Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittelyn koulutus

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2023
Tunnus
(TA42T23K)
Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2022
Tunnus
(TA42T22K)
Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021
Tunnus
(TA42T21K)
Tietojenkäsittelyn koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio kevät 2018
Tunnus
(TA42T18K)

Tietojenkäsittelyn koulutus (monimuoto-opiskelu) Tornio kevät 2019
Tunnus
(TA42T19K)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 11.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärät AR/VR konseptin ja osaat hyödyntää sitä sekä tunnistaa potentiaalisia käyttökohteita. Ymmärrät mitä AR/VR sovelluksen luominen vaatii ja kykenet laatimaan vaatimusmäärittelyt AR/VR projektille.

Sisältö

- AR/VR konsepti ja käyttökohteet
- AR/VR sovellukset ja kehitysympäristöt
- AR/VR projektin vaatimusmäärittely

Aika ja paikka

24.10.-11.11.2022 luennot ja harjoitukset. Luennot verkossa ja ne nauhoitetaan.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Tunneilla käydään läpi AR/VR-kokemusten tekemistä eri välineillä. Opiskelijat tekevät itsenäisiä harjoituksia, joiden kautta he oppivat tekemistä itse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi näyttää osaamisensa myös opettajan kanssa sopimallaan tavalla.

Lisätietoja opiskelijoille

Suositeltavaa on, että "Peliohjelmoinnin perusteet" -opintojakso on suoritettu ennen tätä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat AR/VR konseptin ja siihen liittyvän tekniikan

Tyydyttävä 2
Osaat käyttää AR/VR sovelluksien tekemiseen liittyvää välinettä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat tunnistaa ja hyödyntää AR/VR konseptia, ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt ohjatusti.

Hyvä 4
Osaat tunnistaa ja hyödyntää AR/VR konseptia, ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat soveltaa AR/VR konseptia ja pystyt suunnittelemaan projektin vaatimusmäärittelyt. Osaat arvioida ja kuvata AR/VR projektin mahdollisuudet laajasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävistä kertyy pisteitä joiden perusteella arvosana määräytyy. Jokainen opiskelija tekee itsenäisesti tehtävät. Jokainen tehtävä arvioidaan.

Hylätty (0)

Ei palautuksia tai palautukset on hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa tehdä tunneilla käydyn esimerkin mukaisen sovelluksen avustettuna

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tehdä tuntiesimerkkien perusteella vastaavia sovelluksia itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija kykenee kehittämään omia AR/VR-sovelluksia ja työskentelee itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • T42T19S
  Tietojenkäsittelyn koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Tavoitteet määritellään Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeissa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviodaan täydennettvä/Hylätty/Hyväksytty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Minttu Merivirta
Vastuuhenkilö

Minttu Merivirta

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat laatia sisällöltään, kieleltään ja ulkoasultaan opiskeluun ja alaan liittyvät kirjoitustehtävät korkeakoulun edellyttämällä tavalla. Ymmärrät viestintätaitojen merkityksen oman alasi asiantuntijatehtävissä. Osaat huomioida viestinnässä vastaanottajaryhmät. Osaat hyödyntää viestinnässä monipuolisesti suullisen ja kirjallisen sekä digitaalisen viestinnän keinoja. Osaat viestiä asiantuntijana ammattimaisesti, jäsentyneesti ja vakuuttavasti monipuoliseen lähdetietoon perustuen. Osaat hyödyntää relevantteja tiedonlähteitä ja käyttää niitä ohjeistuksen mukaisesti oppimistehtävissä.

Aika ja paikka

Toteutus verkko-opintoina Zoom-verkkoluokassa ja Moodle-oppimisympäristössä 8.8. - 16.10.2022. Moodle aukeaa viikko ennen opintojakson alkamispäivämäärää.

Zoom-webinaarit sijoittuvat opintojakson alkupuolelle: 8.8., 10.8., 15.8., 17.8. ja 22.8.

Oppimateriaalit

Luennot, luentomateriaalit ja muu sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Zoom-webinaarit ilta-aikaan klo 17 - 19.30. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely ja pienryhmätyöskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutuksessa ei järjestetä tenttejä.

Sisällön jaksotus

Toteutus ajoittuu viikoille 32 - 41 seuraavasti:
* Kirjallinen asiantuntijaviestintä ja tiedonhankinta: viikot 32 - 35
* Liikekirjeenvaihto: viikot 35 - 36
* Suullinen asiantuntijaviestintä: viikot 37 - 39
* Asiantuntijaviestinnän eri osa-alueet: viikot 32 - 41

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1–T2: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti ymmärrettävästi ja käyttää annettuja ohjeita ja malleja. Tunnet viestintätilanteiden ja tavoitteiden merkityksen viestinnälle. Osaat toimia osallistujana vuorovaikutustilanteissa. Oman alan asiakirjojen tuottamisessa on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3–H4: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti selkeästi ja alan käytänteiden mukaisesti ja osaat valita viestinnän keinot tilanteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa vastuullisesti ja edistää viestinnän onnistumista. Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Osaat viestiä suullisesti ja kirjallisesti erittäin selkeästi ja asiantuntevasti, käytät monipuolisesti erilaisia viestinnän keinoja ja osaat ottaa niiden valinnoissa erittäin hyvin huomioon tilanteen ja tavoitteen. Osaat toimia vuorovaikutustilanteissa eri rooleissa rakentavasti ja aktivoivasti. Osaat tuottaa laadukkaita oman alasi asiakirjoja itsenäisellä otteella ja korkeakoulun edellyttämällä tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen tarkempi arviointisuunnitelma löytyy Moodle-oppimisympäristöstä.

Toteutus koostuu oppimistehtävistä, jotka arvioidaan joko asteikolla 1 - 5 tai hyväksytty/täydennettävä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet asiakaskokemuksen keskeiset käsitteet sekä tiedät millaiset elementit ja tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen. Osaat kartoittaa asiakaskokemuksen nykytilan, suunnitella asiakaskokemuksen kehittämistoimenpiteitä ja toteuttaa niitä..

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään asiakaskokemusta. Perehdyt asiakaskokemuksen keskeisiin käsitteisiin, elementteihin ja tekijöihin. Tutustut asiakaskokemuksen kartoittamisen ja kehittämisen mentelemiin ja työvälineisiin sekä sovellat niitä käytännönssä.

Aika ja paikka

OnLine opintojakso. Moodlessa on opiskeluympäristö, josta löytyy linkki Zoom-luennoille, tehtäviin ja materiaaliin. Opintojakso alkaa 1.2.2023 klo 17:00

Oppimateriaalit

Materiaali päivitetään opintojakson verkkoympäristöön. Käytettävyystutkimus ja käyttäjäkokemus avainsanat.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan asiakaskokemuksen kehittämistä ja siihen liittyviä menetelmiä. Asiakaskokemusta tarkastellaan digitaalisten palvelujen asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Opiskelu tapahtuu osallistumalla online-luentoihin, itseopiskeluna ja tehtäviä tekemällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa opintojakson itsenäisesti esittämällä opettajille suunnitelman toteutustavasta. Suunnitelman tulee vastata opintojakson tavoitteita.

Sisällön jaksotus

Mitä on käyttäjäkokemus - Miten sitä mitataan ja arvioidaan - Miksi käyttäjäkokemus on tärkeää.

Näiden aiheiden parissa käytetään aika opintojaksolla sekä ohjausluentojen, että tehtävien osalta. Jaksotus tarkentuu kurssin alussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet asiakaskokemuksen nykytilan ja määrittelet kehitystyöhön yleisesti sopivia toimenpiteitä ja työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ja havainnollistat asiakaskokemuksen nykytilan. Asetat kehitystyölle tavoitteita ja valitset niiden saavuttamista tukevat menetelmät ja toimenpiteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet asiakaskokemuksen kehittämisen kokonaisuuden. Perustelet asiakakokemuksen nykytilan kartoittamis- ja kehitystyöhön käytettävät menetelmät, toimenpiteet ja työvälineet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi tehdään opiskelijan palauttamien tehtävien perusteella. Arvioinnissa kiinitetään huomiota käyttäjäkokemuksen ymmärtämiseen ja sisäistämiseen.

Kaikki tehtävät tulee palauttaa hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä hyväksytysti.
Yksi tai useampi tehtävien vastauksista on hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt tehtävät hyväksytysti, mutta tehtävien vastaukset ovat lyhyitä ja vain kopioitu lähteistä eli oma pohdinta puuttuu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osoittanut vastauksissaan ymmärtävän käyttäjä/asiakaskokemuksen merkityksen ja pystyy hyvin pohtimaan sen merkitystä ja tarvittaessa soveltamaan oppimaansa uusiin tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee käyttäjä/asiakaskokemuksen sisällön erittäin hyvin, pystyy pohtimaan ja perustelemaan sen merkitystä digitaalisissa palveluissa yleisesti. Pystyy kehittämään digitaalisten palvelujen asiakaskokemusta oppimansa perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.04.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 25.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät BackEnd- ohjelmoinnin periaatteita ja menetelmiä. Osaat tuottaa palvelinsovelluksia yleisesti käytössä olevilla kehitysvälineillä ja kielillä.

Sisältö

- Palvelinsovellusrajapinta
- Palvelinsovelluksissa käytettävä ohjelmointikieli
- Kehitysvälineet.

Aika ja paikka

Opintojakso 3.4.-25.4.2022

Oppimateriaalit

Materiaali ja esimerkit päivitetään opintojakson verkkoympäristöön

Opetusmenetelmät

Perehdytään verkko- ja mobiilisovellusissa tarvittavien palvelinsovellusten tekemiseen. Opettajan ydinluennoilla käydään esimerkkien avulla läpi perusasioita. Opiskelijat syventävät osaamistaan tehtävien avulla. Opintojakson osaamista sovelletaan Fullstack-projektissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnainen suoritustapa sovittava erikseen opettajan kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tunnistat palvelinsovelluksessa käytettävät ohjelmointiosa-alueet ja välineet.

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa ohjeistettuna yksinkertaisen palvelinsovelluksen

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjattuna palvelinsovelluksen määritysten perusteella

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa palvelinsovelluksen määritysten perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa monipuolisen palvelinsovelluksen yleisimmillä palvelinohjelmointikielillä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet, FrontEnd-ohjelmointi, Tietovarastojen perusteet ja Tietokantaohjelmointi opintojaksot suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

10.04.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida data-analytiikkasovelluksia käyttämällä yleisiä data-analytiikan ympäristöjä ja työvälineitä sekä kirjastoja

Sisältö

Data-analytiikan ympäristöt ja kehistysvälineet sekä kirjastot esim. Python

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät ja tunnistat data-analytiikan ohjelmointiin liittyvät välineet ja ympäristöt

Tyydyttävä 2
Osaat muokata ohjattuna yksinkertaisen data-analytiikkasovelluksen osan

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat tuottaa tyypillisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti ohjatusti

Hyvä 4
Osaat tuottaa tyypillisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat tuottaa monipuolisen data-analytiikkasovelluksen määritysten mukaisesti itsenäisesti

Esitietovaatimukset

Edellyttää Python-ohjelmointi opintojakson hyväksyttyä suorittamista tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet ongelmanratkaisun käsitteitä, menetelmiä, käytänteitä ja osaat hyödyntää ongelmanratkaisuun soveltuvia työvälineitä. Osaat kartoittaa ja analysoida tehokasta liiketoimintaa estäviä tai haittaavia ongelmia ja suunnitella digitaalisuuteen nojaavia ratkaisuja niiden poistamiseksi.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt ongelmanratkaisuun ja erityisesti digitaalisuuten perustuvien ratkaisujen suunnitteluun. Tutustut erilaisiin tapohin toteuttaa ongelmanratkaisua ja hyödynnät ongelmanratkaisun menetelmiä ja työvälineitä ongelmien ratkaisemiseksi. Tutustut keskeisiin tehokasta liiketoimintaa mahdollistaviin digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden toimintaperiaatteisiin.

Aika ja paikka

07.11.2022 - 25.11.2022. Maanantaisin ja keskiviikkoisin 17:00 - 19:30 Zoom-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu on suppea ja siinä on selkeitä puutteita ja virheitä. Kuvailet millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Et käsittele ratkaisun suunnittelussa tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu vastaa ongelmaan. Selität millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Kuvailet eri ratkaisun suunnitteluun liittyviä valintatilanteita ja vaihtoehtoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5

Kartoitat ja analysoit tehokasta liiketoimintaa estävän tai haittaavan ongelman ja suunnitelet digitaalisuuteen nojaavan ratkaisun. Ratkaisu
vastaa ongelmaan ja huomioi yrityksen liiketoiminnan ominaispiirteet ja tavoitteet. Selität kattavasti millaisista osista suunnittelemasi digitaalinen ratkaisu koostuu ja miten ne liittyvät tunnistetun ongelman ratkaisuun. Selität ratkaisun suunnitteluun liittyviä valintoja ja perustelet valintasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen osaat selvittää liiketeoiminnan tarpeita ja toteuttaa niitä vastaavan digitaalisen ratkaisun. Osaat dokumentoida työtäsi.

Sisältö

Tällä opintojaksolla toteutat ja dokumentoit liiketoiminnan tarpeita vastaavan digitaalisen ratkaisun. Työn yhteydessä tutustut digitaalisen ratkaisun toteuttamisen työvaiheisiin ja perehdyt niihiin liittyviin menetelmiin ja työvälineisiin. Tämän lisäksi syvennät ymmärrystäsi toteutettavan digitaalisen ratkaisun liiketoiminnallisesta kontekstista.

Aika ja paikka

28.11.2022 - 16.12.2022. Maanantaisin ja keskiviikkoisin 17:00 - 19:30 Zoom-ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan tarpeisiin vain osittain ja sen toiminnassa on selkeitä virheitä. Dokumentaatio on suppeaa ja kuvailevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan tarpeisiin. Dokumentaatio on kattavaa ja selittävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen ratkaisun. Ratkaisu vastaa liiketoiminnan ja käytettävyyden tarpeisiin. Dokumentaatio on kattavaa, perustelevaa ja erilaisia vaihtehtoja pohtivaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Lisätiedot

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää vastuuopettajalle ennen toteutuksen alkua. Suunnitelman tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T20S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy TA42T20S

Tavoitteet

Kykenet kehittämään yrityksen digitaalista strategiaa ja hyödyntämään strategiatyön menetelmiä ja työvälineitä.

Osaat tuottaa oman alasi asiakirjoja ohjeistuksen edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Toeutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin.

Aika ja paikka

28.11.-16.12.2022 tiistai ja torstai iltaisin verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Toeutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Projektin dokumentointi sekä strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on puutteellista.

Strategiadokumentissa on lähdeviitetekniikan osalta selkeitä puutteita ohjeistukseen nähden ja sen ulkoasussa on selkeitä puutteita ohjeistukseen nähden.

Tyydyttävä 2

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista.

Strategiadokumentissa on yritetty hyödyntää lähteitä, mutta merkinnät ovat puutteellisia ja lähdeluettelo ei ole ohjeistuksen mukainen. Ulkoasussa on selkeitä puutteita ohjeistukseen nähden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Dokumentaatiossa kuvataan toteutusta teorioiden ja käsitteiden avulla. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien asiantuntevaan hyödyntämiseen on pyritty.

Strategiadokumentissa on käytetty jonkin verran lähteitä, ja lähdeluettelo on lähes ohjeistuksen mukainen. Ulkoasussa on jonkin verran puutteita ohjeistukseen nähden.

Hyvä 4

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä johtopäätöksiä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa.

Strategiadokumentissa on hyödynnetty erilaisia lähteitä, ja lähdeluettelo sekä lähdemerkinnät ovat lähes ohjeistuksen mukaisia. Ulkoasussa on vain pieniä puutteita ohjeistukseen nähden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Toteutat ja dokumentoit digitaalisen strategian kehittämisprojektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä johtopäätöksiä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia strategioita on pohdittu. Strategiatyön työvälineiden ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista.

Strategiadokumentissa on hyödynnetty erilaisia lähteitä monipuolisesti ja ne ovat vuoropuhelussa keskenään ja oman pohdintasi kanssa. Lähdeviitemerkinnät ja lähdeluettelo on laadittu ohjeistuksen mukaisesti. Ulkoasu täysin ohjeistuksen mukainen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0

Tietosi, taitosi ja/tai tekemisesi ei vastaa tasoa Tyydyttävä 1

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet on esitetty opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.08.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 16.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet digitaalisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet, elementit ja tekijät. Osaat dokumentoida liiketoimintamalleja soveltuvien työkalujen avulla. Osaat analysoida liiketoimintamalleja ja selittää millä tavalla digitaaliset teknologiat ja palvelut mahdollistavat ja tukevat niiden toteuttamista.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt yrityksen liiketoiminnan kuvaamiseen ja selittämiseen. Tutustut erilaisiin liiketoimintamalleihin. Pohdit miksi ja millä tavalla digitaaliset teknologiat ja palvelut muuttavat, mahdollistavat ja/tai tukevat liiketoiminnan rakenteita ja prosesseja. Käsittelet ajankohtaisia liiketoimintaa muokkaavia ilmiöitä ja pohdit niiden merkitystä liiketoimintamalleihin.

Aika ja paikka

24.08.2022 - 16.09.2022 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17:00 - 21:45 Zoom-yhteydellä.

Oppimateriaalit

9781118968079 Osterwalder, Alexander, et al. Value Proposition Design : How to Create Products and Services Customers Want, John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest Ebook Central. 9780470901038 Osterwalder, Alexander, and Yves Pigneur. Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, edited by Tim Clark, John Wiley & Sons, Incorporated, 2010. ProQuest Ebook Central. 978-952-14-3823-3 Koponen, Johannes. Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit - Kuinka muutos tehdään. Alma Talent | Helsinki 2019. AlmaTalent bisneskirjasto.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvaat liiketoimintamallin suppeasti. Kuvailet yrityksen toimintaa ja sen hyödyntämiä digitaalisia teknologioita ja palveluita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kuvaat liiketoimintamallin. Selität liiketoimintamallia sekä digitaalisten teknologioiden ja palveluiden merkitystä liiketoimintamallin toteutuksessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kuvaat liiketoimintamallin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Selität ja perustelet liiketoimintamallia sekä digitaalisten teknologioiden ja palveluiden merkitystä teorioiden ja käytännön esimerkkien avulla. Pohdit vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa kuvattua liiketoimintamallia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 22.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T20S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy TA42T20S

Tavoitteet

Osaat selvittää digitaalisten ekosysteemien hyödyntämismahdollisuuksia ja arvioida niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Osaat asettaa tavoitteita digitaalisten ekosysteemien hyödyntämiselle ja suunnitella tavoitteiden saavuttamiseen johtavan kehityspolun.

Sisältö

- Systeemiajattelun perusteet
- Digitaalisiin ekosysteemien perusteet
- Digitaalisten ekosysteemien kartoittaminen
- Kehitystavoitteiden asettaminen
- Kehityspolun suunnittelu

Aika ja paikka

29.8.-16.9.2022 tiistai ja torstai iltoina verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa on useita virheitä ja puutteita.

Tyydyttävä 2

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuudet ja liiketoiminnalliset vaikutukset. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä tukea valintoja teorioiden ja toimintamallien avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa kuvataan valintoja teorioiden ja käsitteiden avulla.

Hyvä 4

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä valintoja sekä tukemassa esitettyjä väitteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Selvität digitaalisten ekosysteemien hyödyntämisen mahdolisuuksia ja liiketoiminnallisia vaikutuksia. Määrittelet kehitystyön tavoitteet ja niihin johtavan kehityspolun. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä valintoja teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet löytyvät opintojakson tiedoista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.02.2023

Ajoitus

09.02.2023 - 20.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyyn ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa. Opintojakso syventää opiskelijan englnnin kielen osaamista, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti vahvasti englannin kieleen painottuvalla IT-alalla ja nykypäivän liiketoimintaympäristöissä.

Sisältö

Opiskelijat lukevat tietojenkäsittelyyn ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory 1

Communication with other participants have constant problems in dealing with understanding the main content of the language output because of major problems in expressing the main ideas by using correct words. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Sentences are short and simple most of the time, which makes the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation and word and sentences stress together with intonation make it very difficult for the other participants to understand the speech. Interaction between the speaker with others is almost non-existent.

Satisfactory 2

The other participants in interactions have problems understanding the main content because there are many shortcomings in the use of key terms and concepts. The use of grammatical forms and structures is limited. There are several grammatical errors but the main message can be understood. At times, incorrect pronunciation, vague word and sentence stress and intonation impede intelligibility of the main message. Due to the shortcomings referred to above, the other participants in interactions have constant problems in understanding the language output. Hardly any interaction is created between the speaker and the other participants. The speaker has problems in understanding questions asked and, therefore, she/he has problems in answering the questions asked.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good 3

The language of communication can be understood by others in describing education fields, job responsibilities, companies’ fields and manages work issues orally and in writing with the right style. The content is appropriate for the situation and the terms and concepts used are correct to a wide extent. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. There are errors in some grammatical forms, but not systematically, and they do not impede interaction. There are some shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not obstruct intelligibility of the speech. The other persons participating in discussions can understand the content of the language without difficulty but there are some challenges in communicating with the other participants in discussions.

Good 4

Uses idiomatic English at ease to a wide extent in describing own education field, job responsibilities, and companies’ field and manages work issues orally and in writing in the right style with no misunderstanding. Has a rather wide stock of vocabulary in use to produce clear and well-structured documentation related to own profession in terms of reporting. The terms and concepts used are appropriate and mostly correct for various communication. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent 5

Uses English with ease, uses idiomatic English in describing own education field, job responsibilities, and companies’ fields and manages work issues efficiently with a broad stock of vocabulary in use. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile. The language is almost flawless in grammar. Demonstrates excellent situational awareness with relevant contents for various situations and the language is appropriate in content and logical. Communicates clear and well-structured messages related to own profession in terms of written and spoken output. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct and natural. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

27.09.2022 - 22.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

16 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Teresa Chen
Vastuuhenkilö

Teresa Chen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii käyttämään tietojenkäsittelyyn ja sen eri osa-alueisiin sisältyvää sanastoa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa. Opintojakso syventää opiskelijan englnnin kielen osaamista, jotta hän pystyy toimimaan tehokkaasti vahvasti englannin kieleen painottuvalla IT-alalla ja nykypäivän liiketoimintaympäristöissä.

Sisältö

Opiskelijat lukevat tietojenkäsittelyyn ja sen osa-alueisiin liittyviä tekstejä ja tekevät erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia kielitaitonsa kehittämiseksi ja sanasto-osaamisen laajentamiseksi ja monipuolistamiseksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Satisfactory 1

Communication with other participants have constant problems in dealing with understanding the main content of the language output because of major problems in expressing the main ideas by using correct words. Grammatical structures are very basic and most of the time incorrect. Sentences are short and simple most of the time, which makes the speech fragmented and difficult to understand. There are major problems in pronunciation and word and sentences stress together with intonation make it very difficult for the other participants to understand the speech. Interaction between the speaker with others is almost non-existent.

Satisfactory 2

The other participants in interactions have problems understanding the main content because there are many shortcomings in the use of key terms and concepts. The use of grammatical forms and structures is limited. There are several grammatical errors but the main message can be understood. At times, incorrect pronunciation, vague word and sentence stress and intonation impede intelligibility of the main message. Due to the shortcomings referred to above, the other participants in interactions have constant problems in understanding the language output. Hardly any interaction is created between the speaker and the other participants. The speaker has problems in understanding questions asked and, therefore, she/he has problems in answering the questions asked.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Good 3

The language of communication can be understood by others in describing education fields, job responsibilities, companies’ fields and manages work issues orally and in writing with the right style. The content is appropriate for the situation and the terms and concepts used are correct to a wide extent. All expressions used in English are not exact to convey the message but the speaker can communicate the main ideas intelligibly in her/his own words. The basic grammatical forms are correct. There are errors in some grammatical forms, but not systematically, and they do not impede interaction. There are some shortcomings in pronunciation, word and sentence stress and intonation but they do not obstruct intelligibility of the speech. The other persons participating in discussions can understand the content of the language without difficulty but there are some challenges in communicating with the other participants in discussions.

Good 4

Uses idiomatic English at ease to a wide extent in describing own education field, job responsibilities, and companies’ field and manages work issues orally and in writing in the right style with no misunderstanding. Has a rather wide stock of vocabulary in use to produce clear and well-structured documentation related to own profession in terms of reporting. The terms and concepts used are appropriate and mostly correct for various communication. There are some shortcomings in grammatical forms and structures but they do not impede interaction. The content is correct for various situations. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct most of the time. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Excellent 5

Uses English with ease, uses idiomatic English in describing own education field, job responsibilities, and companies’ fields and manages work issues efficiently with a broad stock of vocabulary in use. The terms and concepts used are appropriate and correct for the situation. Grammatical forms and structures are versatile. The language is almost flawless in grammar. Demonstrates excellent situational awareness with relevant contents for various situations and the language is appropriate in content and logical. Communicates clear and well-structured messages related to own profession in terms of written and spoken output. Pronunciation, word and sentence stress and intonation are correct and natural. Active interaction is created between the speaker and other persons participating in discussions.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainohjelmointia. Kykenet hallitsemaan ja kehittämään verkkosivun ulkoasumäärityksiä ja vuorovaikutusta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla keskitytään verkkosivujen toiminnallisuuden ohjelmointiin scriptikielellä, kertaamalla myös aikaisemmin opittua rakenteellisuuden ja ulkonäön ohjelmointia.

- HTML, CSS, JavaScript, ohjelmointikirjastoja, GUI ja käytettävyys

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Osaat suunnitella ja toteuttaa selainohjelmointia. Kykenet hallitsemaan ja kehittämään verkkosivun ulkoasumäärityksiä ja vuorovaikutusta.

Sisältö:

Tällä opintojaksolla keskitytään verkkosivujen toiminnallisuuden ohjelmointiin scriptikielellä, kertaamalla myös aikaisemmin opittua rakenteellisuuden ja ulkonäön ohjelmointia.- HTML, CSS, JavaScript, ohjelmointikirjastoja, GUI ja käytettävyys

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakson sisältö edellyttää, että opiskelijalla on hallussaan ohjelmoi nin perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso. Myös HTML ja CSS osaaminen on edellytyksenä opintojaksolle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat tuottaa yksinkertaisen verkkosivun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta ohjattuna.

Tyydyttävä 2
Osaat tuottaa yksinkertaisen verkkosivun ja lisätä sinne yksinkertaista toiminnallisuutta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä ja tuottaa siihen toimivaa toiminnallisuutta ohjattuna

Hyvä 4
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä ja tuottaa siihen toimivaa toiminnallisuutta itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat toteuttaa verkkosivurakenteen, muokata sen ulkonäköä, sekä toteuttaa siihen edistyksellistä toiminnallisuutta vaatimusmäärittelyn mukaisesti

Esitietovaatimukset

Ohjelmoinnin perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 25.04.2023

Ajoitus

26.04.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät miten Front-End- ja Back-End ohjelmoinnin välisen yhteyden ja vuorovaikutuksen. Kykenet suunnitelemaan ja toteuttamaan interaktiivisen verkkosovelluksen kaikkine siinä tarvittavine ominaisuuksineen aina käyttöliittymästä ja siinä tapahtuvasta interaktiosta palvelinpuolen sovellukseen asti.

Sisältö

- Front-end ja back-end -ohjelmointia
- Verkkosovelluksen tuottaminen
- Käyttöliittymän suunnittelu
- Testaus.

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus 26.4.-19.5.2023

Oppimateriaalit

Projektin toteutukseen liittyvät materiaali päivitetään opintojakson verkkoympäristöön.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat tekevät itsenäisesti toimeksiannon mukaisen verkkosovelluksen. Sovelluksen tekemisessä he soveltavat frontend-, backend- ja tietokantaosaamistaan. Opettajat toimivat ohjaajina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisesta suoritustavasta sovittava erikseen opettajien kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat FrontEnd- ja BackEnd-sovellusten eri osat ja kykenet muokkaamaan ominaisuuksia.

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa ohjeiden avulla yksinkertaisen sovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinsovelluksen kanssa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen verkkosovelluksen määritysten perusteella ohjattuna.

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen verkkosovelluksen määritysten perusteella itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa interaktiivisen palvelinsovelluksen yhdistämällä erilaisia ohjelmointirajapintoja edistyksellisesti

Ilmoittautumisaika

31.07.2022 - 24.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ann-Mari Saranne
Vastuuhenkilö

Ann-Mari Saranne

Opiskelijaryhmät
 • TA42T20S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy TA42T20S

Tavoitteet

Kykenet suunnittelemaan ja budjetoimaan IT hankintoja.

Sisältö

Tällä opintojaksolla teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat. Dokumentaatiossa ja laskelmissa on useita virheitä ja puutteita.

Tyydyttävä 2

Teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat. Dokumentaatiossa ja laskelmissa on jonkin verran virheitä ja puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat. Dokumentaatio ja laskelmat on tehty oikein.

Hyvä 4

Teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat. Dokumentaatio ja laskelmat on tehty oikein ja osittain parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Teet IT hankintasuunnitelman sekä siihen liittyvät dokumentit ja laskelmat. Dokumentaatio ja laskelmat on tehty oikein ja parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0

Tietosi, taitosi ja/tai tekemisesi ei vastaa tasoa Tyydyttävä 1

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

24.04.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen osaat suunnitella asiakaslähtöisiä IT-palveluita ja soveltaa oppimaasi olemassa olevien IT-palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseen. Tiedät miten asiakaslähtöinen ajattelu ja toiminta ilmenevät eri työvaiheissa ja millä tavoin työvaiheita voidaan sopeuttaa vastaamaan kehitystyön ja -kontekstin tarpeita.

Sisältö

Tällä opintojaksolla käsitellään seuraavia IT-palvelun suunnittelun aiheita. Aiheiden keskinäiset painotukset ja tarkennukset määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa.

- IT palvelun asiakas- ja/tai käyttäjätarpeiden kartoittaminen
- IT palvelun konseptointi sekä toiminnalliset ja tekniset määrittelyt
- IT palvelun suunnittelu
- IT palvelunhallinnnan suunnittelu
- IT palvelun riskienhallinnan suunnittelu
- IT palvelun esittely

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö on hyvin suppea. IT-palvelun suunnitelma on pääosin kuvaileva ja luonnosteleva. Asiakaslähtöisyys toteutuu vain osittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö ja IT-palvelun suunnitelma ovat havainnollistavia. Selität asettamasi tavoitteet ja tekemäsi valinnat asiakaslähöisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kartoitat asiakkaan tarpeet ja suunnittelet niitä vastaavan IT-palvelun. Kartoitustyö ja IT-palvelun suunnitelma on kattavaa ja selittävää. Perustelet asettamasi tavoitteet ja tekemäsi valinnat asiakaslähöisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 26.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 26.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen tunnet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Ymmärrät miten IT-palveluita hallitaan ja millaisten prosessien ja tietojärjestelmien avulla IT-palvelunhallintaa toteutetaan.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt IT-palvelunhallinnan keskeisiin käsitteisiin, viitekehyksiin ja parhaisiin käytänteisiin. Tutustut erilaisiin tapoihin hallita IT-palveluita yrityksissä ja organisaatiossa. Tutustut IT-palelunhallinan tietojärjestelmiin ja niiden hyödyntämiseen.

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet IT-palvelunhallinnan käsitteitä, viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Tunnistat yksittäisiä IT-palvelunhallinnan prosesseja ja tietojärjestelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt soveltamaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä. Osaat havainnollistaa IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärrät IT-palvelunhallinnan käsitteitä, pystyt vertailemaan viitekehyksiä ja parhaita käytänteitä sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta tapauskohtaisesti. Osaat suunnitella IT-palvelunhallinnan prosessien ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 04.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät projektimaisen työskentelyn periaatteet ja luonteenpiirteet.Opit suunnitelemaan ja dokumentoimaan IT-projekteja. Opit käyttämään projektinhallintasovellusta projektin etenemisen seurantaan ja hallintaan.

Sisältö

- Projektin määritelmä ja käsitteet
- Projektityypit ja hallintamenetelmät
- Projektin organisointi
- Projektin resursointi
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinta
- Projektin riskienhallinta
- Projektin päättäminen
- Projektinhallintasovellukset ja niiden käyttö

Aika ja paikka

10.10.2022 - 04.11.2022 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9:00 - 11:30 Zoom-yhteydellä.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Projektin dokumentointi sekä työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on puutteellista.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiossa kuvataan toteutusta teorioiden ja käsitteiden avulla. Työkalujen ja menetelmien asiantuntevaan hyödyntämiseen on pyritty.
Hyvä 4
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä toimenpiteitä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä toimenpiteitä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Teet toteutuskelpoisen IT projektisuunnitelman ja hyödynnät projektinhallintaohjelmistoa asiantuntevasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Ymmärrät projektimaisen työskentelyn periaatteet ja luonteenpiirteet.Opit suunnitelemaan ja dokumentoimaan IT-projekteja. Opit käyttämään projektinhallintasovellusta projektin etenemisen seurantaan ja hallintaan.

Sisältö

- Projektin määritelmä ja käsitteet
- Projektityypit ja hallintamenetelmät
- Projektin organisointi
- Projektin resursointi
- Projektisuunnitelma
- Projektin hallinta
- Projektin riskienhallinta
- Projektin päättäminen
- Projektinhallintasovellukset ja niiden käyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Projektin dokumentointi sekä työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on puutteellista.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiosta on tunnistettavissa yrityksiä ymmärtää tehtyjä ratkaisuja teorioiden ja toimintamallien avulla. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Dokumentaatiossa kuvataan toteutusta teorioiden ja käsitteiden avulla. Työkalujen ja menetelmien asiantuntevaan hyödyntämiseen on pyritty.
Hyvä 4
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin. Pyrit parhaiden käytänteiden hyödyntämiseen. Dokumentaatiossa on käytetty teoriaa ja käsitteitä selittämässä tehtyjä toimenpiteitä sekä tukemassa esitettyjä väitteitä. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja dokumentoit IT projektin parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään ja perustellaan tehtyjä toimenpiteitä teorioiden, toimintamallien ja käsitteiden avulla. Myös vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia menettelytapoja on pohdittu. Työkalujen ja menetelmien hyödyntäminen on asiantuntevaa ja monipuolista.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Teet toteutuskelpoisen IT projektisuunnitelman ja hyödynnät projektinhallintaohjelmistoa asiantuntevasti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 55

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Jussila
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Osaat analysoida ja kehittää käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä. Tunnet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden keskeiset käsitteet ja kehitysmentelemät. Osaat selvittää käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilan ja suunnitella soveltuvia kehittämistoimenpiteitä ja toteuttaa niitä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt käyttäjokemuksen ja käytettävyyden käsitteisiin ja kehitysmenetelmiin. Tutustut erilaisiin malleihin ja työvälineisiin, joiden avulla kehitystyötä voidaan toteuttaa. Kartoitat käyttäjäkokemusta ja käytettävyyttä sekä suunnittelet niiden kehittämistä. Opintojaksolla voidaan myös testata kehitystoimenpiteitä ja analysoida niiden vaikutuksia käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen.

Aika ja paikka

Toteutus alkaa 10.10.2022 ja päättyy 13.11.2022
Verkkotapaamisten ajat löytyvät lukujärjestyksestä.
Ryhmät sopivat tapaamiset ja testiajat itsenäisesti.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla perehdyt itsenäisesti oppimateriaaleihin, osallistut yhteisiin verkkotapaamisiin ja työstät oppimistehtäviä yksin ja ryhmissä. Lukujärjestykseen merkityt ohjaukset toteutetaan osallistavilla mentelmillä työpajoina jne. Osallistuminen on suotavaa, koska tallenteet eivät välttämättä tarjoa vastaavaa kokemusta. Pienryhmissä tapahtuvaa työskentelyä ja ideointia ei tallenneta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson uusinta tehdään kirjoittamalla essee lukupaketista. Palautusaika tälle esseelle on 11.12.2022. klo 23:59 mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

1. Suoritat tämän toteutuksen opettajien suunnitteleman prosessin ja aikataulun mukaisesti osallistumalla verkkotapaamisiin ja ryhmätyöhön sekä tekemällä henkilökohtaista oppimista ja tekemistä selittävän kirjoitelman. Tarkempi aikataulu tehtävien palautukselle löytyy oppimisympäristöstä.
2. Suoritat tämän opintojakson perehtymällä lukupakettiin itsenäisesti ja kirjoittamalla osaamistasi näyttävän esseen 13.11. mennessä.
3. Esität opettajille oman toteutussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja voi hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Sisällön jaksotus

- Johdanto käyttäjäkokemukseen ja käytettävyyteen
- Käyttäjäkokemuksen ja käytettävyystestausksen menetelmiin ja työvälineisiin tutustuminen
- Kehitettävän palvelun valinta, palvelun nykytilanne, kehittämisen lähtökohta
- Käyttäjäkokemus- ja käytettävyystestin toteutus ja dokumentointi
- Löydösten analysointi, raportointi, johtopäätösten ja kehittämisajatusten esittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Kuvailet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilaa. Määrittelet kehitystyöhön yleisesti sopivia toimenpiteitä ja työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Selität ja havainnollistat käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden nykytilan. Asetat kehitystyölle tavoitteita ja valitset niiden saavuttamista tukevat menetelmät ja toimenpiteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suunnittelet käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden kehittämisen kokonaisuuden. Perustelet nykytilan kartoittamis- ja kehitystyöhön käytettävät menetelmät, toimenpiteet ja työvälineet.

Lisätiedot

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketa toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutussuunnitelmassa ja toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 11.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

- Tunnet tietokoneen rakenteen ja sen eri osien merkityksen.
- Tunnet erilaisia tietokonetyyppeja ja niiden käyttötarkoitukset.
- Tunnet erilaisia ammattikäytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja osaat käyttää niiden perustoimintoja.

Sisältö

- Tietokoneiden komponentit ja niiden tarkoitukset
- Tietokonetyypit
- Tietokoneiden oheislaitteet
- Tietokoneen käyttäjän tarpeiden tunnistaminen
- Käyttöjärjestelmien testaamista virtuaaliympäristössä
- Yleisesti ammattikäytössä olevat käyttöjärjestelmät ja niiden peruskäyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitellään Moodle-ympäristössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Tunnistat yksittäisiä tietokoneen komponentteja ja käyttöjärjestelmän toimintoja. Osaat hallita tiedostoja ja kansiorakenteita.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietokoneen komponentit ja käyttöjärjestelmän toimintoja sekä pystyt kuvailemaan niiden toimintaa. Osaat lisätä ja poistaa ohjelmistoja sekä hallita käyttöjärjestelmän asetuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat selittää tietokoneen eri osien merkityksen osana kokoonpanoa. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteen tunnistamiseen.

Hyvä 4

Osaat selittää tietokonekokoonpanon merkityksen osana työtehtävän suorittamista. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja ratkaisuun.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Kykenet määrittelemään erilaisiin käyttötarpeisiin vastaavia tietokonekokoonpanoja. Osaat hallita tietokoneita sekä graafisen käyttöliittymän että komentokehotteen avulla. Osaat käyttää käyttöjärjestelmän ylläpitotoimintoja ongelmatilanteiden ennakointiin ja ehkäisyyn.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

- Tunnet tietokoneen rakenteen ja sen eri osien merkityksen.
- Tunnet erilaisia tietokonetyyppeja ja niiden käyttötarkoitukset.
- Tunnet erilaisia ammattikäytössä olevia käyttöjärjestelmiä ja osaat käyttää niiden perustoimintoja.

Sisältö

- Tietokoneiden komponentit ja niiden tarkoitukset
- Tietokonetyypit
- Tietokoneiden oheislaitteet
- Tietokoneen käyttäjän tarpeiden tunnistaminen
- Käyttöjärjestelmien testaamista virtuaaliympäristössä
- Yleisesti ammattikäytössä olevat käyttöjärjestelmät ja niiden peruskäyttö

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom). Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja vain osittain.

Tyydyttävä 2
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Kuvailet erillisten osien suhteita toisiinsa. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja.
Hyvä 4
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet laitteistot ja käyttöjärjestelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet. Osaat käyttää käyttöjärjestelmien perustoimintoja asiantuntevasti ja luovasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet näkyvillä opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tietojenkäsittely 1 AMK
Vastuuhenkilö

Satu Valli

Opiskelijaryhmät
 • R54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2021
 • RA54T21S
  Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (verkko-opinnot), syksy 2021
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan liiketoimintaa. Suorittamisen jälkeen tunnet liiketoiminnan analysoinnin peruskäsitteet ja osaat valita ja soveltaa liiketoiminnan anaylsointimenetelmiä, tietolähteitä ja tekniikoita tarvelähtöisesti käytännön selvitystyössä.

Sisältö

- Liiketoiminnan analysoinnin alkuperä ja tavoitteet
- Liiketoiminnan analysoinnin käsitteitä, menetelmiä ja tekniikikoita
- Liiketoiminnan analysoinnin tieto- ja datalähteet
- Käytännön harjoituksia

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on saatavilla Lapin ammattikorkeakoulun tietokannoista. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Analysoit liiketoimintaa ja kuvailet työsi tuloksia. Hahmottelet selvitystyön tavoitteita, tietolähteitä, menetelmiä ja tekniikoita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Analysoit liiketoiminta ja selität tuloksia. Valitset työllesi tavoitteet, tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Analysoit liiketoimintaa ja teet johtopäätöksiä tuloksista. Perustelet asettamasi tavoitteet sekä käyttämäsi tietolähteet, menetelmät ja tekniikat.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pia Keränen
Vastuuhenkilö

Pia Keränen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärrät pelillistämisen peruskäsitteitä, menetelmiä ja sen soveltamista liiketoimin. Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen

Sisältö

Aiemmin hankittua osaamista sovelletaan projektissa, jossa pelillistetään liiketoimintaan liittyvää toimintaa (esimerkiksi markkinointikampanja).

- Pellistämisen periaatteet, käytännöt ja menetelmät
- Toteutetaan jokin liiketoiminnan pelillistämisprojekti soveltamalla aikaisemmin opittuja ohjelmointitaitoja
- Sovelletaan projektinhallinnan teoriaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat suunnitella pelillistämistä hyödyntävän projektin

Tyydyttävä 2
Osaat toteuttaa pelillistämisen vaatimia osia osana projektitiimiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen ohjatusti

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa monipuolisen liiketoimintaa pelillistävän sovelluksen.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää olio-ohjelmointi/ohjelmointitaitoja tai vähintään AR/VR-osaamista

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 10.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tunnet liiketoimintaprosessien kehittämisen käsitteet ja periaatteet. Osaat mallintaa liiketoimintaprosesseja ja tunnet erilaisia tapoja automatisoida niitä. Ymmärrät automatisointiratkaisuiden toimintaa ja osaat käyttää niitä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt liiketoimintaprosessien kehittämiseen, mallintamiseen ja automatisointiin. Perehdyt erilaisiin mallintamismenetelmiin ja työkaluihin. Toteutat erilaisia liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä soveltuvilla työvälineillä. Selvität millä tavalla automatisointi muuttaa liiketoimintaprosessien rakenteita ja millaisia vaikutuksia sillä on liiketoimintaan.

Aika ja paikka

19.9.-.10.10.2022 maanantai ja keskiviikkoiltaisin verkko-opetuksena.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali löytyy opintojakson moodle tilasta.

Opetusmenetelmät

Jakso toteutetaan ongelmaperusteisena ja ryhmätyölähtöisenä kokonaisuutena. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön.

Jakso aloitetaan luennoilla, joissa pohjustetaan projektin lähtökohdat ja käydään läpi tarvittava teoreettinen perusta. Luento-osuuden jälkeen projekti jatkuu itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu ryhmäkohtaiset ohjaussessiot kaksi kertaa viikossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja. Mallinnuksessa on puutteita ja selkeitä virheitä. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä. Automatisoinnissa ja sen dokumentoinnissa on useita virheitä ja puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja. Mallinnus on suppeaa, mutta siinä ei ole selkeitä virheitä eikä puutteita. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien digitalisointitoimenpiteitä. Dokumentaatiossa kuvaillaan toteutusta ja tehtyjä valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Mallinnat liiketoimintaprosesseja kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Suunnittelet ja toteutat liiketoimintaprosessien automatisointitoimenpiteitä parhaiden käytänteiden mukaisesti. Dokumentaatiossa selitetään automatisoinnin toteutusta ja perustellaan siihen tehtyjä valintoja. Toteutuskelpoisia vaihtoehtoisia ratkaisuja on pohdittu.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet löytyvät opintojakson tiedoista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 21.11.2022

Ajoitus

28.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 28.11. - 18.12.2022.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen ohjatusti. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja toteutat monipuolisen low-code sovelluksen. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Suunnittelet ja toteutat low-code ohjelmistokehitysprojektin. Projektin lopputuloksena on toimiva sovellus ja projketin dokumentaatio selittää tekemistä ja tehtyjä valintoja asianmukaisella tavalla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 10.04.2023

Ajoitus

11.04.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opit low-code kehittämisen periaatteita, prosesseja ja mentelmiä. Kykenet myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoimintaa tukevan sovelluksen low-code työvälineiden avulla.

Sisältö

- Low-code kehittämisen periaatteet, prosessit ja menetelmät
- Low-code työvälineisiin perehtyminen
- Low-code ohjelmistokehitystyötä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 2.5. - 19.5.2023

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.00. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen low-code sovelluksen. Sovelluksessa on selkeitä puutteita ja vielä virheitä

Tyydyttävä 2

Suunnitelet ja toteutat low-code sovelluksen. Sovelluksen toiminnallisuudessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Suunnitelet ja toteutat toimivan low-code sovelluksen annettujen vaatimusten mukaisesti.

Hyvä 4

Suunnitelet ja toteutat määrittelyjen mukaisen low-code sovelluksen. Kykenet selittämään ja perustelemaan tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Suunnittelet ja toteutat monipuolisia low-code sovelluksia sekä kykenet dokumentoimaan sovelluksia sekä innovatiivisesti kehittämään niitä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Osaat suorittaa laskutoimituksia eri lukujärjestelmissä ja suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- Osaat hyödyntää Exceliä matemaattisessa ongelmanratkaisussa

Sisältö

- Tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Tietokoneen toiminnan matemaattiset perusteet
- Laskulausekkeet, yhtälöt soveltuvin osin, prosenttilaskua, korkolaskua
- Lukujärjestelmät ja niiden väliset muunnokset
- Loogiset operaatiot ja Boolen algebra
- Excelin käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja pyrit ratkaisemaan niitä.
2 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset niitä ohjatusti. Ratkaisuissasi on useita puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne työvälineillä. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti oikein.
4 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä. Ratkaisut ovat oikein. Pyrit parhaiden käytänteiden noudattamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä ja menetelmillä. Hyödynnät parhaita käynteitä ja luovia ongelmanratkaisumenetelmiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 16.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Osaat suorittaa laskutoimituksia eri lukujärjestelmissä ja suorittaa lukujärjestelmämuunnoksia
- Osaat hyödyntää Exceliä matemaattisessa ongelmanratkaisussa

Sisältö

- Tietojenkäsittelyyn liittyvät matematiikan vaatimukset
- Tietokoneen toiminnan matemaattiset perusteet
- Laskulausekkeet, yhtälöt soveltuvin osin, prosenttilaskua, korkolaskua
- Lukujärjestelmät ja niiden väliset muunnokset
- Loogiset operaatiot ja Boolen algebra
- Excelin käyttö

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja pyrit ratkaisemaan niitä.
2 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset niitä ohjatusti. Ratkaisuissasi on useita puutteita ja virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne työvälineillä. Ratkaisut ovat pääsääntöisesti oikein.
4 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä. Ratkaisut ovat oikein. Pyrit parhaiden käytänteiden noudattamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Tunnistat matemaattiset ongelmat ja ratkaiset ne soveltuvilla työvälineillä ja menetelmillä. Hyödynnät parhaita käynteitä ja luovia ongelmanratkaisumenetelmiä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 29.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat toteuttaa mobiilisovelluksen hybridiohjelmointi- ja suunnitteluvälineillä.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan aikaisemmin opiskeltuja Front-End ja palvelinohjelmointitaitoja hybridimobiilisovelluksen toteuttamiseen.

- Mobiilisovelluksen ohjelmointi hybridikielillä ja välineillä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Opetusmenetelmät

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan mobiilisovelluksen hybridimobiilisovelluksen kehitysvälineillä. Kurssilla sovelletaan aikaisemmin opiskeltuja front end ja palvelinohjelmointitaitoja hybridimobiilisovelluksen toteuttamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarvitaan hybridimobiilisovelluksen tekemiseen ja tunnistat tarvittavan osaamisen

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista hybridimobiilisovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hyvä 5
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen hybridimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Ohjelmointiosaaminen. Hybridimobiilisovelluksen toteuttaminen

Tyydyttävä
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista hybridimobiilisovellusta

Hyvä
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen hybridimobiilisovelluksen

Kiitettävä
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen hybridimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Esitietovaatimukset

Edellyttää ohjelmoinnin perusteiden, frontend- sekä backend-ohjelmoinnin sekä olio-ohjelmoinnin osaamista

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa mobiilisovelluksen natiiviohjelmointikielellä.

Sisältö

Opintojaksolla sovelletaan aikaisemmin opiskeltua olio-ohjelmointia valitun mobiilikäyttöjärjestelmän sovelluksen toteuttamiseen

- Mobiilisovelluksen ohjelmointi natiiviohjelmointikielellä esim. Visual Studio (Xamarin framework)

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan mobiilisovelluksen natiiviohjelmointikielellä. Kurssilla sovelletaan aikaisemmin opiskeltua olio-ohjelmointia valitun mobiilikäyttöjärjestelmän sovelluksen toteuttamiseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarvitaan natiivimobiilisovelluksen tekemiseen ja tunnistat tarvittavan osaamisen

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista natiivimobiilisovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen natiivimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Ohjelmointiosaaminen. Natiivimobiilisovelluksen toteuttaminen

Tyydyttävä
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaista natiivimobiilisovellusta

Hyvä
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti tavanomaisen natiivimobiilisovelluksen

Kiitettävä
Kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolisen natiivimobiilisovelluksen ja siihen tarvittavat komponentit

Esitietovaatimukset

Edellyttää olio-ohjelmointi 1 ja 2 -opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 22.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät ohjelmistosuunnittelun merkityksen ohjelmistotuotannossa. Osaat suunnitella ja dokumentoida ohjelmistoja, ja ymmärrät versiohallinnan merkityksen. Tiedät erilaisia ohjelmistoprojektin elinkaarimalleja, ja osaat toimia niissä, ymmärrät myös eri roolien merkityksen. Ymmärrät ketterän ohjelmistokehityksen merkityksen.

Sisältö

Ohjelmistosuunnittelumenetelmät
Ohjelmistotuotannon peruskäsitteet
Ketterä ohjelmistokehitys

Opetusmenetelmät

Tavoitteet:

Ymmärrät ohjelmistosuunnittelun merkityksen ohjelmistotuotannossa. Osaat suunnitella ja dokumentoida ohjelmistoja, ja ymmärrät versiohallinnan merkityksen. Tiedät erilaisia ohjelmistoprojektin elinkaarimalleja, ja osaat toimia niissä, ymmärrät myös eri roolien merkityksen. Ymmärrät ketterän ohjelmistokehityksen merkityksen.

Sisältö:
Ohjelmistosuunnittelumenetelmät
Ohjelmistotuotannon peruskäsitteet
Ketterä ohjelmistokehitys

Suoritustavat:
Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat suunnittelumenetelmät ja tiedät ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheet ja roolit

Tyydyttävä 2
Osaat tunnistaa erilaisia menetelmiä ja osaat ohjattuna toimia ohjelmistotuotantoprojektin roolissa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat ohjattuna suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita jollakin menetelmällä ja toimia tiimin rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Hyvä 4
Osaat suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita erilaisilla menetelmillä ja toimia erilaisissa rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ketteriä ohjelmistoprojekteja, toimia niissä, sekä osaat dokumentoida kehitysvaiheiden tarpeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tyydyttävä 1
Tunnistat suunnittelumenetelmät ja tiedät ohjelmistotuotantoprojektin eri vaiheet ja roolit

Tyydyttävä 2
Osaat tunnistaa erilaisia menetelmiä ja osaat ohjattuna toimia ohjelmistotuotantoprojektin roolissa

Hyvä 3
Osaat ohjattuna suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita jollakin menetelmällä ja toimia tiimin rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Hyvä 4
Osaat suunnitella ohjelmistoprojektin vaiheita erilaisilla menetelmillä ja toimia erilaisissa rooleissa. Ymmärrät myös ohjelmistotuotantomenetelmien ketteryyden merkityksen

Suomeksi
Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ketteriä ohjelmistoprojekteja, toimia niissä, sekä osaat dokumentoida kehitysvaiheiden tarpeiden mukaan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 12.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Ymmärrät kuinka ohjelmointia tehdään, ohjelmoinnin perusperiaatteet ja käsitteet. Osaat mallintaa loogisesti ohjelman, ja tuottaa siitä yksinkertaisen ratkaisun jollakin skriptikielellä. Ymmärrät ohjelmoinnin lohkoajattelun ja osaat toteuttaa sitä käytännössä.

Sisältö

- Opintojaksolla opetellaan ohjelmointilogiikkaa ja perusrakenteita sekä muuttujien käyttöä ja määrittelyä.
- Peräkkäis-, valinta- ja toistorakenteita harjoitellaan yhdellä soveltuvalla ohjelmointikielellä.
- Ohjelmointikielenä verkkosovellusten tekemistä tukeva kieli - esimerkiksi Javascript.
- Opintojakso toimii johdantona webbiohjelmointiin.

Aika ja paikka

Toteutus ajoittuu keväälle ajalle: 23.1.-10.2.2023 Zoomissa ja Moodle-työtilassa

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Opiskelijat harjoittelevat Javascript-ohjelmointia opettajan ohjauksessa ja itsenäisesti. Tunneilla käydään läpi esimerkkejä ja valitun ohjelmointikielen syntaksia, rakenteita yms.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi sopia opettajan kanssa osaamisen näyttämisestä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat ohjelmointirakenteita, muuttujia ja ohjelmointikielen perusteita.

Tyydyttävä 2
Osaat mallintaa yksinkertaisen ohjelmarakenteen, ja toteuttaa ne ohjattuna

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat mallintaa ohjelmarakenteita ja osaat tuottaa niistä ohjattuna toimivia ohjelman osia.

Hyvä 4
Osaa mallintaa ohjelmarakenteita, ja osaat tuottaa niiden perusteella toimivia ohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaa mallintaa monimutkaisia ohjelmarakenteita ja itsenäisesti toteuttaa niiden perusteella toimivia ohjelmia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Arvioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Lisätiedot

Opintojakso toimii johdantona webbiohjelmointiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 02.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Ymmärrät olio-ohjelmoinnin periaatteet ja peruskäsitteet. Osaat suunnitella ja toteutaa oliopohjaisia ohjelmia ja ohjelman osia.

Sisältö

- Olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet ja niiden merkitykset
- Olio-ohjelmoinnin perusteet Java-ohjelmointikielellä.

Aika ja paikka

15.8 - 12.9. 2022
Opinnot voi suoraan joko verkossa tai Minervan luokassa Torniossa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on saatavilla opintojakson aikana moodleympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, opetusvideot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 1.9.2022 klo12:00 - 15:00

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijoilla tulisi olla käytössään tietokone, johon he voivat vapaasti asentaa opintojakson ohjelmistokehitysympäristön. Opintojaksolla käytetään Eclipseä, mutta opiskelija voi käyttää mitä muuta tahansa kehitysympäristöä jolla voi tehdä java-ohjelmia.

Eclipse IDE for Java Developers
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/2021-09/r/eclipse-ide-java-developers

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan olio-ohjelmoinnilla ja tunnistat oliopohjaisia ohjelmarakenteita.

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia oliopohjaisia ohjelman osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun keskeiset perusperiaatteet

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti oliopohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät olio-ohjelmointiajattelun perusperiaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisia olio-ohjelmointipohjaisia ohjelmarakenteita itsenäisesti sekä ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmoinnin suhteita ja käsitteitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydytävä 1

Ymmärrät olio-ohjelmoinnin konseptin ja osaat tunnistaa ohjelmalohkoja, joissa sitä on käytetty. Osaat muokata koodilohkoja itse vaatimusten mukaisesti.

Tyydyttävä 2
Osaat luoda yksinkertaisia koodirakenteita mukaillen annettuja esimerkkejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Pystyt tuottamaan olio-pohjaisia koodirakenteita perustuen annettuihin esimerkkeihin, ja ymmärrät olio-ohjelmoinnin keskeisen konseptin. Osaat tuottaa yksinkertaisia luokkarakenteita ja metodeja olio-ohjelmointikielellä.

Hyvä 4

Pystyt tuottamaan olio-pohjaisia ohjelmarakenteita annettujen vaatimusten mukaisesti ja osaat tuottaa käytännössä toimivia luokka/olio -rakenteita toimivien metodien kanssa. Tiedät mitä tarkoittaa periytyminen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat suunnitella ja toteuttaa monimutkaisia olio-pohjaisia ohjelmarakenteita ja ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmointi suhteita ja sen konseptin. Osaat tuottaa hyvin toimivia luokka/olio suhteita ja periytymistä

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden hallintaa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 23.09.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat toteuttaa olio-ohjelmointia sovelluskehitysympäristössä

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään syventämään olio-ohjelmointiosaamista esim. C#-ohjelmointikielellä Visual Studio-sovelluskehitysympäristössä

Aika ja paikka

5.9.-23.9.2022 9.00-15:00 verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jaksolla hyödynnetään Object Oriented Programming 1:ssä opittuja taitoja käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Jakso toteutetaan englanninkielisenä kokonaisuutena.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty 0
Tietosi/taitosi/tekemisesi ei vastaa tasoa 1

Tyydyttävä 1
Tiedät miten oliopohjaisia sovelluksia suunnitellaan ja toteutetaan

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia oliopohjaisia ohjelman osia Visual Studio ympäristössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti oliopohjaisia sovelluksia ja ymmärrät olioi-ohjelmointiajattelun keskeiset perusperiaatteet

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisesti oliopohjaisia sovelluksia ja ymmärrät olioi-ohjelmointiajattelun perusperiaatteet

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisia olio-ohjelmointipohjaisia sovelluksia itsenäisesti sekä ymmärrät monimutkaisia olio-ohjelmoinnin suhteita ja käsitteitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson projektissa toteutettuun sovellukseen sekä tuntiaktiivisuuteen ja muihin palautettaviin tehtäviin. Tarkat arviointikriteerit annetaan jakson alussa ja pääpaino on sovelluksen toimivuudessa, laadussa sekä omaperäisessä toteutuksessa.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää Olio-ohjelmointi 1:n hyväksyttyä suorittamista - tai vastaavaa osaamista

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • T42T19S
  Tietojenkäsittelyn koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Tavoitteet määritellään Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeissa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioidaan asteikolla 1 - 5, opinäytetyön lopullinen arvosana.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • T42T19S
  Tietojenkäsittelyn koulutus (päiväopiskelu) Tornio syksy 2019

Tavoitteet

Tavoitteet määritellään Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeissa.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arvioidaan täydennettäv/hylätty/Hyväksyttävä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 19.09.2022

Ajoitus

26.09.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa 3D pelin pelimoottorin avulla. Osaat tuottaa ja muokata 3D-grafiikkaa ja animaatiota AR sovelluksiin.

Sisältö

- Pelimoottorin perusteet (Unity)
- 3D -grafiikka ja animaatio AR sovelluksissa
- Peliohjelmoinnin perusteet C# -kielellä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 26.9. - 16.10.2022.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.30 ja kokopäivä seminaari. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan peliohjelmoinnilla ja tunnistat peliohjelmoinnissa tarvittavat välineet ja menetelmät

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia pelin osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten mukaisen peliohjelman toiminnallisuuden.

Hyvä 4
Osaat toteuttaa yksinkertaisen pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin vaatimusten mukaisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää Olio-ohjelmoinnin osaamista (Esimerkiksi hyväksytyt suoritukset opintojaksoilta olio-ohjelmointi 1 ja 2)

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa 3D pelin pelimoottorin avulla. Osaat tuottaa ja muokata 3D-grafiikkaa ja animaatiota AR sovelluksiin

Sisältö

- Pelimoottorin perusteet
- 3D -grafiikka ja animaatio AR sovelluksissa
- Peliohjelmoinnin perusteet C# -kielellä

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 7.11. - 27.11.2022.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta.

Opetusmenetelmät

Zoom-istunnot, päivisin klo 9.00 - 12.45. Tarkemmat ajankohdat ks. lukujärjestys.
Itsenäinen työskentely

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisällön jaksotus löytyy Moodle-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät miten suunnitellaan ja toteutetaan peli

Tyydyttävä 2
Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen pelin, mutta tarvitset runsaasti apua

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan pelin annettujen määritysten ja esimerkkien perusteella itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa monipuolisen pelin itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Toteutuksen arviointisuunnitelma löytyy Moodle-työtilasta.

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää olio-ohjelmoinnin osaamista ja peliohjelmoinnin perusteiden hallintaa. Esimerkiksi hyväksytty suoritus edeltäviltä opintojaksoilta olio-ohjelmointi 1 ja 2 sekä peliohjelmoinnin perusteet tai vastaava osaamisen taso hankittuna muulla tavoin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 03.10.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin keskeiset käsittet ja menetelmät. Pystyt suunnittelemaan pilvipalveluiden ja virtualisoinnin hyödyntämistä osana yrityksen toimintaa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.

Sisältö

- Perehtyminen pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteisiin ja menetelmiin
- Erilaisiin pilvipalveluekosysteemeihin ja niiden käyttöön tutustuminen
- Pilvipalveluiden ja virtualisoinnin hyödyntäminen osana liiketoimintaa
- Tietokoneiden ja muiden resurssien virtualisointia erilaisten menetelmien ja työvälineiden avulla

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

"Tyydyttävä 1

Tiedät pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteitä ja menetelmiä. Osaat ottaa käyttöön virtualisointiympäristön ja virtualisoida tietokoneen sen avulla.

Tyydyttävä 2

Tiedät pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteitä ja menetelmiä. Pystyt kuvailemaan pilvipalveluiden käyttöä osana liiketoimintaa. Osaat kytkeä virtualisoidun tietokoneen verkkoon."

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Pystyt selittämään miten pilvipalveluilla ja virtualisoinnilla voidaan tukea liiketoimintaa. Osaat hyödyntää virtualisointiympäristön ylläpitotyökaluja.

Hyvä 4

Pystyt selittämään pilvipalveluiden hyödyntämistä liiketoiminnassa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja muita resursseja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Kykenet suunnittelemaan erilaisiin käyttötarpeisiin vastaavia pilvipalveluihin ja/tai virtualisointiin perustuvia ratkaisuja. Osaat suunnitella virtualisoimiesi tietokoneiden ja muiden resurssien ylläpitotoimenpiteiden automatisointia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Katso toteutuksen perustiedot.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Tavoitteet

Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin keskeiset käsittet ja menetelmät sekä merkityksen osana IT infrastruktuuria. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.

Sisältö

- Pilvipalveluiden ja virtualisoinnin määritelmät, käsitteet ja menetelmät
- Erilaisten pilvipalveluiden käyttö ja hyödyntäminen osana IT infrastrutktuuria
- Työasemien virtualisoinnin menetelmien ja työvälineiden käyttö ja hyödyntäminen osana IT infrastruktuuria

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Zoom), sessiot tallennetaan. Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä vain osittain.
Tyydyttävä 2
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä suurilta osin ohjeistuksen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Kuvailet erillisten osien suhteita toisiinsa. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä.
Hyvä 4
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet pilvipalveluiden ja virtualisoinnin käsitteet ja menetelmät kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet. Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä asiantuntevasti ja luovasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.05.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa joko tekoäly- tai/ja mobiilisovelluksen

Sisältö

Opiskelijat toteuttavat jonkin tekoäly- tai mobiilisovelluksen soveltamalla aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja. Projektien hallinnassa sovelletaan ketteriä projektinhallinnan menetelmiä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnistat projektissa toteutettavan sovelluksen ominaisuuksia ja voit osallistua niiden määrittelyyn. Tiedät miten niitä pitäisi toteuttaa.

Tyydyttävä 2
Osaat määritellä sovelluksen ominaisuuksia, priorisoimaan niiden toteutusta ja osallistut niiden määrittelyyn sekä toteutukseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa määrittelyjen mukaisesti sovelluksen ominaisuuksia.

Hyvä 4
Osaat suunnitella ja toteuttaa määrittelyjen mukaisen sovelluksen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella, määrittää ja toteuttaa monipuolisen sovelluksen

Esitietovaatimukset

Osallistuminen edellyttää joko mobiiliohjelmointi opintojaksojen (1 ja 2) tai Python-ohjelmointi, tekoäly ja data-analytiikka osaamista

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 19.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat ohjelmoida Python-sovelluksia käyttämällä soveltuvaa kehitysympäristöä (Visual Studio Code) sekä Python -ohjelmointikirjastoja

Sisältö

- Python ohjelmoinnin perusteet. Käytettävät kirjastot.

Aika ja paikka

20.2.-17.3. Luennot aamupäivisin Zoomissa

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja -kirjallisuus, oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennoilla käydään läpi Python-ohjelmoinnin perusteet (syntaksi, rakenne yms) ja esimerkkejä
Itsenäisen työskentelyn aikana opiskelijat tekevät harjoituksia ja soveltavat oppimaansa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suoritus tapahtuu harjoitustyön avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi esittää osaamisensa tekemällä Python-sovelluksen ja esittelemällä sen videolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tiedät mitä tarkoitetaan Python-ohjelmoinnilla ja tunnistat Pythonin ohjelmarakenteita.

Tyydyttävä 2
Osaat muokata esimerkkien avulla yksinkertaisia Python ohjelman osia

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti Python-koodattuja ohjelmarakenteita ohjattuna

Hyvä 4
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti Python-koodattuja ohjelmarakenteita itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat toteuttaa annettujen määritysten ja esimerkkien mukaisesti monipuolisen Python-sovelluksen Itsenäisesti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin aikana tehtävät pienet tuntitehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty - ne vaikuttavat myös loppuarvosanaan.
Kurssin loppuarvosana määräytyy harjoitustyön perusteella.

Hylätty (0)

Tehtäviä ei ole palautettu eikä osoitettu osaamista

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista sekä alustavan ohjelmointiymmärryksen osoittamista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän arvosanan saa, jos pystyy soveltamaan kurssilla opittua annettujen tehtävien osalta itsenäisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän arvosanan edellytyksenä on se, että pystyy soveltamaan oppimaansa ja oppimaan itsenäisesti lisää.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat kokonaisvaltaisen ymmärryksen liiketoiminnan riskienhallinnasta. Suorittamisen jälkeen osaat keskeiset käsitteet sekä yleiset prosessit ja työkalut. Pystyt tunnistamaan erilaisia riskejä, arvioimaan niitä ja soveltamaan riskienhallinnan keinoja niiden hallitsemiseksi. Osaat myös raportoida riskienhallinnasta. Osaamisesi kehittyy eritoten tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien hallinnan osalta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla käsitellää seuraavia teemoja.

- Riskienhallinnan idea ja tavoitteet
- Riskienhallintaprosessi ja sen työkalut
- Erilaiset riskiluokat ja niiden huomiointi
- Tietoturva- ja tietosuojariskit
- Riskien tunnistaminen ja arviointi
- Riskienhallinnan keinot
- Riskienhallinnan raportointi

Oppimateriaalit

Opintojakson kuvauksessa listattu kurssikirjallisuus tukee tavoitellun osaamisen hankkimista ja on vapaasti saatavilla Lapin ammattikorkeakoululle hankituista tietokannoista tai julkisista lähteistä. Kurssikirjallisuus voi poiketata toteutuskohtaisesti. Toteutuskohtainen kirjallisuus ja muut oppimateriaalit esitellään tarkemmin toteutuksen virtuaaliympäristössä.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan itsenäisen opiskelun keinoin. Toteutukseen sisältyy vapaaehtoista ohjausta, jonka aikataulutuksesta tiedotetaan erikseen Moodle ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Selität riskienhallinnan merkitykstä osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat toteuttaa yksittäisiä riskienhallinnan toimenpiteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Havainnollistat riskienhallinnan merkitykstä osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat valita ja soveltaa riskienhallinnan menetelmiä tapauskohtaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Perustelet riskienhallinnan merkityksen osana liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Osaat soveltaa ja yhdistellä riskienhallinnan menetelmiä tapauskohtaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 02.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja tietojenkäsittelyyn liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit viestimään ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti.

Aika ja paikka

Zoom-luennot, jotka ovat online-kontaktitunnit. Tunneille voi tulla mistä tahansa paikasta, josta on hyvä internetyhteydet ja opiskelijalla on toimiva mikki. Kameran käyttö on suositeltavaa tarvittaessa.

Oppimateriaalit

Opettaja on laatinut Moodleen materiaalin, joka pohjautuu eri lähteisiin, jotka opettaja esittelee opintojakson alussa.
Yhtenä päämateriaalia on mm. Gå med vinst! 2014 tai uudempi painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä)

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan vähintään 80%. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä. Luennot eli opetus- ja ohjaustunnit tukevat yhteisöllisyyttä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Katso kohta Sisällön jaksotus.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- ja seminaarikontakti-tunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.

Tyydyttävä 2

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.

Hyvä 4

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson AC-luentoihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Hylätty (0)

ks. edellä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ks. edellä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ks. edellä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ks. edellä

Lisätiedot

Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

20.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Raija Lummi
Vastuuhenkilö

Raija Lummi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä. Hän osaa ilmaista itseään ja pystyy osallistumaan keskusteluun niin arkipäivän kuin asiakaspalvelutilanteissakin. Hän osaa työelämään ja tietojenkäsittelyyn liittyvän perussanaston. Hän osaa kirjoittaa myös ammattiinsa ja alaansa liittyvää sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä perusliikekirjeitä, sähköpostiviestejä ja alaan liittyviä asiakirjoja. Opiskelija osaa hyödyntää ruotsinkielisiä tietolähteitä.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (423/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Taitotaso B1.2.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opit viestimään ruotsin kielellä kirjallisesti ja suullisesti.

Aika ja paikka

Zoom-välineellä toteutettava online-kontaktiopetus, joka on vuorovaikutteista kommunikaatiota.
Suosituksena kameran käyttö välttämättömän toimivan mikrofonin lisäksi.
Ajankohta on kevät 2023.

Oppimateriaalit

Opettaja on laatinut Moodleen materiaalin, joka pohjautuu eri lähteisiin, jotka opettaja esittelee opintojakson alussa.
Yhtenä päämateriaalia on mm. Gå med vinst! 2014 tai uudempi painos - EDITA ( Hanska-Aare - Keränen - Lehtoviita - Pirttilä)

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ovat kontaktiopetusta, joihin osallistutaan noin 80% arvioitavan suullisen kielitaidon kehittymisen vuoksi. Luennot ovat keskustelua, tehtävien tekemistä parin ja ryhmän kanssa, kuuntelua, puhumista ja osallistumista, jotta kielitaito kehittyy suullisesti ja kirjallisesti. Luennoille valmistaudutaan tekemällä Moodleen ohjeistettuja tehtäviä. Luennot eli opetus- ja ohjaustunnit tukevat yhteisöllisyyttä.

Opettaja pyrkii samaan yhden kerran vierailevan luennoitsijan eli vieraan tunneille mukaan.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ks. kohta Sisällön jaksotus. Opiskelija voi uusia tentit tutkintosäännön ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Opinnoista tulee 50% suullinen ja 50% kirjallinen arviointi tutkintotodistukseesi. Osia ei voi keskenään kompensoida. Zoom- kontaktitunneilla on pääpaino suullisessa kielitaidon kehittämisessä ja Moodle-ympäristössä on pääpaino kirjallisen kielitaidon kehittämisessä harjoitusten avulla. Moodlen kautta lähetetään myös suulliset työt Zoom-tuntien ohella.
Osallistuminen virkamiestason opintojaksolle edellyttää joko lukion oppimäärän tai ammatillisen 2. asteen ruotsin kielen taitoa. Jos sinulla on vapautus aiemmilta asteilta, haet vapautusta myös tällä asteella. Hyväksilukuasioissa saat ohjeita opintotoimistosta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.

Tyydyttävä 2

Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.

Hyvä 4

Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja tietotekniikkaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

RUOTSIN ARVIOINTIKRITEERIT KIELEN TAITOTASOJEN MUKAISESTI/Lummi Raija
Opintojakson hyväksyttävä suorittaminen velvoittaa osallistumista opintojakson Zoom-luentoihin vähintään 80%.
Tyydyttävä 1 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä autettuna työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa kun vastapuoli tukee sanoman vastaanottamisessa.
Osaat jonkin verran yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää ja siksi tarvitset tukea viestinnässä.
Tyydyttävä 2 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä ymmärrettävästi työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, mutta tarvitset vielä vastapuolen tukea sanoman vastaanottamisessa.
Osaat tavallisimmat yleiskieleen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa sekä osaat ilmaista itseäsi perustilanteissa ja ymmärrät autettuna toisten viestintää.
Kirjallisessa ja suullisessa kielenkäytössä esiintyy virheellisiä muotoja, jotka häiritsevät viestintää, mutta vastapuolen myötävaikutuksella viestintä on tyydyttävää.
Hyvä 3 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen merkintää tyydyttävät tiedot)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja lähes itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskieltä, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvää perussanastoa, joiden avulla osaat ilmaista itseäsi sujuvasti ja ymmärrät toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita, vaikka virheitä vielä esiintyy.
Hyvä 4 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja melko itsenäisesti työelämän yleisissä ja ajankohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Osaat yleiskielen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän perussanaston, sekä osaat ilmaista itseäsi sujuvasti eri tilanteissa ja ymmärrät hyvin toisten viestintää. Osaat käyttää kielen perusrakenteita lähes virheettömästi. Osaat myös auttaa muita kielenkäyttötilanteessa, jotta yhteinen kommunikaatio on toimivaa.
Kiitettävä 5 (tämä taitotaso vastaa tutkintotodistukseen tulevaa hyvää kielitaitoa)
Osaat viestiä itsenäisesti, sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa suullisissa ja kirjallisissa tilanteissa. Osaat monipuolisesti yleisen, liiketoimintaan ja it-alaan liittyvän sanaston. Osaat puhua ja kirjoittaa lähes virheetöntä kieltä. Autat muita kommunikaatiotilanteessa sen sujuvuuden varmistamiseksi.
0 = hylätty ja ei siten vielä riitä T1-arviointiin.
Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Lisätiedot

Ruotsin kielen taito arvioidaan erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta ja merkintä tulee myös tutkintotodistukseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 07.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Yrjö Koskenniemi
Vastuuhenkilö

Yrjö Koskenniemi

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuoto-opinnot), Tornio, kevät 2021

Tavoitteet

Osaat tekoälyn perusteet ja kykenet tuottamaan tekoäly/BOT-sovelluksen käyttämällä siihen sopivaa sovelluskehitintä

Sisältö

Tekoäly- ja BOT sovellusten tekemisen perusteet ja välineitä.
Etiikka tekoäly- ja BOT sovellusten hyödyntämisessä

Oppimateriaalit

Edellyttää olio-ohjelmointi 1 ja 2 sekä Python-ohjelmoinnin opintojaksojen hyväksytyn suorittamisen mukaista osaamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyvä 1
Tiedät miten ja millä välineillä tekoäly- ja BOT-sovelluksia tuotetaan.

Hyvä 2
Osaa muokata esimerkkien avulla yksinkertaista tekoäly/botsovellusta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaa toteuttaa ohjatusti annettujen määrittelyjen ja esimerkkien mukaisesti tekoäly/botsovelluksen

Hyvä 4
Osaa toteuttaa annettujen määrittelyjen mukaisesti tekoäly/botsovelluksen itsenäisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisen tekoäly/botsovelluksen

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 05.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Anu Nikkeri
Vastuuhenkilö

Anu Nikkeri

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Tunnet tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet. Pystyt kuvaamaan tietojärjestelmien rakenteita. Tunnet käyttäjälähtöisessä tietojärjestelmien suunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja työvälineitä sekä ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia. Tunnet tietoverkkojen suunnittelun periaatteet.

Sisältö

- Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen peruskäsitteiden käsittely
- Tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet
- Tietojärjestelmien vaatimusmäärittelyn alkeet
- Tietoverkkojen rakenteet ja protokollat
- Tietojärjestelmien suunnittelussa käytettäviin työvälineisiin perehtyminen

Aika ja paikka

Luennot ma ja ke iltaisin klo 17-19.30, 12.9.-28.9 kuusi luentoa.
Tentti 5.10.2022 klo 17-20

Oppimateriaalit

Kurssin aikana ilmoitettava materiaali. Pääasiassa online artikkeleita ja aineistoa.

Opetusmenetelmät

Etäluennot AC:ssa. Kurssin aikana annettavat itsenäiset harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä, hahmotat niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Hahmotat käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Hyvä 4

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat arvioida tietojärjestelmän rakenneosien soveltuvuutta osana kokonaisuutta. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä menetelmiä sekä työvälineitä. Tunnet niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Tunnet käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat selittää tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja perustella niiden merkityksen osana tietojärjestelmää. Osaat selittää tietojärjestelmän toimintaa käyttäjälähtöisesti. Tiedät miten käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan tietojärjestelmien suunnittelussa.Osaat vertailla käytettäviä suunnittelu menetelmiä ja työvälineitä ja ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä, hahmotat niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Hahmotat käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Hyvä 4

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat arvioida tietojärjestelmän rakenneosien soveltuvuutta osana kokonaisuutta. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä menetelmiä sekä työvälineitä. Tunnet niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Tunnet käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat selittää tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja perustella niiden merkityksen osana tietojärjestelmää. Osaat selittää tietojärjestelmän toimintaa käyttäjälähtöisesti. Tiedät miten käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan tietojärjestelmien suunnittelussa.Osaat vertailla käytettäviä suunnittelu menetelmiä ja työvälineitä ja ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 01.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

- Tunnet tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja niiden suunnittelun perusteet
- Tunnet tietoverkkojen rakenteen ja niiden suunnittelun periaatteet

Sisältö

- Tietojärjestelmien peruskäsitteet ja suunnittelun perusteet
- Tietoverkkojen rakenteet, protokollat ja suunnnittelun periaatteet

Aika ja paikka

ZOOM oppimisympäristö maanantai ja keskiviikko iltaisin 17:00 - 20:45. ajalla 13.2.-1-3-2022.

Oppimateriaalit

Opetusmateriaalit löytyvät Moodle oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Etäluennot ZOOM-luokkatilassa ja opintojakson aikana annettavat itsenäiset harjoitustehtävät. Läsnäolo luennoilla ei ole pakollista mutta suotavaa, luennot nauhoitetaan myöhemmin katseltaviksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään viimeisellä opetuskerralla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet suppeasti ja hyvin yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet suppeasti ja pyrit selittämään eri osien merkitystä ja vaikutusta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet ja selität erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset.

Hyvä 4
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen ja vaikutukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Tunnet tietojärjestelmien ja -verkkojen sekä niiden suunnittelun perusteet kattavasti ja osaat perustella erilaisten osien merkityksen, vaikutukset ja keskinäiset suhteet.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perustana on tentti sekä palautetut harjoitustyöt.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä.

Tyydyttävä 2

Tunnistat tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyviä tietoverkon osia. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat luokitella tietojärjestelmän rakenneosia niiden merkitysten mukaan. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä työvälineitä, hahmotat niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Hahmotat käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Hyvä 4

Osaat selittää tietojärjestelmän fyysisen ja loogisen rakenteen sekä siihen liittyvän tietoverkon osat. Osaat arvioida tietojärjestelmän rakenneosien soveltuvuutta osana kokonaisuutta. Tiedät tietojärjestelmän suunnittelun työvaiheita ja niihin liittyviä menetelmiä sekä työvälineitä. Tunnet niiden tarkoituksen osana tietojärjestelmän suunnittelukokonaisuutta. Tunnet käyttäjien roolin tietojärjestelmän suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat selittää tietojärjestelmien fyysiset ja loogiset rakenteet ja perustella niiden merkityksen osana tietojärjestelmää. Osaat selittää tietojärjestelmän toimintaa käyttäjälähtöisesti. Tiedät miten käyttäjälähtöisyyttä toteutetaan tietojärjestelmien suunnittelussa.Osaat vertailla käytettäviä suunnittelu menetelmiä ja työvälineitä ja ymmärrät niiden toimintalogiikkaa. Osaat kuvata tietoverkkoja ja tiedät niiden rakenteita ja protokollia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 02.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Ani Ruusila
Vastuuhenkilö

Ani Ruusila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokantasovelluksen. Osaat tehdä ja käyttää monimutkaisia tietokantakyselyjä ohjelmointikielilllä, ja liittää kyselyjä muihin ohjelmointikieliin käyttäen eri ohjelmointirajapintoja

Sisältö

- Tietokantaohjelmointi,
- Tietokantakyselyt,
- Proseduurit
- Triggerit
- Tietokantatietojen hyödyntäminen sovelluksissa

Aika ja paikka

Toteutus monimuoto-opintoina Zoomissa ja Moodle-työtilassa 13.3. - 2.4.2023.

Oppimateriaalit

Sähköinen opiskelumateriaali, joka löytyy toteutuksen Moodle-työtilasta

Opetusmenetelmät

Opiskelijat harjoittelevat opettajan ohjauksessa ja itsenäisesti oppitunneilla käytyjä asioita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi osoittaa aikaisemmin hankkimansa osaamisen opettajien kanssa sovitulla tavalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Osaat tehdä yksinkertaisia tietokantakyselyjä

Tyydyttävä 2
Osaat tehdä edistyneitä kyselyjä ohjattuna ja tunnistat proseduurit ja triggerit

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat käyttää tavallisia tietokantakyselyjä ja kykenet tuottamaan yksinkertaisen tietokantaa käyttävän sovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit ohjattuna

Hyvä 4
Osaat käyttää tavallisia tietokantakyselyjä ja kykenet tuottamaan yksinkertaisen tietokantaa käyttävän sovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisen tietokantasovelluksen tarvitsemat kyselyt, proseduurit ja triggerit sekä liittämään ne ohjelmointikieleen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohde: Osaa ohjelmoida tietokantaan tehtäviä kyselyitä tavallisimmilla ohjelmointikielillä ja yhdistää tietokannan kyselykielen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaa tehdä esimerkin perusteella tietokantayhteyden ja ohjelmoida yksinkertaisia kyselyitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa tehdä tietokantayhteydet eri kielillä ja osaa ohjelmoida tavallisia tietokantakyselyjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kykenee soveltamaan tietokantaohjelmointia monipuolisesti tietokantasovelluksessa.

Esitietovaatimukset

Tietovarastojen perusteet opintojakso suoritettuna tai vastaava osaamisen taso.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 09.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Sisältö

- Tietoturvan yleinen luonne yksityisen käyttäjän tasolla ja organisaation tasolla
- Tietoturvan keskeiset käsitteet ja mekanismit
- Tietoturvan kokonaisuus, tietoturvapolitiikka
- Hallinnollinen turvallisuus, tietoturvatyö organisaatiossa
- Ohjelmistoturvallisuus
- Verkon tietoturva, tietokoneiden ja laitteiden suojaus
- Fyysinen turvallisuus

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen toteutus. Voi sisältää vierailuluentoja, jotka ovat katsottavissa myös myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oman suunnitelma pitää esittää ennen toteutuksen alkua ja sen tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Lisätiedot

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 29.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Sisältö

- Tietoturvan yleinen luonne yksityisen käyttäjän tasolla ja organisaation tasolla
- Tietoturvan keskeiset käsitteet ja mekanismit
- Tietoturvan kokonaisuus, tietoturvapolitiikka
- Hallinnollinen turvallisuus, tietoturvatyö organisaatiossa
- Ohjelmistoturvallisuus
- Verkon tietoturva, tietokoneiden ja laitteiden suojaus
- Fyysinen turvallisuus

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itseopiskeluna. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, Opiskelijoita ohjataan ohjaussessioissa ja sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Ymmärrät tietoturvan käsitteet ja merkityksen yksityiselämässä ja organisaatioissa
- Osaat suunnitella ja toteuttaa tietoturvan kehittämistoimenpiteitä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet opintojakson tiedoissa.

Lisätiedot

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 25.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2022

Tavoitteet

- Tunnet tietovarastojen käsitteet ja merkityksen osana tietojenkäsittelyä ja ohjelmistokehitystä.
- Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan tietokannan.

Sisältö

- Tietovarastojen peruskäsitteet ja -periaatteet sekä suunnittelukäytänteet
- Tietokantojen määrittely, suunnittelu ja tekeminen

Aika ja paikka

7.11.-25.11.2022 päiväopetuksena verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy opintojakson moodle.tilasta.

Opetusmenetelmät

Jaksolla tutustutaan tietovarastojen perusteisiin käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Pääaiheina ovat SQL- ja NoSQL-tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnitelet ja toteutat yksinkertaisen tietokannan ohjatusti. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnitelet ja toteutat tietokannan. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnitelet ja toteutat toimivan tietokannan. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnitelet ja toteutat toimivan tietokannan. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet ja toteutat monipuolisen tietokannan. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja jakson päätteeksi pidettävään tenttiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 06.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Juha Orre
Vastuuhenkilö

Juha Orre

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

- Tunnet tietovarastojen käsitteet ja merkityksen osana tietojenkäsittelyä ja ohjelmistokehitystä.
- Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivan tietokannan.

Sisältö

- Tietovarastojen peruskäsitteet ja -periaatteet sekä suunnittelukäytänteet
- Tietokantojen määrittely, suunnittelu ja tekeminen

Aika ja paikka

13.3.-6.4.2022 ZOOM luokkatilassa.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit löytyvät Moodle oppimisympäristöstä.

Opetusmenetelmät

Jaksolla tutustutaan tietovarastojen perusteisiin käytännön läheisin esimerkein. Menetelmänä käytetään hands-on -koodausta ja opintomateriaaleja. Pääaiheina ovat SQL- ja NoSQL-tietokantojen suunnittelu ja SQL-kielen perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Ymmärrät, mitä tietovarastoilla tarkoitetaan ja tiedät tietokantojen merkityksen. Osaat toteuttaa yksinkertaisen tietokannan ja tiedät, kuinka tieto tallennetaan ja haetaan tietokannoista. Osaat myös tehdä yksinkertaisia SQL-hakuja.

Tyydyttävä 2

Osaat suunnitella relaatio- ja NoSQL-tietokannan ja tiedät perusteet datan käsittelystä. Osaat toteuttaa yksinkertaisen tietokannan ja tehdä yksinkertaisia SQL-hakuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Osaat suunnitella ja toteuttaa relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Osaat datan tuonnin ja viennin relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja ymmärrät NoSQL-rajapinnan.

Hyvä 4

Osaat suunnitella ja toteuttaa relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Hallitset datan tuonnin ja viennin itsenäisesti relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja NoSQL-rajapinnalla. Osaat soveltaa suunnittelussa tiedon käyttötarkoituksia ja rakentaa tietokannan käyttötarkoituksen mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Osaat suunnitella ja toteuttaa monipuolisen relaatio- ja NoSQL-tietokantaratkaisun. Hallitset datan tuonnin ja viennin itsenäisesti relaatio-tietokannasta SQL-kielellä ja NoSQL-rajapinnalla. Osaat soveltaa suunnittelussa tiedon käyttötarkoituksia ja rakentaa tietokannan käyttötarkoituksen mukaan. Osaat soveltaa osaamistasi käytäntöön ja perustella ratkaisut asiantuntevasti."

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin tehtäviin ja jakson päätteeksi pidettävään tenttiin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 11.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Pekka Reijonen
Vastuuhenkilö

Pekka Reijonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T20S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy TA42T20S

Tavoitteet

Ymmärrät toiminnanohjauksen määritelmän ja keskeiset käsitteet. Kykenet tunnistamaan ja hyödyntämään tarpeita vastaavia ERP järjestelmiä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt toiminnanohjauksen käsitteisiin, menetelmiin ja ERP järjestelmiin. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja soveltuvat ERP järjestelmävaihtoehdot.

Aika ja paikka

19.9.2022 - 11.10.2022 tiistaina ja torstaina klo 17-20:45 Zoom -yhteyden kautta.

Opetusmenetelmät

Ongelmalähtöistä ja ryhmälähtöistä oppimista sovelletaan silloin kun se on sopivaa. Opiskelijat etsivät tietoa ja ratkaisevat esiteltyyn aiheeseen liittyviä ongelmia. Erilaisia aktivoivia opetusmenetelmiä käytetään sikäli kun ne sopivat opetettavalle ryhmälle ja opetusympäristöön. Jos mahdollista, ohjelmistoteollisuuden valikoituja käytänteitä saatetaan soveltaa opetuksessa. Opettaja ohjaa oppimisprosessia lyhyiden johdantoluentojen ja/tai esittelee aiheeseen liittyvää materiaalia johon opiskelija tutustuu ennen harjoituksia. Opettaja valmistelee oppimisen puitteet ja valmentaa opiskelijoita opiskelemaan. Opetusta saatetaan antaa sekä kampuksella että digitaalisten apuvälineiden avulla etäopetuksena. Päähuomio on ohjatussa tiedon haussa ja haetun tiedon soveltamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Kuvailet toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Kuvaus jää suppeaksi ja kuvaus koostuu lähinnä lopputuloksien esittelystä. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja ERP järjestelmävaihtoehdot. Tarpeiden ja vaihtoehtojen tunnistamisessa on useita virheitä ja puutteita. Tiedät, miten toiminnanohjausta voidaan tukea ERP järjestelmällä.

Tyydyttävä 2

Kuvailet ja osittain selität toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Selität osittain niiden merkitystä ja vaikutusta lopputulokseen. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja ERP järjestelmävaihtoehdot. Osaat auttavasti tukea toiminnanohjausta valitsemasi ERP järjestelmän avulla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Selität toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Selität niiden merkitystä ja vaikutusta lopputulokseen. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja ERP järjestelmävaihtoehdot. Kuvailet eri vaiheisiin liittyviä valintatilanteita, etsit erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja teet valinnat. Osaat tukea toiminnanohjausta valitsemasi ERP järjestelmän avulla.

Hyvä 4

Selität kattavasti toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Selität ja osittain perustelet niiden merkitystä ja vaikutusta lopputulokseen. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja ERP järjestelmävaihtoehdot. Pyrit parhaiden käytänteiden noudattamiseen. Arvioit tarpeita sekä tunnistettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Vertailet keskenään eri ratkaisuvaihtoehtoja ennen valintojen tekemistä. Hyödynnät valitsemaasi ERP järjestelmää asiantuntevasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Selität kattavasti ja yksityiskohtaisesti toiminnanohjauksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Selität ja perustelet kattavasti niiden merkitystä ja vaikutusta lopputulokseen. Selvität ja dokumentoit toiminnanohjaustarpeet ja ERP järjestelmävaihtoehdot parhaiden käytänteiden mukaisesti. Analysoit tarpeita sekä tunnistettuja ratkaisuvaihtoehtoja ja teet valinnat perustellusti. Hyödynnät valitsemaasi ERP järjestelmää asiantuntevasti ja monipuolisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0

Tietosi, taitosi ja/tai tekemisesi ei vastaa tasoa Tyydyttävä 1

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöllistä oppimisprosessiasi ja sen tuloksia arvioidaan kurssin toteutuksen eri vaiheissa. Arviointikriteerit noudattavat kurssikuvauksessa kerrottuja kriteerejä. Avioitavien tehtävien kuvauksissa voidaan esittää tarkempia kriteerejä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T22S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, syksy 2022

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkkosivun HTML-kielen ja tyylitiedostojen avulla. Osaat suunnitella verkkosivun julkaisuympäristön ja julkaista sivun sen avulla.

Sisältö

- HTML-kielen ja tyylitiedostojen perusteet ja käyttö
- Johdanto kuvankäsittelyyn ja sen työvälineisiin
- Verkkosivun suunnittelu ja toteuttaminen
- Verkkosivun julkaisuympäristön suunnittelu ja rakentaminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit esitetään toteutussuunnitelmissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1.

Suunnittelet ja toteutat verkkosivun HTML- kielellä. Tunnistat keinoja tyylitiedostojen hyödyntämiseen. Julkaiset verkkosivun.

Tyydyttävä 2.

Osaat käyttää tyylitiedostoa verkkosivun ulkoasun muuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Hyödynnät erilaisia HTML-kielen elementtejä ja asemointimalleja verkkosivun rakenteen toteuttamisessa.

Hyvä 4

Yhdistelet erilaisia HTML-elementtejä toimivaksi kokonaisuudeksi asettelumallin avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Analysoit tuottamasi verkkosivun toteutuksen ja rakenteen ja laadit verkkosivulle jatkokehityssuunnitelman.

Esitietovaatimukset

Tunnet tietojärjestelmien ja niiden suunnittelun perusteet
Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.04.2023

Ajoitus

10.04.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Johanna Vuokila
Vastuuhenkilö

Johanna Vuokila

Opiskelijaryhmät
 • TA42T23K
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuototo-opinnot), Tornio, kevät 2023

Tavoitteet

Osaat suunnitella ja toteuttaa verkkosivun ja sen julkaisuympäristön.

Sisältö

- HTML ja CSS perusteet ja niiden soveltaminen verkkosivun toteuttamisessa
- Virtuaalisen julkaisuympäristön suunnittelu ja rakentaminen ja verkkosivun toteutus tähän ympäristöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on virheitä ja puutteita. Kuvailet tekemistäsi.
Tyydyttävä 2
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Suunnitelmassa ja toteutuksessa on jonkin verran puutteita. Kuvailet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Pyrit selittämään tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.
Hyvä 4
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Selität tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset verkkosivut sopivilla välineilä. Perustelet tekemistäsi ja tekemiäsi valintoja asiantuntevasti.

Esitietovaatimukset

Tunnet tietojärjestelmien ja niiden suunnittelun perusteet
Osaat virtualisoida tietokoneita ja siirtää tietoa niiden välillä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 29.01.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marjo Jussila
 • Tuomo Lindholm
Vastuuhenkilö

Tuomo Lindholm

Opiskelijaryhmät
 • TA42T21S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (verkko-opinnot), Tornio, syksy 2021

Tavoitteet

Tämän opintojakson suorittamisen jälkeen tunnet yhteissuunnittelun tavoitteet, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat soveltaa yhteissuunnittelua tukevia prosesseja ja työvälineitä asiakaslähtöisyyden vahvistamiseksi digitaalisten palveluiden ja tuotteiden kehitystyössä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt yhteissuunnittelun käsitteiseen, menetelmiin, prosesseihin ja työvälineisiin. Selvität miten asiakaslähtöisyys ilmenee liiketoiminnan ja sitä tukevien digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehtiyksessä. Tutustut erilaisiin tapoihin toteuttaa yhteissuunnitelua digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehitystyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Osaat kuvailla yhteissuunnittelun tavoitteita, keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä suhteessa asiakaslähtöiseen toimintaan. Tunnistat yksittäisiä asiakaslähtöisyyttä kehittäviä prosesseja ja työvälineintä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaat selittää yhteissuunnittelun keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä suhteessa asiakaslähtöiseen toimintaan. Osaat soveltaa prosesseja ja työvälineitä asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat selittää kattavasti ja yksityiskohtaisesti yhteissuunnittelun keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä ja perustella niiden suhdetta asiakaslähtöiseen toimintaan. Osaat yhdistellä prosesseja ja työvälineintä asiakaslähtöisyyttä vahvistavaksi kokonaisuudeksi.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 10.10.2022

Ajoitus

13.10.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Tietojenkäsittelyn koulutus
Opettaja
 • Marko Leinonen
Vastuuhenkilö

Marko Leinonen

Opiskelijaryhmät
 • TA42T20S
  Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy TA42T20S

Tavoitteet

Ymmärrät tietohallinnon roolin, keskeiset käsitteet, menetelmät ja perusperiaatteet. Tiedät millaisten viitekehysten ja parhaiden käytäntöjen avulla tietohallinnon toimintaa voidaan järjestää ja toteuttaa. Tiedät miten tietohallinnon toimintaa voidaan sopeuttaa vastaamaan yrityksen ja organisaation kokoa ja tarpeita.

Sisältö

Tällä opintojaksolla perehdyt tietohallinnon toimintaan ja sen merkitykseen osana yrityksen hallintarakenteita. Perehdyt opintojakson aikana mm. tietohallinnon erilaisiin toimintaotteisiin, tietohallinnon toimintaa tukeviin viitekehyksiin ja tietohallinnon strategisiin työkaluihin. Näiden lisäksi opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia tietohallinnon toimintaan vaikuttavia muutoksia ja ilmiöitä.

Oppimateriaalit

Materiaalit Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Kaikki kokonaisuuteen liittyvät materiaalit ovat Moodlessa, tapaamiset etäluentoina (Adobe Connect). Opiskelijoita ohjataan online- tapaamisten yhteydessä ja sähköpostitse.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Voit esittää omia tapoja kehittää ja näyttää osaamisesi. Voit esim. työskennellä oman työpaikkasi projekteissa tai tehdä opiskelijaryhmänä yhteisen projektin, joka ei sisälly valmiiseen tarjontaan. Näiden lisäksi voit suorittaa opintoja muissa korkeakouluissa ja/tai verkkopalveluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1

Kuvailet tietohallinnon roolia, toimintaa ja osa-alueita. Hahmottelet tietohallinnon osa-alueiden merkitystä.

Tyydyttävä 2

Kuvailet tietohallinnon roolia ja toimintaa suppeasti. Pyrit selittämään tietohallinnon osa-alueiden merkitystä ja liiketoimintavaikutuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa. Selität tietohallinnon osa-alueiden merkityksen ja liiketoimintavaikutukset. Kuvailet osa-alueiden suhteita toisiinsa.

Hyvä 4

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa kattavasti. Perustelet tietohallinnon osa-alueiden merkityksen ja liiketoimintavaikutukset. Pohdit osa-alueiden suhteita toisiinsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5

Selität tietohallinnon roolia ja toimintaa kattavasti ja yksityiskohtaisesti. Perustelet tietohallinnon osa-alueiden merkityksen, liiketoimintavaikutukset ja suhteet toisiinsa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0

Tietosi, taitosi ja/tai tekemisesi ei vastaa tasoa Tyydyttävä 1

Lisätiedot

Voit suorittaa tämän opintojakson toteutuksen mukaisesti tai esittää vastuuopettajalle oman suoritussuunnitelmasi. Oma suunnitelma pitää esittää vastuuopettajalle ennen toteutuksen alkua. Suunnitelman tulee olla realistinen ja johtaa vahvistettavissa olevaan opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamiseen kasvuun. Toteutuksen vastuuopettaja(t) voivat hyväksyä tai hylätä suunnitelmasi.