitotyö
Raskaus ja synnytys
Lapsen ja nuoren hoitotyö

Aika ja paikka

Kevät 2023 17.4.2023-14.5.2023
Opintojakson info 18.4.2023 Teamsissa. Linkki Teamsiin Moodlessa, joka aukeaa noin viikkoa ennen opintojakson alkua.

Tarkennettu toteutussuunnitelma https://docs.google.com/document/d/10NCzsVrb5SvojcBnx28KRO2KV1ww5FKyoMK4MlK-qYE/edit?usp=sharing (kopioi linkki selaimeen)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Storvik-Sydänmaa, Stina Tervajärvi, Lasse Hammar, Anne-Marja. 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö.
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Paananen Ulla, Pietiläinen Sirkka, Raussi-Lehto Eija ja Äimälä Anna-Mari. 2017. Kätilötyö. Edita.
Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.

Oppiportin materiaalit:
Naistentaudit ja synnytykset
Lasten infektiotaudit

Oppiportin luennot:
Kuumeileva lapsi
Lasten yleisimmät traumat

Linkit verkkokursseille
Osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää?
Lasten hätätilanteet ja elvytys
Lasten EKG:n rekisteröinti lapsella
Nuori vastaanotolla

E-aineistot
Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL.
Hakulinen, Otronen & Kuronen (toim.) 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.
Klemetti & Raussi-Lehto 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL, opas
Malm & Ellfolk 2016. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132(19):1781-9.
Lastenneuvolakäsikirja. THL.
Lastensuojelun käsikirja - Lastensuojelun käsikirja - THL
Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen ja Laatikainen: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. THL.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Hoitosuositus. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen - Hoitotyön suositus
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. Raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen äidin sekä perheen imetysohjaus
Käypähoitosuositukset
Terveyskylä
Neuvokasperhe
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Lapset, nuoret ja perheet - Lapset, nuoret ja perheet - THL
Väkivallan ehkäisy - Lapset, nuoret ja perheet - THL
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -suojele lasta Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
THL verkkokoulut: Luo luottamusta -puutu väkivaltaan Verkkokoulut: Kirjaudu sivustoon (thl.fi)
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)
Väkivallaton lapsuus –webinaarisarja osa 1 (sst.fi)
Silpomisen ehkäisy voi onnistua vain tiiviillä yhteistyöllä | THL-blogi
Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025 (valtioneuvosto.fi)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntija mukana lastenhoitotyönpajoissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet
Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa.
Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheiden hoitotyön erityispiirteet.
Tiedät keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja tiedät digitaalisten terveyspalveluiden käyttöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.
Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa.
Osaat selittää seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.
Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjatusti soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.
Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.
Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat tulkita ja vertailla perheentukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen
kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle.
Osaat perustella seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.
Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen.
Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen.
Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa.
Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.
Osaat pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät hyväksytty/hylätty
Tentti arvosana hyl - K5
Työpajoissa ja osassa webinaareja pakollinen läsnäolo

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Ritva Pinola
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Linnea Melkko

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa. Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet. Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä. Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi. Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Oppimateriaalit

e-lääkehoitopassi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

• Harjoittelu voidaan suorittaa:
- neuvolat
- erikoissairaanhoidon lastenosastot, synnytysvuodeosastot
- erikoissairaanhoidon päivystys- ja poliklinikan yksiköt
- perusterveydenhuollon päivystys-ja vastaanottoyksiköt
- puolustusvoimien vastaanotot
- yksityisten terveysasemien vastaanotot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoitteluun liittyvä lääkelaskutentti on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen harjoittelun alkua

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Et osaa huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Et osaa ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Et ymmärrä monialaisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Et osaa noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty -hylätty
Arviointivaiheen suoritus 8 op. on hyväksytty, kun opiskelija on:
- Harjoittelun aikana opiskelija on saavuttanut opintojakson vaatimat osaamistavoitteet hyväksytysti
- Tehnyt harjoitteluun määrätyn tuntimäärän ja paluttanut harjoittelun tuntilistan ohjaavalle opettajalle
Yleiset tavoitteet harjoitteluun:
Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksiköissä
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttien palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus. ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoittelun laadittuja tavoitteita

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Heidi Jaakolaan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ritva Pinola
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heidi Jaakola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa. Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet. Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä. Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi. Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Et osaa huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Et osaa ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Et ymmärrä monialaisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Et osaa noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Heidi Jaakolaan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Ritva Pinola
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heidi Jaakola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa. Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet. Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille. Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä. Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi. Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Hylätty:
- Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
- Et osaa huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
- Et osaa ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
- Et ymmärrä monialaisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden hyvinvoinnille.
- Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
- Et osaa noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Heidi Jaakolaan.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Katja Saukkoriipi
Vastuuhenkilö

Katja Saukkoriipi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

03.11.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Niina Määttä
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heidi Jaakola

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
 • Campusryhmä (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä
 • Campusryhmä

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa sekä päätöksenteossa. Osaat toteuttaa eri-ikäisten päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Sisältö

Päivystyshoitotyön erityispiirteet
- Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
- Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet
Vastaanottohoitotyön erityispiirteet
- Omahoidon ohjaus ja tukeminen
- Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Syksy 2022/ Viikot 45-48
- Rovaniemen kampus
- Virtuaaliympäristö
- Opintojakson tarkempi toteutussuunnitelma linkistä:

Oppimateriaalit

Verkkotestin materiaali:
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Työturvallisuuslaki 23.8.2008 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositushttps://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Asiantuntijaryhmän suositus vieritesti https://www.labquality.fi/vieritestisuositus/

Tenttimateriaali:
Markku Kuisma ym. 2013. Ensihoito. Sivut 92-100 (potilaan vastaanottaminen päivystyksessä), 137-146 (EKG –perusteet ja tulkinta ad. sydäninfarktin paikantaminen),188-190 (elektrolyyttimääritykset), 223- 255 (lääkehoito ensihoidossa),356-372 (rytmihäiriöt), 562-585 (myrkytykset). Suluissa aiheet, joiden avulla voi käyttää myös uudempaa painosta.

Kosonen A., Saikko S., Alanen P. ym.2016. Oireista työdiagnoosiin. Sivut 63-203, 232-234

Terveysportti – Sairaanhoitajan käsikirja
Verenpainepotilaan hoidon seuranta
Kohonneen verenpaineen tarkkailu ja tutkimukset
Kohonneen verenpaineen lääkkeetön hoito
Verenpaineen lääkehoito
Astmaan sairastuneen henkilön ohjauksen sisältö, pef-ohjaus
Astman akuuttihoito
Diabeteksen hoidon tavoitteet ja seuranta, aikuisen hypoglykemia
Diabeetikon jalkojen tutkiminen
Akuuttihoito-opas >> Peruselintoimintojen arvioiminen, ABCD

Oppiportti
Lasten hätätilanteet ja elvytys-verkkokurssi
Keuhkosairaudet; astma, copd, keuhkojen bakteeritulehdukset
Nuhakuume ja influenssa
Otiitti ja sinuiitti
Alaselkäkipu
Lait:
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170583?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=p%C3%A4ivystys
Asiantuntijatyöryhmien suositukset:
Asiantuntijaryhmän suositus vieritesti https://www.labquality.fi/vieritestisuositus/
Hotus:
Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositushttps://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen –hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf
Äkillisesti kuolleen henkilö läheisten tukeminen-hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/akillisestikuollut-hs.pd

Opetusmenetelmät

Suomeksi
- Lähi-ja virtuaaliopetus
- Pienryhmätyöskentely
- Käänteinen oppiminen
Oppimistehtävät:
- Johdanto opintojaksolle, itsenäinen perehtyminen päivystys-ja vastaanottohoitotyön erityispiirteisiin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja suosituksiin.Itsenäisesti tehtävä verkkotesti.
- Työpajatyöskentely, sisältäen päivystys- ja vastaanottohoitotyön työpajan. Lisäksi simulaatiotyöpaja.
- Asiakas/potilascasetehtävä tapahtuu ryhmässä. Tehtävä käsitellään webinaarissa.
- Etäohjaus-työpaja
- Verkkotentti
Oppimisen ohjaus ja palaute:
-Yksilö- ja ryhmäohjaus
- Suullinen ja kirjallinen palaute
- Vertaisarviointi
Oppimisympäristöt:
- Moodle (Oppiportti, työelämä)
- Webinaarit Zoom:ssa
- ENVI
- Itsenäinen työskentely
Läsnäolovelvoite:
Työpajoissa 100% läsnäolo velvoite, vaihtoehtoinen mahdollisuus autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI ympäristössä tai muussa asianmukaisessa ympäristössä. Muiden tehtävien aikataulutettu suorittaminen opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Työpajojen korvaus voidaan suorittaa videoimalla ENVI:ssä tai harjoitteluympäristössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti

Moodlen sähköinen tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sähköinen tentti annetun kirjallisuuden pohjalta
- Työpajojen sisältö; videointi tehtävänannon mukaisesti sisältäen kirjallisen osion
- Kirjallinen potilas /asiakascasetehtävä

Lisätietoja opiskelijoille

3.11. klo 8.15-9.45 Opintojakson info Zoomissa (verkko ja campus)
10.11. klo 9.00-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
11.11. klo 9.00-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
18.11 klo 9.00-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
22.11. klo 8.15-11.45 Webinaari Zoomissa verkkoryhmälle
22.11. klo 8.15-11.45 Webinaari koululla campusryhmälle
1.12. klo 9.00-10.00 Opintojakson tentti Moodlessa
tai 14.12 klo 9.00-10.00 Opintojakson tentti Moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat arvioida ohjatusti potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja tunnistat roolisi osana moniammatillista työryhmää.
Osaat ohjatusti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia.
Tiedät erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tiedät käytössä olevia sosiaali- ja tereysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja toimit osana moniammatillista työryhmää.
Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä johtopäätöksiä.
Osaat hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea potilasta omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen erilaisia menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida itsenäisesi potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat itsenäisesti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.
Osaat kriittisesti hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä erilaissa toimintaympäristöissä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Analysoit pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyttä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat arvioiden käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl- K5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Sirpa Kaukiainen
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heidi Jaakola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa sekä päätöksenteossa. Osaat toteuttaa eri-ikäisten päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Sisältö

Päivystyshoitotyön erityispiirteet
- Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
- Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet
Vastaanottohoitotyön erityispiirteet
- Omahoidon ohjaus ja tukeminen
- Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Kevät 2023/ Viikot 9-12
- Rovaniemen kampus
- Virtuaaliympäristö
- Alla opintojakson aikataulu:

27.2. klo 9.00-10.00 Opintojakson info Zoomissa (verkko ja campus)
3.3. klo 8.15-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
15.3. klo 9.00-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
16.3. klo 9.00-15.00 Työpaja koululla (verkko ja campus)
24.3 klo 8.15-11.45 Webinaari Zoomissa (verkko ja campus)
24.3. klo 13.00-14.00 Opintojakson tentti Moodlessa
tai 5.3. klo 16.00-17.00 Opintojakson tentti Moodlessa

Oppimateriaalit

Verkkotestin materiaali:
Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Työturvallisuuslaki 23.8.2008 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6turvallisuuslaki
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä
Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositushttps://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Asiantuntijaryhmän suositus vieritesti https://www.labquality.fi/vieritestisuositus/

Tenttimateriaali:
Markku Kuisma ym. 2013. Ensihoito. Sivut 92-100 (potilaan vastaanottaminen päivystyksessä), 137-146 (EKG –perusteet ja tulkinta ad. sydäninfarktin paikantaminen),188-190 (elektrolyyttimääritykset), 223- 255 (lääkehoito ensihoidossa),356-372 (rytmihäiriöt), 562-585 (myrkytykset). Suluissa aiheet, joiden avulla voi käyttää myös uudempaa painosta.

Kosonen A., Saikko S., Alanen P. ym.2016. Oireista työdiagnoosiin. Sivut 63-203, 232-234

Terveysportti – Sairaanhoitajan käsikirja
Verenpainepotilaan hoidon seuranta
Kohonneen verenpaineen tarkkailu ja tutkimukset
Kohonneen verenpaineen lääkkeetön hoito
Verenpaineen lääkehoito
Astmaan sairastuneen henkilön ohjauksen sisältö, pef-ohjaus
Astman akuuttihoito
Diabeteksen hoidon tavoitteet ja seuranta, aikuisen hypoglykemia
Diabeetikon jalkojen tutkiminen
Akuuttihoito-opas >> Peruselintoimintojen arvioiminen, ABCD

Oppiportti
Lasten hätätilanteet ja elvytys-verkkokurssi
Keuhkosairaudet; astma, copd, keuhkojen bakteeritulehdukset
Nuhakuume ja influenssa
Otiitti ja sinuiitti
Alaselkäkipu
Lait:
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170583?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=p%C3%A4ivystys
Asiantuntijatyöryhmien suositukset:
Asiantuntijaryhmän suositus vieritesti https://www.labquality.fi/vieritestisuositus/
Hotus:
Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositushttps://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen –hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf
Äkillisesti kuolleen henkilö läheisten tukeminen-hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/akillisestikuollut-hs.pd

Opetusmenetelmät

Suomeksi
- Lähi-ja virtuaaliopetus
- Pienryhmätyöskentely
- Käänteinen oppiminen
Oppimistehtävät:
- Johdanto opintojaksolle, itsenäinen perehtyminen päivystys-ja vastaanottohoitotyön erityispiirteisiin ja niitä ohjaavaan lainsäädäntöön ja suosituksiin.Itsenäisesti tehtävä verkkotesti.
- Työpajatyöskentely, sisältäen päivystys- ja vastaanottohoitotyön työpajan. Lisäksi simulaatiotyöpaja.
- Asiakas/potilascasetehtävä tapahtuu ryhmässä. Tehtävä käsitellään webinaarissa.
- Etäohjaus-työpaja
- Verkkotentti
Oppimisen ohjaus ja palaute:
-Yksilö- ja ryhmäohjaus
- Suullinen ja kirjallinen palaute
- Vertaisarviointi
Oppimisympäristöt:
- Moodle (Oppiportti, työelämä)
- Webinaarit Zoom:ssa
- ENVI
- Itsenäinen työskentely
Läsnäolovelvoite:
Työpajoissa 100% läsnäolo velvoite, vaihtoehtoinen mahdollisuus autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI ympäristössä tai muussa asianmukaisessa ympäristössä. Muiden tehtävien aikataulutettu suorittaminen opintojakson aikana.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Työpajojen korvaus voidaan suorittaa videoimalla ENVI:ssä tai harjoitteluympäristössä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti

Moodlen sähköinen tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sähköinen tentti annetun kirjallisuuden pohjalta
- Työpajojen sisältö; videointi tehtävänannon mukaisesti sisältäen kirjallisen osion
- Kirjallinen potilas /asiakascasetehtävä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat arvioida ohjatusti potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja tunnistat roolisi osana moniammatillista työryhmää.
Osaat ohjatusti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia.
Tiedät erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tiedät käytössä olevia sosiaali- ja tereysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja toimit osana moniammatillista työryhmää.
Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä johtopäätöksiä.
Osaat hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea potilasta omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen erilaisia menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida itsenäisesi potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat itsenäisesti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.
Osaat kriittisesti hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä erilaissa toimintaympäristöissä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Analysoit pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyttä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat arvioiden käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl- K5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sirpa Kaukiainen
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Heidi Jaakola

Tavoitteet

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa sekä päätöksenteossa. Osaat toteuttaa eri-ikäisten päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää. Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset. Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Sisältö

Päivystyshoitotyön erityispiirteet
- Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi
- Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet
Vastaanottohoitotyön erityispiirteet
- Omahoidon ohjaus ja tukeminen
- Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat arvioida ohjatusti potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja tunnistat roolisi osana moniammatillista työryhmää.
Osaat ohjatusti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia.
Tiedät erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tiedät käytössä olevia sosiaali- ja tereysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja toimit osana moniammatillista työryhmää.
Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä johtopäätöksiä.
Osaat hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea potilasta omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen erilaisia menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida itsenäisesi potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa osana moniammatillista työryhmää.
Osaat itsenäisesti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.
Osaat kriittisesti hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.
Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä erilaissa toimintaympäristöissä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.
Analysoit pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyttä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat arvioiden käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.10.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 05.02.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
 • Marko Vatanen
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2

Tavoitteet

Osaat selittää erilaisia hoito- ja palveluketjuja sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä. Osaat kuvata yleisimpien sisätautien, kirurgisten, syöpätautien ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Osaat määritellä potilaan hoitotyön tarvetta yhdistäen ja hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat hyödyntää kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisiä diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä osana potilaan kokonaishoitoa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista, luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa. Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa. Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Sisältö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Digitaaliset ratkaisut terveyspalveluissa ja niiden erityispiirteet

Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Hoitosuhdetyöskentely
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen
- Auttamiskeinot ja ohjaus akuutissa kriisissä

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja riippuvuus ilmiönä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Sähköiset terveyspalvelut ja niiden erityispiirteet
Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Riippuvuus ilmiönä ja perustiedot päihteistä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Aika ja paikka

7.11.2022 - 9.1.2023 Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt

Verkkoryhmä 1-2 toteutussuunnitelma
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/EUX7Q3Cn3ilJmftncISTimAB3i1mZlkpcIhCLB2V2oRKiQ?e=DcYaje

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.

Opintojaksolle ilmoittaumisen yhteydessä jokainen opiskelija valitsee itsellensä pienryhmän; verkkoryhmä 1 TAI 2. Oheisen linkin kautta pääsette näkemään toteutussuunnitelman, josta löytyvät pvm ja sisällöt.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Moodlen toteutussuunnitelmasta ja täydentyvät oppintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skhole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, AC.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut erikseen määriteltynä ajankohtana omina opintojaksoinaan:
R702HL32 Sisätautien hoitotyön harjoittelu
R702HL33 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu
R702HL34 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti
9.1.2023 klo 9-12
1. uusinta 30.1.2023 klo 12.30–15.30
2. uusinta 20.3. klo 16.15-19.15

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

11/2022 - 1/2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja hoito- ja palveluketjujen perusperiaatteet.
Kuvaat tavallisimpien sisätauti-kirurgiaan, syöpätauteihin ja mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
Määrittelet kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisimpien toimenpiteiden ja tutkimusten perusperiaatteita.
Kuvaat turvallisen luonnollisia reittejä annettavan lääkehoidon eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat ohjatusti hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjatusti hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Kuvaat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen osana päätöksentekoa ja kuvailet erilaisia teknologisia sovelluksia osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja suhteutat sen osana potilaan hoito- ja palveluketjujen toimintaa.
Luokittelet tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Toteutat turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja käytät arvioiden erilaisten teknologisten sovellusten hyötyjä osana potilaan hoitoa.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelet kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin näyttöön perustuen.
Yhdistät erilaisten hoito- ja palveluketjujen merkityksen osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Yhdistät ja tulkitset tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia potilaan oireiden perusteella.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tulkitset niistä saatavaa informaatiota. Hyödynnät saatua tietoa hoitotyön päätöksenteossa.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää laaja-alaisesti työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida kriittisesti omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Arvioiti kriittisesti ja hyödynnät erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja suunnittelet erilaisten teknologisten sovellusten käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotyön päätöksentekoa.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 10op on hyväksytty, kun opiskelija on:
-Suorittanut tehtävät opintojakson aikana hyväksytysti
-On osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen. Pakollinen osallistuminen periferinen kanylointi ja interventiivinen haastettelu työpajoihin.
- On suorittanut tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.09.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Kati Puhakka
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
 • Marko Vatanen
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Kampusryhmä 3 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2
 • Kampusryhmä 3

Tavoitteet

Osaat selittää erilaisia hoito- ja palveluketjuja sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä. Osaat kuvata yleisimpien sisätautien, kirurgisten, syöpätautien ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Osaat määritellä potilaan hoitotyön tarvetta yhdistäen ja hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat hyödyntää kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisiä diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä osana potilaan kokonaishoitoa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista, luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa. Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa. Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Sisältö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Digitaaliset ratkaisut terveyspalveluissa ja niiden erityispiirteet

Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Hoitosuhdetyöskentely
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen
- Auttamiskeinot ja ohjaus akuutissa kriisissä

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja riippuvuus ilmiönä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Sähköiset terveyspalvelut ja niiden erityispiirteet
Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Riippuvuus ilmiönä ja perustiedot päihteistä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Aika ja paikka

8.8 - 23.9.2022 Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt

Verkkoryhmä 1-2 toteutussuunnitelma
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/EdQYF9Q2_RJBom1IWjkl6DEBZ0h7NNiec6r0yDITUrvPyA?e=okzKcQ

Kampusryhmä 3 toteutussuunnitelma
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/ER6ag01Zl2ROu_HGuAzK_YIBItiYHetdiVpKe_5t19Rx7g?e=iksLSe

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.

Opintojaksolle ilmoittaumisen yhteydessä jokainen opiskelija valitsee itselleen pienryhmän - verkkototeutuksen ryhmiä on kaksi (2) ja kampustoteutuksen ryhmiä on yksi (1).
Verkkoryhmille 1-2 ja kampusryhmälle (ryhmänumero 3) on kummallekin oma toteutusssuunnitelmansa, näette nämä yläpuolella olevien linkkien kautta.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Moodlen toteutussuunnitelmasta ja täydentyvät oppintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skhole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, AC.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut erikseen määriteltynä ajankohtana omina opintojaksoinaan:
R702HL32 Sisätautien hoitotyön harjoittelu
R702HL33 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu
R702HL34 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti
23.9.2022

1. uusinta 3.11.2022 klo 9-12 ZOOM
2. uusinta 4.1.2023 klo 8.15-11.15

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

8/2022 - 9/2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja hoito- ja palveluketjujen perusperiaatteet.
Kuvaat tavallisimpien sisätauti-kirurgiaan, syöpätauteihin ja mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
Määrittelet kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisimpien toimenpiteiden ja tutkimusten perusperiaatteita.
Kuvaat turvallisen luonnollisia reittejä annettavan lääkehoidon eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat ohjatusti hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjatusti hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Kuvaat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen osana päätöksentekoa ja kuvailet erilaisia teknologisia sovelluksia osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja suhteutat sen osana potilaan hoito- ja palveluketjujen toimintaa.
Luokittelet tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Toteutat turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja käytät arvioiden erilaisten teknologisten sovellusten hyötyjä osana potilaan hoitoa.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelet kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin näyttöön perustuen.
Yhdistät erilaisten hoito- ja palveluketjujen merkityksen osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Yhdistät ja tulkitset tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia potilaan oireiden perusteella.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tulkitset niistä saatavaa informaatiota. Hyödynnät saatua tietoa hoitotyön päätöksenteossa.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää laaja-alaisesti työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida kriittisesti omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Arvioiti kriittisesti ja hyödynnät erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja suunnittelet erilaisten teknologisten sovellusten käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotyön päätöksentekoa.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 10op on hyväksytty, kun opiskelija on:
-Suorittanut tehtävät opintojakson aikana hyväksytysti
-On osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen. Pakollinen osallistuminen periferinen kanylointi ja interventiivinen haastettelu työpajoihin.
- On suorittanut tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 10.02.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

8 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Niina Määttä
 • Hoitotyö SH X2, Rovaniemi AMK
 • Heidi Jaakola
 • Marko Vatanen
 • Paula Yliniemi
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2

Tavoitteet

Osaat selittää erilaisia hoito- ja palveluketjuja sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä. Osaat kuvata yleisimpien sisätautien, kirurgisten, syöpätautien ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Osaat määritellä potilaan hoitotyön tarvetta yhdistäen ja hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat hyödyntää kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisiä diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä osana potilaan kokonaishoitoa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista, luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa. Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa. Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Sisältö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Digitaaliset ratkaisut terveyspalveluissa ja niiden erityispiirteet

Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Hoitosuhdetyöskentely
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen
- Auttamiskeinot ja ohjaus akuutissa kriisissä

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja riippuvuus ilmiönä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Sähköiset terveyspalvelut ja niiden erityispiirteet
Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Riippuvuus ilmiönä ja perustiedot päihteistä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Aika ja paikka

2.1.-10.2.2023 Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt

TIEDOKSI OPISKELIJOILLE, JOTKA ILMOITTAUTUVAT TÄLLE OPINTOJAKSOLLE 2.11. JÄLKEEN: VALITKAA ITSELLENNE PIENRYHMÄ 2.

Verkkoryhmä 1-2 toteutussuunnitelma:

https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/EcFo4jZWmLhNmlhz_EJiAH0BmU1hsIpswkTkDxR1t-2aTg?e=ia1Qzl

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.


TIEDOKSI OPISKELIJOILLE, JOTKA ILMOITTAUTUVAT TÄLLE OPINTOJAKSOLLE 2.11. JÄLKEEN: VALITKAA ITSELLENNE PIENRYHMÄ 2.

Opintojaksolle ilmoittaumisen yhteydessä jokainen opiskelija valitsee itsellensä pienryhmän; verkkoryhmä 1 TAI 2. Oheisen linkin kautta pääsette näkemään toteutussuunnitelman, josta löytyvät pvm ja sisällöt.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Moodlen toteutussuunnitelmasta ja täydentyvät oppintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skhole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, AC.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut erikseen määriteltynä ajankohtana omina opintojaksoinaan:
R702HL32 Sisätautien hoitotyön harjoittelu
R702HL33 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu
R702HL34 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti
8.2.2023 klo 9-12

1. uusinta 27.2.2023 klo 8.15-11.15
2. uusinta 20.3.2023 klo 16.15-19.15

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

1-2/2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja hoito- ja palveluketjujen perusperiaatteet.
Kuvaat tavallisimpien sisätauti-kirurgiaan, syöpätauteihin ja mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
Määrittelet kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisimpien toimenpiteiden ja tutkimusten perusperiaatteita.
Kuvaat turvallisen luonnollisia reittejä annettavan lääkehoidon eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat ohjatusti hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjatusti hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Kuvaat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen osana päätöksentekoa ja kuvailet erilaisia teknologisia sovelluksia osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja suhteutat sen osana potilaan hoito- ja palveluketjujen toimintaa.
Luokittelet tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Toteutat turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja käytät arvioiden erilaisten teknologisten sovellusten hyötyjä osana potilaan hoitoa.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelet kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin näyttöön perustuen.
Yhdistät erilaisten hoito- ja palveluketjujen merkityksen osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Yhdistät ja tulkitset tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia potilaan oireiden perusteella.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tulkitset niistä saatavaa informaatiota. Hyödynnät saatua tietoa hoitotyön päätöksenteossa.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää laaja-alaisesti työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida kriittisesti omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Arvioiti kriittisesti ja hyödynnät erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja suunnittelet erilaisten teknologisten sovellusten käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotyön päätöksentekoa.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 10op on hyväksytty, kun opiskelija on:
-Suorittanut tehtävät opintojakson aikana hyväksytysti
-On osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen. Pakollinen osallistuminen periferinen kanylointi ja interventiivinen haastettelu työpajoihin.
- On suorittanut tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdyt ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen. Ymmärrät seksuaalisuuden ihmisen pe­rustarpeena, oikeutena ja hyvinvointina. Saat käytannön työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen ja sensi­tiiviseen ohjaukseen. Opiskelet, mitä tarkoitetaan seksuaalisuuden moninaisuudella ja miten, seksuaalisuutta ku­vataan eri kulttuureissa. Tarkastelet ja pohdit opintojakson aikana ajankohtaisia kysymyksiä liittyen seksuaalisuu­teen ja seksuaaliterveyteen.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa ja osaa määritellä seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia
- osaa kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
- tunnistaa yleisimpien sairauksien yhteyden seksuaalisuuteen
- osaa ottaa puheeksi seksuaalisuuden ja toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla
- tunnistaa yhteiskunnassamme ajankohtaisia seksuaalioikeuksiin liittyviä haasteita ja osaa toimia niiden ehkäisemiseksi

Sisältö

Moduulit ja sisältö
Peruskäsitteet ja taustaa
Seksuaalisanasto
Moduuli 1: Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- Seksuaalisuuden portaat
- Elämänmittainen seksuaalisuus
Moduuli 2: Seksuaalisuuden monimuotoisuus
- Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
- Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri
Moduuli 3: Seksuaalisuus ja terveys
- Minäkuva ja seksuaalisuus
- Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen
Moduuli 4: Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
- Ohjauksen perusteet
- Sensitiivinen seksuaaliohjaus
- Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
Moduuli 5: Seksuaalisuus oikeutena
- Lainsäädäntö
- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
- Väkivallan ehkäisy

Aika ja paikka

Syksy 2022 (03.10.2022 - 20.11.2022)
Opintojakson info on tallenteena Moodlessa.
Moodle aukeaa noin viikko ennen opintojakson alkua.

Opintojakson toteutussuunnitelma (kopioi linkki)
https://docs.google.com/document/d/1anfm1nJLEcSPt45dGEV-6Z44Qbb2DfpfcrWfxkcO6pI/edit?usp=sharing

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Ryttyläinen, K. & Valkama S. Seksuaalisuus hoitotyössä 2010. Edita Prima. Helsinki. sivut 11 - 19.
Ingman-Friberg, S.& Cacciatore, R. 2016. Keho on leikki – Avain luonnolliseen seksuaalikasvatukseen alle kouluiässä. Tallinna. Printon.
Korteniemi-Poikela, E. & Cacciatore, R. 2015. Seksuaalisuuden portaat. Helsinki. Grano Oy.

Lisäksi monipuolisesti verkkomateriaalia, jonka tarkemmat tiedot ovat opintojakson Moodlessa teemoittain.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu verkossa
Vapaaehtoiset keskustelutuokiot opintojakson teemoista verkossa opintojakson opettajan ja opiskelijoiden kesken

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.
Tehtävien uusinnasta tai mahdollisesti jatkoajasta esimerkiksi sairastapauksissa sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson itsenäiset tehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat:

Peruskäsitteet ja taustaa
Seksuaalisanasto
Moduuli 1: Seksuaalisuus ihmisen elämän kulussa
- Oman seksuaalisuuden kohtaaminen
- Seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden peruskäsitteet
- Seksuaalisuuden portaat
- Elämänmittainen seksuaalisuus

Moduuli 2: Seksuaalisuuden monimuotoisuus
- Sukupuolisuuden moninaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen
- Seksuaalisuus ja etninen kulttuuri

Moduuli 3: Seksuaalisuus ja terveys
- Minäkuva ja seksuaalisuus
- Ihmisen terveydentilan yhteys seksuaalisuuteen

Moduuli 4: Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen
- Ohjauksen perusteet
- Sensitiivinen seksuaaliohjaus
- Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen

Moduuli 5: Seksuaalisuus oikeutena
- Lainsäädäntö
- Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta
- Väkivallan ehkäisy

Lisätietoja opiskelijoille

Campusonline-toteutus, Campusonline-opiskelijoille 40 paikkaa ja Lapin AMK:n opiskelijoille 20 paikkaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintotojakso sisältää 4 erilaista verkkotehtävää sekä itsearvioinnin. Tehtävät koostuvat yksilötehtävistä sekä keskusteluista toisten opiskelijoiden kanssa Moodle-alustalla tiettynä ajanjaksona. Tehtävät arvioidaan hyväksytty- hylätty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeita, tai suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeita, tai suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

11.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Panu Huczkowski
 • Marko Vatanen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeita, tai suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Niina Määttä
 • Linnea Melkko
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Sari Melamies

Opiskelijaryhmät
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa. Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen. Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti. Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen. Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:
- Et osaa hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
- Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeita, tai suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
- Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
- Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
- Et osaa ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
- Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.09.2022

Ajoitus

22.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Paula Korteniemi
Vastuuhenkilö

Linnea Melkko

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Kampusryhmä (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä
 • Kampusryhmä

Tavoitteet

Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

- Sosiaali-, terveysalan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

-Keskeinen terveydenhuoltoa ja ammatinharjoittamista ohjaava lainsäädäntö

-Tietosuoja terveydenhuollossa ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseissa

Aika ja paikka

Opintojaksolle ilmoittaumisen yhteydessä jokainen opiskelija valitsee itselleen pienryhmän verkkoryhmän tai kampustoteutuksen. Verkko- ja kampusryhmän toteutussuunnitelmat:
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/lpekkari_ulapland_fi/EVcRKantwnFGqbA5dQz89H4B2oJo7Lv2Brs9zS9v6Fq-8w?e=cIqbDx

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.

Oppimateriaalit

Skholen verkkokurssit: Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto / Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus, Sote-uudistus
Duodecim Oppiportti
Suomen geronomiliitto: https://www.suomengeronomiliitto.fi/
Suomen fysioterapeutit: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/fysioterapia-ammattina/mita-on-fysioterapia/
Suomen Liikunta-alan ammattilaiset: https://www.sla-ry.fi/koulutukset-ja-tapahtumat/

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi:
Verkkotentti (lainsäädäntö)
Ryhmäessee
Tietosuoja terveydenhuollossa ja Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa- verkkokurssit (Duodecim Oppiportti)
Tarkemmat tiedot opintojakson Moodle-alustalla.

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito- ja palveluprosesseissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan kokonaisarvosanana HYL-K5. Saadakseen hyväksytyn arvioinnin on suoritettava hyväksytysti itsenäinen lainsäädännön verkkotentti, osallistuttava ryhmäesseeseen sekä suoritettava sekä tietosuoja- ja tietoturvaverkkokurssit.

Teema 1
Lainsäädännön verkkotentti Skhole-oppimisympäristössä. Jokainen suorittaa verkkotentin itsenäisesti. Verkkotenttiä voi tehdä kolmesti (3), joista korkein arvosana huomioidaan. Tentti arvioidaan HYL-K5. Yksilöverkkotentin osuus kurssin kokonaisarvosanasta on 20%.


Teema 2
Case-essee: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 3-4 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon. Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan HYL-K5. Ryhmäesseen osuus kokonaisarvosanasta on 80%.

Tietosuoja terveydenhuollossa ja Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa- verkkokurssit Duodecim Oppiportista. Verkkokurssien todistukset palautetaan kurssin Moodleen. Verkkokurssit arvioidaan HYL-HYV.

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävän tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 01.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 85

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Seija Taattola

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä

Tavoitteet

Saavutat ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§) edellyttämän, oman alasi työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Kykenet itsenäiseen ja vuorovaikutukselliseen viestintään ruotsiksi. Osaat kertoa ruotsiksi itsestäsi ja opiskelustasi. Osaat kertoa sairaanhoitajan ammatista ja työtehtävistä sekä osaat kommunikoida erilaisissa hoitotyön viestintätilanteissa ruotsiksi.

Sisältö

- Vuorovaikutus: haastattelutilanteet, puhelinkeskustelu, kommunikointi asiakkaan/potilaan sekä hänen omaistensa kanssa; erilaiset kulttuuritaustat
- Raportointi asiakkaan/potilaan tilasta
- Työnhaku
- Ruotsinkieliset sosiaali- ja terveysalan artikkelit: kulttuuri ja vuorovaikutus.

Aika ja paikka

Opetusta ja ohjausta kampusryhmäläisille koululla ja verkkoryhmälle pääasiassa AdobeConnectissa noin 30 tuntia. Tentti molemmilla ryhmillä koululla viimeisellä kerralla.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa. Oheismateriaalina voi käyttää Flexvård Svenska för högskolor sekä Jag är här för dig, Selkokielinen suomi-ruotsi-sanasto hoitotyöhön, jonka voi tilata osoitteesta www.folktinget.fi ja/tai Reflex Uppdatera din svenska -oppikirjaa + sanakirjoja.

Opetusmenetelmät

Opetusta ja ohjausta. Paritöitä oppitunneilla ja itsenäistä opiskelua mm. kotitehtävät sekä palautettavat tehtävät sekä kotipesätyöskentelyä 21.10. Mitä pidempi aika on ruotsin opinnoista tai et ole suorittanut lukio-opintoja ruotsin kielestä, sitä enemmän suositellaan osallistumaan oppitunneille. Läsnäolosuositus 80 %. Opintojakson alussa 15.9. ruotsin kielen aktivointia sitä tarvitseville. Tuolloin kerrataan mm. verbien taivutus ja eri muotojen käyttö sekä päälauseen sanajärjestys eli opitaan kirjoittamaan järkeviä päälauseita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen näyttö (paritilanne + keskustelu) toiseksi viimeinen kerta joko koululla (kampusryhmä) tai AC (verkkoryhmä) ja kirjallinen tentti viimeinen kerta ja molemmilla koululla. Kirjallisen tentin uusinta Examissa tai sovitaan ryhmän kanssa yhdessä uusintapäivä niin kirjalliselle kuin suullisellekin näytölle.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee hoitoalalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti). Katso B1 tason kriteerit: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=443055c4-afed-4d5c-b12a-b53ef82a2f42

Lisätietoja opiskelijoille

Aloitusinfo keskiviikkona 14.9. kello 12.30-13.00.
Kannattaa aktivoida omaa ruotsin kielitaitoaan ennen opintojakson alkua mm. "kaivamalla" vanhat ruotsin oppikirjat (lukion oppikirjat tai mm. lähihoitajille tarkoitettu oppikirja esim. Livets puls!) esille ja kertaamalla sanastoa ja kielioppia. Voit katsoa myös pohjoismaalaisia elokuvia ja sarjoja TV:sta, Yle Areenasta ja muutenkin netistä. Lue iltapäivälehtiä kuten Expressen ja Aftonbladet netistä. Puhu ruotsia perheesi tai kavereidesi kanssa. Puhumalla oppii!
Muista oma asenteesi on se tärkein! Ruotsin kieli on oikeasti melko helppo ja kiva kieli. :)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Selviydyt ruotsin kielellä tavallisimmissa ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ja haet tietoa helppolukuisista lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät ruotsin kieltä ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa sekä haet tietoa alan keskeisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät monipuolisesti oman alan sanastoa ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa sekä haet ja jäsennät tietoa itsenäisesti alan eri lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saavutat ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§) edellyttämän, oman alasi työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
Opintojakso arvioidaan 0-5, suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen (T/H). Opettaja kertoo opintojakson alussa tarkemmat arviointikriteerit.

Arviointikriteerit:
Hylätty:
Et hallitse yleissanastoa etkä hoitotyöhön liittyvää perussanastoa, etkä suoriudu suullisesta ja kirjallisesta viestinnästä.
Tyydyttävä 1-2:
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen ja omaan alaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.
Hyvä 3-4
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen ja omaan alaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.
Kiitettävä 5
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen ja omaan alaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Hylätty (0)

Et hallitse yleissanastoa etkä hoitotyöhön liittyvää perussanastoa, etkä suoriudu suullisesta ja kirjallisesta viestinnästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat tavallisimman yleiskielen ja omaan alaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi eri tilanteissa ja ymmärrät toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Tarvitset tukea viestintään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Osaat yleiskielen ja omaan alaasi liittyvän perussanaston sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen ja omaan alaasi liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Leena Välimaa
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Leena Välimaa

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Campusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä1
 • Verkkoryhmä 2
 • Campusryhmä

Tavoitteet

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Positiivinen mielenterveys
- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Päihdehoitotyö
- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet
Kriisityö
- Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät
- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Toteutussuunnitelman löydät täältä

Kampusryhmän toteutussuunnitelma: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/EQY0AY6IwqtKmhtE6icmitQBZQaxQfslfDmhAcNv-5thig?e=QI2xuM

Verkkoryhmien toteutussuunnitelma: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/EfVWaRJizTNFh9TElHAFDwYBYfHhvLG7REOQOhpADpxE3Q?e=f8KDxy

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), yksilö- ja ryhmänohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii ENVI, Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. Oppiportti, Mielenterveystalo, Zoom.
Työpajoissa 100% läsnäolo-oikeus, vaihtoehtoinen mahdollisuus autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI ympäristössä tai muussa asianmukaisessa ympäristössä. Muiden tehtävien aikataulutettu suorittaminen opintojakson aikana.
Sähköinen ryhmätentti annetun materiaalin pohjalta verkkoryhmällä, Campusryhmällä perinteinen paperinen ryhmätentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemusasiantuntijat osallistuvat opintojakson toteutukseen ja työelämän asiantuntijat toimivat konsultaatioapuna tai osallistuvat opintojakson toteutukseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti on opintojakson lopussa.
Tenttien uusintamahdollisuus exam tenttipalvelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työpajojen vaihtoehtoinen suoritustapa: autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI- tai muussa harjoitteluympäristössä.

Sisällön jaksotus

Syksy 2022

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on kolme ryhmää, joista opiskelija valitsee yhden:

1.ryhmä = verkkoryhmä
2.ryhmä= verkkoryhmä
3.ryhmä= campusryhmä

1. ja 2. ryhmällä lähipäiviä koululla on 3 päivää/ kk. Campusryhmällä lähiopetusta koululla on enemmän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.
Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 5 op on hyväksytty, kun opiskelja on:
- suorittanut verkkokurssit:
THL:n (thl.fi)
o Luo luottamusta - puutu väkivaltaan
o Luo luottamusta - suojele lasta
o Lopputentti puutu väkivaltaan verkkokoulutus
o Linity menetelmä itsemurhien ehkäisyyn ( www. mieli.fi )
o Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelma
o Itsemurhavaaran ja sen arviointi
o Itseään vahingoittavan ja itsetuhoisen potilaan hoito
o Lopputentti Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulu
Oppiportin (www.oppiportti.fi)
o Motivoiva keskustelu verkkokoulu
- suorittanut Green Care tehtävän
- suorittanut verkkotentin hyväksytysti
- on osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen

Hylätty (0)

1. Selittää epätarkasti mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä

2. Ei osaa kuvata potilaslähtöistä hoitotyötä ja ammatillinen tietoperusta puuttuu

3. Ammattieettisten periaatteiden, potilasturvallisuuden ja lainsäädännön tuntemus puuttuu

4. Mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän tuntemus on epäselvä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Selittää mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

2. Potilaslähtöinen hoitotyö ja ammatillinen tietoperusta on hajanainen

3. Osaa kuvailla ammattieettisiä periaatteita, potilasturvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Osaa nimetä mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän osia ja yhteistyökumppaneita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Selittää ja perustelee mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

2. Osaa kuvata potilaslähtöistä hoitotyötä ammatilliseen tietoon perustuen

3. Osaa kuvailla perustellen ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Tuntee mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän ja yhteistyökumppanit pääpiireittäin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Osaa selittää ja perustella mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä hoitotyön näkökulmasta

2. Osaa soveltaa potilaslähtöistä hoitotyötä ammatillisella tietoperustalla perustellen

3. Osaa noudattaa ja soveltaa työssä ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Tuntee mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän ja yhteistyökumppanit laaja-alaisesti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Johanna Rintala
 • Niina Määttä
 • Leena Välimaa
Vastuuhenkilö

Leena Välimaa

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Positiivinen mielenterveys
- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Päihdehoitotyö
- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet
Kriisityö
- Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät
- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Toteutussuunnitelman löydät täältä:
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/Eea_p4-BYUpAqAPYAUsoLRcBRf3OdK8Dw-gzuhmiADImKQ?e=vHNSOc

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.
Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 23.04.2023

Ajoitus

24.04.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tiina Pekkala
 • Johanna Rintala
 • Niina Määttä
 • Leena Välimaa
 • Heidi Jaakola
 • Paula Yliniemi
Vastuuhenkilö

Tiina Pekkala

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Positiivinen mielenterveys
- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Päihdehoitotyö
- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet
Kriisityö
- Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät
- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Toteutussuunnitelman löydät täältä:
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/Eea_p4-BYUpAqAPYAUsoLRcBRf3OdK8Dw-gzuhmiADImKQ?e=tphLmX

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.
Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

8 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

88 % Lähiopetus, 12 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
 • Jaana Pätsi
Vastuuhenkilö

Jaana Pätsi

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi kevät 2020

Tavoitteet

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa. Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin. Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa. Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä. Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Harjoittelun 8 op tai 10 op
Tuntimäärä viikossa 38.15t ja itsenäistä viikossa 1,45t

Oppimateriaalit

Oppiportin kirjat :Gerontologinen hoitotyö,Geriatria,Muistisairaan hoitotyö sekä teorian materiaalit

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Lisätietoja opiskelijoille

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoidon harjoittelun tehtävä
2021/2022
 1.Valitse harjoittelupaikassa oma potilas/asiakas/asukas
 2.Perehdy oman potilaan/asiakkaan elämäntarinaan, sairauksiin, lääkehoitoon (muista interaktiokantojen käyttäminen) tee lääkehoidosta arviointi ja yhteenveto. Tutustu oman potilaan omaisiin ja tee heidän kanssa aktiivista yhteistyötä.
 3.Tee omalle potilaalle/asiakkaalle eri toimintakyvyn osa-alueista toimintakyvyn arviointi, mittareiden avulla (MMSE/,GDS-FAST, MNA,GDS-15, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö SPPB tai muu sopiva sekä tarvittaessa PAINAD) arviointimittareilla. Kirjaa tulokset potilastietojärjestelmään.
 4.Seuraavaksi havainnoi oman potilaan/asiakkaan toimintakykyä harjoittelun aikana ja samalla vertaa saamiasi tuloksia hänen toimintakykyyn. Tee kirjallinen tuotos, jossa esität havainnointitulokset ja mittareiden arviointitulokset sekä reflektoivan pohdinnan näistä. Tämän jälkeen tee kuntouttavan hoitotyön näkökulmasta suunnitelman, jossa hyödynnät kerättyä tietoasi huomioiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Esitä suunnitelman työyhteisölle ja omalle ohjaajalle.
 5.Seuraavaksi toteuta suunnitelman sisältöjä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja arvioi sen toimivuutta (pyydä palautetta)
 6. Pyydä lopuksi omalta ohjaajalta kirjallinen palaute suunnitelman sisällöstä ja toteutuksen toimivuudesta.
 7.Palauta tehtävän kokonaisuus (2,4,5,6) omalle ohjaavalle opettajalle ( huomioi yksityisyys)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
- Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
- Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:
- Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
- Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
- Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet harjoittelun jälkeen:
Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan ikääntyneen hoitotyössä. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön menetelmät. Osaat ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoitoprosessin. Kykenet ikääntyneen ja hänen omaisen kanssa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Osaat toteuttaa ikääntyneen ja erityisryhmään kuuluvan voimavaralähtöistä ja moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa hyvinvointiteknologiaa ikääntyneen hoitotyössä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.E-lääkehoitopassi päivittänyt
Tehtävän on tehnyt hyväksytysti
Harjoittelun osaamistavoitteet on saavuttanut
Ohjaajan ja opettajan arvioinnit käyty/hyväksytty

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Tarja Pykäläiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
Vastuuhenkilö

Tarja Pykäläinen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa. Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin. Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa. Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä. Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Harjoittelun 8 op tai 10 op

Oppimateriaalit

Oppiportin kirjat :Gerontologinen hoitotyö,Geriatria,Muistisairaan hoitotyö sekä teorian materiaalit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on integroitu Rovaniemen kaupungin järjestämään "Hyvinvointirehvi" viikon tapahtumaan.
Tarkoittaa että opiskelija sitoutuu ja osallistuu 1-2 päivää tapahtumaan (lasketaan harjoittelupäiviksi).

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Lisätietoja opiskelijoille

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoidon harjoittelun tehtävä
2021/2022
 1.Valitse harjoittelupaikassa oma potilas/asiakas/asukas
 2.Perehdy oman potilaan/asiakkaan elämäntarinaan, sairauksiin, lääkehoitoon (muista interaktiokantojen käyttäminen) tee lääkehoidosta arviointi ja yhteenveto. Tutustu oman potilaan omaisiin ja tee heidän kanssa aktiivista yhteistyötä.
 3.Tee omalle potilaalle/asiakkaalle eri toimintakyvyn osa-alueista toimintakyvyn arviointi, mittareiden avulla (MMSE/,GDS-FAST, MNA,GDS-15, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö SPPB tai muu sopiva sekä tarvittaessa PAINAD) arviointimittareilla. Kirjaa tulokset potilastietojärjestelmään.
 4.Seuraavaksi havainnoi oman potilaan/asiakkaan toimintakykyä harjoittelun aikana ja samalla vertaa saamiasi tuloksia hänen toimintakykyyn. Tee kirjallinen tuotos, jossa esität havainnointitulokset ja mittareiden arviointitulokset sekä reflektoivan pohdinnan näistä. Tämän jälkeen tee kuntouttavan hoitotyön näkökulmasta suunnitelman, jossa hyödynnät kerättyä tietoasi huomioiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Esitä suunnitelman työyhteisölle ja omalle ohjaajalle.
 5.Seuraavaksi toteuta suunnitelman sisältöjä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja arvioi sen toimivuutta (pyydä palautetta)
 6. Pyydä lopuksi omalta ohjaajalta kirjallinen palaute suunnitelman sisällöstä ja toteutuksen toimivuudesta.
 7.Palauta tehtävän kokonaisuus (2,4,5,6) omalle ohjaavalle opettajalle ( Huomioi yksityisyys)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
- Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
- Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:
- Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
- Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
- Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet harjoittelun jälkeen:
Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan ikääntyneen hoitotyössä. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön menetelmät. Osaat ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoitoprosessin. Kykenet ikääntyneen ja hänen omaisen kanssa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Osaat toteuttaa ikääntyneen ja erityisryhmään kuuluvan voimavaralähtöistä ja moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa hyvinvointiteknologiaa ikääntyneen hoitotyössä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.E-lääkehoitopassi päivittänyt
Tehtävän on tehnyt hyväksytysti
Harjoittelun osaamistavoitteet on saavuttanut
Ohjaajan ja opettajan arvioinnit käyty/hyväksytty

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Tarja Pykäläiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
Vastuuhenkilö

Tarja Pykäläinen

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa. Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin. Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa. Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa. Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä. Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Harjoittelun 8 op tai 10 op

Oppimateriaalit

Oppiportin kirjat :Gerontologinen hoitotyö,Geriatria,Muistisairaan hoitotyö sekä teorian materiaalit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on integroitu Rovaniemen kaupungin järjestämään "Hyvinvointirehvi" viikon tapahtumaan.
Tarkoittaa että opiskelija sitoutuu ja osallistuu 1-2 päivää tapahtumaan (lasketaan harjoittelupäiviksi).

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Lisätietoja opiskelijoille

Gerontologinen hoitotyö ja kotisairaanhoidon harjoittelun tehtävä
2021/2022
 1.Valitse harjoittelupaikassa oma potilas/asiakas/asukas
 2.Perehdy oman potilaan/asiakkaan elämäntarinaan, sairauksiin, lääkehoitoon (muista interaktiokantojen käyttäminen) tee lääkehoidosta arviointi ja yhteenveto. Tutustu oman potilaan omaisiin ja tee heidän kanssa aktiivista yhteistyötä.
 3.Tee omalle potilaalle/asiakkaalle eri toimintakyvyn osa-alueista toimintakyvyn arviointi, mittareiden avulla (MMSE/,GDS-FAST, MNA,GDS-15, Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö SPPB tai muu sopiva sekä tarvittaessa PAINAD) arviointimittareilla. Kirjaa tulokset potilastietojärjestelmään.
 4.Seuraavaksi havainnoi oman potilaan/asiakkaan toimintakykyä harjoittelun aikana ja samalla vertaa saamiasi tuloksia hänen toimintakykyyn. Tee kirjallinen tuotos, jossa esität havainnointitulokset ja mittareiden arviointitulokset sekä reflektoivan pohdinnan näistä. Tämän jälkeen tee kuntouttavan hoitotyön näkökulmasta suunnitelman, jossa hyödynnät kerättyä tietoasi huomioiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Esitä suunnitelman työyhteisölle ja omalle ohjaajalle.
 5.Seuraavaksi toteuta suunnitelman sisältöjä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa ja arvioi sen toimivuutta (pyydä palautetta)
 6. Pyydä lopuksi omalta ohjaajalta kirjallinen palaute suunnitelman sisällöstä ja toteutuksen toimivuudesta.
 7.Palauta tehtävän kokonaisuus (2,4,5,6) omalle ohjaavalle opettajalle ( Huomioi yksityisyys)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
- Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
- Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:
- Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
- Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
- Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
- Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
- Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
- Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
- Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
- Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamistavoitteet harjoittelun jälkeen:
Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan ikääntyneen hoitotyössä. Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön menetelmät. Osaat ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoitoprosessin. Kykenet ikääntyneen ja hänen omaisen kanssa ammatilliseen vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon sekä osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä hyödyntäen myös sähköisiä palveluja. Osaat toteuttaa ikääntyneen ja erityisryhmään kuuluvan voimavaralähtöistä ja moniammatillista kuntouttavaa hoitotyötä eri toimintaympäristöissä. Osaat soveltaa hyvinvointiteknologiaa ikääntyneen hoitotyössä. Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.E-lääkehoitopassi päivittänyt
Tehtävän on tehnyt hyväksytysti
Harjoittelun osaamistavoitteet on saavuttanut
Ohjaajan ja opettajan arvioinnit käyty/hyväksytty

Lisätiedot

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Tarja Pykäläiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Outi Mikkola
 • Taina Liu
 • Katja Saukkoriipi
 • Anne Rautio
 • Heidi Jaakola
 • Marko Vatanen
 • Sari Petäjä
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
 • Kampusryhmä (Koko: 50. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä
 • Kampusryhmä

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti. Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä. Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä. Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä. Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan. Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö
- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot
- Ergonomian perusteet
- Potilasturvallisuus

Terveyttä edistävä ohjaus
- Terveyden edistämisen periaatteet
- Ohjaus ja opetus hoitotyössä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
- Rokotusosaaminen 2op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu 2.1.2023- 12.3.2023 välisenä aikana. Opintojakson info pidetään zoom.ssa 8.12.2022 klo 14.15-15.30.
Opiskelu toteutuu Rovaniemen kampuksella ja verkkoympäristöissä ( Zoom, teams, terveyskylä, oppiportti ja Docca-kirjaamisalusta, sanomapro digikirja sovelletusti)

Pakolliset webinaarit ja Taitopajapäivät
10.1.2023 taitopaja
18.1.2023 klo 12.30-16.00 pakollinen webinaari, Kampus ryhmä koululla
19.1.2023 klo 12.30-16.00 pakollinen webinaari
23.1 2023 taitopaja
24.1.2023 taitopaja
26.1.2023 klo 12.30-16.00 pakollinen webinaari, Kampus ryhmä koululla
7.2. 2023 taitopaja
8.2.2023 taitopaja
9.2. 2023 taitopaja
2.3.2023 taitopaja
Anatomian tentti 10.2. 2023 klo 9-10.30 zoom
Kliinisen hoitotyö tentti 2.3.2023 klo 8.15-9.15 kampus oma
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 2.3. 2023 klo 14.15-15.15 kampus
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 3.3 klo 2023 10-11.00 kampus

Opintojakson lähi- ja etäopetus kokonaisuudessaan
Joulukuu 2022
8.12.2022 14.15-15.30 Zoom Info

Tammikuu
Viikko1
Itsenäiset tehtävät   40 tuntia / viikko
Tarkempi ohjeistus Moodlessa 
anatomian itsenäiset tehtävät
Potilassiirto ergonomian ennakkotehtävä?
verkkokurssit    


10.1.2023 9-15.00 kampus Aseptiikan ja päivittäisten toimintojen taitopaja
11.1.2023 12:30-16:00 zoom Anatomia (Solu, Kudos, Iho)
12.1.2023 12:30-16:00 zoom Anatomia (Luut ja Lihakset)
18.1.2023 8:15-11:45 zoom Anatomia (Virtsaneritys ja Ruoansulatus) 
18.1.2023 12.30-16.00 zoom Erittämisen webinaari
19.1.2023 8:15-11:45 zoom Anatomia (Hengitys)
19.1.2023 12:30-16 zoom Ergonomian webinaari
23.1.2023 9-15.00 kampus Erittämisen taitopaja
24.1.2023 9-15.00 Kampus Ergonomia puoliryhmää
26.1.2023 12.30-16.00 Zoom Hengityksen ja verenkierron webinaari

Helmikuu
2.2.2023 8.15-11.45 zoom Anatomia verenkierto
7.2.2023 9-15.00 Kampus Laskimo/rokotus taitopaja
8.2.2023 9-15.00 Kampus Hengityksen ja verenkierron taitopaja (Suojavaate pakollinen)
9.2.2023 9-15.00 Kampus Ergonomia taitopaja, puoliryhmää (Suojavaate pakollinen)
10.2.2023 9-10:30 Zoom Anatomian tentti

Maaliskuu
2.3.2023 8.15-9.15 Kampus Kliinisen hoitotyön tentti
2.3.2023 9.30-14.00 Kampus Kuolevan potilaan ja omaisen kohtaaminen
2.3.2023 14.15-15.15 Kampus Kliinisen hoitotyön tentti
3.3.2023 10.00-11.00 Kampus Kliinisen hoitotyön tentti Uusinta II

Oppimateriaalit

Oppiportin sähköinen materiaali, artikkelit, videot ja muu online materiaali

Kirjallisuus
Amattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu anatomian ja fysiologian kirja esim Leppäluoto J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. ja Lauri T. 2020. Anatomia ja Fysiologia (oppikirjan painovuodella ei ole merkitystä)

Ammattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu kliinisen hoitotyön taitojen oppikirja/ e-oppikirja esim. Rautava-Nurmi Hanna, Westergård Airi, Henttonen Tarja, Ojala Mirja & Vuorinen Sinikka. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro.

Blomqvist Mia, Rummukainen Tarja, Sainio Titta, Simole Tiina, Tyrisevä-Röysö Miia. 2022 Hoitotyön perusosaaminen Sanoma Pro Oy. Helsinki (kirja myös digi versiona)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, työpajatyöskentely, simulaatiot, Itsenäinen opiskelu ( ennakkotehtävät ja verkkokurssit). Yksilö- ja ryhmäohjaus suullinen, kirjallinen palaute ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laajuus on 10 opintopistetta, joka ei sisällä ammattitaitoa edistävää harjoittelua työelämäympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomian tentti 10.2. 2023 klo 9-10.30 zoom

Kliinisen hoitotyön tentit toteutuvat kampuksella omatietokone mukaan
Kliinisen hoitotyö tentti 2.3.2023 klo 8.15-9.15
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 2.3. 2023 klo 14.15-15.15
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 3.3 klo 2023 10-11.00

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.
Osaat ohjatusti hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.
Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.
Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.
Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.
Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.
Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.
Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat vastuullisesti teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.
Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.
Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.
Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso 10 op. on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut tavoitteiden mukaisen osaamisensa seuraavissa opintojaksoon kuuluvissa teemoissa Anatomia ja fysiologia, ergonomia, rokotuksen perusteet ja kliinisen hoitotyön taidot ja toiminnot hoitotyössä.
Opintojakson arvosana muodostuu
Anatomian ja fysiologian sekä kliinisen hoitotyön tenttien keskiarvosta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 07.04.2023

Ajoitus

01.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Johanna Rintala
 • Taina Liu
 • Tiina Siro
 • Katja Saukkoriipi
 • Paula Korteniemi
 • Anne Rautio
 • Sari Petäjä
 • Marko Vatanen
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23KT
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) 2, Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti. Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä. Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä. Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä. Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan. Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö
- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot
- Ergonomian perusteet
- Potilasturvallisuus

Terveyttä edistävä ohjaus
- Terveyden edistämisen periaatteet
- Ohjaus ja opetus hoitotyössä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
- Rokotusosaaminen 2op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu 1.5- 4.6.2023 välisenä aikana. Opintojakson info pidetään zoom.ssa 19.4.2023 klo 16-17.00
Opiskelu toteutuu Rovaniemen kampuksella ja verkkoympäristöissä ( Zoom, teams, terveyskylä, oppiportti ja Docca-kirjaamisalusta, sanomapro digikirja sovelletusti)

Pakolliset webinaarit ja taitopajapäivät
2.5.2023 klo 12.30-16.00 pakollinen webinaari
4.5. 2023 taitopaja
10.5.2023 klo 12.30-16.00 pakollinen webinaari
17.5. 2023 klo 8.15-11.45 pakollinen webinaari
22.5.2023 klo 8.15-11.45 pakollinen webinaari
24-26. 5.2023 taitopajat

Anatomian tentti 22.5.2023 klo 12.30-14.00 zoom

Kliinisen hoitotyö tentti 24.5. 2023 klo 15.30-17.00 kampus
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 25.5. klo 15.30-17.00 kampus
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 26.5 klo 15.30-17.00 kampus

Oppimateriaalit

Oppiportin sähköinen materiaali, artikkelit, videot ja muu online materiaali

Kirjallisuus
Amattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu anatomian ja fysiologian kirja esim Leppäluoto J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. ja Lauri T. 2020. Anatomia ja Fysiologia (oppikirjan painovuodella ei ole merkitystä)

Ammattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu kliinisen hoitotyön taitojen oppikirja/ e-oppikirja esim. Rautava-Nurmi Hanna, Westergård Airi, Henttonen Tarja, Ojala Mirja & Vuorinen Sinikka. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro.

Blomqvist Mia, Rummukainen Tarja, Sainio Titta, Simole Tiina, Tyrisevä-Röysö Miia. 2022 Hoitotyön perusosaaminen Sanoma Pro Oy. Helsinki (kirja myös digi versiona)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely (kotipesäryhmä), työpajatyöskentely, simulaatiot, Itsenäinen opiskelu ( ennakkotehtävät ja verkkokurssit). Yksilö- ja ryhmäohjaus suullinen, kirjallinen palaute ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laajuus on 10 opintopistetta, joka ei sisällä ammattitaitoa edistävää harjoittelua työelämäympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomian tentti 22.5.2023 klo 12.30-14.00 zoom

Kliinisen hoitotyön tentit toteutuvat kampuksella omatietokone mukaan
Kliinisen hoitotyö tentti 24.5. 2023 klo 15.30-17.00
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 25.5. klo 15.30-17.00
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 26.5 klo 15.30-17.00

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.
Osaat ohjatusti hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.
Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.
Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.
Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.
Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.
Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.
Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat vastuullisesti teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.
Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.
Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.
Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso 10 op. on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut tavoitteiden mukaisen osaamisensa seuraavissa opintojaksoon kuuluvissa teemoissa Anatomia ja fysiologia, ergonomia, rokotuksen perusteet ja kliinisen hoitotyön taidot ja toiminnot hoitotyössä.
Opintojakson arvosana muodostuu
Anatomian ja fysiologian sekä kliinisen hoitotyön tenttien keskiarvosta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 07.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Johanna Rintala
 • Taina Liu
 • Tiina Siro
 • Katja Saukkoriipi
 • Paula Korteniemi
 • Anne Rautio
 • Sari Petäjä
 • Marko Vatanen
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H23K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti. Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä. Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä. Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä. Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan. Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö
- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot
- Ergonomian perusteet
- Potilasturvallisuus

Terveyttä edistävä ohjaus
- Terveyden edistämisen periaatteet
- Ohjaus ja opetus hoitotyössä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
- Rokotusosaaminen 2op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu 13.3 .2023- 7.5. 2023 välisenä aikana. Opintojakson info pidetään zoom.ssa 1.3.2023 16-17.30
Opiskelu toteutuu Rovaniemen kampuksella ja verkkoympäristöissä ( Zoom, teams, terveyskylä, oppiportti ja Docca-kirjaamisalusta, sanomapro digikirja sovelletusti)

Viikko 11 Itsenäistä opiskelua.
40 tuntia / viikko
Tarkempi ohjeistus Moodlessa 
• anatomian itsenäiset tehtävät
• Potilassiirto ergonomian ennakkotehtävä?
• verkkokurssit    
• Työpajojen alustusten tekeminen (kotipesäryhmissä

alla pakolliset webinaarit ja taitopajapäivä
1.3.2023 16.-17.30 Info
13.3.3023 klo 12.30-16.00 webinaari
22.3. klo 12.30-16.00 webinaari
23.3. 2023 taitopaja
24.3.2023 taitopaja
4.4. 2023 taitopaja
5.4.2023 taitopaja
18.4.2023 taitopaja
19.4.2023 taitopaja
20.4.2023 taitopaja
25.4.2023 taitopaja
Kliinisen hoitotyö tentti 9.5..2023 klo 10-11.45
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 9.5. 2023 klo 12.30-14.00
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 10.5.2023 klo 10-11.30
Anatomian tentti

Opintojakson lähi- ja etäopetus kokonaisuudessaan

Maaliskuu
1.3.2023 16.-17.30 zoom Info  
13.3.2023 8.15-11.45 zoom anatomia
13.3.2023 12.30-16.00 zoom ergonomia

22.3.2023 8:15-11:45 zoom  Anatomia 
22.3. 2023 12.30-16.00 zoom Aseptiikan ja päivittäisten toimintojen webinaari opiskelijoiden alustukset
23.3.2023 9-15.00 kampus Aseptiikan ja päivittäisten toimintojen taitopaja ( Suojavaate pakollinen)
24.3.2023 9-15.00 kampus Ergonomia taitopaja ryhmä I (Suojavaate pakollinen)
27.3.2023 8:15-11:45 zoom  Anatomia (Hermosto, Ruoansulatus) 
28.3.2023 8:15-11:45 zoom Anatomia (Virtsaneritys, Lämmönsäätely)
Huhtikuu
4.4. 2023 9-15 Kampus Rokotus ja laskimoverinäyte taitopaja
5.4.2023 9-15.00 kampus Opiskelijoiden alustukset ja erittämisen taitopaja

18.4.2023 8:15-9.45 kampus Anatomia (Hengitys) 
18.4.2023 10.00-16 Kampus Opiskelijoiden alustukset, Hengityksen taitopaja
19.4.2023 8.15-9.45 kampus Anatomia (Verenkierto) Marko Vatanen
19.4.2023 10.15- 16.00 kampus Opiskelijoiden alustukset ja verenkierron taitopaja

20.4.2023 9-15 Kampus Ergonomia ryhmä II ( Suojavaate pakollinen)
25.4.2023 8.15-11.45 zoom Kuolevan potilaan ja omaisen kohtaaminen
25.4.2023 12:30-14:00 zoom Anatomian tentti
Toukokuu
9.5 10.-11.45 kampus Kliinisen hoitotyön tentti
9.5 12.30-14.00 Kampus Kliinisen hoitotyön uusinta tentti I
9.5 8-16 kampus B 314 varattu teille kliinisten taitojen harjoitteluun tai mahdollisten korvaavien tehtävien tekemiseen. Huomioikaa tenttiajat
10.5 10- 11.30 kampus Kliinisen hoitotyön uusintatentti II

Oppimateriaalit

Oppiportin sähköinen materiaali, artikkelit, videot ja muu online materiaali

Kirjallisuus
Amattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu anatomian ja fysiologian kirja esim Leppäluoto J., Rintamäki H., Vakkuri O., Vierimaa H. ja Lauri T. 2020. Anatomia ja Fysiologia (oppikirjan painovuodella ei ole merkitystä)

Ammattikorkeakoulu opiskelijalle suunnattu kliinisen hoitotyön taitojen oppikirja/ e-oppikirja esim. Rautava-Nurmi Hanna, Westergård Airi, Henttonen Tarja, Ojala Mirja & Vuorinen Sinikka. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Sanoma Pro.

Blomqvist Mia, Rummukainen Tarja, Sainio Titta, Simole Tiina, Tyrisevä-Röysö Miia. 2022 Hoitotyön perusosaaminen Sanoma Pro Oy. Helsinki (kirja myös digi versiona)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely ( kotipesäryhmät), työpajatyöskentely, simulaatiot, Itsenäinen opiskelu ( ennakkotehtävät ja verkkokurssit). Yksilö- ja ryhmäohjaus suullinen, kirjallinen palaute ja vertaisarviointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson laajuus on 10 opintopistetta, joka ei sisällä ammattitaitoa edistävää harjoittelua työelämäympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit toteutuvat kampuksella omatietokone mukaan
Kliinisen hoitotyö tentti 9.5..2023 klo 10-11.45
Kliinisen hoitotyö uusintatentti I 9.5. 2023 klo 12.30-14.00
Kliinisen hoitotyö uusintatentti II 10.5.2023 klo 10-11.30

Anatomian tentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.
Osaat ohjatusti hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.
Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.
Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.
Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.
Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.
Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.
Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat vastuullisesti teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.
Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.
Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.
Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso 10 op. on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut tavoitteiden mukaisen osaamisensa seuraavissa opintojaksoon kuuluvissa teemoissa Anatomia ja fysiologia, ergonomia, rokotuksen perusteet ja kliinisen hoitotyön taidot ja toiminnot hoitotyössä.
Opintojakson arvosana muodostuu
Anatomian ja fysiologian sekä kliinisen hoitotyön tenttien keskiarvosta.

Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 01.12.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mikkola
 • Heikki Erola
 • Sari Petäjä
Vastuuhenkilö

Outi Mikkola

Opiskelijaryhmät
 • RA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti. Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä. Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä. Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä. Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan. Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö
- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen
- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot
- Ergonomian perusteet
- Potilasturvallisuus

Terveyttä edistävä ohjaus
- Terveyden edistämisen periaatteet
- Ohjaus ja opetus hoitotyössä
- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä
- Rokotusosaaminen 2op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.
Osaat ohjatusti hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.
Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.
Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.
Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.
Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.
Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.
Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.
Osaat vastuullisesti teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.
Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.
Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.
Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.10.2022

Ajoitus

13.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Outi Mattila
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.
Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät
- Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
- Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
- Tutkimuksellinen kehittäminen
Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta
- Hanketyöskentely ja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Sisältö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi hoitotyössä (1 op)
- Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
- Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
- Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus
Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät hoitotyössä (3op)
Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
Keskeiset hoitotieteessä käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät:
- Toiminnallinen opinnäytetyö
- Laadullinen tutkimusote
- Määrällinen tutkimusote ja tilastomatematiikan lähtökohdat
- Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
- Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät terveystieteiden tietokannat, tutkimustiedon haku: informaatiolukutaito
- Tutkimuksellinen kirjoittaminen
Tutkimustiedon hyödyntäminentoiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta hoitotyössä (1 op)
- Hanketyöskentelyja projektitoiminta
- Tutkimustiedon hyödyntäminen

Aika ja paikka

Syksy 2022.

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena. Opintojaksoon kuuluu aloitusinfo ja webinaareja opintojakson aikana.

Opintojakson aloitusinfo on 13.10.2022 klo 15.00-16.00 Zoomissa (tallennetaan). Zoom-linkki opintojakson Moodle-tilassa.

Webinaarit Zoomissa:
13.10.2022 klo 16.00-17.00 Tutkimusprosessin vaiheet
26.10.2022 klo 15.00-16.30 Määrällinen ja laadullinen tutkimus
9.11.2022 klo 12.30-13.30 Informaatiolukutait/Tiina Siro
9.11.2022 klo 13.30-16.00 Toiminnallinen opinnäytetyö ja eettisyys

Oppimateriaalit

- Kananen J (2017) Kvantti – kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun.
- Kananen J (2014) Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä – miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta.
- Salonen K (2013) Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäytetyöhön.
- Stolt M, Axelin A & Suhonen R (2016) Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä.

- Vilkka, H. & Airaksinen,T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö.
- Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin.

- Lisäksi opintojakson aineisto Moodle ympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Moodle-oppimisalustalla ja Zoom-viestintäalustaa hyödyntämällä.
Ennen opintojakson alkamista pidetään sisältöä ja toteutusta koskeva infotunti.
Opetusmenetelminä hyödynnetään itsenäistä opiskelua ja parityöskentelyä.
Opintojaksoon sisältyy kolme webinaaria.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon kuuluu verkkotenttejä ja tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti toteutuksen aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.

Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista.
Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu useista eri osioista (esillä opintojakson oppimisalustalla Moodlessa):
- Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty/hylätty ja osa numeraalisesti
- Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kaikkien arvioitujen tehtävien yhteispistemäärän mukaisesta kokonaisarvosanasta.