Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Terveydenhoitajakoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, Syksy 2019
Tunnus
(R72T19S)
Terveydenhoitajakoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, Syksy 2018
Tunnus
(R72T18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Hanna Lähde
Vastuuhenkilö

Hanna Lähde

Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä. Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi. Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Lisätietoja opiskelijoille

Harjoitteluinfo Teamsissa 09.08.2022 15.00 - 16.30. Linkki tapaamiseen alla:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjhkYmE1YmItNzBhMC00M2FlLWE4YTItMzk3N2I1YzA4ZjQz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226704af2b-7d6a-4216-a962-ede3f81a4ea1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27950226-7b48-4a98-a9d0-481deb111256&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Osaat kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Osaat vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Ymmärrät eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua.
- Osaat tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Hylätty:
- Et osaa kohdata eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.
- Et osaa vuorovaikuttaa asiakasta kunnioittavasti ja luottamusta herättävästi.
- Et ymmärrä eri toiminta- ja palveluyksikköjen tehtäviä osana hoito- ja palveluketjua.
- Et osaa tunnistaa erilaisia kolmannen sektorin tarjoajia ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

9 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Katja Saukkoriipi
 • Hanne Luosujärvi
 • Heidi Jaakola
 • Anna-Leena Nousiainen
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Ajoitusryhmät
 • Kampusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Kampusryhmä
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Kykenet tunnistamaan ja ehkäisemään kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä jotka heikentävät terveyttä sekä toiminta- ja työkykyä. Osaat arvioida hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloittaa peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon sekä arvioida hoidon ja hoitotyön vaikuttavuutta. Osaat tukea ohjaamalla ja opettamalla hoitoa tarvitsevaa potilasta ja tämän läheisiä. Osaat soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Osaat ottaa säteilyturvallisuuden huomioon potilaan hoidossa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoidossa ja potilasohjauksessa.

Sisältö

Sisätautipotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät sisätaudit
- Sisätautipotilaan hoitotyön toiminnot
- Ihmisen anatomia ja fysiologia
- Verensiirtohoito

Kirurgisen potilaan hoitotyö
- Keskeisimmät kirurgista hoitoa vaativat sairaudet
- Kirurgisen potilaan hoitotyön toiminnot
- Pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö

Syöpäpotilaan hoitotyö
- Keskeisimmät syöpäsairaudet
- Syöpäpotilaan hoitotyön toiminnot sisältää palliatiivisen hoitotyön

Ravitsemus
- Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä
- Ravitsemustilan arviointi ja sen merkitys potilaan sairauden hoidolle
- Ravitsemushoito sekä pääasiallisiin sairauksiin liittyvät erityisruokavaliot osana potilaan kokonaishoitoa

Säteilyturvallisuus (1op.)

Aika ja paikka

26.8.2022 - 6.11.2022 Rovaniemen kampus & verkkoympäristö
Opintojakson ALOITUSINFO 26.8.2022 klo 8.15 - 9.45 Zoom (läsnäolo kaikille pakollinen)

Ohessa opintojakson toteutusaikataulu syksylle 2022
Verkkoryhmien toteutussuunnitelma: https://urly.fi/2vBr
Kampusryhmän toteututsuunnitelma:https://urly.fi/2vBk
(mikäli kyseinen linkki ei aukea, kopioi se selaimellesi ja avaa se siellä)

Oppimateriaalit

Oppikirjat:
Ahonen - Blek-Vehkaluoto - Buure - Ekola - Partamies - Sulosaari. 2019. Kliininen hoitotyö
Saano- Taam-Ukkonen. 2020. Lääkehoidon käsikirja. SamomaPro
Digitaalinen aineisto:
- Kliininen hoitotyö (linkki digikirjan lainaukseen:https://www.ellibslibrary.com/fi/luc/978-952-63-4025-8)
- Terveysportti
- Käypähoito- suositukset
- Sairaanhoitajan ja Lääkärin tietokannat
Duodecim Oppiporttin oppikirjat, erikseen määritellyt kappaleet/kohdat.
- *Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito
- *Kardiologia
- *Keuhkosairaudet
- *Neurologia
- *Anestesiologia ja tehohoito
- *Kirurgia
- *Nestehoito
- *Kipu
Terveyskylä.fi-palvelun sisällöt:
- *Sydänsairaudet-talo
- *Verisuonitalo
- *Keuhkotalo
- *Infektiosairaudet
- *Diabetes
- *Painonhallinta
- *Munuaistalo
- *Kivunhallintatalo
- *Leikkaukseen tulijan talo
- *Syöpätalo
- *Vertaistalo
- *Vatsatalo
Twitter tiedonhankinnan välineenä (vapaaehtoinen)

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät:
Opiskelijan osaamisen kehittyminen pohjautuu käänteiseen luokkahuoneopetukseen (Flipped Classroom)

Käänteisessä luokkahuoneopetus- ja opiskelumenetelmässä opiskelija perehtyy opeteltavaan aihealueeseen ja omaksuu uutta tietoa itsenäisen opiskelun aikana ennen varsinaista lähiopetusta (kampuksella Envi-lähipäivät).
- Aluksi opiskelija opiskelee käsiteltävän aihealueen itsenäisesti annettujen oppimateriaalien ja -tehtävien (digitaaliset verkkomateriaalit) sekä asiantuntijawebinaarien avulla.
- Tämän jälkeen opiskelija osallistuu hoitotyön opettajan ohjaamaan kontaktiopetukseen webinaareissa. Näissä hoitotyön webinaareissa opiskelija syventää itsenäisen opiskelun aikana opittua ja omaksuttua tietoa soveltavien harjoitusten, kysymysten ja yhteisen keskustelun avulla opettajavetoisesti.
- Lopuksi opiskelija osallistuu Envi- oppimisympäristössä järjestettäviin autenttisiin taitopajoihin ja potilassimulaatioihin, joissa opiskelija harjaantuu toteuttamaan opeteltavan aihealueen kliinistä näyttöön perustuvaa hoitotyön prosessia.
- Opiskelijalla on lisäksi mahdollisuus harjoitella opeteltaviin aihealueisiin liittyviä kliinisiä taitoja Envi-oppimisympäristössä itsenäisen opiskelun aikana.

Oppimisympäristöt:
-Digitaalinen aineisto: Terveysportti, Oppiportti Duodecim, Verkkokurssit, Terveyskylä, Sairaanhoitopiirien sivut, Docca-kirjaamisalusta, Ellibis-verkkokirjat, Visible Body, JBI

-Virtuaaliopetus Moodle-oppimisympäristössä ( Zoom, Office 365 Teams, Google Meet- yhteyksin & Matterport)

-Lähiopetus Envi- oppimisympäristössä: pienryhmätyöskentely, itsenäinen harjoittelu, taito- ja työpajatyöskentely, potilastapaus- ja tilannesimulaatiot, VR-tila (Sharecare YOU)

Opiskelijan oppimisen ohjaus toteutuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä suullisena, kirjallisena ja vertaisarviointina opintojakson aikana.
Opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa hyödynnetään Moodlen oppimisanalytiikkaa. Opiskelija voi seurata opintojensa etenemistä Moodlessa Edistymisen seuranta- työkalun avulla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Tämä opintojakso ei sisällä harjoittelua.
Opintojakson pakolliset lääkehoidon taitopajat oltava suoritettuna ennen R702HL53 ja, R702HL54 harjoittelujen alkua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Yksilötentti

1. UUSINTA- ja KOROTUSTENTTI:

2. UUSINTA- ja KOROTUSTENTTI

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

Hengityselisairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Sydän- ja verenkiertoelinsairauksia sairastavan potilaan hoitotyö
Tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan hoitotyö
Munuaissairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Gastroenterologista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Ortopedista sairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Syöpäsairautta sairastavan potilaan hoitotyö
Intraoperatiivinen hoitotyö
Kipu ja kipupotilaan hoitotyö
Parenteraalinen neste- ja lääkehoito sekä verensiirto

Lisätietoja opiskelijoille

Kampusryhmä
Verkkoryhmä 1
Verkkoryhmä 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon.
Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimenetelmä: yksilötentti

Hyväksytty suoritus edellyttää vaadittujen Oppiportin sekä ABO- verkkokurssien suorittamisen sekä osallistumisen pakollisiin parenteraalisen lääke-, neste- ja ravitsemushoidon sekä kivunhoidon taitopajoihin

Hylätty (0)

Hylätty: Opiskelija ei saavuta tyydyttävää tasoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kuvaat sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Suunnittelet ja toteutat ohjattuna sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä.
Suunnittelet ja toteutat arvioiden erilaisia sisätauti- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden sekä kirurgista hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitotyötä tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuen.
Kuvaat kansanterveysongelmien riskitekijöitä, joilla on merkitystä potilaan terveyteen.
Sovellat tietoa kansanterveysongelmia aiheuttavista riskitekijöistä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Arvioit ja ehkäiset kansanterveysongelmia aiheuttavia riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- ja työkykyä.
Kuvaat potilaan hoidon tarpeen ja peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon. Kohtaat potilaan ja hänen läheisensä.
Arvioit potilaan hoidon kiireellisyyden tarpeen ja aloitat perusleintoimintoja ylläpitävän hoidon huomioiden potilaan ja hänen läheisensä.
Arvioit ja suunnittelet kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidon tarpeen, aloitat peruselintoimintoja ylläpitävän hoidon ja arvioit kriittisesti hoidon vaikuttavuutta yhteistyössä potilaan ja hänen läheisensä kanssa.
Tunnistat suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Käytät suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.
Hyödynnät ja arvioit suomalaisten ravitsemussuosituksien vaikutusta kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 03.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
Vastuuhenkilö

Ritva Pinola

Opiskelijaryhmät
 • R72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja. Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä. Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa. Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.
Suunnittelet, toteutat ja arviot vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistat osallisuutta. Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.
Teemat:
- Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
- Lapsiperheen terveydenhoitajatyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat kartoittaa ja tunnistaa joitakin lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat tunnistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää joitakin terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa.
Osaat kuvata keinoja, joilla arvioidaan odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat keskeiset raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat kuvata keinoja, joilla ohjataan ja tuetaan asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat kuvata synnytyksen hoidon ja toiminnan äkillisessä synnytyksessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää perustellusti terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja asiakaslähtöisesti ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää perustellusti ja soveltaen terveyden edistämisen työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden ja perheiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi myös erityistilanteissa.
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat perustellusti valita keinoja, joilla ohjaat ja tuet asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Linnea Melkko
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Henna Uuksulainen
Vastuuhenkilö

Noora Wilhelmsson

Opiskelijaryhmät
 • R72T19S
  Terveydenhoitajakoulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja. Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä. Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa. Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.
Suunnittelet, toteutat ja arviot vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistat osallisuutta. Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin. Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa. Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta. Osaat selvittää koulun terveystiedon opetuksen sisällöt eri-ikäisille ja osallistua opetuksen yhteissuunnitteluun sekä toteutukseen. Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
- Lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonta ja ohjaus sekä isyyden tunnustaminen
- Raskauden riskitekijät ja niiden tunnistaminen sekä hoitoonohjaus, erityisen tuen ja seurannan tarve
- Varhainen vuorovaikutus ja tuki
- Imetysohjaus
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö
- Lapsen terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen
- Perheen voimavarojen tukeminen, vanhempien terveys ja hyvinvointi ja monikulttuurinen verkostotyö
- Varhainen avoin yhteistyö, huolen puheeksi ottaminen
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
- Kouluikäisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Oppilas- ja opiskelijahuolto ja monitoimijainen yhteistyö
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen

Aika ja paikka

Syksy 2022 (8.8-16.10.2022)
OPintojakson infotallenne : https://lucit-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nwilhelm_lapinamk_fi/EbwKuFQACrhBhpi8KjSlNcoBMgdfxOfwYGs1g1fi7c45gA?e=xC9ydC

Tarkempi toteutussuunnitelma: https://docs.google.com/document/d/1ZRGCtBjHsXzBgyiamoATQYkv6ajWx1cUhzQPw1whaVQ/edit?usp=sharing Huomioi, että opetuksesta puuttuu vielä imetysohjaukset, joten pieniä muutoksia voi tulla.
Opetusta on sekä verkossa että kampuksella simulaatiopäivien ja tenttien lisäksi.

Simulaatiopäivät kampuksella
ma 3.10.2022 8.15-16.00 Äitiysneuvolan simulaatiopäivä
ti 4.10.2022 8.15-16.00 Lastenneuvolan simulaatiopäivä
ke 12.10.2022 8.15-16.00 Koulu- ja opiskth:n simulaatiopäivä

Oppimateriaalit

Terveydenhoitajan osaaminen: Haarala, Honkanen, Mellin, Tervaskanto-Mäentausta2008. Edita
Lastenneuvolan käsikirja: https://www.thl.fi/fi/ https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja Toim. Mäki, Wikström, Hakulinen- Viitanen, Laatikainen : https://www.thl.fi/fi/
Juha Tapanainen | Naistentaudit ja synnytysoppi | Helsingin yliopisto
Vane -Psy vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä. Kirsi Mustonen. NMI. 2007.
Lapsen ensimmäinen vuosi. kehitys ei etene odotetusti –mitä tehdä? Salpa Pirjo , Autti-Rämö Ilona. Hygienia.

Muu e-aineisto ja materiaali kuvattu Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset tehtävät, luennot,työpajat,webinaarit, projektiluontoiset opinnot, tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Äitiysneuvolan tentti 8.9.2022
Lastenneuvolan tentti 14.9.2022
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tentti 13.10.2022

Uusintakerrat sovittaessa erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija osoittaa näytöllä sekä teoreettisen että käytännöllisen osaamisen.
Odottavan perheen teoreettinen osaaminen: kirjallinen/ suullinen tentti sekä odottavan perheen kanssa työskentelytaidot näyttönä.
Lastenneuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta työkokemuksen omaavalle kirjallinen/ suullinen tentti ja työskentelytaidot näyttönä.

Sisällön jaksotus

Lasta odottava perhe, äitiysneuvolatyö
Lastenneuvolatyö
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat kartoittaa ja tunnistaa joitakin lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat tunnistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää joitakin terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat kuvata keinoja, joilla arvioidaan odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat keskeiset raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat kuvata keinoja, joilla ohjataan ja tuetaan asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat tunnistaa kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeimpiä terveydellisiä vaatimuksia sekä osaat kuvata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehityksen seurantaa tästä näkökulmasta.
Tunnistat terveysalan asiantuntijan roolin oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja asiakaslähtöisesti ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää perustellusti ja soveltaen terveyden edistämisen työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden ja perheiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat perustellusti valita keinoja, joilla ohjaat ja tuet asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat perustellen arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat aloitteellisesti toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.02.2023 - 07.05.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Tarja Pykäläinen
 • Ritva Pinola
 • Linnea Melkko
Vastuuhenkilö

Noora Wilhelmsson

Opiskelijaryhmät
 • RAO72T23K
  Terveydenhoitajakoulutus (avoin amk) Rovaniemi kevät 2023

Tavoitteet

Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä. Suunnittelet, toteutat ja arvioit lasta odottavan perheen, eri-ikäisen lapsen ja nuoren perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan sekä vahvistamisen yhteistyössä perheiden kanssa. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja. Osaat käyttää terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä. Osaat toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja syvennät rokotusosaamistasi.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa. Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa. Osaat synnytyksen hoidon ja osaat toimia äkillisessä synnytyksessä.
Suunnittelet, toteutat ja arviot vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistat osallisuutta. Osaat kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä sekä tukea terveyttä edistäviin valintoihin.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Osaat tukea kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin. Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa. Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta. Osaat selvittää koulun terveystiedon opetuksen sisällöt eri-ikäisille ja osallistua opetuksen yhteissuunnitteluun sekä toteutukseen. Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö
- Lasta odottavan ja lapsivuodeaikaisen äidin ja perheen terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveysneuvonta ja ohjaus sekä isyyden tunnustaminen
- Raskauden riskitekijät ja niiden tunnistaminen sekä hoitoonohjaus, erityisen tuen ja seurannan tarve
- Varhainen vuorovaikutus ja tuki
- Imetysohjaus
Lapsiperheen terveydenhoitajatyö
- Lapsen terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen
- Perheen voimavarojen tukeminen, vanhempien terveys ja hyvinvointi ja monikulttuurinen verkostotyö
- Varhainen avoin yhteistyö, huolen puheeksi ottaminen
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö
- Kouluikäisen ja nuoren terveystarkastukset, terveyden seurantamenetelmät ja arviointi
- Oppilas- ja opiskelijahuolto ja monitoimijainen yhteistyö
- Erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen, pitkäaikaissairaan omahoidon tukeminen ja tarvittaessa jatkohoitoon ohjaaminen

Aika ja paikka

Kevät 2023

Opintojakson tarkempi toteutussuunnitelma:
https://docs.google.com/document/d/1D8Pq3o1GHp-KIt-J9mYyTteSeYHoq3fJOcn0MNYFlc4/edit?usp=sharing (kopioi linkki työpöydälle) Itsenäisen opiskelun aikataulutus on viitteellinen.

Opintojakson info on tallenteena Moodle-verkkoalustalla. Moodle-alusta avautuu sinulle noin viikko ennen opintojakson virallista aloitusta.

Oppimateriaalit

NEUKO-tietokanta. Terveysportti
Terveydenhoitajan osaaminen: Haarala, Honkanen, Mellin, Tervaskanto-Mäentausta2008. Edita
Lastenneuvolan käsikirja: https://www.thl.fi/fi/ https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja Toim. Mäki, Wikström, Hakulinen- Viitanen, Laatikainen : https://www.thl.fi/fi/
Juha Tapanainen | Naistentaudit ja synnytysoppi | Helsingin yliopisto
Vane -Psy vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä. Kirsi Mustonen. NMI. 2007.
Lapsen ensimmäinen vuosi. kehitys ei etene odotetusti –mitä tehdä? Salpa Pirjo , Autti-Rämö Ilona. Hygienia.

Muu e-aineisto ja materiaali kuvattu Moodle-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Itsenäiset tehtävät, työpajat, webinaarit, projektiluontoiset opinnot, tentit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lastenneuvolan tentti 30.3 klo 9.00-11.45 (etänä)
Äitiysneuvolan tentti 5.4 klo 9.00-11.45 (etänä)
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tentti 4.5 klo 9.00-11.45 (etänä)

Uusintakerrat sovittaessa erikseen opettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija osoittaa näytöllä sekä teoreettisen että käytännöllisen osaamisen.
Odottavan perheen teoreettinen osaaminen: kirjallinen/ suullinen tentti sekä odottavan perheen kanssa työskentelytaidot näyttönä.
Lastenneuvolatyön, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta työkokemuksen omaavalle kirjallinen/ suullinen tentti ja työskentelytaidot näyttönä.
Imetysohjaus on mahdollista hyväksilukea Imetysohjauskoulutustodistuksella tai osaamisen näytöllä. Opintojakso sisältää WHO:n imetysohjauskoulutuksen.

Sisällön jaksotus

Lasta odottava perhe, äitiysneuvolatyö
Lastenneuvolatyö
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat kartoittaa ja tunnistaa joitakin lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat tunnistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää joitakin terveyden edistämisen työmenetelmiä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat kuvata keinoja, joilla arvioidaan odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat keskeiset raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat kuvata keinoja, joilla ohjataan ja tuetaan asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat tunnistaa kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeimpiä terveydellisiä vaatimuksia sekä osaat kuvata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehityksen seurantaa tästä näkökulmasta.
Tunnistat terveysalan asiantuntijan roolin oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen kartoittaa ja auttaa tunnistamaan lasta odottavan perheen, lapsen ja nuoren perheen voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä huomioiden eri kulttuurit. Osaat vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja asiakaslähtöisesti ja tukea hänen terveyttä edistäviä valintojaan.
Osaat käyttää perustellusti ja soveltaen terveyden edistämisen työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden ja perheiden kanssa hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat vastuullisesti ja näyttöön perustuen arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä sekä tunnistat raskauteen ja synnytykseen liittyviä riskitekijöitä ja osaat ohjata hoitoon tarvittaessa.
Osaat perustellusti valita keinoja, joilla ohjaat ja tuet asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa.
Osaat perustellen arvioida kouluikäisen ja nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen yhteistyössä perheiden ja muiden hoidontarpeen arviointiin osallistuvien kanssa.
Tiedät ja tunnistat ammatinvalinnan kannalta tärkeät terveydelliset vaatimukset sekä osaat seurata koululaisen tai nuoren terveydentilan kehitystä tästä näkökulmasta.
Osaat aloitteellisesti toimia terveysalan asiantuntijana oppilas- ja opiskeluhuollossa koululaisen ja opiskelijan terveyden näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 23.09.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Kati Puhakka
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
 • Marko Vatanen
 • Anna-Leena Nousiainen
 • Sari Melamies
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä 1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Kampusryhmä 3 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä 1
 • Verkkoryhmä 2
 • Kampusryhmä 3

Tavoitteet

Osaat selittää erilaisia hoito- ja palveluketjuja sekä suunnitella ja toteuttaa potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä. Osaat kuvata yleisimpien sisätautien, kirurgisten, syöpätautien ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
Osaat määritellä potilaan hoitotyön tarvetta yhdistäen ja hyödyntäen näyttöön perustuvaa tietoa. Osaat hyödyntää kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisiä diagnostisia tutkimuksia ja toimenpiteitä osana potilaan kokonaishoitoa. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista, luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa. Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa. Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat tukea akuutissa kriisissä olevaa ihmistä.

Sisältö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Digitaaliset ratkaisut terveyspalveluissa ja niiden erityispiirteet

Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Hoitosuhdetyöskentely
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen
- Auttamiskeinot ja ohjaus akuutissa kriisissä

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja riippuvuus ilmiönä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Hoito- ja palveluketjut
- Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset ja ohjeet eri sairausryhmien hoidossa
- Sairaanhoitajan työ erilaisissa toimintaympäristöissä
- Sähköiset terveyspalvelut ja niiden erityispiirteet
Hoitotyön tarpeen määrittely, päätöksentekoprosessi
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Terveyden ja sairauden vaikutukset potilaan elämäntilanteeseen

Kliininen hoitotyö
- Tautioppi ja patofysiologia, lääketieteen tietoperusta
- Riippuvuus ilmiönä ja perustiedot päihteistä
- Toiminta välitöntä hoitoa vaativissa tilanteissa sekä hätätilanteissa
- Hoitoelvytys
- Lääkehoito ja farmakologia
- Hoito- ja valvontalaitteiden käyttö

Aika ja paikka

8.8 - 23.9.2022 Rovaniemen kampus, verkkoympäristöt

Verkkoryhmä 1-2 toteutussuunnitelma
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/EdQYF9Q2_RJBom1IWjkl6DEBZ0h7NNiec6r0yDITUrvPyA?e=okzKcQ

Kampusryhmä 3 toteutussuunnitelma
https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_melamies_lapinamk_fi/ER6ag01Zl2ROu_HGuAzK_YIBItiYHetdiVpKe_5t19Rx7g?e=iksLSe

MIKÄLI linkki ei avaudu klikkaamalla niin kopioi linkki ja liitä se selaimen osoiteriville.

Opintojaksolle ilmoittaumisen yhteydessä jokainen opiskelija valitsee itselleen pienryhmän - verkkototeutuksen ryhmiä on kaksi (2) ja kampustoteutuksen ryhmiä on yksi (1).
Verkkoryhmille 1-2 ja kampusryhmälle (ryhmänumero 3) on kummallekin oma toteutusssuunnitelmansa, näette nämä yläpuolella olevien linkkien kautta.

Oppimateriaalit

Materiaalit löytyvät Moodlen toteutussuunnitelmasta ja täydentyvät oppintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), verkko-opiskelu, yksilö- ja ryhmäohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. oppiportti, skhole, terveyskylä. ENVI, harjoitteluympäristöt, AC.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelut erikseen määriteltynä ajankohtana omina opintojaksoinaan:
R702HL32 Sisätautien hoitotyön harjoittelu
R702HL33 Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu
R702HL34 Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti
23.9.2022

1. uusinta 3.11.2022 klo 9-12 ZOOM
2. uusinta 4.1.2023 klo 8.15-11.15

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Sisällön jaksotus

8/2022 - 9/2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Määrittelet potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja hoito- ja palveluketjujen perusperiaatteet.
Kuvaat tavallisimpien sisätauti-kirurgiaan, syöpätauteihin ja mielenterveyteen liittyviä sairauksia ja niiden syntymekanismeja.
Määrittelet kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisimpien toimenpiteiden ja tutkimusten perusperiaatteita.
Kuvaat turvallisen luonnollisia reittejä annettavan lääkehoidon eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat ohjatusti hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat ohjatusti hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Kuvaat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen osana päätöksentekoa ja kuvailet erilaisia teknologisia sovelluksia osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Sovellat potilaan kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin ja suhteutat sen osana potilaan hoito- ja palveluketjujen toimintaa.
Luokittelet tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia elimistössä.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Toteutat turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Osaat hyödyntää erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja käytät arvioiden erilaisten teknologisten sovellusten hyötyjä osana potilaan hoitoa.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelet kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin näyttöön perustuen.
Yhdistät erilaisten hoito- ja palveluketjujen merkityksen osaksi potilaan kokonaisvaltaista hoitotyötä.
Yhdistät ja tulkitset tavallisimpien sisätauti- kirurgiaan ja mielenterveyteen liittyvien sairauksien aiheuttamia muutoksia potilaan oireiden perusteella.
Hyödynnät kliinisessä hoitotyössä tarvittavia keskeisimpiä tutkimuksia ja toimenpiteitä ja tulkitset niistä saatavaa informaatiota. Hyödynnät saatua tietoa hoitotyön päätöksenteossa.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit turvallista luonnollisia reittejä annettavaa lääkehoitoa eri sairauksien ja eri potilasryhmien lääkehoidossa.
Osaat hyödyntää laaja-alaisesti työskentelyssäsi ja päätöksenteossa moniammatillista työryhmää sekä reflektoida kriittisesti omaa työskentelyäsi hoitotyön prosessin eri vaiheissa.
Arvioiti kriittisesti ja hyödynnät erilaisia digitaalisia sovelluksia ja ratkaisuja asiakkaan ja potilaan hoidossa ja päätöksenteossa.
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät näyttöön perustuvaa tietoa ja suunnittelet erilaisten teknologisten sovellusten käyttöä osana potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja hoitotyön päätöksentekoa.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta potilaan ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 10op on hyväksytty, kun opiskelija on:
-Suorittanut tehtävät opintojakson aikana hyväksytysti
-On osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen. Pakollinen osallistuminen periferinen kanylointi ja interventiivinen haastettelu työpajoihin.
- On suorittanut tentin hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Johanna Rintala
 • Linnea Melkko
 • Niina Määttä
 • Leena Välimaa
 • Jaana Pätsi
 • Heidi Jaakola
Vastuuhenkilö

Leena Välimaa

Ajoitusryhmät
 • Verkkoryhmä1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoryhmä 2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • Campusryhmä (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA72H21S
  Sairaanhoitajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA72T21S
  Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Verkkoryhmä1
 • Verkkoryhmä 2
 • Campusryhmä

Tavoitteet

Osaat jäsentää positiivisen mielenterveyden rakentumista ja kehittymistä stressi- ja kehitysteorioiden mukaan sekä biologisesta näkökulmasta. Osaat arvioida hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti. Osaat kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan ja hänen läheisten kanssa eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, mielenterveyden häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti. Osaat hyödyntää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa. Ymmärrät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen, hänen läheistensä, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Sisältö

Ehkäisevä ja tukeva mielenterveys- ja päihdehoitotyö
- Positiivinen mielenterveys
- Mielenterveyden edistäminen eri ikäkausina sekä lasten ja nuorten ehkäisevä mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Päihdehoitotyö
- Puheeksiottaminen, mini-interventio ja motivoiva haastattelu
- Riippuvuudet ja päihdehoitotyön erityispiirteet
Kriisityö
- Erilaiset kriisit ja kriisityön menetelmät
- Mielenterveyden kehitykseen vaikuttavat tekijät: stressi- ja traumateoriat, persoonallisuuden kehitysteoriat ja biologinen näkökulma

Aika ja paikka

Toteutussuunnitelman löydät täältä

Kampusryhmän toteutussuunnitelma: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/EQY0AY6IwqtKmhtE6icmitQBZQaxQfslfDmhAcNv-5thig?e=QI2xuM

Verkkoryhmien toteutussuunnitelma: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/leena_valimaa_lapinamk_fi/EfVWaRJizTNFh9TElHAFDwYBYfHhvLG7REOQOhpADpxE3Q?e=f8KDxy

Opetusmenetelmät

Osaamisperustaiset opetusmenetelmät: pienryhmätyöskentely, verkkokurssit, työpajatyöskentely, simulaatiot, käänteinen oppiminen (ennakkomateriaalit), yksilö- ja ryhmänohjaus.
Opiskelijan oppimisen ohjaus tapahtuu yksilö- ja ryhmäohjauksena. Opiskelija saa suullista, kirjallista ja vertaisarviointi palautetta opintojakson aikana. Oppimisympäristönä toimii ENVI, Moodle ja muut virtuaaliympäristöt: mm. Oppiportti, Mielenterveystalo, Zoom.
Työpajoissa 100% läsnäolo-oikeus, vaihtoehtoinen mahdollisuus autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI ympäristössä tai muussa asianmukaisessa ympäristössä. Muiden tehtävien aikataulutettu suorittaminen opintojakson aikana.
Sähköinen ryhmätentti annetun materiaalin pohjalta verkkoryhmällä, Campusryhmällä perinteinen paperinen ryhmätentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kokemusasiantuntijat osallistuvat opintojakson toteutukseen ja työelämän asiantuntijat toimivat konsultaatioapuna tai osallistuvat opintojakson toteutukseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti on opintojakson lopussa.
Tenttien uusintamahdollisuus exam tenttipalvelussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työpajojen vaihtoehtoinen suoritustapa: autenttinen videointi työpajan sisällöstä ENVI- tai muussa harjoitteluympäristössä.

Sisällön jaksotus

Syksy 2022

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on kolme ryhmää, joista opiskelija valitsee yhden:

1.ryhmä = verkkoryhmä
2.ryhmä= verkkoryhmä
3.ryhmä= campusryhmä

1. ja 2. ryhmällä lähipäiviä koululla on 3 päivää/ kk. Campusryhmällä lähiopetusta koululla on enemmän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Tunnistat mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Määrittelet hoidollisen vuorovaikutuksen mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Määrittelet mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Tunnistat digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tunnistat akuutissa kriisissä olevan potilaan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Jäsennät positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen eri näkökulmista.
Jäsennät mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Toteutat perustellen hoidollista ja vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Sovellat tietoa mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksesta ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Kohtaat akuutissa kriisissä olevan potilaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioit eri näkökulmista merkityksen positiivisen mielenterveyden rakentumisen ja kehittymisen.
Arvioit mielenterveyspotilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita mielenterveyden häiriön luonteen mukaisesti.
Kohtaat ja ylläpidät hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen sekä hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
Yhdistät mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmiseen ja hänen perheeseensä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurien hyvinvointiin.
Osaat käyttää ja soveltaa digitaalisia verkkopalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisen potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa.
Tuet akuutissa kriisissä olevaa potilasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointivaiheen suoritus 5 op on hyväksytty, kun opiskelja on:
- suorittanut verkkokurssit:
THL:n (thl.fi)
o Luo luottamusta - puutu väkivaltaan
o Luo luottamusta - suojele lasta
o Lopputentti puutu väkivaltaan verkkokoulutus
o Linity menetelmä itsemurhien ehkäisyyn ( www. mieli.fi )
o Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelma
o Itsemurhavaaran ja sen arviointi
o Itseään vahingoittavan ja itsetuhoisen potilaan hoito
o Lopputentti Itsemurhien ehkäisyn verkkokoulu
Oppiportin (www.oppiportti.fi)
o Motivoiva keskustelu verkkokoulu
- suorittanut Green Care tehtävän
- suorittanut verkkotentin hyväksytysti
- on osallistunut työpajoihin tai tehnyt vaihtoehtoisen suorituksen

Hylätty (0)

1. Selittää epätarkasti mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä

2. Ei osaa kuvata potilaslähtöistä hoitotyötä ja ammatillinen tietoperusta puuttuu

3. Ammattieettisten periaatteiden, potilasturvallisuuden ja lainsäädännön tuntemus puuttuu

4. Mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän tuntemus on epäselvä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Selittää mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

2. Potilaslähtöinen hoitotyö ja ammatillinen tietoperusta on hajanainen

3. Osaa kuvailla ammattieettisiä periaatteita, potilasturvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Osaa nimetä mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän osia ja yhteistyökumppaneita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

1. Selittää ja perustelee mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

2. Osaa kuvata potilaslähtöistä hoitotyötä ammatilliseen tietoon perustuen

3. Osaa kuvailla perustellen ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Tuntee mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän ja yhteistyökumppanit pääpiireittäin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. Osaa selittää ja perustella mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä hoitotyön näkökulmasta

2. Osaa soveltaa potilaslähtöistä hoitotyötä ammatillisella tietoperustalla perustellen

3. Osaa noudattaa ja soveltaa työssä ammattieettisiä periaatteita, turvallisuutta ja lainsäädäntöä

4. Tuntee mielenterveystyön päihde- ja palvelujärjestelmän ja yhteistyökumppanit laaja-alaisesti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

08.05.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Noora Wilhelmsson
 • Sirpa Kaukiainen
Vastuuhenkilö

Seija Taattola

Opiskelijaryhmät
 • RAO72T23K
  Terveydenhoitajakoulutus (avoin amk) Rovaniemi kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelijana osaat soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osaat kehittää terveydenhoitajatyön laatua näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi. Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio-ja tutkimusosaamisesi ja vahvistat niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä. Kehität terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.
Teema:
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Sisältö:
- terveydenhoitajatyön kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakson Info Teamsissa 5.4.2023 klo 15.00-16.00 (tallennetaan)

Aikataulu:
Moodle aukeaa noin viikko ennen opintojakson virallista alkamispäivää (opintojakso alkaa 8.5.23)
Opintojakso ei sisällä lähiopetuspäiviä eikä aikaan sidottua opetusta.
Kehittämistehtävän ideapaperin palautus 14.5.2023 mennessä
Valmiin kehittämistehtävän viimeinen palautuspäivämäärä 15.11.2023

Oppimateriaalit

Virtanen P.,Lamminmäki S.,Ahonen P.,Suokas M.Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali-ja terveyspalvelujen kehittämiseen.Tekes.2011.
https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/matkaopas.pdf
Ikonen Riikka, Parisod Heidi, Tuomikoski Annukka, Siltanen Hannele, Hakulinen Tuovi, Holopainen Arja, 2019. Vauvamyönteisyys ohjelma käyttöön – käsikirja yhtenäisten näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseen. Raportti 1/2019. Hoitotyön tutkimussäätiö & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Käsikirja saatavissa Hotuksen sivuilta
Korhonen A, Jylhä V, Korhonen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta. Tarpeesta tuloksiin. Hoitotyön tutkimussäätiö & Skhole, Nordestedt.
Korhonen T, Holopainen A, Kanerva AM, Petman S, Haavisto E. 2020. The role of ward managers when developing consistent evidence-based practices in long-term care facility: A qualitative study. The Malaysian Journal of Nursing 11(4), 54-62. Saatavissa: https://ejournal.lucp.net/index.php/mjn/article/view/994/1118
Korhonen A, Korhonen T, Holopainen A. Lean ja näyttöön perustuvan toiminnan vaatimus. Tutkiva Hoitotyö 2016;14(3): 48-50.
Korhonen T, Holopainen A, Kejonen P, Meretoja R, Eriksson E, Korhonen A. Hoitotyöntekijän tärkeä rooli näyttöön perustuvassa toiminnassa. Tutkiva Hoitotyö 2015, 13 (1); 44-51.
Holopainen Arja, Korhonen Teija, Korhonen Anne. 2016. SOTE-uudistuksen haasteet – selvitys hoitotyöntekijöiden näkökulmasta. Raportti 1/2016. Hoitotyön tutkimussäätiö.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja verkkotyöskentely
Keittämistehtävä työelämässä

Lisätietoja opiskelijoille

Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä tehdään käytännön työelämälle haluamallesi th työn alueelle tai artikkelin kirjoittaminen johonkin ammattialanlehteen tai julkaisuun

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Osaat kuvata terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Nimeät terveydenhoitajatyön kehittämistarpeita näyttöön perustuen.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusosaamisesi.
Tunnistat terveydenhoitajatyön kehittämiskohteita yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Sovellat keskeisiä terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Osaat kuvata terveydenhoitajatyön laadun kehittämistarpeita näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio-ja tutkimusosaamisesi ja vahvistat niitä ohjatusti terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.
Kehität terveydenhoitajatyötä yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Osaat soveltaa terveyden ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Osaat kehittää terveydenhoitajatyön laatua näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssäsi.
Tunnistat oman kehittämis-, innovaatio-ja tutkimusosaamisesi ja vahvistat niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävissä.
Kehität terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta yrittäjyyden mahdollisuudet huomioiden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä 1-2
Hyvä 3-4
Kiitettävä 5
Arviointikriteerit esitetään opintojakson infossa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

16.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus​ R

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Terveydenhoitajakoulutus, Rovaniemi
Opettaja
 • Sirpa Kaukiainen
 • Sari Petäjä
Vastuuhenkilö

Sari Petäjä

Opiskelijaryhmät
 • RAO72T23K
  Terveydenhoitajakoulutus (avoin amk) Rovaniemi kevät 2023

Tavoitteet

Osaat käyttää innovatiivisesti sekä asiakaslähtöisesti tieto- ja viestintäteknologiaa työssäsi yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Osaat käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä. Osaat toimia työryhmän vastuuhenkilönä ja ohjata sen toimintaa. Osaat tunnistaa ja tukea erityistuen tarpeessa olevia asiakkaita ja erilaisia perheitä ja yhteisöjä varhaisella avoimella yhteistyöllä.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi. Toimit moniammatillisessa työyhteisöissä ja verkostoissa. Toteutat työterveyspainotteista sairaanhoito/ avosairaanhoidon vastaanottotoimintaa.
Toimit yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa. Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun. Osaat tukea yhteistyössä eri kulttuuritaustasta tulevia asiakkaita ja perheitä terveyden edistämisessä. Noudatat työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä. Osaat toteuttaa matkailijan terveysneuvontaa.
Teemat ja keskeiset sisällöt:
1.Yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen
- Asiakas-/yhteisöanalyysi, hyvinvointikertomukset
- Terveyttä ylläpitävät, vahvistavat ja uhkaavat globaalit, kansalliset ja paikalliset ympäristötekijät
- Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä tukevan ja esteettömän ympäristön toteuttaminen
- Monitoimijaisuus ympäristöterveyden edistämisessä
- Rokotusosaamisen syventäminen
2. Työikäisen terveyden edistäminen
- Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukainen toimintatapa, työterveysyhteistyö- ja työelämätietoisuus
- Työpaikkaselvitykset sekä työikäisen terveystarkastukset ja terveyden, työ- ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen.
- Keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit sekä kuntoutuksen ohjaaminen
- Työturvallisuus, työsuojelu ja -ergonomia

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 16.1-26.2.2023
16.1.2023 klo 10.00-11.45 Terveydenhoitajaopintojen aloitus lähiopetus
16.1.2023 klo 12.30-16.00 TTH Opintojakson info ja työpaikkaselvitys ja tehtävän anto lähiopetus
27.1.2023 klo 9.00-14.00 Työpaikkaselvitystehtävän purku terveystarkastustehtävän anto lähiopetus
3.2.2023 klo 9.00-14.00 Terveystarkastustehtävän purku ja TANO-tehtävän anto ja ohjeistus työpajaan Teams/Zoom
10.2.2023 klo 9.00-15.00 Työpaja: Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito ja TANO-tehtävän purku. Lähiopetus
10.2.2023 klo 15.00-16.00 Ympäristön ja yhteisön terveyden edistäminen info ja johdantoluento lähiopetus
24.2.2023 klo 9.00-15.00 Hyvinvointikertomusanalyysi-tehtävän purku Teams/Zoom

Aikataulutus löytyy myös linkistä: https://lucit-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/sari_petaja_lapinamk_fi/EWt6ZQ4PPihLpdnrPSDGvbQB5lkYinobPZ0DFWoOwqDJ9Q?e=HxVZS8

Oppimateriaalit

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö; toim Jukka Uitti 2014, Työterveyslaitos
Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työterveyslaitos 2006
Muu oheismateriaali:
Martimo Kari-Pekka, Antti-Poika Mari ym., 2010. Työstä terveyttä
Rauramo, P. 2008. Työhyvinvoinnin portaat. Edita Prima Oy
Rautio Maria.2009. Tilaa taiten- Työterveyshuoltopalvelujen hankintaopas
Verkkolähteet:
www.ttl.fi
www.tyoturvallisuuskeskus.fi
www.finnlex.fi
Yhteisön terveyden edistäminen:
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (Finlex)
Terveydensuojelulaki hae: www.finlex.fi
Ympäristöterveyden yhteistoiminta-alue
Ympäristöterveyden erityistilanteiden opas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:21
Ympäristö ja terveys –lehdet
Ympäristöterveydenhuollon valvontaohjelma
Ympäristöterveydenhuollon opas kuntapäättäjille:
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3403
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys
http://www.valvira.fi/ymparistoterveys
Mitä on ympäristöterveys? - Tarja Hartikainen
https://www.youtube.com/watch?v=M8QP__g-8io
Kunnan elintarvikevalvonta:
https://www.youtube.com/watch?v=-HlN1tcGKLQ
Yhteisöanalyysi, ideakortti 3/2000.
TEA-viisari
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
www.thl.fi/hyvinvointikertomus
Hyvinvointikertomus prosessina:
• http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135145/Hyvinvointikertomus%20prosessina.pdf?sequence=1
www.thl.fi kouluterveyskysely
Terveellinen ja turvallinen oppilaitos –opas:
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126936/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf?sequence=1
Marke Hietanen-Peltola: Oppilaitosten tarkistaminen
Marke Hietanen Peltolan powerpoint-esitys:
• http://www.avi.fi/documents/10191/5147107/Hietanen-Peltola+Oppilaitostarkastus++241115.pdf/eea0d8b3-f689-4e27-8b09-c8b92f5db607
Kangaspunta, S. 2011. Yksilöllinen yhteisöllisyys.
Terveyserojen kaventaminen
http://www.avi.fi/web/avi/terveyden-edistaminen
Raija Kerättären väitöskirja (työttömyys, syrjäytyminen)
http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1086-5
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/nuorten-syrjaytyminen
Onko osa nuorista vaarassa syrjäytyä pysyvästi:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/170035/Tutkimuksia144.pdf?sequence=4
Suomi lasten kasvuympäristönä (1997 syntyneiden kohorttitutk 11.2018):
http://www.julkari.fi/handle/10024/137104
http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-aineistoja
Tapaturmaluennot sivuilta:
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat
www.kotitapaturma.fi
IKINÄ –opas
www.liikenneturva.fi

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelminä ovat itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkkotyöskentely webinaarit sekä työpajat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Työikäisen terveyden edistäminen 5 op verkossa itsenäisesti
Yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen 4 op verkossa itsenäisesti
Rokotusosamisen syventävä 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Rokotusosaamisen syventäminen 1op palautus .....

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1-2
Osaat käyttää joitakin asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nimeät keinoja edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Tunnistat hyvän työterveyshuoltokäytännön työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävässä sekä kuntouttavassa terveydenhoitajatyössä.
Nimeät työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja kuvailet toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat sairaanhoitoon liittyvää ja vastaanottotoimintaa.
Osaat kuvata toimintaa yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa työterveyshuollossa, ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä keskeisiä tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Kuvaat työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4
Osaat käyttää asiakkaan osallisuutta lisääviä ehkäisevän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Osaat käyttää keskeisiä keinoja, jotka edistävät eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Osaat ohjatusti suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä joitakin toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat työterveyspainotteista sairaanhoitoon liittyvää vastaanottotoimintaa.
Toimit ohjattuna yhteistyössä eri ammattilaisten kanssatyöterveyshuollossa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Noudatat työssäsi keskeisiä tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat käyttää vaikuttavia asiakkaan osallisuutta lisääviä..
Osaat edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä kasvuyhteisöä ja –ympäristöä hyödyntäen myös digitaalisia välineitä.
Suunnittelet, toteutat ja arvioit työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää sekä kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.
Osaat arvioida työn, työyhteisöjen ja työympäristöjen vaikutuksia terveyteen ja tehdä tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden ja työyhteisöjen terveyden edistämiseksi.
Toteutat näyttöön perustuvaa työterveyspainotteista sairaanhoitoon liittyvää vastaanottotoimintaa.
Toimit yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa työterveyshuollossa ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa.
Osaat ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitset ensiavun.
Noudatat työssäsi tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja säädöksiä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lakitentti hyväksytty-hylätty
Webinaari ja työpajat 80% läsnäolo
Numeralisesti arvioitavat tehtävät:
Portfoliotehtävä (työikäinen) hyl-5 (50% arvosanasta)
Yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen (Hyvinvointikertomuksen analyysitehtävä hyl-5 (50% arvosanasta)