Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus, Kemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Terveydenhoitajakoulutus (päiväopinnot) Kemi, Syksy 2019
Tunnus
(K72T19S)
Terveydenhoitajakoulutus (päiväopinnot) Kemi, Syksy 2018
Tunnus
(K72T18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Anitta Örn
 • Päivi Hietala
 • Mira Oinas-Mäenalanen
 • Kirsi Heikkinen
 • Kaisa Tarkiainen
 • Sirpa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Eija Kehus

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä A (Koko: 42. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä B (Koko: 42. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72T22S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022
 • KA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä A
 • Harjoitusryhmä B

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Ymmärrät sairaanhoitajan työn perustuvan näyttöön ja hoitotieteelliseen tietoperustaan.
Tiedät sairaanhoitajan roolin näyttöön perustuvassa hoitotyössä.
Osaat määritellä hoitotyön keskeiset käsitteet.
Osaat kuvata hoitotyön prosessin.
Osaat hakea, käsitellä ja arvioida kriittisesti tietoa terveysalan tietokannoista ja tieteellisistä julkaisuista.
Osaat soveltaa Lapin AMKin opiskelijan ohjeiden mukaisia asiakirjamalleja sekä tehdä lähdeviittaukset.

Sisältö

- Yleissairaanhoitajan osaamisvaatimukset ja hoitotyön toimintaympäristöt
- Näyttöön perustuva hoitotyö
- Hoitotyön keskeiset käsitteet ja periaatteet
- Hoitotyön prosessi
- EA1
- Informaatiolukutaito
- Kirjallinen viestintä: Lapin AMKin opiskelijan asiakirjamallit

Aika ja paikka

Kampuspäivät löytyvät Lapin amk:n verkkosivuilta ja lukujärjestystiedoista. Lisäksi opetus ja ohjaus tapahtuu etänä, ajankohdat löytyvät lukujärjestystiedoista.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
Suomeksi
Eriksson K, Isola A ym. 2012. Hoitotiede. Helsinki. Sanoma Pro.
Hirsjärvi S, Remes P. & Sajavaara P.2013. Tutki ja kirjoita. Tutki ja kirjoita 15-17. painos. Helsinki,Tammi
Hoitotiede- ja Tutkiva hoitotyö-lehdet, hoitotieteelliset väitöskirjat ja julkaisut
Korte H. & Myllyrinne K. Ensiapu uusin painos. SPR
Lapin ammattikorkeakoulu 2014. Opinnäytetyöopas. https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Opinnaytetyo

Rautava-Nurmi H, Westergård A, Henttonen T, Ojala M, Vuorinen S. 2020. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Helsinki, Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus. www.hotus.fi
Sairaanhoitajaliitto:
https://sairaanhoitajat.fi/koosteet/opiskele-sairaanhoitajaksi/
https://sairaanhoitajat.fi/koosteet/sairaanhoitajan-ammatinharjoittamisoikeus/
https://sairaanhoitajat.fi/jasenpalvelut/ammatillinen-kehittyminen/sairaanhoitajan-eettiset-ohjeet/
Skhole: Sairaanhoitajan ammatti -esittely video, Sairaanhoitajan kompetenssit -video
Sairaanhoitajan Ammatillinen osaaminen
https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2015/09/Sairaanhoitajan-ammatillinen-osaaminen.pdf
Syventävää tietoa aihealueesta:
Kurikkala P.,Kyngäs H.,Kääriäinen M.,Elo. Hoitoon sitoutumisen edistämiseksi toteutetut interventiot ja niiden vaikutukset ikääntyneillä. Hoitotiede. S.2015,27(1),3-17.
Nurminen Raija.(toim.) Tulevaisuuden erityisosaaminen erikoissairaanhoidossa. Raportteja 113.Turun ammattikorkeakoulu.2011. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162038.pdf#page=32
Sirviö P., Fors R., Meriläinen M., Koivisto K., Sandelin P. Sairaanhoitajan työn tulevaisuus.2016. Oulun ammattikorkeakoulu.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121169/ePooki%2033_2016%20Sairaanhoitajan%20tyon%20tulevaisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Valkama K. Asiakkuuden dilemma. Näkymiä sosiaali-ja terveydenhuollon asiakkuuteen. Vaasan yliopisto.Väitöskirja.2012.https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-412-4.pdf

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät: verkkokurssit, ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu, taitopajat, vierailukäynti, luennot.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämään tutustumispäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä näyttöön perustuvan toiminnan.
Määrittelet sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Nimeät muutamia oman alan ydinaineistoja ja käytät Lapin AMK:n ohjeita oppimistehtävissäsi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin sekä selität näyttöön perustuvan toiminnan käsitteen.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät muutamia alan ydinaineistoja ja raportoit kirjallisesti ja selkeästi Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yhdistät hoitotyön keskeiset käsitteet, periaatteet ja hoitotyön prosessin osaksi näyttöön perustuvaa hoitotyötä.
Kuvaat sairaanhoitajan työnkuvan ja vaadittavan osaamisen.
Käytät useita oman alan ydinaineistoja ja raportoit sujuvasti ja johdonmukaisesti tekstilajin ja Lapin AMK:n ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:
1. Tutustumiskäynti (1 pv) ja siihen liittyvään seminaaripäivään osallistuminen
2. Kirjallinen viestintä (hyv./hyl.)
4. Kontaktiopetukseen osallistuminen (läsnäolo 100%)
5. Opintojakson tehtävien tekeminen hyv. /hyl.
6. EA1 Hyväksytty suoritus edellyttää 100 % osallistumista tunneille. Voidaan hakea hyväksi aiemmin suoritetulla voimassa olevalla EA1:llä.
Osaamisen arviointi:
1. Essee (yksilötehtävä), arviointi asteikolla K5 - 0

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Heidi Huhta
Vastuuhenkilö

Hannele Kauppila

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti.
Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 1.1. - 30.4.2023

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Zoomin välityksellä (31h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (103 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) Itsearvioinnin ohjeistus annetaan infossa.
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen Zoom oppimissessioissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissäp ja palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta Zoom sessioihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2023. Tarkka aikataulutus on nähtävissä lukujärjestyksissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki Zoom-työpajat tallennetaan, mutta huolimatta valitusta suoritusvaihtoehdosta, reaaliaikainen osallistuminen opintojakson aloittavaan INFO-webinaariin on vahva suositus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (Zoom) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Heidi Huhta
Vastuuhenkilö

Hannele Kauppila

Opiskelijaryhmät
 • KA72T22S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat soveltaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan englanninkielistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti.
Osaat hyödyntää englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja. Osaat tunnistaa alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Sisältö

Hoitotyön englantiin liittyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitehtävät (teemoina mm. lääketieteen terminologiaa, anatomia, potilastiedot, raportointi, haastattelu, ohjaus, neuvonta ja kohtelias kielenkäyttö).

Oppimateriaalit

Moodle oppimismateriaalit. Opiskelijoiden itse tuottamat oppimismateriaalit. Ulkoiset verkkomateriaalit.

Opetusmenetelmät

Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät. Aktivoivat luennot ja harjoitukset Zoomissa (31h) , pienryhmätyöt, ja itsenäiset tehtävät (103 h), palautekeskustelut (3 h)
Oppimistehtävät (suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen):
1.alku- ja loppuitsearvioinnit (oman osaamisen arviointi, toteutusvaihtoehdon valinta ja valittuun vaihtoehtoon sitoutuminen), oman osaamisen kehittymisen arviointi 2. Tieteellisen artikkelin lukeminen silmäilytekniikkaa hyödyntäen 3. Anatomiatutoriaali 4. Kanta- järjestelmä potilaan ohjauksessa 5. Potilas anamneesi /raportti ja osastokokous 6. Case ( asiakastilanne hoitotyön ympäristössä)
Ohjaus ja palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset teemat ja tilanteet.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson itsenäisessä suoritusvaihtoehdossa opiskelija osoittaa osaamistaan opintojakson sisältöön ja sanastoon liittyvän kirjallisen ja suullisen tentin avulla ja palautesessiossa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskelija voi kehittää omaa kv-osaamistaan hoitotyön ammattiin ja akateemisiin valmiuksiin littyen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa suoritusvaihtoehtoon ennakkotehtävässä (itsearviointi) Itsearvioinnin ohjeistus annetaan infossa.
1. Kurssivaihtoehto (kuvaus aiemmin): aktiivinen osallistuminen ja osaamisen osoiittaminen Zoom oppimissessioissa (90% läsnäolo), opintojakson teemoihin liittyvien tehtävien avulla pienryhmissäp ja palautekeskusteluissa.
2. Itsenäinen vaihtoehto: osaamisen osoittaminen opintojakson teemoihin littyvällä kirjallisella ja suullisella tentillä teemojen sanastoon liittyen. (ei osallistumisvelvoitetta AC sessioihin) ja osallistumalla palautekeskusteluun.

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajoittuu kevätlukukaudelle 2023. Tarkka aikataulutus on nähtävissä lukujärjestyksissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kaikki Zoom-työpajat tallennetaan, mutta huolimatta valitusta suoritusvaihtoehdosta, reaaliaikainen osallistuminen opintojakson aloittavaan INFO-webinaariin on vahva suositus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Nimeät joitakin keskeisiä hoitotyön ammattienglannin termejä ja käytät niitä hoitotilanteissa.
Hyödynnät osittain englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat osittain alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät hoitotyön ammattienglannin perussanastoa hoitotyössä sekä tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
Hyödynnät englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Tunnistat alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät taitavasti ja täsmällisesti hoitotyön ammattienglannin perussanastoa sekä vaativampaa alakohtaista termistöä hoitotyössä.
Hyödynnät kriittisesti arvioiden englanninkielisiä näyttöön perustuvia tietolähteitä ja digitaalisia aineistoja.
Hallitset alan englannin kielen tieto-ja taitotasosi ja mahdollisuutesi kehittää kielitaitoasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hoitotyön englannin suullisen ja kirjallisen osaamisen osoittaminen opintojaksoon liittyvillä tehtävillä, kontaktiopetuksen (Zoom) aikana ja/tai tentillä sekä osallistumisella palautesessioihin.
Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Lisätiedot

Englannin kielen arviointi perustuu valtakunnallisiin englannin kielen suullisen ja kirjallisen kielitaidon perusteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.03.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 16.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Mira Oinas-Mäenalanen
Vastuuhenkilö

Mira Oinas-Mäenalanen

Opiskelijaryhmät
 • KA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Aika ja paikka

Harjoittelu tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun Kemin kampuksen Hyvinvointipysäkillä ja koulun ulkopuolella erilaisissa toimipisteissä, järjestöissä, organisaatioissa, tapahtumissa ja ONNI-auton matalan kynnyksen palveluissa Kemin ja lähikuntien alueella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sote 1 harjoittelun ajankohta: vkot 13-15 (27.3-16.4.2023). Huomioi, että harjoittelun kesto on pidempi kun suoritat harjoittelun järjestössä. Hyvinvointipysäkillä harjoittelun kesto on 3 viikkoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Jos suoritat harjoittelun Hyvinvointipysäkillä: Harjoittelun voi suorittaa maksimissaan 6 opiskelijaa samanaikaisesti.

Jos suoritat harjoittelun järjestössä/yhdistyksessä: Hankit itse harjoittelupaikan sote alan järjestöstä.

MOODLE: K702HL51-3004 Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä I
Avain: harjoittelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Hylätty:

Et osaa kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
Et osaa vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
Et ymmärrä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä osana hoito- ja palveluketjua.
Et osaa tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.
• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.
Hylätty:
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.
• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.
• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Mira Oinas-Mäenalanen
Vastuuhenkilö

Johanna Frant

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

- Harjoittelun ajankohta: 29.8.-18.9.2022

Opetusmenetelmät

Info TEAMS:ssa 30.5.2022 klo:8.00-9.30

Moodle kirjautuminen:
K702HL52-3003 Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä II 5 - 5 op
Avain: toimintaympäristö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Harjoittelun voi suorittaa esim.:
- Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä/yhdistyksissä
- Hyvinvointipysäkillä
- Hoitotyössä, sairaanhoitajan ohjauksessa Esim. Kesätyö/sijaisuudet

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: ​​
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen. ​​
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus. ​​
• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti. ​​
• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä. ​​
• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen. ​​
• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen. ​​

Hylätty: ​​
• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen. ​​
• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen. ​​
• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti. ​​
• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti. ​​
• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita. ​​
• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:

Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Pyydetyt dokumentit ja blogi-/päiväkirja palautetaan asiallisesti täytettynä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Mira Oinas-Mäenalanen
Vastuuhenkilö

Johanna Frant

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Aika ja paikka

Harjoittelun ajankohta: 23.1.-12.2.2023

Opetusmenetelmät

Info TEAMS:ssa

Moodle kirjautuminen:
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä 2
Avain: toimintaympäristö

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelun voi suorittaa:
- Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä/yhdistyksissä
- Hyvinvointipysäkillä
- Hoitotyössä, sairaanhoitajan ohjauksessa Esim. Kesätyö/sijaisuudet

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:

Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Kykenet ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Osaat kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Osaat työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Hylätty:

Et kykene ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutukseen eri-ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden/ potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa.
Et osaa kohdata haavoittuvia ja eri kulttuureista tulevia asiakasryhmiä yksilöllisesti.
Et osaa työskennellä monialaisissa työryhmissä ja toimintaympäristöissä.
Et osaa toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.
Et ymmärrä digitalisaation tuomia muutostarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pyydetyt dokumentit ja blogi-/päiväkirja palautetaan asiallisesti täytettynä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 27.02.2023

Ajoitus

28.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Marianne Karttunen
 • Kirsi Heikkinen
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Sähköinen harjoitteluntyökirja, lääkehoitopassi ym. ohjaajan antama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu TC:lle ja hoitotyöhön harjottelupaikassaan opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija Harjaantuu keskeisiin hoitotyön toimintoihin simulaatio- ja autenttisissa hoitoympäristöissä
• Toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
• Harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen
• Harjaantuu aseptiseen työskentelyyn
• Osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
• Osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Et osaa työskennellä aseptisesti.
Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.
Arvioinnin osaamisalueet:
Opiskelijan oppimisprosessi
Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.
Eettinen osaaminen
Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.
Opetus- ja ohjausosaaminen
Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.
Päätöksenteko-osaaminen
Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.
Hoitotyön kliininen osaaminen
Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.
Hylätyn harjoittelun kriteerit
Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:
Ammatilliset valmiudet
Eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
Potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
Yhteistyökykyisyys
Yhteistyötaidoissa puutteita
Hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
Epäkollegiaalinen toiminta
Oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
Oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa
Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
Motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
Harjoittelun suunnittelemattomuus
Oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
Työelämätaidoissa puutteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.04.2023

Ajoitus

13.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Mira Oinas-Mäenalanen
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • KA72T22S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Oppimateriaalit

Sähköinen harjoitteluntyökirja, lääkehoitopassi ym. ohjaajan antama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osallistuu TC:lle ja hoitotyöhön harjottelupaikassaan opintojakson tavoitteiden mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija Harjaantuu keskeisiin hoitotyön toimintoihin simulaatio- ja autenttisissa hoitoympäristöissä
• Toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
• Harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen
• Harjaantuu aseptiseen työskentelyyn
• Osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
• Osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Et osaa työskennellä aseptisesti.
Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.
Arvioinnin osaamisalueet:
Opiskelijan oppimisprosessi
Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.
Eettinen osaaminen
Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.
Opetus- ja ohjausosaaminen
Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.
Päätöksenteko-osaaminen
Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.
Hoitotyön kliininen osaaminen
Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.
Hylätyn harjoittelun kriteerit
Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:
Ammatilliset valmiudet
Eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
Potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
Yhteistyökykyisyys
Yhteistyötaidoissa puutteita
Hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
Epäkollegiaalinen toiminta
Oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
Oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa
Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
Motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
Harjoittelun suunnittelemattomuus
Oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
Työelämätaidoissa puutteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta. Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Lisätietoja opiskelijoille

Mikäli aiot suorittaa harjoittelun kesäharjoitteluna, ole ensin yhteydessä Kirsi Heikkiseen.

Teoriaopinnot pitää olla aloitettuna/suoritettuna, kädentaitojen harjoitteluun 100% läsnäolovelvoite (lähihoitajien aiempi osaaminen huomioidaan). Opiskelijat pääsevät perushoidon harjoitteluun, vaikka peruslääkelaskut ei olisi vielä hyväksytysti suoritettuna.

Lisätietoa löydät Moodle-ympäristöstä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Osaat työskennellä aseptisesti.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Osaat ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Osaat vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Osaat tunnistaa ammatti-identiteettisi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastuullisesti potilaan tai asiakkaan hoitotyön päivittäisiä toimintoja.
Et osaa työskennellä aseptisesti.
Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa enteraalisesti ja parenteraalisesti injektioiden annon osalta.
Et osaa ohjata potilasta terveyttä edistäen.
Et osaa vuorovaikuttaa ammatillisesti potilaiden, asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa.
Et osaa tunnistaa ammatti-identiteettiäsi ja kehittää työelämätaitojasi hoitotyön osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 13.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Kaisa Tarkiainen
 • Anniina Tohmola
Vastuuhenkilö

Anniina Tohmola

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, ikääntyneen hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.
Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavaa ja turvallista hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Sisältö

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia

- Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset

- Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä

- Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi


Gerontologinen hoitotyö

- Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä

- Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito

- Ikääntyneen vammaisen hoitotyö

- Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä


Kotisairaanhoito

- Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen

- Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia

- Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Kelo ym. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö
Heikkinen, Jyrkämä & Rantanen; Gerontologia
Ajankohtaiset laatu-, hoito- ja käypähoito-suositukset
Muu opintomateriaalissa osoitettu kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan flipped classroom-menetelmää, simulaatioita, työpajoja, opetuskeskusteluja ja luento-opetusta käyttäen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokursseina, esim Karelia: Ikäihmisen aktiivinen arki 5 op + Lapin AMK/XAMK: Gerontologia 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.

Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti
suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.

Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä.

Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.

Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä.

Tiedät hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Tiedät elämän loppuvaiheen hoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.

Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.

Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä.

Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.

Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä sekä ohjaat tukipalveluihin liittyvissä asioissa

Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä

Sovellat elämän loppuvaiheen hoitotyötä ja hyödynnät ohjattuna sen menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.

Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä.

Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.

Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.

Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Arvioit ja vertailet hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön suosituksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kontaktiopetuksessa (kampus tai etänä) 80%

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Kaisa Tarkiainen
 • Anniina Tohmola
Vastuuhenkilö

Anniina Tohmola

Opiskelijaryhmät
 • KA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat tavallisimmat geriatriset sairaudet, ikääntyneen hoitotyön suositukset ja eettisen gerontologisen hoitotyön menetelmät.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.
Kykenet hyödyntämään terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja osaat toteuttaa asiakaslähtöisesti kuntouttavaa ja turvallista hoitotyötä sekä ohjata tukipalveluihin liittyvissä asioissa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja moniammatillisesti arvioida terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.
Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisesti opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ja sähköisiä palveluja ikääntyneen hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa.
Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä. Osaat elämän loppuvaiheen hoitotyön.

Sisältö

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvinvointiteknologia

- Ikääntymiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja muutokset

- Ikääntyneet yhteiskunnan jäseninä

- Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmät ja arviointi


Gerontologinen hoitotyö

- Gerontologisen hoitotyön erityispiirteet eri toimintaympäristöissä

- Tavallisimmat geriatriset sairaudet ja lääkehoito

- Ikääntyneen vammaisen hoitotyö

- Yhteisöllinen ja moniammatillinen toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä


Kotisairaanhoito

- Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten tukeminen ja palveluohjaaminen

- Kuntouttava hoitotyö ja hyvinvointiteknologia

- Elämän loppuvaiheen hoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Opetus ajoittuu keväälle 2023.

Oppimateriaalit

Peruskirjat ovat:
Kelo ym. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö
Hallikainen ym. Muistisairaan hoidon hyvät käytännöt
Saarto ym. Palliatiivisen hoidon hyvät käytännöt

Kirjojen lisäksi Moodle-ympäristössä on linkattu ajankohtaisia laatu- ja hoitosuosituksia ym. hyödyllistä luettavaa.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan kontaktiopetuksena Kemin kampuksella ja Zoomissa.

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolo-velvoite on: 100% kontaktiopetus (kampuksella tai etänä), työpajat ja simulaatiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät tavallisimmat geriatriset sairaudet ja niiden lääkehoidon sekä hoitosuositukset.

Tiedät terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä sekä ohjatusti
suunnittelet ja toteutat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä lääkkeetöntä hoitoa ikääntyneiden erityispiirteet huomioiden.

Osaat opetuksen ja ohjauksen menetelmiä ikääntyneiden hoitotyössä.

Tiedät sähköisten palveluiden käytön mahdollisuuden.

Tiedät ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä.

Tiedät hyvinvointiteknologian mahdollisuuksista gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Tiedät elämän loppuvaiheen hoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat perustellen tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisen hoitotyön menetelmiä tavallisimpien geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.

Sovellat terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja suunnittelet toteutat ja ohjatusti arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ikääntyneiden hoitotyössä.

Valitset ikääntyneen hoitotyön tilanteisiin soveltuvia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä.

Osaat soveltaa tarkoituksen mukaisesti sähköisen ohjauksen menetelmiä.

Sovellat ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä sekä ohjaat tukipalveluihin liittyvissä asioissa

Osaat ammatillisen ja hoidollisen vuorovaikutuksen ikääntyneen asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa.

Osaat hyödyntää hyvinvointiteknologiaa gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä

Sovellat elämän loppuvaiheen hoitotyötä ja hyödynnät ohjattuna sen menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä yhteistyössä omaisen kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit kansallisia tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja eettisiä hoitotyön menetelmiä. Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa geriatristen sairauksien hoidossa ja niiden lääkehoidossa.

Arvioit terveyden ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä ja innovatiivisesti suunnittelet, toteutat ja arvioit terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita ja ehdotat uusia ratkaisuja ikääntyneiden hoitotyössä.

Arvioit ikääntyneiden hoitotyössä ja omahoidon tukemisessa käytettyjä ohjauksen ja opetuksen menetelmiä ja ehdotat uusia asiakaslähtöisiä sähköisen ohjauksen ja opetuksen toteutustapoja.

Arvioit ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistämisen periaatteita ja menetelmiä hoitotyön eri toimintaympäristöissä moniammatillisesti.

Arvioit ja vertailet saattohoitotyön menetelmiä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän ja omaisen kanssa hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Arvioit ja vertailet hyvinvointiteknologian hyödyntämisestä gerontologisen hoitotyön eri toimintaympäristöissä.

Analysoit kansainvälistä ja monitieteistä tutkittua tietoa sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön suosituksia.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

15.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Marita Turulin
 • Anu Kinnunen
Vastuuhenkilö

Marita Turulin

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet ja teemat
- Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen.
- Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
- Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
- Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
- Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Sisältö

Teemat ja keskeiset sisällöt:
- Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Erilaiset johtamistyylit
- Terveydenhuollon muutosprosessit
- Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
- Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
- Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
- Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
- Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
- Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
- Sisäinen yrittäjyys

Aika ja paikka

15.9.2022- 30.11.2022

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sähköisenä Moodlessa.
Esseessä käytetään omavalintaisia lähteitä.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu, tarvittaessa kurssin vetäjän tuki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu erilaisista osista ja voit edetä osiosta seuraavaan aina, kun olet läpäissyt kunkin osuuden lopussa olevan oppimistestin. Opintojakso suoritetaan loppuun opintojakson suoritusaikana. Opintojaksoon kuuluu myös itsenäisesti kirjoitettava essee.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet:
Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja ymmärrät sisäisen yrittäjyyden merkityksen. Osaat arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut. Ymmärrät sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää. Osaat koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti. Ymmärrät sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaat toimia muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Johtamistaidot sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Erilaiset johtamistyylit
Terveydenhuollon muutosprosessit
Työtehtävien priorisointi ja työryhmän tehtävät ja vastuut
Työyhteisöosaaminen: lähijohtaminen, työntekijä- ja yhteistyötaidot
Yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla
Julkinen ja yksityinen talousjärjestelmä sosiaali-, terveys ja liikunta- alalla
Yrittäjyys työmuotona ja tehtävänä terveysalalla
Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
Sisäinen yrittäjyys

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja osaat määritellä sisäisen yrittäjyyden.
Määrittelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Määrittelet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää.
Määrittelet asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tunnistat terveydenhuollon muutoksien merkitykset ja toimit muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kykenet johtamaan omaa toimintaasi ja sovellat sisäisen yrittäjyyden periaatteita.
Perustelet työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Sovellat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi oman alasi palvelujärjestelmiin.
Koordinoit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Tiedostat terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja toimit perustellen muutostilanteessa oman vastuusi mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenet johtamaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja kehität omaa sisäistä yrittäjyyttä.
Arvioit työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut.
Kehität sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yrittäjyyden osaamistasi monialaisiin palvelujärjestelmiin.
Toteutat ja arvioit asiakkaan kokonaishoidon vastuusi mukaisesti.
Arvioit terveydenhuollon muutoksien merkityksiä ja toimit muutostilanteessa kriittisesti oman vastuusi mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Johanna Frant
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Sinikka Johansson

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Harjoittelu kirurgiseen hoitotyöhön liittyvissä terveydenhuollon yksiköissä.
Aikajakso 9.1-12.2 2023.

Opetusmenetelmät

Opettaja tekee arviointikeskustelut yhdessä opiskelijan ja ohjaajan kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yhteistyö suunnitellusti ja säännöllisesti harjoittelupaikkoihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Sinikka Johanssoniin.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:

Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena:
- kliinisen hoitotyön taidot
- näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- opetus- ja ohjausosaaminen
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.
Perusteena hylätylle:
• opiskelija ei saavuta tyydyttävän tason kriteerejä harjoittelussaan

Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Hylätty (0)

-Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
Vastuuhenkilö

Johanna Frant

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Lisätietoja opiskelijoille

Suomeksi
Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Johanna Frantiin.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Moodle-alustalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:

Et osaa hoitaa eri ikäisiä kirurgisia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitoprosessiin osallistuvien kanssa.
Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Et osaa ohjattuna osallistua kirurgisen potilaan tutkimuksiin, hoitotyöhön ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 28.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Susanna Leskinen
 • Johanna Frant
 • Aija Lämsä
 • Hanne Luosujärvi
 • Kaisa Tarkiainen
 • Sirpa Orajärvi
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Sinikka Johansson

Opiskelijaryhmät
 • KA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Kykenet tunnistamaan ja ehkäisemään kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä jotka heikentävät terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä.
Osaat arvioida hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloittaa peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon sekä arvioida hoidon ja hoitotyön vaikuttavuutta.
Osaat tukea ohjaamalla ja opettamalla hoitoa tarvitsevaa potilasta ja tämän läheisiä.
Osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Sisältö

Sisätautipotilaan hoitotyö

- Keskeisimmät sisätaudit

- Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot

- Ihmisen anatomia ja fysiologia

- Verensiirtohoito


Kirurgisen potilaan hoitotyö

- Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet

- Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot

- Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö


Syöpäpotilaan hoitotyö

- Keskeisimmät syöpäsairaudet

- Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot sisältää palliatiivisen hoitotyön


Ravitsemus

- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä

- Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle

- Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Aika ja paikka

17.4-28.5 2023

Oppimateriaalit

-Ahonen O., Blek-Vehkaluoto M., Ekola S., Partamies S., Sulosaari & Uski-Tallqvist T. 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoitotyö. Soveltuvin osin. Kirja on myös verkkojulkaisuna.
-Iivanainen A., Jauhiainen M. & Syväoja P. 2012. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen. Soveltuvin osin.
-Kauppinen R. 2006. Sisätautien ytimessä tai Vauhkonen I. 2014. Sisätaudit.
-Soinila S.& Kaste M. (toim.) 2015 Neurologia. Saatavilla Duodecimin Oppiportti-palvelussa
-Leppäniemi A. 2018. Kirurgia. Soveltuvin osin.
-Karma A , Kinnunen T, Palovaara M, Perttunen J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö.
-Saano S & Taam-Ukkonen M. 2018. Päiväkirurgisen postoperatiivisen hoitotyön käsikirja.
-SPR verensiirto-ohjeistus. https://www.veripalvelu.fi/terveydenhuollonammattilaiset/verensiirrot/ohjeet
-Anttila J-P., Kanerva M.,Kuronen M., Kurvinen T., Lyytikäinen O., Rantala A.,Vuento R., Ylipalosaari P.2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Verkkojulkaisu.
- Lax-Santasalo, Riitta; Havulinna, Minna; Mikkola, Irma. Välinehuollon perusteet.
-Lääkehoidon käsikirja, Sanoma Pro.
-Muu opintojaksolla annettu/käsitelty materiaali, mm. Käypähoito-suositukset, Hoitotyön suositukset, JBI, Terveysportti ( mm. Anestesiahoitotyön käsikirja ) Spirium, Sairaanhoitaja-lehti, Pinsetti, Haava-lehti
-Skholen verkkomateriaali ja Oppiportin kurssit:itsenäinen opiskelu opintojakson aikana.
-Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät, työpajat ja simulaatiot, asiantuntijaluennot, työelämäyhteistyö, alumnit, tentit ja näytöt.
Täydentyy opintojakson aloituksen yhteydessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Alumni-/asiantuntija vierailut työpajoissa

Sisällön jaksotus

Teemat ja keskeiset sisällöt:
-Sisätautipotilaan hoitotyö
Keskeisimmät sisätaudit
Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot
Ihmisen anatomia ja fysiologia
Verensiirto
-Lääkehoito
-Kirurgisen potilaan hoitotyö
Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet
Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot
Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
-Syöpäpotilaan hoitotyö
Keskeisimmät syöpäsairaudet
Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot
-Ravitsemus
Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle
Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.

Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon.

Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.

Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Tunnistat säteilyturvallisuuden merkityksen potilaan hoidossa.

Tunnistat erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.

Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.

Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arvioit säteilyturvallisuuden merkityksen potilaan hoidossa.

Arvioit erilaisten digitaalisisten sovellusten ja ratkaisujen käytön sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.

Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.

Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.

Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arvioit ja suunnittelet säteilyturvallisuutta potilaan hoidossa.

Arvioit ja suunnittelet erilaisisten digitaalisten sovellusten ja ratkaisujen käytön sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo: luennot 80%, työpajat ja simulaatiot sekä näytöt 100%.
Sisätautien hoitotyön tentti: numeerinen arviointi 0-5
Syöpätautien hoitotyön testi/tehtävä:hyväksytty/hylätty
Kirurgisen hoitotyön tentti; numeerinen arviointi 0-5
Perioperatiivisen hoitotyön tentti; numeerinen arviointi 0-5
Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön näytöt hyväksytty/hylätty
Lääkehoidon tentti; numeerinen arviointi 0-5. Lääkehoidon tenttiin osallistuminen edellyttää tähän opintojaksoon sisältyvään lääkehoidon teoriaan/opetukseen osallistumisen 80%
Anatomian ja fysiologian itsenäiset tehtävät, joista toinen on numeerisesti arvoitava 0-5
Itsenäiset tehtävät Moodlessa: hyväksytty/täydennettävä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
Tyydyttävä
- Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
- Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
- Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon. Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
- Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
Hyvä
- Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
- Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
- Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
- Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Kiitettävä
- Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
- Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
- Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
- Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 07.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Mira Oinas-Mäenalanen
Vastuuhenkilö

Henna Kivipuro

Opiskelijaryhmät
 • K72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet

Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistämisen harjoittelu

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat toteuttaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa suositusten mukaisesti.
Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä.
Osaat arvioida kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen. Osaat toteuttaa perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa.
Osaat kirjata tietoturvallisesti keskeiset asiat eri terveystarkastusten sisällöistä eettisesti ja luotettavasti asiakkaan yksilölliset tekijät huomioiden.
Osaat rokotustekniikan ja rokottaa rokotusohjelman mukaisesti.
Osaat perussairasvastaanottotoiminnan.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja ympäristöä.
Osaat toteuttaa kouluyhteisön- ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.Työikäisen terveyden edistämisen harjoittelu

Osaat käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaat käyttää digitaalisia menetelmiä innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti työssäsi.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä.
Osaat toimia työryhmän vastuuhenkilönä ja ohjata sen toimintaa.
Osaat tunnistaa ja tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita ja erilaisia perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Osaat toimia moniammatillisessa työyhteisöissä ja verkostoissa.
Osaat toteuttaa työterveyspainotteista sairaanhoito/ avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa. Osaat toimia yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat noudattaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.
Osaat toteuttaa matkailijan terveysneuvontaa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Viikot 8-18 (poislukien vko 10, jos koulu-th harjoittelu ajoittuu tuolle ajankohdalle, siinä tapauksessa toteutuu itsenäisen opiskelun viikkona).
Harjoitusviikot voivat tarkentua loppuvuodesta 2022.
TH-kehittämistehtävän toteutukset ajoittuvat harjoittelun kanssa samaan aikaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistämisen harjoittelu

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat toteuttaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa suositusten mukaisesti.
Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä.
Osaat arvioida kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Osaat toteuttaa perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa.
Osaat kirjata tietoturvallisesti keskeiset asiat eri terveystarkastusten sisällöistä eettisesti ja luotettavasti asiakkaan yksilölliset tekijät huomioiden.
Osaat rokotustekniikan ja rokottaa rokotusohjelman mukaisesti.
Osaat perussairasvastaanottotoiminnan.
Osaat ylläpitää ja edistää yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja ympäristöä.
Osaat toteuttaa kouluyhteisön- ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvua ja kehityksen seurantaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Et osaat toteuttaa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa suositusten mukaisesti.
Et osaa tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Et osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä.
Et osaat arvioida kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen.
Et osaa toteuttaa perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa.
Et osaa kirjata tietoturvallisesti keskeisiä asioita eri terveystarkastusten sisällöistä eettisesti ja luotettavasti asiakkaan yksilölliset tekijät huomioiden.
Et osaa rokotustekniikkaa ja rokottaa rokotusohjelman mukaisesti.
Et osaa perussairasvastaanottotoimintaa.
Et osaa ylläpitää ja edistää yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja ympäristöä.
Et osaa toteuttaa kouluyhteisön- ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointia yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa


Työikäisen terveyden edistämisen harjoittelu

Hyväksytty:

Osaat käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat käyttää digitaalisia menetelmiä innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti työssäsi.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä.
Osaat toimia työryhmän vastuuhenkilönä ja ohjata sen toimintaa.
Osaat tunnistaa ja tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita ja erilaisia perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Osaat toimia moniammatillisessa työyhteisöissä ja verkostoissa.
Osaat toteuttaa työterveyspainotteista sairaanhoito/ avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa.
Osaat toimia yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat noudattaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.
Osaat toteuttaa matkailijan terveysneuvontaa.

Hylätty:

Et osaa käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Et osaa käyttää digitaalisia menetelmiä innovatiivisesti ja asiakaslähtöisesti työssäsi.
Et osaa edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä.
Et osaa toimia työryhmän vastuuhenkilönä ja ohjata sen toimintaa.
Et osaa tunnistaa ja tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita ja erilaisia perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Et osaa arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Et osaa toimia moniammatillisessa työyhteisöissä ja verkostoissa.
Et osaa toteuttaa työterveyspainotteista sairaanhoito/ avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa.
Et osaa toimia yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Et osaa ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia tai hallitse ensiapua.
Et osaa tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Et osaa noudattaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.
Et osaa toteuttaa matkailijan terveysneuvontaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu arvioidaan Hyväksytty (H) - Hylätty (0)
Hyväksytty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.
- Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.
- Harjoittelutehtävien palauttaminen harjoittelun sovitun aikataulun mukaisesti.
- Ohjauskeskustelut ja arvioinnit sovitun käytännön mukaisesti.
- Vastuullinen ja potilasturvallinen toiminta harjoitteluyksikössä.
- Harjoittelukohtaisten osaamistavoitteiden laatiminen ja niiden arviointi.
Hylätty:
- Työyksikön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
- Harjoittelutehtävien ja dokumenttinen palauttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti
- Ohjaus- ja arviointikeskustelujen laiminlyöminen
- Ei toimi hoitotyössä vastuullisesti ja potilasturvallisesti.
- Ei kykene vastaanottamaan ohjausta.
- Ei saavuta harjoitteluun laadittuja tavoitteita

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 23.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 21.11.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Helena Kari
 • Hoitotyö TH X1, Kemi AMK
Vastuuhenkilö

Helena Kari

Opiskelijaryhmät
 • K72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja.
Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistaa osallisuutta.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja.
Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistat osallisuutta.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.

Hylätty:

Et osaa kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä.
Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa.
Et osaa vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja.
Et osaa käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Et osaa tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Et osaa toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa tai syventää rokotusosaamistasi.
Et osaa ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Et osaa arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä tai tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä tai ohjata hoitoon tarvittaessa.
Et osaa synnytyksen hoitoa ja toimia äkillisessä synnytyksessä.
Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta tai vahvistaa osallisuutta.
Et osaa kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä tai tukea terveyttä edistäviä valintoja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Henna Kivipuro
 • Helena Kari
 • Hoitotyö TH X1, Kemi AMK
 • Kaisu Vinkki
 • Hanne Luosujärvi
Vastuuhenkilö

Helena Kari

Opiskelijaryhmät
 • K72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja.
Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.

Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.

Osaat suunnittella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistat osallisuutta.
Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin.
Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa. Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat selvittää koulun terveystiedon opetuksen sisällöt eri-ikäisille ja osallistua opetuksen yhteissuunnitteluun sekä toteutukseen.
Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa.
Osaat tukea erityisen tuen tarpeessa ja syrjäytymisen riskissä olevia asiakkaita.

Sisältö

Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö

- Lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonta ja ohjaus sekä isyyden tunnustaminen
- Raskauden riskitekijät ja niiden tunnistaminen sekä hoitoonohjaus, erityisen tuen ja seurannan tarve
- Varhainen vuorovaikutus ja tuki
- Imetysohjaus

Lapsiperheen terveydenhoitajatyö

- Lapsen terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen
- Perheen voimavarojen tukeminen, vanhempien terveys ja hyvinvointi ja monikulttuurinen terveydenhoitajatyö
- Varhainen avoin yhteistyö, huolen puheeksi ottaminen

Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö

- Kouluikäisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Oppilas- ja opiskelijahuolto ja monitoimijainen yhteistyö
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen
- Syrjäytyminen, syrjäytymisen riskit ja indikaattorit  

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Annetaan opintojaksolla

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Seminaarit/webinaarit
Ryhmätyöskentely
Case-työskentely
Skhole
Työpaja- ja kädentaitoharjoitukset, simulaatiot
Itsenäinen työskentely ja tiedonhaku

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiantuntijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Alkutentit: äitiysneuvola & lastenneuvola
Terveydenhoitotyön tentit: äitiys- ja lastenneuvola, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö
Skhole-tentti: Lastenpsykiatria
Uusinnat Exam-tenttiakvaariossa tai sovitusti

Sisällön jaksotus

Äitiys- ja lastenneuvolatyön opinnot viikoilla 31-36
Kouluikäsen ja nuoren terveydenhoitotyön opinnot viikoilla 46-51

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kartoittaa ja tunnistaa joitakin lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit.
Osaat tunnistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää joitakin terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat kuvata keinoja, joilla arvioidaan odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat keskeiset raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat toteuttaa rokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti lasten, kouluikäisten ja nuorten kohdalla.

Osaat kuvata keinoja, joilla ohjataan ja tuetaan asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat tunnistaa kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeimpiä terveydellisiä vaatimuksia sekä osaat kuvata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehityksen seurantaa tästä näkökulmasta.
Tunnistat terveysalan asiantuntijan roolin oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta opetuksen yhteissuunnitteluun sekä toteutukseen. Tunnistat terveysalan asiantuntijan roolin oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat toteuttaa rokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti lasten, kouluikäisten ja nuorten kohdalla syventäen omaa osaamistasi.

Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit.
Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja asiakaslähtöisesti ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää perustellusti ja soveltaen terveyden edistämisen työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden ja perheiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat vastuullinen toteuttaa rokotuksia kansallisen rokotusohjelman mukaisesti lasten, kouluikäisten ja nuorten kohdalla syventäen omaa osaamistasi.

Osaat perustellusti valita keinoja, joilla ohjaat ja tuet asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat perustellen arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat aloitteellisesti toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja työskentelyyn
80% läsnäolo luennoilla ja 100% seminaareissa ja työpajoissa
Tehtävät hyväksyty - täydennettävä
Tentit T1 - K 5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 25.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Aija Lämsä
Vastuuhenkilö

Aija Lämsä

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72H23K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, kevät 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä A
 • Harjoitusryhmä B

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Osaat kuvata turvallisen lääkehoitoprosessin sekä lääkehoidon ja farmakologian perusteet ja hallitset lääkelaskennan.
Tiedät sairaanhoitajalta vaadittavan lääkehoito-osaamisen keskeiset osa-alueet.
Osaat toimia lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Sisältö

Lääkehoidon ja farmakologian perusteet

Enteraalisen ja parenteraalisen lääkehoidon toteutuksen perusteet

Injektioiden annon perusteet (ihonalaiskudokseen ja lihakseen)

Lääkelaskenta

Aika ja paikka

1.3.2023- 25.5.2023 Kemin kampus

Oppimateriaalit

Suomeksi
Saano S. & Taam-Ukkonen M. (2020) Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. (Osa I)

Pussinen A-M. , Somerharju L. & Hannula J. (2017) Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin. Edita.

Nikkola R., Nurkka N. & Paloposki S. (2021) Annos oivallusta. Harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro. (myös e-kirjana)

Materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, itsenäiset tehtävät, luennot kampuksella ja etänä, Oppiportin kurssit, tentit.
Vaaditaan vähintään 80 % läsnäolo opetuksissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon tentti 24.4 B-ryhmä ja 25.4. A-ryhmä
Lääkelaskennan tentti 24.4 B-ryhmä ja 25.4. A-ryhmä
Lääkelaskennan uusintatentti 12.5.
Lääkehoidon uusintatentti 22.5

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit ohjatusti lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat ohjatusti toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat ohjatusti antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit pääosin itsenäisesti vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja nimeät lääkehoitoprosessin vaiheet.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä näyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen näyttöön perustuen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti lääkehoitoprosessin eri vaiheissa huomioiden potilaan yksilölliset tarpeet ja arvioit toimintaasi lääkehoitoprosessissa.
Hallitset lääkelaskennan.
Toimit lääkehoidon prosessin aikana aseptisesti ja turvallisesti.
Osaat toteuttaa lääkkeenannon luonnollista reittiä ja perustella toimintaasinäyttöön perustuen.
Osaat antaa injektion ihon alle ja olkavarren lihakseen ja perustella toimintaasi näyttöön perustuen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 14.05.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimipaikat.

Oppimateriaalit

Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä kurssilla käyty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija:
- analysoi ja tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden kokonaisvaltaisessa edistämisessä
- osaa selittää keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja osaa kuvata niitä koskevat hoitotyön periaatteet ja – hoitosuositukset sekä palvelu- ja hoitojärjestelmät eri toimintaympäristöissä asiakkaan elämänhallinnan näkökulmasta
- arvioi mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin
- on osallisena tiimityössä eri hoitomuotoja valittaessa ja toteutettaessa yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perehtyy lääkehoitoon ja muihin kuntoutumis- ja hoitomenetelmiin.
- osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa eri toimintaympäristöissä asiakkaiden psyykkistä eheytymistä tukien kollegiaalisesti
- on avoin erilaisissa kohtaamisissa syntyville omille tunteille ja kokemuksille ja keskustelee niistä hoitavan tiimin kanssa
- käyttää työnohjausta ja työyhteisön tukea, vertaisarviointia sekä palautteita ammatillisessa kehittymisessään analysoiden omia persoonallisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan hoitosuhdetyöskentelyssä ja työhyvinvoinnin edistämisessä
- noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan

Kansainvälisyys

Sovittava ohjaavan opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava ohjaavan opettajan kanssa erikseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Pipsa Viléniin.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty

Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Hyväksytty/ hylätty
Itsearviointi, ohjaajien arviointi ja dialoginen palautekeskustelu.

Arvioinnin osaamisalueet:
Opiskelijan oppimisprosessi
- Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla.
Eettinen osaaminen
- Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
- Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö.
Opetus- ja ohjausosaaminen
- Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.
Päätöksenteko-osaaminen
- Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.
Hoitotyön kliininen osaaminen
- Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien käyttäminen ja hoitosuhdetyöskentely.
Hylätyn harjoittelun kriteerit
- Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:
Ammatilliset valmiudet
eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
Yhteistyökykyisyys
yhteistyötaidoissa puutteita
hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
epäkollegiaalinen toiminta
oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa
Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
harjoittelun suunnittelemattomuus
oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
työelämätaidoissa puutteita

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kesä 2023
Mielenterveys- päihde- ja riippuvuuksien hoitotyön toimipaikat

Oppimateriaalit

Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä kurssilla käyty materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija:
- analysoi ja tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden kokonaisvaltaisessa edistämisessä
- osaa selittää keskeisimmät mielenterveys- ja päihdeongelmat ja osaa kuvata niitä koskevat hoitotyön periaatteet ja – hoitosuositukset sekä palvelu- ja hoitojärjestelmät eri toimintaympäristöissä asiakkaan elämänhallinnan näkökulmasta
- arvioi mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin
- on osallisena tiimityössä eri hoitomuotoja valittaessa ja toteutettaessa yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla sekä perehtyy lääkehoitoon ja muihin kuntoutumis- ja hoitomenetelmiin.
- osaa toimia dialogisessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa eri toimintaympäristöissä asiakkaiden psyykkistä eheytymistä tukien kollegiaalisesti
- on avoin erilaisissa kohtaamisissa syntyville omille tunteille ja kokemuksille ja keskustelee niistä hoitavan tiimin kanssa
- käyttää työnohjausta ja työyhteisön tukea, vertaisarviointia sekä palautteita ammatillisessa kehittymisessään analysoiden omia persoonallisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan hoitosuhdetyöskentelyssä ja työhyvinvoinnin edistämisessä
- noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan

Kansainvälisyys

Sovittava ohjaavan opettajan kanssa erikseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava ohjaavan opettajan kanssa erikseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arvioinnin osaamisalueet:
Opiskelijan oppimisprosessi
- Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla.
Eettinen osaaminen
- Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä
Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
- Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö.
Opetus- ja ohjausosaaminen
- Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.
Päätöksenteko-osaaminen
- Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.
Hoitotyön kliininen osaaminen
- Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien käyttäminen ja hoitosuhdetyöskentely.

Lisätietoja opiskelijoille

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole asiasta ensin yhteydessä Pipsa Viléniin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Osaat tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Osaat hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita ja ymmärrät mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuuden.
Osaat arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Osaat ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Osaat toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty

Et osaa tunnistaa positiivisen mielenterveyden elementtejä ihmisen elämänkerronnassa ja terveyden edistämisessä.
Et osaa tunnistaa keskeisimpiä mielenterveys-, riippuvuus- ja päihdeongelmia.
Et osaa hyödyntää hoitosuosituksia ja hoitotyön periaatteita, tai ymmärrä mielenterveys- ja päihdehoitotyön palvelujärjestelmän verkostomaisuutta.
Et osaa arvioida mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden käytön vaikutusta ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
Et osaa ohjatusti osallistua tiimityöskentelyyn työyhteisön jäsenenä toteutettaessa eri hoitomuotoja.
Et osaa toimia dialogisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Et osaa käyttää työyhteisön tukea, vertaisarviointia ja palautteita oman ammatillisen kasvun edistämisessä.
Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi
Hyväksytty/ hylätty
Itsearviointi, ohjaajien arviointi ja dialoginen palautekeskustelu
Workseed sähköinen työkirja

Hylätty (0)

Hylätyn harjoittelun kriteerit
- Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:
Ammatilliset valmiudet
eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
Yhteistyökykyisyys
yhteistyötaidoissa puutteita
hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
epäkollegiaalinen toiminta
oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa
Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet
motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
harjoittelun suunnittelemattomuus
oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
työelämätaidoissa puutteita

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.08.2022

Ajoitus

16.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Marita Turulin
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Henna Kivipuro

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä.
Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.
Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.
Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Sisältö

Opinnäytetyön suunnitelmavaihe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tyydyttävästi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä.

Kykenet tyydyttävästi luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Osaat tyydyttävästi hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaat tyydyttävästi raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyvin soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä.

Kykenet hyvin luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Osaat hyvin hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaat hyvin raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kiitettävästi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä.

Kykenet kiitettävästi luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Osaat kiitettävästi hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaat kiitettävästi raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.02.2023

Ajoitus

03.02.2023 - 13.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Henna Holopainen
 • Helena Kari
Vastuuhenkilö

Helena Kari

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden.
Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä. Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen.
Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle.
Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet.
Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita. 
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö

Perheen hoitotyö

Raskaus ja synnytys

Lapsen ja nuoren hoitotyö

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Ihme & Rainto. 2015. Naisen terveys. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Edita.
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Storvik-Sydänmaa & Tervajärvi & Hammar 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro.
Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto ja Äimälä. 2017. Kätilötyö. Edita.
Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Hakulinen, Otronen & Kuronen (toim.) 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135535/Ohjaus%20242017%20netti%2020.3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Klemetti & Raussi-Lehto 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL, opas 33. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Malm & Ellfolk 2016. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132(19):1781-9. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2016/19/duo13323
Lastenneuvolakäsikirja. THL. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen ja Laatikainen: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135858/URN_ISBN_978-952-302-964-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hoitotyön suositukset: www.hotus.fi
Käypähoitosuositukset www.kaypahoito.fi
www.skhole.fi (lääketieteen osuus)

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät, opetus, seminaarit, taitopajat, ja tentit.
Jatkuva ohjaus ja palaute.
Seminaarityöskentely (hyväksytty-hylätty), läsnäolo 80%
Työpajat (hyväksytty-hylätty), läsnäolo100%

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Raskaus ja synnytys skholetentti
Lastentaudit skholetentti
Hoitotyön tentti opintojakson päätteeksi
Uusintamahdollisuus Examissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.

Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet

Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen osana perheen hoitotyötä.

Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa.

Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheiden hoitotyön erityispiirteet.

Tiedät keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja tiedät digitaalisten terveyspalveluiden käyttöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.

Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.

Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa.

Osaat selittää seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.

Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet.

Osaat ohjatusti soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.

Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Osaat tulkita ja vertailla perheentukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen
kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle.

Osaat perustella seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen.

Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen.

Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa.

Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Osaat pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:

-Taitopajat (hyväksytty-hylätty), läsnäolo100%

Osaamisen arviointi:

-Seminaaritehtävät (hyväksytty/hylätty)
-Skholetentit (hyväksytty/hylätty)
-Hoitotyön tentti (hyl) T1-K5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä1
Hyvä3
Kiitettävä5
Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä.
Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä.
Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet
Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet
Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.
Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet
Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan
Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa
Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa
Osaat tulkita ja vertailla perheen
tukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle
Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen
vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.
Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen
Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön erityispiirteet
Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet
Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa


Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Henna Holopainen
 • Helena Kari
Vastuuhenkilö

Helena Kari

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa perheen terveyttä edistävää ja voimavaralähtöistä näyttöön perustuvaa hoitotyötä kulttuuritaustat huomioiden.
Ymmärrät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä. Ymmärrät raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun.
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen.
Ymmärrät kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle.
Ymmärrät perheen tuen merkityksen vanhemmuudessa ja lapsiperheen arjessa.
Tiedät sairaan lapsen, nuoren ja perheen hoidon pääperiaatteet.
Sovellat tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä. Tunnistat erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten hoitotyön tarpeita. 
Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Sisältö

Perheen hoitotyö

Raskaus ja synnytys

Lapsen ja nuoren hoitotyö

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Ihme & Rainto. 2015. Naisen terveys. Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävä hoitotyö. Edita.
Botha & Ryttyläinen-Korhonen. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Storvik-Sydänmaa & Tervajärvi & Hammar 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Sanoma Pro.
Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.
Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto ja Äimälä. 2017. Kätilötyö. Edita.
Klemetti & Hakulinen-Viitanen. 2013. Äitiysneuvolaopas. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110521/THL_OPA2013_029_verkko.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Hakulinen, Otronen & Kuronen (toim.) 2017. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135535/Ohjaus%20242017%20netti%2020.3.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Klemetti & Raussi-Lehto 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. THL, opas 33. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Malm & Ellfolk 2016. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 132(19):1781-9. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2016/19/duo13323
Lastenneuvolakäsikirja. THL. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
Mäki, Wikström, Hakulinen-Viitanen ja Laatikainen: Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhuollossa. THL. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135858/URN_ISBN_978-952-302-964-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Hoitotyön suositukset: www.hotus.fi
Käypähoitosuositukset www.kaypahoito.fi
www.skhole.fi (lääketieteen osuus)

Opetusmenetelmät

Oppimistehtävät, opetus, seminaarit, taitopajat, ja tentit.
Jatkuva ohjaus ja palaute.
Seminaarityöskentely (hyväksytty-hylätty), läsnäolo 80%
Työpajat (hyväksytty-hylätty), läsnäolo100%

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Raskaus ja synnytys skholetentti
Lastentaudit skholetentti
Hoitotyön tentti opintojakson päätteeksi
Uusintamahdollisuus Examissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.

Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet

Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden merkityksen osana perheen hoitotyötä.

Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa.

Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.

Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheiden hoitotyön erityispiirteet.

Tiedät keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Tiedät seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja tiedät digitaalisten terveyspalveluiden käyttöstä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet.

Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.

Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa.

Osaat selittää seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.

Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet.

Osaat ohjatusti soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä kulttuuritaustat huomioiden.

Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.

Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Osaat tulkita ja vertailla perheentukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen
kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle.

Osaat perustella seksuaalisuuden, seksuaali- ja lisääntymisterveyden osana perheen hoitotyötä.

Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen.

Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen.

Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa.

Osaat soveltaa tietoja keskeisimmistä lasten/nuorten pitkäaikaisista sairauksista hoitotyössä.

Osaat pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden perheen hoitotyössä ja osaat soveltaa digitaalisten terveyspalveluiden käyttöä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen arviointi:

-Taitopajat (hyväksytty-hylätty), läsnäolo100%

Osaamisen arviointi:

-Seminaaritehtävät (hyväksytty/hylätty)
-Skholetentit (hyväksytty/hylätty)
-Hoitotyön tentti (hyl) T1-K5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä1
Hyvä3
Kiitettävä5
Tiedät näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä.
Osaat soveltaa ja määritelellä näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä.
Osaat tulkita ja vertailla näyttöön perustuvia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä voimavaralähtöisiä menetelmiä perheen hoitotyössä
Tiedät lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet
Osaat määritellä ja soveltaa lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueet
Osaat tulkita ja vertailla lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen osa-alueita hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.
Tiedät normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan sekä sairaalan ulkopuolisen synnytyksen perusteet
Osaat selittää normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan.
Tiedät sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.
Osaat arvioida normaalin raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan seurannan
Perustelet sairaalan ulkopuolisen synnytyksen erityispiirteet.

Tiedät keskeiset tukemisen menetelmät perheiden vanhemmuuteen kasvussa
Osaat selittää perheen tukemisen menetelmiä ja niiden merkityksen vanhemmuuteen kasvussa
Osaat tulkita ja vertailla perheen
tukemisen menetelmiä ja niiden merkitystä vanhemmuuteen kasvussa sekä tulkita perheen muutosten ja kriisien tuomia haasteita vanhemmuudelle
Tiedät perusteet kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Osaat selittää kiintymyssuhteen ja varhaisen
vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Tiedät varhaisen avoimen yhteistyön periaatteet.
Osaat tulkita ja vertailla kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisen merkityksen. Osaat perustella varhaisen avoimen yhteistyön merkityksen hoitotyössä moniammatillisuutta hyödyntäen
Tiedät sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön erityispiirteet
Osaat selittää sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet
Osaat tulkita ja vertailla asiakaslähtöisesti sairaan ja erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön erityispiirteet, hyödyntäen ajankohtaista tietoa


Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.02.2023

Ajoitus

16.02.2023 - 16.04.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Helena Kari
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Kaisa Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Aika ja paikka

Harjoitteluviikot 11-15/2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Et osaa huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Et osaa ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Et ymmärrä monialaisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden hyvinvoinnille.
Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Et osaa käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Et osaa noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Eija Kehus
Vastuuhenkilö

Eija Kehus

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Lisätietoja opiskelijoille

Moodlen työtilasta Harjoittelu omassa työssä tai kesäharjoittelu löytyy tiedot kesäharjoitteluun liittyen. Kirjautumisavain on omatyö.
Kesällä 2023 ohjaajana toimii Eija Kehus. Ota yhteys ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Osaat huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Osaat ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Ymmärrät monialaisen yhteistyön merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.
Osaat toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Osaat noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Hylätty:

Et osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden hoitotyötä käyttäen näyttöön perustuvaa, terveyttä edistävää ja voimavaroja lisäävää tietoa.
Et osaa huomioida hoitotyössäsi lasten, nuorten ja perheiden sekä päivystys- ja vastaanottohoitotyön erityispiirteet.
Et osaa ohjata ja tukea potilaita ja asiakkaita yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä.
Et ymmärrä monialaisen yhteistyön merkitystä asiakkaiden hyvinvoinnille.
Et osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä.
Et osaa käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja harjoitteluympäristössäsi.
Et osaa noudattaa tietojen luomisessa, käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuoja- ja turvallisuusvaatimuksia sekä niitä ohjaavia säädöksiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Mira Oinas-Mäenalanen
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Mira Oinas-Mäenalanen

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnissa sekä päätöksenteossa.
Osaat toteuttaa eri-ikäisten päivystys- ja vastaanottohoitotyötä osana moniammatillista työryhmää.
Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä sekä tehdä tarvittavat johtopäätökset.
Osaat ohjata ja tukea potilasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä. Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Sisältö

Päivystyshoitotyön erityispiirteet

- Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi

- Keskeiset kliiniset tutkimukset ja hoitotoimenpiteet


Vastaanottohoitotyön erityispiirteet

- Omahoidon ohjaus ja tukeminen

- Vastaanottohoitotyö eri toimintaympäristöissä

Aika ja paikka

Kemin kampus sekä etäopetus, kevät 2023

Oppimateriaalit

Hoidon tarpeen arviointi materiaali: Toinen seuraavista oppikirjoista:
Syväoja P & Äijälä O. 2009. Hoidon tarpeen arviointi Kosonen A ym. 2016. Oireista työdiagnoosiin.
Valviran artikkeli hoidon tarpeen arvioinnista: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-
ammatinharjoittaminen/hoidon_tarpeen_arviointi
Jalanko H. 2017. Kuume lapsella. Lääkärikirja Duodecim.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl k00437
Jalanko H. 2019. Korvatulehdus lapsella. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto. Saatavana:
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dl k00432
Käypähoito-ohjeet:
Virtsatieinfektiot
Akuutin kystiitin puhelinhaastattelu-lomake: https://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi10050a.pdf
) Nielutulehdus (ks. Erityisesti McIsaak-oirepisteytys) Välikorvatulehdus
Alaselkäkipu
THL:n päivittyvät korona-ohjeet: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-
ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-
o/koronavirus-covid-19/toimenpideohje-epailtaessa- koronaviruksen-covid-19-aiheuttamaa-infektiota
Terveysportti, Duodecimin lääketietokanta

TENTTIKIRJALLISUUS
Markku Kuisma ym. 2013. Ensihoito. Sivut 92-100 (potilaan vastaanottaminen päivystyksessä), 137-146 (EKG –perusteet ja tulkinta ad. sydäninfarktin paikantaminen),188-190 (elektrolyyttimääritykset), 223- 255 (lääkehoito ensihoidossa),356-372 (rytmihäiriöt), 562-585 (myrkytykset). Suluissa aiheet, joiden avulla voi käyttää myös uudempaa painosta.
Kosonen A., Saikko S., Alanen P. ym.2016. Oireista työdiagnoosiin. Sivut 63-203, 232-234
Terveysportti
www.terveysportti.fi:
Astmaan sairastuneen henkilön ohjauksen sisältö, pef-ohjaus
Astman akuuttihoito
Diabeteksen hoidon tavoitteet ja seuranta, diabeetikon hypoglykemia
Flunssapotilaan ohjaus
Verenpainepotilaan hoidon seuranta
Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
Oppiportti
Lasten hätätilanteet ja elvytys-verkkokurssi
SKHOLE-LUENNOT
Verenpainetauti 1 ja 2
Sydän- ja verisuonisairaudet 1 ja 2
Diabetes 1,2,3
Aivoverenkiertohäiriöt 1,2
Keuhkosairaudet; astma, copd, keuhkojen bakteeritulehdukset
Nuhakuume ja influenssa
Otiitti ja sinuiitti
Alaselkäkipu
Lait:
Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170583?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=p%C3%A4ivystys
Asiantuntijatyöryhmien suositukset:
Asiantuntijaryhmän suositus vieritesti https://www.labquality.fi/vieritestisuositus/
Hotus:
Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon -hoitosuositushttps://www.hotus.fi/potilaan-ohjaus-laboratorionaytteenottoon-hoitosuositus/
Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen –hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf
Äkillisesti kuolleen henkilö läheisten tukeminen-hoitosuositus https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/akillisestikuollut-hs.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko- ja itsenäisenä opiskeluna sekä ryhmätyöskentelynä.
Oppimistehtävät: alkutentti, casetehtävät, Oppiportin verkkokursseja, HTA-harjoitukset, tentti
Oppimisen ohjaus moodlessa ja Zoom- yhteyden avulla ryhmäohjauksina
Palaute: suullinen palaute työpajoissa / webinaarissa, Moodlen verkkotentin palaute
Oppimisympäristöt: Moodle, Zoom, luokkahuone, Lapin AMK kirjasto
Läsnäolo: Opintojakson aloitus, case-seminaarit, HTA-harjoitukset 100 %

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Campus One Line Sairaanhoitajan vastaanottotyö ja ohjaustoiminta 5 op ja opintojakson tentin suorittaminen hyväksytysti. Ilmoittautuminen opintojaksolle Pepissä ja ilmoitus opettajille vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat arvioida ohjatusti potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja tunnistat roolisi osana moniammatillista työryhmää.

Osaat ohjatusti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.

Tiedät valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia.

Tiedät erilaisia ohjauksen menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.

Tiedät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tiedät käytössä olevia sosiaali- ja tereysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat arvioida potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa ja toimit osana moniammatillista työryhmää.

Osaat valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä johtopäätöksiä.

Osaat hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.

Osaat ohjata ja tukea potilasta omahoidossa ja terveyden edistämisessä hyödyntäen erilaisia menetelmiä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.

Ymmärrät pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyden päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat arvioida itsenäisesi potilaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä päätöksentekoa osana moniammatillista työryhmää.

Osaat itsenäisesti valmistella ja ohjata potilaan kliinisiin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja tehdä tarvittavat johtopäätökset.

Osaat kriittisesti hyödyntää valtakunnallisia päivystys- ja vastaanottohoitotyön ohjeistuksia ja suosituksia hoitotyössä.

Osaat ohjata ja tukea asiakasta yksilöllisesti omahoidossa ja terveyden edistämisessä erilaissa toimintaympäristöissä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä.

Analysoit pohjoisen alueen ja etäisyyksien yhteyttä päivystys- ja vastaanottohoitotyössä ja osaat arvioiden käyttää sosiaali- ja terveysalan digitaalisia palveluja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Alkutentti 60% oikein hyväksytty
Casetehtävät hyväksytty-täydennettävä
Oppiportista osoitetut verkkokurssit hyväksytty-hylätty
Tentti 0-5
Läsnäolo seminaareissa 100%

Ilmoittautumisaika

26.09.2022 - 11.12.2022

Ajoitus

12.12.2022 - 17.02.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Susanna Leskinen
 • Johanna Frant
 • Marianne Karttunen
 • Aija Lämsä
 • Hanne Luosujärvi
 • Sirpa Orajärvi
 • Sinikka Johansson
Vastuuhenkilö

Sirpa Orajärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA72H22K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat selittää erilaisia hoito- ja palveluketjuja sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä.
Osaat kuvata yleisimpien sisätautien, kirurgisten, syöpätautien ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Osaat määritellä potilaan hoitotyön tarvetta yhdistäen ja hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa.
Osaat hyödyntää kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisiä diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä osana potilaan kokonaishoitoa.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista, luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa. Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Sisältö

Hoito- ja palveluketjut

- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa

- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä

- Digitaaliset ratkaisut terveyspalveluissa ja niiden erityispiirteet


Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi

- Hoitosuhdetyöskentely

- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko

- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen

- Auttamiskeinot ja ohjaus akuutissa kriisissä


Kliininen hoitotyö

- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta

- Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja riippuvuus ilmiönä

- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa

- Hoitoelvytys

- Lääkehoito ja farmakologia

- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Oppimateriaalit

Verkkomateriaalit erikseen osoitetuin osin: Skhole, Oppiportti, Hoitotyön suositukset (Hotus) ja JBI, Terveysportti, Sairaanhoitajan ja lääkärin tietokannat, Käypä-hoito suositukset (soveltuvin osin),

Alanen ym. 2016. Oireista työdiagnoosiin. Ensihoitopotilaan tutkiminen ja arviointi (löytyy e-kirjana) tai Alahuhta ym. 2016. Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito.(löytyy Oppiportista verkkokirjana)

Syväoja, P. & Äijälä, O (2009) Hoidon tarpeen arviointi (soveltuvin osin)

Ahonen ym. 2019. Kliininen hoitotyö. Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito (soveltuvin osin, löytyy e-kirjana.

Nienstedt, Hänninen ym: Ihmisen fysiologia ja anatomia/ /tai Leppäluoto, Kettunen ym: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan// tai muu AMK-tason anatomian ja fysiologian oppikirja

Saano & Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. (soveltuvin osin, löytyy e-kirjana)

Partanen ym. 2015 tai uudempi, Päihdehoitotyö (soveltuvin osin, löytyy e-kirjana)

Kuhanen ym. 2017, Mielenterveyshoitotyö (soveltuvin osin, löytyy e-kirjana

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät, ryhmätyöskentely, työpajat ja simulaatiot, asiantuntijaluennot, työelämäyhteistyö, tentit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja hoito- ja palveluketjujen perusperiaatteet.
Kuvaat tavallisimpien sisätauti-kirurgiaan, syöpätauteihin ja mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
Määrittelet kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisimpien toimenpiteiden ja tutkimusten perusperiaatteita.
Kuvaat turvallisen luonnollisia reittejä annettavan lääkehoidon eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat ohjatusti hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjatusti hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Kuvaat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen osana päätöksentekoa ja kuvailet erilaisia teknologisia sovelluksia osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja suhteutat sen osana potilaan hoito- ja palveluketjujen toimintaa.
Luokittelet tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Toteutat turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja käytät arvioiden erilaisten teknologisten sovellusten hyötyjä osana potilaan hoitoa.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelet kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin näyttöön perustuen.
Yhdistät erilaisten hoito- ja palveluketjujen merkityksen osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Yhdistät ja tulkitset tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia potilaan oireiden perusteella.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tulkitset niistä saatavaa informaatiota. Hyödynnät saatua tietoa hoitotyön päätöksenteossa.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää laaja-alaisesti työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida kriittisesti omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Arvioiti kriittisesti ja hyödynnät erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja suunnittelet erilaisten teknologisten sovellusten käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotyön päätöksentekoa.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: K5 - T1 - hylätty
Tuotosarviointi: tentit 0-5 (arvosana painotus PT-kurssin tentti 70%, lääkehoito 15% ja anatomia ja fysiologia 15%), itsenäiset tehtävät hyv./hyl. tai hyv./täyd.
Prosessin aikainen arviointi: Arviointiin vaikuttavat tehtävien palautus ajallaan, läsnäolo ja osallistuminen ryhmätöihin ja työpajoihin, itsearviointi sekä vertaisarviointi
Läsnäolo luennoilla 80% ja työpajoissa 100%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Susanna Leskinen
Vastuuhenkilö

Susanna Leskinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää. Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Sisältö

Tieto puuttuu

Lisätietoja opiskelijoille

Huom! Sinulla tulee olla ko. opintojaksoon liittyvät teoriaopinnot suoritettuna/aloitettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuina ennen harjoittelun alkamista. Jos haluat suorittaa harjoittelun kesäopintoina, ole yhteydessä Susanna Leskiseen.

Lääkelaskut tulee olla suoritettuna kuukausi ennen harjoittelun alkamista. Tarkemmat tiedot löytyvät Harjoittelun moodlealustalta: Harjoittelun moodlealusta https://moodle.eoppimispalvelut.fi/course/view.php?id=9246

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Osaat hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Osaat määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeet sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
Osaat ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Osaat työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Hylätty:

Et osaa hoitaa keskeisiä sisätauteja sairastavia potilaita osana moniammatillista työryhmää.
Et osaa määritellä kokonaisvaltaisesti potilaan hoidon tarpeita, tai suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä sekä hoitotyön prosessiin osallistuvien kanssa.
Et osaa ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään aloitteellisesti, ammatillisesti ja terveyttä edistäen.
Et osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti sekä toimia aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteiden mukaisesti.
Et osaa ohjattuna osallistua sisätauteja sairastavan potilaan tutkimuksiin ja lääkehoitoon perustellen niiden tarpeen.
Et osaa työskennellä potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita noudattaen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Johanna Frant

Opiskelijaryhmät
 • KA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

- Sosiaali-, terveysalan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

-Keskeinen terveydenhuoltoa ja ammatinharjoittamista ohjaava lainsäädäntö

-Tietosuoja terveydenhuollossa ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseissa

Aika ja paikka

Viikot: 37-45

Oppimateriaalit

Skholen verkkokurssit: Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto / Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
Tietoturva / tietosuoja
Salassapitolomake

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Verkkotentti
Ryhmäessee
Kanta-, Tietoturva ja Tietosuoja testit
Salassapitolomake

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen hänellä ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

CambusOnline

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito -, ja palveluprosesseissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teema 1
Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen opiskelijalla ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3). Opintojakson kokonaisarvosanasta tulee 20% tästä verkkotentistä. Huomaathan, että verkkotentti on yksilötentti. Paras suoritus huomioidaan.
Vähintään 50% oikein: T1
Vähintään 55 % oikein: T2
Vähintään 65% oikein: H3
Vähintään 80% oikein: H4
Vähintään 90% oikein: K5
Teema 2
Case: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 5 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon.
Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan asteikolla hyl - K5 ja se on 80% koko kurssin arvosanasta.
Opintojaksoon kuuluu Kanta-, tietoturva- ja tietosuoja testit
- Kanta, potilastiedon arkisto, tietojenturvallinen käsittely
- Tietoturvan ja tietosuojan peruskurssi
- Salassapitolomakkeen täyttäminen
Lainsäädännön verkkotentti (hyl-K5)
Case / essee (ryhmätyö) (hyl-K5)
Tietoturvan ja tietosuojan peruskurssin testi (hyl-hyv)
Kanta-palveluiden tietojen turvallinen käsittely verkkotentti (potilastiedon arkisto) (hyl-hyv)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 06.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Johanna Frant
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Johanna Frant

Opiskelijaryhmät
 • KA72T22S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä ja ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään sosiaali- ja terveysalan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sisältö

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän rakenne ja toiminta

- Sosiaali- ja terveysalan järjestelmien palvelujen ohjaus ja valvonta

- Sosiaali-, terveysalan hoito- ja palveluketjut sekä niiden järjestämisvastuut ja organisointi

-Keskeinen terveydenhuoltoa ja ammatinharjoittamista ohjaava lainsäädäntö

-Tietosuoja terveydenhuollossa ja tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Asiakaslähtöinen, tasa-arvoinen ja moniammatillinen toiminta sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseissa

Aika ja paikka

Kurssi avoinna: 12.9.-13.11.2022 (vkot: 37-45)

Oppimateriaalit

Skholen verkkokurssit: Moniammatillinen yhteistyö, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, Sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa, Sosiaalihuolto
Sosiaali- ja terveysministeriön sivusto / Sosiaali- ja terveyspalvelut: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut, Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus
Kanta-palvelut / Potilastiedon arkisto
Tietoturva / tietosuoja
Salassapitolomake

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi
Verkkotentti
Ryhmäessee
Kanta-, Tietoturva ja Tietosuoja testit
Salassapitolomake

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen hänellä ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

CambusOnline

Sisällön jaksotus

Kurssi jakautuu kahteen teemaan:
Teema 1. Sosiaali-, ja terveydenhuollon järjestelmän ja liikuntatoimialan rakenne ja toiminta
Teema 2. Asiakas hoito -, ja palveluprosesseissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tiedät yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät sosiaali- ja terveysalanorganisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät sosiaali- ja terveysalan keskeiset, ajankohtaiset toimenpideohjelmat.

Tiedät keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa.

Tiedät ja osaat kuvata sosiaali- ja terveysalan keskeisiä sekä ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat kuvata keskeisen terveydenhuoltoa ohjaavan ajankohtaisen lainsäädännön.

Osaat yksilöllisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedät asiakaslähtöisen yhteiskunnallisen päätöksenteon yhteydet terveyden, toimintakyvyn ja suorituskyvyn edistämisessä ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveysalan organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat sekä ohjauksen ja valvonnan Suomessa ja osaat soveltaa tietoperustaasi omalla alallasi.

Tiedät, osaat kuvata ja arvioida asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia toimenpideohjelmia.

Tiedät ja osaat soveltaa keskeistä terveydenhuoltoa ohjaavaa ajankohtaista lainsäädäntöä.

Osaat yksilöllisesti ja moniammatillisesti ohjata asiakasta käyttämään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita sosiaali- ja terveysalalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Teema 1
Verkkotentti: Opiskelijalla on 60 minuuttia vastausaikaa. Tentti päättyy annetun tenttiajan loputtua ja sen jälkeen opiskelijalla ei mahdollisuuksia enää tallentaa vastauksia. Kaikki siihen mennessä tallennetut vastaukset arvioidaan. Suorituskertoja on kolme (3). Opintojakson kokonaisarvosanasta tulee 20% tästä verkkotentistä. Huomaathan, että verkkotentti on yksilötentti. Paras suoritus huomioidaan.
Vähintään 50% oikein: T1
Vähintään 55 % oikein: T2
Vähintään 65% oikein: H3
Vähintään 80% oikein: H4
Vähintään 90% oikein: K5
Teema 2
Case: Erkin ja Eilan tarinaan liittyvien kysymysten ja ongelmien ratkaiseminen noin 5 hengen ryhmissä.
Ryhmät työstävät Lapin ammattikorkeakoulun esseeohjeiden mukaisen tuotoksen ja palauttavat Moodlessa olevaan palautuslaatikkoon.
Esseen pituus 5 - 6 sivua + lähdeluettelo. Essee arvioidaan asteikolla hyl - K5 ja se on 80% koko kurssin arvosanasta.
Opintojaksoon kuuluu Kanta-, tietoturva- ja tietosuoja testit
- Kanta, potilastiedon arkisto, tietojenturvallinen käsittely
- Tietoturvan ja tietosuojan peruskurssi
- Salassapitolomakkeen täyttäminen
Lainsäädännön verkkotentti (hyl-K5)
Case / essee (ryhmätyö) (hyl-K5)
Tietoturvan ja tietosuojan peruskurssin testi (hyl-hyv)
Kanta-palveluiden tietojen turvallinen käsittely verkkotentti (potilastiedon arkisto) (hyl-hyv)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Päivi Hietala
Vastuuhenkilö

Päivi Hietala

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä A (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä B (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72H23K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, kevät 2023
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä A
 • Harjoitusryhmä B

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Saavutat ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§) edellyttämän, oman alasi työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon.
Kykenet itsenäiseen ja vuorovaikutukselliseen viestintään ruotsiksi.
Osaat kertoa ruotsiksi itsestäsi ja opiskelustasi.
Osaat kertoa sairaanhoitajan ammatista ja työtehtävistä sekä osaat kommunikoida erilaisissa hoitotyön viestintätilanteissa ruotsiksi.

Sisältö

Vuorovaikutus: haastattelutilanteet, puhelinkeskustelu, kommunikointi asiakkaan/potilaan sekä hänen omaistensa kanssa; erilaiset kulttuuritaustat

Raportointi asiakkaan/potilaan tilasta

Työnhaku

Ruotsinkieliset sosiaali- ja terveysalan artikkelit: kulttuuri ja vuorovaikutus.

Aika ja paikka

kevät 2023, lukuvuosi 2022, - 2023
Hyvinvointipalvelut, Kemi Tietokatu 1

Oppimateriaalit

muu opettajan antama oppimateriaali hoitoalan oppikirjoista
ajankohtaisia ammattialan tekstejä
ruotsalaisen sairaalan verkkosivujen potilasohjeet: laboratoriokäynti.
TYKS/HUS: potilasohjeet ruotsiks

Opetusmenetelmät

ruotsi: Svenska för hälso- och sjukvården (5 op)

Opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt:
Lähiopetus, suulliset ja kirjalliset harjoitteet, Moodle-oppimisympäristö, virtuaaliopetus

Oppimistehtävät:
osa-alue:
suullinen ruotsi (2,5 op) Arvosana 0 - K5:
*tulohaastattelulomakkeen täyttö ruotsiksi: suullinen tentti/ paritehtävä tunnilla 0 - K5
*suullinen esitys: puhutut PP-diat tai PP-video tai YouTube-video 0 - K5
*ääneen luku -harjoitus: PoodLL-työkalu Moodlessa (hyv. - hyl.)

osa-alue:
kirjallinen ruotsi (2,5 op) Arvosana 0 - K5:
* videotehtävä/kuullun ymmärtäminen: hyv. – hyl.
* lääkkeen annostuksen tms. ohjaaminen: Moodle-keskustelutehtävä
* tentti 0 - K5

Ohjaus ja palaute:
ääntämisen ohjaus tunneilla
tehtävien ohjaus ja korjaus tunneilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti OJ:n lopuksi: ns. kurssitentti pe 12.5.2023 klo 8 alkaen. Kosmos, auditorio 1031, Tietokatu 1, Kemi
uusintatentti 1: syyskuussa 2023 (tarkka päivä selviää myöhemmin: jos poissa kurssitentistä tai hylätty kurssitentin tulos)
uusintatentti 2: marraskuussa 2023 (tarkka päivä selviää myöhemmin).

suullinen tentti: ankomst-tulohaastattelulomakkeen täyttö parin kanssa.
Suulliseen tenttiin varataan aika etukäteen Moodlessa OJ:n alkaessa.
suullinen tenttipäivä 1: tiistai 4.4.2023
suullinen tenttipäivä 2: perjantai 12.5.2023 (kirjallisen kurssitentin jälkeen)

Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan tulee suorittaa koko 5 op:een OJ valmiiksi sitä seuraavan lukukauden aikana. Koko ruotsin suorituksen on oltava tehtynä hyväksytysti syyslukukaudella 2023: tehtävät ja tentti tehtyinä hyväksytysti viimeistään 15.12.2023 (ennen opettajan joululomaa, jotta arviointi ehtii).

Mikäli opiskelijan kirjallisen tentin tulos on kolmen (3) tenttikerran jälkeen edelleen hylätty (alle 50 % tentin maksimipisteistä), hänen tulee suorittaa koko ruotsin OJ (5 op) kokonaan uudelleen toisessa ruotsin toteutuksessa, Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä tulosta (vähintään T1-arvosana) suullisesta tentistä kolmen (3) tenttikerran jälkeen, on OJ hylätty, ja opiskelijan tulee suorittaa koko ruotsin OJ (5 op) uusiksi toisessa ruotsin toteutuksessa.

Mikäli opiskelija on ilmoittautunut ruotsin opintojaksolle eikä peru ilmoittautumistaan viimeistään viikko ennen ruotsin OJ:n alkua (Lapin AMKin tutkintosäännön mukaisesti) eikä hän *suorita opintojaksoa, merkitään hänelle arvosanaksi 0/hylätty, ja koko OJ tulee suorittaa uusiksi toisessa ruotsin toteutuksessa. (* ei palauta tehtäviä, ei osallistu opetukseen, ei tee kirjallista ja suullista tenttiä).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kirjallisen osan tenttiminen ilman lähiopetusta: pitää sopia etukäteen opettajan kanssa ruotsin opintojakson alkaessa keväällä 2023. Yhteydenotto sähköpostilla paivi.hietala@lapinamk.fi.

Sisällön jaksotus

kevät 2023. lukukausi 2022 - 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Selviydyt ruotsin kielellä tavallisimmissa ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ja haet tietoa helppolukuisista lähteistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Käytät ruotsin kielellä ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa sekä haet tietoa alan keskeisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Käytät monipuolisesti oman alan sanastoa ammattialaan liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa sekä haet ja jäsennät tietoa itsenäisesti alan eri lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen osaaminen arvioidaan erikseen (0 - 5).
50 % kirjallinen ruotsi
50 % suullinen ruotsi.


Ohjausosaaminen:
Hyvä 5. Opiskelija osaa* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa vaaditaan alan terminologian laajaa ja pikkutarkkaa hallintaa,* haastattelutilanteissa täyttää lomakkeet ja osaa esittää laajempia vastauksia vaativia lisäkysymyksiä sekävastata ennakoimattomiin kysymyksiin ja* kommunikoida sujuvasti puhelimessa.
Tyydyttävä 3.Opiskelija osaa* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa ohjauksesta selviää tavanomaisella alan terminologialla* haastattelutilanteissa täyttää lomakkeet ilman suurempia vaikeuksia ja osaa esittää tarkentavia kysymyksiä ja vastata tavallsiin kysymyksiin* kommunikoida tyydyttävästi puhelimessa.
Tyydyttävä 1.Opiskelija osaa* ohjata potilasta/asiakasta hoitotilanteissa, joissa ohjauksesta selviää hyvin yksinkertaisilla alan perusfraaseilla* haastattelutilanteissa kysyä vastapuolelta lomakkeella olevat kysymykset, mutta vastauksen ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia* hoitaa hyvin lyhyen ja yksinkertaisen puhelintilanteen.
Työyhteisöviestintäosaaminen:
Hyvä 5.Opiskelija osaa* keskustella omaisten kanssa asiakkaan/potilaan tilasta laajasti* kommunikoida asiakkaaseen/potilaaseen liittyvistä vaativistakin toimenpiteistä asian jatkohoitoon liittyvien tahojen kanssa* raportoida sujuvasti ja monipuolisesti asiakkaan/potilaan tilasta
Tyydyttävä 3.Opiskelija osaa* keskustella omaisten kanssa asiakkaan/potilaan tilasta suhteellisen hyvin* kommunikoida asiakkaaseen/potilaaseen liittyvistä jokapäiväisistä toimenpiteistä asian jatkohoitoon liittyvien tahojen kanssa* raportoida suhteellisen selkeästi ja ymmärrettävästi asiakkaan/potilaan tilasta
Tyydyttävä 1.Opiskelija osaa* kertoa omaisille asiakkaan/potilaan tilaan liittyvistä asioista yksinkertaisesti* kertoa asiakasta/potilasta koskevista yksinkertaisista toimenpiteistä jatkohoitoon liittyvissä asioissa* raportoida lyhyesti asiakkaan/potilaan tilasta muistiinpanojen ja tukisanojen avulla
Tiedonhankintataidot
Hyvä 5.Opiskelija pystyy lukemaan ja hyödyntämään omaan työhönsä liittyviä tieteellisiäkin sosiaali- ja terveysalan tekstejä.
Tyydyttävä 3.Opiskelija pystyy lukemaan keskeisimpiä omaan työhönsä liittyviä sosiaali- ja terveysalan tekstejä.
Tyydyttävä 1.Opiskelija pystyy lukemaan lyhyitä ja yksinkertaisia sosiaali- ja terveysalan tekstejä, jotka ovat aihepiiriltään ennestään tuttuja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.02.2023

Ajoitus

17.02.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Marianne Karttunen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta.
Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö

- Positiivinen mielenterveys

- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö


Päihdehoitotyö

- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu

- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet


Kriisityö

Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät

- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Mielenterveyshoitotyö: Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert
Päihdehoitotyö: Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius
Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Keskusteleva oppiminen
Moodlessa olevat kirjalliset pohdintatehtävät
Workshop-työskentely simuloiden
Mahdollinen asiantuntijavierailu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelupaikat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Case-tehtävä arvioidaan 1-5
Case-seminaari, jossa läsnäolo 100%

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.

Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen case-tehtävä, joka arvioidaan 1 - 5
Reflektiotehtävät hyväksytty-täydennettävä

Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 17.05.2023

Ajoitus

31.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
Vastuuhenkilö

Pipsa Vilen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta.
Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö

- Positiivinen mielenterveys

- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö


Päihdehoitotyö

- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu

- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet


Kriisityö

Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät

- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Kesä 2023 Campus Online verkkototeutus

Oppimateriaalit

Mielenterveyshoitotyö: Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & Schubert (2014 ja uudemmat painokset)
Päihdehoitotyö: Partanen, Holmberg, Inkinen, Kurki & Salo-Chydenius (2015 ja uudemmat painokset)
Moodle-materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson info zoomissa 31.5.2022 klo 9.00
Luentotallenteet
Reflektoiva oppiminen verkossa
Case-tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelupaikat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Case-tehtävä arvioidaan numeerisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen opintojakson opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Mielen hyvinvointi ja positiivinen mielenterveys.
Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät.
Kriisi ja mielen sairaudet.
Riippuvuudet ja päihdehoitotyö.
Hoitosuhdetyöskentely mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.

Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.

Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.

Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.

Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.

Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.

Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen case-tehtävä arvioidaan 0-5
Reflektiotehtävät hyväksytty-täydennettävä

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
Vastuuhenkilö

Henna Kivipuro

Opiskelijaryhmät
 • K72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelijana osaat soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.
Osaat seurata tutkimustuloksia ja kehittämisideoita sekä kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.
Osaat toimia yhteistyössä etsittäessä ratkaisuja ja toimintatapoja tulevaisuuden kansallisissa ja alueellisissa terveyden edistämisen haasteissa.
Osaat tunnistaa oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisesi ja vahvistat niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Sisältö

- Näyttöön perustuvan terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen kehittäminen 

- Tutkimusten ja hankkeiden / projektien tulosten sekä muun työyhteisön osaamisen hyödyntäminen terveydenhoitajatyössä 

- Laatu ja sen kriteerit terveydenhoitajatyössä

- Kehittävä ja reflektiivinen työote terveydenhoitajan työssä 

- Tulevaisuuden lukutaito terveydenhoitajatyössä

Aika ja paikka

Opetus toteutuu pääsääntöisesti etäopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti.
Kehittämistehtävänä toteutetaan etäperhevalmennusten sarja seuraavina päivinä:
14.3.2023 klo 17-19
16.3.2023 klo 17-19
22.3.2023 klo 17-19
28.3.2023 klo 17-19
30.3.2023 klo 17-19
Kehittämistehtäväseminaarit to-pe 11.-12.5.2023 koululla

Oppimateriaalit

TK&I-, sekä muu alan ajankohtainen kirjallisuus & tutkimus.
- Nikula Anne (toim.). 2019. Onneksi on terveydenhoitaja. Metropolian julkaisusarja. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265682/MIKRO33_2019_nikula_onneksi_on_terveydenhoitaja.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Näyttö käyttöön neuvolassa (Hotus/JBI): https://thl.fi/documents/605877/4949335/Parisod/5b2fa541-2f51-45ba-82b3-6415e7868235
- Korhonen Anne, Jylhä Virpi, Korhonen Teija, Holopainen Arja. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin.
- Hotus julkaisut & raportit (mm. näyttö käyttöön) https://www.hotus.fi/julkaisut-ja-raportit/
- Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. 2014. Fioca.
- Parisod H, Heikkilä K, Siltanen H, Mäenpää T. 2021. Terveydenhoitajatyö – asiantuntijuustyötä tutkimusnäyttöön perustuen. Terveydenhoitaja 2/2021, 18-20.
- Tuomikoski A, Parisod H, Siltanen H, Heikkilä K, Hamari L, Holopainen A. 2019. Suomalainen asiantuntijuusmalli (FinAME) näyttöön perustuvan toiminnan tukirakenteena jo 10 vuotta. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 38–41.
- Holopainen A. 2019. Pääkirjoitus: Näyttöön perustuva toiminta hoitotyössä – yhteinen haasteemme. Hoitotiede 31(3), 165–166.
- Paasivaara L, Suhonen M & NIkkilä J. 2008. Innostavat projektit. Suomen Sairaanhoitajaliitto ry, Helsinki.
- Salonen K, Eloranta S, Hautala T & Kinos S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa koulutuksessa. Turun amk:n oppimateriaaleja 108.

Opetusmenetelmät

- Monimuoto-opetus
- Projektityöskentely
- Yksilö- ja pienryhmäohjaus
- Seminaarityöskentely
- Itsenäinen työskentely
- Skhole-kurssi: Näyttöön perustuva toiminta

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Terveydenhoitajatyön kehittämistyö voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhteistyössä työelämän ja/tai meneillään olevien hankkeiden kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat tyydyttävästi soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Osaat tyydyttävästi kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.

Osaat tyydyttävästi seurata tutkimustuloksia ja kehittämisideoita sekä kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.

Osaat tyydyttävästi toimia yhteistyössä etsittäessä ratkaisuja ja toimintatapoja tulevaisuuden kansallisissa ja alueellisissa terveyden edistämisen haasteissa.

Osaat tyydyttävästi tunnistaa oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisesi ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.

Osaat tyydyttävästi kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat hyvin soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Osaat hyvin kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.

Osaat hyvin seurata tutkimustuloksia ja kehittämisideoita sekä kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.

Osaat hyvin toimia yhteistyössä etsittäessä ratkaisuja ja toimintatapoja tulevaisuuden kansallisissa ja alueellisissa terveyden edistämisen haasteissa.

Osaat hyvin tunnistaa oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisesi ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.

Osaat hyvin kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat kiitettävästi soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Osaat kiitettävästi kehittää terveydenhoitajatyötä näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.

Osaat kiitettävästi seurata tutkimustuloksia ja kehittämisideoita sekä kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta.

Osaat kiitettävästi toimia yhteistyössä etsittäessä ratkaisuja ja toimintatapoja tulevaisuuden kansallisissa ja alueellisissa terveyden edistämisen haasteissa.

Osaat kiitettävästi tunnistaa oman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisesi ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.

Osaat kiitettävästi kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitava tuotos: Kehittämistehtävä T1-K5
Tyydyttävä 1-2:
Osaat kuvata terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Nimeät terveydenhoitajatyön kehittämistarpeita näyttöön perustuen.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusosaamisesi.
Tunnistat terveydenhoitajatyön kehittämiskohteita yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.
Hyvä 3-4:
Sovellat keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Osaat kuvata terveydenhoitajatyön laadun kehittämistarpeita näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio-ja tutkimusosaamisesi ja vahvistat niitä ohjatusti terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.
Kehität terveydenhoitajatyötä yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.
Kiitettävä 5:
Osaat soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyön laatua näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio-ja tutkimusosaamisesi ja vahvistat niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.
Kehität terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.11.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Kaisa Tarkiainen
 • Anniina Tohmola
Vastuuhenkilö

Kaisa Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Aika ja paikka

14.11.-18.12.2022

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:

Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteluun kuuluu väliarviointi ja loppuarviointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

20.03.2023 - 23.04.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Kaisa Tarkiainen

Opiskelijaryhmät
 • KA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Aika ja paikka

Kevät 2023

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa normaalina harjoitteluna tai palkallisena omassa työssä. Harjoittelun ohjaajaa ja työelämävastaavia tulee informoida riittävän ajoissa (Lapin AMK:n prosessin mukaisesti) harjoittelun toteutustavasta.

Sisällön jaksotus

Kevät 2023

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:

Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Laajuus

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Kaisa Tarkiainen
Vastuuhenkilö

Kaisa Tarkiainen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Opetusmenetelmät

Mikäli et ole suorittanut Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen 10 op -opintojaksoa ennen harjoittelun alkua, tulee sinun suorittaa ennen harjoittelua tietyt tehtävät. Katso tarkemmat ohjeet Moodlesta "Harjoittelu omassa työssä tai kesäharjoittelu".

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla tulee olla Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä sekä Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä -opintojaksot suoritettuina ennen tätä harjoittelua (tentti voi olla vielä tekemättä). Lisäksi kesäharjoittelua edeltävät lääkelaskut tulee olla hyväksytysti suoritettuina!

Harjoittelupaikka yhteystietoinen ilmoitetaan opettajalle Moodlen kautta, jonka jälkeen opettaja hyväksyy tai hylkää harjoittelupaikkaehdotuksen.

Mikäli et ole suorittanut Ikääntyvien toimintakyvyn tukemisen teoriajaksoa, on suoritettava harjoitteluun valmistautumiseen liittyvät tehtävät Moodlesta löytyvien ohjeiden mukaisesti 30.4.2023 mennessä.

Lisätietoa löytyy Moodlen työtilasta "Harjoittelu omassa työssä tai kesäharjoittelu".

Yhdyshenkilö: Kaisa Tarkiainen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty:

Ymmärrät ihmisen vanhenemisen osana elämänkaarta ja osaat gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustan sekä eettiset periaatteet.
Osaat tutkittuun tietoon perustuvat hoitotyön suositukset ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmät ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Osaat huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimmat geriatriset sairaudet ja hyvän ravitsemuksen perusteet sekä lääkehoitoprosessin.
Osaat toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Osaat soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Osaat toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Osaat toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Osaat palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteet ja menetelmät.

Hylätty:

Et ymmärrä ihmisen vanhenemista osana elämänkaarta tai osaa gerontologisen hoitotyön tieto- ja arvoperustaa sekä eettisiä periaatteita.
Et osaa tutkittuun tietoon perustuvia hoitotyön suosituksia ja hoitotyön- ja terveyden edistämisen menetelmiä ikääntyneen hoitotyössä ja päätöksenteossa.
Et osaa huomioida ikääntyneiden hoitotyössä tavallisimpia geriatrisia sairauksia ja hyvän ravitsemuksen perusteita sekä lääkehoitoprosessia.
Et osaa toteuttaa ammatillista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa ikääntyneen ja hänen läheistensä kanssa.
Et osaa soveltaa monipuolisia opetuksen ja ohjauksen menetelmiä sekä hyödyntää sähköisiä palveluita ja hyvinvointiteknologiaa.
Et osaa toteuttaa ikääntyneen voimavara- ja asiakaslähtöistä hoitotyötä.
Et osaa toteuttaa moniammatillista ja kuntouttavaa ikääntyneen hoitotyötä turvallisesti eri toimintaympäristöissä.
Et osaa palliatiivisen ja saattohoitotyön periaatteita ja menetelmiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Pipsa Vilen
 • Sari Arolaakso
 • Henna Kivipuro
 • Johanna Frant
 • Aija Lämsä
 • Hanne Luosujärvi
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Ajoitusryhmät
 • Ryhmä A (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA72H22S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä.
Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä.
Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan.
Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö

- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet

- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen

- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot

- Ergonomian perusteet

- Potilasturvallisuus


Terveyttä edistävä ohjaus

- Terveyden edistämisen periaatteet

- Ohjaus ja opetus hoitotyössä

- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä

- Rokotusosaaminen 2 op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

- Säteilyturvallisuus 1 op

Aika ja paikka

Kevät 2023 sekä Kosmos-kampuksella että verkossa.

Oppimateriaalit

Skholeluennot,
Oppiportin sähköinen materiaali,
ODA eli Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut - hankkeen pilottiraportit.
Hoitotyön ajantasainen kirjallisuus;
Rautavaara-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M: & Vuorinen, S. 2015. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Tutkimukset ja raportit.
Anatomian ja fysiologian kirjallisuus;
Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., & Lauri, T. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (ei tarvitse olla uusin painos) TAI Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY (ei tarvitse olla uusin painos)
Moodlemateriaali.
Lapin ammattkorkeakoulun kirjallisten tehtävien ohjeet sekä opinnäytetyön malli.

Sairaanhoitajaliitto: cABCDE-työkalu, NEWS-pisteytys.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa.
Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213.
Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Suomidigi. Digiturvallisuuden verkkomateriaalit. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf
Anttila V-J. ym (toim). 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. s. 20-102, 120-159, 410-440.
Saano S & Taam-Ukkonen M. 2018. Lääkehoidon käsikirja, Sanoma Pro.
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola S, Partamies S, Sulosaari V & Anttila S. 2019. Kliininen hoitotyö: Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Hoikka A. 2013. Lääkkeetön kivunhoito. (Anestesiahoitotyön käsikirja) Saatavilla sähköisesti osoitteesta https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=lääkkeetön%20kivun%20hoito > Terveysportti > Lääkkeetön kivunhoito > Lääkkeetön kivunhoito
Kipu. Käypä hoito –suositus 2017.
Paakkari P. 2017. Kipulääkkeet - turvallinen käyttö. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00649
Terveyskylä. Kivunhallintatalo. Miten kivun tunne syntyy? 2018. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/miten-kivun-tunne-sy
Terveyden edistämisen opintojen kirjallisuus:
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 - Toimeenpanosuunnitelma. Valtinouvoston julkaisuja 2021:27. Julkari 2021. (löytyy verkosta)
Sihto M. ja Karvonen S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja. THL 2016. (saatavana e-kirjana Luc Finna)

Opetusmenetelmät

Tieto ja taitopohjan rakentaminen luodaan luennoilla, verkkokursseilla, itsenäisellä työskentelyllä hyödyntämällä hoitotyön digitaalisia kehittämisympäristöjä, erilaisilla harjoituksilla ja workshopeilla, hoitotyön asiantuntijoiden alustuksilla ja käytännön harjoittelulla jne.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hoitotyön kädentaitojen harjoittelut koululla.
Mahdolliset työelämän edustajan vierailut.
Tämän opintojakson jälkeen 6 viikon perushoidon työharjoittelu; K702HL31OJ-199017 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10 op

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija Harjaantuu keskeisiin hoitotyön toimintoihin simulaatio- ja autenttisissa hoitoympäristöissä
• Toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
• Harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen
• Harjaantuu aseptiseen työskentelyyn
• Osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
• Osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.

Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.

Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.

Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.

Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Raportoit sekä suullisesti että kirjallisesti keskeisiä asioita lähteiden pohjalta ja käytät tehtävissä tekstilajien ohjeita, kielenkäyttösuosituksia ja korkeakoulun ohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.

Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.

Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.

Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.

Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Esität sekä suullisesti että kirjallisesti johdonmukaisesti työstetyn kokonaisuuden lähteiden pohjalta sekä sovellat tekstilajien ohjeita, kielenkäyttösuosituksia ja korkeakoulun ohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.

Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.

Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.

Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Muokkaat ja yhdistät lähteiden ajatuksia sujuvaksi kokonaisuudeksi sekä suulliseen että kirjalliseen esitykseen ja otat huomioon viestintätilanteen vaatimukset esityksessäsi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia ja fysiologia tentti (0-5) (Hyväksytty >50% Hylätty <50% kokonaispistemäärästä).
Hoitotyön taidot ja toiminnot; Kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti (Hyväksytty >50% Hylätty <50% kokonaispistemäärästä).
Ergonomia 1 op.
Terveyden edistämisen tehtävät ja rokotusosaamisen verkkokurssi
Säteilyturvallisuus -verkkokurssi (Metropolia)
Eri teemoihin liittyvät ennakkotehtävät (hyväksytty-hylätty)/Skholen ja/tai Oppiportin sähköiset tentit/verkkokurssit.
Simulaatioissa ja harjoituksissa läsnäolo 100%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Sari Arolaakso
 • Pipsa Vilen
 • Henna Kivipuro
 • Johanna Frant
 • Aija Lämsä
 • Hanne Luosujärvi
 • Kirsi Heikkinen
Vastuuhenkilö

Kirsi Heikkinen

Opiskelijaryhmät
 • KA72T22S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat hoitaa asiakasta/potilasta hoitotyön prosessin mukaisesti, kokonaisvaltaisesti ja turvallisesti.
Osaat hyödyntää teknologiaa ja digitaalisuutta hoitotyössä.
Tiedät, mitä on ammatillinen vastuu hoitotyössä.
Osaat terveyden edistämisen periaatteet ja toimia niiden mukaisesti hoitotyössä.
Osaat ihmisen anatomisen ja fysiologisen perustan.
Osaat laatia kirjallisen esseen, jossa hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa.

Sisältö

Potilasturvallinen hoitotyö

- Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet

- Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen

- Kliiniset hoitotyön taidot ja toiminnot

- Ergonomian perusteet

- Potilasturvallisuus


Terveyttä edistävä ohjaus

- Terveyden edistämisen periaatteet

- Ohjaus ja opetus hoitotyössä

- Suullinen ja kirjallinen viestintä hoitotyössä

- Rokotusosaaminen 2 op. Rokotusohjelma (THL-suosituksien mukaan)

- Säteilyturvallisuus 1 op

Aika ja paikka

Kevät 2023 sekä Kosmos -kampuksella että verkossa.

Oppimateriaalit

Skholeluennot,
Oppiportin sähköinen materiaali,
ODA eli Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut - hankkeen pilottiraportit.
Hoitotyön ajantasainen kirjallisuus;
Rautavaara-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M: & Vuorinen, S. 2015. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
Tutkimukset ja raportit.
Anatomian ja fysiologian kirjallisuus;
Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., & Lauri, T. Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. (ei tarvitse olla uusin painos) TAI Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY (ei tarvitse olla uusin painos)
Moodlemateriaali.
Lapin ammattkorkeakoulun kirjallisten tehtävien ohjeet sekä opinnäytetyön malli.

Sairaanhoitajaliitto: cABCDE-työkalu, NEWS-pisteytys.
Iivanainen A & Syväoja P. 2016. Hoida ja kirjaa.
Mykkänen M ym. 2018. Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen auditointi Hoitotiede 30 (3), 203-213.
Kinnunen U-M ym. 2019. FinCC-luokituskokonaisuuden käyttäjäopas FinCC 4.0, 11-47.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139267/FinCC%20opas%20ver%204_0%20FINAL_20200429.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Suomidigi. Digiturvallisuuden verkkomateriaalit. https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/digitaalinen-turvallisuus/digiturvallisuuden-verkkomateriaalit
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf
Anttila V-J. ym (toim). 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. s. 20-102, 120-159, 410-440.
Saano S & Taam-Ukkonen M. 2018. Lääkehoidon käsikirja, Sanoma Pro.
Ahonen O, Blek-Vehkaluoto M, Buure T, Ekola S, Partamies S, Sulosaari V & Anttila S. 2019. Kliininen hoitotyö: Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. 8., uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Hoikka A. 2013. Lääkkeetön kivunhoito. (Anestesiahoitotyön käsikirja) Saatavilla sähköisesti osoitteesta https://www.terveysportti.fi/dtk/shk/koti?p_haku=lääkkeetön%20kivun%20hoito > Terveysportti > Lääkkeetön kivunhoito > Lääkkeetön kivunhoito
Kipu. Käypä hoito –suositus 2017.
Paakkari P. 2017. Kipulääkkeet - turvallinen käyttö. Lääkärikirja Duodecim. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00649
Terveyskylä. Kivunhallintatalo. Miten kivun tunne syntyy? 2018. Saatavilla sähköisesti: https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo/perustietoa-kivusta/miten-kivun-tunne-sy
Terveyden edistämisen opintojen kirjallisuus:
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 - Toimeenpanosuunnitelma. Valtinouvoston julkaisuja 2021:27. Julkari 2021. (löytyy verkosta)
Sihto M. ja Karvonen S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja. THL 2016. (saatavana e-kirjana Luc Finna)

Opetusmenetelmät

Tieto ja taitopohjan rakentaminen luodaan luennoilla, verkkokursseilla, itsenäisellä työskentelyllä hyödyntämällä hoitotyön digitaalisia kehittämisympäristöjä, erilaisilla harjoituksilla ja workshopeilla, hoitotyön asiantuntijoiden alustuksilla ja käytännön harjoittelulla jne.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Hoitotyön kädentaitojen harjoittelut koululla.
Mahdolliset työelämän edustajan vierailut.
Tämän opintojakson jälkeen 6 viikon perushoidon työharjoittelu; K702HL31OJ Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10 op

Lisätietoja opiskelijoille

Tavoitteet:
Opiskelija Harjaantuu keskeisiin hoitotyön toimintoihin simulaatio- ja autenttisissa hoitoympäristöissä
• Toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
• Harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen
• Harjaantuu aseptiseen työskentelyyn
• Osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
• Osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toimit ohjatusti, vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja nimeät hoitotyön prosessin vaiheet.

Toimit ohjatusti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja selität toimintaasi.

Selität terveyden edistämisen periaatteet ja toimit asiakkaan voimavarat huomioiden terveyden edistämisessä.

Toimit ohjatusti, asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja nimeät prosessin eri vaiheet.

Nimeät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Raportoit sekä suullisesti että kirjallisesti keskeisiä asioita lähteiden pohjalta ja käytät tehtävissä tekstilajien ohjeita, kielenkäyttösuosituksia ja korkeakoulun ohjeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa pääosin itsenäisesti ja kuvaat toimintaasi hoitotyön prosessissa.

Toimit pääosin itsenäisesti tunnistaen ammatillisen vastuusi potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja perustelet toimintaasi.

Käytät terveyden edistämisen periaatteita toimiessasi voimavaralähtöisesti asiakkaan terveyden edistämisessä.

Toimit pääosin itsenäisesti ja asiakaslähtöisesti terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja perustelet toimintaasi prosessin eri vaiheissa.

Selität ja perustelet ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet yhtenä hoitotyön kokonaisuuden osana.

Esität sekä suullisesti että kirjallisesti johdonmukaisesti työstetyn kokonaisuuden lähteiden pohjalta sekä sovellat tekstilajien ohjeita, kielenkäyttösuosituksia ja korkeakoulun ohjeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti hoitotyön prosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi hoitotyön prosessissa.

Toimit vastuullisesti ja ammatillisesti potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä ja arvioit toimintaasi.

Analysoit terveyden edistämisen periaatteita ottaen huomioon asiakkaan voimavarat terveyden edistämisessä ja arvioit käyttämiesi periaatteiden valintaa.

Toimit asiakaslähtöisesti ja terveyttä edistäen ohjausprosessin eri vaiheissa ja arvioit toimintaasi.

Yhdistät ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet osaksi hoitotyön kokonaisuutta.

Muokkaat ja yhdistät lähteiden ajatuksia sujuvaksi kokonaisuudeksi sekä suulliseen että kirjalliseen esitykseen ja otat huomioon viestintätilanteen vaatimukset esityksessäsi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Anatomia ja fysiologia tentti (0-5) (Hyväksytty >50% Hylätty <50% kokonaispistemäärästä).
Hoitotyön taidot ja toiminnot; Kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti (Hyväksytty >50% Hylätty <50% kokonaispistemäärästä).
Ergonomia 1op.
Terveyden edistämisen tehtävät ja rokotusosaamisen verkkokurssi
Säteilyturvallisuus -verkkokurssi (Metropolia)
Eri teemoihin liittyvät ennakkotehtävät (hyväksytty-hylätty)/Skholen ja/tai Oppiportin sähköiset tentit/verkkokurssit.
Simulaatioissa ja harjoituksissa läsnäolo 100%.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

12.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Henna Kivipuro
 • Mira Oinas-Mäenalanen
 • Kaisa Tarkiainen
 • Sirpa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Henna Kivipuro

Opiskelijaryhmät
 • K72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Osaat käyttää innovatiivisesti sekä asiakaslähtöisesti digitaalisia ratkaisuja ja palveluita työssäsi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.
Osaat käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä.
Osaat toimia osana moniammatillista tiimiä.
Osaat tunnistaa ja tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita ja erilaisia perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Osaat käyttää etsivän työn menetelmiä asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Osaat toimia moniammatillisessa työyhteisöissä ja verkostoissa.
Osaat toteuttaa työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa/ avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa.

Osaat toimia yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä.
Osaat noudattaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.
Osaat toteuttaa matkailijan terveysneuvontaa.

Sisältö

1.Yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen

- Asiakasvastaavatoiminta

- Asiakas-/yhteisöanalyysi, hyvinvointikertomukset, yhteiskunnalliset terveyteen vaikuttavat tekijät

- Terveyttä ylläpitävät, vahvistavat ja uhkaavat globaalit, kansalliset ja paikalliset ympäristötekijät

- Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä tukevan ja esteettömän ympäristön toteuttaminen

- Monitoimijaisuus, yhteisöllisyys ja yhteistyö väestön kanssa

- Palveluiden saavutettavuus mm. matalan kynnyksen palvelut, liikkuva yksikkö, terveysneuvontapiste, terveyspysäkki

- Rokotusosaamisen syventäminen 1 op2. Työikäisen terveyden edistäminen

- Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toimintatapa, työterveysyhteistyö- ja työelämätietoisuus

- Työpaikkaselvitykset sekä työikäisen terveystarkastukset ja terveyden, työ- ja toimintakyvyn sekä työhyvinvoinnin arviointi, edistäminen ja seuranta

- Keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit sekä kuntoutuksen ohjaaminen

- Työturvallisuus, työsuojelu ja -ergonomia

- Työttömien työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta

Aika ja paikka

Lähi- ja etäopetuksena

Oppimateriaalit

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030. Julkari 2021.
Sihto M. ja Karvonen S. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus - lähestymistapoja ja ratkaisuja. THL 2016.
Haarala P, Honkanen H, Mellin O-K & Tervaskanto-Mäentausta T. 2015. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetus
Seminaarit/webinaarit
Yksilö- /pienryhmätehtävät
Työpajat
Asiantuntijavierailut
Rokotusosaamisen syventäminen 1 op
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinnat Exam-tenttiakvaariossa tai sovitusti muilla keinoin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat käyttää joitakin asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän ja etsivän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nimeät keinoja edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Tunnistat erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä sekä yhteistyön.
Tunnistat hyvän työterveyshuoltokäytännön työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävässä sekä kuntouttavassa terveydenhoitajatyössä.
Nimeät työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja kuvailet toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat sairaanhoitoon liittyvää ja vastaanottotoimintaa.
Osaat kuvata toimintaa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa työterveyshuollossa, ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä keskeisiä tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Kuvaat työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä sekä osaat kuvata matkailijan terveysneuvontaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat käyttää asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän ja etsivän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat käyttää keskeisiä keinoja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä sekä yhteistyön.
Osaat ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä joitakin toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat työterveyspainotteista sairaanhoitoon liittyvää vastaanottotoimintaa.
Toimit ohjattuna yhteistyössä eri ammattilaisten kanssatyöterveyshuollossa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Osaat noudattaa työssäsi keskeisiä tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä sekä toteutat matkailijan terveysneuvontaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat käyttää ja arvioida asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän ja etsivän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat näyttöön perustuvaa työterveyspainotteista sairaanhoitoon liittyvää vastaanottotoimintaa.
Toimit yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa työterveyshuollossa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Osaat noudattaa työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä sekä toteutat matkailijan terveysneuvontaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja seminaareihin
Itsenäiset / pienryhmätehtävät
Tentti T1 - K5

Ilmoittautumisaika

24.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus K

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Kemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Kemi
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Helena Kari
Vastuuhenkilö

Eija Kehus

Opiskelijaryhmät
 • KA72H21K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, kevät 2021
 • KA72H20K
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, kevät 2020
 • KA72H20S
  Sairaanhoitajakoulutus (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA72T20S
  Terveydenhoitajakoulutus (monimuotototeutus) Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Tavoitteena on varmistaa, että valmistuvalla sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijalla on sairaanhoitajalta edellytettävä yleissairaanhoitajan (180 op) ydinosaaminen.

Sisältö

Opintojakso sisältää valtakunnallisen yleissairaanhoitajan loppukokeen. Koe sisältää teoriakysymyksiä (100 kpl) ja lääkelaskuja (5 kpl). Kokeen sisältö koostuu yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksista. Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt – yleSHarviointi – 2020 luvun osaamisen arviointia (savonia.fi)
Koe on osa syventäviä opintoja. Sairaanhoitajaopiskelijoilla koe kuuluu osasuorituksena Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille -opintojaksoon (K702HL28OK Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (30 op) ja terveydenhoitajaopiskelijoilla terveydenhoitotyön syventäviin opintoihin.
Mikäli opiskelijalla on aiempi sairaanhoitajan tutkinto, joko opistotasoinen tai amk-tutkinto, koetta ei tarvitse tehdä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina on opetussuunnitelman mukaisten syventäviä opintoja edeltävien opintojaksojen sisällöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Digicampuksen Moodlessa.

Valtakunnallinen koe järjestetään 6. lukukaudella, keväällä toukokuussa ja syksyllä marras-joulukuussa. Koepäivät ja uusintapäivät ilmoitetaan sähköpostilla syventävien opintojen opintojaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Teoriakokeessa läpäisyraja on 65% ja lääkelaskuissa 100%.

Sisällön jaksotus

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna noin 180 opintopistettä ja hänet on hyväksytty syventävien opintojen opintojaksolle.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso sisältää valtakunnallisen yleissairaanhoitajan loppukokeen. Koe sisältää teoriakysymyksiä (100 kpl) ja lääkelaskuja (5 kpl). Kokeen sisältö koostuu yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksista. Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt – yleSHarviointi – 2020 luvun osaamisen arviointia (savonia.fi)

Koe on osa syventäviä opintoja. Sairaanhoitajaopiskelijoilla koe kuuluu osasuorituksena Näyttöön perustuva hoitotyö ja erityiskysymykset hoitotyön eri osa-alueille -opintojaksoon (K702HL28OK Vaihtoehtoiset syventävät opinnot (30 op) ja terveydenhoitajaopiskelijoilla terveydenhoitotyön syventäviin opintoihin.

Mikäli opiskelijalla on aiempi sairaanhoitajan tutkinto, joko opistotasoinen tai amk-tutkinto, koetta ei tarvitse tehdä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna noin 180 opintopistettä ja hänet on hyväksytty syventävien opintojen opintojaksolle.

Lisätiedot

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna noin 180 opintopistettä ja hänet on hyväksytty syventävien opintojen opintojaksolle.