Siirry suoraan sisältöön

Sosionomikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sosionomi (AMK)

Laajuus:
210 op

Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
Tunnus
(K71S22S)
Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi, syksy, 2020
Tunnus
(K71S20S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Merja Hjulberg
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää aikuissosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä: työmarkkina-asema, koulutus, toimeentulo ja sosiaalinen osallisuus (EH, TO)
- osaa kuvata aikuissosiaalityön käsitteen ja aikuissosiaalityön tavoitteet
- tuntee aikuissosiaalityön keskeiset työmenetelmät (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ (LO)
- osaa toimia aikuissosiaalityön erityiskysymyksissä
- soveltaa aikuissosiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa
Sisältö:
- aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

- aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kevät 2022
24.10 - 23.11.22

Oppimateriaalit

Moodlesta löytyy vaadittavaa kirjallisuutta, myös verkkokirjallisuutta oppimistehtävien tekoa varten.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena. Opintojaksolla on luentoja, asiantintijavierailu sekä erilaisia oppimistehtäviä.Opintojakson lopussa oln yksi laajempi numeraalisesti (0 - 5) arvioitava oppimistehtävä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodlessa ilmoitetaan oppimistehtävien palautuspäivämäärät. Oppimistehtävät tulee olla suoritettuna kuitenkin viimeistään 30.11.2022.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osan oppimistehtävistä opiskelija tekee yksin ja osan opiskelija voi tehdä vaihtoehtoisesti yksin tai pienryhmissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 % eli lukujärjestyksen mukaisille tunneille osallistuminen reaaliajassa.

Opintojakso arvioidaan 0 - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää kaikkien opintojaksolle kuuluvien oppimistehtävien tekemistä. Oppijakson viimeinen, laajempi oppimistehtävä arvoidaan numeraalisesti 0- 5.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mari Louste
Vastuuhenkilö

Mari Louste

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää aikuissosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä: työmarkkina-asema, koulutus, toimeentulo ja sosiaalinen osallisuus (EH, TO)
- osaa kuvata aikuissosiaalityön käsitteen ja aikuissosiaalityön tavoitteet
- tuntee aikuissosiaalityön keskeiset työmenetelmät (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ (LO)
- osaa toimia aikuissosiaalityön erityiskysymyksissä
- soveltaa aikuissosiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa
Sisältö:
- aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

- aikuisen osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- aikuissosiaalityön käsite, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- aikuissosiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Opetusmenetelmät

Tiedot päivitetään syksyn 2022 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.11.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Mikko Ravantti

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.03.2023

Ajoitus

12.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
 • Anneli Ylikärppä
 • Merja Hjulberg
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • K71S22S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa kuvata alan ammatillista toimintaympäristöä
- osaa määritellä ammatillisen toiminnan perusteet
- osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutussuhteessa
- tunnistaa ja arvioida omia ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä
- osaa toimia sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaisesti

Edeltävät opinnot:
Ensimmäisen lukukauden opinnot tulee olla suoritettuna ennen harjoittelua.

Sisältö

Harjoittelut sosiaalialan asiakastyössä (1. osa 5 vko ja 2. osa 4 vko) ja kirjallinen ammattianalyysi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on osallistunut harjoittelussaan aktiivisesti asiakastyöhön ja tutustunut toimintakäytäntöihin. Opiskelija osaa kuvata sen hetkisiä ammatillisia valmiuksiaan asiakastyössä. Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut sosiaalialan eettisten periaatteiden mukaista ja opiskelija on toiminut työelämän sääntöjen mukaisesti. Opiskelija on kirjoittanut annetun ohjeen mukaisesti ammattianalyysin harjoittelustaan.

Hylätty:
Opiskelijan toiminta harjoittelussa on ollut passiivista ja/tai epäasiallista. Opiskelija ei ole tehnyt ammattianalyysiä tai se ei ole ohjeiden mukainen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sosiaalialan koulutus X2 AMK
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee digitaalisen asioinnin palvelut sekä sosiaalisen median käyttömahdollisuudet
- osaa ohjata asiakkaita digitaalisten palvelujen käyttämisessä ja verkkoympäristöissä kohtaamisessa
- ymmärtää ja osaa arvioida digitaalisten palvelujen merkityksen ja haasteet asiakasta osallistavien sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä
- tunnistaa erilaisia sovellusmahdollisuuksia digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Sisältö:
- asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut, niiden käyttö ja soveltuvuuden arviointi
- verkkoneuvonta ja -konsultaatio, verkkoasiointi, virtuaaliset hyvinvoinnin työvälineet ja alustat
- digitaaliseen asiointiin liittyvä lainsäädäntö, tietoturva ja tietosuoja

Aika ja paikka

Verkossa, kevään 2. periodi 2023

Opetusmenetelmät

Kurssi suoritetaan täysin Moodle-verkko-oppimisympäristössä opiskellen. Kurssi koostuu erilaisista yksilötyönä sekä pienryhmätyöskentelynä toteuttavista oppimistehtävistä, jotka tehdään, palautetaan ja arvioidaan verkossa. Kurssiarvosana perustuu opiskelijan sitoutumiseen ja aktiivisuuteen kurssin suorittamisen suhteen sekä palautettuihin oppimistehtäviin.

Tarkemmat tiedot päivitetään ennen opintojakson aloitusta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole erillistä tenttiä, vaan suoritus tapahtuu oppimistehtävät tekemällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa ammattialan digitaalisen asioinnin palvelut sekä sosiaalisen median käyttömahdollisuudet sekä osaa ohjata asiakkaita digitaalisten palvelujen käyttämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa käyttää ammattialan digitaalisia asiointipalveluja sekä osaa hyödyntää asiakastyössä digitaalisten palvelujen erilaisia sovellusmahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa arvioida ja kehittää ammattialan digitaalisia asiointipalveluja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää dokumentoinnin lainsäädännön, oikeudet ja velvoitteet
- ymmärtää dokumentaation sosiaalialan työkäytäntönä
- osaa dokumentoida ja käyttää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja
- tunnistaa ja kehittää omaa ammatillista dokumentoinnin tapa
Sisältö:
- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Sisältö

- Dokumentoinnin ja kirjaamisen lainsäädäntö ja etiikka (henkilötietolaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakatietojen sähköisestä käsittelystä, sosiaalihuollon asiakastietolaki)
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Dokumentointi asiakastyön välineenä ja kuvaajana
- Asiakkaan rooli ja osallisuus dokumentoinnissa

Aika ja paikka

Kevät 2023, II-periodi.

Oppimateriaalit

Opettajan koostama oppimateriaali löytyy digitaalisena opintojakson alkaessa Moodle-alustalta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti Moodlessa suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä, jossa opiskelija pysähtyy pohtimaan kokemuksiaan ja näkemyksiään dokumentaation roolista sosiaalialalla. Ennakkotehtävää käsitellään kurssin orientaatioluennoilla, joissa syvennytään dokumentointiin ja kirjaamiseen sosiaalialan ammatillisten käytänteiden ja kehittämisen näkökulmista. Opintojaksolla tehdään dokumentaatio-harjoitteita, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakso päättyy kirjalliseen tehtävään, jossa opiskelija osoittaa osaamisensa perehtymällä opettajan osoittamaan kirjallisuuteen ja luentomateriaaliin sekä soveltamalla tätä tietoperustaa sosiaalialan asiakastilanteiden dokumentaatioon, mihin kurssin harjoituksissa on valmentauduttu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu seuraavista teemoista:

- Dokumentaation liittyvä lainsäädäntö ja etiikka
- Dokumentoinnin rooli sosiaalialalla
- Erilaiset asiakirjatyypit
- Asiakkaan osallisuus dokumentaatiossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä dokumentoinnin merkityksen ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija tietää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa dokumentoida ja tuntee hyvin dokumentointia ohjaavan lainsäädännön sekä sen merkityksen ammatillisessa toiminnassa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida dokumentoinnin merkitystä ammatillisessa toiminnassa. Opiskelija hallitsee erinomaisesti dokumentointia ohjaavan lainsäädännön.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla hylätty-5. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää, että kaikki opintojaksoon kuuluvat suoritukset on palautettu. Arviointi perustuu opintojaksolla tehtyihin oppimistehtäviin.

Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija:
- tietää dokumentoinnin lainsäädännön, oikeudet ja velvoitteet
- ymmärtää dokumentaation sosiaalialan työkäytäntönä
- osaa dokumentoida ja käyttää dokumentoinnin välineitä ja tietokantoja
- tunnistaa ja kehittää omaa ammatillista dokumentoinnin tapa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Hanne Luosujärvi
Vastuuhenkilö

Aija Lämsä

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Ensiapu I (SPRn mukainen)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa tapaturmien ja tavallisimpien sairauskohtausten ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä hallitsee peruselvytyksen ja defibrilloinnin.
Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu

Lääkehoito sosiaalialalla
Opiskelija:
- Tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa
- Tiedostaa vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa omassa työssään
- Osaa määrittää lääkehoidon keskeiset käsitteet, lääkemuodot ja lääkkeiden oikeat antotavat
- Ymmärtää lääkeaineiden vaiheet elimistössä
- Osaa etsiä lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää tietoa eri tietokannoista
- Osaa tunnistaa lääkehoitoon liittyvät yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset
- Osaa ohjata potilasta/asiakasta turvallisen ja oikean lääkehoidon toteuttamisessa
Sisältö
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Sisältö

Ensiapu I/Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu
Lääkehoito:
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkko-opetus ja ensiapuopetus Kemin kampuksella

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon verkkotentti 3.10.2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 04.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 22.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Eija Kehus
 • Hanne Luosujärvi
 • Sirpa Orajärvi
Vastuuhenkilö

Hanne Luosujärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Ensiapu I (SPRn mukainen)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa tapaturmien ja tavallisimpien sairauskohtausten ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä hallitsee peruselvytyksen ja defibrilloinnin.
Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu

Lääkehoito sosiaalialalla
Opiskelija:
- Tunnistaa lääkehoitoa ohjaavan lainsäädännön ja ymmärtää sen merkityksen turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa
- Tiedostaa vastuunsa lääkehoidon toteuttamisessa omassa työssään
- Osaa määrittää lääkehoidon keskeiset käsitteet, lääkemuodot ja lääkkeiden oikeat antotavat
- Ymmärtää lääkeaineiden vaiheet elimistössä
- Osaa etsiä lääkkeisiin ja lääkehoitoon liittyvää tietoa eri tietokannoista
- Osaa tunnistaa lääkehoitoon liittyvät yleisimmät haitta- ja yhteisvaikutukset
- Osaa ohjata potilasta/asiakasta turvallisen ja oikean lääkehoidon toteuttamisessa
Sisältö
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Sisältö

Ensiapu I/Sisältö:
Tapaturmat ja niiden yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, vammamekanismit, tyyppivammat, hätäensiapu, tajuttomuus, elottomuus ( PPE-D ), verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, murtumien ja nivelvammojen ea, tavallisimmat sairauskohtaukset ja myrkytykset sekä niiden ensiapu
Lääkehoito:
- Lääkehoitoa ohjaava lainsäädäntö
- Vastuukysymykset ja turvallisuus lääkehoidossa
- Lääkehoidon peruskäsitteet, lääkemuodot ja antotavat
- Lääkkeiden vaiheet elimistössä
- Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- Lääkehoitoon liittyviä erityiskysymyksiä - Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

Aika ja paikka

11.1-15.3.2023 Lapin ammattikorkeakoulu, Kemin kampus

Oppimateriaalit

Saano S. & Taam-Ukkonen M. (2020) Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. (Osa I) soveltuvin osin.

Materiaali Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja tehtävät, Oppiportin verkkokurssit, kampus- ja verkko-opetus, ensiapuopetus Kemin kampuksella, etätentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon verkkotentti 15.3.2023. Uusintatentti sovitusti etänä Moodlessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Opiskelijaryhmät
 • K71S21S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisällön jaksotus

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisällön jaksotus

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisällön jaksotus

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.03.2023

Ajoitus

23.03.2023 - 23.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 25.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 29.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Huhta
Vastuuhenkilö

Heidi Huhta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
- osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
- laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
- saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:
- sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
- kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Opetusmenetelmät

Tiedot päivitetään syksyn 2022 aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1:
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with others and to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Grade 2:
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks with others and s/he is able to demonstrate coping in a professional situation in English at his/her own level.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3:
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate coping in a professional communication situation.

Grade 4:
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5:
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows his/her competence during all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo:
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation because the participant does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level in English and the student is not able to demonstrate his/her competence in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Jussila
Vastuuhenkilö

Tarja Jussila

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tunnistaa ja arvioida erityistä tukea tarvitsevan tai vammaisen lapsen ja nuoren erityistarpeet (TO)
- tietää ensitiedon ja varhaiskuntoutuksen merkityksen ja periaatteita ohjaus- ja neuvontatyössä (TO)
- osaa käyttää ja soveltaa lapsi- ja perhelähtöisiä työskentelymuotoja (EH)
Sisältö:
- erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja palvelutarpeen arviointi
- ensitieto ja varhaiskuntoutus
- ohjaus- ja neuvontatyö sekä lapsi- ja perhelähtöiset työtavat

Sisältö

- vammaisen lapsen/nuoren kasvun tukeminen ja tuen tarpeiden tunnistaminen
- perheen tukeminen; psykososiaalisen tuen muodot
- vertaistuen merkitys/kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet
- lainsäädännön merkitys

Aika ja paikka

Syksy 2022; 2.periodi

Oppimateriaalit

Materiaalia päivitetään moodleen
esim. Oksanen & Sollasvaara (toim.). Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette -oireisten lasten kasvattajille.

Opetusmenetelmät

- Ennakkotehtävä 24.10 tunneille (moodlessa)
- vuorovaikutukselliset luennot
- yksilö- / ryhmätehtävät kontaktitunneilla
- välitehtävät, joiden purku tunneilla
- mahdollinen työelämävierailija(t)
- asiakastyöhön liittyvä oppimistehtävä tai vaihtoehtona osallistuminen OPPIVE -hankkeen työpajaan kampuksella (27.11) ja siitä raportointi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiakastyöhön liittyvä oppimistehtävä
Mahdolliset työelämävierailijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautukseen on kolme "eräpäivää". Opiskelijalle merkitään hylätty, jos ei ole ensimmäiseen ”eräpäivään” mennessä palauttanut vaadittuja suorituksia. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus kahteen uusintapalautukseen, jolloin opintojakson suoritukset oltava tehtynä/ uusittava. Mikäli suorituksesta ei saa hyväksyttyä kolmella suorituskerralla, merkitään opintojakso hylätyksi. Tämä tarkoittaa uudelleen opintojaksolle tulemista.
Oppimistehtävän palautus 12.12.2022 mennessä.
1.uusintapalautus 30.12.2022 mennessä.
2.uusintapalautus 12.1.2023 mennessä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi 0-5
Arviointikriteerit löytyvät moodlesta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Tarja Jussila
Vastuuhenkilö

Tarja Jussila

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tunnistaa ja arvioida erityistä tukea tarvitsevan tai vammaisen lapsen ja nuoren erityistarpeet (TO)
- tietää ensitiedon ja varhaiskuntoutuksen merkityksen ja periaatteita ohjaus- ja neuvontatyössä (TO)
- osaa käyttää ja soveltaa lapsi- ja perhelähtöisiä työskentelymuotoja (EH)
Sisältö:
- erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen ja palvelutarpeen arviointi
- ensitieto ja varhaiskuntoutus
- ohjaus- ja neuvontatyö sekä lapsi- ja perhelähtöiset työtavat

Sisältö

- vammaisen lapsen/nuoren kasvun tukeminen ja tuen tarpeiden tunnistaminen
- perheen tukeminen; psykososiaalisen tuen muodot
- vertaistuen merkitys/kolmannen sektorin tarjoamat mahdollisuudet
- lainsäädännön merkitys

Aika ja paikka

Kevät 2023, 2.periodi. Lapin ammattikorkeakoulu, Kemin kampus, Tietokatu 1. Kontaktit osittain zoomissa.

Oppimateriaalit

Materiaalia päivitetään moodleen
esim. Oksanen & Sollasvaara (toim.). Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette -oireisten lasten kasvattajille.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä aloitustunneille (moodlessa)
- vuorovaikutukselliset luennot
- yksilö- / ryhmätehtävät kontaktitunneilla
- välitehtävät, joiden purku tunneilla
- mahdollinen työelämävierailija(t)
- Hyvinvointipysäkkitoimintaan liittyvä oppimistehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Asiakastyöhön liittyvä oppimistehtävä
Mahdolliset työelämävierailijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävän palautukseen on kolme "eräpäivää". Opiskelijalle merkitään hylätty, jos ei ole ensimmäiseen ”eräpäivään” mennessä palauttanut vaadittuja suorituksia. Sen jälkeen opiskelijalla on oikeus kahteen uusintapalautukseen, jolloin opintojakson suoritukset oltava tehtynä/ uusittava. Mikäli suorituksesta ei saa hyväksyttyä kolmella suorituskerralla, merkitään opintojakso hylätyksi. Tämä tarkoittaa uudelleen opintojaksolle tulemista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi 0-5
Arviointikriteerit löytyvät moodlesta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 06.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää koulun sosiaalityötä jäsentävät keskeiset säädökset ja työn tavoitteet
- osaa tukea lasta tai nuorta ja hänen perhettään kouluyhteisöön ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa sosiaalialan keinoin
- opiskelija osaa toimia koulukontekstissa monitoimijaisessa yhteistyössä
Sisältö:
- työn jäsennykset: lainsäädäntö, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, yksilökohtainen ja yhteisöllinenoppilashuolto, opiskeluhuoltosuunnitelma
- työn kentät: koulu lasten ja nuorten yhteisöjen kenttänä, moniammatillinen työ koulussa, perheiden kanssa tehtävä yhteistyö, kuraattorin työ eri kouluasteilla
- työn tavat: opiskelijan tuen tarpeen arviointi, yksilö- ja ryhmänohjauksen soveltaminen kouluympäristössä, monitoimijainen verkostotyö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023 13.03.2023 - 31.05.2023. Verkossa, Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on Moodlessa. Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Opintojakso kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakso sisältää kolme erilaista oppimistehtävää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan hylätty - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää, että kaikki vaadittavat oppimistehtävät tulee tehdä hyväksyttävästi aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
- tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO; LO)
- osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH;TO;LO)
Sisältö:
- kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
- kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
- kuntoutus- ja palveluohjaus
- kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään:

- Järvikoski, Aila & Härkäpää, Kristiina: Kuntoutuksen perusteet: näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen (2011).

- Autti-Rämö, Ilona ym.: Kuntoutuminen (2016).

Lisämateriaalia muun muassa erilaisten aihetta käsittelevien videoiden muodossa, lisensoituja verkkoaineistoja ja kirjallisuusvinkkejä löytyy opintojakson Moodlesta opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Opintojakso sisältää muun muassa lyhyitä kirjallisia tehtäviä kuntoutuksen eri teemoista ja osa-alueista, keskustelualuetyöskentelyä sekä kirjallisen, koostavan oppimistehtäväesseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi hylätty - 5. Arviointi koostuu kaikkien opintojakson oppimistehtävien suorittamisesta, painottuen koostavaan oppimistehtäväesseeseen.

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tunnistaa heikosti palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa kuntoutusta oppimistehtävissä pinnallisesti käytännön tiedon avulla, eikä sido käytäntöä ja teoriaa yhteen lankaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita, eikä osoita osaavansa ohjaamisen ja tukemisen perustaitoja. Opiskelija ei tunne juurikaan ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä, eikä osoita osaavansa näiden soveltamista. Opiskelija tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa pinnallisesti tai ei lainkaan. Opiskelija ei osoita tunnistavansa kutnoutustoiminnan, sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.12.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää kuntoutuksen käsitteet ja tavoitteet yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista
- tuntee erilaiset kuntoutuksen osa-alueet, keskeiset sisällöt ja periaatteet
- tietää kuntoutuksen palvelujärjestelmän, kuntoutuslainsäädännön ja toimintamuodot (TO; LO)
- osaa suunnitella palveluohjaus- ja kuntoutusprosessia ja soveltaa sosiaalisen kuntoutuksen työtapoja (EH;TO;LO)
Sisältö:
- kuntoutus käsitteenä, kuntoutuksen osa-alueet, kuntoutuksen palvelujärjestelmä
- kuntoutusmuodot, kuntoutus prosessina, kuntoutuslainsäädäntö
- kuntoutus- ja palveluohjaus
- kuntoutus- ja palvelusuunnitelma

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään:

- Järvikoski, Aila & Härkäpää, Kristiina: Kuntoutuksen perusteet: näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen (2011).

- Autti-Rämö, Ilona ym.: Kuntoutuminen (2016).

Lisämateriaalia muun muassa erilaisten aihetta käsittelevien videoiden muodossa, lisensoituja verkkoaineistoja ja kirjallisuusvinkkejä löytyy opintojakson Moodlesta opintojakson alkaessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, joka kuuluu sosionomiopintojen suuntaaviin/syventäviin opintoihin. Opintojakso sisältää muun muassa lyhyitä kirjallisia tehtäviä kuntoutuksen eri teemoista ja osa-alueista, keskustelualuetyöskentelyä sekä kirjallisen, koostavan oppimistehtäväesseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi hylätty - 5. Arviointi koostuu kaikkien opintojakson oppimistehtävien suorittamisesta, painottuen koostavaan oppimistehtäväesseeseen.

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tunnistaa heikosti palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa kuntoutusta oppimistehtävissä pinnallisesti käytännön tiedon avulla, eikä sido käytäntöä ja teoriaa yhteen lankaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita, eikä osoita osaavansa ohjaamisen ja tukemisen perustaitoja. Opiskelija ei tunne juurikaan ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä, eikä osoita osaavansa näiden soveltamista. Opiskelija tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa pinnallisesti tai ei lainkaan. Opiskelija ei osoita tunnistavansa kutnoutustoiminnan, sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.08.2022

Ajoitus

02.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä

Sisältö

Sisältö:

- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta
- elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä
- psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä
- kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa nimetä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Ihmisten ja yhteisöjen toiminnan sekä ihmisen elämänkaaren kuvaus on niukkaa.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee heikosti palvelujärjestelmän ja käsitteistön ja kytkentä sosiaalialan työhön puuttuu.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa arvioida omia käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan eikä toimi asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja sekä kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja käsitteistön, mutta kytkentä sosiaalialan työhön on niukkaa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata jonkin verran käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa selittää yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja toimii tarkoituksenmukaisesti ammatillisessa työssä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä soveltaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tutkia yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee hyvin niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja ilmiöiden välisiä kytkentöjä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa ja toimintamuotojen soveltamisessa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida, kuvata ja kehittää omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, seurata ja hyödyntää monipuolisesti käyttäytymistieteellistä tutkimusta sekä tutkia vallitsevia toiminta käytäntöjä ja reflektoida omaa toimintaansa relevantin tutkimustiedon valossa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa reflektoida käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan, toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ammatillisesti kehittävällä otteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 07.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • K71S22S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä

Sisältö

Sisältö:

- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta
- elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä
- psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä
- kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa nimetä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Ihmisten ja yhteisöjen toiminnan sekä ihmisen elämänkaaren kuvaus on niukkaa.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee heikosti palvelujärjestelmän ja käsitteistön ja kytkentä sosiaalialan työhön puuttuu.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa arvioida omia käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan eikä toimi asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja sekä kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja käsitteistön, mutta kytkentä sosiaalialan työhön on niukkaa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata jonkin verran käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa selittää yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja toimii tarkoituksenmukaisesti ammatillisessa työssä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä soveltaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tutkia yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee hyvin niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja ilmiöiden välisiä kytkentöjä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa ja toimintamuotojen soveltamisessa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida, kuvata ja kehittää omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, seurata ja hyödyntää monipuolisesti käyttäytymistieteellistä tutkimusta sekä tutkia vallitsevia toiminta käytäntöjä ja reflektoida omaa toimintaansa relevantin tutkimustiedon valossa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa reflektoida käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan, toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ammatillisesti kehittävällä otteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä

Sisältö

Sisältö:

- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta
- elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä
- psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä
- kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa nimetä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Ihmisten ja yhteisöjen toiminnan sekä ihmisen elämänkaaren kuvaus on niukkaa.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee heikosti palvelujärjestelmän ja käsitteistön ja kytkentä sosiaalialan työhön puuttuu.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa arvioida omia käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan eikä toimi asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja sekä kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja käsitteistön, mutta kytkentä sosiaalialan työhön on niukkaa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata jonkin verran käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa selittää yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja toimii tarkoituksenmukaisesti ammatillisessa työssä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä soveltaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tutkia yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee hyvin niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja ilmiöiden välisiä kytkentöjä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa ja toimintamuotojen soveltamisessa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida, kuvata ja kehittää omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, seurata ja hyödyntää monipuolisesti käyttäytymistieteellistä tutkimusta sekä tutkia vallitsevia toiminta käytäntöjä ja reflektoida omaa toimintaansa relevantin tutkimustiedon valossa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa reflektoida käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan, toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ammatillisesti kehittävällä otteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 04.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 02.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä

Sisältö

Sisältö:

- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta
- elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä
- psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä
- kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa nimetä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Ihmisten ja yhteisöjen toiminnan sekä ihmisen elämänkaaren kuvaus on niukkaa.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee heikosti palvelujärjestelmän ja käsitteistön ja kytkentä sosiaalialan työhön puuttuu.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa arvioida omia käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan eikä toimi asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja sekä kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja käsitteistön, mutta kytkentä sosiaalialan työhön on niukkaa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata jonkin verran käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa selittää yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja toimii tarkoituksenmukaisesti ammatillisessa työssä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä soveltaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tutkia yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee hyvin niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja ilmiöiden välisiä kytkentöjä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa ja toimintamuotojen soveltamisessa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida, kuvata ja kehittää omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, seurata ja hyödyntää monipuolisesti käyttäytymistieteellistä tutkimusta sekä tutkia vallitsevia toiminta käytäntöjä ja reflektoida omaa toimintaansa relevantin tutkimustiedon valossa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa reflektoida käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan, toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ammatillisesti kehittävällä otteella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anneli Ylikärppä
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää käyttäytymistieteellisten tieteenalojen näkökulmia ihmisen elämänkaaren vaiheissa
- osaa tarkastella ihmiskäsitysten ja arvojen moninaisuutta
- tietää ihmisen kehitysvaiheet ja tunnistaa ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen yleisiä ja yksilöllisiä tekijöitä

Sisältö

Sisältö:

- kasvatustieteen, sosiaalipsykologian, psykologian ja kehityspsykologian keskeisimmät käsitteet, lähestymistavat ja teoriat sosiaalialan asiakastyön näkökulmasta
- elämänkaariajattelu; ihmisen kokonaisvaltainen kehitys elämänkaaren eri vaiheissa
- persoonallisuus ja minuus kasvun ja kehityksen ytimessä
- psykologian ihmiskäsityksiä ja viitekehyksiä
- kasvatustieteen peruskäsitteitä: kasvu ja kasvuprosessi, kasvatus/ kasvuprosessin tukeminen, kasvatustyylit, kasvuympäristön merkitys, oppiminen.

Aika ja paikka

Syksy 2022
Moodle-työtila

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali
Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Virtuaaliosuus 5 op
- itsenäinen työskentely
- oppimistehtävä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa nimetä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja. Ihmisten ja yhteisöjen toiminnan sekä ihmisen elämänkaaren kuvaus on niukkaa.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee heikosti palvelujärjestelmän ja käsitteistön ja kytkentä sosiaalialan työhön puuttuu.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa arvioida omia käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan eikä toimi asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä joitakin käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja sekä kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja käsitteistön, mutta kytkentä sosiaalialan työhön on niukkaa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata jonkin verran käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tyydyttävä (2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa määritellä käyttäytymistieteiden keskeisiä peruskäsitteitä ja lähestymistapoja ja kuvata tutkittuun tietoon perustuen ihmisen elämänkaaren eri vaiheita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa selittää yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymistä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän ja toimii tarkoituksenmukaisesti ammatillisessa työssä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa kuvata omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä soveltaa käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tutkia yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä, asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee hyvin niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja ilmiöiden välisiä kytkentöjä eri elämänvaiheissa ja tilanteissa sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta ilmiöiden tulkinnassa ja toimintamuotojen soveltamisessa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida, kuvata ja kehittää omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan ja toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi käyttäytymistieteiden lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tuntee niiden tietoperustaa hyödyntävän palvelujärjestelmän. Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä ja elämänkaaren vaiheita sekä hyödyntää käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa tulkita yksilöiden ja yhteisöjen käyttäytymiseen liittyviä syitä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, seurata ja hyödyntää monipuolisesti käyttäytymistieteellistä tutkimusta sekä tutkia vallitsevia toiminta käytäntöjä ja reflektoida omaa toimintaansa relevantin tutkimustiedon valossa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa reflektoida käyttäytymistieteellistä kompetenssiaan, toimia eettisesti kestävällä ja asiakasta arvostavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ammatillisesti kehittävällä otteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle kuuluvien itsenäisten tehtävien ja oppimistehtävän palauttaminen ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä sekä tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Opintojakson oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5 ja opintojakso arvioidaan H-5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Johanna Majala
Vastuuhenkilö

Johanna Majala

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tuntee perhetyön työmuotoja ja taustateorioita
- osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhelähtöisiä työmenetelmiä
Sisältö:
- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Sisältö

- perhetyön teoreettiset lähtökohdat
- perhetyön eri muodot
- lapsi- ja perhetyön menetelmät

Oppimateriaalit

Moodlen materiaalin hyödyntäminen sekä muu tunneilla suositeltu kirjallisuus sekä materiaali.
Kirjana: Rönkkä & Rytkönen: Monisäikeinen perhetyö

Opetusmenetelmät

- Luennot AC, joissa 80% läsnäolovelvollisuus
- Työskentely Moodle-oppimisalustalla
- Oppimateriaaleihin sekä kirjallisuuteen perehtyminen
- Essee tyylinen tehtävä
- Tehtävät, harjoitukset ja esitykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä niukasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa tarkastella perhetyön työmuotoja ja osaa soveltaa keskeisiä lapsi- ja perhetyönmenetelmiä monipuolisesti ja kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Essee, oppimistehtävä ja oppimispäiväkirja arvioidaan hylätty-5.
Kurssin suorittaminen voi sisältää itsenäisiä tehtäviä, jotka arvioidaan hyväksytty-hylätty-täydennettävä.
Annetut tehtävät on on suoritettava hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo luennoilla väh.80%, jotta kurssi tulee suoritettua.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Helavirta
 • Sari Halttunen
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää suomalaisen sijaishuollon erityisyyden
- tietää lapsen ja vanhempien/huoltajien aseman sijaishuollossa
- ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn ja toimijoiden erilaiset roolit
- tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön
Sisältö:
- suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
- lapsen asema sijaishuollossa
- vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa
- sijaishuolto kokemuksena
- sijaishuolto ammatillisena toimintana
- sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet
- sijaishuollon valvonta
- jälkihuolto

Edeltävät opinnot: Lastensuojelun lähtökohdat ja prosessit 5 op

Sisältö

Sisältö:
- suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
- lapsen asema sijaishuollossa
- vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa
- sijaishuolto kokemuksena
- sijaishuolto ammatillisena toimintana
- sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet
- sijaishuollon valvonta
- jälkihuolto

Aika ja paikka

Verkkototeutus, 10.10.-31.12.2022

Oppimateriaalit

Opintojakso pohjautuu uusimpaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskevaan tutkimustietoon, jota esitellään opintojakson sisältöihin liittyen.

Ryhmätehtävässä pakollisena lähteenä valinnaisten lähteiden lisäksi: Enroos, R. & Heino, T. & Pösö, T. (toim.) 2016. Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Luennot
Seminaari
Itsenäinen opiskelu
Ennakko-, pari - ja ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävien palautusajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Hylätyn arvosanan uusimisen tai hyväksytyn arvosanan korottamisen osalta noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Lastensuojelun lähtökohdat ja prosessit 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia suppeasti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja kapeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia hyvin. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja laajasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia erinomaisesti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja erinomaisesti ja kriittisiä näkökulmia esiin nostaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia erinomaisesti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja erinomaisesti ja kriittisiä näkökulmia esiin nostaen.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia hyvin. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja laajasti
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia suppeasti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja kapeasti.
Hylätty
Opiskelija ei tiedä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia. Opiskelija ei osoita ymmärtäneensä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Susanna Helavirta
 • Sari Halttunen
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää suomalaisen sijaishuollon erityisyyden
- tietää lapsen ja vanhempien/huoltajien aseman sijaishuollossa
- ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn ja toimijoiden erilaiset roolit
- tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön
Sisältö:
- suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
- lapsen asema sijaishuollossa
- vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa
- sijaishuolto kokemuksena
- sijaishuolto ammatillisena toimintana
- sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet
- sijaishuollon valvonta
- jälkihuolto

Edeltävät opinnot: Lastensuojelun lähtökohdat ja prosessit 5 op

Sisältö

Sisältö:
- suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
- lapsen asema sijaishuollossa
- vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa
- sijaishuolto kokemuksena
- sijaishuolto ammatillisena toimintana
- sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet
- sijaishuollon valvonta
- jälkihuolto

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus kevään 2023 II periodi.

Oppimateriaalit

Opintojakso pohjautuu uusimpaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskevaan tutkimustietoon, jota esitellään opintojakson sisältöihin liittyen.

Arvioitavassa tehtävässä pakollisena lähteenä valinnaisten lähteiden lisäksi: Enroos, R. & Heino, T. & Pösö, T. (toim.) 2016. Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Luennot
Seminaari
Itsenäinen opiskelu
Ennakko-, pari - ja ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tehtävien palautusajankohdat sovitaan opintojakson alussa.

Hylätyn arvosanan uusimisen tai hyväksytyn arvosanan korottamisen osalta noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Lastensuojelun lähtökohdat ja prosessit 5 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia suppeasti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja kapeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia hyvin. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja laajasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia erinomaisesti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja erinomaisesti ja kriittisiä näkökulmia esiin nostaen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kiitettävä (5):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia erinomaisesti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja erinomaisesti ja kriittisiä näkökulmia esiin nostaen.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia hyvin. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja laajasti
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osoittaa tietävänsä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia suppeasti. Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja kapeasti.
Hylätty
Opiskelija ei tiedä suomalaisen sijaishuollon erityispiirteitä ja lähtökohtia. Opiskelija ei osoita ymmärtäneensä sijaishuollon ammatillista toimintaa ja toimijoiden erilaisia rooleja.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Kaisu Vinkki

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta
- tietää lastensuojelulain keskeiset sisällöt ja lastensuojelun palvelujärjestelmän
- tunnistaa lastensuojelutarpeen taustatekijöitä ja osaa arvioida lastensuojelun palvelutarpeet
Sisältö:
- lastensuojelun ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset
- lastensuojelullisen tuen / tarpeen taustatekijät
- lastensuojelun palvelutarpeen arviointi
- avohuollon tukitoimet
- avohuollon sijoitus
- kiireellinen sijoitus
- huostaanotto

Sisältö

- lastensuojelun ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset
- lastensuojelullisen tuen / tarpeen taustatekijät
- lastensuojelutarpeen arviointi
- avohuollon tukitoimet
- avohuollon sijoitus
- kiireellinen sijoitus
- huostaanotto

Aika ja paikka

Kosmos 22.08-3.10.2022

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali, ajankohtainen lastensuojelututkimus (sähköiset julkaisut), verkkomateriaali, keskeinen lainsäädäntö, muu soveltuva aineisto (esim. artikkelit, kirjallisuus)

Opetusmenetelmät

Keskusteleva kontakti-/lähiopetus
Yksilöllinen työskentely, ryhmätyöskentely
Harjoitukset (case opetus)
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen lastensuojelussa toimivan asiantuntijavierailu/-luento

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Akvaariotentti opintojakson päätyttyä (viikko 40).
Uusintamahdollisuus viikolla 43/45)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Sisällön jaksotus

Viikko 34: lastensuojelutyön ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset (mm. kv- ja kansalliset asiakirjat)
-lastensuojelullisen tuen/tarpeen taustatekijät
-palvelutarpeen arviointi
Viikko 38: lastensuojelutyön prosessit
-avohuollon tukitoimet ja prosessin vaiheet
Viikko 40: lastensuojelutyön prosessit ja erityisteemat
-sijoitus/huostaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän suppeasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän erinomaisesti ja kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi (tentti), opettajan palaute oppimistehtäviin. Läsnäolo 80%.
Kiitettävä 5:
Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin käytössä olleeseen materiaaliin, ja pohdiskelee syvällisesti sekä monipuolisesti teemojen antia. Kaikkia keskeisiä osa-alueita on käsitelty erittäin hyvin ja essee etenee loogisesti. Kieliasu on moitteetonta ja lähteitä on käytetty ohjeen mukaisesti.
Hyvä 4:
Opiskelija on perehtynyt hyvin käytössä olleeseen materiaaliin ja osoittaa kykyä hyödyntää aineistoja luovasti. Aihealueet ovat hyvin hallinnassa ja ohjeistetut alueet on käsitelty. Työ on varsin selkeästi rakennettu ja etenee loogisesti. Kieliasu on hyvä ja lähteitä on käytetty ohjeiden mukaisesti.
Hyvä 3:
Opiskelija on perehtynyt käytössä olleeseen materiaaliin suhteellisen hyvin. Teemat ovat pääosin hallinnassa ja tärkeimmät osa-alueet on käsitelty. Aihealueen sisällöllinen käsittely jää kuitenkin jossain määrin puutteelliseksi/pinnalliseksi. Työ etenee loogisesti. Kieliasu on melko hyvä ja lähteitä on käytetty ohjeen mukaisesti.
Tyydyttävä 2:
Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään materiaaliin, mutta tuotos on suppea/referaatinomainen. Asioiden reflektointi on vähäistä tai joitakin teeman selkeästi keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan. Työ etenee pääosin loogisesti. Kieliasussa ja/tai lähteiden käytössä on jonkin verran puutteita.
Tyydyttävä 1:
Opiskelija esittää materiaaliin liittyviä asioita suppeasti/ luettelomaisesti/suorina lainauksina ja /tai referaattina. Vain osa teeman keskeisistä osa-alueista on käsitelty. Tekstin perusteella perehtyminen aihealueeseen on puutteellista, vaikkakin perustietämys aihealueesta on jossain määrin hallinnassa. Työn etenemisessä on epäloogisuutta. Kieliasussa ja/tai lähteiden käytössä on puutteita.
Hylätty 0 :
Opiskelija esittää hyvin vähän näyttöä materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Työ ei vastaa varsinaiseen tehtäväksi antoon. Työ perustuu tekstien referointiin. Työn sisältö on epälooginen. Kieliasu hyvin puutteellinen. Lähteitä ei ole käytetty ohjeen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 04.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 22.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Kaisu Vinkki

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia paikallisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta
- tietää lastensuojelulain keskeiset sisällöt ja lastensuojelun palvelujärjestelmän
- tunnistaa lastensuojelutarpeen taustatekijöitä ja osaa arvioida lastensuojelun palvelutarpeet
Sisältö:
- lastensuojelun ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset
- lastensuojelullisen tuen / tarpeen taustatekijät
- lastensuojelun palvelutarpeen arviointi
- avohuollon tukitoimet
- avohuollon sijoitus
- kiireellinen sijoitus
- huostaanotto

Sisältö

- lastensuojelun ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset
- lastensuojelullisen tuen / tarpeen taustatekijät
- lastensuojelutarpeen arviointi
- avohuollon tukitoimet
- avohuollon sijoitus
- kiireellinen sijoitus
- huostaanotto

Aika ja paikka

Kosmos 11.1.-15.3.2023

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali, ajankohtainen lastensuojelututkimus (sähköiset julkaisut), verkkomateriaali, keskeinen lainsäädäntö, muu soveltuva aineisto (esim. artikkelit, kirjallisuus), lastensuojelu webinaarit

Opetusmenetelmät

Keskusteleva lähiopetus ja etäopetus (ZOOM)
Yksilöllinen työskentely, ryhmätyöskentely
Harjoitukset (case opetus)
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen lastensuojelussa toimivan asiantuntijavierailu/-luento

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson päätyttyä (viikko 11).
Uusintamahdollisuus (viikko 12/16)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytön mahdollisuus aiemmin hankitun osaamisen kautta

Sisällön jaksotus

Viikko 2: Lastensuojelutyön ideologiset lähtökohdat/taustasitoumukset (mm. kv- ja kansalliset asiakirjat)
-lastensuojelullisen tuen/tarpeen taustatekijät
-palvelutarpeen arviointi
Viikko 4 ja 6: Lastensuojelutyön prosessit
-avohuollon tukitoimet ja prosessin vaiheet
Viikko 8 ja 11: Lastensuojelutyön prosessit ja erityisteemat
-sijoitus/huostaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän suppeasti

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa tarkastella lastensuojelun lähtökohtia ja tietää lastensuojelun keskeiset sisällöt ja palvelujärjestelmän erinomaisesti ja kriittisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi (tentti), opettajan palaute oppimistehtäviin. Läsnäolo 80%.

Hylätty (0)

Hylätty 0 :
Opiskelija esittää hyvin vähän näyttöä materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Työ ei vastaa varsinaiseen tehtäväksi antoon. Työ perustuu tekstien referointiin. Työn sisältö on epälooginen. Kieliasu hyvin puutteellinen. Lähteitä ei ole käytetty ohjeen mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1:
Opiskelija esittää materiaaliin liittyviä asioita suppeasti/ luettelomaisesti/suorina lainauksina ja /tai referaattina. Vain osa teeman keskeisistä osa-alueista on käsitelty. Tekstin perusteella perehtyminen aihealueeseen on puutteellista, vaikkakin perustietämys aihealueesta on jossain määrin hallinnassa. Työn etenemisessä on epäloogisuutta. Kieliasussa ja/tai lähteiden käytössä on puutteita.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään materiaaliin, mutta tuotos on suppea/referaatinomainen. Asioiden reflektointi on vähäistä tai joitakin teeman selkeästi keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan. Työ etenee pääosin loogisesti. Kieliasussa ja/tai lähteiden käytössä on jonkin verran puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija on perehtynyt käytössä olleeseen materiaaliin suhteellisen hyvin. Teemat ovat pääosin hallinnassa ja tärkeimmät osa-alueet on käsitelty. Aihealueen sisällöllinen käsittely jää kuitenkin jossain määrin puutteelliseksi/pinnalliseksi. Työ etenee loogisesti. Kieliasu on melko hyvä ja lähteitä on käytetty ohjeen mukaisesti.

Hyvä 4:
Opiskelija on perehtynyt hyvin käytössä olleeseen materiaaliin ja osoittaa kykyä hyödyntää aineistoja luovasti. Aihealueet ovat hyvin hallinnassa ja ohjeistetut alueet on käsitelty. Työ on varsin selkeästi rakennettu ja etenee loogisesti. Kieliasu on hyvä ja lähteitä on käytetty ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5:
Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin käytössä olleeseen materiaaliin, ja pohdiskelee syvällisesti sekä monipuolisesti teemojen antia. Kaikkia keskeisiä osa-alueita on käsitelty erittäin hyvin ja essee etenee loogisesti. Kieliasu on moitteetonta ja lähteitä on käytetty ohjeen mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leena Seppälä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät (TO)
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut (EH)
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa (TO)
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin (EH)
Sisältö:
- hyvän mielenterveyden rakentuminen
- kriisit ja kriisityö
- mielenterveyshäiriöt ja mielenterveyspalvelut
- mielenterveyskuntoutus
- mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö

Sisältö

Hyvän mielenterveyden rakentuminen
Suomalaisten mielenterveydentila
Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali kurssiympäristön avautuessa. Erillinen kirjatentti. Tenttimateriaali sovitaan kurssin alussa. Kuntoutusosion loppukeskusteluun luetaan teos.Teosluettelo on saatavilla kurssiympäristön avautuessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu luento-opintoina, pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisenä opiskeluna. Opintojakso voi sisältää myös vierailukäynnin tai kokemusasiantuntijan vierailun.
Opinnot alkavat mielenterveys- ja kriisityön osuudella. Mielenterveystyön osalta ryhmätentti ja kriisityön osalta erillinen tehtävä. Opintojakso päättyy mielenterveyskuntoutuksen osioon, josta suorituksena on osallistuminen luetun kirjan pohjalta käytävään keskusteluun kontaktijaksolla tai toiminnallinen tehtävä ja sen esittely loppukeskustelussa. Läsnäolo on pakollinen kuntoutusosion loppukeskustelussa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkka tenttiajankohta sovitaan opintojakson alussa. Ajoitus marraskuu todennäköisesti 16.11.2022
Uusintamahdollisuus joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Tarkat päivät sovitaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjatentti asteikolla 0-5. Muut tehtävät asteikolla hyväksytty- täydennettävää.
Arviointikriteerit kirjallisen työn osalta:
0= hylätty
1-2=Vastaus on suppea. Opiskelija hallitsee aiheen varsin pintapuolisesti. Toteutus on suppea. Lähdettä on hyödynnetty niukasti. Kirjoittaminen on ymmärrettävää, mutta huolittelematonta (kielenhuollollisia virheitä).
3-4=Vastaukseen on paneuduttu ohjeiden mukaisesti.Vastaus on mietitty ja hyvin suunniteltu ja sitä pohditaan tehtäväksi annon mukaisesti. Analyyttisyys ja reflektiivisyys on niukkaa.Lähdettä ja muuta materiaalia on hyödynnetty, mutta niiden anti suhteessa toteutukseen jää niukaksi. Kirjoittaminen on sujuvaa, muttei virheetöntä.
5= Keskeisten sisältöjen ymmärtäminen vastauksessa on perusteellista, kriittistä ja pohdittua. Vastaus on hyvin rakennettu ja sisältää oivalluksia. Analyyttisyys ja reflektiivisyys on vastauksessa vahvaa. Opiskelija kirjoittaa sujuvasti ja kirjoitusasu on huoliteltu ja viimeistelty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leena Seppälä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät (TO)
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut (EH)
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa (TO)
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin (EH)
Sisältö:
- hyvän mielenterveyden rakentuminen
- kriisit ja kriisityö
- mielenterveyshäiriöt ja mielenterveyspalvelut
- mielenterveyskuntoutus
- mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö

Sisältö

Hyvän mielenterveyden rakentuminen
Suomalaisten mielenterveydentila
Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 19.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leena Seppälä
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin

Sisältö

Sisältö:
- Hyvän mielenterveyden rakentuminen
- Suomalaisten mielenterveydentila
- Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
- Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
- Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Aika ja paikka

Verkkototeutus kevät 2023 1.1.-31.5.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali kurssiympäristön avautuessa. Erillinen kirjatentti. Tentittävä teos;
Toivio Timo,Nordling Esa 2013; Mielenterveyden psykologia luvut 2, 4-6, 8-11. Lisäksi Moodlessa oleva materiaali.
Kuntoutusosion loppukeskusteluun luetaan teos.Teosluettelo on saatavilla kurssiympäristön avautuessa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu luento-opintoina, pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisenä opiskeluna.
Opinnot alkavat mielenterveys- ja kriisityön osuudella. Mielenterveystyön osalta tentti ja kriisityön osalta erillinen tehtävä. Opintojakso päättyy mielenterveyskuntoutuksen osioon, josta suorituksena on osallistuminen luetun kirjan pohjalta käytävään keskusteluun tai toiminnallinen tehtävä ja sen esittely loppukeskustelussa. Läsnäolo on pakollinen kuntoutusosion loppukeskustelussa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija voi tehdä kuntoutusosan tehtävän työelämäyhteistyönä ja toteuttaa toiminnallisen tehtävän mielenterveyskuntoutujien kanssa ja raportoida sen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentin ajankohta sovitaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Sisältö:
hyvän mielenterveyden rakentuminen 1/2023
kriisit ja kriisityö 2/2023
mielenterveyshäiriöt ja mielenterveyspalvelut 3/2023
mielenterveyskuntoutus 3-4/2023
mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö 1-4/2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tunne positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä eikä osaa selittää mielenterveyden häiriöitä ja niihin liittyviä hoito- ja kuntoutuspalveluita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei osaa toimia ammatillisesti eikä tiedä tai tunnista mielenterveystyön työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi.

Eettinen osaaminen:
Opiskelija ei toimi ammatillisesti eikä ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa luetella positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä ja tietää niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää joitakin positiivisen mielenterveyden vahvistumista tukevia tekijöitä ja tuntee osittain mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa luetella ammatillisen toimintansa perusteita ja tunnistaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija tietää joitakin mielenterveystyön työmuotoja ja tunnistaa niiden käytön asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tunnistaa oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee joitakin ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija tietää vastuun toiminnastaan ja osaa luetella turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammatillisesti ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää joitakin positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä ja tietää niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija osaa jonkin verran tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee useimmat mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tietää ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija tietää pääpiirteet joistakin mielenterveystyön työmuodoista asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeiset positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijät ja niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa.
Opiskelija osaa suunnitella joitakin mielenterveystyön työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa hyvin tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää laajasti sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida hyvin ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa perustella ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa.
Opiskelija osaa suunnitella monipuolisesti mielenterveystyön erilaisia työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee hyvin toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee monipuolisesti ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa monipuolisesti tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää kattavasti sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida kiitettävästi ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa perustella ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija osaa suunnitella monipuolisesti mielenterveystyön erilaisia työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjatentti asteikolla 0-5. Muut tehtävät asteikolla hyväksytty- täydennettävää.

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • K71S21S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät (TO)
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut (EH)
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa (TO)
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin (EH)
Sisältö:
- hyvän mielenterveyden rakentuminen
- kriisit ja kriisityö
- mielenterveyshäiriöt ja mielenterveyspalvelut
- mielenterveyskuntoutus
- mielenterveystyöhön liittyvä lainsäädäntö

Sisältö

Hyvän mielenterveyden rakentuminen
Suomalaisten mielenterveydentila
Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Aika ja paikka

Lähiopetus Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Kampuksella.

Oppimateriaalit

Mielenterveystyö:
Noppari Eija, Kiiltomäki Aliisa, Pesonen Arja 2007; Mielenterveystyö perusterveydenhuollossa.
Kuhanen Carita, Oittinen Pirkko, Kanerva Anne, Seuri Tarja, Schubert Carla 2010, 2017; Mielenterveyshoitotyö 
Vuorilehto, Larri, Kurki, Hätönen 2014; Uudistuva mielenterveystyö
Toivio Timo, Nordling Esa 2013; Mielenterveyden psykologia

Kriisit ja kriisityö:
Poijula Soile 2018; Resilienssi
Hammarlund Claes-Otto 2004, 2010; Kriisikeskustelu, kriisituki, jälkipuinti, stressin – ja konfliktinhallinta.
www.traumaterapiakeskus.fi

Kirjallisuuskeskusteluseminaariin soveltuvat teokset:
Koskisuu Jari 2004: Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on?
Koskisuu Jari, Kulola Tarja 2005: Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä.
Rissanen Päivi 2015: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. https://kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf
Toivio Timo,Nordling Esa 2013;Mielenterveyden psykologia. Erityisesti Psykososiaalinen kuntoutus s.300-332

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä itsenäisenä opiskeluna.

Opintojakso sisältää vierailukäynnin/tutustumiskäynnin tai kokemusasiantuntijan vierailun, josta kirjoitetaan raportti (arvioidaan asteikolla H-5).

Opintojakso jakautuu neljään osioon:
1. Mielenterveystyön osiossa opiskelija kirjoittaa jokaisen luentopäivän jälkeen luento-/oppimispäiväkirja blogitekstin, johon vaaditaan luotettavia kirjallisuuslähteitä oman pohdinnan tueksi lähdeviittauksin. Opiskelijan tulee kommentoida toisen opiskelijan blogipohdintaa omalla argumentoinnilla. Arvioidaan asteikolla H-5.
2. Opintojakso sisältää vierailukäynnin/tutustumiskäynnin tai kokemusasiantuntijan vierailun, josta kirjoitetaan raportti (arvioidaan asteikolla H-5).
3. Kriisit ja kriisityön osiossa erillinen tehtävä. Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
4. Opintojakso päättyy mielenterveyskuntoutuksen osioon, josta suorituksena on osallistuminen luetun kirjan pohjalta käytävään kirjallisuuskeskusteluseminaariin. Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso voi sisältää vierailukäynnin/tutustumiskäynnin ja/ tai kokemusasiantuntijan vierailun, josta kirjoitetaan raportti. Arvioidaan asteikolla H-5.

Opintojakso voi sisältää yhteistyötä Lapin amk:n hankkeiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Palautettavat tehtävät palautetaan opintojakson lopussa. Lisäksi palautettavilla tehtävillä kaksi uusintapalautusajankohtaa: 01/2023 ja 02/2023.

Kansainvälisyys

Opintojakso voi sisältää yhteistyötä Lapin amk:n kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Sisällön jaksotus

Hyvän mielenterveyden rakentuminen
Keskeisimmät mielenterveyden häiriöt
Mielenterveyden häiriöiden keskeisimmät hoitokäytännöt
Suomalaisten mielenterveys
Mielenterveystyön lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
Kriisit ja kriisityö
Kirjallisuuskeskusteluseminaari

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja tuntitehtävät. Lopullinen arvosana muodostuu numeerisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta (pyöristys ylöspäin).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiröt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 25.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Virtasalo
Vastuuhenkilö

Leena Seppälä

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät
- tunnistaa yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoitopalvelut
- tietää kriisityön periaatteet ja osaa ohjata asiakkaita kriisitilanteissa
- osaa ohjata asiakkaita mielenterveyskuntoutuspalveluihin

Sisältö

Sisältö:
- Hyvän mielenterveyden rakentuminen
- Suomalaisten mielenterveydentila
- Tärkeimmät mielenterveyden häiriöt sekä niiden hoitomuodot
- Palvelujärjestelmä sekä keskeinen lainsäädäntö
- Kriisityö sekä mielenterveyskuntoutus

Aika ja paikka

1.6.-31.7. Moodlessa avoinna oleva oppimisympäristö.

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali sekä tentittävä teos:
Toivio Timo,Nordling Esa 2013; Mielenterveyden psykologia luvut 2, 4-6, 8-11.

Muu kirjallisuus:

Kriisit ja kriisityö:
Poijula Soile 2018; Resilienssi
Hammarlund Claes-Otto 2004, 2010; Kriisikeskustelu, kriisituki, jälkipuinti, stressin – ja konfliktinhallinta.
www.traumaterapiakeskus.fi


Kuntoutusosion kirjallisuus:
Koskisuu Jari 2004: Eri teitä perille. Mitä mielenterveyskuntoutus on?
Koskisuu Jari, Kulola Tarja 2005: Yhdessä yksin? Mielenterveysongelma parisuhteessa ja perheessä.
Rissanen Päivi 2015: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. https://kuntoutussaatio.fi/files/2116/Paivi_Rissanen.pdf
Toivio Timo,Nordling Esa 2013;Mielenterveyden psykologia. Erityisesti Psykososiaalinen kuntoutus s.300-332

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Moodle-pohjaisena oppimisena kesällä 2023. Opiskelu tapahtuu itsenäisenä opiskeluna 1.6.-31.7. välisenä aikana.
Opinnot alkavat mielenterveys- ja kriisityön osuudella. Mielenterveystyön osalta tentti ja kriisityön sekä kuntoutusosion osalta erillinen tehtävä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kuntoutusosion tehtävä on mahdollista tehdä työelämäyhteistyössä. Toiminnallinen toteutus yhdessä mielenterveyskuntoutujien kanssa, sen raportointi kirjallisena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tunne positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä eikä osaa selittää mielenterveyden häiriöitä ja niihin liittyviä hoito- ja kuntoutuspalveluita.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei osaa toimia ammatillisesti eikä tiedä tai tunnista mielenterveystyön työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi.

Eettinen osaaminen:
Opiskelija ei toimi ammatillisesti eikä ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa luetella positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä ja tietää niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää joitakin positiivisen mielenterveyden vahvistumista tukevia tekijöitä ja tuntee osittain mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa luetella ammatillisen toimintansa perusteita ja tunnistaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija tietää joitakin mielenterveystyön työmuotoja ja tunnistaa niiden käytön asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tunnistaa oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee joitakin ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija tietää vastuun toiminnastaan ja osaa luetella turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammatillisesti ja ammattialan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää joitakin positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijöitä ja tietää niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija osaa jonkin verran tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee useimmat mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tietää ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija tietää pääpiirteet joistakin mielenterveystyön työmuodoista asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeiset positiivisen mielenterveyden vahvistumisen tekijät ja niiden yhteyden kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito- ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa soveltaa ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa.
Opiskelija osaa suunnitella joitakin mielenterveystyön työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa hyvin tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää laajasti sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida hyvin ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa perustella ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa.
Opiskelija osaa suunnitella monipuolisesti mielenterveystyön erilaisia työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee hyvin toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee monipuolisesti ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa monipuolisesti tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella. Opiskelija tietää kattavasti sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa arvioida kiitettävästi ammatillisen toimintansa perusteet ja osaa perustella ammatillista osaamistaan eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija osaa suunnitella monipuolisesti mielenterveystyön erilaisia työmuotoja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi mielenterveystyön asiakastyössä ja kuntoutumisprosesseissa.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti arvioidaan asteikolla 0-5, muut tehtävät hyväksytty-täydennettävää asteikolla.

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää sosiaalisten, kulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden merkityksen mielenterveyden rakentumisessa sekä häiriintymisessä. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja soveltaa osaamistaan kriisityön ja kuntoutuksen alueella.
Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää millä tavoin sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristölliset tekijät vaikuttavat sekä mielenterveyden rakentumiseen että sen häiriintymiseen. Hän osaa tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista ja tuntee yleisimmät mielenterveyshäiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut ja osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.
Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja tukea positiivisen mielenterveyden vahvistumista. Hän tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja niihin liittyvät hoito-ja kuntoutuspalvelut.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 27.09.2022

Ajoitus

04.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leila Nisula
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
- tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
- osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
- osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
- löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)
Sisältö:
- kulttuurien välinen viestintä
- maahanmuuttopolitiikka
- turvapaikanhakuprosessi
- akkulturaatioprosessi
- kotoutuminen

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:
- kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
- kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot
- pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
- kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
- uskonnot ja maailmankatsomukset
- maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
- pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
- akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
- osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
- maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa
1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu viikoilla 40-51 lähi- ja verkko-opetuksena

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja kurssin alussa ilmoitettava ajankohtainen kirjallisuus, myös kansainväliset julkaisut

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy kontaktiopetusta/etäkontakti (Zoom), itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, Moodle-oppimisalustalla. Opintojaksoon sisältyvissä tehtävissä hyödynnetään työelämäyhteyksiä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö monikulttuuristen toimintayksiköiden ja hankkeiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa - uusinnat tutkintosäännön mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lapin amk:n ahot-käytänteet

Sisällön jaksotus

- Monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet: Kulttuuri ja monikulttuurisuus, etnosentrisyys ja rasismi, identiteetti, integraatio ja akkulturaatio, kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys
- Maahanmuuttopolitiikka, -palvelut, toimijat ja lainsäädäntö
- Monikulttuurinen ohjaus ja kotoutumisen tukeminen sosionomin työssä
- Monikulttuurisen työn hyviä käytäntöjä ja kehittämistyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)
Tentin arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset ja pienryhmätehtävät moodlealustalla ja niiden esitykset (hyv/hyl)
Opintojakson aikana pienryhmätehtävätehtävä (numeerinen arviointi hyl-5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi. Opiskelija ei tiedä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyviä perusperiaatteita Suomessa. Opiskelija ei hallitse tietoperustaa kotoutumisprosessiin liittyvistä tekijöistä sekä maahanmuuttopalveluista, jolloin hän ei osoita osaavansa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: (T1-2)
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi. Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (H3-H4)
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (K5)
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

07.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leila Nisula
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
- tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
- osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
- osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
- löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)
Sisältö:
- kulttuurien välinen viestintä
- maahanmuuttopolitiikka
- turvapaikanhakuprosessi
- akkulturaatioprosessi
- kotoutuminen

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:
- kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
- kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot
- pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
- kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
- uskonnot ja maailmankatsomukset
- maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
- pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
- akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
- osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
- maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa
1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu viikoilla 40-51 lähi- ja verkko-opetuksena

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja kurssin alussa ilmoitettava ajankohtainen kirjallisuus, myös kansainväliset julkaisut

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy kontaktiopetusta/etäkontakti (AC), itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, Moodle-oppimisalustalla. Opintojaksoon sisältyvissä tehtävissä hyödynnetään työelämäyhteyksiä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö monikulttuuristen toimintayksiköiden ja hankkeiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa - uusinnat tutkintosäännön mukaisest

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lapin amk:n ahot-käytänteet

Sisällön jaksotus

- Monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet: Kulttuuri ja monikulttuurisuus, etnosentrisyys ja rasismi, identiteetti, integraatio ja akkulturaatio, kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys
- Maahanmuuttopolitiikka, -palvelut, toimijat ja lainsäädäntö
- Monikulttuurinen ohjaus ja kotoutumisen tukeminen sosionomin työssä
- Monikulttuurisen työn hyviä käytäntöjä ja kehittämistyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)
Tentin arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset ja pienryhmätehtävät ja niiden esitykset (hyv/hyl)
Itsenäinen pienryhmätehtävä (numeerinen arviointi hyl-5)

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi. Opiskelija ei tiedä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyviä perusperiaatteita Suomessa. Opiskelija ei hallitse tietoperustaa kotoutumisprosessiin liittyvistä tekijöistä sekä maahanmuuttopalveluista, jolloin hän ei osoita osaavansa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä: (T1-2)
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi. Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (H3-H4)
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (K5)
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 12.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Leila Nisula

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita
- tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia
- osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan
- osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä
- löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:
- kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
- kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot
- pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
- kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
- uskonnot ja maailmankatsomukset
- maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
- pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
- akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
- osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
- maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa
1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu työsuunnitelman mukaisesti etäopetuksena (Zoom)

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali ja kurssin alussa ilmoitettava ajankohtainen kirjallisuus, myös kansainväliset julkaisut

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy etäkontaktiopetusta (AC), sekä itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, Moodle-oppimisalustalla. Opintojaksoon sisältyvissä tehtävissä hyödynnetään työelämäyhteyksiä sekä mahdollisuuksien mukaan Lapin amk:ssa monikulttuurisuuteen liittyviä hankkeita.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö monikulttuuristen toimintayksiköiden ja hankkeiden kanssa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa - uusinnat tutkintosäännön mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lapin amk:n ahot-käytäntee

Sisällön jaksotus

- Peruskäsitteet: Kulttuuri, monikulttuurisuus, akkulturaatio, rasismi, etnosentrisyys, turvapaikanhakija, pakolainen
- Vuorovaikutus asiakastyössä: Kulttuurinen kompetenssi ja kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisen asiakastyön kompetenssit
- Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikka, -palvelut, toimijat ja lainsäädäntö
- Kotoutumisen tukeminen sosionomin työssä, asiakastyön menetelmät
- Monikulttuurisen työn hyviä käytäntöjä ja hankkeita

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelijan osaaminen monikulttuurisen työn käsitteistön, palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan normiston osalta on puutteellista. Opiskelija ei kykene kuvaamaan muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä. Opiskelija ei tunnista tai osaa määritellä omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei osaa antaa esimerkkejä kulttuurisensitiivisestä työotteesta tai perustella oman ammatillisen toimintansa valintoja. Opiskelija ei osaa nimetä työmuotoja integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata eikä soveltaa omaan toimintaansa syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä. Opiskelijan osaaminen on mekaanista ja ulkokohtaista tai se ei ole ammattieettisten periaatteiden ja vastuullisuuden mukaista.

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tuntee monikulttuurisen työn käsitteistöä, palvelujärjestelmää ja sitä ohjaavaa normistoa. Opiskelija osaa nimetä joitakin muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja hahmottaa jonkin verran omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa antaa esimerkkejä kulttuurisensitiivisestä työotteesta ja perustella oman ammatillisen toimintansa valintoja. Opiskelija tuntee joitakin työmuotoja integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa nimetä joitakin syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä mutta soveltamisen kuvaus omaan toimintaan on niukkaa. Opiskelija osaa tunnistaa joitakin muutosten vaikutuksia ja toimia ammatillisesti asiakastyössä.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee monikulttuurisen työn keskeisen käsitteistön sekä tuntee palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavan normiston pääpiirteissään. Opiskelija osaa selittää muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja kuvata omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija kuvaa ammatillista toimintaansa kulttuurisensitiivisesti ja perustelee ammatillisen toimintansa. Opiskelija osaa hyödyntää kaksisuuntaisen integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämisen työmuotoja kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa nimetä syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä. Opiskelija osaa selittää muutosten vaikutuksia sekä toimia vastuullisesti ja ammatillisesti asiakastyössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin monikulttuurisen työn käsitteistön, tuntee palvelujärjestelmän ja sitä ohjaavaa normistoa. Opiskelija osaa arvioida muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä ilmiöitä ja tutkia omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija analysoi ammatillista toimintaansa kulttuurisensitiivisesti ja perustelee ammatillisen toimintansa hyvin. Opiskelija osaa soveltaa monipuolisia työmuotoja kaksisuuntaisen integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa käyttää syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä. Opiskelija osaa analysoida hyvin muutosten vaikutuksia sekä toimia vastuullisesti ja ammatillisesti tarkoituksenmukaisesti.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee hyvin monikulttuurisen työn käsitteistön, palvelujärjestelmän ja ohjaavan normiston. Opiskelija osaa tulkita globaaliin muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä syitä ja ilmiöitä sekä seurata ja hyödyntää niihin liittyvää tutkimusta. Opiskelija osaa reflektoida hyvin omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija suunnittelee ammatillista toimintaansa kulttuurisensitiivisesti ja perustelee ammatillisen toimintansa hyvin eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija osaa hyödyntää ja vertailla monipuolisia työmuotoja kaksisuuntaisen integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija käyttää perusteltuja syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä ja yhteisöissä. Opiskelija osaa tulkita hyvin muutosten vaikutuksia, toimia eettisesti kestävällä tavalla ja ammatillisesti tarkoituksenmukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija hallitsee kiitettävästi monikulttuurisen työn käsitteistön, palvelujärjestelmän ja ohjaavan normiston. Opiskelija osaa tulkita globaaliin muuttoliikkeeseen, maahanmuuttopolitiikkaan ja kulttuuriin liittyviä syitä sekä hyödyntää monikulttuurisuuteen liittyvää tutkimusta ilmiöiden tutkimisessa ja tulkinnassa. Opiskelija osaa kehittää ja laajentaa omaa kulttuurista kompetenssiaan.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija suunnittelee ammatillisen toimintansa kulttuurisensitiivisesti ja soveltaa ammatillista osaamistaan tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa ja konteksteissa. Opiskelija osaa suunnitella monipuolisia työmuotoja kaksisuuntaisen integraation ja asiakkaiden toimintakyvyn edistämiseksi kotoutumisprosesseissa ja asiakastyössä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija käyttää monipuolisesti syrjimättömyyttä, tasavertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistäviä toimintamalleja asiakastyössä ja yhteisöissä. Opiskelija osaa arvioida laajasti muutosten vaikutuksia, toimia eettisesti kestävällä tavalla ja ammatillisesti kehittävällä otteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

ARVIOINTIMENETELMÄT:
Opintojakson osatehtävät (hyv/hyl)
Essee-tehtävä/Tentti: Numeerinen arviointi (0-5)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Laura Jokela

Opiskelijaryhmät
 • K71S21S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
- tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
- osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
- osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
- löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)
Sisältö:
- kulttuurien välinen viestintä
- maahanmuuttopolitiikka
- turvapaikanhakuprosessi
- akkulturaatioprosessi
- kotoutuminen

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:
- kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
- kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot
- pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
- kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
- uskonnot ja maailmankatsomukset
- maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
- pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
- akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
- osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
- maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa
1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus
2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Aika ja paikka

Kosmos
Moodle

Oppimateriaalit

Moodle

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy luentoja, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä, Moodle-oppimisalusta. Osiokohtaiset kirjalliset ja keskustelutehtävät ja osaamisportfolio (loppuessee).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteyksien hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan (vierailut / vierailijat).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)
Tentin arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät (hyv./hyl.)
Loppuesee (osaamisportfolio) 0-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata kulttuurien yhtäläisyyksiä ja/tai eroja selittäviä ulottuvuuksia. Opiskelija ei osaa määritellä muuttolikkeeseen tai muuton sääntelyyn liittyviä perusperiaatteita. Hän ei osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä eikä tunne maahanmuuttopalveluita. Opiskelija ei osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4):
Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin arviointikriteerit:
Kiitettävä (5):
Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Seija Järvi
Vastuuhenkilö

Seija Järvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää sosiaaliset ongelmat oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuudenkysymyksinä (EH, TO)
- tunnistaa ja osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia aiheuttavia tekijöitä (AO, LO)
- osaa soveltaa oppimaansa asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden arvioimisessa
Sisältö:
- sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
- rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
- sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
- opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Sisältö

- sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
- rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
- sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
- opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Opetusmenetelmät

- Opintojaksoon sisältyy 3 yhteistä kokoontumista verkosssa, itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä Moodle-oppimisalusta.
- Työelämäyhteyksiä (vierailijat) ja webinaareja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
- Aktiivinen osallistuminen yhteisten kokoontumisten aikana ja Moodlessa
• Kurssin lopussa kirjoitetaan opintojakson aihealueita käsittelevä loppuessee (yksilötyö).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 04.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 22.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Leila Nisula

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- ymmärtää sosiaaliset ongelmat oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuudenkysymyksinä (EH, TO)
- tunnistaa ja osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia aiheuttavia tekijöitä (AO, LO)
- osaa soveltaa oppimaansa asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden arvioimisessa
Sisältö:
- sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
- rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
- sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
- opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Sisältö

- sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
- rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
- sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
- opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu viikoilla 2-11 (11.1 - 15.3. 2023) lähi- ja etäopetuksena

Oppimateriaalit

- Saari, Juho 2020. Raskas perintö : ylisukupolvinen huono-osaisuus Suomessa. Gaudeamus. Helsinki.
- Moodle-materiaali ja muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Opetus
- Etä- ja luokkaopetus 1 op
Itsenäinen työskentely ja pienrymissä toteutettavat tehtävät
- Itsenäinen työskentely ja tiedon hankinta 1 op
- Moodlet- ja tuntitehtävät: (mediatehtävä, vaikuttamistehtävä) 1 op
- Pienryhmässä toteutettava essee. 2 op

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa - uusinnat tutkintosäännön mukaisesti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lapin amk:n käytänteet

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- sosiaaliset ongelmat ihmisoikeudellisena kysymyksenä
- rakenne- ja prosessimuutokset sosiaalisten ongelmien taustalla
- sosiaaliset ongelmat ja ongelmien yksilöllinen ja yhteiskunnallinen merkitys
- opiskelijan omien sekä vallitsevien asenteiden ja arvojen tunnistaminen
- yhteiskunnallisen vaikuttamisen muodot ja mahdollisuudet sosiaalialalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Opintojakson lopussa palautettava ryhmäessee. Numeerinen arviointi: (1-5)
- Opintojakson aikana pienryhmätehtävät: Hyv/hyl

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija
• tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa.
• tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.
• kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.
Ammatillinen toiminta: Opiskelija
• tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot.
• tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
• tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
• tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija
• ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen.
• tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita.
• ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä.
• toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija
• tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa.
• tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön.
• arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta: Opiskelija
• tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa.
• tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
• osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä.
• tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija
• tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista.
• tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta.
• toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet: Opiskelija
• tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin.
• tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön.
• analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta: Opiskelija
• tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa.
• tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
• osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
• kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus: Opiskelija
• vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista.
• toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen.
• toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä.
• perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 20.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä (EH, TO)
- osaa selittää nuorisososiaalityöhön liittyviä ilmiöitä ja erityiskysymyksiä
- tuntee nuorten kanssa tehtävän sosiaalityön keskeiset työmenetelmät ja osaa käyttää niitä (ennaltaehkäisevä työ, varhainen tuki, kuntouttava sosiaalityö, yhteisötyö, rakenteellinen työ) (LO)
- osaa soveltaa nuorisososiaalityötä koskevaa lainsäädäntöä ja hankkii ajankohtaista tutkimustietoa
Sisältö:
- nuorten osallisuutta edistävät ja rajoittavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät
- nuorisososiaalityön ja sosiaalisen nuorisotyön käsitteet, tavoitteet ja keskeiset työmenetelmät
- nuorisososiaalityötä ohjaava lainsäädäntö

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät 2023 02.01.2023 - 31.03.2023. ZOOM-työtila, Moodle-alusta.

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali. Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Etäopetus ZOOM-oppimisympäristössä, joilla läsnäolovelvollisuus on 80 %
- Toiminnallinen oppimistehtävä (Essee)
- Tuntitehtävät ryhmissä
- Itsenäinen työskentely
- Oppimiskeskustelut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.
Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvien tuntitehtävien, itsenäisten tehtävien ja toiminnallisen oppimistehtävän palauttaminen ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä sekä tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson toiminnallinen oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5.
Opintojakso arvioidaan hyl-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 20.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Timo Marttala
 • Sari Leppälä
 • Virpi Piira
 • Susanna Helavirta
 • Sanna Viinonen
 • Tarja Jussila
 • Sari Halttunen
 • Seija Järvi
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • K71S20S1
  Sosiaalialan koulutus
 • K71S20S
  Sosionomikoulutus (päivätoteutus), Kemi, syksy, 2020
 • K71S20S2
  Sosiaalialan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyön alustava jäsennys
- Toimeksiantoantosopimus
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Aika ja paikka

Orientaatio etänä:
• 24.5 klo 16.15-17.30
• 31.5 klo 16.15-17.30

Tiedonhaku (vapaaehtoinen) etänä:
• 4.10 klo 16-18
• 11.10 klo 16-18

Ideariihet (vapaaehtoinen) etänä:
• 17.5.2022 klo 14-16
• 25.5.2022 klo 16-18
• 8.6.2022 klo 14-16
• 23.8.2022 klo 14-16
• 24.8.2022 klo 16-18

RYHMÄOHJAUKSET: Opiskelijat kulkevat joko ryhmäohjaus I TAI ryhmäohjaus II aikataulun mukaisesti:

Ryhmäohjaukset I:
• 16.9 klo 8.15-11.45
• 14.10 klo 8.15-11.45
• 10.11 klo 8.15-11.45
• 8.12 klo 8.15-11.45

TAI

Ryhmäohjaukset II:
• 15. 9 klo 8.15-11.45
• 13.10 klo 8.15-11.45
• 11.11 klo 8.15-11.45
• 9.12 klo 8.15-11.45

Ryhmäohjaukset toteutuvat sekä verkkoympäristössä että kampuksella. Niihin liittyvää toivetta tiedustellaan ryhmäohjauksiin liittyvän erillisen ilmoittautumisen yhteydessä (kts. lisätietoja opiskelijoille kohta). MIKÄLI ILMOITTAUTUNEITA KAMPUSTOIVEELLA EI OLE RIITTÄVÄSTI, KAIKKI RYHMÄOHJAUKSET JÄRJESTETÄÄN VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheeseen sisältyy
- opinnäytetyön orientaatiotunnit
- aihe-ehdotuksen laadinta
- ryhmäohjauksiin osallistuminen
- opinnäytetyösuunnitelman laadinta

Opinnäytetyön tekeminen alkaa yhteisillä orientaatiotunneilla 2 x 2 h, joiden tavoitteena on perehdyttää opinnäytetyön prosessiin ja käytänteisiin sosionomikoulutuksessa.

Sen jälkeen käynnistyy pienryhmissä tapahtuva ryhmäohjaus 4 x 4 h. Sen tavoitteena on tukea opinnäytetyösuunnitelman laadintaa pienryhmissä keskustellen ja vertaiskokemuksia ja -näkemyksiä hyödyntäen. Ryhmäohjauksen ENNAKKOTEHTÄVÄNÄ on oman aihe-ehdotuksen laatiminen ja palauttaminen Wihiin. Muu ryhmäohjauksen sisältö ja toteutustapa esitellään ensimmäisellä kerralla.

Opinnäytetyösuunnitelman laadinnan tukena on myös mahdollista osallistua vapaaehtoiseen ideariiheen (2 h) ja tiedonhaun opastukseen (2 h).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suunnitelman valmiiksi saattamisessa noudatetaan tutkintosäännön mukaista käytäntöä opintojakson uusimiseen liittyen eli opiskelijalla on mahdollisuus saattaa suunnitelma valmiiksi ryhmäohjausta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.
Suunnitelma palautuspäivämäärät ovat tällöin 15.2. tai 15.4.

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautuminen ryhmäohjauksiin tehdään vielä erikseen spostiin tulevalla eLomakkeella.
Ilmoittautumisen myötä opiskelijat jaetaan ryhmäohjausryhmiin opinnäytetyön aihepiiri ja ryhmäkoko huomioiden.

Valmiudet:
Opinnäytetyön aloittavalla opiskelijalla tulee olla joko suoritettuna tai vähintään aloitettuna Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (5 op) -opintojakso.
Lisäksi opiskelijan opinnot tulee olla pääosin suoritettu opetussuunnitelman mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kriteerit hyväksytylle suunnitelmalle:
Suunnitelmavaiheessa
• Opiskelija on osallistunut opinnäytetyöorientaatioon
• Opiskelija on laatinut opinnäytetyönsä aihe-esityksen (ideapaperin)
• Opiskelija on osallistunut opinnäytetyön ryhmäohjaukseen
• Opiskelija on laatinut opinnäytetyösuunnitelman ohjeen mukaan

Hyväksytyssä opinnäytetyösuunnitelmassa opiskelija osoittaa
• laatineensa selkeän, loogisen ja hyvin rajatun tavoitteen ja tutkimustehtävän työlleen
• perehtyneensä riittävän syvällisesti aihetta koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin
• valinneensa työn tavoitetta tukevan toteutuksen (aineistonkeruumenetelmä,
kohdejoukko, toiminnallisen opinnäytetyön toteuttamisprosessi) hyödyntäen myös metodikirjallisuuttahuomioineensa työn vaatimat eettiset näkökulmat

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Heidi Pyyny
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyön tavoitteet, toteutuksen ja raportoinnin.

Sisältö

- Aihe-ehdotus
- Opinnäytetyön alustava jäsennys
- Toimeksiantoantosopimus
- Tutkimuslupahakemus (tarvittaessa)

Aika ja paikka

Moodlealusta:
• Sosiaalialan uusi opinnäytetyö alusta 1.8 2021 alkaen.
• Avain alustalle: oppari2020
Huom! Kirjaudu itsenäisesti Moodlealustalle. Automaattista siirtoa ei Pepin kautta alustalle tapahdu.
• Moodlealustalta löytyy Zoom-etäyhteydet

Orientaatiovideot (tulossa joulukuussa 2022):
• Itsenäisesti

Orientaatio-ohjaustunnit etänä Zoom (vapaaehtoinen):
• 17.1 klo 14.15-15.45
• 18.1 klo 16.00-17.30

Ideariihet etänä Zoom (vapaaehtoinen).
• 25.1 2023 klo 16-18
• 13.3 2023 klo 14-16
• 8.5 2023 klo 8-10
• 29.5 2023 klo 16-18
• 15.8 2023 klo 16-18
• 31.8 2023 klo 12-14

Tiedonhaku (vapaaehtoinen) etänä, Zoom:
• 15.3 2023 klo 16-18
• 26.4 2023 klo 16-18

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheeseen sisältyy:

- opinnäytetyön orientaatiovideot (Moodlealusta)
- orientaatio-ohjaustunnit etänä, Zoom (vapaaehtoinen,)
- ideariihet, etänä, Zoom (vapaaehtoinen)
- aihe-ehdotuksen laadinta
- yksilöohjauksiin osallistuminen opinnäytetyölle nimettyjen ohjaajien kanssa sopimassasi aikataulussa
- tiedonhaun opastus etänä, Zoom (vapaaehtoinen)
- opinnäytetyösuunnitelman laadinta

Sisällön jaksotus

Orientaatioluennot ja ohjaustunnit:
Opinnäytetyön tekeminen alkaa videoiduilla orientaatioluennoilla, jotka löytyvät Moodlesta (joulukuussa 2022). Lisäksi kevään 2023 aikana järjestetään vapaaehtoisia orientaatio-ohjaustunteja. Orientaatiovideoiden ja ohjaustuntien tavoitteena on perehdyttää opinnäytetyön prosessiin ja käytänteisiin sosionomikoulutuksessa.

Ideariihet:
Opinnäytetyösuunnitelman laatimisen tukena on myös mahdollista osallistua vapaaehtoisiin ideariihiin. Ideariihien tarkoituksena on ideoida ja täsmentää omaa opinnäytetyön aihetta.

Aihe-ehdotuksen palauttaminen Wihiin:
Viimeistään orientaatiotuntien jälkeen opiskelija palauttaa aihe-ehdotuksen Wihi-ohjelman kautta. Aihe-ehdotus on opinnäytetyön ideointia eli siitä ilmenee, mitä, miksi, miten ja milloin opinnäytetyötä aiotaan tehdä. Aihe-ehdotuksen palautuksen jälkeen opiskelijalle nimetään yksilöohjaajat.

Yksilöohjaus:
Saatuaan Wihin kautta nimetyt yksilöohjaajat opinnäytetyölleen opiskelija ottaa yhteyttä molempiin ohjaajiin sopiakseen ensimmäisen ohjausajan. Yksilöohjauksen tavoitteena on tukea opinnäytetyösuunnitelman laadintaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Valmiudet:
Jotta sinulla on riittävät valmiudet opinnäytetyön aloittamiselle, tulee sinulla olla joko suoritettuna tai vähintään aloitettuna Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (5 op) -opintojakso. Lisäksi opinnot tulee olla pääosin suoritettu opetussuunnitelman mukaisesti. Jos suunnittelet aloittavasi opinnäytetyöprosessisi aiemmin kuin ryhmäsi opetussuunnitelmaan on merkitty, keskustele hops:istasi opinto-ohjaajan kanssa.

Lapin AMK:n opinnäytetyöohjesivusto: Opiskelijan ohjeet ja oppaat-sivustolla.
Sivusto kokoaa ja havainnollistaa hyvin opinnäytetyöprosessia ja siihen liittyviä yleisiä käytäntöjä ja ohjeita. Niihin kannattaa tutustua. 

Wihi
Wihi-järjestelmä toimii opinnäytetyön eri vaiheisiin liittyvien tuotosten palautus- sekä ohjausviestinnän paikkana. Wihiin pääsette kirjautumaan omilla käyttäjätunnuksilla. Wihi-ohjeet löytyvät Peppi-ohjeistuksista. Myös Lapin AMK:n opinnäytetyöohjesivustoilla on paljon wihiin liittyvää tietoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Aihe-ehdotus hyväksytty
Opinnäytetyön suunnitelma hyväksytty
Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe hyväksytty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyssä opinnäytetyösuunnitelmassa opiskelija osoittaa:

- laatineensa selkeän, loogisen ja hyvin rajatun tavoitteen ja tutkimustehtävän työlleen.
- perehtyneensä riittävän syvällisesti aihetta koskeviin aikaisempiin tutkimuksiin
- valinneensa työn tavoitetta tukevan toteutuksen (aineistonkeruumenetelmä, kohdejoukko, toiminnallisen opinnäytetyön toteuttamisprosessi) hyödyntäen myös metodikirjallisuutta
- huomioineensa työn vaatimat eettiset näkökulmat

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Leila Nisula
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyötään suunnitelmansa mukaisesti.

Sisältö

- Opinnäytetyön toteutus
- Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuminen
- Työn etenemisen raportointi ohjaajalle ja toimeksiantajalle
- Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön toteutus ja raportointi on hyväksytty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.06.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Vastuuhenkilö

Susanna Helavirta

Opiskelijaryhmät
 • KA71S20K
  Sosionomikoulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi kevät 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa viimeistellä opinnäytetyön esitettäväksi ja arvioitavaksi.

Sisältö

- Opinnäytetyön raportti
- Englanninkielinen tiivistelmä
- Opinnäytetyön plagioinnin tarkistus
- Opinnäytetyön esitys koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Kypsyysnäyte
- Toimeksiantajan arviointi
- Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi koulutuksen käytänteiden mukaisesti
- Opinnäytetyön arkistointi ja julkaistu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

- Opinnäytetyö on esitetty
- Kypsyysnäyte on hyväksytty
- Opinnäytetyö on arvioitu opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 28.03.2023

Ajoitus

04.04.2023 - 15.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- syventää asiakastyömenetelmäosaamista (EH; TO)
- osaa tukea ja aktivoida asiakkaan voimavaroja, osallisuutta ja toimijuutta (EH; TO; LO)
- tuntee sosiaalipedagogisen työorientaation mahdollisuudet osallisuuden edistäjänä ja osaa soveltaa työotetta eri-ikäisten asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa
Sisältö:
- osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen
- osallistavat ja aktivoivat yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmät ja niiden tarkoituksenmukainen soveltaminen erilaisissa toimintaympäristöissä

Sisältö

Osallistamisen ja aktivoimisen pyrkimys sosiaalialalla. Vuorovaikutuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa asiakkaiden toimijuuden vahvistamiseksi.
Tutustutaan erilaisiin sosiaalialalla käytettäviin osallistaviin ja aktivoiviin työmenetelmiin sekä sovelletaan valittua työmenetelmää oppimistehtävässä asiakkaiden kanssa työskenneltäessä

Oppimateriaalit

- Roivainen Irene, Ranta-Tyrkkö Satu 2016; Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat teos. Teosta hyödynnetään myöhemmin asiakkaiden kanssa suunniteltavassa ja toteutettavassa osallistavassa työskentelyssä. Työskentelystä sovitaan opintojakson alussa.

- Jämsen, Arja ym. (toim.) 2014: Osallisuuden jäljillä. https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/02/oSallisuuden-j%C3%A4ljill%C3%A4-verkkoversio-pakattuna-16052014.pdf

- Isola, A-M; Kaartinen, H.; Leemann, L. Lääperi, R. Schneider, T.; Valtari, S. & Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. THL työpapereita 33. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Opintojakson moodlemateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely ja opetuskeskustelut.
Menetelmäharjoitukset.
Työelämä-/Asiantuntijavierailu.
Annettuun kirjallisuuteen perehtyminen sekä opintojakson kuluessa itsenäinen tiedonhankinta.
Itsenäisen opiskeluajan tehtävät.
Oppimistehtävänä kirjallinen työ.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tutustutaan työelämässä käytettäviin yksittäisiin työmenetelmiin ja harjoitellaan niiden käyttöä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäisen opiskeluajan tehtävät. Hyl-Hyv.
Kirjallisen tehtävän arviointi. Hyl-5.
Läsnäolo lähiopetuksessa 80 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

-tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa.
-tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.
-osaa kuvata toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.
-tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot.
-tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
-tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
-tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.
-ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen.
-tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita.
-osaa ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä.
-osaa toimia ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

-tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa.
-tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön.
-osaa arvioida ja perustella toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.
-tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa.
-tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
-osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä.
-tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.
-osaa tukea toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista.
-osaa tukea ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta.
-osaa toimia vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä.
-osaa perustella toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin.
-tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön.
-osaa analysoida ja perustella toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.
-tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa -työtilanteissa.
-tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä.
-osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
-osaa kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.
-osaa vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista.
-osaa toimia ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen.
-osaa toimia vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä.
-osaa perustella toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tukea ja edistää ihmisen osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tilanteessa, jossa hän tarvitsee tukea ja ohjausta (TO; EH)
- tuntee osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevia työmenetelmiä (TO; EH)
- osaa soveltaa ja kehittää tarkoituksenmukaisia osallistavia työtapoja ja menetelmiä (EH; TO; LO)
Sisältö:
- osallisuus ja itsemääräämisoikeus
- itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö
- henkilökohtainen budjetointi ja tuettu päätöksenteko
- ryhmä- ja yksilöohjauksen erilaiset osallistavat työtavat ja menetelmät

Aika ja paikka

Lapin Ammattikorkeakoulu, Tietokatu 1, Kemi
24.10 - 31.12.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, mahdollisesti asiantuntijavierailijat,oppimiskeskustelut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Osallistuminen luennoille ja kaksi oppimistehtävää
- Oppimistehtävä 1. tapahtuu yksin tai pienessä ryhmässä. Arvioidaan hyväksytty-hylätty
- Oppimistehtävä 2. arvioidaan numeraalisesti 0-5.

Oppimistehtävien tarkemmat kuvaukset löytyvät Moodlesta opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 100 % (lukujärjestyksen mukaisille tunneille osallistuminen).
Opintojakso arvioidaan 0 - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti sekä opintojaksolle kuuluvien oppimistehtävien tekeminen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.03.2023

Ajoitus

15.03.2023 - 30.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anneli Ylikärppä
Vastuuhenkilö

Anneli Ylikärppä

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- osaa tukea ja edistää ihmisen osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tilanteessa, jossa hän tarvitsee tukea ja ohjausta (TO; EH)
- tuntee osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevia työmenetelmiä (TO; EH)
- osaa soveltaa ja kehittää tarkoituksenmukaisia osallistavia työtapoja ja menetelmiä (EH; TO; LO)
Sisältö:
- osallisuus ja itsemääräämisoikeus
- itsemääräämisoikeuden rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö
- henkilökohtainen budjetointi ja tuettu päätöksenteko
- ryhmä- ja yksilöohjauksen erilaiset osallistavat työtavat ja menetelmät

Aika ja paikka

Lapin Ammattikorkeakoulu, Tietokatu 1, Kemi
29.3.2023 - 31.5.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, mahdollisesti asiantuntijavierailijat,oppimiskeskustelut

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

- Osallistuminen luennoille ja kaksi oppimistehtävää
- Oppimistehtävä 1. tapahtuu yksin tai pienessä ryhmässä. Arvioidaan hyväksytty-hylätty
- Oppimistehtävä 2. arvioidaan numeraalisesti 0-5.

Oppimistehtävien tarkemmat kuvaukset löytyvät Moodlesta opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Toisena ja kolmantena lukuvuotena suuntaat ja syvennät osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan eri alueille. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen käyttöönoton tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä. Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti erilaisten asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on (lukujärjestyksen mukaisille tunneille osallistuminen).
Opintojakso arvioidaan 0 - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti sekä opintojaksolle kuuluvien oppimistehtävien tekeminen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Janne Hirvonen
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
- tiedostaa sosiaalipalvelujen kehittämistarpeita ja omaksuu valmiuksia ja menetelmiä kehittää palveluja
- oppii tarkastelemaan projekti- ja hanketoimintaa kehittämistyön muotona
- tuntee projektiorganisaation rakenteena ja osaa suunnitella, toteuttaa ja johtaa erilaisia kehitysprojekteja ja hankkeita
- tuntee projektien erilaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset rahoitusmallit ja ymmärtää projektin taloushallinnon keskeiset periaatteet ja menetelmät
Sisältö:
- projekti käsitteenä ja työtapana
- projektityö ja hanketoiminta asiakastyön ja palveluiden kehittämisen välineenä
- erilaiset alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämishankkeet ja niiden rahoituslähteet ja -mallit
- projektin ohjaus- ja johtamismenetelmät ja työkalut
- projektin elinkaariajattelu, resurssien ja aikataulujen hallinta
- projektin ja projektimaisen työskentelyn tarvelähtöinen suunnittelu, toteutus, raportointi, seuranta, arviointi ja päättäminen

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija tietää ja tunnistaa projektimuotoisen kehittämistyön perusteita sekä tunnistaa sosiaalipalvelujen kehittämistarpeita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija hallitsee projektimuotoisen kehittämistyön perusteet ja osaa suunnitella projekteja kehittämistarpeiden pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa projektimuotoista kehittämistyötä ammatillisessa toiminnassa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen (TO, EH)
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä (AO)
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä (TO)
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä (TO, EH)
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Sisältö:
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- päihderiippuvuuden luonne
- muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
- erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
- päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Sisältö

Päihderiippuvuus: riippuvuuden syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset , yhteisö- ja yksilötason tekijät. Ennalta ehkäisevä päihdetyö, erilaiset hoitovaihtoehdot , päihdekuntoutus ja päihdelainssädäntö.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus verkossa ja Kemin kampuksella ajalla 03.10.2022 - 31.12.2022.

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään soveltuvin osin:

- Partanen, Airi; Holmberg, Jani & Inkinen, Maria: Päihdehoitotyö (2015)

Lisäksi perehdytään opettajan jakamaan materiaaliin, kuten aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja artikkeleihin opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja Kemin kampuksella. Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisalustalla. Ryhmätyöskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntijavierailu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tietää miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Arvioinnin perusteena ovat oppimistehtävät sekä ryhmätyönä tehty opintopiiri ja seminaariesitys. Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija:

- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä, ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä, ja tietää miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S21S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen (TO, EH)
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä (AO)
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä (TO)
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä (TO, EH)
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Sisältö:
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- päihderiippuvuuden luonne
- muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
- erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
- päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Sisältö

Päihderiippuvuus: riippuvuuden syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset , yhteisö- ja yksilötason tekijät. Ennalta ehkäisevä päihdetyö, erilaiset hoitovaihtoehdot , päihdekuntoutus ja päihdelainssädäntö.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus verkossa ja Kemin kampuksella ajalla 06.10.2022 - 31.12.2022.

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään soveltuvin osin:

- Partanen, Airi; Holmberg, Jani & Inkinen, Maria: Päihdehoitotyö (2015)

Lisäksi perehdytään opettajan jakamaan materiaaliin, kuten aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja artikkeleihin opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja Kemin kampuksella. Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisalustalla. Ryhmätyöskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntijavierailu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tietää miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Arvioinnin perusteena ovat oppimistehtävät sekä ryhmätyönä tehty opintopiiri ja seminaariesitys. Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija:

- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä, ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä, ja tietää miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.03.2023

Ajoitus

23.03.2023 - 23.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Kaisu Vinkki

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22K
  Sosionomikoulutus,Kemi kevät 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Sisältö

Päihderiippuvuus: riippuvuuden syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset , yhteisö- ja yksilötason tekijät. Ennalta ehkäisevä päihdetyö, erilaiset hoitovaihtoehdot , päihdekuntoutus ja päihdelainssädäntö.

Sisältö:
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- päihderiippuvuuden luonne
- muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
- erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
- päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Aika ja paikka

Verkkotyöskentely 23.3.-16.5.2023
Läsnäolovelvoite 80% tunneista.

Oppimateriaalit

Moodlemateriaali, luentotallenteet, videot
Aiheeseen liittyvät tutkimukset ja artikkelit

Haavisto, K. Päihdeongelmat ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja. Kananoja, A; Lähteinen, M. & Marjamäki, P. (toim.). Tietosanoma Oy. Tallinna 2017.

Murto, Antti. Rahapeliongelma ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja. Kananoja, A; Lähteinen, M. & Marjamäki, P. (toim.). Tietosanoma Oy. Tallinna 2017.

Mäkelä, P; Härkönen, J; Lintonen, T; Tigersteadt, C & Warpenius, K. Näin Suomi juo.

Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Juvenes Print. Helsinki 2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Partanen, A., Holmberg, J., Inkinen, M., Kurki, M., & Salo-Chydenius, S. Päihdehoitotyö Sanoma pro. Helsinki. 2015. Tenttiin silmäiltäväksi sivut 64-102, 106-124, 134-160, 165-189, 197-215, 358-410, 418-449.

Toivianen, S. Kantapöydän imu. Juoppokulttuuri valintana ja pakkona. Hanki ja jää. Hämeenlinna. 1997.

Haavisto, K. Päihdeongelmat ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja. Kananoja, A; Lähteinen, M. & Marjamäki, P. (toim.). Tietosanoma Oy. Tallinna 2017. PDF tiedostona ALLA.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. 523 / 2015. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523

Murto, Antti. Rahapeliongelma ja sosiaalityö. Teoksessa Sosiaalityön käsikirja. Kananoja, A; Lähteinen, M. & Marjamäki, P. (toim.). Tietosanoma Oy. Tallinna 2017. PDF.tiedostona ALLA.

Valitsemasi artikkeli teoksessa: Mäkelä, P; Härkönen, J; Lintonen, T; Tigersteadt, C & Warpenius, K. Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Juvenes Print. Helsinki 2018. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Näkki, P. Motivoiva haastattelu ryhmäkuntoutuksessa. Teoksessa Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Näkki, P. & Sayed, T. (toim.) Edita. Helsinki 2015. PDF.tiedostona ALLA.

Päihdehuoltolaki 17.1.1986 / 41. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860041

Soikkeli, M. & Warsell, L. (toim.). Laatutähteä kiertämässä. Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print. Tampere 2013.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisalustalla/verkko-opetus (ZOOM)
Ryhmätyöskentely
Tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen asiantuntijavierailu (ZOOM)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson päätteeksi viikolla 20
Uusintamahdollisuus viikoilla 21/22

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytön mahdollisuus aiempien opintojen/osaamisen kautta

Sisällön jaksotus

Viikko 12 orientointi ja tehtävät
Viikko 16 ennaltaehkäisevä päihdetyö, päihderiippuvuus, muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
Viikko 18 erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
Viikko 20 päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija nimeää ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tunnistaa päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Opiskelija tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön teoriaperustaa ja käsitteitä. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija tunnistaa ja selittää toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa erotella asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija tulkitsee sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän selittää ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit sekä niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa käyttää lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti, joita pyrkii myös perustelemaan.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa ja analysoi erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää ja kykenee arvioimaan palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Hän tunnistaa ja arvioi sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida ja tukee toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tuntee kiitettävästi päihde- ja huumetyön teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa ja analysoi asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tuntee kiitettävästi palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit sekä niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5
Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty/täydennettävä

Tentti arvioidaan hyl/1-5

Hylätty (0)

Hylätty (0):
Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle tai palauttanut oppimistehtäviä/tenttiä. Opiskelija esittää hyvin vähän näyttöä opintojakson materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Työ ei vastaa tehtäväksi antoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tietää, miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Matti Virtasalo
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • K71S21S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot) Kemi syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen (TO, EH)
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä (AO)
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä (TO)
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä (TO, EH)
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Sisältö:
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- päihderiippuvuuden luonne
- muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
- erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
- päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Sisältö

Päihderiippuvuus: riippuvuuden syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset , yhteisö- ja yksilötason tekijät. Ennalta ehkäisevä päihdetyö, erilaiset hoitovaihtoehdot , päihdekuntoutus ja päihdelainssädäntö.

Aika ja paikka

Kontaktiopetus Kemin kampuksella ajalla 01/2023 - 02/2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään soveltuvin osin:

- Partanen, Airi; Holmberg, Jani & Inkinen, Maria: Päihdehoitotyö (2015)

Lisäksi perehdytään opettajan jakamaan materiaaliin, kuten aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja artikkeleihin opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus Kemin kampuksella, itsenäinen työskentely Moodle-oppimisalustalla sekä ryhmätyöskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntijavierailu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2):
Opiskelija osaa määritellä päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tuntee keskeiset peruskäsitteet, järjestelmät ja lähestymistavat

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):
Opiskelija osaa selittää ja analysoida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja osaa ohjata palvelujärjestelmien käyttöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida päihteiden käyttöön vaikuttavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä ja tietää miten erilaisia hoitomuotoja voidaan käyttää päihdekuntoutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Arvioinnin perusteena ovat oppimistehtävät. Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija:

- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 25.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Sisältö

Päihderiippuvuus: riippuvuuden syntyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset , yhteisö- ja yksilötason tekijät. Ennalta ehkäisevä päihdetyö, erilaiset hoitovaihtoehdot , päihdekuntoutus ja päihdelainssädäntö.

Sisältö:
- ennaltaehkäisevä päihdetyö
- päihderiippuvuuden luonne
- muut riippuvuudet esim. peliriippuvuus
- erilaiset hoitoideologiat, motivoiva haastattelu, päihdekuntoutus
- päihdepalvelut ja päihdelainsäädäntö

Aika ja paikka

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso Moodlessa ajalla 1.6.-31.7.2023.

Oppimateriaalit

Opintojakson pääteoksena käytetään soveltuvin osin:

- Partanen, Airi; Holmberg, Jani & Inkinen, Maria: Päihdehoitotyö (2015)

Lisäksi perehdytään opettajan jakamaan materiaaliin, kuten aiheeseen liittyviin tutkimuksiin ja artikkeleihin opintojakson Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely Moodle-oppimisalustalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntijavierailu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Opiskelija tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija nimeää ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tunnistaa päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Opiskelija tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön teoriaperustaa ja käsitteitä. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija tunnistaa ja selittää toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa erotella asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän ymmärtää ja ottaa huomioon lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija tulkitsee sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän selittää ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit sekä niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa käyttää lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti, joita pyrkii myös perustelemaan.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää päihde- ja huumetyön keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa ja analysoi erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää ja kykenee arvioimaan palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Hän tunnistaa ja arvioi sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija osaa arvioida ja tukee toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tuntee kiitettävästi päihde- ja huumetyön teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa ja analysoi asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tuntee kiitettävästi palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit sekä niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä ja kansallisia suosituksia palvelusuunnittelussa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan päihde- ja huumetyön asiakkaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5. Arvioinnin perusteena ovat oppimistehtävät. Opintojakson osaamistavoitteina on, että opiskelija:

- tuntee ennaltaehkäisevän päihdetyön merkityksen
- tunnistaa päihteiden käyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä
- osaa kuvata riippuvuuskäyttäytymiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä
- tietää päihdetyön eri hoitomenetelmiä ja osaa ohjata asiakkaita palvelujärjestelmässä
- osaa ohjata päihdekuntoutusasiakasta

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

0 op

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Opiskelijaryhmät
 • KA71S21K
  Sosionomikoulutus (verkkototeutus) Kemi kevät 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Mari Louste
Vastuuhenkilö

Teija Kynkäänniemi

Opiskelijaryhmät
 • K71S22S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksyn II periodi, viikot 43-49.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:
Aila-Leena Matthies ym. (toim.) 2021. Aikuissosiaalityö - tieto, käytäntö ja vaikuttavuus.
Jenni Kulmala (toim.) 2019. Hyvä vanhuus - menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen.

Muu oppimateriaali Moodle-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Luento-opetus kampuksella, pienryhmätyöskentely. itsenäinen työskentely.
Oppimistehtävät, ryhmätehtävä, kurssin päättävä tentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana tutustutaan mahdollisuuksien mukaan ammatilliseen työhön aikuisten ja ikääntyvien parissa (työelämävierailut).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan tulee sitoutua opintojakson suorittamiseen osallistumalla aktiivisesti opetukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja tenttiin. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää lisäksi, että opiskelija on osallistunut sitoutuneesti opetukseen.

Hylätty (0)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anneli Ylikärppä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksy 2022
Zoom -työtila ja Kemin kampus

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali
Muu opettajan osoittama materiaali
Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sekä verkko-opetus (ZOOM -työtilassa). Läsnäolovelvollisuus 80%.
- oppimistehtävä ryhmässä
- tuntitehtävät ryhmissä
- itsenäinen työskentely
- oppimiskeskustelut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvien tuntitehtävien, itsenäisten tehtävien ja oppimistehtävän palauttaminen ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä sekä tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Opintojakson oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5 ja opintojakso arvioidaan H-5.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.11.2022

Ajoitus

10.11.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anneli Ylikärppä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksy 2022
Zoom -työtila ja Kemin kampus

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali
Muu opettajan osoittama materiaali
Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Lähiopetus sekä verkko-opetus (ZOOM -työtilassa). Läsnäolovelvollisuus 80%.
- oppimistehtävä ryhmässä
- tuntitehtävät ryhmissä
- itsenäinen työskentely
- oppimiskeskustelut

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti.
Opintojaksolle kuuluvien tuntitehtävien, itsenäisten tehtävien ja oppimistehtävän palauttaminen ilmoitettuun palautuspäivämäärään mennessä sekä tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Opintojakson oppimistehtävä arvioidaan numeraalisesti 1-5 ja opintojakso arvioidaan H-5.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 23.08.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kemi, Kosmos sekä verkko-opetus
Syksy 2022 30.08.2022 - 23.10.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali. Opiskelijan oma tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunteja Kemissä sekä verkko-opetus Zoom-ympäristössä
- Oppimistehtävä
- Tuntitehtävät ryhmissä
- Itsenäinen työskentely
- Oppimiskeskustelut
Opetusmenetelmät tarkentuvat syksyllä opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 % (lukujärjestyksen mukaisille tunneille osallistuminen).
Opintojakso arvioidaan hylätty - 5. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opintojaksolle aktiivista osallistumista läsnäolovelvoitteen mukaisesti sekä opintojaksolle kuuluvien tehtävien tekeminen ja palauttaminen sovittuun aikaan mennessä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 24.02.2023

Ajoitus

03.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Merja Hjulberg
Vastuuhenkilö

Merja Hjulberg

Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_1
  Sosionomikoulutus 1 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kevät 2023
3.4. - 15.5.2023

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäisen työskentely, erilaiset oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautusajankohdat ja/tai tentin tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa opiskelijan työnä 135 tuntia. Näistä tunneista on luentojen osuus 16 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 %. Tunteja ei voi korvata kuuntelemalla nauhoituksia jälkikäteen.
Opintojakso arvioidaan numeraalisesti 0 - 5. Opintojakson laajempi kirjallinen oppimistehtävä ja/tai tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5. Pienemmät oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.03.2023

Ajoitus

05.04.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Merja Hjulberg
Vastuuhenkilö

Merja Hjulberg

Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_2
  Sosionomikoulutus 2 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista ja eettistä toimintaa aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osaa arvioida asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- opiskelija osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita aikuisten ja ikääntyvien parissa
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien aikuisten asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä
- tunnistaa keskeisen lainsäädännön
- ymmärtää sosiaali- ja palveluohjauksen merkityksen aikuisten ja ikääntyvien parissa

Sisältö

- sosiaalialan työ aikuisten ja ikääntyvien parissa
- sosiaali- ja palveluohjaus aikuisten ja ikääntyvien parissa
- ammattieettinen toiminta aikuisten ja ikääntyvien parissa
- osallisuuden tukeminen
- keskeinen palvelujärjestelmä
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Kevät 2023
5.4. - 17.5.23

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäisen työskentely, erilaiset oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävien palautusajankohdat ja/tai tentin tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 %. Tunteja ei voi korvata kuuntelemalla nauhoituksia jälkikäteen.
Opintojakso arvioidaan numeraalisesti 0 - 5. Opintojakson laajempi kirjallinen oppimistehtävä ja/tai tentti arvioidaan asteikolla 0 - 5. Pienemmät oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
 • Anneli Ylikärppä
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • K71S22S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lähiopetus Lapin ammattikorkeakoulun Kemin Kampuksella.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit löytyvät moodlesta
Väli- ja ryhmätehtäviin tulee hakea lähdemateriaalia eri tietokannoista.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellista luennointia ja ryhmäkeskusteluja
Itsenäistä työskentelyä
Yksilö- ja ryhmävälitehtäviä
Arvioitava ryhmätehtävä (Kirjallinen tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen tehtävän palautus opintojakson lopussa.

Palautettavilla tehtävillä lisäksi kaksi uusintapalautusajankohtaa: 11/2022 ja 1/2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus 80%.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% aktiivisen läsnäolon sekä ennakko- ja välitehtävien hyväksytysti suorittamisen. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointi H-5. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointikriteerit löytyvät moodlesta.

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Leppälä
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Kaisu Vinkki

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

*Luentomateriaalit löytyvät moodlesta
* Väli- ja ryhmätehtäviin tulee hakea lähdemateriaalia eri tietokannoista.

Opetusmenetelmät

* Vuorovaikutuksellista luennointia ja ryhmäkeskusteluja
* Itsenäistä verkkotyöskentelyä
* Yksilö- ja ryhmävälitehtäviä
* Arvioitava ryhmätehtävä (Kirjallinen tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen tehtävän palautus
Peruspalautus 23.10.2022
1. uusintapalautus 6.11.2022
2. uusintapalautus 13.11.2022

Sisällön jaksotus

Syksy 2022 1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus vähintään 80%.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% aktiivisen läsnäolon sekä ennakko- ja välitehtävien hyväksytysti suorittamisen. Workshop 100% läsnäolo.
Kirjallisen ryhmätehtävän arviointi 0-5
- Kirjallisen ryhmätehtävän arviointikriteerit löytyvät moodlesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

14.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Leppälä
 • Kaisu Vinkki
Vastuuhenkilö

Kaisu Vinkki

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

*Luentomateriaalit löytyvät moodlesta
* Väli- ja ryhmätehtäviin tulee hakea lähdemateriaalia eri tietokannoista.

Opetusmenetelmät

* Vuorovaikutuksellista luennointia ja ryhmäkeskusteluja
* Itsenäistä verkkotyöskentelyä
* Yksilö- ja ryhmävälitehtäviä
* Arvioitava ryhmätehtävä (Kirjallinen tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen tehtävän palautus
Peruspalautus 23.10.2022
1. uusintapalautus 6.11.2022
2. uusintapalautus 13.11.2022

Sisällön jaksotus

Syksy 2022 1. periodi

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus vähintään 80%.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% aktiivisen läsnäolon sekä ennakko- ja välitehtävien hyväksytysti suorittamisen. Workshop 100% läsnäolo.
Kirjallisen ryhmätehtävän arviointi 0-5
- Kirjallisen ryhmätehtävän arviointikriteerit löytyvät moodlesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
 • Anneli Ylikärppä
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 11.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Virpi Piira
 • Sari Leppälä
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_1
  Sosionomikoulutus 1 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Aika ja paikka

Työsuunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit löytyvät Moodlesta
Väli- ja ryhmätehtäviin tulee hakea lähdemateriaalia eri tietokannoista.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellista luennointia ja ryhmäkeskusteluja
Itsenäistä työskentelyä
Yksilö- ja ryhmävälitehtäviä
Arvioitava ryhmätehtävä (Kirjallinen tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitehtävien palautus opintojakson aikana.

Kirjallisen tehtävän palautus opintojakson lopussa.

Palautettavilla tehtävillä lisäksi kaksi uusintapalautusajankohtaa tutkintosäännön mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus 80%.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% aktiivisen läsnäolon sekä ennakko- ja välitehtävien hyväksytysti suorittamisen. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointi H-5. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

18.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Leppälä
 • Virpi Piira
Vastuuhenkilö

Virpi Piira

Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_2
  Sosionomikoulutus 2 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa arvioida lasten, nuorten ja perheiden asemaa, oikeuksia ja osallisuutta
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ja tunnistaa ohjaustarpeita
- tunnistaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- tarkastelee omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin ja heidän elämäntilanteisiinsa
- osaa arvioida asiakkaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen)
- tuntee sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä

Sisältö

Lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
Lastensuojelun ja perhesosiaalityön perusteet

- sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen keskeiset toimintaympäristöt
- ammatillinen vuorovaikutus
- erilaisten yhteisöjen merkitys
- erilaisia työmenetelmiä ja lähestymistapoja
- osallisuuden merkitys ja tukeminen
- sosiaalialan työ elämänkaaren eri vaiheissa
- sosiaalialan lainsäädäntö

Aika ja paikka

Työsuunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit löytyvät Moodlesta
Väli- ja ryhmätehtäviin tulee hakea lähdemateriaalia eri tietokannoista.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutuksellista luennointia ja ryhmäkeskusteluja
Itsenäistä työskentelyä
Yksilö- ja ryhmävälitehtäviä
Arvioitava ryhmätehtävä (Kirjallinen tehtävä)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välitehtävien palautus opintojakson aikana.

Kirjallisen tehtävän palautus opintojakson lopussa.

Palautettavilla tehtävillä lisäksi kaksi uusintapalautusajankohtaa tutkintosäännön mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson läsnäolovelvollisuus 80%.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):
Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80% aktiivisen läsnäolon sekä ennakko- ja välitehtävien hyväksytysti suorittamisen. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointi H-5. Kirjallisen ryhmätehtävän arviointikriteerit löytyvät Moodlesta.

Hylätty (0)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
 • Sanna Juuso
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • K71S22S
  Sosionomikoulutus (päiväopinnot), Kemi syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi, 1.8.2022 - 23.10.2022

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo ja Eeva-Liisa Talvela. 2012. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. SanomaPro: Helsinki.

- Lisäksi opettajan opintojakson alkaessa täydentämä materiaali

Opetusmenetelmät

-luennot
-pienryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely
-havoinnointi päivät ja kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Havannointitehtävä (osallistuva havannointi 3 pv) suoritetaan käytännön työelämässä opiskelijan itse hankkimassa sosiaalialan/varhaiskasvatuksen työelämäpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset ja tentin päivämäärät sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Havannointitehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opinojakson kaikkien tehtävien tekemisen .
Opintojakson luento ja pienryhmätyöskentelyssä on 80% läsnäolovelvoite

Arviointikriteerit

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi, 1.8.2022 - 23.10.2022

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo ja Eeva-Liisa Talvela. 2012. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. SanomaPro: Helsinki.

- Lisäksi opettajan opintojakson alkaessa täydentämä materiaali

Opetusmenetelmät

-luennot
-pienryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely
-havoinnointi päivät ja kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Havannointitehtävä (osallistuva havannointi 3 pv) suoritetaan käytännön työelämässä opiskelijan itse hankkimassa sosiaalialan/varhaiskasvatuksen työelämäpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset ja tentin päivämäärät sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Havannointitehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opinojakson kaikkien tehtävien tekemisen.

Arviointikriteerit

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Sari Halttunen

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_2
  Sosionomikoulutus 2 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi, 03.01.2022 - 31.05.2022

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo ja Eeva-Liisa Talvela. 2012. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. SanomaPro: Helsinki.
-Aila Järvikoski & Kristiina Härkäpää.2011. Kuntoutuksen perusteet. WSOYpro: Helsinki.
- Lisäksi opettajan opintojakson alkaessa täydentämä materiaali

Opetusmenetelmät

-luennot
-pienryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely
-havoinnointi päivät ja kirjallinen tehtävä
-tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Havannointitehtävä (osallistuva havannointi 3 pv) suoritetaan käytännön työelämässä opiskelijan itse hankkimassa sosiaalialan/varhaiskasvatuksen työelämäpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset ja tentin päivämäärät sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät arvoidaan arvoasteikolla:
-havannointitehtävä hyväksytty - hylätty
-tentti 0-5

Arviointikriteerit

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Anneli Ylikärppä
Opiskelijaryhmät
 • KA71S22SL
  Sosionomikoulutus, varhaiskasvatuksen sosionomi (monimuoto- ja verkko-opinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
 • Riikka Korhola
Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_1
  Sosionomikoulutus 1 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi, 16.1.2022 - 12.3.2022

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo ja Eeva-Liisa Talvela. 2012. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. SanomaPro: Helsinki.

- Lisäksi opettajan opintojakson alkaessa täydentämä materiaali

Opetusmenetelmät

-luennot
-pienryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely
-havoinnointi päivät ja kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Havannointitehtävä (osallistuva havannointi 3 pv) suoritetaan käytännön työelämässä opiskelijan itse hankkimassa sosiaalialan/varhaiskasvatuksen työelämäpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Havannointitehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opinojakson kaikkien tehtävien tekemisen.

Arviointikriteerit

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Sari Halttunen
 • Riikka Korhola
Vastuuhenkilö

Riikka Korhola

Opiskelijaryhmät
 • KA71S23K_2
  Sosionomikoulutus 2 (verkko-opinnot) Kemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija

- osaa kuvata sosiaalialan ammatillista toimintaa, vuorovaikutusta ja eettisiä periaatteita
- osaa luoda ammatillisia vuorovaikutussuhteita ammattieettisesti kestävällä tavalla
- tunnistaa erityisryhmien ammatillisen tuen tarpeita ja toimintaedellytyksiä
- osaa kuvata työskentelyperiaatteita erityisryhmien parissa
- tarkastelee omaa toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin
- osaa tarkastella ammatillisesti sosiaalialan asiakastyön prosesseja

Sisältö

Ammatillinen vuorovaikutus, ammattietiikka ja ammatillinen toiminta
Vammaistyö ja kuntoutus

- ammatillinen toiminta sosiaalialalla
- sosiaalialan ammatillinen vuorovaikutus
- sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
- työskentely erityisryhmien parissa
- keskeinen lainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin AMK, Tietokatu 1, 94600 Kemi, 16.1.2022 - 12.3.2022

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Marita Malm, Marja Matero, Marjo Repo ja Eeva-Liisa Talvela. 2012. Esteistä mahdollisuuksiin. Vammaistyön perusteet. SanomaPro: Helsinki.

- Lisäksi opettajan opintojakson alkaessa täydentämä materiaali

Opetusmenetelmät

-luennot
-pienryhmätyöskentely
-itsenäinen työskentely
-havoinnointi päivät ja kirjallinen tehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Havannointitehtävä (osallistuva havannointi 3 pv) suoritetaan käytännön työelämässä opiskelijan itse hankkimassa sosiaalialan/varhaiskasvatuksen työelämäpaikassa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautukset sovitaan opintojakson alkaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Havannointitehtävä arvioidaan asteikolla 0-5
Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää opinojakson kaikkien tehtävien tekemisen.

Arviointikriteerit

Hylätty (0):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ei tiedä teoriaperustaa ja käsitteitä eikä osaa kuvata kyseessä olevia ilmiöitä ja niihin liittyviä tilanteita. Hän ei tunne sosiaalista turvallisuutta tuottavia palvelujärjestelmiä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ei tunnista erilaisista lähtökohdista tulevien asiakkaiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Opiskelija ei osaa tarkastella omaa suhtautumistaan ja toimintaansa suhteessa erilaisiin asiakkaisiin.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ei osaa kuvata ammattialan arvoja ja eettisiä periaatteita. Hän ei ymmärrä asiakkaan asemaa, oikeuksia ja osallisuutta.

Tyydyttävä (1-2):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustaa ja käsitteitä, joita käyttää pinnallisesti ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tunnistaa palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja ja niitä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelija kuvaa toimintaa pääosin käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeita ja osaa ohjaamisen ja tukemisen perustaidot. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää muutamia ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän tunnistaa ja ottaa huomioon lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija tunnistaa sosiaalialan työn ja sen arkikäytäntöjen kehittämistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden merkityksen. Hän tuntee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta
koskevia periaatteita. Opiskelija ottaa vastuun toiminnastaan ja huomioi turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija toimii ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.


Hyvä (3-4):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää keskeisen teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa erilaisissa ilmiöissä ja tilanteissa. Hän tietää pääosin palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija arvioi ja perustelee toimintaa tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa lainsäädäntöä. Hän tunnistaa sosiaalialan työn ja sen käytäntöjen kehittämis- ja uudistamistarpeita.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija tukee toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän tukee ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta. Opiskelija toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Hän perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Kiitettävä (5):

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija tietää teoriaperustan ja käsitteet, joita soveltaa asiantuntevasti erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän tietää palvelujärjestelmän rakenteet ja prosessit ja niitä ohjaavan lainsäädännön. Opiskelija analysoi ja perustelee toiminnan monipuolisesti tutkimus- ja käytännön tiedon avulla.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeet ja osaa tarkoituksenmukaisesti ohjata ja tukea heitä monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa asiantuntevasti ammatillisia yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyön menetelmiä. Hän osaa soveltaa perustellusti lainsäädäntöä, kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia palvelusuunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Opiskelija kehittää ja uudistaa sosiaalialan työtä ja sen käytäntöjä.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija vahvistaa toiminnallaan oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon loukkaamattomuuden toteutumista. Hän toimii ihmisten osallisuutta, toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta parantaen. Hän toimii vastuullisesti ja luo turvallisuutta lisääviä työkäytäntöjä. Opiskelija perustelee toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Marjukka Rasa
Vastuuhenkilö

Marjukka Rasa

Tavoitteet

Opiskelija

- tietää yhteiskunnallisten ja lainsäädännöllisten muutosten vaikutukset etätyöskentelylle (esim. tietosuoja, salassapito, kestävä kehitys, palveluohjauksen korostuminen, saavutettavuuden huomioiminen, alueelliset erot ja tarpeet, palvelujärjestelmän muutos hyvinvointialueiden syntymisen myötä)
- tietää sosiaalialan toimintaympäristöön liittyvät mahdollisuudet ja haasteet (esim. sovellettavuus) sekä sosiaalialan ammatillisen työn peruslähtökohdat etätyöskentelyn näkökulmasta
- osaa soveltaa etätyöskentelyn mahdollisuuksia (esim. aika- ja paikkariippumattomuus) sosiaalialan yksilö- ja yhteisötyössä.
- tunnistaa oman ohjausosaamisensa etäpalveluiden toteuttajana ja kehittää omaa etäohjausosaamistaan.

Sisältö

Opintojakso koostuu temaattisesti kolmesta eri moduulista:

1) Johdatus sosiaalialan etätyöskentelyn lähtökohtiin (1 op)
2) Etätyöskentelyn tietoperusta (2 op)
3) Vuorovaikutus verkossa (2 op)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaiseen moduuliin liittyvien monivalintatenttien hyväksyttyä suorittamista (80 % vastauksista oikein).

Lisätiedot

Opintojaksolle hyväksytään 25 ensimmäiseksi ilmoittautunutta sosiaalialan opiskelijaa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 18.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

​Sosionomikoulutus

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosionomikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Kirsi Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA71S22S_1
  Sosionomikoulutus 1 (monimuoto-opinnot) Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
- tietää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tuottavan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja sen tehtävät
- tietää sosiaalihuoltolain (2014/1301) sosiaalipalveluja koskevat pääperiaatteet
- tietää sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain pääperiaatteet sosiaalipalveluiden toteuttamisessa
- osaa huomioida etäisyyksien merkityksen sosiaalipalveluissa

Sisältö

Sisältö:           
- sosiaalihuollon palvelujärjestelmä: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut, hallinto ja yhteistyö
- sosiaalihuollon peruskäsitteet
- sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakaslain pääperiaatteet

Aika ja paikka

Kemi, Kosmos
Syksy 2022 24.10.-31.12.

Oppimateriaalit

Moodlessa mainittu materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali. Opiskelijan itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunteja ja verkko-opetusta, joilla läsnäolovelvollisuus on 80 %
- Oppimistehtävä
- Tuntitehtävät ryhmissä
- Itsenäinen työskentely
- Oppimiskeskustelut
- Asiantuntijavierailija

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan opiskelija haastattelee työelämän edustajaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija muistaa teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin liittyen. Hän ymmärtää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ymmärtää omaa toimintaa tutkimus- ja/tai käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija muistaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen perusteita. Hän muistaa sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija hahmottaa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden perusteet.

Tyydyttävä (2)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija ymmärtää teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin liittyen. Hän ymmärtää palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija ymmärtää omaa toimintaa tutkimus- ja/tai käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista. Hän ymmärtää sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija muistaa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa soveltaa teoriaperustaa ja käsitteitä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän osaa analysoida palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Ammatillinen toiminta:
Opiskelija osaa analysoida omaa toimintaa tutkimus- ja käytännön tietoa hyödyntäen.

Eettinen osaaminen ja vastuullisuus:
Opiskelija ymmärtää hyvin ihmisarvon loukkaamattomuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen periaatteet. Hän osaa soveltaa sosiaalihuoltoon ja lainsäädäntöön perustuvia ammattikäytäntöjä. Opiskelija osaa soveltaa toimintaansa ammattialan arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

Hyvä (4)

Ammatillinen tietoperusta ja käsitteet:
Opiskelija osaa analysoida teoriaperusteita ja käsitteitä, joita soveltaa erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin. Hän osaa analysoida palvelujärjestelmän rakenteita ja prosesseja sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä.