Siirry suoraan sisältöön

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

Tutkinto:
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Liikunnanohjaaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019
Tunnus
(R75L19S)
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2018
Tunnus
(R75L18S)
Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 07.11.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä biomekaniikan perusteet. Osaat yhdistää mekaniikan lainalaisuuksia biologisten systeemien ja rakenteiden toimintaan.
• Osaat nimetä hermostollisen säätelyn toimintoja, jotka vaikuttavat elimistön säätelyyn.
• Osaat nimetä ja mitata ihmisen tuottamia voimia ja liikettä sekä osaat nimetä analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet.

Kompetenssit: Terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Biomekaniikan perusteet: Liikkumisen mekaniikka

Teema 2. Biomekaniikan soveltaminen: antropometria, liikkeen analysointi ja mittaaminen

Sisällön jaksotus

24.10-11.11.2022 Etäopetusta
14.-16.11.2022 Lähiopetusta Rovaniemellä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Biomekaniikka:
Nimeät biomekaniikan perusteet. Osaat nimetä hermostollisen säätelyn toimintoja elimistössä.

Biomekaniikan soveltaminen:
Nimeät ja teet perustason biomekaanisia mittauksia sekä nimeät analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet.

Taso 2
Biomekaniikka:
Nimeät biomekaniikan perusteet ja käsitteet. Osaat nimetä hermostollinen säätelyn toimintoja ja niiden merkityksen elimistössä.

Biomekaniikan soveltaminen:
Nimeät ja teet perustason biomekaanisia mittauksia sekä nimeät analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Biomekaniikka:
Kuvaat biomekaniikan perusteet ja käsitteet sekä nimeät biomekaniikan lainalaisuuksien merkityksen ihmisen liikkeessä ja toiminnassa.

Biomekaniikan soveltaminen:
Kuvaat ja teet soveltuvia biomekaanisia mittauksia sekä kuvaat analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet.

Taso 4
Biomekaniikka:
Havainnollistat biomekaniikan perusteet ja kuvaat biomekaniikan lainalaisuuksien merkityksen ihmisen liikkeessä ja toiminnassa.

Biomekaniikan soveltaminen:
Kuvaat ja teet perusteltuja valintoja biomekaanisista mittauksista sekä kuvaat analysointiin ja tulkintaan liittyvät perusteet. Anaylysoit mittausten tuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Biomekaniikka:
Havainnollistat biomekaniikan perusteet ja analysoit biomekaniikan lainalaisuuksien merkitystä ihmisen liikkeessä ja toiminnassa.

Biomekaniikan soveltaminen:
Analysoit, miten biomekaniikan avulla voidaan syventää tietoa kehon liikkeistä ja liikkumisesta. Analysoit mittausten tuloksia ja annat kehittämisehdotuksia niiden perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat nimetä luontokasvatusfilosofian periaatteet sekä selität tiedollisten ja emotionaalisten tekijöiden välisiä suhteita arvoihin ja asenteisiin puhuttaessa luontosuhteesta. Ymmärrät erotella erilaiset luontosuhteet ja osaat toteuttaa turvallisuusnäkökohdat huomioiden luontoliikunnan aktiviteettejä arktisessa toimintaympäristössä edistämään luontosuhteen tiedostamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Tunnistat osia luontokasvatuksen filosofiasta, mutta et kykene selittämään eri tekijöiden välisiä vuorovaikutuksia luontosuhteen kehittymisessä. Osaat listata erilaisia luontosuhteita, mutta et osaa soveltaa muistamaasi luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa.

Hyväksytty
Osaat selittää luontokasvatuksen filosofian periaatteet ja eri tekijöiden väliset vuorovaikutukset luontosuhteen kehittymisessä. Osaat ratkaista erilaisista luontosuhteista johtuvat tarpeet luontoliikunta aktiviteettien toteutuksessa.

Lisätiedot

Opiskelija tarvitsee kurssille omat retkeily ja yöpymisvälineet lukuunottamatta keittimiä ja telttoja.

OPintojakson oppimateriaali on englanninkielinen. Suorituksen opiskelija voi tehdä suomen tai englannin kielellä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

11.10.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Hannu Salmela
Vastuuhenkilö

Hannu Salmela

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

English for Sports and Leisure opintojakson tavoitteena on valmentaa liikunta-alan opiskelijaa työelämän ja kansainvälisyyden edellyttämiin viestintätaitoihin englanninkielellä. Opintojakson teemat liittyvät liikunnanohjaajan opintoihin, työhön ja tilanteisiin.

Opintojakson osaamistavoitteena on, että oleellista englannin sanastoa käyttäen opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kielitaidon kehittymistä. Hän osaa rakentaa ja esittää video CV:n ja käyttää silmäilytekniikkaa lukiessaan alaan liittyviä englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita. Opiskelija osaa kirjoittaa referaatin englannin kielellä. Opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa alan opetukseen / ohjaukseen liittyvän tuntisuunnitelman englanniksi ja toteuttaa urheiluun/ liikuntaan liittyvän opetustuokion ja antaa palautetta kommunikoiden englanniksi. Lisäksi opiskelija osaa käyttää erilaisia digitaalisia opetus -ja ohjaustyökaluja ja kartuttaa niiden avulla urheiluun, liikuntaan, opintoihin, liikuntatieteeseen, omaan lajiinsa ja sen ohjaukseen liittyvää englannin sanastoa.


Kompetenssit: Oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, kansainvälistymisosaaminen

Sisältö

Opintojakson teemat:
Academic study skills in sports
Job search in the field of sports management
Sports sciences, scientific article and reading strategies
Presentation skills in the sport industry
Sports pedagogy
Teaching and guiding sports

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus Zoom.
Zoom työpajat syksy 2022.

1. ti 11.10. klo 17-19 Info
2. ke 26.10. klo 9-12 Academic study skills
3. ma 31.10. klo 12-15 Sport sciences and scientific article
4. ma 7.11. klo 12-15 Presentation skills
5. ma 14.11. klo 12-15 Sports pedagogy
6. ma 28.11. klo 9-12 Teaching and guiding, recap

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit ovat kurssialustalla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Opetusalustoina Moodle ja Zoom.

Menetelmät: Virtuaaliset ja digitaaliset opetusmenetelmät.

Kurssin tehtävät:
1. Itsearviointi kurssin alussa
2. Video-CV
3. Tieteellisen artikkelin lukutekniikan kehittämistehtävä
4. Urheilulajin esittelyvideo
5. Opetustilannevideo ja opetussuunnitelma
6. Itsearviointi kurssin lopussa

Läsnäolovelvoite etäkurssivaihtoehdossa Zoom-opetukseen 90%. Osaamista voi kehittää ja osoittaa tehtävien lisäksi mm. sanavisoilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itsenäisessä vaihtoehdossa opiskelija suorittaa tentin. Tentti järjestetään valvottuna verkkotenttinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

English for Sports and Leisure Management opintojakson voi suorittaa kahdella eri tavalla. Opiskelija sitoutuu valitsemaansa osaamisenosoitusvaihtoehtoon ensimmäisessä verkkotyöpajassa (Info).

1. Etäkurssivaihtoehto: osallistuminen Zoom verkkotyöpajoihin vähintään 90 %, opintojakson teemoihin liittyvät tehtävät pitää tehdä itsenäisesti tai pienryhmässä (ei tenttiä).

2. Itsenäinen vaihtoehto: opintojakson teemoihin liittyvät tehtävät tehdään itsenäisesti, kirjallinen tentti teemojen sanastoon liittyen (ei osallistumisvelvoitetta Zoom verkkotyöpajoihin).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with the help of others. Student struggles in demonstrating coping in a professional situation.

Grade 2
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks individually or with others and s/he is able to demonstrate fair skills and coping in a professional situation in English.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate workable English skills in a professional communication situation.

Grade 4
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows high English skills during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows excellent English skills and competence during and in all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation nor assignments because the student does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level and the student is not able to demonstrate hardly any English competence in assignments and in a professional situation.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on neljä palautettavaa tehtävää, joiden lisäksi opiskelija tekee alkuitsearvioinnin ja loppuitsearvioinnin. Tehtävät ovat samanarvoisia lopulliseen arvosanaan suhteutettuna. Itsenäisessä suorituksessa tentti ja tehtävät ovat samanarvoisia. Itsenäisen vaihtoehdon tentti arvioidaan arviointiasteikon mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1 - 5.

Arviointikriteerit: Kts. englanninkieliset arviointikriteerit.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Hannu Salmela
Vastuuhenkilö

Hannu Salmela

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

English for Sports and Leisure opintojakson tavoitteena on valmentaa liikunta-alan opiskelijaa työelämän ja kansainvälisyyden edellyttämiin viestintätaitoihin englanninkielellä. Opintojakson teemat liittyvät liikunnanohjaajan opintoihin, työhön ja tilanteisiin.

Opintojakson osaamistavoitteena on, että oleellista englannin sanastoa käyttäen opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kielitaidon kehittymistä. Hän osaa rakentaa ja esittää video CV:n ja käyttää silmäilytekniikkaa lukiessaan alaan liittyviä englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita. Opiskelija osaa kirjoittaa referaatin englannin kielellä. Opiskelija osaa suunnitella ja kirjoittaa alan opetukseen / ohjaukseen liittyvän tuntisuunnitelman englanniksi ja toteuttaa urheiluun/ liikuntaan liittyvän opetustuokion ja antaa palautetta kommunikoiden englanniksi. Lisäksi opiskelija osaa käyttää erilaisia digitaalisia opetus -ja ohjaustyökaluja ja kartuttaa niiden avulla urheiluun, liikuntaan, opintoihin, liikuntatieteeseen, omaan lajiinsa ja sen ohjaukseen liittyvää englannin sanastoa.


Kompetenssit: Oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, kansainvälistymisosaaminen

Sisältö

Opintojakson teemat:
Academic study skills in sports
Job search in the field of sports management
Sports sciences, scientific article and reading strategies
Presentation skills in the sport industry
Sports pedagogy
Teaching and guiding sports

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Grade 1
Student communicates with difficulties in words choices, grammar and structures. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Communicated sentences are short and simple making the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation, word and sentence stress and together with intonation challenges the language produced may be very difficult to understand. There is hardly any interaction between the student and the peers during learning activities but the student is able to complete tasks with the help of others. Student struggles in demonstrating coping in a professional situation.

Grade 2
Student communicates in English with shortcomings in the use of professional terminology and concepts. The use of variable grammatical forms and structures is limited. Grammatical errors occur but the main message can be understood. Student has major challenges in correct pronunciation, word and sentence stress and intonation and they may impede intelligibility of the main message. Student fails to communicate clearly and the language produced may be hard to understand. Student is not very active in interacting with peers and s/he may fail to comprehend the given learning tasks. Student is able to complete the learning tasks individually or with others and s/he is able to demonstrate fair skills and coping in a professional situation in English.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Grade 3
Student communicates in a comprehensible manner using also professional language and terminology. The language is appropriate for the situation and the terms and concepts used are mostly correct. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. Occasional errors in grammatical forms and structures are not systematic, and they do not impede interaction. There are shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not for the most part obstruct intelligibility of communication. There are some challenges in communicating with peers and in a professional context, but the student is actively participating in the various learning activities and he/she is able to complete the given tasks with others and to demonstrate workable English skills in a professional communication situation.

Grade 4
Student uses English with ease and he/she is able to communicate using professional language and terminology both orally and in writing with no misunderstandings. Student has a wide vocabulary knowledge in use and he/she produces language in a clear and well-structured manner. The professional terms and concepts used are appropriate and for the most part correct in communication situations. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content of communication is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Student is actively interacting with peers and shows high English skills during the learning activities including a professional communication situation.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Grade 5
Student uses English with ease. He/she communicates professional language and idiomatic expressions naturally and fluently. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile and for the most part flawless. Student is able to demonstrate excellent situational awareness with relevant contents and appropriate language choices. Student communicates clearly in the context of his/her own profession both in terms of writing and speaking. Pronunciation, word choices, sentence stress and intonation are natural. Student is actively interacting with peers and shows excellent English skills and competence during and in all the learning activities.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Fail / Redo
Student’s performance is below the requirements for Grade 1. The content is not correct for the situation nor assignments because the student does not know the correct words and expressions. The language used and the grammatical forms are incorrect to the extent that the output is incomprehensible. Vastly incorrect pronunciation makes it impossible to communicate in English. There is no interaction on any level and the student is not able to demonstrate hardly any English competence in assignments and in a professional situation.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 24.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
· Osaat nimetä liikkumisen kannalta keskeiset ihmisen fysiologian rakenteet ja toiminnot sekä tunnistat fysiologian käsitteistöä.
· Osaat nimetä kehon eri elimistöjen toiminnat ja niiden välisen yhteistoiminnan säätelyn sekä hyödynnät tietoja ihmisen liikkumisen ohjaamisessa.

Kompetenssit: Terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Fysiologia: hengitys- ja verenkiertoelimistö, umpieritys- ja immuunijärjestelmä, hormonitoiminta, lämmönsäätely, ruoansulatuselimistö, aistit

Aika ja paikka

Opintojakso suoritetaan pääosin itsenäisen opiskelun kautta. Yhteisiä tapaamisia Teamsissä ovat opintojakson aloitusinfo ja päätös sekä 2 kpl ryhmäkeskustelu- ja kyselytunteja, joissa on mahdollista kerrata ja kysyä edellisen viikon materiaaleista muilta opiskelijoilta ja opettajalta.
7.2.2023 10:15-11:45 Opintojakson aloitusinfo Teams
13.2.2023 10:15-11:45 Ryhmäkeskustelu- ja kyselytunti viikon 6 materiaalien pohjalta Teams
20.2.2023 10:15-11:45 Ryhmäkeskustelu- ja kyselytunti viikon 7 materiaalien pohjalta Teams
24.2.2023 10:15-11:45 Opintojakson päätös ja viimeiset ohjeet tenttiin Teams
24.2.2023 14:00-16:00 Johdanto Fysiologiaan nettitentti Moodle
14.3.2023 8:00-10:00 1. uusintatentti Moodle
28.3.2023 14:00-16:00 2. uusintatentti Moodle

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskelijat opiskelevat ennakkomateriaalin ja oman tiedonhaun avulla itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua tukee ryhmäkeskustelu- ja kyselytunnit sekä opintojakson aloitusinfo.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat löytyvät "Aika ja Paikka" -osiosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Fysiologia:
Nimeät ihmisen fysiologiset perusrakenteet ja toiminnot sekä osaat soveltaa ohjatusti edellä mainittuja tietoja ihmisen liikkumiseen eri ikävaiheissa.

Liikkumisen fysiologia:
Nimeät liikunnan merkityksen keholle osana kokonaisvaltaista kehittymistä.

Taso 2
Fysiologia:
Kuvaat ihmisen fysiologiset perusrakenteet ja toiminnot sekä osaat soveltaa ohjatusti edellä mainittuja tietoja ihmisen liikkumiseen eri ikävaiheissa.

Liikkumisen fysiologia:
Kuvaat liikunnan merkityksen keholle osana kokonaisvaltaista kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Fysiologia:
Kuvaat ihmisen fysiologiset rakenteet ja toiminnot sekä osaat soveltaa oma-aloitteisesti edellä mainittuja tietoja ihmisen liikkumisen ohjaamisessa.

Liikkumisen fysiologia:
Kuvaat monipuolisen liikunnan merkityksen keholle osana kokonaisvaltaista kehittymistä.

Taso 4
Fysiologia:
Kuvaat ihmisen fysiologiset rakenteet ja toiminnot sekä näiden merkitykset.
Sovellat monipuolisesti edellä mainittuja tietoja ihmisen liikkumisen ohjaamisessa eri ikävaiheissa.

Liikkumisen fysiologia:
Perustelet monipuolisen liikunnan merkityksen keholle osana kokonaisvaltaista kehittymistä ja hyvää suorituskykyä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Fysiologia:
Kuvaat ihmisen fysiologiset rakenteet ja toiminnot sekä näiden merkitykset ja vuorovaikutukset.
Sovellat monipuolisesti ja perustellen edellä mainittuja tietoja ihmisen liikkumisen ohjaamisessa eri ikävaiheissa.

Liikkumisen fysiologia:
Havainnollistat perustellen eri tilanteissa tapahtuvan monipuolisen liikunnan merkityksen osana kokonaisvaltaista kehittymistä ja hyvää suorituskykyä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tapahtuu nettitentin perusteella. Nettitentti koostuu essee-kysymyksistä, joihin opiskelijan tulee vastata omin sanoin ja esimerkkejä käyttäen. Tarkempi ohjeistus opintojakson aloitusinfossa 7.2.2023.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Kaisa Pyykkönen

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä suomalaisen liikuntakasvatuksen perusteet ja merkityksen.
• Osaat kertoa liikuntakasvatuksen merkityksen lapsen kognitiivisessa, psykomotorisessa ja sosiaalis-affektiivisessa kehityksessä.
• Osaat suunnitella ja toteuttaa liikunnanohjausprosessin erilaiset yksilöt ja kohderyhmät sekä osallisuuden etiikan huomioiden.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Liikuntapedagogiikka: didaktiikka, yhteiskunnan rooli liikunnassa, liikunnalla kasvattaminen, liikuntaan kasvattaminen

Teema 2. Liikunnan ohjausosaaminen: ohjaamisen perusteet, turvallisuus, käytännön ohjaaminen

Aika ja paikka

VKO 36 ETÄOPETUS

Ma 5.9. | Klo 10:15-11:45 | opintojakson aloitusinfo | Teams | EV, KP
Klo 12:30-14:00 | The Role of the Children’s Coach | Teams | EV, KP

Ti 6.9 | Klo 12:30 - 14:00 | What is a Coaching Philosophy and Why it is Beneficial to be Clear About Yours | Teams | EV

Ke 7.9 | Itsenäinen suoritus | What Sport Means for Children and What it Can Do for Them | Teams | EV

To 8.9 | Klo 12:30 - 14:00 | Creating a Positive Pedagogical Climate

Pe 9.9 | Klo 12:30 -14:00 | Safeguarding and Protecting Children and Young People in Sport | Teams | EV


VKO 37 ETÄOPETUS

Ma 12.9 | Klo 12:30 - 14:00 | Motivation in Sport | Teams | EV

Ti 13.9 | Klo 12:30 - 14:00 | Making Sport Inclusive | Teams | EV

Ke 14.9 | Klo 12:30 - 14:00 | How children grow and develop | Itsenäinen toteutus | EV

To 15.9 | Klo 12:30 -14:00 | Motor Skill Development and Conditioning for Kids | Teams | EV

Pe 16.9 | Klo 12:30 -16:00 | Tuntisuunnitelman | Teams | KP


VKO 38 ETÄOPETUS

Ma 19.9 | Klo 12:30 - 16:00 | LEARNS työpaja; ohjeet lähipäiville | Teams | KP, AH

Ti-to (Osa opiskelijoista Miekojärvellä)


VKO 39 LÄHIOPETUS JA NÄYTÖT (koko viikko)

ma 26.9 | Klo 10:00 - 11:30 | Urheiluopisto, Rova | EV, KP | Klo 12:30-16:00 | Urheiluopisto, ulkokenttä/tekonurmi | EV

ti 27.9 | Klo 10:00 - 11:30 | Urheiluopisto, Rova | EV, KP | Klo 12:30-16:00 | Urheiluopisto, ulkokenttä/tekonurmi | Urheiluopisto | EV, KP
Klo 11:30-13:30 Saaga-sali (yhtäaikainen varaus)

ke 28.9 | Klo 8:00-10:00 Saaga-sali | Klo 10:00 - 16:00 | Urheiluopisto, UHK 1&2 | EV, KP

to 29.9. | Klo 7:30 -14:00 | Urheiluopisto, UHK 1&2 Säpinää syksyyn -tapahtuma | EV
| Klo 14:00-15:30 | Lähiopetusjakson päätös

VIIKKO 40

ma 3.10 | Klo 6:00-23:59 | Tentti avoinna Moodlessa

ti 4.10. | Klo 12:30 - 14:00 | Opintojakson päätös | EV, KP

Oppimateriaalit

Tenttikirja: Jaakkola, Liukkonen ja Sääkslahti (toim.) 2016. Liikuntapedagogiikka. PS-kustannus. Luvut 1, 8-13, 15-26.
iCichKids-verkkomateriaalit, Moodlessa olevat oppimismateriaalit.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu, flipped learning, pienryhmätyöskentely, lähiopetus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla suoritetaan Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi-verkkokurssi ja MLL:n Reilusti urheiluryhmässä -verkkokurssi.
Lähiopetuksessa viikolla opiskelijat osallistuvat Rovaniemen kaupungin järjestämään Säpinää syksyyn -tapahtumaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on Moodlessa ma 3.10.2022 (avoinna klo 6:00-23:59)
Uusintatentti 1: 15.11.2022
Uusintatentti 2: 12.12.2022

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään iCoachKids verkkomateriaaleja. Opetuskieli englanti.

ICK is led by Leeds Beckett University (UK) and the International Council for Coaching Excellence and brings together another six world-class organisations with a common desire to support youth coaches and a proven track record of doing so. These include Sport Ireland Coaching, the Hungarian Coaches Association, the Netherlands Olympic Committee, the European University of Madrid, Lithuanian Sport University and the Royal Belgian Football Association.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija valitsee Moodlessa opintojakson suoritustavan:
Suoritustapa 1: Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja verkkotyöpajoihin aikataulun mukaan.
Suoritustapa 2: Opiskelija opiskelee opintojakson sisällöt pääsääntöisesti itsenäisesti ja suorittaa itsenäisille nimetyt tehtävät.

Opiskelija valitsee Moodlessa näyttötavan liikunnanohjauksen näyttöön:
Liikunnanohjauksen näyttötapa 1: Opiskelija suorittaa liikunnanohjauksen näytön Rovaniemellä lähipäivillä viikolla 39 (ma-to välisenä aikana).
Liikunnanohjauksen näyttötapa 2: Opiskelija suorittaa liikunnanohjauksen näytön nimetyssä liikunta-alan toimintaympäristössä, näyttöä seuraa nimetty henkilö.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähiopetuksessa tarvitaan sisä- ja ulkoliikuntavarusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Liikuntapedagogiikka:
Nimeät liikuntakasvatuksen ja didaktiikan perusteita.

Liikunnanohjausprosessi:
Suoriudut liikunnanohjaamisen suunnittelusta ja toteutuksesta yksilön osallisuus ja kohderyhmä huomioiden sekä teet kasvatuksellisesti perusteluja valintoja.

Yhteiskunnan rooli liikunnassa:
Kuvailet yhteiskunnan roolia liikuntakasvatuksessa.

Taso 2
Liikuntapedagogiikka:
Kuvaat liikuntakasvatuksen ja didaktiikan perusteita ja käsitteitä.

Liikunnanohjausprosessi:
Valitset keinoja
liikunnanohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen yksilön osallisuus ja kohderyhmä huomioiden sekä teet kasvatuksellisesti perusteluja valintoja.

Yhteiskunnan rooli liikunnassa:
Selität yhteiskunnan roolin liikuntakasvatuksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liikuntapedagogiikka:
Selität liikuntakasvatuksen ja didaktiikan perusteita ja käsitteitä omiin kokemuksiin pohjaten.

Liikunnanohjausprosessi:
Löydät ratkaisuja liikunnanohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen osallisuus huomioiden ja jäsennät oppimista kasvatukselliset näkökulmat huomioiden.

Yhteiskunnan rooli liikunnassa:
Selität yhteiskunnan roolin ja laajennat käsitystä eri toimijoiden asemasta liikuntakasvatuksessa.

Taso 4
Liikuntapedagogiikka:
Selität liikuntakasvatuksen ja didaktiikan perusteita ja käsitteitä useista näkökulmista.

Liikunnanohjausprosessi:
Havainnollistat ratkaisujasi ja toimit joustavasti muuttuvissa tilanteissa sekä teet johtopäätöksiä oppimisesta.

Yhteiskunnan rooli liikunnassa:
Selität yhteiskunnan roolin ja havainnollistat liikuntakasvatuksen ongelmakohtia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liikuntapedagogiikka:
Tulkitset liikuntakasvatuksen ja didaktiikan perusteita ja käsitteitä useista tutkimuksellisista näkökulmista.

Liikunnanohjausprosessi:
Havainnollistat ratkaisujasi ja ennakoit muuttuvia tilanteita sekä erottelet ja yksilöit oppimiseen liittyviä tekijöitä.

Yhteiskunnan rooli liikunnassa:
Selität perustellusti yhteiskunnan roolin ja havainnollistat liikuntakasvatuksen ongelmakohtia ja esittäen niihin ratkaisuja.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttien ja tehtävien arviointi pisteytyksenä: max. 100 pistettä, hylätty suoritus alle 60 pistettä. Tarkemmat tehtävien arviointikriteerit avataan Moodlessa.

Liikuntapedagogiikka: Tentti, verkkokurssit, iCoachKids-tehtävät (painotus 60 %)
Liikunnanohjausprosessi: Suunnittelu, ohjaus ja reflektointi (painotus 40%)
Kaikki vaaditut tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Tehtävien ja tentin yhteispisteet alle 60 p.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Tehtävien ja tentin yhteispisteet 60-67 pistettä.
2 = Tehtävien ja tentin yhteispisteet 68-75 pistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Tehtävien ja tentin yhteispisteet 76-83 pistettä.
4 = Tehtävien ja tentin yhteispisteet 84-91 pistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Tehtävien ja tentin yhteispisteet vähintään 92 pistettä, maksimi 100 pistettä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 20.10.2023

Ajoitus

15.02.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Kaisa Pyykkönen

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä.
• Osaat nimetä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita projektisuunnittelusta projektin päättymiseen.
• Osaat nimetä projektihallinnan kokonaisuutena ja siihen vaikuttavia riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Kompetenssit: Työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen 

Sisältö

Teema 1: Projektinhallinnan ja -työskentelyn käsitteet ja periaatteet
Teema 2: Projektitoiminnan elinkaari: projektisuunnittelu, toteutus, seuranta ja päättäminen, tulosten reflektointi, organisoituminen, projektiviestintä
Teema 3: Projektitoiminnan riskienhallinta

Aika ja paikka

Toteutus Moodle-ympäristössä 15.2.-30.11.2023 Opiskelija suorittaa opintojakson omassa tahdissa verkkoympäristössä itsenäisesti opiskellen. Opiskelija voi valita tehtävien palautukselle haluamansa ajankohdan toteutusajan puitteissa. Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja luentoja tai työpajoja.

Tehtävien palautus- ja arviointiajankohdat:
Kevät 2023
Palautus viim. 15.3.2023 - arviointi 15.4.2023 mennessä
Palautus viim. 15.4.2023 - arviointi 15.5.2023 mennessä
Palautus viim. 31.5.2023 - arviointi 9.6.2023 mennessä

Syksy 2023
Palautus viim. 31.8.2023 - arviointi 30.9.2023 mennessä
Palautus viim. 30.9.2023 - arviointi 30.10.2023 mennessä
Palautus viim. 30.10.2023 - arviointi 30.11.2023 mennessä
Palautus viim. 30.11.2023 - arviointi 15.12.2023 mennessä

Oppimateriaalit

Mäntyneva Mikko 2016. Hallittu projekti - jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Kauppakamari, Helsinki.
Kirja on saatavilla myös e-kirjana.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi, jonka voi suorittaa itsenäisesti Moodle-ympäristössä omassa tahdissa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoa kehitetään osana Digiura - Työelämän digi- ja vuorovaikutustaidot urapolun rakentamisessa -
hanketta (ESR).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija suorittaa opintojakson omassa tahdissa verkkoympäristössä itsenäisesti opiskellen. Opiskelija voi valita tehtävien palautukselle haluamansa ajankohdan toteutusajan puitteissa.

Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja luentoja tai työpajoja.

Lisätietoja opiskelijoille

Käytettävät ohjelmat: Moodle, O365 (Word, Power point, Excel), Screencast-o-matic.

Blogitehtävä kirjoitetaan Moodlen OU-Blog-aktiviteettiin. Blogi ei ole nähtävissä muille kuin opettajille. Opiskelija tuottaa blogiin yhteensä kuusi (6) tehtävänannon mukaista postausta. Tarkemmat tehtävänannot Moodlessa.

• Blogitehtävä 1 | Projektin suunnittelu: projektin ideapaperi
• Blogitehtävä 2 | Projektin rahoitussuunnitelma: rahoituksen hakeminen
• Blogitehtävä 3 | Projektin riskienhallinta: SWOT-analyysi
• Blogitehtävä 4 | Projektin toteutus: GANTT-taulukko ja projektin hallinnan työkalujen valinta
• Blogitehtävä 5 | Viestintä projektissa: videoesitys
• Blogitehtävä 6 | Projektin tulokset: suunnitelma loppujulkaisusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Projektitoiminta:
Nimeät projektitoiminnan keskeisiä periaatteita ja käsitteitä sekä projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta projektin päättymiseen.
Tunnistat projektihallinnan kokonaisuutena ja nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Taso 2
Projektitoiminta:
Nimeät projektitoiminnan keskeiset periaatteet ja käsitteet sekä kuvaat projektitoiminnan elinkaaren eri vaiheita suunnittelusta projektin päättymiseen.
Ymmärrät projektihallinnan kokonaisuuden, ja nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Projektitoiminta:
Kuvaat projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet. Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen.
Kuvaat ja ymmärrät projektihallinnan laajana kokonaisuutena. Nimeät projektin läpivientiin vaikuttavia keskeisiä riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit ohjatusti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan.

Taso 4
Projektitoiminta:
Tiedät projektitoiminnan perusperiaatteet ja käsitteet sekä projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen. Kuvaat projektihallinnan laaja-alaisena kokonaisuutena.
Analysoit projektin läpivientiin vaikuttavia riskitekijöitä, joilla merkitystä projektin toiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit itsenäisesti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Projektitoiminta:
Tiedät ja ymmärrät projektitoiminnan periaatteet ja käsitteet. Kuvaat projektitoiminnan eri elinkaaren vaiheet suunnittelusta projektin päättymiseen. Kuvaat projektihallinnan laaja-alaisena kokonaisuutena.
Analysoit projektin läpivientiin vaikuttavat riskitekijät, joilla merkitystä projektitoiminnan eri vaiheisiin ja tuloksiin. Analysoit itsenäisesti riskitekijöiden vaikutuksia projektitoimintaan sekä tuottaa kehittämisehdotuksia riskien minimointiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on käytössä pisteytys. Tehtävien pisteytyksen arviointikriteerit nähtävillä Moodlessa.

Tehtävien maksimipisteet:

1. Orientaatio -oppitunnin suorittaminen 5 p
2. Oman koulutusalan hanke -tiedonhakutehtävä 5p
3. Projektitoiminnan käsitteet -tehtävä 26 p
4. Minun projektini -blogitehtävä 60 p
5. ESR-lomakkeen täyttäminen ja palautus 4 p

Arviointitaulukko
96 – 100 arvosana 5
86 – 95 arvosana 4
76 – 85 arvosana 3
66 – 75 arvosana 2
56 – 65 arvosana 1
>55 hylätty

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 17.02.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä urheiluvalmennuksen perusteet ja osa-alueet sekä tunnistat urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet.
• Osaat soveltaa tietojasi kohderyhmä huomioiden erityisesti lasten ja nuorten urheilussa ja valmennuksessa sekä tiedät lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteet.
• Osaat suunnitella ja ohjelmoida fyysistä valmennusta.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Urheiluvalmennuksen perusteet: Valmentajan ja urheilijan osaaminen, lasten ja nuorten valmennus, sukupuolen merkitys valmennuksessa

Teema 2. Fyysisen suorituskyvyn kehittäminen: fyysisen valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi

Aika ja paikka

Etäopetusta 30.1.-3.2.2023
Etäopetusta 6.2.-10.2.2023
Etäopetusta 13.-14.2.2023
Lähiopetusta Rovaniemellä Santasportilla (Taitoc hallintataito) 15.-16.2.2023 (klo 9-16 molempina päivinä)
Etäopetusta 17.2.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Urheiluvalmennus:
Nimeät urheiluvalmennuksen perusteet, nimeät käsitteitä ja osa-alueita sekä tunnet urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleisiä periaatteita.

Lasten ja nuorten valmennus:
Huomioit ohjatusti lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteitä valmennuksen suunnittelussa.

Fyysisen valmennuksen suunnittelu:
Teet fyysisen valmennuksen suunnitelman annettujen ohjeiden mukaisesti ohjelmoinnin huomioiden sekä tunnistat fyysistä suorituskykyä kehittäviä harjoitteita.

Taso 2
Urheiluvalmennus:
Nimeät urheiluvalmennuksen perusteet, käsitteet, osa-alueet. Kuvaat urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet.

Lasten ja nuorten valmennus:
Huomioit itsenäisesti lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteitä valmennuksen suunnittelussa.

Fyysisen valmennuksen suunnittelu:
Teet fyysisen valmennuksen suunnitelman ja ohjelmoinnin sekä nimeät keskeiset fyysistä suorituskykyä kehittävän harjoittelun periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Urheiluvalmennus:
Kuvaat laaja-alaisesti urheiluvalmennuksen perusteet, käsitteet, osa-alueet sekä urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet.

Lasten ja nuorten valmennus:
Huomioit ja osaat kuvata lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteet valmennuksen suunnittelussa.

Fyysisen valmennuksen suunnittelu:
Teet tavoitteet huomioiden fyysisen valmennuksen suunnitelman ja ohjelmoinnin sekä perustelet tehdyt valinnat.
Sovellat tietoa fyysistä suorituskykyä kehittävien harjoitteiden suunnittelussa

Taso 4
Urheiluvalmennus:
Tiedät urheiluvalmennuksen perusteet, käsitteet, osa-alueet sekä urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet.

Lasten ja nuorten valmennus:
Sovellat hankkimaasi tietoa lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteistä valmennuksen suunnittelussa.

Fyysisen valmennuksen suunnittelu:
Sovellat tietoa fyysisen valmennuksen suunnittelun ja ohjelmoinnin prosesseista sekä fyysistä suorituskykyä kehittävän harjoittelun periaatteista.
Analysoit tehtyjen valintojen vaikutusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Urheiluvalmennus:
Tiedät ja ymmärrät urheiluvalmennuksen perusteet, käsitteet, osa-alueet sekä urheilun ja valmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin yleiset periaatteet laaja-alaisesti.

Lasten ja nuorten valmennus:
Sovellat laaja-alaisesti hankkimaasi tietoa lasten ja nuorten valmennuksen erityispiirteistä. Osaat kuvata näiden erityispiirteiden merkityksen valmennuksen suunnittelussa.

Fyysisen valmennuksen suunnittelu:
Sovellat laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti tietoa fyysisen valmennuksen ja ohjelmoinnin prosesseista sekä fyysistä suorituskykyä kehittävän harjoittelun periaatteista. Kuvaat ja havainnollistat näiden merkityksen fyysisten ominaisuuksien kehittymisessä ja suorituskyvyssä.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 14.10.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä kuntovalmennuksen perusteet osana henkilökohtaista valmennusta.
• Osaat suunnitella, toteuttaa ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa tietoperusta huomioiden sekä toimia henkilökohtaisena kuntovalmentajana.
• Osaat kuvata liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaiset kohderyhmät huomioiden.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, työyhteisöosaaminen, liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Henkilökohtaisen valmennuksen työkalut: kuntosaliohjaus, kuntoliikunta, kehonhuolto ja liikkuvuus

Teema 2. Henkilökohtainen valmennus: Personal Trainer-toiminta ja muutoksen ohjaaminen

Sisällön jaksotus

26.9.-4.10. Etäopetusta
5.-7.10. Lähiopetusta Rovaniemellä
10.-14.10. Etäopetusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Kuntovalmennuksen perusteet:
Nimeät voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun, kehon huoltamisen ja liikkuvuusharjoittelun perusteita.

Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus:
Suunnittelet ja ohjaat ohjatusti terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa tietoperusta huomioiden.

Kuvaat liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaisille kohderyhmille.

Taso 2
Kuntovalmennuksen perusteet:
Kuvaat voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun, kehon huoltamisen ja liikkuvuusharjoittelun perusteet ja käsitteet.

Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa tietoperusta huomioiden esittäen konkreettisia esimerkkejä.

Kuvaat ja huomioit suunnittelussa ja toteutuksessa liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaisille kohderyhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kuntovalmennuksen perusteet:
Kuvaat voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun, kehon huoltamisen ja liikkuvuusharjoittelun perusteiden merkityksen terveyttä ja toimintakykyä kehittävässä liikunnassa.

Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa tietoperusta huomioiden perustellen tehtyjä ratkaisuja.

Kuvaat ja huomioit suunnittelussa ja toteutuksessa liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaisille kohderyhmille.

Taso 4
Kuntovalmennuksen perusteet:
Kuvaat voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun, kehon huoltamisen ja liikkuvuusharjoittelun perusteet.

Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa tietoperusta huomioiden perustellen tehtyjä ratkaisuja, eri kohderyhmät huomioiden.

Osaat arvioida tehtyjen ratkaisujen vaikuttavuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kuntovalmennuksen perusteet:
Kuvaat monipuolisesti voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelun, kehon huoltamisen ja liikkuvuusharjoittelun perusteet.

Kuntovalmennuksen suunnittelu ja toteutus:
Suunnittelet ja ohjaat kohderyhmälähtöisesti terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa hankimaasi tietoperustaa soveltaen analysoiden ja perustellen myös tehtyjä ratkaisuja.

Hallitset suunnittelun ja toteuttamisen prosessin sekä osaat kriittisesti arvioida tehtyjen ratkaisujen vaikuttavuutta.
Osaat arvioinnin pohjalta esittää kehitysehdotuksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 24.03.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 65

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä kuormituksen fysiologiset vaikutukset ihmisen elimistössä ja kuormitusfysiologian peruskäsitteet.
• Osaat nimetä energia-aineenvaihdunnan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan sekä niiden yhteyden suorituskykyyn.
• Osaat nimetä voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun vaikutusten periaatteet elimistössä.

Kompetenssit: Terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Kuormitusfysiologia: Energia-aineenvaihdunta, hengitys- ja verenkiertoelimistö, hermo-lihasjärjestelmä, immuunijärjestelmä, hormonitoiminta

Aika ja paikka

Opetus järjestetään pääsääntöisesti etänä, mutta opintojakson suorittamiseen kuuluu myös lähipäivät Rovaniemellä.
Etäopetusta 27.2.-3.3.2023
Itseopiskeluviikko 6.3.-10.3.2023
Etäopetusta 13.-14.3.2023
Lähiopetusta Rovaniemellä ke 15.3.2023 klo 8-16 ja to 16.3.2023 klo 8-12.
Etäopetusta 20.3-24.3.2023

Oppimateriaalit

Kurssikirjana toimii Liikuntatieteellisen seuran uusi julkaisu: Kuormitusfysiologia (Kari Kauranen 2021).

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena pois lukien 2 kpl lähipäiviä 15.-16.3.2023. Lähipäivien aikana aktiivinen osallistuminen toimii osaamisen näyttönä ja muodostaa osan opintojakson arvosanaa varten kerättävistä pisteistä. Lähipäivien tarkoituksena on myös auttaa tenttiin vastaamisessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Nettitentti: 24.3.2023 klo 14.00-16.00
1. uusintatentti: 5.4.2023 klo 15.00-17.00
2. uusintatentti: 21.4.2023 klo 14.00-16.00

Huom! Jos sinulle ei esimerkiksi käy 24.3.2023 tentin ajankohdaksi, niin voit suorittaa ensimmäisen tenttisi 5.4.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Kuormitusfysiologia:
Nimeät kuormituksen fysiologisia vaikutuksia ihmisen elimistössä ja kuormitusfysiologian peruskäsitteitä.

Energia-aineenvaihdunta:
Nimeät energia aineenvaihdunnan ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintoja sekä niiden yhteyksiä suorituskykyyn.

Voimaharjoittelu:
Nimeät voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun vaikutusten periaatteita elimistössä.

Taso 2
Kuormitusfysiologia:
Kuvaat kuormituksen fysiologisia vaikutuksia ihmisen elimistössä ja nimeät kuormitusfysiologian peruskäsitteitä.

Energia-aineenvaihdunta:
Kuvaat ohjatusti energia-aineenvaihdunnan ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan ja niiden yhteyden suorituskykyyn.

Voimaharjoittelu:
Kuvaat voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun vaikutusten periaatteita elimistössä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Kuormitusfysiologia:
Kuvaat kuormituksen fysiologisia vaikutuksia ihmisen elimistössä ja kuormitusfysiologian peruskäsitteet.

Energia-aineenvaihdunta:
Kuvaat selkeästi energia-aineenvaihdunnan ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan sekä niiden yhteyden suorituskykyyn.

Voimaharjoittelu:
Kuvaat monipuolisesti voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun vaikutuksia elimistössä.

Taso 4
Kuormitusfysiologia:
Kuvaat ja havainnollistat osaamiseesi ja hankittuun tietoon pohjaten kuormituksen fysiologisista vaikutuksista ihmisen elimistössä ja kuvaat kuormitusfysiologian käsitteitä.

Energia-aineenvaihdunta:
Kuvaat ja havainnollistat energia-aineenvaihdunnan ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä analysoit niiden yhteyttä suorituskykyyn.

Voimaharjoittelu:
Tiedostat ja ymmärrät voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun vaikutukset elimistössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Kuormitusfysiologia:
Analysoit kuormituksen fysiologisia vaikutuksia ihmisen elimistössä ja kuvaat laaja-alaisesti kuormitusfysiologian käsitteitä.

Energia-aineenvaihdunta:
Sovellat laaja-alaisesti tietoasi energia-aineenvaihdunnan ja hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnasta sekä analysoit niiden yhteyttä suorituskykyyn.

Voimaharjoittelu:
Sovellat laaja-alaisesti osaamistasi ja tietoa voima- ja kestävyys- ja nopeusharjoittelun keskinäisistä vaikutuksista elimistössä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija kerää opintojaksolla pisteitä. Noin 10% pisteistä voi kerätä verkko-opetuksiin aktiivisesti osallistumalla, noin 20% osallistumalla aktiivisesti lähipäivien osaamisen näyttöihin ja noin 70% nettitentistä. Tarkempi info opintojakson aloitusinfossa 27.2.2023 klo 10.15-11.45.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

​Restonomikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Petri Pälli
Vastuuhenkilö

Petri Pälli

Opiskelijaryhmät
 • RA81M22S
  Restonomikoulutus, Rovaniemi syksy 2022
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
 • RA81M22K
  Restonomikoulutus, Rovaniemi kevät 2022

Tavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija vahvistaa käytännön turvallisuusosaamistaan ja hahmottaa turvallisuuden merkitystä työelämässä. Perehdyt turvallisuuden käsitteistöön ja ymmärrät turvallisuuden laaja-alaisuuden eri osa-alueineen ja vaatimuksineen.
Kokonaisuudessa opiskelija voi painottaa eri turvallisuuden ja vastuullisuuden osa-alueita ja suorittaa teemaan liittyviä työelämässä käytössä olevia passeja ja testejä omien tarpeidensa mukaan.

Sisältö

• Työturvallisuus: 1 koulutuspäivä
• Matupa: 1 koulutuspäivä 8h + testi
• Anniskelu: 1 koulutuspäivä 8 h + testi
• Hygi: 1 koulutuspäivä 8 h + testi
• KV-EA Syksyksi 2 vetoa s
• Tulityö 1 koulutuspäivä 8 h + testi

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus: Kontaktiopetuksena Rovaniemellä.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Toteutuksen suorittamiseen liittyvät passisuoritukset maksetaan syyslukukautta koskien etukäteen 15.9. mennessä sen mukaan, minkä passi-/testisuorituksen opiskelija suorittaa: Kevään osalta suoritukset maksetaan 15.1. mennessä.
Passi/korttihinnat (Lapin amk opiskelijat, sis. alv 0%. Matkailututkimus, hintaan lisätään alv. 24%):
Työturvallisuuskortti: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Matkailun turvallisuuspassi: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Kansainvälinen ensiapukortti: 50 euroa (sis. koulutuspäivän ja materiaalin)
Hygieniapassi: 35 euroa (sis. mahdollisuuden osallistua luennoille)
Anniskelupassi: 35 euroa (sis. mahdollisuuden osallistua luennoille)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 02.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Osaat nimetä liikunta- ja urheilupsykologian perusteet ja eettiset toimintaperiaatteet.
• Osaat nimetä motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöitä liikunnan harrastamisessa ja urheilussa.
• Osaat nimetä ja soveltaa huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, liikuntapedagogiikka, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Liikuntapsykologia: motivaatioteoriat, ryhmäilmiöt, vuorovaikutustaidot

Teema 2. Valmennuksen psykologia: huippusuoritus, psyykkiset taidot, psyykkisten taitojen kehittämisen menetelmät

Aika ja paikka

Lähijakso viikolla 13.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Liikunta- ja urheilupsykologia:
Nimeät liikunta- ja urheilupsykologian perusteita ja eettisiä toimintaperiaatteita.
Nimeät motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöitä liikunnan harrastamisessa ja urheilussa.
Nimeät ja sovellat ohjatusti huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Taso 2:
Liikunta- ja urheilupsykologia:
Nimeät liikunta- ja urheilupsykologian perusteet, keskeiset käsiteet ja eettiset toimintaperiaatteet.
Ymmärrät ja kuvaat motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöitä liikunnan harrastamisessa ja urheilussa.
Kuvaat ja sovellat ohjatusti tarkoituksenmukaisia, huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Liikunta- ja urheilupsykologia:
Kuvaat itsenäisesti liikunta- ja urheilupsykologian perusteet, keskeiset käsitteet ja eettiset toimintaperiaatteet.
Ymmärrät ja huomioit motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöiden merkityksen liikunnan harrastamisessa ja urheilussa.
Sovellat itsenäisesti tarkoituksenmukaisia, huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Taso 4
Liikunta- ja urheilupsykologia:
Hallitset liikunta- ja urheilupsykologian perusteet ja käsitteet, osaat huomioida eettisiä toimintaperiaatteita.
Analysoit motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöiden merkityksiä liikunnan harrastamisessa ja urheilussa.
Sovellat ja osaat analysoida huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Liikunta- ja urheilupsykologia:
Hallitset ja ymmärrät liikunta- ja urheilupsykologian perusteet ja käsitteet laaja-alaisesti sekä huomioit eettiset toimintaperiaatteet.
Analysoit motivaation ja ryhmädynamiikan ilmiöiden merkityksen liikunnan harrastamisessa ja urheilussa, kykenet antamaan analysoinnista kirjallista tai suullista palautetta.
Analysoit ja tarkastelet kriittisesti huippusuoritusta edistäviä psyykkisiä menetelmiä sekä valmennukseen liittyviä vuorovaikutustaitoja.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Arno Heikkala
 • Petteri Pohja
 • Liiketalouden koulutus, johtaminen, Rovaniemi AMK
Vastuuhenkilö

Petteri Pohja

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä motoriikan säätelyn ja motorisen oppimisen sekä taidon oppimisen keskeiset teorioit.
• Osaat soveltaa edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1. Taidon oppiminen ja opettaminen: motoriikka, informaation prosessointiteoria, ydinkeskeinen motorinen opettaminen, taidon ekologinen teoria

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 10.1.- 3.2.2022

Opintojaksoinfo 10.1.2023 klo 10:00-11:00 Teams
Itsenäinen opiskelu 10.-29.1.2023 Moodle

Lähiopetus ja opintojakson tentti Santasport Lapin urheiluopistolla 30.1.-3.2.2023. Läsnäolo pakollinen.

Maanantai 30.1.
klo 9-11 Tiera TAITOC
klo 12-16 UHK 1 TAITOC

Tiistai 31.1.
klo 9-11 Tiera TAITOC
klo 12-17 UHK 1 TAITOC

Keskiviikko 1.2.
klo 9-11 Tiera Preppausluento
klo 11-> Tenttiin valmistautumista itsenäisesti yksin/ryhmissä

Torstai 2.2.
klo 9-11 Tiera Preppausluento
klo 11-> Tenttiin valmistautumista itsenäisesti yksin/ryhmissä

Perjantai 3.2.
klo 8:30-12:30 Tiera Kirjallisuustentti

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 29.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023.

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:
Kehonhallinta - Liikuntataitojen oppiminen ja harjoittelu. Sami Kalja & Teppo Kalaja. VK-Kustannus Oy 2022. Sivut 15-181. ISBN 978-951-9147-92-5

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 29.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023.


Muu suositeltava kirjallisuus oppimisen tueksi:
1. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Kari Kauranen. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 167. Helsinki 2011. ISBN 978-951-898-284-8
2. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Timo Jaakkola. PS kustannus 2010. ISBN 978-952-451-485-9

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu itsenäisesti aikaan ja paikkaan sitomattomasti Moodle työtilassa. Pakollinen käytännön lähiopetus ja kirjallisuustentti pidetään Santasport Lapin urheiluopistolla 30.1.-3.2.2023.

Opiskelijan laskennallinen keskikuormittavuus opintojaksolla:
Kokonaistyömäärä 5 op = 135 h
- Opintojaksoinfo n. 2 h
- Itsenäinen verkko-opiskelu n. 78 h
- Tenttikirjallisuuden lukeminen n. 35 h (1-3 krt)
- Taitoc käytännön harjoittelu n.16 h (pakollinen lähiopetus Santasport Lapin urheiluopistolla)
- Kirjallisuustentti n. 4 h (3.2.2023 klo 8:30-12:30)

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 31.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 1.-2.2.2023.


Opintojakson vastaava: Petteri Pohja (PP)
Moodle vastaava: Arno Heikkala (AH)
Muut asiantuntijat: Olli Cajan (OC), motoriset perustaidot käytännön harjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoitukset toteutetaan Santaport Lapin urheiluopiston tiloissa ja Ounasvaaran alueella.

Työelämäasiantuntija Olli Cajan / Taitoc Oy pitää 30.-31.1.2023 taitovalmennuskonseptista kahden päivän perustaitokokonaisuuden.

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 29.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisuustentti pidetään 3.2.2023 klo 08:30-12:30 Santasport Lapin urheiluopistolla. Paikka XXXX.

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 29.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023.

Hylätyn arvioinnin saatuaan opiskelijalla on oikeus kahteen uusintasuorituskertaan opintojakson päättymistä seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Mikäli opiskelija ei kolmella (3) suorituskerralla saa hyväksyttyä arvosanaa, hänen on
aloitettava opintojakson/lukukauden opiskelu uudelleen mahdollisesti muuttuneiden
vaatimusten mukaisesti.

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden (1) kerran opintojakson päättymisajankohtaa seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Uusintatentti 1: 26.5.2023 Santaport Lapin urheiluopisto (ilmoittautuminen viimeistään 12.5.2023)
Uusintatentti 2: 22.8.2023 Santaport Lapin urheiluopisto (ilmoittautuminen viimeistään 8.8.2023)

Ilmoittautuaksesi uusintatenttiin ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan. Ilmoittautuminen uusintatenttiin on pakollinen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Nimeät motoriikan säätelyn ja motorisen oppimisen sekä taidon oppimisen keskeisiä teorioita.

Taidon opettaminen:
Sovellat edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa.

Taso 2
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Nimeät motoriikan säätelyn ja motorisen oppimisen sekä taidon oppimisen keskeiset teoriat.

Taidon opettaminen:
Sovellat edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa sekä perustelet tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Kuvaat motoriikan säätelyn ja motorisen oppimisen sekä taidon oppimisen keskeiset teoriat.

Taidon opettaminen:
Sovellat ja hyödynnät edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa.

Taso 4
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Tiedät motorisen säätelyn ja motorisen oppimisen sekä taidon oppimisen keskeisiä teorioita.

Taidon opettaminen:
Sovellat ja hyödynnät edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa erilaisissa tilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Tiedät ja ymmärrät motoriikan ja taidon oppimisen merkityksen liikunnassa.

Taidon opettaminen:
Sovellat monipuolisesti ja tavoitteellisesti edellä mainittuja teorioita liikuntataitojen oppimisessa ja opettamisessa ja analysoit tehtyjä valintoja ja niiden vaikutusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Näytöt/tehtävät:

1. Moodle verkko-opinnot palautus viimeistään 29.1.2023 (hyv-hyl)
2. Läsnäolo käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023 (hyv-hyl)
3. Kirjallisuustentti 3.2.2023 (hylätty – 5)

HUOM! Kirjallisuustenttiin voi osallistua vain, kun Moodle verkko-opinnot on tehty ja palautettu 29.1.2023 mennessä ja opiskelija on ollut läsnä käytännön harjoituksissa 30.-31.1.2023.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Tunnistat liikuntataitojen oppimisen teorioita.

Taidon opettaminen:
Sovellat liikuntataitojen ohjaamisen perusteita.

Taso 2
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Tunnistat keskeiset liikuntataitojen oppimisen teoriat ja opettamisen periaatteet.

Taidon opettaminen:
Sovellat monipuolisesti liikuntataitojen ohjaamisen perusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Taso 3
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Määrittelet liikuntataitojen oppimisen teoriat ja opettamisen periaatteet.

Taidon opettaminen:
Sovellat liikuntataitojen ohjaamisen perusteita ja analysoit oppimista ohjatusti.

Taso 4
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Kuvaat kokonaisvaltaisesti liikuntataitojen oppimisen teoriat ja opettamisen periaatteet.

Taidon opettaminen:
Sovellat ja analysoit liikuntataitojen ohjaamisen perusteita, analysoit oppimista sekä suhteutat tietoa harjoitteluun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Taidon oppiminen ja motoriikka:
Kuvaat laaja-alaisesti ja yksityiskohtaisesti liikuntataitojen oppimisen teoriat ja opettamisen periaatteet.

Taidon opettaminen:
Sovellat ja analysoit liikuntataitojen ohjaamisen perusteita, analysoit oppimista sekä suhteutat perustellusti teoriaa ja harjoittelua.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.09.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Arno Heikkala
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Ajoitusryhmät
 • 5 op (itsenäinen toteutus) (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • 10 op (Sisältää lähijaksot) (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • 5 op (itsenäinen toteutus)
 • 10 op (Sisältää lähijaksot)

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen osaat
• Havainnollistaa kestävyys- ja ympäristökasvatuksen merkitystä globaalista näkökulmasta.
• Hyödyntää luontokasvatuksen menetelmiä eri kohderyhmille.
• Käyttää luonnossa turvallisen liikkumisen perustaitoja ryhmässä.
• Hyödyntää tietoa luonnon vaikutuksesta ihmisen terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin eri luontoliikuntamuodoissa.


Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, luontoliikuntaosaaminen 

Sisältö

Teema 1. Luontokasvatus: Luontokasvatuksen menetelmät, kestävyyskasvatus, luontosuhde.

Teema 2. Luontoliikunta: retkeily ja erätaidot, suunnistus, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja luontoliikuntamuodot.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu: viikot 33-38

Vko 33 15.8. - 20.8. Itsenäinen opiskelu
Vko 34 22.8 - 26.8 Maastoviikko
Vko 35 Itsenäinen ja ryhmäopiskelu
Vko 36 5.9 - 9.9 Maastoviikko
Vko 37 Itsenäinen ja ryhmäopiskelu
Vko 38 19.9.- 23.9 Maastoviikko

----------------------------
Viikko 33
15.elo
8.15-9.45 Opintojakso info + WSA linkki jakoon Teams
 
19.elo
8.15-9.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö
10.15-11.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö

Viikko 34  
22.elo
8.15-9.45 Liivan kompetenssit ja taksonomia |Helakorpi + WSA Teams
10.15-11.45 Sykli 1 henkilökohtaisen näytön ohjeistus Teams
12.30-14.00 Pyöräilyn ohjaus / huima Ulkona
14.30-16.00 Pyöräilyn ohjaus / huima Ulkona

23.elo
12.30-14.00 LULIHULINAT Ulkona
14.30-16.00 LULIHULINAT Ulkona

24.elo
8.15-9.45 LULIHULINAT Ulkona
10.15-11.45 LULIHULINAT Ulkona
12.30-14.00 LULIHULINAT-purku SANTASPORT TILAXX
   
25.elo
8.15-9.45 Case työskentely avaus Tila xx
   
26.elo
10.15-11.45 Pienryhmäkohtainen case-ideoinnin fasilitointi Tila xx
12.30-14.00 Pienryhmäkohtainen case-ideoinnin fasilitointi Tila xx
14.30-16.00 Case-ideoiden yhteenveto Tila xx

Viikko 35  
29.elo
8.15-9.45 Viikon aloitustapaaminen - Case-tilanteet Teams
 
2.syys
8.15-9.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö
10.15-11.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö

Viikko 36  
5.syys
8:15-18:00 MIEKON SUUNNITTELU
 
6.syys
8:15-18:00 Erillinen ohjelma Valkea
     
7.syys
8:15-18:00 Erillinen ohjelma Valkea
   
8.syys
8:15-18:00 Erillinen ohjelma Valkea
   
9.syys
8:15-15:00 Erillinen ohjelma Valkea

Viikko 37  
12.syys
10.15-11.45 Start-heart-Close: Työpaja (Hox: Ennakkovideo) Ökö
   
13.syys
10.15-11.45 Kestävästi liikkeelle työpaja jos etä totetutus Teams
     
15.syys
8.15-9.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö
10.15-11.45 Sparraus / pienryhmätyöskentely Teams | Tommi + Ökö
   
16.syys
8.15-9.45 Webinaari: Case-tuotosten esittely Teams
10.15-11.45 Webinaari: Case-tuotosten esittely Teams

Viikko 38  
19.syys
8.15-9.45 MIEKON VALMISTELU

21.syys
8.15-23:50 Miekojärvi
 
22.syys
00:00-00:00 Miekojärvi

23.syys
08.15-11:45 Miekojärvi

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti.

5 opintopistettä voidaan suorittaa itsenäisesti, 5 opintopistettä vaatii läsnäoloa lähijaksoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Luontokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys:
Kuvailet yhteiskunnallisia kestävyyteen liittyviä ongelmia ja luontokasvatuksen teorioita tunnistaen joitain yhteyksiä suunniteltaessa toimintaa eri kohderyhmille.

Luontoliikunnan ja luontokasvatuksen ohjausprosessi:
Nimeät luontoliikunnan tai luontokasvatuksen tavoitteita suunnitellessasi yksilö- tai ryhmätoimintaa.

Teet perusteltuja valintoja ryhmän fyysiseen turvallisuuteen liittyen ja kestävän kehityksen huomioiden.

Taso 2
Luontokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys:
Havainnollistat luontokasvatuksen teorioiden merkitystä yhteiskunnallisesti kestävyyteen liittyen eri kohderyhmien toimintaa suunniteltaessa.

Luontoliikunnan ja luontokasvatuksen ohjausprosessi:
Kuvaat asiakaslähtöisesti luontoliikunnan tai luontokasvatuksen tavoitteita suunnitellessasi yksilö- tai ryhmätoimintaa.

Valitset keinoja ryhmän psykologisen turvallisuuden kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Luontokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys:
Selität yhteiskunnallisia ongelmia ja valitset keinoja luontokasvatuksen teorioista toimintatapoja vaikuttaaksesi niihin.

Luontoliikunnan ja luontokasvatuksen ohjausprosessi:
Toteuttaessasi luontoliikuntaa tai luontokasvatusta kuvaat yksilöllisiä ja ryhmätavoitteiden toteutumista kohderyhmäsi huomioiden.

Valitset keinoja ryhmän ja yksilön psykologisen turvallisuuden kehittämiseksi.

Taso 4
Luontokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys:
Havainnollistat globaaleja kestävyyteen liittyviä epäkohtia ja valitset keinoja luontokasvatuksen teorioita soveltaen niitä eri kohderyhmille sopivaksi.

Luontoliikunnan ja luontokasvatuksen ohjausprosessi:
Toteuttaessasi luontoliikuntaa tai luontokasvatusta tulkitset tavoitteiden toteutumista ja reflektoit toimintaasi.

Havainnollistat keinoja ryhmän ja yksilön psykologisen turvallisuuden edistämiseksi ja teet havaintoja turvallisuuden tasosta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Luontokasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys:
Löydät ratkaisuja globaaleihin- sekä yhteiskunnallisiin kestävyyteen liittyviin ongelmiin tulkitessasi luontokasvatuksen teorioita eri kohderyhmien näkökulmista.

Luontoliikunnan ja luontokasvatuksen ohjausprosessi:
Toteuttaessasi luontoliikuntaa tai luontokasvatusta tulkitset tavoitteiden toteutumista ja muokkaat toimintaasi reflektioon pohjautuen.

Havainnollistat ratkaisujasi ryhmän ja yksilön psykologisen turvallisuuden kehittämiseksi ja muutat toimintaasi reflektointiin pohjautuen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.09.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 17.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Arno Heikkala
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 20.10.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiia Ahola
Vastuuhenkilö

Tiia Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä työelämässä tapahtuvia muutoksia ja jatkuvaan muutokseen liittyvät ilmiöt sekä näiden merkityksen työelämässä vaadittavaan osaamiseen.
• Osaat nimetä hankkimasi osaamisen, kompetenssit ja omat vahvuutesi.
• Osaat nimetä oman osaamisen kehittämiskohteet.
• Vahvistat työnhakutaitojasi.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen ja vastuullisuus, työyhteisöosaaminen

Sisältö

Teema 1: Muuttuva työelämä: Työelämän muutokset, työelämässä vaadittava osaaminen

Teema 2: Urasuunnittelu: Oma osaaminen ja vahvuudet, urapolun suunnittelu

Aika ja paikka

Opintojakson info 9.1.2023 klo 12:00 teamsissa. Linkki infoon löytyy Moodlen työtilasta. Info tallennetaan ja tallenne on katsottavana Moodlen työtilassa.

Verkossa toteutettava itsenäinen toteutus 1.1.2023-31.12.2023. Tarvittaessa vastuuopettajan tuki: tiia.ahola@lapinamk.fi.

Opintojaksolla vaadittavat tehtävät ovat opintojakson Moodle-työtilassa.
Opiskelija voi tehdä vaadittavat suoritukset omassa aikataulussaan opintojakson toteutusajan puitteissa.

Opintojakson suoritukset arvioidaan joka kuukauden alussa, jos opiskelija on palauttanut itsearvioinnin.
Viimeinen suoritusten palautuspäivä kevään suoritusten osalta on 31.5.2023 -> arviointi kesäkuun alussa.
Viimeinen suoritusten palautuspäivämäärä syksyn suoritusten osalta on 31.12.2023 -> arviointi tammikuussa 2024.

Hylätyn arvosanan saadessaan, opiskelija voi uusia opintojakson tekemällä puuttuvat suoritukset viimeistään 31.5.2024.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali opintojakson Moodle työtilassa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot, itsenäinen opiskelu verkossa.
Opintojakso koostuu 2 osiosta: 1. muuttuva työelämä ja 2. urasuunnittelu.
Kumpikin osio koostuu 5 teemasta, joissa opiskelija etenee teema kerrallaan.
Teemat sisältävät 1-6 vaihetta, joissa opiskelija etenee vaihe kerrallaan.
Opintojakson arvosana muodostuu tehtyjen teemojen keskiarvosta, joten opiskelija voi itse vaikuttaa arvosanaansa.
Opintojakso sisältää itsearviointia ja oman osaamisen reflektointia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Sisällön jaksotus

Osio 1 Muuttuva työelämä:
Teema 1 Yhteiskunnalliset muutokset työelämässä
Teema 2 Työ ja hyvinvointi
Teema 3 Työelämän mahdollisuudet ja haasteet yksilölle
Teema 4 Työelämän tulevaisuus
Teema 5 Hankitun tiedon soveltaminen: Sitran megatrendit

Osio 2 Urasuunnittelu:
Teema 1 Kompetenssit ja hankittu osaaminen
Teema 2 Osaamisperustainen CV
Teema 2 Oman osaamisen brändäys
Teema 4 Työnhaku
Teema 5 Tulvaisuuden visio

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Muuttuva työelämä:
Nimeät työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä näiden merkityksen työelämässä vaadittavaan osaamiseen.

Urasuunnittelu:
Nimeät kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa. Nimeät kehittämiskohteesi.

Taso 2
Muuttuva työelämä:
Nimeät työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja työelämässä vaadittavaan osaamiseen.

Urasuunnittelu:
Kuvaat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa tavoitteena työllistyä. Opiskelija kehittämiskohteidensa vaikutukset työllistymiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Muuttuva työelämä:
Kuvaat työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
Nimeät mahdollisuuksista ja haasteista, joita yksilö voi kohdata työelämässä.

Urasuunnittelu:
Sovellat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa työnhaussa.
Opiskelija nimeää erilaisia urapolkuja.

Taso 4
Muuttuva työelämä:
Opiskelijaa havaitsee työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
Nimeää mahdollisuuksista ja haasteista, joita yksilö voi kohdata työelämässä ja tietää yleiset työelämän tulevaisuuden visiot ja niihin liittyvät osaamisvaatimukset.

Urasuunnittelu:
Kuvaat esille kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa monimuotoisesti työhaussa.
Opiskelija nimeää itselle soveltuvia urapolkuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Muuttuva työelämä:
Sovellat tietämystään työelämässä tapahtuneista historiallisista muutoksista, muuttuvan työelämän ilmiöistä sekä niiden vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin, yksilön haasteista ja mahdollisuuksista työelämässä sekä tulevaisuuden visioista.

Urasuunnittelu:
Kuvaat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuuksiensa merkityksen urapolun rakentumisessa ja visioi niiden pohjalta omaa urapolkuaan ja itsensä kehittämistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena ovat osion 1 ja osion 2 suoritetut teemat.
Osiossa 1 on 5 teemaa ja osiossa 2 myös 5 teemaa.
Opintojakson loppuarvosana muodostuu osion 1 ja osion 2 keskiarvosta.

Arvioinnin perusteet löytyvät arviointikriteereistä.

Opintojakson suoritukset arvioidaan joka kuukauden alussa, jos opiskelija on palauttanut itsearvioinnin.
Viimeinen suoritusten palautuspäivä kevään suoritusten osalta on 31.5.2023.
Viimeinen suoritusten palautuspäivämäärä syksyn suoritusten osalta on 31.12.2023.

Jos tarvitset arvioinnin kesäkuukausille, laita siitä erikseen viestiä opintojakson vastuuopettajalle: tiia.ahola@lapinamk.fi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1
Muuttuva työelämä:
Nimeät työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä näiden merkityksen työelämässä vaadittavaan osaamiseen.

Urasuunnittelu:
Nimeät kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa. Nimeät kehittämiskohteesi.

Taso 2
Muuttuva työelämä:
Nimeät työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja työelämässä vaadittavaan osaamiseen.

Urasuunnittelu:
Kuvaat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa tavoitteena työllistyä. Opiskelija kehittämiskohteidensa vaikutukset työllistymiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3
Muuttuva työelämä:
Kuvaat työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
Nimeät mahdollisuuksista ja haasteista, joita yksilö voi kohdata työelämässä.

Urasuunnittelu:
Sovellat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa työnhaussa.
Opiskelija nimeää erilaisia urapolkuja.

Taso 4
Muuttuva työelämä:
Opiskelijaa havaitsee työelämässä tapahtuneen historiallisen muutoksen ja muuttuvan työelämän ilmiöt sekä niiden vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.
Nimeää mahdollisuuksista ja haasteista, joita yksilö voi kohdata työelämässä ja tietää yleiset työelämän tulevaisuuden visiot ja niihin liittyvät osaamisvaatimukset.

Urasuunnittelu:
Kuvaat esille kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuutensa monimuotoisesti työhaussa.
Opiskelija nimeää itselle soveltuvia urapolkuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Muuttuva työelämä:
Sovellat tietämystään työelämässä tapahtuneista historiallisista muutoksista, muuttuvan työelämän ilmiöistä sekä niiden vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin, yksilön haasteista ja mahdollisuuksista työelämässä sekä tulevaisuuden visioista.

Urasuunnittelu:
Kuvaat kompetenssinsa, hankitun osaamisensa ja vahvuuksiensa merkityksen urapolun rakentumisessa ja visioi niiden pohjalta omaa urapolkuaan ja itsensä kehittämistä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 11.06.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Tiia Ahola
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Kaisa Pyykkönen

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön.
• Osaat suunnitella ja toteuttaa liikunnanohjausta yksilöille ja ryhmille.
• Hyödynnät ja arvioit liikunta-alan tietoperustaa työelämän eri tilanteissa.
• Toimit liikunta- tai kasvatusalan organisaatiossa ja kehität työyhteisö- ja alaistaitojasi sekä perehdyt uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.
• Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen ja vastuullisuus, työyhteisöosaaminen, liikuntapedagogiikka 

Sisältö

Sisältö:

Osan osaamisen kehittyminen
Työyhteisöosaaminen
Eettinen osaaminen

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa aloitusinfolla Zoomissa ti 10.1.2022 klo 9-11

Opiskelija aloittaa aktiivisen harjoittelupaikan etsimisen heti opintojakson alettua.
Viestinnän työpajat viikoilla 3, 5, 7 ja 9 Zoomissa.
Työelämäosaamisen työpajat vk 13 ja 14 Zoomissa.
Henkilökohtaiset kolmikantakeskustelut (opiskelija, opettaja, harjoittelupaikan ohjaaja) viikot 18-19.

Harjoittelu on ajoitettu OPSiin viikoille 16-23.
- Sporttileiri Rovaniemellä vk 23 (3 pv) aikataulu annetaan opintojakson infossa.
Harjoittelukirjan palautus 11.6.2023 mennessä.
Arviointi viikolla 24.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus (viestintä ja työelämäosaaminen)
Työssä oppiminen
Itseopiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Lapin Liikunta: Sporttileiri

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1: Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan, jonka hyväksyttää harjoittelun opettajalla. Opiskelija suorittaa harjoittelun pääsääntöisesti viikoilla 16–22. Viikolla 23 opiskelija on mukana Lapin Liikunnan Sporttileirillä ohjaajana sekä osallistuu ennen leiriä suunnittelutyöhön. Viestinnän osa suoritetaan.

Suoritustapa 2: Opiskelija suorittaa harjoittelun lukuvuoden aikana esimerkiksi omassa toimintaympäristössään sekä suorittaa viestinnän osuuden toteutussuunnitelman mukaan.

Hyväksiluvut:
Jos opiskelijalla on työkokemusta, joka vastaa opintojakson osaamistavoitteisiin, voi hän hakea hyväksilukua harjoittelulle seuraavin ehdoin:
1. Jos työkokemus, jolla hyväksilukua haetaan, on hankittu ennen opintojen aloitusta (elokuu 2022), niin harjoittelussa suoritettavasta tuntimäärästä voidaan hyväksilukea max 50 %. Työkokemus tulee todentaa jollain dokumentilla.
2. Jos työkokemus, jolla hyväksilukua haetaan, on hankittu opintojen ohessa (elokuun 2022 jälkeen), niin kertyneet tunnit voidaan hyväksilukea harjoittelun tunneiksi. Työkokemus tulee todentaa jollain dokumentilla.

Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuna viestinnän korkeakouluopintoja, hän voi hakea hyväksilukua. Sopimus kirjataan Peppiin.

Tarkemmat tiedot harjoittelun suorittamisesta ja hyväksiluvuista annetaan opintojakson aloitusinfossa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Oman osaamisen arviointi:
Olet määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Harjoitteluraportissasi osaat analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Samalla arvioit omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja osaat tunnistaa hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työtehtäviä. Osaat kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa ja osaat tunnistaa omia vahvuuksia.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: liikunta-alan ohjaustehtävät. Toimit omassa roolissasi osana työyhteisöä. Saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.
Toimit harjoittelussa työyhteisön toimintatapojen, arvojen ja strategioiden mukaisesti.

Eettinen osaaminen:
Osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.


Hylätty:

Oman osaamisen arviointi:
Et ole määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistäviä tavoitteita harjoittelulle.
Harjoitteluraportissasi et ole raportoinut analysoiden osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Et ole myöskään arvioinut toimintaasi työyhteisön jäsenenä. Et ole osoittanut tunnistavasi hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Et osaa kriittisesti arvioida opintojen kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa. Et tunnista omia vahvuuksiasi.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen ei onnistu harjoittelupaikassa: liikunta-alan ohjaustehtävät. Et kykene toimimaan osana työyhteisöä. Et saa puoltava hyväksyttävä lausuntoa harjoittelun työpaikkaohjaajalta.
Toimit harjoittelussa työyhteisön toimintatapojen, arvojen ja strategioiden vastaisesti.

Eettinen osaaminen:
Et osaa toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Sisällön jaksotus

Viestinnän työpajat viikoilla 3, 5, 7 ja 9. Työpajan kesto 2 h

Viikko 2
ti 10.1.2022 klo 9-11

Viikko 3
ma 16.1. klo 9-11 Viestinnän työpaja 2 h Anna-Sofia

Viikko 5
ma 30.1. klo 9-11 Viestinnän työpaja 2h Anna-Sofia

Viikko 7
ma 13.2. klo 8-10 Viestinnän työpaja 2h Anna-Sofia

Viikko 9
ma 27.2. klo 8-10 Viestinnän työpaja 2h Anna-Sofia

Viikko 13
to 30.3. klo 9-11 Työelämätaitojen työpaja Kaisa ja Tiia 2h

Viikko 14
ma 3.4. klo 9-11 Työelämätaitojen työpaja Kaisa ja Tiia 2h

Viikko 16-23
Yhtäkestoinen harjoittelu valitussa työharjoittelupaikassa, mikäli opiskelija ei ole aloittanut harjoittelua jo aiemmin kevään aikana.
Viikot 18-19 Henkilökohtaiset kolmikantakeskustelut (opiskelija, opettaja, harjoittelupaikan ohjaaja)

Viikko 23
Ma-to Sporttileiri, Rovaniemi

Harjoitteluraportti palautetaan heti harjoittelun päätyttyä tai viimeistään 11.6.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan tulee esittää rikostaustaote ennen työelämäharjoittelujakson alkua. Lisätietoja Tiia Aholalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Oman osaamisen arviointi:
Olet määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Harjoitteluraportissasi osaat analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Samalla arvioit omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja osaat tunnistaa hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työtehtäviä. Osaat kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa ja osaat tunnistaa omia vahvuuksia.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: liikunta-alan ohjaustehtävät. Toimit omassa roolissasi osana työyhteisöä. Saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.
Toimit harjoittelussa työyhteisön toimintatapojen, arvojen ja strategioiden mukaisesti.

Eettinen osaaminen:
Osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.


Hylätty:

Oman osaamisen arviointi:
Et ole määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistäviä tavoitteita harjoittelulle.
Harjoitteluraportissasi et ole raportoinut analysoiden osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Et ole myöskään arvioinut toimintaasi työyhteisön jäsenenä. Et ole osoittanut tunnistavasi hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Et osaa kriittisesti arvioida opintojen kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa. Et tunnista omia vahvuuksiasi.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen ei onnistu harjoittelupaikassa: liikunta-alan ohjaustehtävät. Et kykene toimimaan osana työyhteisöä. Et saa puoltava hyväksyttävä lausuntoa harjoittelun työpaikkaohjaajalta.
Toimit harjoittelussa työyhteisön toimintatapojen, arvojen ja strategioiden vastaisesti.

Eettinen osaaminen:
Et osaa toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Päivitetään

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.08.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 11.06.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Tiia Ahola
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Tiia Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Kykenet toimimaan työorganisaation arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
• Hyödynnät ja osaat soveltaa liikunta-alan tietoperustaa työelämän eri tilanteissa erilaisissa toimintaympäristöissä.
• Harjaannut käytännön ohjaamisessa toteuttamaan erilaisia opetusmenetelmiä ja huomioit erilaisten kohderyhmien tarpeet ja erityispiirteet vahvistaen samalla omaa persoonallista ohjaustyyliäsi.
• Vahvistat työyhteisö- ja alaistaitojasi sekä perehdyt uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana.
• Osaat arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen ja vastuullisuus, työyhteisöosaaminen, liikuntapedagogiikka 

Sisältö

Ohjausosaaminen ja oman osaamisen arvioiminen
Työyhteisöosaaminen
Eettinen osaaminen

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa aloitusinfolla Zoomissa 9.1.2023 klo 8:30-10:00.
Opiskelija aloittaa aktiivisen harjoittelupaikan etsimisen heti opintojakson alettua.

Työelämäosaamisen työpajat joko verkossa tai Jokiväylällä.
Opiskelija valitsee seuraavista ajankohdista:
12.1. Zoom Digitarina-verkkotyöpaja 1 klo 9:00-12:30
16.1. Zoom Digitarina-verkkotyöpaja 2 klo 10:00-12:00
19.1. Zoom Digitarina-verkkotyöpaja 3 klo 12:00-15:00
TAI
13.1. Lähityöpaja: Digitarina 1 klo 10:00-16:00
18.1. Lähityöpaja: Digitarina 2 klo 12:00-15:00

JA
23.1. Zoom: Urakompassi-työpaja klo 12:00 - 15:00.

Viestinnän työpajat viikoilla 8 ja 9 Zoomissa.

Opiskelijoiden ryhmäkeskustelut verkossa viikoilla 16-17.

Harjoittelu on ajoitettu OPSiin viikoille 14-21.
- mahdollisuus osallistua ohjaanana Sporttileirille viikolle 23 (3 vrk) Rovaniemellä
Harjoittelukirjan palautus 11.6.2023 mennessä.
Arviointi viikolla 24.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1: Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan, jonka hyväksyttää harjoittelun opettajalla. Opiskelija suorittaa harjoittelun pääsääntöisesti viikoilla 14–22. (Viikolla 23 opiskelijalla on mahdollisuus olla mukana Lapin Liikunnan Sporttileirillä ohjaajana sekä osallistuu ennen leiriä suunnittelutyöhön.) Viestinnän osa suoritetaan.

Suoritustapa 2: Opiskelija suorittaa harjoittelun lukuvuoden aikana esimerkiksi omassa toimintaympäristössään sekä suorittaa viestinnän osuuden toteutussuunnitelman mukaan.

Hyväksiluvut:
Jos opiskelijalla on työkokemusta, joka vastaa opintojakson osaamistavoitteisiin, voi hän hakea hyväksilukua harjoittelulle seuraavin ehdoin:
1. Jos työkokemus, jolla hyväksilukua haetaan, on hankittu ennen opintojen aloitusta (elokuu 2021), niin harjoittelussa suoritettavasta tuntimäärästä voidaan hyväksilukea max 50 %. Työkokemus tulee todentaa jollain dokumentilla.
2. Jos työkokemus, jolla hyväksilukua haetaan, on hankittu opintojen ohessa (elokuun 2021 jälkeen), niin kertyneet tunnit voidaan hyväksilukea harjoittelun tunneiksi. Työkokemus tulee todentaa jollain dokumentilla.

Mikäli opiskelijalla on aiemmin suoritettuna viestinnän korkeakouluopintoja, hän voi hakea hyväksilukua. Sopimus kirjataan Peppiin.

Tarkemmat tiedot harjoittelun suorittamisesta ja hyväksiluvuista annetaan opintojakson aloitusinfossa 9.1.2023 klo 8:30-10:00

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Ohjausosaaminen ja oman osaamisen arvioiminen:
Olet määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Harjoittelun aikana osaat soveltaa itsellesi soveltuvia erilaisia opetusmenetelmiä ja huomioit erilaisten kohderyhmien tarpeet ohjaustoiminnassa.
Osaat harjoitteluraportissasi analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Osaat arvioida omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja tunnistat hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Osaat kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa ja omia vahvuuksia.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: liikunta-alan erilaiset ohjaustehtävät eri toimintaympäristöissä. Osaat toimia omassa roolissasi työyhteisöissä. Saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Eettinen osaaminen:
Osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Hylätty:

Ohjausosaaminen ja oman osaamisen arvioiminen:
Et ole määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistäviä tavoitteita harjoittelulle.
Harjoittelun aikana et osaa soveltaa itsellesi soveltuvia erilaisia opetusmenetelmiä. Jätät huomioimatta erilaisten kohderyhmien tarpeet ohjaustoiminnassa.
Et osaa harjoitteluraportissasi analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Et arvioi omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä. Et tunnista hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Et osaa kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa. Et tunnista omia vahvuuksiasi.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen ei onnistu harjoittelupaikassa: liikunta-alan erilaiset ohjaustehtävät eri toimintaympäristöissä. Et osaat toimia omassa roolissasi työyhteisöissä. Et saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvää lausuntoa.

Eettinen osaaminen:
Et osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Sisällön jaksotus

Päivittyy myöhemmin

Lisätietoja opiskelijoille

Aikaisemmin toimitettu rikosrekisteriote tarkistetaan ennen harjoitteluun lähtemistä. Jos et ole toimittanut rikosrekisteriotetta, niin pyydä lisätietoja: tiia.ahola@lapinamk.fi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Ohjausosaaminen ja oman osaamisen arvioiminen:
Olet määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.
Harjoittelun aikana osaat soveltaa itsellesi soveltuvia erilaisia opetusmenetelmiä ja huomioit erilaisten kohderyhmien tarpeet ohjaustoiminnassa.
Osaat harjoitteluraportissasi analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Osaat arvioida omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja tunnistat hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Osaat kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa ja omia vahvuuksia.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen: liikunta-alan erilaiset ohjaustehtävät eri toimintaympäristöissä. Osaat toimia omassa roolissasi työyhteisöissä. Saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Eettinen osaaminen:
Osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Hylätty
Ohjausosaaminen ja oman osaamisen arvioiminen:
Et ole määritellyt harjoittelusuunnitelmaan ammattitaidon kehittymistä edistäviä tavoitteita harjoittelulle.
Harjoittelun aikana et osaa soveltaa itsellesi soveltuvia erilaisia opetusmenetelmiä. Jätät huomioimatta erilaisten kohderyhmien tarpeet ohjaustoiminnassa.
Et osaa harjoitteluraportissasi analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana. Et arvioi omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä. Et tunnista hankittuun osaamiseen liittyviä erilaisia työelämän työtehtäviä. Et osaa kriittisesti arvioida opintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa. Et tunnista omia vahvuuksiasi.

Työyhteisöosaaminen:
Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminen ei onnistu harjoittelupaikassa: liikunta-alan erilaiset ohjaustehtävät eri toimintaympäristöissä. Et osaat toimia omassa roolissasi työyhteisöissä. Et saat harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvää lausuntoa.

Eettinen osaaminen:
Et osaat toimia liikunnanohjaajan ammattitehtäviä ja alaa ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti eri toimintaympäristöissä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Eero Vierola
 • Petteri Pohja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Petteri Pohja

Opiskelijaryhmät
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opit ammattialueesi tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia ja perusteita. Tiedät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja keskeiset menetelmät. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa alasi kehittämistehtävissä ja projekteissa. Opintojakson aikana laadit ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Kevät lukukausi 2022

Opetusmenetelmät

Itsenäinen toteutus tai päiväopiskelu

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
teet aihe-ehdotuksen Wihiin. Opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy aiheesi ja nimeää sinulle ohjaavan opettajan
laadit toimeksiantosopimuksen, mikäli teet opinnäytetyön ulkopuoliselle yhteistyötaholle
laadit opinnäytetyösuunnitelman tarvittavine liitteineen. Palauta ohjaajan hyväksymä opinnäytetyösuunnitelma Wihiin kohtaan suunnitteluvaihe.
laadit tarvittaessa tutkimuslupahakemuksen ja hankit tarvittavat luvat
osallistut opinnäytetyön suunnitteluvaiheen seminaariin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti
Kun ohjaaja hyväksyy toteutetun osuuden, kirjautuu Peppiin 5 opintopisteen suoritus suunnitelmavaiheesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suunnitelmavaihe perustuu opinnäytetyön osien palautuksiin.

Lisätiedot

Arviointikriteerit:
Arviointi tapahtuu Rovaniemen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Eero Vierola
 • Petteri Pohja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Opiskelijaryhmät
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opit ammattialueesi tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia ja perusteita. Tiedät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja keskeiset menetelmät. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa alasi kehittämistehtävissä ja projekteissa. Opintojakson aikana laadit ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kun ohjaajaa on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman, voidaan aloittaa opinnäytetyön tekeminen. Tässä vaiheessa opinnäytetyöstä toteutetaan koulutuksen ohjeiden mukainen kokonaisuus riippuen opinnäytetyön tyypistä. Usein kokonaisuus käsittää opinnäytetyön tietoperustan ja käytettävät tutkimusmenetelmät. Tarkemmat ohjeet ovat saatavilla ohjalta tai oman alan koulutuksesta. Koulutuksista riippuen suunnitelma voidaan myös esittää suunnitelmaseminaarissa ja saa siitä vertaispalautteen. Sovitun mukainen kokonaisuus palautetaan ohjaajalle tarkastettavaksi. Ohjaava opettaja antaa palautetta työn edistymisestä.

Kun ohjaaja hyväksyy toteutetun osuuden, kirjautuu Peppiin 5/10 opintopisteen suoritus suunnitelmavaiheesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Ulla Lajunen-Tuokko
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Eero Vierola
 • Petteri Pohja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Tarja Tammia

Opiskelijaryhmät
 • R75L19S
  Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla opit ammattialueesi tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohtia ja perusteita. Tiedät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja keskeiset menetelmät. Osaat soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa alasi kehittämistehtävissä ja projekteissa. Opintojakson aikana laadit ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi tapahtuu Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 17.02.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Osaat nimetä keskeisten pallopelien alkeis- ja pelitaidot sekä pelien oppimisen ja opettamisen pääperiaatteet.
• Osaat soveltaa oppimaasi pelien erilaisissa oppimistilanteissa.
• Osaat hyödyntää oppimiasi tietoja ja taitoja lajivalmennuksessa, pelitaktiikan valmennuksessa ja harrasteliikunnan ohjaamisessa.
• Osaat nimeät yksilö- ja joukkuelajien pelikäsitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, liikuntapedagogiikka, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1.
Pelit: pelimuodot, pelaaminen, pelien oppiminen ja opettaminen
Teema 2.
Pelikäsitys: pelien teoria, pelianalyysi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty : Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan. Opiskelijan tulee suoriutua hyväksytysti lähiopetusviikon opetuksesta tai omassa toimintaympäristössä tehdystä työstä ja saada vähintään 1,00 arvosana Pelaamisen Kehittämisen Kokonaissuunnitelmasta.

Taso 1
Pelien opettaminen:
Nimeät pelaamisen opettamisen erilaisia tapoja sekä osaat käyttää ohjatusti erilaisia pelin opettamisen tapoja.

Pelikäsitys ja pelianalyysit:
Nimeät pelikäsitykseen vaikuttavia asioita ja tunnistat liikkujilta hyvää tai huonoa pelikäsitystä eri lajeissa. Pystyt auttamaan liikkujia pelikäsityksen kehittämisessä.

Taso 2
Pelien opettaminen:
Kuvaat pelaamisen opettamisen erilaisia tapoja sekä osaat käyttää erilaisia pelin opettamisen tapoja.

Pelikäsitys ja pelianalyysit:
Kuvaat pelikäsitykseen vaikuttavia asioita eri näkökulmista ja tunnistat liikkujilta hyvää tai huonoa pelikäsitystä eri tilanteissa ja eri lajeissa. Pystyt suunnitelmallisesti auttamaan liikkujia pelikäsityksen kehittämisessä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Pelien opettaminen:
Kuvaat pelaamisen opettamisen erilaisia tapoja erilaisissa peleissä sekä osaat käyttää omatoimisesti erilaisia pelin opettamisen tapoja.

Pelikäsitys ja pelianalyysit:
Kuvaat pelikäsitykseen vaikuttavia asioita eri lajeissa. Tunnistat liikkujilta monipuolisesti hyvää tai huonoa pelikäsitystä eri tilanteissa ja pystyt auttamaan pelikäsityksen kehittämisessä huomioiden lajikohtaisia ominaispiirteitä.

Taso 4
Pelien opettaminen:
Tunnistat ja kuvaat pelaamisen opettamisen erilaisia tapoja erilaisissa peleissä ja osaat analysoida niiden hyviä ja huonoja puolia. Osaat käyttää omatoimisesti ja monipuolisesti erilaisia pelin opettamisen tapoja.

Pelikäsitys ja pelianalyysit:
Kuvaat pelikäsitykseen vaikuttavia asioita perustellen eri lajeissa. Tunnistat liikkujilta ja joukkueilta menestykseen vaikuttavia vahvuuksia ja puutteita pelikäsityksessä ja pystyt laatimaan niiden kehittämiseen suunnitelman ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Pelien opettaminen:
Tunnistat pelaamisen opettamisen erilaisia tapoja erilaisissa peleissä ja osaat analysoida niiden hyviä ja huonoja puolia perustellen. Osaat käyttää omatoimisesti, perustellusti ja monipuolisesti erilaisia pelin opettamisen tapoja sekä analysoit erilaisten tapojen vaikuttavuutta eri tilanteissa.

Pelikäsitys ja pelianalyysit:
Kuvaat pelikäsitykseen vaikuttavia asioita perustellen eri lajeissa ja osaat analysoida niiden tärkeysjärjestystä. Tunnistat liikkujilta ja joukkueilta menestykseen vaikuttavia vahvuuksia ja puutteita pelikäsityksessä ja pystyt laatimaan niiden kehittämiseen perustellun ja monipuolisen suunnitelman.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Pelit:
- Hallitset keskeiset pallopelien alkeis- ja pelitaidot, ymmärrät pelien oppimisen ja opettamisen pääperiaatteet.
Pelikäsitys:
- Ymmärrät yksilö- ja joukkuelajien pelikäsitys ja -taktiset yleispiirteet ja kykenet hyödyntämään niitä lajien välillä.

Hylätty
Pelit:
- Et hallitse keskeisiä pallopelien alkeis- ja pelitaitoja, etkä ymmärrä pelien oppimisen ja opettamisen pääperiaatteita.
Pelikäsitys:
- Et ymmärrä yksilö- ja joukkuelajien pelikäsitys ja -taktisia yleispiirteitä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.09.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Arno Heikkala
 • Benjamin Taylor
Vastuuhenkilö

Arno Heikkala

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

You know the physiological effects of cold and understand the physical and psychological effects of cold on a person’s ability to function, health, and movement. You understand the importance of the cold to the implementation of exercise and know the risks associated with cold exposure and the appropriate methods to manage them. You take into account the requirements of clothing and protection against the cold set by northern conditions, and you know the most typical accidents related to cold exposure.

Tämän opintojakson jälkeen

• Tunnet kylmän fysiologiset vaikutukset ja ymmärrät kylmän fyysiset ja psyykkiset vaikutukset ihmisen toimintakykyyn, terveyteen ja liikkumiseen.
• Ymmärrät kylmän merkityksen liikunnan ja urheilun toteuttamiselle ja tunnet kylmäaltistukseen liittyvät riskit ja tarkoituksenmukaiset menetelmät niiden hallitsemiseksi.
• Huomioit pohjoisten olosuhteiden asettamat vaatimukset vaatetukselle ja kylmältä suojautumiselle sekä tiedät tyypillisimmät kylmän altistukseen liittyvät tapaturmat.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, luontoliikuntaosaaminen 

Sisältö

Theme 1. Physical Activity in Cold: physical and psychological performance, wellbeing and movement
Theme 2. Cold Protection: unintentional injuries in cold

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Approved
Human physiology and performance in cold:
- You know the physiological effects of cold and understand the physical and psychological effects of cold on a person’s ability to function, health, and movement.

Cold protection and unintentional injuries in cold:
- You understand the risks associated with cold exposure and the appropriate methods to manage them. You know the most typical accidents related to cold exposure.

Failed
Human physiology and performance in cold:
- You don’t know the physiological effects of cold and don’t understand the physical and psychological effects of cold on a person’s ability to function, health, and movement.

Cold protection and unintentional injuries in cold:
- You don’t understand the risks associated with cold exposure and the appropriate methods to manage them. You don’t know the most typical accidents related to cold exposure.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

10 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiia Ahola
Vastuuhenkilö

Tiia Ahola

Opiskelijaryhmät
 • R75L19S
  Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Kehität suomalaista liikuntakulttuuria ja sen arviointia erilaisten liikunnan tai terveyden edistämisen tapahtumien tai projektien kautta. Pyrit kehittämään Liikunta-alan verkostoyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehität ja syvennät omaa ammatillista osaamistasi monipuolisesti verkostoyhteistyössä projektin johtotehtävissä.

Sisältö

Tieto puuttuu

Aika ja paikka

Harjoittelu tulee suorittaa aikavälillä 1.9.2022 - 31.12.2022.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aloitusinfo järjestetään Teamsissa 30.8. klo 12:00. Linkki aloitusinfoon löytyy opintojakson työtilasta. Opintojakson alussa opiskelija tapaa vastuuopettajan ja keskustelee/sopii harjoittelun suorittamisesta. Keskusteluajat ovat varattavissa opintojakson Moodle-työtilassa ja opiskelija varaa itselleen sopivan keskusteluajan.

Opiskelija hankkii itselleen osaamistavoitteiden mukaisen harjoittelupaikan ja laatii harjoittelusopimuksen ja -suunnitelman harjoittelupaikan kanssa. Harjoittelusopimus- ja suunnitelma allekirjoitetaan sähköisesti opiskelijan, harjoittelupaikan ja vastuuopettajan toimesta ennen harjoittelun alkamista. Allekirjoitettavat harjoittelusopimukset ja -suunnitelmat palautetaan niille varattuihin kansioihin Moodlen työtilaan.

Huomioi, että harjoittelun laajuus on 270 tuntia eli tarkoittaa noin reilun kuuden viikon kokoaikaista (40 tuntia) viikkotuntimäärää. Harjoittelutunteihin lasketaan kaikki harjoitteluun kuuluva työ, kuten esim. harjoitteluraportin laadinta (n. 27 h).

Opiskelija tuottaa harjoittelustaan ohjeiden mukaisen harjoittelukirjan, jonka palauttaa Moodle-työtilaan sille varattuun palautuslaatikkoon. Vastuuopettaja arvioi opintojakson harjoittelukirjan perusteella asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson harjoittelukirjan viimeinen palautuspäivä on 29.12.2022.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Harjoittelukirja tulee olla palautettuna 29.12.2022 mennessä.

Tutkintosäännön mukaista uusintaa on mahdollista tehdä 1.1. - 31.7.2023 välisenä aikana. Opiskelija sopii erikseen uusinnasta vastuuopettajan kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ennen seitsemättä lukukautta esimerkiksi kesäopintoina. Valinnaisista suoritustavoista voi olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan: tiia.ahola@lapinamk.fi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Kykenet työyhteisön arvojen ja strategioiden mukaiseen toimintaan.
Suoriudut hyväksytysti projektista yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyjen tavoitteiden mukaisesti.
Tuotat ohjeen mukaisen loppuraportin.
Toimit eettisten periaatteiden mukaisesti projektin järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Hylätty
Toimit työyhteisön arvojen ja strategian vastaisesti.
Saat projektinedustajalta hylkäämissuosituksen, joka perustuu yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyihin tavoitteisiin.
Raportointisi on puutteellinen tai sitä ei ole.
Toimit epäeettisellä tavalla projektissa järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Toimit työyhteisön arvojen ja strategian vastaisesti.
Saat projektinedustajalta hylkäämissuosituksen, joka perustuu yhdessätoimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyihin tavoitteisiin.
Raportointisi on puutteellinen tai sitä ei ole.
Toimit epäeettisellä tavalla projektissa järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Hyväksytty
Kykenet työyhteisön arvojen ja strategioiden mukaiseen toimintaan.
Suoriudut hyväksytysti projektista yhdessä toimeksiantajan ja ohjaavan opettajan kanssa tehtyjen tavoitteiden mukaisesti.
Tuotat ohjeen mukaisen loppuraportin.
Toimit eettisten periaatteiden mukaisesti projektin järjestäjänä, arvioijana ja kehittäjänä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Harjoittelupaikasta keskusteleminen vastuuopettajan kanssa (HYV/HYL)
2. Harjoittelusopimuksen ja -suunnitelman laadinta, palautus ja allekirjoitus, jos opiskelija ei tee harjoittelua erillisellä työ-sopimuksella (HYV/TÄYDENNETTÄVÄ)
3. Harjoittelukirja (HYV/TÄYDENNETTÄVÄ)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Opintojakson harjoittelukirjan viimeinen palautuspäivä on 29.12.2022. Myöhäisemmistä palautuksista sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 21.10.2022

Ajoitus

01.11.2022 - 24.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
* Osaat nimetä ravitsemuksen ja energia-aineenvaihdunnan perusteet.
* Osaat nimetä kansalliset ravitsemussuositukset ja osaat nimetä niiden yhteiskunnalliset perustelut.
* Osaat nimetä liikuntaravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä suunnitella perustason ravitsemusohjausta.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen 

Sisältö

Teema 1. Ravitsemuksen perusteet: energiaravintoaineet, yleiset ravitsemussuositukset, ravitsemuksen erityiskysymykset

Teema 2. Liikuntaravitsemus: liikuntaravitsemuksen erityiskysymykset, ravintovalmennus ja muutoksen ohjaaminen

Aika ja paikka

Alustava aikataulutus: (Opintojakson kontakiopetus toteutetaan arkipäivinä klo 8-16 välillä, aikataulu tarkentuu kevään 2022 aikana)

VKO 44: Aloitusinfo, osaamistarpeiden tunnistaminen, oppimisryhmien muodostus, opintojaksoon liityvässä oppimisprosessissa tarvittavien taitojen tunnistaminen ja harjoittaminen.

Ti 1.11 | 12:30-14:00 | Opintojakson aloitusinfo | Zoom | EV
Ke 2.11. 12:30-14:00 | Osaamistarpeiden tunnistaminen ja oppimisaiheiden valinnat | Zoom | EV
To 3.11. 12:30-14:00 | Liikuntaravitsemuksen ohjaaminen | Zoom | EV
Pe 4.11. 12:30-14:00 | Ravitsemussuositukset | Zoom | EV

VKO 45: Ohjeistettu itsenäinen opiskelu, yksilö- ja ryhmätehtävät

7.11 Yksilö- ja ryhmätehtävät (Pienryhmät sopivat aikataulut itsenäisesti)
8.11 Yksilö- ja ryhmätehtävät
9.11 Yksilö- ja ryhmätehtävät
10.11 Yksilö- ja ryhmätehtävät
11.11 Yksilö- ja ryhmätehtävät


VKO 46: Ryhmätehtävien (Näyttö A) tuotosten esittäminen, osaamisen jakaminen ja täydentäminen

Ti 15.11 | Klo 12:30-16:00 | Miniopetustuokiot: R1 Energia / R2 Ruokavalio | Zoom |EV
Ke 16.11 | Klo 12:30-16:00 | Miniopetustuokiot: R3 Ruoka / R4 Ateriarytmi | Zoom | EV
To 17.11 | Klo 12:30-16:00 | Miniopetustuokiot: R5 Hiilihydraatit / R6 Proteiini | Zoom | EV
Pe 18.11 | Klo 12:30-16:00 | Miniopetustuokiot: R7 Rasva / R8 Nestetasapaino | Zoom | EV

Sisältää: Opintojakson opettajan alustukset, miniopetustuokiot, osaamisen jakaminen ja täydentäminen, prosessiarviointi ja palaute.

VKO 47: Tentti ja opintojakson päätös.

Ti 22.11 | Klo 12:30-14:00 Miniopetustuokiot: R9 Vitamiinit / R10 Ravintolisät | Zoom | EV
Ke 23.11 | Klo 6:00 - 23.59 | Tentti moodle
To 24.11 | Klo 12:30 14:00 Opintojakson päätös | Zoom | EV


Näyttöjen palautuspäivämäärät:

A: Liikuntaravitsemusesityksen suunnittelu ja toteuttaminen (Ryhmä- tai yksilötehtävä riippuen suoritustapavalinnasta) 24.11.2022 mennessä.

B: Liikuntaravitsemusesitysten opponoinnit (Ryhmä- tai yksilötehtävät riippuen suoritustapavalinnasta) 24.11.2022 mennessä.

C: Liikuntaravitsemusohjelman suunnittelu (Yksilönäyttö) 30.11.2022

D: Liikuntaravitsemustentti (Yksilönäyttö) 23.11.2022

Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan erikseen.

Oppimateriaalit

Ilander, O. 2014. Liikuntaravitsemus -tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Pohjoismaiset ja suomalaiset ravitsemussuositukset. Muu Moodlen oppimisympäristössä oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Etäopetus: Tutor opetus, itsenäinen oppiminen, ryhmässä oppiminen, yksilöllisissä oppimisympäristöissä oppiminen (esim.työelämä- ja harrastusympäristöt)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1 päiväopiskelijat: Opiskelija osallistuu aikataulun mukaan verkko-opetukseen sekä itsenäiseen- ja ryhmätyöskentelyyn.

Suoritustapa 2 itsenäiset opiskelijat: Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti verkko-opintoina. Voi sisältää ryhmätyötä muiden itsenäisesti opiskelevien kanssa.

Suoritustapa 3 osaamisen tunnistaminen: Mikäli opiskelija on suorittanut ravitsemuksen korkeakouluopintoja tai hankkinut muuta opintojakson osaamistavoitteisiin rinnastettavissa olevaa osaamista, voi hän halutessaan hakea hyväksilukua Pepissä (sisällytys).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Ravitsemuksen perusteet:
Nimeät ravitsemuksen ja energia-aineenvaihdunnan perusteita. Nimeät ravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä yleisiä ravitsemussuosituksia.
Tiedostat ravitsemissuositusten yhteiskunnalliset perustelut.

Liikuntaravitsemus:
Nimeät liikuntaravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä suunnittelet perustason ravitsemusohjausta.

Taso 2
Ravitsemuksen perusteet:
Kuvaat ravitsemuksen ja energia-aineenvaihdunnan perusteita sekä nimeät ravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä yleiset ravitsemussuositukset huomioiden myös niiden yhteiskunnalliset perustelut.

Liikuntaravitsemus:
Kuvaat ravitsemuksen erityiskysymyksiä ja suunnittelet perustason ravitsemusohjausta eri kohderyhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Ravitsemuksen perusteet:
Kuvaat ravitsemuksen ja energia-aineenvaihdunnan perusteet sekä nimeät ravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä yleiset ravitsemussuositukset huomioiden myös niiden yhteiskunnalliset perustelut.

Liikuntaravitsemus:
Kuvaat ravitsemuksen erityiskysymyksiä ja ravintovalmennuksen perusteita ja suunnittelet yksilöllistä perustason ravitsemusohjausta.

Taso 4
Ravitsemuksen perusteet:
Tiedät energia-aineenvaihdunnan perusteet. Kuvaat ja ymmärrät ravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä yleiset ravitsemussuositukset tiedostaen niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Liikuntaravitsemus:
Osaat ohjatusti soveltaa ravitsemuksen erityiskysymysten ja ravintovalmennuksen perusteiden tietoutta käytäntöön ja osaat suunnittelet yksilöllistä perustason ravitsemusohjausta sekä perustelet tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Ravitsemuksen perusteet:
Tiedät ja ymmärrät laaja-alaisesti ravitsemuksen ja energia-aineenvaihdunnan tiedolliset perusteet. Hallitset ravitsemuksen erityiskysymyksiä sekä yleiset ravitsemussuositukset. Kuvaat ravitsemuksen merkityksen hyvinvoinnille.

Liikuntaravitsemus:
Sovellat itsenäisesti ravitsemuksen erityiskysymysten tietoutta käytäntöön ja kuvaat niiden merkityksen liikuntaravitsemuksessa. Suunnittelet yksilöllistä perustason ravitsemusohjausta sekä analysoit tehtyjä valintoja perustellen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit

Arviointikriteeri - arvosana 1
Taso 1
Anatomia:
Nimeät ihmisen anatomian tärkeimmät rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian peruskäsitteitä ihmisen liikkumisen tapojen tunnistamiseen.

Arviointikriteeri - arvosana 2
Taso 2
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteeri - arvosana 3
Taso 3
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen. ja osaat tunnistaa rakenteen merkityksen liikkumiselle.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteeri - arvosana 4
Taso 4
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteita ja toimintoja monipuolisesti eri tavoin. Tiedät ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja näiden merkityksen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri - arvosana 5
Taso 5
Anatomia:
Sovellat tietoa ihmisen anatomian rakenteesta ja toiminnoista sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta terveelliseen liikkumiseen tähtäävällä tavalla.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat perustellen ja monipuolisesti anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 04.12.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tiia Ahola
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Tiia Ahola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Osaat nimetä oman alan asiantuntijatehtävien vaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kuvaat oman asiantuntijuuden vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.
• Syvennät ammattialaan liittyvää osaamistaaja osaat soveltaa sitä alan tehtävissä.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen, luontoliikuntaosaaminen, liikunta- ja urheiluliiketoimintaosaaminen 

Sisältö

Opiskelija voi esimerkiksi
1) soveltaa omaa osaamistaan ja uusinta alan tietoutta sekä erilaisia työmenetelmiä käyttäen laajassa työelämän kehittämisprojektissa tai asiantuntijana
2) hankkia osaamista vaihto-opinnoissa
3) hankkia osaamista muilla asiantuntijuutta kehittävillä ja tutkintoa täydentävillä opinnoilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen:
Nimeät oman alan asiantuntijatehtävien vaatimukset sekä oman asiantuntijuuden vahvuudet ja kehittämisen haasteet. Kehität osaamistasi alan asiantuntijatehtäviin.

Taso 2
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen:
Nimeät alan asiantuntijatehtävien vaatimukset sekä oman asiantuntijuuden vahvuudet ja kehittämisen haasteet. Kehität perustellusti osaamistasi alan asiantuntijatehtäviin vaatimusten ja osaamisesi pohjalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen:
Osaat toimia alan asiantuntijatehtävien vaatimusten mukaisesti ja soveltaa osaamistasi sujuvasti.
Kuvaat jatkuvan oppimisen merkityksen asiantuntijuuden kehittämisessä.

Taso 4
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen:
Analysoit asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi sekä kykenet hyödyntämään omia vahvuuksiasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Ammatillinen asiantuntijuus ja sen kehittäminen:
Analysoit asiantuntijatyön tuloksia ja omaa asiantuntijuuttasi sekä kykenet määrittämään tavoitteita jatkuvalle oppimiselle.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 21.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Pia Rajaniemi
Vastuuhenkilö

Pia Rajaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi työympäristössä ruotsin kielellä.
Osaat ilmaista itseäsi ja pystyt osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Osaa kertoa opinnoistasi ja tulevasta työstäsi ruotsiksi.
Osaat kirjoittaa myös ammattiisi ja alaansi liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä.
Osaat osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, työyhteisöosaaminen, kansainvälistymisosaaminen

Sisältö

Teemat:
Alan koulutus, työnhaku, työpaikat ja työtehtävät (terveydenedistäminen, liikunnanohjaus sekä valmennus), työelämän suulliset ja kirjalliset viestintä- ja asiakaspalvelutilanteet.

Aika ja paikka

Opintojakso ajalla 13.3.-21.4.2023 Opetus ja ohjaus sekä suulliset keskustelut (näytöt) Zoomin kautta. Kirjallinen tentti Moodlessa viikolla 16.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Moodlessa. Jos ruotsin opinnoistasi on aikaa, voit opiskella perussanastoa ja peruskielioppia oppikirjasta Reflex, uppdatera din svenska. Tekijät Timo Jokisalo ja Minni Ritva, Otava 2011.

Opetusmenetelmät

Tällä toteutuksella on reilusti opetusta ja ohjausta, sillä opetusta ja ohjausta Zoomissa on 27 oppituntia (10 x 3 oppituntia) viikoilla 11-16. Viikko 15 itsenäistä opiskelua. Suulliset näytöt (pareittain keskustelu opettajan kanssa, varataan 20 minuuttia/pari) ja tentti viikolla 16. Tenttiaika sovitaan yhdessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suulliset keskustelut eli näytöt viikolla 16. Opiskelijapari varaa 20 minuutin ajan keskustelua varten. Varaus tapahtuu Moodlen kautta.
Kirjallinen tentti Moodlessa myös viikolla 16. Sovitaan tarkka päivä ja aika ensimmäisellä kerralla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija, joka kokee omaavansa B1 tason ruotsi taidon ja hallitsee liikunta-alalla tarvittavan sanaston, voi antaa suullisen ja kirjallisen näytön opettajalle. Suullinen näyttö esimerkiksi jokin esitys sekä haastattelu ja kirjallinen näyttö valvotuissa olosuhteissa tehty kirjallinen tentti (ei Moodle-tentti). Katso B1 tason kriteerit: https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=443055c4-afed-4d5c-b12a-b53ef82a2f42

Lisätietoja opiskelijoille

Toteutus- ja suorituskieli on ruotsi ja suomi.

Tämän suorittaminen korvaa opetussuunnitelman eri opintojaksojen sisällä olevat ruotsin opinnot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1:
Arvioinnin kohde: Ruotsin suullinen ja kirjallinen viestintä (työhakemus & CV ja kirjallinen tentti & suullinen ohjaus-, neuvonta- tai valmennustilanne/esitys + keskustelu ja työhaastattelu).
- Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti, virheitä yleis- ja liikunta-alan sanastossa ja rakenteissa, jotka vaikeuttavat ymmärtämistä.
Vuorovaikutus onnistuu, mutta vaatii tukea keskustelukumppanilta.


Tyydyttävä 2:
Arvioinnin kohde: Ruotsin suullinen ja kirjallinen viestintä (työhakemus & CV ja kirjallinen tentti & suullinen ohjaus-, neuvonta- tai valmennustilanne/esitys + keskustelu ja työhaastattelu).
- Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Yleis- ja liikunta-alan sanavaraston ja rakenteiden niukkuus rajoittaa viestintää.
Vuorovaikutus tutuissa tilanteissa onnistuu.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3:
Arvioinnin kohde: Ruotsin suullinen ja kirjallinen viestintä (työhakemus & CV ja kirjallinen tentti & suullinen ohjaus-, neuvonta- tai valmennustilanne/esitys + keskustelu ja työhaastattelu).
- Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti johdonmukaisesti. Yleis- ja liikunta-alan sanavalinnoissa joitakin epätarkkuuksia, hallitset perusrakenteet.
Osaat välittää haluamasi viestin, välillä epäröintiä. Vuorovaikutus onnistuu.

Hyvä 4:
Arvioinnin kohde: Ruotsin suullinen ja kirjallinen viestintä (työhakemus & CV ja kirjallinen tentti & suullinen ohjaus-, neuvonta- tai valmennustilanne/esitys + keskustelu ja työhaastattelu).
- Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti ja osallistut aktiivisesti vuorovaikutukseen. Hallitset yleissanaston ja liikunta-alaan liittyvän perussanaston ja käytät rakenteita melko monipuolisesti ja oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Arvioinnin kohde: Ruotsin suullinen ja kirjallinen viestintä (työhakemus & CV ja kirjallinen tentti & suullinen ohjaus-, neuvonta- tai valmennustilanne/esitys + keskustelu ja työhaastattelu).
- Osaat viestiä ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti sujuvasti, selkeästi ja lähes kieliopillisesti virheettömästi. Hallitset liikunta-alaan liittyvän sanaston sekä yleissanaston ja käytät rakenteita monipuolisesti. Vuorovaikutus on vaivatonta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla erikseen suullinen ja kirajllinen arviointi sekä opintojakson arviointi.
Arviointikohteet esimerkiksi:
Kirjalliset: 1) alkutesti 2) työhakemus + CV ja 3) aine ja/tai 4) tentti
Suulliset: 1) itsensä esittely, 2) työhaastattelu, 3) asiakaspalvelutilanne esimerkiksi ohjaustilanne tai omaan alaan liittyvä esitys ja 4) keskustelu

Viisiportaiset arviointikriteerit:

Hylätty:
Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden ja arviointikriteerien mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Tyydyttävä 1:
Opiskelija osaa viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tavallisimman yleiskielen ja omaan alaansa liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään eri tilanteissa ja ymmärtää toisten viestintää. Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää. Hän tarvitsee tukea viestintään.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään viestin, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen.
Hallitsee tyydyttävästi oman alan ja yleiskielen perussanastoa. Muiden kielten vaikutus selvästi havaittavissa. Käyttää tavallisimpia perusrakenteita yksipuolisesti mutta pääosin oikein.

Tyydyttävä 3:
Opiskelija osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa yleiskielen ja omaan alaan liittyvän perussanaston sekä osaa ilmaista itseään sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärtää hyvin toisten viestintää. Hän osaa käyttää kielen perusrakenteita melko virheettömästi.

Hyvä 4:
Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa yleisissä ja alakohtaisissa työelämän suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa. Satunnaiset epäluontevat ilmaukset ja virheet eivät vaikuta ymmärrettävyyteen. Opiskelija hallitsee laajahkon oman alan ja yleiskielen sanaston sekä käyttää sitä monipuolisesti. Käyttää rakenteita melko monipuolisesti ja hallitsee ne suhteellisen hyvin.

Hyvä 5:
Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Opiskelija osaa monipuolisesti yleisen ja omaan alaan liittyvän sanaston. Hän osaa puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä.

Lisätiedot

Toteutuksen opetus- ja toteutuskieli on ruotsi.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.10.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.11.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Arno Heikkala
Vastuuhenkilö

Arno Heikkala

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Sovellattaidon oppimisen teoriaa luomalla oman erityisosaamisesi/kiinnostuskohteesi alueella kokonaisvaltaisen taitoanalyysin. Luot analyysiin ja tutkimustietoon perustuvan pedagogisen mallin omalla erityisalueellasi taidon oppimiseksi. 

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Tunnistat taidon oppimisen ja opettamisen teoriat, mutta niiden esittäminen, jäsentely ja tulkinta ovat puutteellista tai perusteetonta.
Osaat luoda taitoanalyysin ja oman pedagogisen taidon opettamisen mallin, mutta sen perusteet ja soveltaminen oppimiseen ovat puutteelliset.

Hyväksytty
Osaat itsenäisesti esittää ja tulkita perustellen taidon oppimisen ja opettamisen teoriat.
Osaat luoda erikoistumisalueellesi kokonaisvaltaisen taitoanalyysin ja tutkimustietoon perustuvan monipuolisen ja soveltuvan taidon oppimisen pedagogisen mallin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 03.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Arno Heikkala
 • Kaisa Pyykkönen
Vastuuhenkilö

Kaisa Pyykkönen

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Tunnet talviliikuntamuotojen perustietoja ja -taitoja sekä niihin liittyvät olosuhde- ja turvallisuustekijöitä.
• Pystyt soveltamaan oppimiasi tietoja ja taitoja talviliikuntamuotojen ohjaukseen.
• Tutustut keskeisiin talviliikuntalajeihin sekä niiden vaatimiin liikunnanohjauksen erityispiirteisiin.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, luontoliikuntaosaaminen 

Sisältö

Teema 1. Talviliikunta: lajitaidot, lajiohjaus, fyysinen aktiivisuus talvella

Teema 2. Talviolosuhde: turvallisuus, erityispiirteet, kylmän vaikutukset

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu pääosin lähiopetuksena Rovaniemellä 6.2. - 29.3.2022 alla olevan aikataulun mukaan.

Viikko 5
ke 1.2. 14:30-16:00 Aloitusinfo Zoom
xx xx Lumiturvallisuus-luento Zoom/Teams (ei vahv. ajankohta)

Viikko 6 Lähiopetus
Ma 6.2. 13:00-16:00 Perusluistelu ja leikit jäällä (?)
Ti 7.2. 13:00-16:00 Lumikenkäily, paikka? (Ökö)
Itsenäinen opiskelu: Maastohiihdon oppitunnit moodlessa: suorita ennen tunteja 5 h

Viikko 7 Lähiopetus: ladut ja hiihtomaa
Ma 13.2. 14:00-16:00 Maastohiihto: Totuttautuminen, Pelit ja leikit (vapaan välineet; Kaisa)
Ti 14.2. 14:00-16:00 Maastohiihto: hiihtomaa ja suksitaituruus (vapaan välineet; Kaisa)
To 16.2. xx-xx Voiteludemo (Jeremias)

Viikko 8 Lähiopetus: ladut ja hiihtomaa
Ma 20.2. 13:00-16:00 Maastohiihto: Vapaan tekniikat (Jeremias, Kaisa)
Ti 21.2. 13:00-16:00 Maastohiihto: Vapaan tekniikat eri maastoissa (Jeremias, Kaisa)

Viikko 9 Lähiopetus: ladut ja hiihtomaa
Ma 27.2. 13:00-16:00 Maastohiihto: Perinteisen tekniikat (Jeremias, Kaisa)
Ti 28.2. 13:00-15:00 Maastohiihto: Perinteisen tekniikat eri maastoissa (Jeremias, Kaisa poissa)
To 2.3. 14:00-16:00 Tehtävänanto lumiriehan suunnitteluun työpajana (Kaisa)

Viikko 10 Itseopiskeluviikko
Verkkokurssin suorittaminen, erillinen työtila Shoryn Priima

Viikko 11 Lähiopetus: Ounasvaaran hiihtokeskus
Ma 13.3. 13:00-18:00 Lumilautailu Ounasvaara (Kaisa, xx)
Ti 14.3. 13:00-18:00 Lumilautailu Ounasvaara (Kaisa, xx)
To 16.3. 13:00-15:00 SHOry verkkokurssin purku – Zoom (Ökö)
Pe 17.3. 13:00-18:00 Alppihiihto Ounasvaara (Ökö, Kaisa)

Viikko 12 Lähiopetus: Ounasvaaran hiihtokeskus
Ma 20.3. 13:00-18:00 Alppihiihto Ounasvaara (Ökö, Kaisa)
Ti 21.3. 13:00-18:00 Alppihiihto Ounasvaara – Ohjaustreenit Ökö, Kaisa)
Ke 22.3. Soveltavan liikunnan talvipäivä?
Itsenäinen: Lumiriehan suunnittelua pienryhmissä

Viikko 13 Lähiopetus: Ounasvaaran ladut ja hiihtomaa
Ma 27.3. 14:30-16:00 Lumiriehan suunnitelmien tarkistus, turvallisuussuunnitelma, (Paikka?) Kaisa
Ti 28.3. Suunnittelupäivä (itsenäinen)
Ke 29.3. 9:00-14:00 Lumirieha-päivä valmistelu ja toteutus (2 h)

Viikko 14
Ma 3.4. 15:00-16:00 opintojakson päätös Zoom

Oppimateriaalit

Oppimisympäristöissä oleva materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus
Verkko-opetus
Itsenäinen opiskelu
Pienryhmätyöskentely

Alppihiihto ja lumilautailu: Ounasvaaran hiihtokeskus
Maastohiihto: Ounasvaaran ladut
Lumikenkäily: Ounasvaaran ja lähialueen metsät ja talvikävelyreitit

Välinevuokraus ennakkotietojen perusteella
Maastohiihto: Santasport
Alppihiihto ja lumilautailu: Ounasvaaran hiihtokeskus

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Talviriehan järjestäminen lapsiryhmälle (Eskariryhmä tai alakoululaisryhmä)
Mahdollinen soveltavan liikunnan talviliikunnan päivä, Rovaniemen kaupunki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei arvioitavaa tenttiä; oppimisympäristöissä on osaamisen tarkistamisen testejä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1 Päiväopiskelu: Opiskelija osallistuu verkko- ja lähiopetukseen sekä pienryhmätyöskentelyyn aikataulun mukaan.

Suoritustapa 2 Osaamisen näyttö: Opiskelija voi osoittaa aiemmin hankitun osaamisensa osaamisen näytöllä. Osaamisen näyttönä voi olla esimerkiksi todistus suoritetuista hiihdonopettajakursseista alppihiihdon, lumilautailun ja maastohiihdon osalta sekä ohjaaminen muille kurssilaisille sovittuna ajankohtana. Tämä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Ks. kohta Aika ja paikka

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tarvitaan talviliikuntaan sopiva vaatetus, maastohiihtovälineet (vapaa, perinteinen), alppihiihtovälineet, lumilautavälineet, kypärä, lumikengät. Mikäli opiskelijalla ei ole omia välineitä (alppi- tai maastohiihtosukset, lumilauta, kypärä, lumikengät), opiskelija saa välineet ja hissilipun Ounasvaaran hiihtokeskukseen maksuttomasti niille päiville, kun opetusta järjestetään kyseisten lajien osalta.

Opintojaksolle voi osallistua taitotasosta riippumatta, ei lähtötasovaatimuksia eri lumilajien osaamisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Talviliikunta:
Tunnet keskeiset talviliikuntamuodot ja niiden vaatimat liikunnanohjauksen erityispiirteet.

Talviolosuhde:
Tunnet talven ja kylmän vaikutukset ihmiseen ja liikkumiseen ja osaat toimia turvallisesti talviolosuhteissa.

Hylätty

Talviliikunta:
Et tunne keskeisiä talviliikuntamuotoja, etkä niiden vaatimia liikunnanohjauksen erityispiirteitä.

Talviolosuhde:
Et tunne talven ja kylmän vaikutuksia ihmiseen ja liikkumiseen, etkä osaa toimia turvallisesti talviolosuhteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Ennakkotietokyselyyn vastaaminen ennen opintojakson aloitusta, arviointi: hyväksytty/hylätty (Edellytys toteutukselle mukaan pääsemiselle)
2. Lumiriehan suunnittelu ja toteutus (pienryhmä), arviointi: hyväksytty/hylätty
3. Itseopiskelupaketin suorittaminen: Moodle-tehtävät, SHOryn Priima (yksilötehtävä) arviointi: hyväksytty/hylätty
4. Ohjaustuokiot lähiopetuskerroilla, arviointi: hyväksytty/hylätty

Kaikki vaaditut tehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Lähiopetuksen mahdolliset poissaolot korvataan erillisillä tehtävillä tai opintojakso arvioidaan supistetulla laajuudella.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 11.11.2022

Ajoitus

09.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä terveysliikunnan perusteet ja sen yhteiskunnallisen merkityksen.
• Osaat suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.
• Osaat kuvata liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaiset kohderyhmät huomioiden.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen 

Sisältö

Teema 1. Terveysliikunta: liikunta ja sairaudet, raskaus, ikääntyminen, liikuntavammat ehkäisy, hoito ja kuntoutus, painonhallinta

Aika ja paikka

VKO 45

Pe 11.11 | klo 14:15 - 15:45 | Aloitusinfo | Zoom

VKO 46 Terveysliikunnan ohjaaminen, Lähiopetus

To 17.11 | klo 9:00 - 11:00 | TAITOC koulutus | Santasport, luentotila Teho
klo 12:00 - 16:00 | TAITOC koulutus | Santasport, tatami, UHK1
Pe 18.11 | klo 9-16 | TAITOC koulutus | Santasport, tatami, UHK1

VKO 47 Terveysliikunnan perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys, Etäopetus

Ti 22.11 | klo 10:15 - 11:45 | Terveysliikunnan perusta | Zoom
Ke 23.11 klo 10:15 - 11:45 | Terveysliikunnan yhteiskunnallinen merkitys | Zoom
To 24.11 | klo 10:15 - 11:45 | Terveysliikunnan kokonaisvaltainen merkitys erilaiset kohderyhmät huomioden 1 | Zoom
Pe 25.11 | klo 10:15 -11:45 | Terveysliikunnan kokonaisvaltainen merkitys erilaiset kohderyhmät huomioiden 2 | Zoom

VKO 48 Soveltava liikunta, ikäihmisten liikunta, Itsenäinen verkko-opiskelu

Ma 28.11. | Vapaa suoritusaika | Soveltava liikunta | Verkkokurssi
Ti 29.11. | Vapaa suoritusaika | Intergraatio ja inkluusio | Verkkokurssi
Ke 30.11. | Vapaa suoritusaika | Esteettömyys ja saavutettavuus | Verkkokurssi
To 1.12. | Vapaa suoritusaika | Soveltavan liikunnan ohjaaminen | Verkkokurssi
Pe 2.12. | Vapaa suoristusaika | Ikäihmiset | Verkkokurssi
*Oppitunnit voi suorittaa hajautetusti tai kootusti.

VKO 49 Etäopetus

Ti 6.12. Itsenäisyyspäivä!
Ke 7.12. | klo 10:15 - 11:45 | Teams |
To 8.12. | klo 10:15 - 11:45 | Teams |
Pe 9.12. | klo 10:15 -11:45 | Opintojakson palaute ja päättäminen | Teams
Ma 14.12. | Oppimispäiväkirjan palautus | Moodle

Oppimateriaalit

Terveysliikunta. Toim. Mikael Fogelholm, Ilkka Vuori, Tommi Vasankari. (2017. Uudistettu painos)

Opintojakson muut opetusmateriaalit.

Opetusmenetelmät

Monimuoto opetus: Tutor opetus, itsenäinen oppiminen, ryhmässä oppiminen, yksilöllisissä oppimisympäristöissä oppiminen (esim.työelämä- ja harrastusympäristöt)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1 Päiväopiskelijat: Opiskelija osallistuu aikataulun mukaan lähi- ja verkko-opetukseen sekä itsenäiseen- ja ryhmätyöskentelyyn.

Suoritustapa 2 itsenäiset opiskelijat: Opiskelija suorittaa opintojakson pääsääntöisesti itsenäisesti ja verkko-opintoina. Opintojakson esimmäisellä viikolla (VKO 46) toteutetaan kuitenkin aikuisten- ja senioreiden ohjaamiseen liittyvä koulutus (Taitoc). Koulutuksen suoritaminen edellyttää läsnäoloa.

Suoritustapa 3 osaamisen tunnistaminen: Mikäli opiskelija on suorittanut terveysliikunnan korkeakouluopintoja tai hankkinut muuta opintojakson osaamistavoitteisiin rinnastettavissa olevaa osaamista, voi hän halutessaan hakea hyväksilukua Pepissä (sisällytys)

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen
• Osaat nimetä terveysliikunnan perusteet ja sen yhteiskunnallisen merkityksen.
• Osaat suunnitella ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.
• Osaat kuvata liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen erilaiset kohderyhmät huomioiden.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen
Sisältö

Teema 1. Terveysliikunta: liikunta ja sairaudet, raskaus, ikääntyminen, liikuntavammat ehkäisy, hoito ja kuntoutus, painonhallinta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Terveysliikunta:
Nimeät terveysliikunnan perusteet. Tunnistat terveysliikunnan merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Laadit ohjatusti perustason suunnitelman ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.

Soveltava liikunta:
Kuvaat liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille.

Taso 2
Terveysliikunta:
Nimeät terveysliikunnan perusteet ja osaat kuvata sen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat itsenäisesti terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.

Soveltava liikunta:
Kuvaat laaja-alaisesti liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Terveysliikunta:
Kuvaat terveysliikunnan perusteet ja sen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille liikunnan terveysvaikutukset huomioiden.

Soveltava liikunta:
Kuvaat laaja-alaisesti liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille tunnistaen myös soveltavan liikunatatoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Taso 4
Terveysliikunta:
Tiedät terveysliikunnan perusteet ja sen monipuolisen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille perustellen suunnittelussa ja ohjauksessa tehtyjä valintoja sekä analysoit niiden soveltuvuutta kohderyhmille.

Soveltava liikunta:
Tiedät liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille ymmärtäen soveltavan liikuntatoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Terveysliikunta:
Tiedät ja ymmärrät laaja-alaisesti terveysliikunnan perusteet ja analysoit sen monipuolista merkitystä yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille. Analysoit laatimaasi ohjaussuunnitelmaa ja sen toteutusta sekä esität perustellusti kehittämisehdotuksia.

Soveltava liikunta:
Tiedät ja huomioit liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille. Ymmärrät myös soveltavan liikuntatoiminnan yhteiskunnallisen merkityksen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteerit
Arviointikriteeri - arvosana 1
Taso 1
Terveysliikunta:
Nimeät terveysliikunnan perusteet. Tunnistat terveysliikunnan merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Laadit ohjatusti perustason suunnitelman ja ohjata terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.

Soveltava liikunta:
Kuvaat liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille.

Taso 2
Terveysliikunta:
Nimeät terveysliikunnan perusteet ja osaat kuvata sen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat itsenäisesti terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa huomioiden liikunnan terveysvaikutukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteeri - arvosana 3
Taso 3
Terveysliikunta:
Kuvaat terveysliikunnan perusteet ja sen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille liikunnan terveysvaikutukset huomioiden.

Soveltava liikunta:
Kuvaat laaja-alaisesti liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille tunnistaen myös soveltavan liikunatatoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Taso 4
Terveysliikunta:
Tiedät terveysliikunnan perusteet ja sen monipuolisen merkityksen yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille perustellen suunnittelussa ja ohjauksessa tehtyjä valintoja sekä analysoit niiden soveltuvuutta kohderyhmille.

Soveltava liikunta:
Tiedät liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille ymmärtäen soveltavan liikuntatoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri - arvosana 5
Taso 5
Terveysliikunta:
Tiedät ja ymmärrät laaja-alaisesti terveysliikunnan perusteet ja analysoit sen monipuolista merkitystä yhteiskunnalle.

Terveysliikunnan ohjaaminen:
Suunnittelet ja ohjaat terveyttä ja toimintakykyä kehittävää liikuntaa erilaisille kohderyhmille. Analysoit laatimaasi ohjaussuunnitelmaa ja sen toteutusta sekä esität perustellusti kehittämisehdotuksia.

Soveltava liikunta:
Tiedät ja huomioit liikunnan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen eri kohderyhmille. Ymmärrät myös soveltavan liikuntatoiminnan yhteiskunnallisen merkityksen.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 14.11.2022

Ajoitus

23.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

· Osaat nimetä liikkumisen kannalta keskeiset ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä käsitteistön.
· Osaat nimetä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen.
· Osaat nimetä kehon eri osien toiminnat ja niiden välisen yhteistoiminnan säätelyn sekä hyödynnät näitä tietoja ihmisen liikkumiseen.

Kompetenssit: Terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Teema 1 Anatomia: luusto ja lihaksisto, hermosto, toiminnallinen anatomia

Aika ja paikka

VKO 48: Etäopetus, luut ja jänteet

28.11. | 12:30 -16:00 | Opintojakson aloitusinfo ja ryhmäjärjestelyt |Teams
29.11. | 12:30 - 16:00 | Anatomian peruskäsitteistö |Teams
30.11. | 12:30 - 16:00 | Luut ja jänteet | Teams
1.12. | 12:30 - 16:00 | Ryhmätyön ohjaus, tiedonhankinta | Teams
2.12. | 12:30 - 16:00 | Ryhmätyön ohjaus, tiedonhankinta | Teams

VKO 49: Etäopetus, ryhmäesitykset, lihaksisto

5.12. | 12:30 - 16:00 | Alaraajat ja lantio | Teams
6.12. Itsenäisyyspäivä!
7.12. | 12:30 - 14:00 | Keskivartalo | Teams
8.12. | 12:30 - 14:00 | Yläraajat ja niskan alue | Teams
9.12. | 12:30 - 14:00 | Koko kehon toiminnallinen anatomia | Teams

VKO 50: Lähiopetus, Rovaniemi/Santasport, toiminnallinen anatomia

12.12. | 10:15 - 11:45 | Santasport, urheiluhallin kuntosali
12.12. | 12:30 -14:00 | Santasport, urheiluhallin kenttä 2
12.12. | 14:15 - 15:45 | Santasport, luentotila Tiera

13.12. | 8:15 - 9:45 | Santasport, urheiluhallin kuntosali
13.12 .| 10:00-11:30 | Santasport, urheiluhallin kenttä 2
13.12. | 12:30 - 14:00 | Santasport, luentotila Tiera

14.12. | 8:15 - 9:45 | Santasport, Kuntosali
14.12. | 10:15-11.45 | Santasport, | Tiera

15.12. | 6:00 - 23.59 | Tentti avoinna MoodlessaMahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan erikseen.

Oppimateriaalit

Verkkokoulutusten luentomateriaalit ja tallenteet Moodlessa
Opettajan ilmoittama tentti/opintomateriaali.
Lisäksi muut materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Monimuoto opetus: Verkko- ja lähiopetus, Tutor opetus, itsenäinen oppiminen, ryhmässä oppiminen, yksilöllisissä oppimisympäristöissä oppiminen (esim.työelämä- ja harrastusympäristöt)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritustapa 1: Opiskelija osallistuu verkko-opetukseen ja lähiopetusjaksoon aikataulun mukaisesti.

Suoritustapa 2: Opiskelija suorittaa opintojakson sisällöt pääsääntöisesti itsenäisesti ja suorittaa itsenäisille nimetyt tehtävät. Myös suoritustapa 2 sisältää läsnäoloa vaativan lähiopetusjakson (VKO 50).

Suoritustapa 3: osaamisen tunnistaminen: Mikäli opiskelija on suorittanut opintojaksokuvausta ja arvioinnin kriteerejä vastaavia korkeakouluopintoja tai hankkinut muuta opintojakson osaamistavoitteisiin rinnastettavissa olevaa osaamista, voi hän halutessaan hakea hyväksilukua Pepissä (sisällytys).

Lisätietoja opiskelijoille

Sisältö:
Teema 1.
Anatomian peruskäsitteistö: Anatomian rooli liikkeen aikaansaamisessa, vipuvarsien vaikutukset, liikesuunnat, liikekäskyn siirtyminen lihaksiin.

Teema 2.
Luut ja jänteet: Liikkumisen kannalta tärkeimmät luut ja jänteet, luuston rooli liikkeen aikaansaamisessa, luiden ja jänteiden suojaava vaikutus.

Teema 3.
Lihaksisto: Liikkumisen kannalta tärkeimmät lihakset, lihasten rooli nivelten liikuttamisessa, lihasten eri tyyppien määrittely, eri lihassolutyyppien perusteet.

Teema 4.
Toiminnallinen anatomia: Eri lihasten ja luiden tunnistaminen käytännössä, eri lihasten rooli erilaisten liikkeiden aikaansaamisessa, aktivoimisjärjestys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1
Anatomia:
Nimeät ihmisen anatomian tärkeimmät rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian peruskäsitteitä ihmisen liikkumisen tapojen tunnistamiseen.

Taso 2
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen. ja osaat tunnistaa rakenteen merkityksen liikkumiselle.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Taso 4
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteita ja toimintoja monipuolisesti eri tavoin. Tiedät ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja näiden merkityksen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Anatomia:
Sovellat tietoa ihmisen anatomian rakenteesta ja toiminnoista sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta terveelliseen liikkumiseen tähtäävällä tavalla.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat perustellen ja monipuolisesti anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Näyttö A Ryhmäesitys (VKO 49)
-Näyttö B Ohjaustoiminta (VKO 50)
-Näyttö C Tentti (VKO 50)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1
Anatomia:
Nimeät ihmisen anatomian tärkeimmät rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian peruskäsitteitä ihmisen liikkumisen tapojen tunnistamiseen.

Taso 2
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön perusrakenteen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteet ja toiminnot sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen. ja osaat tunnistaa rakenteen merkityksen liikkumiselle.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi ihmisen liikkumisen ohjaamiseen.

Taso 4
Anatomia:
Kuvaat ihmisen anatomian rakenteita ja toimintoja monipuolisesti eri tavoin. Tiedät ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja näiden merkityksen.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön monipuolista osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Anatomia:
Sovellat tietoa ihmisen anatomian rakenteesta ja toiminnoista sekä ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta terveelliseen liikkumiseen tähtäävällä tavalla.

Toiminnallinen anatomia:
Sovellat perustellen ja monipuolisesti anatomian sekä tuki- ja liikuntaelimistön osaamistasi erilaisten ihmisten liikkumisen ohjaamiseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.01.2023

Ajoitus

11.01.2023 - 09.06.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liikunnanohjaajakoulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Tommi Haapakangas

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheet ja menetelmät.
• Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.
• Kykenet suunnittelemaan opinnäytetyönprosessin.
• Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Kompetenssit: Oppimisen taidot, eettinen osaaminen ja vastuullisuus 

Sisältö

Teema 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta: Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet, tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Teema 2. Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät: Tutkimustoiminnan peruskäsitteet, keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus- ja analyysimenetelmät, tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku, tutkimuksellinen kehittäminen

Aika ja paikka

Aloitusinfo 11.1.2023 Zoomissa Klo 14.00-16.00 Linkki Zoomiin opintojakson työtilassa. Aloitusinfo tallennetaan ja tallenne löytyy työtilasta.

Työpajat:
1. 11.1.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Johdanto opinnäytetyön tekemiseen
2 25.1.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Määrällinen ja laadullinen tutkimus
8.2.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja toiminnallinen opinnäytetyö
22.2.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Teoreettinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
8.3.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: OPINNÄYTETYÖN AIHE TYÖPAJA
22.3.2023 Klo 14.00-16.00 ZOOM : Aihe: Tutkimuskirjoittaminen ja tutkimussuunnitelma

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu itsenäisinä verkko-opintoina moodlessa. Työpajoihin voi osallistua ja työpajat liittyvät vekko-opintoihin ja syventävät niitä aiheita.
Jokaiselle työpajalle on oma aineistonsa osittain tai kokonaan verkkoaineistosta ja työpajoissa käytetään flipped-classroom menetelmää. Työpajaan pitää siis valmistautua ennakkoon.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tutkimus ja kehittämisosaamisen näyttö: Vastaavat korkeakouluopinnot tai vähintään EQF6 tason opinnäytetyö tai pro-gradu tutkielma.

Sisällön jaksotus

1. Johdanto opinnäytetyön tekemiseen
2. Tutkimusetiikka
3. Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus
4. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus
5. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta ja toiminnallinen opinnäytetyö
6. Teoreettinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
7. Tutkimuskirjoittaminen
8. Informaatiolukutaito
9. Opinnäytetöiden reflektiotehtävät

10. Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson työtila on itsenäisesti tehtävä kokonaisuus. Arviointipäivät ovat lukukausien lopussa. Opinnäytetyön edistämiseksi järjestetään opiskelijoiden ryhmä- ja yksilö-ohjaus työpajoja keväällä 28.2.2022 – 25.3.2022 (viikot 9 – 12) välisenä aikoina. Ne eivät ole pakollisia mutta niihin voi osallistua kuka vain. Työpajoihin ilmoittautumiset tapahtuvat Hyvo2 työtilan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty

Tutkimus- ja kehittämistoiminta:
Et osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheita ja menetelmiä

Tieteellisen toiminnan eettisyys:
Et ymmärrä tutkimus- ja kehittämisprossin eettisiä periaatteita

Opinnäytetyösuunnitelma:
Et pysty tuottamaan ohjeen mukaista opinnäytetyösuunnitelmaa

Hyväksytty

Tutkimus- ja kehittämistoiminta:
Osaat kuvata yleisimmät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja menetelmät

Tieteellisen toiminnan eettisyys:
Ymmärrät tutkimus- ja kehittämisprosessin eettiset periaatteet

Opinnäytetyösuunnitelma:
Pystyt tuottamaan ohjeen mukaisen opinnäytetyösuunnitelman

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Hylätty: Et osaa kuvata tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaiheita ja menetelmiä
Hyväksytty: Osaat kuvata yleisimmät tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet ja menetelmät

Tieteellisen toiminnan eettisyys
Hylätty: Et ymmärrä tutkimus- ja kehittämisprossin eettisiä periaatteita
Hyväksytty: Ymmärrät tutkimus- ja kehittämisprosessin eettiset periaatteet

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Syvennät opetussuunnitelman määrittämää ammatillista osaamista urheilu- tai hyvinvointivalmennuksen toimintaympäristössä. Toimit tavoitteellisesti ja aktiivisesti harjoittelupaikkasi vastuullisena työntekijänä ja toimit työyhteisön arvojen ja sääntöjen mukaisesti. Oppimisympäristöinäsi ovat ensisijaisesti Rovaniemen ja Lapin maakunnan liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin toimijat, joiden kehittämistarpeisiin harjoittelussasi pyrit vastaamaan.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty
Opetussuunnitelman määrittämän ammatillisen osaamisen syventäminen jää sinulta todentamatta ja harjoittelupaikan ohjaaja/työnantaja ei suosittele harjoittelusi hyväksymistä.
Toimit passiivisena kehitystehtävissä, työryhmissä ja verkostoissa sekä toimit vastoin työyhteisön sääntöjä ja arvoja.
Et palauta harjoitteluraporttia tai se ei ole LapinAMKin kirjallisen raportoinnin ohjeen mukainen, tai koulutuksen ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden toteutumisen kuvaus on puutteellinen.

Hyväksytty
Syvennät opetussuunnitelman määrittämää ammatillista osaamista ja harjoittelupaikan ohjaaja/työnantaja suosittelee harjoittelusi hyväksymistä.
Toimit tavoitteellisesti ja aktiivisesti kehitystehtävissä, työryhmissä ja verkostoissa sekä toimit työyhteisön arvojen ja sääntöjen mukaisesti.
Laadit LapinAMKin kirjallisen raportoinnin ohjeen mukaisen harjoitteluraportin, jossa kuvailet koulutuksen ja henkilökohtaisten osaamistavoitteiden toteutumisen harjoittelun aikana.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Eero Vierola
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus AMK
 • Teemu Niemelä
Vastuuhenkilö

Teemu Niemelä

Opiskelijaryhmät
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opit ymmärtämään kokonaisvaltaista valmennusosaamista ja sovellat osaamistasi joko hyvinvointi- tai urheiluvalmennuksen osa-alueella. Opit ymmärtämään valmennuksen psykologiaa sekä sovellat vuorovaikutuksen työkaluja käytännön toimintaympäristöissä yksilön kasvua ja kehitystä tukien. Opit hyödyntämään fyysisen valmennuksen suunnittelua ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen tukena. Hyödynnät teknologiaa eri tarpeisiin soveltuvasti valmennuksen eri osa-alueilla. Kehität ymmärrystäsi yleisestä ravitsemustiedosta valmennuksessa.
Opintojaksolla edistät osaamistasi kehon ja mielen huoltamisesta, urheiluvammojen ennaltaehkäisemisestä ja terveyden edistämisen prosessista. Opit erilaisia liikuntaterapian muotoja ja kykenet soveltamaan niitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintojaksolla arvioit valmennukseen ja liikuntaterapiaan liittyviä eettisiä periaatteita ja ohjeita. Kehität myös ensiapuosaamistasi suorittamalla EA2 koulutuksen. Ymmärrät pohjoisten elinolosuhteiden tuomat mahdollisuudet liikuntaterapialle ja hyvinvointivalmennukselle. Kehität monipuolisesti englanninkielen osaamistasi.
Teema 1. Kokonaisvaltainen valmennusosaaminen                                                                   
Teema 2. Valmennuksen psykologia
Teema 3. Fyysinen valmennus
Teema 4. Liikuntaterapia                                                                                                                                                     

Sisältö

Tieto puuttuu

Sisällön jaksotus

5.9. Opintojakson aloitusinfo

6.9.-16.9. Psyykkinen valmennus EV (Eero Vierola) Etäopetuksena

19.9.-30.9. Ravitsemus EV Etäopetuksena

3.10.-28.10. Valmennuksen erityiskysymykset TN (Teemu Niemelä)

- Rovaniemen lähipäivät ma-ke 3.-5.10.2022
- ma EA2 lähiopetuksen valinneille klo 8-16
- ti ravitsemus ja psyyk. valmennus klo 8-16
- ke valmennuksen erityiskysymykset klo 8-12
- EA 2 webinaarit webinaarit valinneille joko 6.10. tai 7.10.
- 6.-28.10. etäopetuksena (17.-21.10. itseopiskeluviikko)

31.10.-4.11. Kok. valt. Valmennus EV Etäopetuksena

7.11.-11.11. Kok. valt. Valmennus TN Etäopetuksena

14.11.-16.12. Fyysinen valmennus ja testaus TN

- Testauksen lähipäivät Rovaniemellä 28.-30.11.2022
- 14.-25.11. ja 1.-16.12. Etäopetuksena

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat tulkiten oman henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.
Osaat suunnitella kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.
Osaat hyödyntää liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissä.
EA2

Tyydyttävä 2
Osaat rakentaa tietoa tulkiten ja selittäen oman henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.
Osaat suunnitella kohderyhmälle sovelletun kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.
Osaat hyödyntää perustellen liikuntaterapian muotoja eri toimintaympäristöissä.
EA2

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat rakentaa perustellen ja tutkittua tietoa soveltaen henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.
Osaat suunnitella analyysiin perustuvan ja tutkittua tietoa soveltavan kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.
Osaat hyödyntää perustellen liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.

Hyvä 4
Osaat rakentaa perustellen ja tutkittua tietoa analysoiden henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.
Osaat suunnitella analyysiin perustuvan ja tutkittua tietoa monipuolisesti yhdistelevän kokonaisvaltaisen hyvinvointi- ja valmennusprosessin.
Osaat soveltaa liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.
EA2

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat luoda analysoiden ja arvioiden tutkimustietoon perustuvan henkilökohtaisen ja kokonaisvaltaisen valmennusfilosofian.
Osaat kriittisesti analysoida ja arvioida sekä kehittää suunnitteluprosesseja.
Sovellat kriittisesti analysoiden liikuntaterapian muotoja eri kohderyhmille.
EA2

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.03.2023

Ajoitus

21.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
 • Liiketalouden koulutus, Rovaniemi
 • Restonomikoulutus
Opettaja
 • Jenni Pyhäjärvi
Vastuuhenkilö

Jenni Pyhäjärvi

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen:
• Osaat määritellä tapahtumatyypit ja tapahtumien teoriaa. Ymmärrät tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tapahtuman välineellisyyden ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
• Osaat tarkastella tapahtumaa strategisen sekä operatiivisen ulottuvuuden kautta. Osaat soveltaa tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden tietoperustaa (S=mitä, kenelle, miksi ja O= milloin, miten, kuka) käytäntöön.
• Osaat noudattaa tapahtuman vastuullisen järjestämisen normistoa ja määritellä tapahtumaan liittyviä riskejä.

Sisältö

• Teema 1. Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit
• Teema 2. Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus
• Teema 3. Vastuullisuus ja riskienhallinta

Aika ja paikka

Etä- ja mahdollista lähityöskentelyä tapahtumassa.

Oppimateriaalit

Moodlen oppimismateriaalit
Kaikki opintojakson aikana esitetyt materiaalit, ml. vierailijoiden materiaalit.
Tapahtumateoriaa, esimerkiksi:
Getz, D. (2008). Event tourism definition, evolution and research.
Getz, D. (monia eri painoksia, kaikki käyvät). Event Studies: Theory, Research and Policy for Planned
Events.
Quinn, B. (2013). Key Concepts in Event Management. London: Sage.
Sharples, L., Crowther, P., May, D. & Orefice, C. (2014). Strategic Event Creation. Oxford:
Goodfellow.
Getz, D. (2016). Event studies: Theory, research and policy for planned events (2nd ed.). Routledge.
Vallo, H. & Häyrinen, E. (2016) Tapahtuma on tilaisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, käytännön työskentely mahdollista tapahtumassa, oppimistehtävät ml. oppimisen reflektointi.

Teoriatunnit pidetään verkossa (Zoom). Opintojakson voi suorittaa joko täysin etänä tai sisältäen käytännön työskentelyä tapahtumassa (praktikum).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö tapahtumatyöskentelyyn liittyen.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näyttö

Lisätietoja opiskelijoille

Tämän opintojakson jälkeen:
- Osaat määritellä tapahtumatyypit ja tapahtumien teoriaa. Ymmärrät tapahtuman järjestäjän näkökulmasta tapahtuman välineellisyyden ja osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.
- Osaat tarkastella tapahtumaa strategisen sekä operatiivisen ulottuvuuden kautta. Osaat soveltaa tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden tietoperustaa (S=mitä, kenelle, miksi ja O= milloin, miten, kuka) käytäntöön.
- Osaat noudattaa tapahtuman vastuullisen järjestämisen normistoa ja määritellä tapahtumaan liittyviä riskejä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty:
Et osaa määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.
Et osaa kuvata tapahtumien strategista ja operatiivista ulottuvuutta.
Et osaa ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä.

Et läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaisesti tai et osallistu opintojaksolle ollenkaan.


Taso 1
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Osaat määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä
heikosti.
Osaat soveltaa tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa vain osittain ja pintapuolisesti. Et osaa soveltaa teoriaa käytäntöön oppimistehtävissä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Tunnistat tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden, mutta osaat soveltaa sitä heikosti käytäntöön.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida heikosti tapahtumaan liittyviä riskejä ja tiedon soveltamisessa on selkeitä puutteita.

Taso 2
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset tyydyttävästi tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä osittain oppimistehtävissä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta osittain, mutta tiedon soveltamisessa käytäntöön on puutteita.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida osittain tapahtumaan liittyviä riskejä sekä osaat määritellä vastuullisuuden käsitteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä.
Osaat määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata tapahtuman strategisen ja operatiivisen ulottuvuuden hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä ymmärrät vastuullisuuden merkityksen.

Taso 4
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä. Osaat määritellä kattavasti ja
monipuolisesti tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata kattavasti ja monipuolisesti tapahtuman strategista sekä operatiivista ulottuvuutta hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5
Tapahtumatietoperusta sekä tapahtumatyypit:
Hallitset erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä ansiokkaasti oppimistehtävissä.
Osaat määritellä kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtumatyyppien käsitteitä.

Tapahtuman strateginen ja operationaalinen ulottuvuus:
Osaat kuvata kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta, hyödyntäen eri työkaluja.

Vastuullinen tapahtuma:
Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että oppimistehtävät on palautettu aikataulussa ja niiden sisältö on asianmukainen. Ryhmän käytännön toiminnassa on osoitettava aktiivisuutta ja ratkaisukeskeistä asennetta. Oppimistehtävien tietoperustan tulee olla riittävän vahva ja sitä tulee soveltaa aktiivisesti käytäntöön/tapahtumaan.

Hylätty (0)

Et osaa määritellä tapahtumatyyppien käsitteitä.
Et osaa kuvata tapahtumien strategista ja operatiivista ulottuvuutta.
Et osaa ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä.

Et läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaisesti tai et osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hallitset tyydyttävästi tai heikosti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä osittain oppimistehtävissä. Osaat kuvata tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta osittain tai vähäisesti, mutta tiedon soveltamisessa käytäntöön on puutteita. Osaat ennakoida ja analysoida vain osittain tapahtumaan liittyviä riskejä sekä osaat määritellä vain osittain tai heikosti vastuullisuuden käsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hallitset hyvin tai pääosin hyvin tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä hyvin oppimistehtävissä. Osaat määritellä kattavasti ja monipuolisesti tapahtumatyyppien käsitteitä. Osaat kuvata pääosin tai kattavasti ja monipuolisesti tapahtuman strategista sekä operatiivista ulottuvuutta hyödyntäen eri työkaluja. Osaat
ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti ja
monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitset erinomaisesti tapahtuman järjestämisen teoreettista tietoa ja osaat soveltaa sitä ansiokkaasti oppimistehtävissä. Osaat
määritellä kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen tapahtumatyyppien käsitteitä. Osaat kuvata kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen
tapahtuman strategista ja operatiivista ulottuvuutta, hyödyntäen eri työkaluja.Osaat ennakoida ja analysoida tapahtumaan liittyviä
riskejä sekä vastuullisuutta kattavasti, monipuolisesti sekä perustellen.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 30.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Petri Pälli
 • Kaisa Pyykkönen
 • Marko Korkeakoski
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • RA75L22S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, Syksy 2022

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Osaat nimetä valmentajan eri roolit ja tehtävät urheilijan polun eri vaiheissa sekä tunnistat valmennuksen toimintaympäristön.
• Osaat listata keskeisiä valmennuksen digitaalisia työkaluja, sekä osaat soveltaa niitä valmennuksen tukena
• Osaat nimetä vastuullista valmentamista ohjaavat keskeisimmät lait, säännökset, linjaukset ja eettisyyden urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.
• Osaat määritellä kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet sekä tunnistaa vastuullisuuden urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.
• Osaat nimetä turvallisuuden näkökulmat ja osaat toteuttaa valmennustoiminnan turvallisuus/riskikartoituksen. Osaat ensiavun perusteet.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, liikuntapedagogiikka, liikunta- ja urheiluliiketoimintaosaaminen 

Sisältö

Teema 1. Hyvä valmennus: valmentajan roolit ja tehtävät, valmentajan toimintaympäristö, digivalmentaminen

Teema 2. Valmentajan vastuullisuuskenttä: toimintaa ohjaava keskeinen sääntely, urheilun ja liikunnan etiikka, lapsen ohjaamisen juridiikka

Teema 3. Johdatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen: kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet

Teema 4. Valmentaja urheilukentällä ja turvallinen toimintaympäristö: Urheilun ja liikunnan toimintaympäristön turvallisuus, riski/turvallisuuskartoitus ja toimenpidesuunnitelma, turvallisen urheilun tukipalvelut, ensiavun perusteet

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu ajalla 3.10.-30.10.2022 verkko-opetuksena.

Viikko 40
ma 3.10. 10:15-11:45 aloitusluento Kaisa, Leena (verkko-opetus)
ti 4.10. 10:15-11:45 Luento Kaisa (verkko-opetus)
ke 5.10. 10:15-11:45 Luento Kaisa (verkko-opetus)
to 6.10. 10:15-11:45; 12:30-14:00 Luento/työpaja Kaisa (verkko-opetus)
pe 10:15-14:00 Luento/työpaja Kaisa (verkko-opetus)

Viikko 41
ma 10.10. 10-12 EFR aloitusluento EFR, verkko-opetus Petri 12:30-16:00 Luento Leena (verkko-opetus)
ke 12.10 9.30-11.30 Luento Marko (verkko-opetus)
ke 12.10. 12:30-16:00 Luento Leena (verkko-opetus)
pe 14.10 12.30-14.30 Luento Marko (verkko-opetus)

Viikko 42
Itseopiskeluviikko
Verkkokurssit
Digivalmennustehtävä
EFR-kurssin itseopiskelu

Viikko 43
ma 24.10. 12:30-16:00 Luento Leena (verkko-opetus), Valmentajan puheenvuoro
ti 25.10. 8-12 Pariharjoitukset EFR Petri, Jokiväylä; 12:30-16:00 Työpaja Kaisa, Leena (verkko-opetus)
ke 26.10. 12:30-16:00 Pariharjoitukset EFR Petri, Jokiväylä
to 27.10. 8-16 Pariharjoitukset EFR Petri, Jokiväylä
pe 28.10. 10:15-11:45 Opintojakson päätös ja palaute Kaisa, Leena (verkko-opetus); 12:30-16:00 Pariharjoitukset EFR Petri, Jokiväylä

Oppimateriaalit

Annetaan toteutussuunnitelmassa.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, verkkotyöpajat, ohjaus, näyttö, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, oppimistehtävät ja tentit.

Työvälineet/ohjelmistot:
Moodle, Zoom, Teams, Word, maksuttomat verkkosovellukset (esim. Padlet, Jitsi, Mentimeter, Jamboard)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson osana suoritetaan liikunta-alan organisaatioiden verkkokoulutuksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

EFR-tentti pariharjoituksen yhteydessä viikolla 43, Jokiväylän kampus
Vastuullisen valmentamisen juridiikan tentti Moodlessa ma 31.10. klo 9.00-23.59

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ensiapu-kurssin suorittaminen (koskee kaikkia opiskelijoita)

Valinnaiset suoritustavat:
1. Opiskelija osallistuu Emergency first responce-kurssille (EFR) aikataulun mukaan ja antaa n. 1 h:n näytön pariharjoituksena 25.-28.10. välisenä aikana sekä osallistuu tenttiin pariharjoituksen yhteydessä Rovaniemellä. Kurssille ilmoittaudutaan erikseen Webropol-lomakkeella: Myös näytön pariharjoitusajankohdat sovitaan EFR-kurssin aloitusluennolla tai Moodlessa.
2. Opiskelija suorittaa omakustanteisesti EA1-kurssin (16 h) ja palauttaa suorituksesta todistuksen/kuva kortista Moodleen.
3. Aiemmin suoritettu EA-kurssi (16 h): Opiskelija palauttaa Moodleen kuvan voimassaolevasta EA-kortista tai todistuksen suoritetusta kurssista.

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkempi eteneminen esitetään toteutussuunnitelmassa. Opintojakso etenee teemojen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty: Opiskelija ei tee / läpäise vaadittuja suorituksia annettujen ohjeiden mukaan tai ei osallistu opintojaksolle ollenkaan.

Arvioinnin kohde: Valmentajan roolit ja digivalmennuksen työkalut
Taso 1:
Nimeät digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä sekä tunnistaa niiden merkityksen digivalmennuksen tukena.

Ymmärrät valmentajan roolit ja toimintaympäristön.

Taso 2:
Käytät digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä sekä osaa perustella niiden merkityksen digivalmennuksen tukena.

Arvioinnin kohde: Kestävä kehitys ja vastuullisuus liikunnan ja urheilun toimintaympäristössä
Taso 1:
Nimeät kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet sekä tunnistat vastuullisuuden ja sen merkityksen osana urheilu- ja liikuntaorganisaation toimintaa.

Nimeät turvallisuuden näkökulmat ja listaat valmennustoiminnan turvallisuusriskejä.
Osaat ensiavun perusteet.

Taso 2:
Kuvaat esimerkein kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteita urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Selität turvallisuuden näkökulmat ja valmennustoiminnan turvallisuusriskit.

Arvioinin kohde: Valmennustoimintaa ohjaava sääntely
Taso 1:
Nimeät vastuullista valmentamista ohjaavan keskeisen sääntelyn ja toimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä tunnistat niitä urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Tiedostat sääntelyn rikkomisen seuraamuksia ja niihin liittyviä muutoksenhakukeinoja.

Taso 2:
Kuvaat vastuullista valmentamista ohjaavaa keskeistä sääntelyä ja toimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä tiedostat sääntelyn sovellettavuuden urheilu- ja liikuntaorganisaatiossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvioinnin kohde: Valmentajan roolit ja digivalmennuksen työkalut
Taso 3:
Sovellat digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä digivalmennuksen tukena.

Perustelet tehtyjä valintoja.

Taso 4:
Sovellat tavoitteellisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä digivalmennuksen tukena.

Perustelet tehtyjä valintoja vertaillen.

Arvioinnin kohde: Kestävä kehitys ja vastuullisuus liikunnan ja urheilun toimintaympäristössä
Taso 3:
Kuvaat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Laadit ehdotuksia turvallisuusriskien hallintaan.

Taso 4:
Havainnollistat kestävän kehityksen ja vastuullisen osa-alueita urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Laadit suunnitelman riskienhallintakeinoista ja perustelet valintojasi.

Arvioinin kohde: Valmennustoimintaa ohjaava sääntely
Taso 3:
Tiedät vastuullista valmentamista ohjaavan keskeisen sääntelyn sekä eettisiä periaatteita urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Osaat soveltaa sääntelyä ja ottaa sääntelyn huomioon.

Taso 4:
Ymmärrät vastuullista valmentamista ohjaavan keskeisen sääntelyn ja eettiset periaatteet.

Perustelet tehtyjä päätöksiä sääntelyn pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvioinnin kohde: Valmentajan roolit ja digivalmennuksen työkalut
Taso 5:
Sovellat tavoitteellisesti ja monipuolisesti digitaalisia työkaluja ja viestintäympäristöjä sekä osaa suunnitella innovatiivisia digivalmennuksen muotoja.

Perustelet tehtyjä valintoja vertaillen ja erotellen.

Arvioinnin kohde: Kestävä kehitys ja vastuullisuus liikunnan ja urheilun toimintaympäristössä
Taso 5:
Havainnollistat
kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osa-alueet urheilu- ja liikuntaorganisaatiossa.

Laadit suunnitelman riskienhallintakeinoista ja perustelet valintojasi sekä esität muutos- ja toimenpide-ehdotuksia urheilu- ja liikuntaorganisaation toimintaan.

Arvioinin kohde: Valmennustoimintaa ohjaava sääntely
Taso 5:
Hallitset vastuullista valmentamista ohjaavan keskeisen sääntelyn sekä eettiset periaatteet urheilu- ja liikuntaorganisaation toiminnassa.

Ymmärrät vastuullista valmentamista ohjaavan keskeisen sääntelyn ja eettisten periaatteiden merkityksen urheilu- ja liikuntaorganisaatiossa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointia annetaan opintojakson aikana. Tuotosarviointi koostuu seuraavista osasuorituksista:

Hyvä valmennus osio: Verkkokurssi-paketti (3 kpl:tta) Todistukset kurssien suorittamisesta palautetaan Moodleen. Hyv/hyl

Hyvä valmennus osio: Digivalmennuksen suunnittelu/toteutustehtävä toimintaympäristön tarpeisiin. Ryhmätehtävä. Arviointi 0-5. Painoarvo 20%

Valmentajan vastuullisuuskenttä osio: Moodle –tentti yksilötenttinä. Arviointi 0-5. Painoarvo 30 %.

Valmentajan vastuullisuuskenttä osio: aiheeseen liittyvän tapauksen esittely keskustelualueelle. Yksilötehtävä. Hyv/hyl.

Johdatus kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen osio: Johdantoluento kestävästä kehityksestä sekä itsenäinen tutustuminen Moodlen materiaaleihin ja näihin liittyvä Keskustelualue-tehtävä ryhmän kesken aiheesta “Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät liikunnassa? “Yksilötehtävä. Hyv/hyl.

Valmentaja urheilukentällä ja turvallinen toimintaympäristö osio: Toimintaympäristön riskikartoitus. Ryhmätehtävä. Arviointi 0-5. Painoarvo 50 %.

Emergency first responce-kurssin suorittaminen hyväksytysti (tentti ja osaamisen parinäyttö) tai vastaavan tasoisen ensiapukurssin suoritustodistus.

Kaikki vaaditut osat tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintojakson tehtävät:
- Verkkokurssit: Puhtaasti paras SUEK, Vastuullinen valmentaja OK, Et ole yksin -verkkokoulutus Väestöliitto
- Digivalmennuksen suunnittelu/toteutustehtävä annetun mallin mukaan
- Padlet -tehtävä valmentajan vastuullisuuskenttä -osio
- Keskustelualuetehtävä aiheesta Miten vastuullisuus ja kestävä kehitys näkyvät liikunnassa”
- Riski/turvallisuuskartoitus annetun mallin mukaan
- Emergency first responce-kurssin itseopiskelupaketti kirjan ja videon avulla

Lisätiedot

Vuosittaiset tarjottavat urheilu- ja liikuntaliiketoiminnan opintojaksot tarjotaan Lapin korkeakouluopintoina, ns. LUC-opintoina.

Ilmoittautumisaika

01.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

20.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Tommi Haapakangas
 • Eero Vierola
Vastuuhenkilö

Eero Vierola

Opiskelijaryhmät
 • RA75L20S
  Liikunnanohjaajakoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

• Tunnet vesiympäristön toimintaympäristönä ja ymmärrät turvallisen vesillä- ja vedessä liikkumisen periaatteet.
• Sovellat turvallisuusosaamistasi toimiessasi vastuullisesti vesiliikunnan kentässä.
• Kehität oppimisen menetelmiä huomioiden ohjattavien vedessä liikkumisen kehitystason.
• Opit arvioimaan veden fysiologisia ja psyykkisiä vaikutuksia ja hyödynnät niitä toiminnassasi.

Kompetenssit: Liikuntapedagogiikka, terveysliikuntaosaaminen, urheiluvalmennusosaaminen

Sisältö

Opiskelija saa kokonaiskäsityksen uimaopettamiseen liittyvistä suunnittelu ja ohjaustehtävistä. Opiskelija saa halutessaan kurssin ja tehtävät suoritettuaan SUH.n myöntämän uimaopettajapäitevyyden omakustannehintaan (n. 70 e)

Aika ja paikka

Vesiliikuntajakso toteutetaan hajautetusti 1.9 . 2022- 31.5.2023 välisenä aikana. Aikataulut täsmentyvät, kun perusopintojen aikataulutus on valmis. (Syksyn 2022 aikana toteutetaan vesiliikuntataidon allasharjoitukset ja työpajat. Kevään 2023 aikana toteutetaan uimakouluohjaukset SUH uimaopettajan pätevyyttä hakeville)

VKO 40
Pvm 3.10 | Klo 8:00 - 11:00 | Aloitusinfo + työpaja | Zoom | EV

+Itsenäinen harjoittelu ja ryhmätyöskentely

VKO 41

Pvm 11.10 | Klo 12:30 - 14:00 | Toimintaympäristöön tutustuminen ja veteen totuttelu | Santasport kylpylä | EV
Pvm 13.10 | Klo 12:00 - 14:00 | Uintitekniikkojen alkeet | Santasport kylpylä | EV
Pvm 14.10 | Klo 10:00 - 11:30 | Työpaja | Zoom | EV

VKO 42
Itsenäinen harjoittelu ja ryhmätyöskentely

VKO 43
Pvm 26.10 | Klo 8:00 - 11:00 | Krooli | Santasport kylpylä | EV
Pvm 27.10 | Klo 8:00 - 10:00 | Krooli / selkäkrooli | Santasport kylpylä | EV
Pvm 28.10 | Klo 12:30 - 14:00 | Rintauinti | Santasport kylpylä | EV

VKO 44
Itsenäinen harjoittelu ja ryhmätyöskentely

VKO 45
Pvm 7.11 | Klo 10:00 - 11:30 | Zoom | Työpaja | EV
Pvm 8.11 | Klo 8:00 - 11:00 | Santasport kylpylä | Rintauinti | TH, EV
Pvm 9.11| Klo 8:00 - 11:00 | Santasport kylpylä | Muut vedessä liikkumisen tyylit, vesipelastus | TH, EV
Pvm 10.11 | Klo 8:00 - 10:00 | Santasport kylpylä | Muut vedessä liikkumisen tyylit, vesipelastus | TH, EV

VKO 46
Itsenäinen harjoittelu ja ryhmätyöskentely

VKO 47

Pvm 21.11 | Klo 8:00 - 10:00 | Uimahalli Vesihiisi? | Uimahypyt ja sukeltaminen | TH, EV
Pvm 25.11 | Klo 8:00 - 10:00 | Santasport kylpylä | SUH testit | TH, EV
Pvm | 25.11 | Klo 12:30 - 14:00| Zoom | Opintojakson päätös | EV

Oppimateriaalit

Uimaopetuksen käsikirja. I.Keskinen ym. 2016 (tai uudempi painos)

Opetusmenetelmät

Tutor opetus, itsenäinen oppiminen, ryhmässä oppiminen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija saa halutessaan kurssin ja tehtävät suoritettuaan SUH.n myöntämän uimaopettajapätevyyden omakustannehintaan (n. 70 e, tai muu päivittynyt hinta). Hinta sisältää SUH verkko-opetusmateriaalit ja uimaopetuksen käsikirjan.

Huom. SUH uimaopettajan pätevyys edellyttää lasten uinninopetuksen ohjausnäyttöjen suorittamista. Kyseiset näyttötilaisuudet pyritään järjestämään kevään 2023 aikana alakouluyhteistyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Uinnin oppiminen:
- Analysoit uimarin uinnin oppimiseen liittyviä haasteita ja osaat vaikuttaa niihin käyttäen uimariin vesirohkeuden- ja tekniseen tasoon sopivia menetelmiä.
- Toimit uimakoulun suunnittelussa ja toteutuksessa ja kehittämisessä vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja todistat hallitsevasi turvalliseen ja tehokkaaseen uinninopetukseen liittyvät oppijalähtöiset menetelmät.

Hylätty
Uinnin oppiminen:
- Et osoita hallitsevasi uimarin uinnin oppimiseen liittyviä tekijöitä ja menetelmät eivät sovi uimarin vesirohkeuden tasoon.
- Osallistumisesi uimakoulun suunnitteluun ja toteutukseen ei tue ryhmän tavoitteiden saavuttamista uimakouluissa sekä opetuksesi on tavoitteetonta ja suunnittelematonta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 24.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnanohjaajakoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Opettaja
 • Kaisa Pyykkönen
 • Leena Svanberg
Vastuuhenkilö

Leena Svanberg

Opiskelijaryhmät
 • RA75L21S
  Liikunnanohjaajakoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen

- Osaat nimetä yrittäjyyden eri muotoja ja tapoja sekä hahmotat yritystoiminnan kannalta keskeiset toiminta-alueet.
- Tunnistat yrittäjyyden tarjoamat mahdollisuudet elinkeinona sekä tapana toteuttaa arvojen mukaista elämää.
- Osaat nimetä liiketoiminnan suunnittelun periaatteita ja vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuuksia.
- Osaat arvioida, millaisessa liiketoiminnassa voisit hyödyntää omia vahvuuksia sekä havaitset omia kehittämiskohteita yrittäjyyttä ajatellen.

Kompetenssit: Eettinen osaaminen ja vastuullisuus, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen, liikunta- ja urheiluliiketoimintaosaaminen 

Sisältö

Teema 1:
- Yrittäjyyden muodot ja tavat
- Yritystoiminnan keskeiset toiminnot (taloushallinto, markkinointi ja myynti, henkilöstöhallinto)
- Vastuullisen liiketoiminnan ulottuvuudet
- Liiketoiminnan suunnittelun periaatteet

Teema 2:
- Yrittäjämäisyys ja omat vahvuudet yrittäjänä sekä niiden hyödyntäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:

Yritystoiminnan periaatteet:
Tunnistat ja tiedät yrittäjyyden eri muotoja ja tunnistat yritystoiminnan eri osa-alueita. Tiedostat liikunta-alan yrittäjyyden erityispiirteet.

Osaat kuvata tämän päivän yritystoimintaan liittyviä arvoja ja vastuullisen toiminnan periaatteita.

Omat vahvuudet yrittäjänä:
Tunnistat yrittäjämäisen tavan toimia.

Tunnista omia vahvuuksia yrittäjänä ja tuota ideoita, joita voi mahdollisesti hyödyntää yrittäjämäisessä toiminnassa.

Hylätty:
Yritystoiminnan periaatteet:
Et tunnista yrittäjyyden eri muotoja ja et osaa nimeä yritystoiminnan eri osa-alueita. Et osaa nimetä liikunta-alan yrittäjyyden erityispiirteitä.

Et osaa kuvata tämän päivän yritystoimintaan liittyviä arvoja ja vastuullisen toiminnan periaatteita.

Omat vahvuudet yrittäjänä:
Et tunnista ja et osaa kuvata yrittäjämäistä tapaa toimia.
Et osaa nimetä omia vahvuuksia yrittäjänä ja etkä kykene tuottamaan ideoita, joita voi mahdollisesti hyödyntää yrittäjämäisessä toiminnassa.