Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), konetekniikka

Laajuus:
240 op

Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto- ja päivätoteutus), Kemi, syksy 2022
Tunnus
(KA52K22S)
Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto-opinnot), Kemi, Syksy 2021
Tunnus
(KA52K21S)
Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto-opinnot), Kemi, Syksy 2020
Tunnus
(KA52K20S)
Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto-opinnot) Kemi, Syksy 2019
Tunnus
(KA52K19S)
Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto-opinnot) Kemi syksy 2018
Tunnus
(KM52KB18S)

Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuoto-opinnot) Kemi, Syksy 2018
Tunnus
(KA52K18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Pelimanni
Vastuuhenkilö

Veli-Matti Pelimanni

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija hyödyntämään tehokkaammin Inventorin ominaisuuksia 3D- mallinnuksessa ja suunnittelun apuvälineenä. Kurssilla mallinnustaidot tulevat kehittymään ja kurssin jälkeen opiskelija osaa käyttää Inventorin 3D-mallinnusohjelmaa ammattimaisemmin.

Sisältö

1. Ohutlevymallinnuksen kertaus ja osaamisen syventäminen ottaen huomioon myös valmistettavuuden näkökulmat sekä valmistettavuuteen liittyvät piirustukset ja tuotetiedon hallinta.

2. Inventorin lujuustarkastelumoduulien osaamisen syventäminen
- Staattisen analyysin kertaus (Stress Analysis) ja osaamisen syventäminen
- Dynaaminen simulointi (Dynamic Simulation)
- Modaalianalyysi (Modal Analysis)
- Palkkirakenteiden generoimisen kertaus (Frame Generator) ja palkkirakenteiden analyysi (Frame Analysis)

3. Muottien mallinnus (myös muovi) ja muovaustyökalujen suunnittelun perusteet
- Johdettujen osien käyttö muotin mallinnuksessa
- Mold Design -moduulin käyttö muotin mallinnuksessa
- Muovaustyökalujen piirustukset ja tiedostot muotin valmistuksen onnistumiseksi

4. Parametrisen suunnittelun perusteet
- Skeletonmallinnus
- Parametrinen mallin ohjaus

5. Kokoonpanojen esitykset (Presentations)

Aika ja paikka

Zoom (etä), lähijaksot Kosmos Kemi, syksy 2022

Oppimateriaalit

Opettajan Moodleen jakama materiaali, Inventorin manuaali, videomateriaali.

Opetusmenetelmät

Käytännön mallinnus- ja suunnitteluharjoitukset Inventor 3d-mallinnusohjelmalla sekä harjoituksiin liittyvät teoreettiset mallinnustekniset tarkastelut., oppimispäiväkirja, opetuskeskustelut, yksilölliset työskentelyt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hylätty/ Tyydyttävä 0 - 2:
Opiskelija hallitsee ohjatusti 3D -ohjelmistojen edistuneen käytön ja joitain erityistyökaluja. Opiskelija osaa mallintaa osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista mutta aiemmin opituissa 3D-mallinnustaidoissa on suuria puutteita. Mallien rakenne on selvästi puutteellinen ja suuremmat kokoonpanot ja niiden hallinta näyttäytyy vaikeana. Osakirjastojen käyttö on vähäistä tai niitä ei käytetä ollenkaan
Opiskelija ei kykene suoriutumaan itsenäisesti edistyneemmistä 3D-mallinnustehtävistä ja tarvitsee runsaasti tukea.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoihin liittyvien simulointien (esim. FEM, virtausanalysointi) periaatteet mutta ei osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3-4 : Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmistojen edistyneen käytän ja useita erityistyökaluja. Opiskelija osaa mallintaa monipuolisesti osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista. Osaa hyödyntää osakirjastoja ja soveltamaan osaamistaan erilaisissa suunnittelutehtävissä. Malli- ja kokoonpanorakenteet ovat pääosin hyvin tehdyt ja niiden muokkaaminen on mahdollista.
Opiskelija kykenee suoriutumaan edistyneemmistä 3D-mallinnustehtävistä pääosin itsenäisesti.
Opiskelija ymmärtää ohjelmistoihin liittyvien simulointien (esim. FEM, virtausanalysointi) periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5: Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmistojen edistyneen käytön ja osaa käyttää monipuolisesti erilaisia erityistyökaluja päästäkseen haluttuun lopputulokseen. Opiskelija osaa mallintaa monipuolisesti osia ja kokoonpanoja sekä laatia laadukkaita 2D -piirustuksia mallintamistaan osista. Opiskelijalla on kyky opetella uusia työkaluja itsenäisesti ja soveltaa niitä uusissa asiayhteyksissä.
Opiskelija osaa soveltaa ja analysoida syvällisesti ohjelmistoihin liittyvää simulointia (esim. FEM, virtausanalysointi) ja ymmärtää simuloinnin merkityksen rakenteen suunnittelussa ja elinkaaressa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: harjoitusten tekeminen ja aktiivisuus, tuntityöskentely, tuntiaktiivisuus, itsenäinen työ
Tuotosarviointi: kotitehtävät, tuntitehtävät, muut arvioitavat tehtävät, mallinnus- ja suunnitteluharjoitusten laatu, tulosten ja tehtävänantojen vastaavuus

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.11.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Tavoitteet

Student learns the basics of additive manufacturing and the applications via book exam

Sisältö

The student gets to know the material and performs the exam in Moodle on given time (to be agreed with the participants).

Topic that are included:
- Introduction to AM and basic principles
- General additive manufacturing process
- Different AM technologies (VAT photopolymerization, powder bed fusion, extrusion based systems, material jetting, binder jetting, direct energy deposition, sheet lamination). Focused on FDM-technology.
- Post-processing of the print
- DFAM (Design for Additive Manufacturing)
- AM product design process and printing process chart

Aika ja paikka

Koe on auki: 5. – 9.12.
Voit valita tuona aikana kokeen tekemisen ajankohdan vapaasti.
Aukaistuasi kokeen, sinulla on 3h aikaa tehdä koe ja tällöin koe täytyy suorittaa kokonaan.
Yrityskertoja on vain yksi.

Oppimateriaalit

HUBS Knowledge Base: https://www.hubs.com/knowledge-base/
Hubs 3D Printing Guide: https://www.hubs.com/guides/3d-printing/
Tukimateriaalia (2 PDF-tiedostoa) Moodlessa

Opetusmenetelmät

Koe järjestetään Moodle kokeena 5. – 9.12.
Moodle alustalta löytyy tenttimateriaali ja ohjeet.
Alusta löytyy Pepistä "Oppimisympäristöt" kohdasta.


Topic that are included:
- Introduction to AM and basic principles
- General additive manufacturing process
- Different AM technologies (VAT photopolymerization, powder bed fusion, extrusion based systems, material jetting, binder jetting, direct energy deposition, sheet lamination). Focused on FDM-technology.
- Post - processing of the print
- DFAM (Design for Additive Manufacturing)
- AM product design process and printing process chart

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Kansainvälisyys

Tenttikysymykset järjestetään englanniksi. Vastaukset saa kirjoittaa joko englanniksi tai suomeksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Tentin ajankohta on syyslukukaudella 2022

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee lisäävän valmistuksen periaatteet mutta ei osaa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön.
Käytännön sovellusten tunteminen on puutteellista.
Opiskelija suoriutuu välttävästi opintojakson vaatimuksista teoreettisen tiedon suhteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee lisäävän valmistuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opiskelija kykenee havaitsemaan lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia käytännön sovelluksissa ja yritysten toiminnassa.
Opiskelija tuntee suunnitteluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa yhteyksissä.
Opiskelija ymmärtää lisäävän valmistuksen taloudelliset tekijät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lisäävän valmistuksen teoriaa itsenäisesti käytäntöön ja analysoimaan tekniikan eri osa-alueita. Opiskelija osaa havaita, miten lisäävää valmistusta voitaisiin hyödyntää yritysten toiminnassa ja tunnistaa tätä varten erilaisia mahdollisuuksia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1 - 5 koetuloksen perusteella.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 24.02.2023

Ajoitus

01.03.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Tavoitteet

Student learns the basics of additive manufacturing and the applications via book exam

Sisältö

The student gets to know the material and performs the exam in Moodle on given time (to be agreed with the participants).

Topic that are included:
- Introduction to AM and basic principles
- General additive manufacturing process
- Different AM technologies (VAT photopolymerization, powder bed fusion, extrusion based systems, material jetting, binder jetting, direct energy deposition, sheet lamination). Focused on FDM-technology.
- Post-processing of the print
- DFAM (Design for Additive Manufacturing)
- AM product design process and printing process chart

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee lisäävän valmistuksen periaatteet mutta ei osaa soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön.
Käytännön sovellusten tunteminen on puutteellista.
Opiskelija suoriutuu välttävästi opintojakson vaatimuksista teoreettisen tiedon suhteen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee lisäävän valmistuksen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.
Opiskelija kykenee havaitsemaan lisäävän valmistuksen mahdollisuuksia käytännön sovelluksissa ja yritysten toiminnassa.
Opiskelija tuntee suunnitteluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä erilaisissa yhteyksissä.
Opiskelija ymmärtää lisäävän valmistuksen taloudelliset tekijät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa lisäävän valmistuksen teoriaa itsenäisesti käytäntöön ja analysoimaan tekniikan eri osa-alueita. Opiskelija osaa havaita, miten lisäävää valmistusta voitaisiin hyödyntää yritysten toiminnassa ja tunnistaa tätä varten erilaisia mahdollisuuksia.

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Ammattiharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat: toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja työtehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit ja täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
 • Petri Kesälahti
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Petri Kesälahti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten toimilaitejärjestelmien perusteet ja harjoittelet erilaisten kytkentöjen tekemistä laboratoriossa. Opit myös järjestelmien energiankulutuksesta, kuvaamisesta, toimilaitteen mitoituksesta ja ohjaustekniikasta. Opintojaksolla käsitellään myös laitteiden sähköistä ohjausta, joten opit myös sähkötekniikan perusteita.

Sisältö

In this course you will learn the basics of hydraulic, pneumatic and electrical actuator systems and practice different connections in the laboratory. You will also learn about system energy consumption, imaging, actuator dimensioning and control technology. The course also deals with the electronic control of equipment,so you will also learn the basics of electrical engineering.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1.Opiskelija hallitsee heikosti perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistaminen tuottavat vaikeuksia. Opiskelija ei kykene muodostamaan hydraulista / pneumaattista perusjärjestelmää ilman täyttä ohjausta, eikä myöskään kykene hyödyntämään perustietoa, mitoituslaskentaa eikä komponentti tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Sähköteknisten termien sekä sähköopin perusteiden hallinta heikkoa, perusmittauksien ymmärtäminen puutteellista.

2. Opiskelija hallitsee välttävästi perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistaminen tuottavat hieman vaikeuksia. Opiskelija kykenee osittain ilman ohjausta muodostamaan hydraulisia / pneumaattisia perusjärjestelmiä hyödyntäen välttävästi perustietoa, mitoituslaskentaa sekä komponenttien tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Sähköteknisten termien sekä sähköopin perusteiden hallinta välttävää kuin myös perusmittauksien ymmärtäminen. Opiskelija tarvitsee ohjausta sähköopillisten tehtävien suorittamisessa, palautettavat tehtävät puutteellisia. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein mutta ei kykene sisäistämään oppimiaan asioita

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. Opiskelija hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Opiskelija hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistamisen. Opiskelija kykenee ilman ohjausta muodostamaan yksinkertaisia hydraulisia / pneumaattisia perusjärjestelmiä hyödyntäen perustietoa, mitoituslaskentaa sekä komponenttien tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Opiskelija tarvitsee osittaista ohjausta laboratorioharjoitusten suorittamisessa. Opiskelija hallitsee sähköteknisten termit sekä sähköopin perusteet. Opiskelija tarvitsee osittaista ohjausta sähköopillisten tehtävien suorittamisessa, palautettavat tehtävät lähes oikeaoppisesti sähköopin termistöä sekä lainalaisuuksia noudattaen suoritettuja. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta ja niissä on käytetty selkeästi oikeita termejä ja käsitteistöä. Opiskelija kykenee lähes virheettömään tulosten raportointiin ja opiskelija osaa soveltaa lähdetietoutta ongelmien ratkaisemisessa.

4. Opiskelija hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Opiskelija hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistamisen. Opiskelija kykenee osittain ilman ohjausta muodostamaan monimuotoisia hydraulisia / pneumaattisia perusjärjestelmiä hyödyntäen perustietoa, mitoituslaskentaa sekä komponenttien tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Opiskelija tarvitsee vähän ohjausta laboratorioharjoitusten suorittamisessa. Opiskelija hallitsee sähköteknisten termit sekä sähköopin perusteet. Opiskelija kykenee lähes itsenäisesti soveltamaan sähköopin perusteita tehtävien suorittamisessa, palautettavat tehtävät lähes oikeaoppisesti sähköopin termistöä sekä lainalaisuuksia noudattaen suoritettuja. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn ja teorian ja käytännön yhdistämiseen. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta ja niissä on käytetty normaalia syvempää tietämystä opintojakson aiheista. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Opiskelija hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistamisen. Opiskelija kykenee ilman ohjausta muodostamaan monimuotoisia hydraulisia / pneumaattisia perusjärjestelmiä soveltaen perustietoa, mitoituslaskentaa sekä komponenttien tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Opiskelija kykenee itsenäiseen laboratorioharjoitusten suorittamiseen. Opiskelija hallitsee sähköteknisten termit sekä sähköopin perusteet. Opiskelija kykenee itsenäisesti soveltamaan sähköopin perusteita tehtävien suorittamisessa, palautettavat tehtävät oikeaoppisesti sähköopin termistöä sekä lainalaisuuksia noudattaen suoritettuja. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Opiskelijan tietämys on syventynyt opintojakson aikana ja hän kykenee soveltamaan saatua tietoutta itsenäisesti alansa ammattitehtävissä

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kesälahti
 • Kielet Virtuaaliopettaja AMK
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksolla opit 3D CAD suunnittelun perusteet ja 3D mallien hyödyntämisen suunnittelussa ja valmistuksessa. Perehdyt mallien, kokoonpanojen ja 2D piirustusten luomiseen. Opit perusteet CAD-tiedon hallinnasta ja tutustut internetistä löytyviin mallikirjastoihin.

Sisältö

- Inventor 3D peruskäyttö ja edistynyt käyttö
(- Microstation 3D ohjelman peruskäyttö (ei enää käytössä syksystä 2021 eteenpäin)
- teknisen piirtämisen sääntöjen kertaaminen ja soveltaminen käytännössä
- mallinnusharjoitukset
- kokoonpanot ja osapiirustukset / 2D-piirustusten tekeminen ja sääntöjen kertaaminen
- valmiiden mallikirjastojen hyödyntäminen 3D suunnittelussa
- lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) perusteet (ei käytännön harjoituksia)
- 3D-tulostus suunnittelun apuna

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee ohjatusti 3D -ohjelmiston peruskäytön ja muutaman perustyökalun. Osaa mallintaa yksinkertaisia osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista. Mallien rakenne on selvästi puutteellinen ja suuremmat kokoonpanot ja niiden hallinta näyttäytyy vaikeana. Osakirjastojen käyttö on vähäistä tai niitä ei käytetä ollenkaan. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija hallitsee 3D -ohjelmiston peruskäytön ja useita mallinnustyökaluja osin itsenäisesti. Osaa mallintaa erilaisia osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista. Mallirakenteet ovat vielä osin puutteellisia, kokoonpanojen rakenteen hallinnassa on puutteita ja mallien muokkaaminen on vaivalloista. Osakirjastojen käyttö on vähäistä. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmiston käyttöä ja useita mallinnustyökaluja. Osaa mallintaa monipuolisesti osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista. Osaa hyödyntää osakirjastoja ja soveltamaan osaamistaan erilaisissa suunnittelutehtävissä. Malli- ja kokoonpanorakenteet ovat pääosin hyvin tehdyt ja niiden muokkaaminen on mahdollista. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset.

Hyvä (4)
Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmiston käyttöä ja useita mallinnustyökaluja. Osaa mallintaa monipuolisesti osia ja kokoonpanoja sekä laatia 2D- piirustuksia mallintamistaan osista. Opiskelijalla on kyky opetella uusia työkaluja itsenäisesti, hyödyntää osakirjastoja ja internetistä löytyviä mallinnustyötä tukevia lähteitä. Osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa suunnittelutehtävissä ja ymmärtää mallien hyödyntämisen tuotteen valmistuksessa, esim. 3D-tulostus. Mallirakenteet ovat hyvin mietityt ja tuotokset ovat muokattavissa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee opintojakson aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään ja edetä tehtävissään oma-aloitteisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmiston käytön ja käyttää monipuolisesti erilaisia mallinnustyökaluja päästäkseen haluttuun lopputulokseen itsenäisesti. Osaa mallintaa monipuolisesti osia ja kokoonpanoja sekä laatia laadukkaita 2D -piirustuksia mallintamistaan osista. Opiskelijalla on kyky opetella uusia työkaluja itsenäisesti, hyödyntää osakirjastoja ja internetistä löytyviä mallinnustyötä tukevia lähteitä. Soveltaa osaamistaan erilaisissa suunnittelutehtävissä ja ymmärtää mallien hyödyntämisen tuotteen valmistuksessa, esim. 3D-tulostus. Suunnitteluohjelman käyttö on nopeaa ja tuottavaa. Mallirakenteet ovat helposti muokattavia ja kokoonpanorakenteet oikein tehdyt. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sanna Jylhä
Vastuuhenkilö

Sanna Jylhä

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi konetekniikan alalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen konetekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä konetekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.
Teemat
- Tekniikan alan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
- Konetekniikan englanninkielinen terminologia

Sisältö

Communication Styles, Talking in Technical Terms, Studying and Working,Going GlobalPresenting as Professional, Trade Fairs, Meetings and Negotiations, Business Correspondence, Processes and Projects, Academic Writing, Oral Presentation.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä ymmärrettävästi apuvälineitä käyttäen. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).
Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Tavoitteet

..

Sisältö

ONLY FOR ERASMUS EXCHANGE STUDENTS.
This 5 ECTS course is part of the Erasmus studies for foreign exchange students. In the course the student will work with a laboratory assignment. The topic will be discussed with the incoming student before start. Timetable for the laboratory work is the whole exchange period. Topics of the laboratory works are connected to Mechanical and/or Electrical Engineering area.
Laboratory assignments are offered from our laboratories which include Renewable Energy Laboratory, Electrical Power Systems Laboratory, 3D printing laboratory, Building Electrification Laboratory and Automation laboratory.
Content of the laboratory work: investigation of laboratory systems, literature review, building and developing laboratory works, presentin the results, making necessary written documents.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Joutsenvaara
Vastuuhenkilö

Jukka Joutsenvaara

Tavoitteet

..

Sisältö

ONLY FOR ERASMUS EXCHANGE STUDENTS.
This 5 ECTS course is part of the Erasmus studies for foreign exchange students. In the course the student will work with a laboratory assignment. The topic will be discussed with the incoming student before start. Timetable for the laboratory work is the whole exchange period. Topics of the laboratory works are connected to Mechanical and/or Electrical Engineering area.
Laboratory assignments are offered from our laboratories which include Renewable Energy Laboratory, Electrical Power Systems Laboratory, 3D printing laboratory, Building Electrification Laboratory and Automation laboratory.
Content of the laboratory work: investigation of laboratory systems, literature review, building and developing laboratory works, presentin the results, making necessary written documents.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Joutsenvaara
 • Mika Majuri
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Jukka Joutsenvaara

Opiskelijaryhmät
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla opit esimiestoiminnan perusperiaatteet tavoitteellisesti toimivassa organisaatiossa ja ymmärrät, mitä vaatimuksia esimiehen ja alaisen yhteistyölle asetetaan. Sisällöissä perehdytään työlainsäädäntöön, työpsykologiaan, esimiehen rooliin ja tehtäviin organisaatiossa, johtamistapoihin sekä itsensä ja organisaation johtamiseen. Opit käytännön esimerkkien avulla esimiehen tehtäviin, velvollisuuksiin, työsopimuksiin ja alan toimintatapoihin. Tunnistat ihmisten erilaisuuden, ymmärrät oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa sekä tunnet oman alasi arvot ja etiikkakäsitykset. Osaat johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä ja tiimejä ja huomioida kulttuurierot. Opit tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmatilanteita.

Sisältö

- tiimit, tiimiroolit ja niiden johtaminen
- muutos- ja riskienhallinta
- organisaatiomallit ja johtajuus
- strateginen johtaminen
- laatu- ja prosessijohtaminen
- työyhteisötaidot ja työhyvinvointi
- työlainsäädäntö ja työsopimukset
- monikulttuuriset työympäristöt ja työturvallisuus

Aika ja paikka

syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson päätteeksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tunnistaa erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin. Opiskelija tunnistaa esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija tunnistaa oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija tietää perustasolla alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät, opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain töille asetetut minimivaatimukset.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tunnistaa erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja tunnistaa oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija tietää oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija tietää alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät, opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tietää erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toimintaa. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät ja velvollisuudet, tunnistaa työyhteisöjen mahdollisia ongelmatilanteita sekä osaa työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija osaa alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä, johtamisessa ja esimiestyössä. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa erilaiset organisaatiotyypit ja tietää esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija osaa esimiestoimintaan liittyvät asiat, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät ja velvollisuudet, tunnistaa työyhteisöjen mahdollisia ongelmatilanteita ja osaa miettiä niihin sopivia ratkaisukeinoja. Opiskelija hallitsee työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja kykenee pohtimaan niiden merkityksestä esimiestoiminnassa. Opiskelija hallitsee alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä, johtamisessa ja esimiestyössä. Opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen ja soveltaa tietämystään laaja-alaisten ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa erilaiset organisaatiotyypit ja tietää esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija hallitsee mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija hallitsee hyvin esimiestoimintaan liittyvät asiat, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija on aktiivinen tiimin jäsen ja hallitsee esimiestyön, johtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmät ja käytännöt. Opiskelija osaa esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä hallitsee hyvin työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja kykenee pohtimaan ja analysoimaan niiden merkityksestä esimiestoiminnassa. Opiskelija hallitsee alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä. Opiskelija viestii jäsentyneesti ja havainnollisesti johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa ja reflektoida tietämystään laaja-alaisten ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus, omatoimisuus, pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen
Tuotosarviointi: opintojaksotehtävien palautus, tentti

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Joutsenvaara
 • Mika Majuri
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Jukka Joutsenvaara

Opiskelijaryhmät
 • K52K19S
  Konetekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla opit esimiestoiminnan perusperiaatteet tavoitteellisesti toimivassa organisaatiossa ja ymmärrät, mitä vaatimuksia esimiehen ja alaisen yhteistyölle asetetaan. Sisällöissä perehdytään työlainsäädäntöön, työpsykologiaan, esimiehen rooliin ja tehtäviin organisaatiossa, johtamistapoihin sekä itsensä ja organisaation johtamiseen. Opit käytännön esimerkkien avulla esimiehen tehtäviin, velvollisuuksiin, työsopimuksiin ja alan toimintatapoihin. Tunnistat ihmisten erilaisuuden, ymmärrät oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa sekä tunnet oman alasi arvot ja etiikkakäsitykset. Osaat johtaa monikulttuurisia työyhteisöjä ja tiimejä ja huomioida kulttuurierot. Opit tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmatilanteita.

Sisältö

- tiimit, tiimiroolit ja niiden johtaminen
- muutos- ja riskienhallinta
- organisaatiomallit ja johtajuus
- strateginen johtaminen
- laatu- ja prosessijohtaminen
- työyhteisötaidot ja työhyvinvointi
- työlainsäädäntö ja työsopimukset
- monikulttuuriset työympäristöt ja työturvallisuus

Aika ja paikka

syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti opintojakson pääteeksi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tunnistaa erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin. Opiskelija tunnistaa esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija tunnistaa oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija tietää perustasolla alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät, opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain töille asetetut minimivaatimukset.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tunnistaa erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja tunnistaa oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija tietää oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija tietää alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät, opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tietää erilaiset organisaatiotyypit ja esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tunnistaa mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija tietää mitä asioita kuuluu esimiestoimintaan, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toimintaa. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät ja velvollisuudet, tunnistaa työyhteisöjen mahdollisia ongelmatilanteita sekä osaa työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja miten ne liittyvät esimiestoimintaan. Opiskelija osaa alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä, johtamisessa ja esimiestyössä. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa erilaiset organisaatiotyypit ja tietää esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija tietää mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija osaa esimiestoimintaan liittyvät asiat, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa. Opiskelija osaa suunnitella oman ja tiimin toiminnan tavoitteellisesti. Opiskelija tietää esimiehen tehtävät ja velvollisuudet, tunnistaa työyhteisöjen mahdollisia ongelmatilanteita ja osaa miettiä niihin sopivia ratkaisukeinoja. Opiskelija hallitsee työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja kykenee pohtimaan niiden merkityksestä esimiestoiminnassa. Opiskelija hallitsee alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä, johtamisessa ja esimiestyössä. Opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen ja soveltaa tietämystään laaja-alaisten ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa erilaiset organisaatiotyypit ja tietää esimiehen roolin näissä toimintaympäristöissä. Opiskelija hallitsee mitä tarkoitetaan monikulttuurisilla työyhteisöillä ja miten se vaikuttaa esimiestyöskentelyyn. Opiskelija hallitsee hyvin esimiestoimintaan liittyvät asiat, mikä on esimiehen rooli suhteessa muiden työntekijöiden rooliin ja ymmärtää oman ja muiden persoonallisuuden huomioimisen organisaation ja ihmisten johtamisessa ja kehittämisessä. Opiskelija on aktiivinen tiimin jäsen ja hallitsee esimiestyön, johtamisen ja jatkuvan parantamisen menetelmät ja käytännöt. Opiskelija osaa esimiehen tehtävät, velvollisuudet sekä hallitsee hyvin työsopimuksiin ja alaan liittyviä toimintatapoja. Opiskelija hallitsee oman alan arvot ja etiikkakäsitykset ja kykenee pohtimaan ja analysoimaan niiden merkityksestä esimiestoiminnassa. Opiskelija hallitsee alan työlainsäädäntöön ja sopimuksiin liittyviä asioita. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti viestinnän keinoja ja teknologioita organisaatioviestinnässä. Opiskelija viestii jäsentyneesti ja havainnollisesti johtamiseen ja esimiestyöhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa ja reflektoida tietämystään laaja-alaisten ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus, omatoimisuus, pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen
Tuotosarviointi: opintojaksotehtävien palautus, tentti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Saastamoinen
Vastuuhenkilö

Markku Saastamoinen

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22Sr2
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr1
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr4
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22Sr3
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisen ajattelutavan sekä oppii ymmärtämään luonnon käyttäytymistä. Opit käyttämään mekaniikan perusmittavälineitä sekä laskimen käyttöä, taulukkolaskimen käyttöä, ymmärrät SI-järjestelmän perussuureet ja -yksiköt, suurelaskentaa, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikkaa. Osaat sähkö- ja magneettikenttien yleiset ominaisuudet ja opit käyttämään yleismittaria jännite- ja virta-alueella. Lisäksi opit käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tekemisiään.

Sisältö

Mekaniikan mittaukset ja mittaustulosten käsittely sekä raportointi. SI-järjestelmän perusteet, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikka. Liike- ja voimaoppi, säilymislait. Yleismittarin käyttö, virta, varaus, jännite, potentiaali, sähkökenttä,magneettikenttä, virran aiheuttama kenttä, magneettisten materiaalien ominaisuudet.

Aika ja paikka

Kevät 2023
Luennot ja laskuharjoitukset etänä Zoomissa. Laboraatiot lähiopetuksena.

Oppimateriaalit

Insinöörin (AMK) fysiikka osat 1 ja 2; Hautala, Peltonen; Lahden Teho-opetus
Taulukkokirja
Funktiolaskin
Moodlemateriaali
Zoom materiaali, tallennukset

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, laboraatiot, raportointi

Sisällön jaksotus

Mekaniikan osuus: liikeoppia ( kinematiikka), voimaoppia(dynamiikka), työ, energia ja teho
Sähkö- ja magneettikentät: hiukkasten sähköiset vuorovaikutukset, magneettikentistä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittavälineitä käsitellä mittaustuloksia laskinta hyväksi käyttäen. Opiskelijan peruslaskutoimitukset ja taulukkolaskimen käyttö tuottavat vielä vaikeuksia. Opiskelija lopputuloksissa ja raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvaa tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja tekeminen etenee loogisesti. Opiskelijan mittaukset, tulosten käsittely ja laskurutiinit ovat jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärrät fysiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sähkö- ja magneettikenttien yleiset lainalaisuudet. Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa fysiikkaa ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tentillä 50% ja laboraatiot/ raportointi 50%.
Asteikolla 0 - 5

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisen ajattelutavan sekä oppii ymmärtämään luonnon käyttäytymistä. Opit käyttämään mekaniikan perusmittavälineitä sekä laskimen käyttöä, taulukkolaskimen käyttöä, ymmärrät SI-järjestelmän perussuureet ja -yksiköt, suurelaskentaa, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikkaa. Osaat sähkö- ja magneettikenttien yleiset ominaisuudet ja opit käyttämään yleismittaria jännite- ja virta-alueella. Lisäksi opit käsittelemään mittaustuloksia sekä raportoimaan tekemisiään.

Sisältö

Mekaniikan mittaukset ja mittaustulosten käsittely sekä raportointi. SI-järjestelmän perusteet, pistemäisen ja jäykän kappaleen mekaniikka. Liike- ja voimaoppi, säilymislait. Yleismittarin käyttö, virta, varaus, jännite, potentiaali, sähkökenttä,magneettikenttä, virran aiheuttama kenttä, magneettisten materiaalien ominaisuudet.

Oppimateriaalit

Insinöörin (AMK) fysiikka osat 1 ja 2; Hautala, Peltonen; Lahden Teho-opetus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käyttää perusmittavälineitä käsitellä mittaustuloksia laskinta hyväksi käyttäen. Opiskelijan peruslaskutoimitukset ja taulukkolaskimen käyttö tuottavat vielä vaikeuksia. Opiskelija lopputuloksissa ja raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvaa tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja tekeminen etenee loogisesti. Opiskelijan mittaukset, tulosten käsittely ja laskurutiinit ovat jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärrät fysiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa sähkö- ja magneettikenttien yleiset lainalaisuudet. Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa fysiikkaa ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit jäykän kappaleen dynamiikkaa, kuten hitausmomentti, pyörimisliike ja heilurit. Opit myös hydrostatiikan, lämpöopin ja termodynamiikan perusteita. Perehdyt myös lämmönsiirtymiseen, ääniaaltoihin ja melun torjuntaan. Opintojaksolla teet laboratorioharjoituksia em. aihepiireihin liittyen.

Sisältö

Lämmön mittaaminen, lämpölaajeneminen ja lämpöenergia.
Lämmön siirtyminen.
Lämpövoimakoneet, jäähdytyskoneet ja lämpöpumput.
Hydrostatiikan perusteita.
Pyörimisliike ja hitausmomentti. Värähtely.
Aaltoliike ja ääniopin perusteet, dB-asteikko, melun torjunta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tuntee tyydyttävässä määrin tavoitteissa mainitut fysikaaliset peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee käyttämään niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija osallistuu laboraatioihin, tekee mittaukset, laskuharjoitukset ja oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija hallitsee tyydyttävässä määrin tavoitteissa mainitut fysikaaliset peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tekee mittaukset, laskuharjoitukset ja oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Lopputuloksissa on vielä laskuvirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään fysiikan käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee ja hallitsee tavoitteissa mainitut fysikaaliset peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee käyttämään niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija pystyy suoriutumaan laskuharjoituksista, laboraatioista ja raportoinnista lähes itsenäisesti. Opiskelija osaa käyttää tietokoneohjelmistoja mittaustulosten käsittelyssä. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.
Hyvä (4)
Opiskelija tuntee hyvin tavoitteissa mainitut fysikaaliset peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä erityyppisten ongelmien ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimaansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä. Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten esittäminen on loogista, perustelevaa ja hyvää fysiikan kieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija osaa soveltaa tavoitteissa mainittuja fysikaalisia käsitteitä käytännön tehtävissä. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Keränen
 • Jukka Joutsenvaara
 • Juhamatti Konttaniemi
 • Mari-Selina Kantanen
 • Katri Hendriksson
 • Ari Pikkarainen
 • Heli Pesonen
 • Sirpa Kokko
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Tässä projektissa vahvistat yrittäjyysosaamistasi. Tunnistat oman alasi liiketoimintamahdollisuuksia ja osaat laatia liiketoimintasuunnitelman, toiminnan kehittämissuunnitelman ja arvioida toiminnan kannattavuutta. Saat valmiudet toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti teollisessa ympäristössä. Projekti voi liittyä omaan ideaasi, edellisen lukuvuoden projektissa syntyneeseen tuotokseen tai muualta tulleeseen toimeksiantoon. Sovellat projektissa aiemmin opittuja oman alasi aiheita. Projekti valmentaa sinua myös opinnäytetyötä varten

Sisältö

- projektin toimeksiantoon perehtyminen ryhmissä, tiedonhaku
- projektin toteutuksen suunnittelu, projektisuunnitelma
- luovan työn menetelmät ja innovointi projektin ratkaisuun liittyen, ratkaisumallit
- liiketoimintamalli projektin kannalta, yrittäjyys
- projektituotoksen raportointi, pitchaus

Aika ja paikka

Syyskuu-marraskuu 2022

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali, mahdolliset kirjallisuus- ja muut materiaalihaut projektiaiheisiin liittyen.
Materiaalit opintojakson moodleympäristössä.

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot
Projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiaiheet ovat työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, projektitulosten laatu, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimintoihin ja opintojakson toteutukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tiina Keränen
 • Jukka Joutsenvaara
 • Juhamatti Konttaniemi
 • Mari-Selina Kantanen
 • Katri Hendriksson
 • Heli Pesonen
 • Ari Pikkarainen
 • Sirpa Kokko
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • K52K19S
  Konetekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Tässä projektissa vahvistat yrittäjyysosaamistasi. Tunnistat oman alasi liiketoimintamahdollisuuksia ja osaat laatia liiketoimintasuunnitelman, toiminnan kehittämissuunnitelman ja arvioida toiminnan kannattavuutta. Saat valmiudet toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti teollisessa ympäristössä. Projekti voi liittyä omaan ideaasi, edellisen lukuvuoden projektissa syntyneeseen tuotokseen tai muualta tulleeseen toimeksiantoon. Sovellat projektissa aiemmin opittuja oman alasi aiheita. Projekti valmentaa sinua myös opinnäytetyötä varten

Sisältö

- projektin toimeksiantoon perehtyminen ryhmissä, tiedonhaku
- projektin toteutuksen suunnittelu, projektisuunnitelma
- luovan työn menetelmät ja innovointi projektin ratkaisuun liittyen, ratkaisumallit
- liiketoimintamalli projektin kannalta, yrittäjyys
- projektituotoksen raportointi, pitchaus

Aika ja paikka

Syyskuu-marraskuu 2022

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali, mahdolliset kirjallisuus- ja muut materiaalihaut projektiaiheisiin liittyen.
Materiaalit moodlessa.

Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennot, projektityöskentely

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektiaiheet ovat työelämälähtöisiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, projektitulosten laatu, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimintoihin ja opintojakson toteutukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteeri
- Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
- Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset, tekeminen ja tulosten esittely ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit determinantit ja matriisit. Osaat määrittää determinantin arvon ja käyttää determinanttia yhtälöryhmän ratkaisussa. Osaat matriisien peruslaskutoimitukset ja tunnet matriisien käyttötapoja ongelman ratkaisussa.
Differentiaalilaskennasta ymmärrät raja-arvon käsitteen ja funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden. Ymmärrät derivaatan merkityksen muutosnopeuden kuvaajana. Osaat derivoida alkeisfunktioita ja laskea ääriarvoja. Tunnet palkin rasitusten differentiaaliyhtälöt ja niiden merkityksen leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvioiden piirtämisessä sekä taipuman laskemisessa.
Integraalilaskennasta ymmärrät integraalin käsitteen ja osaat laskea määrätyn integraalin arvon. Osaat integroida alkeisfunktioita ja tunnet pinta-alan, tilavuuden, staattisen momentin sekä painopisteen määrittämisen integraalin avulla.

Sisältö

Determinantit
Matriisit
Funktion raja-arvo ja jatkuvuus
Derivointi ja integrointi
Differentiaaliyhtälöt sovelluksissa

Aika ja paikka

1.9.-15.12.
Verkossa ja/tai kampuksella.

Oppimateriaalit

Tekniikan matematiikka 1 – Henttonen, Oinonen, Uusitalo: Edita
Tekniikan matematiikka 2 – Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Edita

Opetusmenetelmät

Luennot Zoomissa.
Harjoitukset Zoomissa ja/tai kampuksella.
Lähijaksoilla harjoitustunnit kampuksella.
Opintojakson aikana palautettavat harjoitukset.
Tentit Moodletentteinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tentti tehtävissä 26.10.-31.10.22.
Toinen tentti tehtävissä 9.12.-15.12.22.
Yksittäisestä tentistä ei voi saada hylättyä arvosanaa. Arviointia suhteutetaan jatkuvasti koko opintojakson arviointiin. Tenttiä tai tenttejä pääsee uusimaan vasta, kun opintojakso on kokonaisuudessaan suoritettu ja arvioitu.

Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on suoritettavissa kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Lähijaksoille osallistumista suositellaan vahvasti ja poissaolo(t) on korvattava erikseen ohjeistettavalla vastaavalla itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Laskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita.

Tyydyttävä (2)
Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Lopputuloksissa on vielä laskuvirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään matematiikan käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Laskurutiini on jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Hyvä (4)
Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Opiskelija osaa käyttää matriiseja, derivointia ja integrointia ammattiaineisiin liittyvissä tehtävissä. Tulosten esittäminen on loogista, perustelevaa ja hyvää matematiikan kieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija ymmärtää matriisien, derivoinnin ja integroinnin merkityksen ja osaa soveltaa niitä eri yhteyksissä. Tulosten esittäminen on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 tenttiä. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.
Palautettavia tehtäviä opintojakson aikana. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.

Opintojakson arvosana on tenttien ja palautettavien tehtävien pistemäärien keskiarvo seuraavilla arvosanarajoilla:
50-60% → 1
60-70% → 2
70-80% → 3
80-90% → 4
90-100% → 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Laskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita.

Tyydyttävä (2)
Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Lopputuloksissa on vielä laskuvirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään matematiikan käsittein

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Laskurutiini on jo hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Hyvä (4)
Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Opiskelija osaa käyttää matriiseja, derivointia ja integrointia ammattiaineisiin liittyvissä tehtävissä. Tulosten esittäminen on loogista, perustelevaa ja hyvää matematiikan kieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija ymmärtää matriisien, derivoinnin ja integroinnin merkityksen ja osaa soveltaa niitä eri yhteyksissä. Tulosten esittäminen on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
 • Arto Jäntti
 • Petri Kesälahti
Vastuuhenkilö

Petri Kesälahti

Opiskelijaryhmät
 • K52K19S
  Konetekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opintojaksolla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan automaattisesti toimivia koneita ja laitteita. Opit automaattisesti toimivan laitteen rakenteita, toteutustapoja sekä mitoitusperiaatteita, joita hyödynnetään esimerkiksi itsenäisesti toimivissa työkoneissa, roboteissa tai tuotantolaitteissa. Perehdyt laboratoriotöissä mm. rajakytkimiin, antureihin ja toimilaitteiden ohjaimiin.

Sisältö

Koneautomaation sovellukset
Teollisuus 4.0
Konenäkö
Materiaalin hallinta
Robotiikka
Anturit sekä mittaus- ja ohjauslaitteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Robotiikan perusteiden ja siihen liittyvän käsitteistön ja termistön hallinnassa on puutteita. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset vaativat erityisen paljon ohjausta ja laskutehtävien ratkaisu ei onnistu ilman apua. Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä tuntemus heikkoa liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelija ei hahmota edellä mainittujen osatekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Opiskelija ei käytä opintojakson edellyttämiä termejä oikeissa asiayhteyksissä.

2. Robotiikan perusteiden ja siihen liittyvän käsitteistön ja termistön hallinnassa on puutteita. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset vaativat ohjausta. Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemus liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan hieman puutteellista. Opiskelijan hahmotus edellä mainittujen osatekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta puutteellista. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. Opiskelija hallitsee robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä osaa yleisimmät termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat osittain itsenäisesti. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemuksen liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelijan hahmotus edellä mainittujen osatekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta hieman puutteellista. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta ja niissä on käytetty selkeästi oikeita termejä ja käsitteistöä.

4. Opiskelija hallitsee laajasti Robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat itsenäisesti sekä opiskelija osaa hieman soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija kykenee suorittamaan robotiikkaan liittyviä laskuharjoituksia sekä suorittamaan palautettavat laskutehtävät lähes virheettöminä. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemuksen liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelijan hahmotaa edellä mainittujen osatekijöiden muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija suoriutuu näihin liittyvistä tehtävistä ja laboratorioharjoituksista itsenäisesti sekä ymmärtää näiden muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn aiheen parissa ja osaa yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä käyttää hyvää ammattikieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee laajasti robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat itsenäisesti sekä opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija kykenee ratkaisemaan robotiikkaan liittyviä laskutehtäviä lähes virheettömästi. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantojärjestelmän perusteet liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan sekä hahmottaa näiden muodostaman kokonaisuuden osaten soveltaa oppimaansa. Opiskelija osaa perustella ja arvioida aihepiiriin liittyvää osaamistaan. Opiskelijan tietämys on syventynyt opintojakson aikana ja hän kykenee soveltamaan osaamistaan itsenäisesti alansa ammattitehtävissä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
 • Petri Kesälahti
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Petri Kesälahti

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan automaattisesti toimivia koneita ja laitteita. Opit automaattisesti toimivan laitteen rakenteita, toteutustapoja sekä mitoitusperiaatteita, joita hyödynnetään esimerkiksi itsenäisesti toimivissa työkoneissa, roboteissa tai tuotantolaitteissa. Perehdyt laboratoriotöissä mm. rajakytkimiin, antureihin ja toimilaitteiden ohjaimiin.

Sisältö

Koneautomaation sovellukset
Teollisuus 4.0
Konenäkö
Materiaalin hallinta
Robotiikka
Anturit sekä mittaus- ja ohjauslaitteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1. Robotiikan perusteiden ja siihen liittyvän käsitteistön ja termistön hallinnassa on puutteita. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset vaativat erityisen paljon ohjausta ja laskutehtävien ratkaisu ei onnistu ilman apua. Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä tuntemus heikkoa liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelija ei hahmota edellä mainittujen osatekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Opiskelija ei käytä opintojakson edellyttämiä termejä oikeissa asiayhteyksissä.

2. Robotiikan perusteiden ja siihen liittyvän käsitteistön ja termistön hallinnassa on puutteita. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset vaativat ohjausta. Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemus liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan hieman puutteellista. Opiskelijan hahmotus edellä mainittujen osatekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta puutteellista. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3. Opiskelija hallitsee robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä osaa yleisimmät termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat osittain itsenäisesti. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemuksen liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelijan hahmotus edellä mainittujen osatekijöiden muodostamasta kokonaisuudesta hieman puutteellista. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta ja niissä on käytetty selkeästi oikeita termejä ja käsitteistöä.

4. Opiskelija hallitsee laajasti Robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat itsenäisesti sekä opiskelija osaa hieman soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija kykenee suorittamaan robotiikkaan liittyviä laskuharjoituksia sekä suorittamaan palautettavat laskutehtävät lähes virheettöminä. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantoon liittyvä perustuntemuksen liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan. Opiskelijan hahmotaa edellä mainittujen osatekijöiden muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija suoriutuu näihin liittyvistä tehtävistä ja laboratorioharjoituksista itsenäisesti sekä ymmärtää näiden muodostaman kokonaisuuden. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn aiheen parissa ja osaa yhdistää teoriaa ja käytäntöä sekä käyttää hyvää ammattikieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee laajasti robotiikan perusteiden asiayhteydet sekä termit ja käsitteet. Teorian pohjalta suoritettavat käytännön laboratorioharjoitukset sujuvat itsenäisesti sekä opiskelija osaa soveltaa oppimaansa käytännössä. Opiskelija kykenee ratkaisemaan robotiikkaan liittyviä laskutehtäviä lähes virheettömästi. Opiskelija hallitsee Teollisuus 4.0 tuotantojärjestelmän perusteet liittyen konenäköön, materiaalin hallintaan sekä mobiilirobotiikkaan sekä hahmottaa näiden muodostaman kokonaisuuden osaten soveltaa oppimaansa. Opiskelija osaa perustella ja arvioida aihepiiriin liittyvää osaamistaan. Opiskelijan tietämys on syventynyt opintojakson aikana ja hän kykenee soveltamaan osaamistaan itsenäisesti alansa ammattitehtävissä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Sanna Jylhä
 • Petri Kesälahti
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Petri Kesälahti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua konetekniikan eri osa-alueisiin ja oppia käyttämään englanninkielistä ammattisanastoa. Opit konetekniikan peruskäsitteitä, tärkeimmät koneenelimet, hydrauliikan ja pneumatiikan perusteita sekä asioita mittauksesta ja tiedonkeruusta. Suoritat koneenosille mitoitus- ja suunnittelulaskelmia ja opit valitsemaan rakenneosia esimerkiksi toimittajien katalogeista

Sisältö

- koneen määritelmä ja sen osat
- konetekniikan peruskäsitteet; SI-yksiköt, voima, teho, paine, välitystavat ja -suhteet, vääntömomentti
- keskeisimmät koneenelimet
- voimansiirto; mekaaninen, sähköinen ja hydraulinen/pneumaattinen
- nestemekaniikan ja -fysiikan perusteet
- konetekniset perusmittaukset
- englannin kieli osana konetekniikkaa; termit ja määritykset
Sisältää: Englanti 1op: konetekniikan kieltä, termistöä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tuntee keskeisimmät koneenelimet kokonaisuutena, muttei hallitse näiden alijaottelua / valintaa eri käyttötarpeisiin liittyen. Komponenttien tunnistaminen standardien kautta valmistajien tuotetietoja hyödyntäen erittäin puutteellista. Hallitsee heikosti perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistaminen tuottavat vaikeuksia. Ei kykene muodostamaan hydraulista / pneumaattista perusjärjestelmää ilman täyttä ohjausta, ei kykene hyödyntämään perustietoa, mitoituslaskentaa eikä komponentti tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Mittausteknisten termien hallinta sekä komponenttien tunnistaminen heikkoa, perusmittauksien ymmärtäminen puutteellista. Konetekniikkaan liittyvä termistö englanniksi puutteellista eikä kykene hyödyntämään sitä mm. komponenttien valinnassa.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tuntee keskeisimmät koneenelimet sekä hallitsee välttävästi näiden alijaottelua /valintaa eri käyttötarpeisiin liittyen. Komponenttien tunnistaminen standardien kautta valmistajien tuotetietoja hyödyntäen onnistuu välttävästi. Hallitsee välttävästi perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistaminen välttävästi hallinnassa. Kykenee muodostamaan osittain ohjatusti hydraulisen / pneumaattisen perusjärjestelmän, ei kykene hyödyntämään perustietoa, mitoituslaskentaa eikä komponentti tunnistamista järjestelmän muodostamisessa. Mittausteknisten termien hallinta ja komponenttien tunnistaminen välttävää sekä ymmärtää perusmittauksien periaatteet välttävästi. Konetekniikkaan liittyvä termistö englanniksi välttävää sekä kykenee hyödyntämään sitä välttävästi mm. komponenttien valinnassa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee koneenelimet sekä kykenee välttävästi valitsemaan eri käyttötarpeisiin soveltuvat komponentit mm. laakereihin liittyen. Kykenee hyödyntämään komponenttivalmistajien tuotelehtiä komponenttien valinnassa. Hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistaminen lähes virheetöntä. Kykenee muodostamaan välttävästi hydraulisen / pneumaattisen järjestelmän perustietoja, mitoituslaskentaa sekä komponentti tunnistamista hyödyntäen. Mittausteknisten termien hallinta sekä komponenttien tunnistaminen lähes virheetöntä sekä ymmärtää perusmittauksien periaatteet. Konetekniikkaan liittyvä termistö englanniksi tyydyttävää sekä kykenee hyödyntämään sitä mm. komponenttien valinnassa.
Opiskelija tekee oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta ja niissä on käytetty selkeästi oikeita termejä ja käsitteistöä.

Hyvä (4)
Opiskelija tuntee koneenelimet sekä kykenee valitsemaan eri käyttötarpeisiin soveltuvat komponentit mm. laakereihin liittyen. Kykenee hyödyntämään komponenttivalmistajien tuotelehtiä komponenttien valinnassa. Hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistamisen. Kykenee muodostamaan / suunnittelemaan tyydyttävästi hydraulisen / pneumaattisen perus järjestelmän perustietoja, mitoituslaskentaa sekä komponentti tunnistamista hyödyntäen. Kykenee Mittausteknisten termien hallinta sekä komponenttien tunnistaminen lähes virheetöntä sekä ymmärtää perusmittauksien periaatteet. Hallitsee konetekniikkaan liittyvän englanninkielisen termistön suhteellisen hyvin sekä kykenee hyödyntämään sitä mm. komponenttien valinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee koneenelimet sekä kykenee valitsemaan eri käyttötarpeisiin soveltuvat komponentit mm. laakereihin liittyen. Kykenee hyödyntämään komponenttivalmistajien tuotelehtiä komponenttien valinnassa. Hallitsee perustiedot hydrauliikan ja pneumatiikan osalta. Hallitsee hydrauliikan ja pneumatiikan laskennalliset perussuureet sekä komponenttien tunnistamisen. Kykenee muodostamaan / suunnittelemaan täysin itsenäisesti hydraulisen / pneumaattisen perusjärjestelmän perustietoja, mitoituslaskentaa sekä komponentti tunnistamista hyödyntäen Hallitsee mittaustekniset termit komponentit sekä ymmärtää perusmittauksien periaatteet. Hallitsee konetekniikkaan liittyvän englanninkielisen termistön hyvin sekä kykenee hyödyntämään sitä mm. komponenttien valinnassa.

Ilmoittautumisaika

30.11.2022 - 06.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
Vastuuhenkilö

Mika Majuri

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S20S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • K52K19S
  Konetekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • K53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Opiskelija osaa kunnossapitotöiden suunnittelun hyvät käytänteet. Opiskelija osaa käyttää kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmää ja hyödyntää sitä kunnossapitotöiden suunnittelussa. Opiskelija osaa resursoida ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija ymmärtää laitteiden kriittisyyden kunnossapitotöiden suunnittelussa. Opiskelija osaa hyödyntää kunnossapidon dokumentteja sekä parhaita käytäntöjä varaosa- ja materiaalihallinnassa. Opiskelija ymmärtää mistä kunnossapitokustannukset muodostuvat.

Sisältö

- Kunnossapitotöiden suunnittelu
- Kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmät
- Aikataulutyökalut ja resurssisuunnittelu
- Laitteiden kriittisyysluokittelu
- Kunnossapidon dokumentit ja raportointi
- Materiaali- ja varaosien hallinta
- Kunnossapitotöiden kustannukset
- Työturvallisuus, ympäristö ja kestävä kehitys kunnossapitotöiden suunnittelussa
- Standardit

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Työnsuunnitteluun liittyvät standardit,
Moodlessa jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Zoom- luennot,
Moodle-oppimisympäristö,
kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttö,
virtuaaliympäristön käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija osaa käyttää kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija määrittelee kriittisiä laitteita ja tunnistaa kunnossapidon dokumentteja sekä listaa kunnossapitokustannuksia. Opiskelija huomioi työturvallisuuden kunnossapitotöiden suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija hallitsee kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija tietää laitteiden kriittisyyden ja osaa priorisoida kunnossapitotyöt. Opiskelija käyttää kunnossapidon dokumentteja sekä osaa valita varaosat ja materiaalit. Opiskelija tietää mistä kunnossapitokustannukset muodostuvat. Opiskelija huomioi työturvallisuuden töiden suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija hallitsee kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija tietää laitteiden kriittisyyden ja osaa priorisoida kunnossapitotyöt. Opiskelija käyttää kunnossapidon dokumentteja sekä hallitsee varaosa- ja materiaalitoiminnot. Opiskelija tietää mistä kunnossapitokustannukset muodostuvat ja huomioi sen töiden suunnittelussa. Opiskelija huomioi työturvallisuuden, ympäristön ja kestävän kehityksen töiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuntitehtävät, Harjoitustyö, (Tentti)

Hylätty (0)

Opiskelija ei saa suoritettua annettuja tuntitehtäviä, harjoitustöitä ja tenttiä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija osaa käyttää kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän toiminnallisuuksia ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija
määrittelee kriittisiä laitteita ja tunnistaa kunnossapidon dokumentteja sekä listaa
kunnossapitokustannuksia. Opiskelija huomioi työturvallisuuden kunnossapitotöiden
suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija hallitsee kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija tietää laitteiden
kriittisyyden ja osaa priorisoida kunnossapitotyöt. Opiskelija käyttää kunnossapidon
dokumentteja sekä osaa valita varaosat ja materiaalit. Opiskelija tietää mistä
kunnossapitokustannukset muodostuvat. Opiskelija huomioi työturvallisuuden töiden

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa suunnitella kunnossapitotöitä. Opiskelija hallitsee kunnossapidon
toiminnanohjausjärjestelmän ja aikatauluttaa kunnossapitotyöt. Opiskelija tietää laitteiden
kriittisyyden ja osaa priorisoida kunnossapitotyöt. Opiskelija käyttää kunnossapidon
dokumentteja sekä hallitsee varaosa- ja materiaalitoiminnot. Opiskelija tietää mistä
kunnossapitokustannukset muodostuvat ja huomioi sen töiden suunnittelussa. Opiskelija
huomioi työturvallisuuden, ympäristön ja kestävän kehityksen töiden suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Kunnossapidon perusteet, keskeinen sanasto, terminologia ja standardit
Kunnossapidon organisointi ja strategiat, kunnossapitolajit, huolto, käynnissäpito ja käyttäjäkunnossapito
Kunnonvalvonnan menetelmät ja välineet, vikaantuminen ja laitteiden kriittisyys
Työturvallisuus, ympäristö ja kestäväkehitys

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • 0006 Kunnossapidon opinnot
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Niemelä
 • Mika Majuri
Vastuuhenkilö

Mika Majuri

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Opintojakson aikana opit uusiin mittaustiedon laskentatekniikoihin sekä keino- ja augmentoituun todellisuuteen.

Sisältö

IoT, langattomat anturitekniikat ja niiden virrantuotantotekniikat, reuna- ja pilvilaskenta sekä niiden hyödyt ja haitat, AI ja deep learning, virtuaalitekniikat sekä augmentoitu todellisuus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Osaat kertoa uudet mittaustietojen laskentatekniikat. Osaat tunnistaa keino- ja augmentoidun todellisuuden periaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kertoa uudet kunnossapidon teknologiat, kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Osaat kertoa uusia mittaustietojen laskentatekniikoita. Osaat kertoa keino- ja augmentoituun todellisuuteen liittyviä asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa uudet kunnossapidon teknologiat kuten teollisen Internetin ja langattomat sensoritekniikoiden periaatteet. Opiskelija osaa uudet mittaustietojen laskentatekniikat. Opiskelija osaa keino- ja augmentoituun todellisuuteen liittyvät asiat.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Juha Vesa

Opiskelijaryhmät
 • RA51R20S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuotototeutus), Rovaniemi 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee maanalaisen louhinnan työvaiheet, osaa laatia maanalaisia louhintasuunnitelmia, osaa määrittää louhinnan kustannukset, tuntee räjäytyslainsäädännön.

Sisältö

Porauskalusto, räjähdysaineet, sytytysvälineet, tunnelilouhinta, maanalisten tilojen louhinta, louhokset, lujitustyöt, räjäytyssuunnitelmien tekeminen, kalliomekaniikan periaatteet, kustannukset ja lainsäädäntö.

Oppimateriaalit

Räjäytystyöt; Raimo Vuolio ja Tommi Halonen, Kaivos- ja louhintatekniikka; Hakapää ja Lappalainen. Moodlessa ja luennoilla jaettava opetusmateriaali.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksti opiskelija osaa tehdä maanalaisia räjäytyssuunnitelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija hallitsee vaativat maanalaiset louhintasuunnitelmat

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

T (1,2): Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.
H ( 3,4): Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.
K ( 5 ) : Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.
Koe 50% , harjoitustyöt 50%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa maanalaisen louhinnan periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa tehdä räjäytys- ja louhintasuunnittelmia sekä laskea louhintakustannuksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa tehdä vaativia maanalaisen louhinnan räjäytys- ja louhintasuunnittelmia.

Esitietovaatimukset

ei esitietovaatimuksia

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Stenlund
Vastuuhenkilö

Jan Stenlund

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat käsitellä matemaattisia ja algebrallisia lausekkeita sekä ratkaista ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä sekä yhtälöryhmiä. Hallitset suorakulmaisen kolmion trigonometrian ja laskurutiinit. Ymmärrät kompleksiluvun, osoitinsuureen ja vektorisuureiden käsitteet laskentaa varten. Osaat ensimmäisen ja toisen asteen funktion käsitteet ja sinikäyrän sekä osaat piirtää funktioiden kuvaajia. Tunnet matriisit ja osaat niiden peruslaskutoimitukset. Osaat piirtää ensimmäisen ja toisen asteen funktiot, laskea ja piirtää vektorisuureita ja osoittimia. Opit käyttämään laskinta eri suureiden ja funktioiden ratkaisemiseen. Osaat laskea kompleksilukujen ja osoitinsuureita laskimella.
Osaat käyttää taulukkolaskentaohjelmaa ja matematiikkaohjelmia lausekkeiden käsittelyssä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sekä funktioiden kuvaajien piirtämiseen. Osaat matematiikkaohjelmistoa apuna käyttäen käsitellä matriiseja ja niiden avulla ratkaista yksinkertaisia laskutoimituksia.

Sisältö

Lausekkeiden käsittely, ensimmäisen asteen yhtälö, suorakulmaisen kolmion trigonometriaa, yhtälöryhmät, kompleksiluvut, toisen asteen yhtälöt, funktioiden kuvaajat, matriisilaskentaa, eksponentti- ja logaritmifunktiot, vino kolmio (sini- ja kosinilause).

Aika ja paikka

29.8.22 - 12.12.2022
Verkossa ja lähijaksoilla kampuksella.

Oppimateriaalit

Tekniikan matematiikka 1 – Henttonen, Oinonen, Uusitalo: Edita

Opetusmenetelmät

Luennot Zoomissa.
Lähijaksoilla laskuharjoitukset.
Opintojakson aikana palautettavat harjoitukset.
Tentit.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen tentti tehtävissä 4.10.-9.10.22.
Toinen tentti tehtävissä 7.12.-12.12.22.
Yksittäisestä tentistä ei voi saada hylättyä arvosanaa. Arviointia suhteutetaan jatkuvasti koko opintojakson arviointiin. Tenttiä tai tenttejä pääsee uusimaan vasta, kun opintojakso on kokonaisuudessaan suoritettu ja arvioitu.

Tätä opintojaksoa ei voi suorittaa pelkästään tenttimällä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on suoritettavissa kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Lähijaksoille osallistumista suositellaan vahvasti ja poissaolo(t) on korvattava erikseen ohjeistettavalla itsenäisellä työskentelyllä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Peruslaskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Opiskelijan lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvata tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää laskinta ja työvälineohjelmia matriisien käsittelyyn sekä funktion kuvaajien piirtämiseen. Opiskelija osaa laskea kompleksiluvuilla. Opiskelijan tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Opiskelijan laskurutiinit ovat hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa funktioita ja kompleksilukuja ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

2 tenttiä. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.
Palautettavia tehtäviä opintojakson aikana. Painoarvo kokonaisarvioinnissa 50%.

Opintojakson arvosana on tenttien ja palautettavien tehtävien pistemäärien keskiarvo seuraavilla arvosanarajoilla:
50-60% → 1
60-70% → 2
70-80% → 3
80-90% → 4
90-100% → 5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisia matemaattisia lausekkeita ja osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä. Peruslaskutoimitukset tuottavat opiskelijalle vielä vaikeuksia. Opiskelijan lopputuloksissa on selkeitä asiavirheitä ja puutteita. Opiskelija osaa kuvata tekemistä lähinnä arkikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää laskinta ja työvälineohjelmia matemaattisten ongelmien ratkaisuun sekä funktion kuvaajien piirtämiseen. Opiskelijan tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja etenee loogisesti. Opiskelijan laskurutiinit ovat hyvällä tasolla. Opiskelija ymmärtää matematiikan ammattiaineissa käytettävänä työvälineenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää apuna matemaattisia työvälineitä, kuten laskinta ja tietokoneohjelmistoja. Opiskelija osaa soveltaa funktioita ja matemaattista ongelmanratkaisua ammattiaineissa. Opiskelija tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Esitietovaatimukset

Ei ole

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
 • Timo Kauppi
Vastuuhenkilö

Timo Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksossa tutustutaan alueen yrityksissä käytettäviin materiaaleihin, keskittyen kuitenkin pääasiassa teräksiin. Opiskelija saa hyvän kuvan käytössä olevien materiaalien ominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä ja siitä miten niitä todennetaan ainetta rikkomattomilla ja rikkovilla menetelmillä. Opetuksessa painotetaan materiaali- ja tuotestandardien merkitystä insinöörin työnkuvassa.

Sisältö

Teräkset (rakenneteräkset, lujat teräkset, kuumalujat teräkset, kulutusteräkset, jne.), fysikaalisen metallurgian perusteita, materiaalistandardit, vaatimustenmukaisuuden osoittaminen, NDT ja DT menetelmiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tuntee alueen yrityksissä käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen vaatii ohjaamista. Opiskelijan metalliopin osaaminen on puutteellista ja hän ei tunnista erilaisia teräksiin syntyviä kide- ja mikrorakenteita. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia materiaaleilla on, mutta hän ei tiedä miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmistä (DT, NDT), mutta ei tunne niiden suoritustapoja ja niiden tuloksena syntyviä tietoja. Opiskelija tietää terästen käytettävyyteen ja vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen liittyviä asioita, mutta osaaminen on puutteellista.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tuntee alueen yrityksissä käytettäviä teräslaatuja, mutta niiden tunnistaminen vaatii välillä ohjaamista. Opiskelijan metalliopin osaaminen on puutteellista. Hän tuntee erilaisia teräksiin syntyviä kide- ja mikrorakenteita, mutta ei tunne niiden perusominaisuuksia ja syntymismekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia materiaaleilla on ja hänellä on perustietämys siitä, miten ominaisuudet on saatu aikaan sekä miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmiä (DT, NDT), tietää millaisia tuloksia niistä saadaan, mutta ei osaa tunnistaa niiden soveltuvuutta eri kohteisiin. Opiskelija tietää terästen käytettävyyteen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä asioita, mutta osaaminen on selvästi puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee alueen yrityksissä käytettäviä teräslaatuja, mutta niiden tunnistaminen on vielä puutteellista. Opiskelijan metalliopin osaaminen on hyvällä tasolla, hän osaa nimetä teräksien kide- ja mikrorakenteita, mutta ei tunne niiden eroavaisuuksia ja syntymismekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia materiaaleilla on ja hänellä on perustietämys siitä, miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee opintojaksolla läpikäydyt materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmät (DT, NDT) ja niiden tulokset, mutta ei osaa yksilöidä menetelmien suoritustapaa. Opiskelija tietää terästen käytettävyyteen ja vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen liittyviä asioita, mutta osaaminen on puutteellista.
Hyvä (4)
Opiskelija tuntee alueen yrityksissä käytettävät teräslaadut ja kykenee tunnistamaan niitä standardin EN 10027-1 mukaisten nimikkeiden perusteella ohjatusti. Opiskelijan metalliopin osaaminen on hyvällä tasolla, hän osaa nimetä teräksien kide- ja mikrorakenteita ja tuntee niiden eroavaisuudet ja syntymismekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia materiaaleilla on ja hänellä on perustietämys siitä, miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee opintojaksolla läpikäydyt materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmät (DT, NDT) ja niiden tulokset sekä osaa yksilöidä menetelmien suoritustavat, mutta ei tiedä menetelmien rajoituksia. Opiskelija tietää terästen käytettävyyteen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyviä asioita ja tunnistaa erot, joita vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyy painelaitteiden, kantavien teräsrakenteiden ja konedirektiivin alaisten laitteiden välillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee alueen yrityksissä käytettävät teräslaadut ja kykenee tunnistamaan niitä standardin EN 10027-1 mukaisten nimikkeiden perusteella ilman ohjausta. Opiskelijan metalliopin osaaminen on kiitettävällä tasolla, hän osaa nimetä teräksien kide- ja mikrorakenteita ja tuntee niiden eroavaisuudet ja syntymismekanismeja. Hän tuntee jäähtymisnopeuden vaikutuksen austeniitin hajaantumismekanismeihin alieutektoidisilla teräksillä. Opiskelija tuntee terästen mekaaniset, fysikaaliset ja teknologiset ominaisuudet ja kykenee karakterisoimaan sitä, miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee opintojaksolla läpikäydyt materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmät (DT, NDT) ja niiden tulokset sekä osaa yksilöidä menetelmien suoritustavat. Hän tietää standardin ISO 17635 rajoitukset NDT – menetelmien osalta. Opiskelija tuntee terästen käytettävyyteen ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät perusasiat ja tietää mitä vaatimustenmukaisuuden osoittaminen vaatii painelaitteiden, kantavien teräsrakenteiden ja konedirektiivin alaisten laitteiden osalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arto Jäntti
 • Jouni Kanto
 • Timo Kauppi
Vastuuhenkilö

Timo Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Opintojaksossa opiskelija saa perustiedot ja käytännön kokemusta alueen teollisuudessa yleisimmin käytettävistä kaarihitsausprosesseista (111, 135/136 ja 141) ja tuntee niiden tyypilliset käyttösovellusalueet sekä rajoitukset. Lisäksi hän tutustuu teollisuudessa käytettäviin muihin hitsausprosesseihin (12, 15, 21, 22, 311 ja 52) ja klassisiin lämpökäsittelyihin. Opiskelija omaksuu perushitsaussanaston ja -piirrosmerkit sekä ymmärtää laadunvarmistuksen keskeisen merkityksen osana hitsausprosessia. Opiskelija tiedostaa hitsauksen terveyshaitat ja niiden ehkäisemiskeinot.

Sisältö

Kaarihitsausprosessien perusteet ja niihin liittyvät hitsausharjoitukset. Hitsausasennot ja terminologia (SFS-EN ISO 6947, SFS-EN ISO 17659). Hitsausliitosten piirrosmerkinnät (yleiskatsaus). Puikkohitsaus (prosessi 111). Umpilanka MAG hitsaus (prosessi 135). TIG hitsaus (prosessi 141). Muut hitsausprosessit (prosessit 12, 15, 21, 22, 311 ja 52). Lisäaineet. Suojakaasut. Hitsauksen laadunhallinta (SFS-EN ISO 3834). Hitsaajien pätevyys (SFS-EN ISO 9606-1). Hitsausprosesseihin liittyvät terveys ja turvallisuusasiat. Perinteinen karkaisu ja päästö, nuorrutus, normalisointi, jännitystenpoisto- ja liuoshehkutus.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, Moodle-alustalle tallennetut materiaalit, Juha Lukkari "Hitsaustekniikka. Perusteet ja kaarihitsaus". Juha Lukkari, Antero Kyröläinen, Timo Kauppi "Hitsauksen materiaalioppi. Osa 2".

Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot, etäluennot, hitsausharjoitukset, omatoiminen opiskelu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee välttävästi opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit ja tarvitsee opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelijan taito käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä on selvästi puutteellinen. Opiskelija ei hahmota laadunhallinnan merkitystä hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa. Opiskelijalla on selviä haasteita hallita lämpökäsittelyjen periaatteita ja hän tarvitsee toistuvasti apua asianmukaisen lämpökäsittelyn valinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit ja tarvitsee satunnaisesti opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelija käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä pääsääntöisesti oikein. Opiskelija tiedostaa laadunhallinnan merkityksen hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa ja osaa nimetä sen perusmenetelmät. Opiskelijalla hallitsee pääpiirteittäin lämpökäsittelyjen periaatteet ja osaa soveltaa niitä asianmukaisen lämpökäsittelyn valinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit eikä tarvitse opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelija käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä lähes poikkeuksetta oikein. Opiskelija tiedostaa laadunhallinnan merkityksen hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa ja tietää sen perusmenetelmät sekä pystyy soveltamaan niitä erityyppisiin liitosmuotoihin. Opiskelijalla hallitsee hyvin lämpökäsittelyjen periaatteet ja osaa soveltaa niitä asianmukaisen lämpökäsittelyn valinnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 80%, suullinen kuulustelu 20%

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee välttävästi opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit ja tarvitsee opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelijan taito käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä on selvästi puutteellinen. Opiskelija ei hahmota eri tyyppisten terästen hitsattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija ei hahmota laadunhallinnan merkitystä hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa. Opiskelijalla on selviä haasteita nimetä hitsauksen yhteydessä tehtäviä lämpökäsittelyjä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit ja tarvitsee satunnaisesti opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelija käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä pääsääntöisesti oikein. Opiskelija tarvitsee opastusta eri tyyppisten terästen hitsattavuuteen vaikuttavia tekijöitä määritellessään. Opiskelija tiedostaa laadunhallinnan merkityksen hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa ja osaa nimetä sen perusmenetelmät. Opiskelijalla hallitsee pääpiirteittäin hitsauksen yhteydessä tehtävien lämpökäsittelyjen periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin opintojaksossa läpikäydyt hitsausprosessit eikä tarvitse opastusta niiden käyttösovellusalueiden määrittelyssä. Opiskelija käyttää aihepiiriin kuuluvia ammattitermejä lähes poikkeuksetta oikein. Opiskelija hallitsee eri tyyppisten terästen hitsattavuuteen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tiedostaa laadunhallinnan merkityksen hitsauksen kaltaisessa erikoisprosessissa ja tietää sen perusmenetelmät sekä pystyy soveltamaan niitä erityyppisiin liitosmuotoihin. Opiskelijalla hallitsee hyvin hitsauksen yhteydessä tehtävien lämpökäsittelyjen periaatteet ja osaa soveltaa niitä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Kauppi
Vastuuhenkilö

Timo Kauppi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavanomaisten lämpökäsittelyjen suunnittelun. Näin voidaan saavuttaa valmistettavilta tuotteilta vaadittavat materiaaliominaisuudet, joita ovat usein lujuus, sitkeys, pinnan kovuus ja/tai väsymiskestävyys. Opiskelija ymmärtää lämpökäsiteltävissä kappaleissa tapahtuvat metallurgiset ilmiöt ja koostumuksen vaikutukset käsittelyn onnistumisen näkökulmasta. Hitsaustekniikan osalta opiskelija hallitsee yleisimmät hitsausprosessit. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan hitsauksen tuottavuutta ja kustannuksia hallitsevien tekijöiden merkityksen yrityksen näkökulmasta ja ottamaan huomioon henkilöstön työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija ymmärtää myös eri materiaalien hitsattavuuteen ja hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointikriteerit tulevat myöhemmin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Joutsenvaara
 • Päivi Honka
 • Jaana Kauppi
 • Sanna Jylhä
 • Annamari Pudas
Vastuuhenkilö

Jukka Joutsenvaara

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla tutustut insinöörin työympäristöön ja tehtäviin. Ymmärrät, että insinöörin työn kannalta tärkeitä ovat viestintä- ja esimiestaidot, luonnontieteet, konetekninen perusosaaminen, standardit ja säännökset, työturvallisuus ja kielitaito. Tapaat alueen yritysten edustajia ja tutustut eri teollisuudenalojen yritysten toimintaan. Opit tärkeitä työelämässä tarvittavia insinööritaitoja ja niiden soveltamista.

Sisältö

Opetussuunnitelma (OPS) ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), Opintojaksoille ilmoittautuminen, Kirjasto- ja tietopalvelut, Oppimisen taidot ja erilaiset oppimisympäristöt, Opiskelun tukipalvelut, Insinöörin työ ja ura, Alueen yritykset ja alumnitoiminta, Työturvallisuus, Säädökset ja standardit. Opintojakso sisältää viestintää 1 opintopisteen laajuisesti (27h opiskelijan työtä): esiintymisen ja havainnollistamisen perusteet, kirjallisen raportoinnin perusteet sekä työnhakuun liittyvä viestintä. Opintojakso sisältää englantia 0,5 opintopisteen laajuisesti (~14h opiskelijan työtä): havainnointia työelämässä käytettävistä vieraista kielistä, opiskelusanastoa, työelämän sanastoa.

Aika ja paikka

Elokuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali, tiedonhakumateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, vierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut kokeet, kuten työturvallisuuskorttikokeen. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että asioiden ymmärtämisessä on vielä puutteita. Ajankäyttö on hallitsematonta, tehtävien suorittamisessa ja palauttamisessa on suuria puutteita.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut kokeet, kuten työturvallisuuskorttikokeen. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan tai ilman ohjaajan aloitetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut kokeet, kuten työturvallisuuskorttikokeen. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on kielellisesti hyvällä tasolla ja dokumentointi täyttää selvästi asetetut vaatimukset. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.
Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut kokeet, kuten työturvallisuuskorttikokeen. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on hyvällä tasolla, opiskelija osaa perustella esittämiään tuloksia ja dokumentointi on hyvää ammatti- tai asiakieltä. Opiskelija osaa tarkastella ilmiöitä analyyttisesti ja luoda ratkaisuja tai uusia aloitteita tulostensa pohjalta. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut kokeet, kuten työturvallisuuskorttikokeen. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on erinomaisella tasolla. Opiskelija osaa perustella esittämänsä tulokset ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä oman ammattialansa eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista ammatti- tai asiakieltä käyttäen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentelytaidot, pienryhmätyöskentelyihin osallistuminen
Tuotosarviointi: tunti- ja kotitehtävien tekeminen, harjoituksiin osallistuminen, työturvallisuuskortin suoritus

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Monimuoto-opiskelijoilla ohjattu työharjoittelu suoritetaan osana tutkintoa ja ohjatulla työharjoittelulla korvataan osa tutkintoon kuuluvista ammattiopinnoista. Monimuoto-opiskelijoilla ohjattu työssäoppiminen ajoittuu yleensä 3./4. opintovuodelle/vuosille.

Ohjatun työharjoittelupaikan opiskelija hankkii itse. Ennen työharjoittelun aloittamista hän ilmoittaa ja hyväksyttää harjoittelupaikan ja työnkuvansa työharjoitteluvastaavalla. Ohjatusta työharjoittelusta tehdään sopimus työnantajan ja koulun välillä (sopimuspohja). Opiskelijan tulee olla vakuutettuna koko harjoittelun ajan joko koulun tai työnantajan toimesta! Lisäksi ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset, joista hän valitsee oman työharjoittelun aikaiset osaamisen kehittämiskohteet sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet.

Työharjoittelun alkaessa, opiskelija alkaa täyttää viikkokohtaisia oppimispäiväkirjoja. Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa päivittäin, mutta kokoaa viikon aikaiset työtehtävät oppimispäiväkirjapohjaan. Näissä oppimispäiväkirjoissa opiskelija kertoo työtehtävien lisäksi oman osaamisen kehittymisestä tehtävien hoitamisessa ja mukaan voi liittää esim. kuvia työtehtäviin liittyen. Opiskelija pohtii oppimispäiväkirjoissa työtehtävissä tarvittavaa osaamista yleisesti sekä pohtii oman osaamisen kehittämistarpeita. Opiskelija lähettää työharjoitteluvastaavalle muutaman viikon raportit nähtäväksi, jotta saa varmuuden, että ne täyttävät vaatimukset.

Työharjoittelun päätyttyä opiskelija täyttää Webropol-kyselyn (osaamisen mittaus) ja palauttaa työharjoitteluvastaavalle ohjatun työharjoittelun dokumentit (harjoittelukirja ja viikkokohtaiset oppimispäiväkirjat). Ohjattu työharjoittelu esitellään työharjoitteluseminaarissa.

Keskeytyminen: Mikäli ohjattu työharjoittelu keskeytyy jostain syystä, tulee asiasta välittömästi ottaa yhteyttä työharjoitteluvastaavaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (18 vkoa) konetekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ohjatun harjoittelun tehtävissä näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja, viikkokohtaiset oppimispäiväkirjat) ja pitää harjoittelusta esityksen koulutuksen työharjoitteluseminaarissa. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, kertomaan harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.
Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa konetekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole pitänyt harjoitteluseminaariesitystä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Monimuoto-opiskelijoilla ohjattu työharjoittelu suoritetaan osana tutkintoa ja ohjatulla työharjoittelulla korvataan osa tutkintoon kuuluvista ammattiopinnoista. Monimuoto-opiskelijoilla ohjattu työssäoppiminen ajoittuu yleensä 3./4. opintovuodelle/vuosille.

Ohjatun työharjoittelupaikan opiskelija hankkii itse. Ennen työharjoittelun aloittamista hän ilmoittaa ja hyväksyttää harjoittelupaikan ja työnkuvansa työharjoitteluvastaavalla. Ohjatusta työharjoittelusta tehdään sopimus työnantajan ja koulun välillä (sopimuspohja). Opiskelijan tulee olla vakuutettuna koko harjoittelun ajan joko koulun tai työnantajan toimesta! Lisäksi ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset, joista hän valitsee oman työharjoittelun aikaiset osaamisen kehittämiskohteet sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet.

Työharjoittelun alkaessa, opiskelija alkaa täyttää viikkokohtaisia oppimispäiväkirjoja. Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa päivittäin, mutta kokoaa viikon aikaiset työtehtävät oppimispäiväkirjapohjaan. Näissä oppimispäiväkirjoissa opiskelija kertoo työtehtävien lisäksi oman osaamisen kehittymisestä tehtävien hoitamisessa ja mukaan voi liittää esim. kuvia työtehtäviin liittyen. Opiskelija pohtii oppimispäiväkirjoissa työtehtävissä tarvittavaa osaamista yleisesti sekä pohtii oman osaamisen kehittämistarpeita. Opiskelija lähettää työharjoitteluvastaavalle muutaman viikon raportit nähtäväksi, jotta saa varmuuden, että ne täyttävät vaatimukset.

Työharjoittelun päätyttyä opiskelija täyttää Webropol-kyselyn (osaamisen mittaus) ja palauttaa työharjoitteluvastaavalle ohjatun työharjoittelun dokumentit (harjoittelukirja ja viikkokohtaiset oppimispäiväkirjat). Ohjattu työharjoittelu esitellään työharjoitteluseminaarissa.

Keskeytyminen: Mikäli ohjattu työharjoittelu keskeytyy jostain syystä, tulee asiasta välittömästi ottaa yhteyttä työharjoitteluvastaavaan.

Sisältö

Tieto puuttuu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • KA53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 02.01.2024

Ajoitus

03.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Toimipiste

Kosmos, Tietokatu 1, Kemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 90

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Aila Petäjäjärvi

Opiskelijaryhmät
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu 2 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Harjoittelun suoritustapa ja sisältö:

Harjoittelun alkaessa:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Sanna Jylhä
 • Mari-Selina Kantanen
 • Aila Petäjäjärvi
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • K53S22S
  Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakso on luonteeltaan projekti, jonka tavoitteena on tutustuttaa uudet opiskelijat insinöörin työhön, tehtäviin ja toimenkuviin pohjoisessa, kansainvälisessä toimintaympäristössä. Projektissa tutustut Pohjois-Suomen alueella toimiviin yrityksiin, jotka toimivat erilaisilla teollisuuden sektoreilla (esim. teräs-, metsä-, energia- ja kaivannaisteollisuus). Projektin aikana insinööriala ja tulevaisuuden työmahdollisuudet selkiytyvät. Opit hakemaan tietoa yrityksistä, tutustut erilaisiin toimintatapoihin ja esim. turvallisuuskäytäntöihin ja saat arvokasta tietoa tulevan kesän harjoittelua silmällä pitäen.
Tavoitteena on syventää projektimuotoisia työskentelytapoja ja vahvistaa ryhmäytymisen ja verkostoitumisen taitoja. Projektityössä opitaan määrittelemään tavoitteita ja sopivia työskentelymenetelmiä, hankkimaan ja soveltamaan tietoja, opitaan ongelmanratkaisutapoja, aikatauluttamaan ja vaiheistamaan projektityötä, toimimaan yhteistyössä tiimissä ja jakamaan työtehtäviä, tuottamaan projektin dokumentteja, toteuttamaan projektityö, raportoimaan ja esittämään työ.
Projektissa vahvistat myös kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, sekä tyypillisiä projektitöissä tarvittavia. Opit myös vieraskielistä yrityssanastoa. Projektin loppupuolella järjestetään pienimuotoiset messut/tapahtuma, jossa opittuja asioita esitellään toisille opiskelijoille. Ryhmäytymistä tuetaan mm. yhteisillä ekskursioilla ja ryhmätyöskentelyllä.

Sisältö

Pohjois-Suomen alueen yritykset, niiden tuotantoprosessit ja työmahdollisuudet insinööreille. Opiskelijat tutustuvat myös kunkin teollisuuden alojen kiertotalouteen ja miten siihen liittyviä asioita ilmenee eri teollisuuden aloilla (mm. syntyvät sivuvirrat). Opintojaksolla harjoitellaan projektityötaitoja, projektikokouksia sekä projektisuunnitelman tekoa. Opintojaksolla suunnitellaan ja järjestetään messut/tapahtuma ja koko kokonaisuudesta laaditaan raportti. Opintojakso sisältää viestinnän opintoja 1 op:n verran (~27 h opiskelijan työtä): esiintyminen ja havainnollistamisen perusteet, kirjallisen ja suullisen raportoinnin perusteet. Opintojakso sisältää myös englannin opintoja 0,5 op:n verran (~14 opiskelijan työtä): havainnointia työelämästä käytettävästä englannin kielestä, esim. englanninkieliset web-sivustot, opiskelusanastoa, työelämän sanastoa.
Projektityöskentelyn perusteet
- Ryhmäytyminen
- Tiedonhankinta
- Projektit työelämässä; toimisto-ohjelmien käyttö (tekstinkäsittely, esitykset/esitysohjelmat) sposti, kalenteri, pilvet, ..)
- Valokuvat ja kuvien käsittely
- Tekninen dokumentaatio (tuottaminen, lukeminen, muokkaaminen ja muotoseikat)

Aika ja paikka

Syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali, tiedonhakumateriaali projektiin liittyen.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, excursiot/vierailut.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysselvitykset, webinaari sekä mahdolliset vierailijaluennot + excursiot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä(1)
Opiskelija osaa vain osittain kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelijan ryhmän projektityöskentelyyn on passiivista ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat heikot. Opiskelija tiedonhankintakeinot ovat suppealla tasolla. Opiskelijan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelijan alan teollisuuteen liittyvä englanninkielen yleissanaston hallinta on niukka. Opiskelijan projektinhallinta on satunnaista ja ohjaajan ohjauksen varassa.
Tyydyttävä(2)
Opiskelija osaa osittain kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelija osaa projektityöskentelyn, mutta projektityöskentelytaidoissa on kehittämistä. Opiskelija osaa hankkia tietoa. Opiskelija tuntee viestinnän perusteet ja osaa ohjatusti raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää mitä kiertotaloudella tarkoitetaan. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija, kykenee jakamaan omaa osaamistaan ja oppimaan muilta. Opiskelijan tyhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa, kykenee raportoimaan kirjallisesti sekä osaa suunnitella ja toteuttaa esityksen. Opiskelija tietää alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektin hallinta on pääosin itsenäistä.
Hyvä (4)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää yritysten tuotantoprosessit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja osaa soveltaa insinöörin työssä olevia erilaisia viestintätilanteita sekä osaa tuottaa raportteja hyvää ammatti- ja asiakieltä käyttäen. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija ymmärtää eri teollisuusalojen tuotantoprosessien päävaiheet. Opiskelija tietää teollisuuden tärkeimmät yleiset turvallisuuskäytännöt ja säännöt. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija luo henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja osaa toimia verkostoissa. Opiskelijalla on hyvät ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ja osaa käyttää erilaisia viestintätaitoja tehokkaasti. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja käyttää virheetöntä ammatti- ja asiakieltä raporteissa ja muissa dokumenteissa. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija osaa käyttää alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektiryhmän työskentelyyn osallistuminen
Tuotosarviointi: tunti- ja kotitehtävien tekeminen, projektituotosten laatu, tulosten vastaavuus tehtävänantoon

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle vaadittavien suoritusten tekemiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa vain osittain pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelijan ryhmän projektityöskentelyyn on passiivista ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat heikot. Opiskelija tiedonhankintakeinot ovat suppealla tasolla. Opiskelijan suullisessa ja kirjallisessa raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelijan alan teollisuuteen liittyvä englanninkielen yleissanaston hallinta on niukka. Opiskelijan projektinhallinta on satunnaista ja ohjaajan ohjauksen varassa. Tehtävien tekemiseen opiskelija tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija osaa osittain pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen liittyviä asioita. Opiskelijan tiedot ovat puutteellisia Pohjois-Suomen alueella toimivista yrityksistä ja niiden työmahdollisuuksista ovat suppeat. Opiskelija osaa projektityöskentelyn, mutta projektityöskentelytaidoissa on kehittämistä. Opiskelija osaa hankkia tietoa. Opiskelija tuntee viestinnän perusteet ja osaa ohjatusti raportoida suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä, mutta puutteellista. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan, mikä vaikuttaa myös ryhmän toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamisessa ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää mitä kiertotaloudella tarkoitetaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija, kykenee jakamaan omaa osaamistaan ja oppimaan muilta. Opiskelijan tyhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa, kykenee raportoimaan kirjallisesti sekä osaa suunnitella ja toteuttaa esityksen. Opiskelija tietää alan teollisuuteen liittyvän englanninkielen yleissanaston. Opiskelijan projektin hallinta on pääosin itsenäistä. Opiskelija suorittaa annetut tehtävät ja palautukset pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti ja opiskelija osoittaa kehittynyttä asianhallintaa.
Hyvä (4)
Opiskelijan toiminta on aktiivista projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja opiskelija tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija tietää yritysten tuotantoprosessit ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa. Opiskelija on projektissa aktiivinen toimija ja ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ovat hyvät. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja osaa soveltaa insinöörin työssä olevia erilaisia viestintätilanteita sekä osaa tuottaa raportteja hyvää ammatti- ja asiakieltä käyttäen. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija tuntee alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on pääosin itsenäistä. Tehtävien tekeminen onnistuu opiskelijalta itsenäisesti, opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa osoittaen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu aktiivisesti projektin puitteissa järjestettyihin pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tietää millaisia yrityksiä ja työmahdollisuuksia on Pohjois-Suomen alueella. Opiskelija ymmärtää eri teollisuusalojen tuotantoprosessien päävaiheet. Opiskelija tietää teollisuuden tärkeimmät yleiset turvallisuuskäytännöt ja säännöt. Opiskelija osaa kertoa, miten kiertotalous näyttäytyy eri teollisuuden aloilla. Opiskelija luo henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja osaa toimia verkostoissa. Opiskelijalla on hyvät ryhmä- ja projektityöskentelytaidot ja osaa käyttää erilaisia viestintätaitoja tehokkaasti. Opiskelija osaa hankkia kriittisesti tietoa ja käyttää virheetöntä ammatti- ja asiakieltä raporteissa ja muissa dokumenteissa. Opiskelija osaa suunnitella alaan liittyvän messutapahtuman. Opiskelija osaa käyttää alan teollisuuteen liittyvää englanninkielistä sanastoa. Opiskelijan projektinhallinta on omatoimista, itsenäistä ja systemaattista. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Sanna Jylhä
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Arto Jäntti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opintokso jatkaa syksyn lukukausiprojektia ja keskittyy tuotekehitysprosessin loppuvaiheisiin, CDIO- mallissa vaiheisiin I(implement) ja O(operate). Kevään aikana viet suunnittelun loppuun ja valmistat tuotteestasi prototyypin. Huomioit myös tuotteen elinkaaren ja suunnittelet tuoteparannuksia sekä kunnossa- tai käynnissäpitoon liittyviä asioita. Opit myös tuotteistamaan teknisiä tuotteita ja palveluita.

Sisältö

Ideointi ja tuotekehitys- ja suunnitteluprosessin toteuttaminen tuotekehitysprojektin suunnittelun pohjalta. Projektisuunnitelma projektin eri vaiheistuksesta, aikataulustaja tehtävistä,toteutus eri työmenetelmiä hyväksikäyttäen, Projektityötaidot ja -menetelmät. Piirustusten laadinta, Tekninen dokumentointi ja CAD, Materiaalien hankinta, Opintojakso sisältää viestintää sekä englantia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten projektin suunnitteluun ja projektin toteutustunneille, ryhmätyöhön sekä projektin toteutusprosessiin. Projektissa toimimiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan tai muiden ryhmän jäsenten tukea, eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy enemmän passiivisena kuin aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa selviä virheitä ja muodollisia puutteita. Hän saattaa kuvata asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Opiskelijan on vaikeaa arvioida oman toiminnan vaikutuksia ryhmän työhön.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten projektin suunnitteluun ja projektin toteutustunneille, ryhmätyöhön sekä projektin toteutusprosessiin. Projektissa toimiminen sujuu häneltä melko luontevasti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta tai ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin olemaan aktiivinen ja kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Hän kykenee arvioimaan omaa toimintaansa ja hahmottaa, kuinka työ etenee.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten projektin suunnitteluun ja projektin toteutustunneille, ryhmätyöhön sekä projektin toteutusprosessiin. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän suoriutuu suurimmasta osasta tehtävistään itsenäisesti. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu aktiivisessa ja positiivisessa hengessä. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin joissakin projektin toimissa. Hän osaa myös raportoida omaa työtään ja hahmottaa oman roolinsa ryhmässä.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten projektin suunnitteluun ja projektin toteutustunneille, ryhmätyöhön sekä projektin toteutusprosessiin. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän osoittaa selvästi kykenevänsä omatoimiseen työskentelyyn. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu erittäin hyvin. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin useissa projektin toimissa. Opiskelijan osaa myös raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Ryhmässään hän on yksi vastuuhenkilöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin keskeisiin toimiin, kuten projektin suunnitteluun ja projektin toteutustunneille, ryhmätyöhön sekä projektin toteutusprosessiin. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä erinomaisesti ja hän ottaa vastuuta paitsi omastaan myös muiden ryhmän jäsenten työstä. Ryhmän vetovastuu lankeaakin usein hänelle. Tuotokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Opiskelijan osaa raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Lisäksi hän osaa esittää kehitysehdotuksia ja ohjata muiden ryhmän jäsenten toimintaa. Hän on selvästi ryhmänsä vastuuhenkilö ja huolehtii, että ryhmän työ onnistuu mahdollisimman hyvin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Konetekniikan koulutus AMK
 • Jukka Joutsenvaara
 • Päivi Honka
 • Timo Kauppi
Vastuuhenkilö

Timo Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Projektissa toteutat omaan ammattialaasi liittyvän työelämästä saadun toimeksiannon vaatimat lisäselvitykset ja raportoinnin. Opit tuottamaan projektinviestintään olennaisesti liittyvää teknistä tekstiä. Projektissa jatketaan ”Työelämälähtöinen projekti” opintojaksossa kehitetyn ratkaisumallin läpivientiä. Tavoitteena on tuottaa opinnäytetyön kriteerit täyttävä tekninen raportti kehitetystä ratkaisusta. Opintojaksossa keskitytään CDIO - mallin kahteen viimeiseen vaiheeseen: I (Implement): Projektiryhmä viimeistelee ja dokumentoi ratkaisun. O (Operate): Ratkaisu esitellään toimeksiantajalle ja luovutetaan käytettäväksi.

Sisältö

Projektissa tehdään ”Työelämälähtöinen projekti” opintojaksossa kehitetyn ratkaisumallin vaatimat lisäselvitykset ja tulosten raportointi. Jokainen projektiryhmä tutustuu teknisen tekstin tuottamisen vaatimuksiin sekä opinnäytetyön mallipohjaan, jota käytetään raportoinnissa. Jokainen opiskelija osallistuu kirjoitustyöhön projektisuunnitelman mukaisesti. Raporteille tehdään väli- ja loppukatselmukset lukujärjestyksen mukaisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

K502K201 Työelämälähtöinen projekti

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Päivi Honka
 • Sanna Jylhä
 • Petri Kesälahti
 • Arto Jäntti
 • Jussi Suopajärvi
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Arto Jäntti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustua tuotekehitysprosessiin ja sen osa-alueisiin projektityöskentelyn kautta. Opintojaksolla vahvistat projektityöskentely- ja dokumentointitaitojasi. Opintojakso kytkeytyy vahvasti insinööriopiskelussa laajasti käytetyn CDIO- mallin vaiheisiin C(conceive) ja D(design). Opintojaksolla osallistut suunnitteluprosessiin, CAD- harjoituksiin, materiaalivalintaan, tuotteen ja toimintojen suunnitteluun sekä laadit tietokoneavusteisesti teknisiä piirustuksia ja kaavioita. Projektissa arvioit myös tuotteen kustannuksia ja kannattavuutta.

Sisältö

Ideointi ja tuotekehitys- ja suunnitteluprosessin läpivienti. Projektin suunnittelu ja läpivienti, Projektityötaidot ja -menetelmät. Piirustusten laadinta, Tekninen dokumentointi ja CAD, Materiaalien hankinta, Opintojakso sisältää viestintää sekä englantia.

Aika ja paikka

Kosmos Kemi syksy 2022 / Zoom

Oppimateriaalit

Moodlessa

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen tiedonhaku, ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija ei hallitse tuotekehitys- ja suunnitteluprosessin teoriaa ja projektissa toimimiseen hän tarvitsee runsaasti ohjaajan tai muiden ryhmän jäsenten tukea, eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy enemmän passiivisena kuin aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa selviä virheitä ja muodollisia puutteita. Hän saattaa kuvata asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Opiskelijan on vaikeaa arvioida oman toiminnan vaikutuksia ryhmän työhön.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija hallitsee välttävästi tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiteoriaa ja projektissa toimiminen sujuu häneltä melko luontevasti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta tai ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Opiskelijan rooli ryhmässä on olla ryhmän jäsen ja työskentely näyttäytyy aktiivisena. Opiskelijan tuotoksissa on havaittavissa jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin olemaan aktiivinen ja kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Hän kykenee arvioimaan omaa toimintaansa ja hahmottaa, kuinka työ etenee.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee suhteellisen hyvin tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiteorian ja projektissa sekä ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän suoriutuu suurimmasta osasta tehtävistään itsenäisesti. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu aktiivisessa ja positiivisessa hengessä. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin joissakin projektin toimissa. Hän osaa myös raportoida omaa työtään ja hahmottaa oman roolinsa ryhmässä.

Hyvä (4)
Opiskelija hallitsee tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiteorian sekä osaa soveltaa sitä käytännössä. ja projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä luontevasti ja hän osoittaa selvästi kykenevänsä omatoimiseen työskentelyyn. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja ryhmätyö sujuu erittäin hyvin. Opiskelija kykenee ottamaan ryhmän johtajan roolin useissa projektin toimissa. Opiskelijan osaa myös raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Ryhmässään hän on yksi vastuuhenkilöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija hallitsee tuotekehitys- ja suunnitteluprosessiteorian sekä osaa soveltaa sitä käytännössä. Projektissa ja ryhmässä toimiminen sujuu häneltä erinomaisesti ja hän ottaa vastuuta paitsi omastaan myös muiden ryhmän jäsenten työstä. Ryhmän vetovastuu lankeaakin usein hänelle. Tuotokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Opiskelijan osaa raportoida ja arvioida omaa suoriutumistaan. Lisäksi hän osaa esittää kehitysehdotuksia ja ohjata muiden ryhmän jäsenten toimintaa. Hän on selvästi ryhmänsä vastuuhenkilö ja huolehtii, että ryhmän työ onnistuu mahdollisimman hyvin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi; jatkuvanäyttö, tuntiaktiivisuus, ryhmätyöskentely, vertaisarviointi
Tuotosarviointi; Tulosten esittely annettujen ohjeiden mukaan, projektityön dokumentointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Konetekniikan koulutus AMK
 • Jukka Joutsenvaara
 • Päivi Honka
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit lukukausiprojekteissa tarvittavia ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmiä. Harjoittelet aivoriihen, palapelimenetelmän yms. osallistavien menetelmien toteutusta ja ohjausta. Opit projektiviestintää ja kokouskäytäntöjä sekä tutustut erilaisiin projektiasiakirjoihin. Opintojaksolla käydään läpi myös esimerkkejä työelämässä toteutuneista projekteista sekä harjoitellaan projektissa työskentelyä.

Sisältö

- Ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät
- Projektiviestintä
- Kokouskäytännöt
- Projektiasiakirjat ja niiden luominen
- Esimerkit erilaisista työelämän projekteista
Sisältää Viestintää 1 op

Aika ja paikka

kevät 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali, verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, ryhmätyöt
Ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät
Projektiviestintä
Kokouskäytännöt
Projektiasiakirjat ja niiden luominen
Esimerkit erilaisista työelämän projekteista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija ei omaksu läpikäytyjä ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmiä, vaan tarvitsee tukea niiden soveltamisessa. Ryhmässä työskenteleminen ei onnistu. Kirjalliset tuotokset eivät täytä teknisen tekstin vaatimuksia.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät osittain itsenäisesti tarviten kuitenkin tukea ja ohjausta. Ryhmässä työskenteleminen on haastavaa. Kirjalliset tuotokset täyttävät teknisen tekstin minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät pääosin itsenäisesti. Ryhmässä työskenteleminen onnistuu vaikeuksitta. Kirjalliset tuotokset ovat hyvällä tasolla ja niiden tekemisessä käytetään ammatti- ja asiakieltä.

Hyvä (4)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät itsenäisesti. Ryhmässä työskentelyssä löytyy luonteva rooli. Kirjalliset tuotokset ovat hyvällä tasolla ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ja sujuvaa ammatti- ja asiakieltä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija omaksuu ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät omatoimisesti ja itsenäisesti. Ryhmässä työskenteleminen on sujuvaa ja osallistuvaa. Oman tiimiroolin löytäminen onnistuu. Kirjalliset tuotokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten esittäminen on asioita perustelevaa ja kielellisesti sujuvaa ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5
Prosessiarviointi: ryhmässä työskentely, prosessin aikainen oppiminen
Tuotosarviointi: projektin kirjalliset dokumenti

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson toteutukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija ei omaksu läpikäytyjä ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmiä, vaan tarvitsee tukea niiden soveltamisessa. Opiskelijan työskentelyt ryhmässä ei onnistu. Kirjalliset tuotokset eivät täytä teknisen tekstin vaatimuksia ja opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain tehtäville asetetut minimivaatimukset.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät osittain itsenäisesti tarviten kuitenkin tukea ja ohjausta. Ryhmässä työskenteleminen on haastavaa. Kirjalliset tuotokset täyttävät teknisen tekstin minimivaatimukset ja opiskelijan viestiminen on yksipuolista ja puutteellista. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osinitsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan, mikä vaikuttaa myös ryhmän toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät pääosin itsenäisesti. Ryhmässä työskenteleminen onnistuu vaikeuksitta. Kirjalliset tuotokset ovat hyvällä tasolla ja niiden tekemisessä käytetään ammatti- ja asiakieltä. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita ryhmäviestinnässä. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta hän ei suorita ja palauta niitä ajallaan. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti sekä edistää ryhmän toimintaa. Opiskelija suorittaa ja palauttaa tehtävät pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti ja osoittaa kehittynyttä asianhallintaa.
Hyvä (4)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät itsenäisesti. Ryhmässä työskentelyssä löytyy luonteva rooli. Kirjalliset tuotokset ovat hyvällä tasolla ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ja sujuvaa ammatti- ja asiakieltä. Opiskelija osaa käyttää viestinnän keinoja ja teknologioita ryhmäviestinnässä. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti sekä on
aktiivinen ryhmän toimija. Tehtävien tekeminen onnistuu opiskelijalta itsenäisesti ja hän osoittaa hallitsevansa projektitoiminnan sekä osaa soveltaa osaamistaan. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja opiskelija suorittaa ja palauttaa tehtävät määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija omaksuu ongelmanratkaisu- ja työpajamenetelmät omatoimisesti ja itsenäisesti. Ryhmässä työskenteleminen on sujuvaa ja osallistuvaa. Oman tiimiroolin löytäminen onnistuu. Kirjalliset tuotokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten esittäminen on asioita perustelevaa ja kielellisesti sujuvaa ammatti- ja asiakieltä. Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti viestinnän keinoja ja teknologioita hankeviestinnässä. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson toimiin ja suorittaa opintojaksolla vaaditut tehtävät hyväksytysti sekä on aktiivinen ryhmän toimija. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään laaja-alaisten ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista jaopiskelija suorittaa ja palauttaa tehtävät määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 26.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • 0006 Kunnossapidon opinnot
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Jouni Kanto
Vastuuhenkilö

Mika Majuri

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA53S20SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • K53S19S
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S20AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2020
 • KA53S19SV
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • K53S19AU
  Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3
 • Harjoitusryhmä 4
 • Harjoitusryhmä 5

Tavoitteet

Opintojaksolla opitaan tunnistamaan teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Opit ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Opit ymmärtämään laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet, erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Sisältö

Kohteina ovat esimerkiksi vaihteistot, puhaltimet, pumput, kuljettimet, sähkömoottorit. Kriittisyysanalyysien periaatteet.

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Virtuaalioppimisympäristöt
Luentomateriaali (Moodlessa)
Alan julkaisut
Standardit ja laskentaohjeet

Opetusmenetelmät

Zoom- luennot. Itsenäinen eteneminen, harjoitustehtävät, virtuaaliympäristöharjoitukset ja tehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohtia. Tunnet ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tunnet laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Tiedät ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tiedät laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Osaat ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Osaat laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tuotosarviointi: tuntitehtävät, harjoitustehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohtia. Tunnet ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tunnet laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Tiedät ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Tiedät laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa teollisuuden yleisimmät laitteet ja komponentit sekä niiden kunnossapitoon liittyviä yksityiskohdat. Osaat ennakkohuollon suunnitteluun liittyvät eri menetelmät. Osaat laitteiden yleisimmät valinta- ja suunnitteluperiaatteet erityisesti kunnossapidon näkökulmasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu 1 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun aloitus:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Syventävä harjoittelu 2 on tavoitteellista ja monipuolista työtä, ja sen suorittamisessa näkyy opiskelijan ammatillinen kehittyminen. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Sisältö

Yleiset ohjeet ja sisältö:

Harjoittelun aloitus:
Harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen.

Harjoittelun suoritus:
Harjoitteluaika 6 vko:a, 240 h.

Harjoittelun päättyessä:
Palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) oman tekniikan alaan liittyvissä työympäristöissä ja –tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen, ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty:
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman tekniikan alan työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit tuntemaan alueelle tärkeitä tuotantoteknologioita, kuten hitsaus- ja levytöitä, lastuavaa työstöä ja terästen muovausta ja mikä merkitys kiertotaloudella on konepajateollisuudessa. Opit käynnissäpidon ja laatutekniikan perusteet ja miten ennakoivalla huollolla voidaan vaikuttaa tuotteiden, koneiden ja laitteiden elinkaaren pidentämiseen. Osaat tunnistaa, missä töissä sovelletaan erilaisia direktiivejä, asetuksia, standardeja tai muita julkaisuja. Tiedät, miten ne vaikuttavat työn suorituksen laatuvaatimuksiin ja henkilöstön pätevyysvaatimuksiin. Tunnet konetekniikkaan liittyviä EN - standardeja ja osaat etsiä niistä tuotannossa tarvittavia tietoja.

Sisältö

- alueen metalliteollisuus ja käytetyt tuotantoteknologiat (hitsaus- ja levytyöt, lastuava työstö, terästen muovaus)
- kiertotalous konepajateollisuudessa
- tuotannonohjaus ja -laatu
- käynnissäpidon perusteet
- ennakoiva huolto tuotteiden, koneiden ja laitteiden elinkaaren pidentämisen kannalta
- tuotanto- ja kunnossapitotoimintaan liittyvät standardit, direktiivit ja asetukset

Aika ja paikka

kevät 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tehtävät.
Laboratorioharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti vko 15.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tunnistaa kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija tietää tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tietää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija tietää turvallisuuden merkityksen kunnossapidon tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden perusteita. Opiskelija tietää tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osa-alueita. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös alustavasti hyödyntää niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää ja osaa selventää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa. Opiskelija ymmärtää mikä merkitys tuotannon- ja toiminnanohjauksella on, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee sujuvasti laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osa-alueita. Opiskelija osaa kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös hyödyntää niitä tehtäviä suorittaessaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikolla 0-5
Prosessiarviointi: itsenäisesti ja ryhmässä toimiminen, opintojaksoprosessin aikainen oppiminen
Tuotosarvointi: opintojakson tehtävät, laboratorioharjoitukset, tentti

Hylätty (0)

Opintojakson tehtävät tekemättä, tentti hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tunnistaa kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija tietää tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelijatunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tietää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija tietää turvallisuuden merkityksen kunnossapidon tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden perusteita. Opiskelija tietää tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannonja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osaalueita. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös alustavasti hyödyntää niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää ja osaa selventää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa. Opiskelija ymmärtää mikä merkitys tuotannon- ja toiminnanohjauksella on, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee sujuvasti laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osaalueita. Opiskelija osaa kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös hyödyntää niitä tehtäviä suorittaessaan.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2020
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla opit tuntemaan alueelle tärkeitä tuotantoteknologioita, kuten hitsaus- ja levytöitä, lastuavaa työstöä ja terästen muovausta ja mikä merkitys kiertotaloudella on konepajateollisuudessa. Opit käynnissäpidon ja laatutekniikan perusteet ja miten ennakoivalla huollolla voidaan vaikuttaa tuotteiden, koneiden ja laitteiden elinkaaren pidentämiseen. Osaat tunnistaa, missä töissä sovelletaan erilaisia direktiivejä, asetuksia, standardeja tai muita julkaisuja. Tiedät, miten ne vaikuttavat työn suorituksen laatuvaatimuksiin ja henkilöstön pätevyysvaatimuksiin. Tunnet konetekniikkaan liittyviä EN - standardeja ja osaat etsiä niistä tuotannossa tarvittavia tietoja.

Sisältö

- alueen metalliteollisuus ja käytetyt tuotantoteknologiat (hitsaus- ja levytyöt, lastuava työstö, terästen muovaus)
- kiertotalous konepajateollisuudessa
- tuotannonohjaus ja -laatu
- käynnissäpidon perusteet
- ennakoiva huolto tuotteiden, koneiden ja laitteiden elinkaaren pidentämisen kannalta
- tuotanto- ja kunnossapitotoimintaan liittyvät standardit, direktiivit ja asetukset

Aika ja paikka

kevät 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tehtävät.
Laboratorioharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti vko 15.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tunnistaa kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija tietää tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tietää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija tietää turvallisuuden merkityksen kunnossapidon tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden perusteita. Opiskelija tietää tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osa-alueita. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös alustavasti hyödyntää niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää ja osaa selventää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa. Opiskelija ymmärtää mikä merkitys tuotannon- ja toiminnanohjauksella on, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee sujuvasti laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osa-alueita. Opiskelija osaa kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös hyödyntää niitä tehtäviä suorittaessaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikolla 0-5
Prosessiarviointi: itsenäisesti ja ryhmässä toimiminen, opintojaksoprosessin aikainen oppiminen
Tuotosarvointi: opintojakson tehtävät, laboratorioharjoitukset, tentti

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson toteutukseen (tehtävät, laboratorioharjoitukset), tentti hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tunnistaa kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija tietää tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja.
Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja tietää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija tietää laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä ja kunnossapidon tunnuslukuja
sekä periaatteen kunnossapidon merkityksestä tuotantotoimintaan. Opiskelija tunnistaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija tietää turvallisuuden merkityksen kunnossapidon tehtävissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikan ja käynnissäpidon perusteet. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon
tunnuslukuja ja käyttövarmuuden perusteita. Opiskelija tietää tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.
Hyvä (4)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannonja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osaalueita. Opiskelija tietää kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja
kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös alustavasti hyödyntää niitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa alueen yrityksillä käytössä olevia tuotantoteknologioita ja ymmärtää ja osaa selventää kiertotalouden merkityksen konepajateollisuudelle. Opiskelija osaa laaja-alaisesti tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa. Opiskelija ymmärtää mikä merkitys tuotannon- ja toiminnanohjauksella on, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa ja mitä tarkoitetaan toiminnan jatkuvalla parantamisella. Opiskelija hallitsee sujuvasti laatutekniikkaan ja käynnissäpitoon liittyviä osaalueita. Opiskelija osaa kunnossapidon tietojärjestelmiä, kunnossapidon tunnuslukuja ja
käyttövarmuuden laskentamenetelmiä. Opiskelija osaa tuotantoympäristöihin ja kunnossapitotoimintaan liittyviä standardeja osaten myös hyödyntää niitä tehtäviä
suorittaessaan.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Petri Kesälahti
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojaksossa opit soveltamaan teknillistä mekaniikkaa tuotekehityksessä. Opit todellisten rakenteiden käyttäytymistä ja mitoitusta erilaisten harjoitusten ja laskujen kautta.

Sisältö

Statiikka
- kertaus aiempiin Statiikan aiheisiin
- jäykän kappaleen tasapaino
- kappalesysteemin tasapaino
- ristikon sauvavoimat
Lujuusoppi
- kertaus aiempiin Lujuusopin aiheisiin
- yhdistetty veto tai puristus ja taivutus
- nurjahdus
- väsyminen

Aika ja paikka

ZOOM-etäluennot
Kosmos, Kemi, syksy 2022 lähijaksoilla

Oppimateriaalit

- Moodlen luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla 2 välikoetta, jotka järjestetään Moodlessa. Moodle kokeet:
- Statiikan osuus VIIKKO 43 (tentti auki ma-pe, suoritusaikaa 4h avaamisen jälkeen)
- Lujuusopin osuus VIIKKO 48 (tentti auki ma-pe, suoritusaikaa 4h avaamisen jälkeen)

Uusintamahdollisuus järjestetään opintojakson vuoden 2023 alussa erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Sisällön jaksotus

Statiikan osuus 1. periodi, lujuusopin osuuus 2. periodi, syksy 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa Teknillisen mekaniikan perusteita (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) edistyneemmissä tehtävissä. Opiskelija ymmärtää laskentamenetelmien tarkoituksen mutta osaamisessa on vielä suuria puutteita. Opiskelija tekee laskutehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa laskutehtäviä puutteellisin perustein, ilmiöiden ymmärtämisessä on puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija kykenee osin itsenäisesti soveltamaan statiikan ja lujuusopin edistyneempiä menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemisessa mutta osaamisessa on vielä puutteita. Opiskelija ymmärtää statiikan merkityksen lujuusopille mutta soveltamisessa on vielä ongelmia. Opiskelija tekee laskutehtävät osittain itsenäisesti mutta tarvitsee ohjausta suorituksessaan. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Laskutuloksissa ja tehtävien raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija kykenee soveltamaan statiikan ja lujuusopin edistyneempiä laskentamenetelmiä suunnittelussa ja ymmärtää laskennan merkityksen tuotesuunnittelussa. Laskentatulosten laatu on pääosin hyvää ja opiskelija ymmärtää ilmiöiden syy-yhteydet.Opiskelija tekee lasku- ja oppimistehtävät pääosin itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta, virheitä esiintyy jonkin verran. Lasku- ja suunnittelutehtävien dokumentointi on lähes virheetöntä ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa soveltaa kattavasti statiikan ja lujuusopin laskentamenetelmiä tuotesuunnittelussa ja ratkaista ongelmia matemaattisesti. Laskenta on jo osin soveltavaa ja opiskelija kykenee tekemään johtopäätöksiä tulosten pohjalta.
Opiskelija tekee lasku ja -suunnittelutehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja opiskelija kykenee käyttämään hyvää ammatti- ja asiakieltä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa tarkastella ongelmia analyyttisesti ja luoda ratkaisuja tulosten pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija suoriutuu statiikan ja lujuusopin laskentatehtävistä menestykselliseti ja täysin itsenäisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan ja analysoimaan teknillisen mekaniikan ilmiöitä käytännön tuotesuunnittelussa ja laskentatehtävissä.
Opiskelija tekee lasku- ja suunnittelutehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija kykenee ilmiöiden tehokkaaseen ja syvälliseen tulkintaan ja ratkaisuun. Opiskelija kykenee myös tekemään johtopäätöksiä tulosten pohjalta ja soveltamaan niitä oman ammattialansa eri yhteyksissä. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: harjoitusten tekeminen ja tuntityöskentely
Tuotosarviointi: kotitehtävät ja välitentit

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opintojaksolle ja/tai suorittanut sille vaadittavia tehtäviä/kokeita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osaa ohjatusti soveltaa Teknillisen mekaniikan perusteita (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) edistyneemmissä tehtävissä. Opiskelija ymmärtää laskentamenetelmien tarkoituksen mutta osaamisessa on vielä suuria puutteita. Opiskelija tekee laskutehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on selkeitä asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa laskutehtäviä puutteellisin perustein, ilmiöiden ymmärtämisessä on puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija kykenee osin itsenäisesti soveltamaan statiikan ja lujuusopin edistyneempiä menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemisessa mutta osaamisessa on vielä puutteita. Opiskelija ymmärtää statiikan merkityksen lujuusopille mutta soveltamisessa on vielä ongelmia. Opiskelija tekee laskutehtävät osittain itsenäisesti mutta tarvitsee ohjausta suorituksessaan. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Laskutuloksissa ja tehtävien raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija kykenee soveltamaan statiikan ja lujuusopin edistyneempiä laskentamenetelmiä suunnittelussa ja ymmärtää laskennan merkityksen tuotesuunnittelussa. Laskentatulosten laatu on pääosin hyvää ja opiskelija ymmärtää ilmiöiden syy-yhteydet.Opiskelija tekee lasku- ja oppimistehtävät pääosin itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta, virheitä esiintyy jonkin verran. Lasku- ja suunnittelutehtävien dokumentointi on lähes virheetöntä ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa soveltaa kattavasti statiikan ja lujuusopin laskentamenetelmiä tuotesuunnittelussa ja ratkaista ongelmia matemaattisesti. Laskenta on jo osin soveltavaa ja opiskelija kykenee tekemään johtopäätöksiä tulosten pohjalta.
Opiskelija tekee lasku ja -suunnittelutehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja opiskelija kykenee käyttämään hyvää ammatti- ja asiakieltä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa tarkastella ongelmia analyyttisesti ja luoda ratkaisuja tulosten pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija suoriutuu statiikan ja lujuusopin laskentatehtävistä menestykselliseti ja täysin itsenäisesti. Opiskelija kykenee soveltamaan ja analysoimaan teknillisen mekaniikan ilmiöitä käytännön tuotesuunnittelussa ja laskentatehtävissä.
Opiskelija tekee lasku- ja suunnittelutehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija kykenee ilmiöiden tehokkaaseen ja syvälliseen tulkintaan ja ratkaisuun. Opiskelija kykenee myös tekemään johtopäätöksiä tulosten pohjalta ja soveltamaan niitä oman ammattialansa eri yhteyksissä. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jukka Joutsenvaara
 • Petri Kesälahti
Vastuuhenkilö

Jukka Joutsenvaara

Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on käydä läpi statiikan ja lujuusopin perusteet ja tutkia niihin liittyviä ilmiöitä todellisissa tilanteissa ja rakenteissa. Opit ymmärtämään teknillisen mekaniikan laskennan merkityksen laitteiden, koneiden ja rakenteiden suunnittelussa. Ymmärrät materiaalinvalinnan merkityksen koneensuunnittelussa laskennan kautta.

Sisältö

Statiikan perusteet tasossa:
- pistevoima, voiman momentti
- voimajakaumat
- tukilaitteet ja vapaakappalekuva
- suoran palkin rasitukset
Lujuusopin perusteet
- peruskäsitteet
- materiaalien ominaisuudet lujuuslaskennassa
- rasitustapaukset: veto/puristus, taivutus, leikkaus, vääntö
Käytännön harjoitukset eri aiheista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija kykenee suorittamaan statiikan ja lujuusopin perusteiden (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) laskutehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten laskennassa on selkeitä asiavirheitä ja merkinnällisiä puutteita. Opiskelija kuvaa laskutehtäviä puutteellisin perustein, ilmiöiden ymmärtämisessä on puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija kykenee suorittamaan statiikan ja lujuusopin perusteiden (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) laskutehtävät osittain itsenäisesti mutta tarvitsee ohjausta suorituksessaan. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Laskutuloksissa ja tehtävien raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja merkinnällisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija kykenee suorittamaan statiikan ja lujuusopin perusteiden (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) laskutehtävät pääosin itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta, virheitä esiintyy jonkin verran. Laskutehtävien dokumentointi on lähes virheetöntä ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ammatti- ja merkintäkieltä.
Hyvä (4)
Opiskelija kykenee suorittamaan statiikan ja lujuusopin perusteiden (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) laskutehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja opiskelija kykenee käyttämään hyvää ammatti- ja merkintäkieltä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa tarkastella ongelmia analyyttisesti ja luoda ratkaisuja tulosten pohjalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija kykenee suorittamaan statiikan ja lujuusopin perusteiden (voimien laskenta, momentti, tasapaino, rasitustapaukset) laskutehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Opiskelija kykenee ilmiöiden tehokkaaseen ja syvälliseen tulkintaan ja ratkaisuun. Opiskelija kykenee myös tekemään johtopäätöksiä tulosten pohjalta ja soveltamaan niitä oman ammattialansa eri yhteyksissä. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja merkintäkieltä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Petri Kesälahti
Vastuuhenkilö

Petri Kesälahti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdytään teknisen suunnittelun perusteisiin. Opintojaksolla lähestyt teknistä suunnittelua teknisen piirtämisen ja tietokoneavusteisten perustyökalujen kautta. Opit kuvaamaan erilaisia osia ja kokoonpanoja projektioiden ja osaprojektioiden avulla, leikkaamaan, mitoittamaan ja laatimaan piirustuksia standardin mukaisille piirustuspohjille. Opit mm. pyöristysten, viisteiden, kierteiden, kiilaurien ja muiden yleisten muotojen esitys- ja mitoitustavat. Tunnet mittatarkkuuteen liittyvät termit ja merkinnät sekä ISO- toleranssijärjestelmän. Perehdyt kokoonpanopiirustusten keskeisiin elementteihin, kuten osien numerointiin ja luettelointiin. Opit käyttämään AutoCAD- ohjelmaa, joka antaa pohjaa tietokoneavusteiselle piirtämiselle.

Sisältö

Tekninen dokumentointi ja piirtäminen, Kappaleen ja kokoonpanon kuvaaminen piirtämällä, Piirustusten mittamerkinnät ja mitoitus, Toleranssit ja sovitteet, Piirustusten laatiminen tietokoneavusteisesti (2D CAD), Polku suunnittelusta valmistukseen, Dokumentaation rakenne ja tiedonhallinta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija hallitsee ohjatusti teknisen suunnittelun perusteet sekä kykenee ohjatusti piirtämään käsin ja tietokoneavusteisesti teknisiä piirustuksia (AutoCad). Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija hallitsee osin itsenäisesti teknisen suunnittelun perusteet sekä kykenee osin itsenäisesti piirtämään käsin ja tietokoneavusteisesti teknisiä piirustuksia (AutoCad). Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija osaa soveltaa pääosin itsenäisesti teknisen piirtämisen perusteita sekä kykenee käyttämään ohjelmaa monipuolisesti (AutoCad) tuottaen teknisiä dokumentteja. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Hyvä (4)
Opiskelija osaa soveltaa teknisen suunnittelun perusteita ja tietokoneavusteista suunnittelua (AutoCad) systemaattisesti ja loogisesti. Opiskelija tuntee polun suunnittelusta valmistukseen ja osaa soveltaa tätä teknisessä suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää mallinnuksen ja dokumentoinnin tärkeyden tuotannnon suunnittelussa ja optimoinnissa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee opintojakson aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään ja edetä tehtävissään oma-aloitteisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa soveltaa täysin itsenäisesti koneenosia suunniteltavaan kokonaisuuteen ja ymmärtää mallinnuksen ja dokumentoinnin tärkeyden tuotannnon suunnittelussa ja optimoinnissa. Ymmärrät säännösten ja standardien merkityksen konetekniikassa ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.10.2022

Ajoitus

28.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Katri Hendriksson
 • Heli Pesonen
Vastuuhenkilö

Katri Hendriksson

Tavoitteet

Edeltävyysehtona on, että opiskelijalla on hankittuna perustiedot kiertotalouteen liittyvistä asioista ennen tämän opintojakson aloittamista.

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy teollisen kiertotalouden käsitteisiin, nykytilaan, sekä kiertotalouteen liittyviin ohjauskeinoihin annettujen materiaalien kautta. Lisäksi opiskelija syventää osaamistaan vaihtoehtoisesti joko terästeollisuuden / metsä- ja paperiteollisuuden / kaivosteollisuuden ajankohtaisiin kiertotalousteemoihin. Opiskelija valitsee edellä mainituista yhden teollisuusalan ja sieltä kaksi toimijaesimerkkiä, joiden kautta hän perehtyy kiertotalouden perusperiaatteisiin (teollisuuden prosessit, syntyvät sivuvirrat, tms.), kiertotalouden taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin sekä kiertotalouden tulevaisuuden visioihin valitulla teollisuuden alalla.

Sisältö

Teollisen kiertotalouden käsitteet
- nykytila kiertotalouden kannalta
- kiertotalouden ohjauskeinot (EU, valtio, Sitra)

Valitaan yksi teollisuuden osa-alue: terästeollisuus, metsä/paperiteollisuus, kaivosteollisuus
- prosessien perusperiaatteet: kiertotalous valitussa teollisuudessa ja valituilla toimijoilla, esimerkiksi syntyvät sivuvirrat
- taloudelliset ja ympäristövaikutukset kiertotalouden kannalta
- mihin ko. teollisuuden kiertotalous on menossa, tulevaisuuden visiot

Aika ja paikka

Opintojakson toteutus: 28.9.-30.11.2022.
Opintojakson Moodle-ympäristö.

Oppimateriaalit

Opintojakson tenttimateriaali jaetaan moodlessa. Oppimispäiväkirjoihin tarjotaan pohjustavaa materiaalia moodlessa, joiden lisäksi opiskelija hakee valitsemaansa aihepiiriin / toimijoihin liittyvää lähdekirjallisuutta. Moodlealustan tarkemmat tiedot jaetaan opintojaksolle ilmoittautuneille.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opintojakson suoritus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, joista
1. vaihe: Opiskelija perehtyy annettuun verkkomateriaaliin ja suorittaa moodlekirjatentin.
2. vaihe: 1. oppimispäiväkirjan kirjoittaminen annetusta aiheesta opiskelijan valitsemasta teollisesta alasta (vaihtoehdot: kaivosteollisuus / terästeollisuus / metsä- ja paperiteollisuus).
3. vaihe: 2. oppimispäiväkirjan kirjoittaminen annetusta aiheesta opiskelijan valitsemasta teollisesta alasta (sama vaihtoehto kuin 1. oppimispäiväkirjassa).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1. vaihe: Moodletentti 12.10.2022
2. vaihe: 1. oppimispäiväkirjan palautus 26.10.2022 mennessä
3. vaihe: 2. oppimispäiväkirjan palautus 30.11.2022 mennessä

Sisällön jaksotus

Suomeksi
Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opintojakson suoritus on jaettu kolmeen osakokonaisuuteen, jotka suoritetaan seuraavassa aikajärjestyksessä:
1. vaihe (28.9.-12.10.2022): moodletentti
2. vaihe (28.9.-26.10.2022): oppimispäiväkirja (kiertotalous valitussa teollisuudessa)
3. vaihe (26.10.-30.11.2022): oppimispäiväkirja (taloudelliset, ympäristövaikutukset sekä kiertotalouden tulevaisuus valituilla toimijoilla)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu kirjatenttiin ja oppimispäiväkirjan (ajastetut tehtävät) arvosanaan. Moodletentin osuus 40 % kokonaisarvosanasta, oppimispäiväkirjojen osuus 60 % kokonaisarvosanasta (oppimispäiväkirjoja tehdään kolme kappaletta, jokaisen osuus on 20% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja vähentää opintojakson kokonaisarvosanaa.

Tyydyttävät taidot/tiedot = 1, hyvät tiedot/taidot ja aiheen perusymmärtäminen = 3, erinomaiset tiedot/taidot ja aiheen syvällinen ymmärtäminen = 5.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu kirjatenttiin ja oppimispäiväkirjan (ajastetut tehtävät) arvosanaan. Moodletentin osuus 40 % kokonaisarvosanasta, oppimispäiväkirjojen osuus 60 % kokonaisarvosanasta (oppimispäiväkirjoja tehdään kolme kappaletta, jokaisen osuus on 20% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja vähentää opintojakson kokonaisarvosanaa.

Tyydyttävät taidot/tiedot = 1, hyvät tiedot/taidot ja aiheen perusymmärtäminen = 3, erinomaiset tiedot/taidot ja aiheen syvällinen ymmärtäminen = 5.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointi 0-5. Arviointi perustuu kirjatenttiin ja oppimispäiväkirjan (ajastetut tehtävät) arvosanaan. Moodletentin osuus 40 % kokonaisarvosanasta, oppimispäiväkirjojen osuus 60 % kokonaisarvosanasta (oppimispäiväkirjoja tehdään kolme kappaletta, jokaisen osuus on 20% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja vähentää opintojakson kokonaisarvosanaa.

Tyydyttävät taidot/tiedot = 1, hyvät tiedot/taidot ja aiheen perusymmärtäminen = 3, erinomaiset tiedot/taidot ja aiheen syvällinen ymmärtäminen = 5.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko 1-5 (hylätty arvosana 0)
Kokonaisarvosana: 40 % tentti, 60% oppimispäiväkirjat (oppimispäiväkirjoja tehdään kaksi kappaletta, molempien osuus on 30% opintojakson kokonaisarvosanasta). Palauttamaton oppimispäiväkirja arvioidaan arvosanalla 0 ja alentaa siten opintojakson kokonaisarvosanaa. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää tentin lisäksi vähintään yhden oppimispäiväkirjan palauttamisen.

Esitietovaatimukset

BIO2OJ Kiertotalouden perusteet tai muut vastaavat kiertotalouden opinnot.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustut nykyaikaisen teollisuus 4.0 tasoisen teollisuuden tuotannon suunnitteluun ja tuotannonohjaukseen valmistuksenohjausjärjestelmän avulla. Opit myös laadun merkityksen tuotannonohjauksessa. Teet tuotannon suunnitteluun ja käynnissäpitotoimintaan liittyen arvovirta analyyseja ja suunnittelua, joilla voit optimoida tuotannon tuottavuutta ja havaita tuotannossa olevia epäkohtia ja pullonkauloja tehden tarvittavia korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö

- Tuotannon suunnittelu ja tuotannonohjaus valmistuksen ohjausjärjestelmän avulla (I4.0)
- RFID teknologian käyttö tuotannonohjauksen apuna
- Tuotannon suunnittelun ja tuotannonohjauksen periaatteet
- Tuotantosarjojen luominen ja tuottaminen älykkäälle tuotantojärjestelmälle
- Älykkään tuotantojärjestelmän analysointi ja optimointi
- Prosessi- ja laatujohtaminen

Aika ja paikka

Syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, laboratorioharjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi koostuu
- aktiivinen osallistuminen
- tunti- ja kotitehtävien tekeminen: opettajat määrittelevät erikseen arviointiin vaikuttavat tehtävät (30%)
- laboratorioharjoituksiin osallistuminen ja vaadittujen laboratoriotehtävien tekeminen, laboratorioraportin palauttaminen (70%)

Hylätty (0)

Opintojaksoon kuuluvia tehtäviä ei ole palautettu, laboratorioharjoituksiin ei ole osallistuttu, laboratorioraporttia ei ole palautettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää teollisuustuotantoon ja erilaisiin tuotantomuotoihin liittyviä asioita. Opiskelija tietää tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, ja hän tunnistaa tuotannon organisoinnin, prosessien- ja laatujohtamisen merkityksen tuotantotoiminnan suunnittelun kannalta. Opiskelija tietää käynnissäpidon perusteet ja millaisia kunnossapidon tietojärjestelmiä on olemassa. Opiskelija tunnistaa mikä merkitys kunnossapidolla on tuotantotoimintaan. Opiskelija tietää mitä käsitteitä kuuluu nykyaikaiseen teollisuustoimintaan ja älykkääseen tuotantojärjestelmään. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, mutta hän tarvitsee apua sen kirjoittamisessa sekä ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tietää teollisuustuotantoon ja erilaisiin tuotantomuotoihin liittyviä asioita. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, ja hän tietää tuotannon organisoinnin, prosessien- ja laatujohtamisen merkityksen tuotantotoiminnan suunnittelun kannalta. Opiskelija tietää käynnissäpidon perusteet ja millaisia kunnossapidon tietojärjestelmiä on olemassa. Opiskelija tietää mikä merkitys kunnossapidolla on tuotantotoimintaan. Opiskelija hallitsee mitä käsitteitä kuuluu nykyaikaiseen teollisuustoimintaan ja älykkääseen tuotantojärjestelmään. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin pääosin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija hallitsee teollisuustuotantoon ja erilaisiin tuotantomuotoihin liittyviä asioita. Opiskelija osaa tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa, ja hän tietää tuotannon organisoinnin, prosessien- ja laatujohtamisen merkityksen tuotantotoiminnan suunnittelun kannalta. Opiskelija osaa käynnissäpidon perusteet ja osaa käyttää kunnossapidon tietojärjestelmiä sekä tietää kunnossapitoimintaa liittyviä tunnuslukuja. Opiskelija tietää mikä merkitys kunnossapidolla on tuotantotoimintaan. Opiskelija osaa mitä käsitteitä kuuluu nykyaikaiseen teollisuustoimintaan ja älykkääseen tuotantojärjestelmään. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, ja osoittaa kehittynyttä asianhallintaa. Tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija hallitsee teollisuustuotantomuodot ja niihin liittyviä asioita. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet ja millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa. Opiskelija ymmärtää tuotannon organisoinnin, prosessien- ja laatujohtamisen merkityksen tuotantotoiminnan suunnittelun kannalta ja osaa tehdä niihin liittyviä suunnitelmia ja laskelmia. Opiskelija hallitsee käynnissäpitoon liittyviä asioita ja osaa hyödyntää tietoaan kunnossapitotoiminnan kehittämisessä sekä osaa käyttää kunnossapidon tietojärjestelmiä. Opiskelija hallitsee nykyaikaiseen teollisuustoiminnan käsitteet ja älykkääseen tuotantojärjestelmään. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu opiskelijalta itsenäisesti, opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija hallitsee teollisuustuotantomuodot ja niihin liittyviä asioita. Opiskelija hallitsee tuotannon- ja toiminnanohjaukseen liittyvät käsitteet, millaisia tuotannonohjausmenetelmiä on olemassa ja hän osaa soveltaa tietoaan tuotantotoiminnan kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää tuotannon organisoinnin, prosessien- ja laatujohtamisen merkityksen tuotantotoiminnan suunnittelun kannalta ja osaa tehdä ja hyödyntää niihin liittyviä suunnitelmia ja laskelmia. Opiskelija hallitsee käynnissäpitoon liittyviä asioita ja osaa soveltaa tietoaan kunnossapitoiminnan kehittämisessä sekä hallitsee kunnossapidon tietojärjestelmiä itsenäisesti. Opiskelija hallitsee nykyaikaiseen teollisuustoiminnan käsitteet ja älykkääseen tuotantojärjestelmään. Opiskelija osaa analysoida ja optimoida älykkäitä tuotantojärjestelmiä. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen ja kykenee soveltamaan laboratorioharjoituksissa syntynyttä tietoa. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Arto Jäntti

Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat toimia turvallisesti ja ohjeistuksia noudattaen nykyaikaisessa tuotantotilassa. Tunnet tuotantotilan suunnittelussa huomioitavia tekijöitä, nykyaikaisia valmistusmenetelmiä ja niiden toimintaperiaatteita sekä kytkeytymistä mm. tietojärjestelmiin. Osaat käyttää tuotantolaitteita ja työkaluja turvallisesti, tuottavasti ja energiaa säästäen sekä pitää ne kunnossa.

Sisältö

- Tyypilliset konepajan tuotantotilat
- Uuden tuotantotilan suunnittelussa huomioitavat asiat
- Tuotantantotilan turvallisuus ja turvallisuutta edistävä varustelu
- Laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä muu keskeinen dokumentaatio
- Laatu- ja toimintaohjeet
- Laitteiden hallinta, huolto ja kunnossapito
- Tuotantolaitteisiin liittyvät asiat (esim. MIG/TIG- hitsaus, plasmaleikkaus, levyn muovaaminen särmäämällä, koneistus CNC jyrsimellä tai koneistus CNC sorvilla)
- Valmistustekniset harjoitukset

Oppimateriaalit

Tuotantolaitteiden käyttö-, toiminta- ja turvallisuusohjeet.

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen tiedonhaku, ryhmätyöt, demonstraatiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1)
Tunnistat keskeiset toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedät millaisia dokumentteja ja toimintaohjeita tuotantotilasta tyypillisesti löytyy. Osaat toimia erilaisten ohjeistusten mukaisesti asiantuntijan ohjauksessa, mutta itsenäinen toiminta tilassa vaatii lisäperehdytystä ja harjoittelua. Osaat saattaa laitteita käyttökuntoon ja suoriudut yksinkertaisista töistä asiantuntijan ohjauksessa. Osaat tehdä laitteille pieniä huoltoja ja tunnistat selkeitä vikatilanteita.

2)
Tunnistat keskeiset toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedät millaisia dokumentteja ja toimintaohjeita tuotantotilasta tyypillisesti löytyy. Osaat toimia erilaisten ohjeistusten mukaisesti, mutta tukeudut silti usein asiantuntijan tietoon. Osaat kysyä ja etsiä toimintaa ohjaavaa tietoa sekä tehdä turvallisuushavaintoja myös itsenäisesti. Osaat saattaa laitteita käyttökuntoon ja suoriudut yksinkertaisista töistä osin itsenäisesti, osin asiantuntijan ohjauksessa. Osaat tehdä laitteille pieniä huoltoja ja tunnistat tyypillisiä vikatilanteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3)
Hallitset keskeiset toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedät millaisia dokumentteja ja toimintaohjeita tuotantotilasta tyypillisesti löytyy. Olet aktiivinen ja osaat kysyä apua, mikäli olet epävarmuusalueellasi. Osaat toimia erilaisten ohjeistusten mukaisesti pääosin itsenäisesti. Osaat hakea itse toimintaa ohjaavaa tietoa ja teet aktiivisesti turvallisuuden tarkastelua, joka ohjaa toimintaasi. Kykenet turvallisuutta kehittäviin aloitteisiin ja päätöksiin. Osaat saattaa laitteita käyttökuntoon, ratkaista yksinkertaisia ongelmia ja käyttää laitteita tarkoituksenmukaisesti. Osaat tehdä laitteille perushuoltoja ja tunnistat tyypillisiä vikatilanteita.

4)
Hallitset erinomaisesti keskeiset toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedät millaisia dokumentteja ja toimintaohjeita tuotantotilasta tyypillisesti löytyy. Olet aktiivinen ja osaat kysyä apua ja lisätietoja, mikäli olet epävarmuusalueellasi. Osaat toimia erilaisten ohjeistusten mukaisesti turvallisesti ja itsenäisesti. Osaat hakea itse toimintaa ohjaavaa tietoa ja teet aktiivisesti turvallisuuden tarkastelua, joka ohjaa toimintaasi. Teet turvallisuutta kehittäviä aloitteita ja päätöksiä. Osaat saattaa laitteita käyttökuntoon, ratkaista yksinkertaisia ongelmia ja käyttää laitteita tarkoituksenmukaisesti. Huomioit toiminnassasi koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä asioita ja tunnistat vikoja ja poikkeamia niiden toiminnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5)
Hallitset erinomaisesti keskeiset toimintaan ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja tiedät millaisia dokumentteja ja toimintaohjeita tuotantotilasta tyypillisesti löytyy. Olet aktiivinen ja osaat kysyä apua ja lisätietoja, mikäli olet epävarmuusalueellasi. Osaat toimia erilaisten ohjeistusten mukaisesti turvallisesti ja itsenäisesti. Osaat hakea itse toimintaa ohjaavaa tietoa ja teet aktiivisesti turvallisuuden tarkastelua, joka ohjaa omaa toimintaasi ja kehittää toimintaa ympäristössäsi. Teet turvallisuutta kehittäviä aloitteita ja päätöksiä. Osaat saattaa laitteita käyttökuntoon, ratkaista ongelmia ja käyttää laitteita tarkoituksenmukaisesti. Huomioit toiminnassasi koneiden ja laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä asioita ja tunnistat vikoja ja poikkeamia niiden toiminnassa. Osaaminen tuotantoympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen näkyy toiminnassasi.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: ryhmässä työskentely, prosessin aikainen oppiminen
Tuotosarviointi: projektin kirjalliset dokumentit

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Konetekniikan koulutus AMK
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Jouni Kanto
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K19S
  Konetekniikan koulutus (monimuoto-opiskelu) Kemi syksy 2019
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opintojaksolla opit uusia tuotantomenetelmiä ja -teknologioita sekä moderneja tuotantoprosesseja. Tunnet nykyajan automaattisten järjestelmien toimintaperiaatteet ja simuloinnin mahdollisuudet tulevat sinulle tutuksi.

Sisältö

Digitaalinen valmistus, I4.0, suunnittelun ja valmistuksen välinen yhteys, levytyöstö, lisäävän valmistuksen integrointi traditionaalisiin valmistusmenetelmiin

Aika ja paikka

Kosmos, Kemi, syksy 2022

Oppimateriaalit

Festo MES - Production Control and Planning
Tuotannon laatu

Opetusmenetelmät

Luennot, laboraatiot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei tenttiä

Sisällön jaksotus

Luennot ja laboraatiot syyslukukaudella 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa eri valmistusmenetelmien mahdollisuudet ja ymmärtää niiden soveltamisperiaatteet.
Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee eri tuotantomenetelmät ja osaa yhdistää suunnittelun valmistusprosessiin. Opiskelija hallitsee tuotantoprosessien yhteensovittamisen käytännön työn kautta.
Opiskelija suoriutuu ilman opastusta käytännön töistä ja työn laatu on lähes virheetön. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja tulokset täyttävät muutoinkin niille asetetut keskeiset vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee eri tuotantomenetelmän itsenäisesti ja osaa tuottaa uutta sovellusta ja tietoa käytettyjen menetelmien pohjalta. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, harjoitusten suorittaminen
Tuotosarviointi: Tulosten esittely annettujen ohjeiden mukaan

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Konetekniikan koulutus AMK
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Jouni Kanto
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K19S
  Konetekniikan koulutus (päiväopiskelu) Kemi syksy 2019
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opintojaksolla opit uusia tuotantomenetelmiä ja -teknologioita sekä moderneja tuotantoprosesseja. Tunnet nykyajan automaattisten järjestelmien toimintaperiaatteet ja simuloinnin mahdollisuudet tulevat sinulle tutuksi.

Sisältö

Digitaalinen valmistus, I4.0, suunnittelun ja valmistuksen välinen yhteys, levytyöstö, lisäävän valmistuksen integrointi traditionaalisiin valmistusmenetelmiin

Aika ja paikka

Kosmos, Kemi, syksy 2022

Oppimateriaalit

Festo MES - Production Control and Planning
Tuotannon laatu

Opetusmenetelmät

Luennot, laboraatiot, harjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei tenttiä

Sisällön jaksotus

Luennot ja laboraatiot syyslukukaudella 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa eri valmistusmenetelmien mahdollisuudet ja ymmärtää niiden soveltamisperiaatteet.
Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee eri tuotantomenetelmät ja osaa yhdistää suunnittelun valmistusprosessiin. Opiskelija hallitsee tuotantoprosessien yhteensovittamisen käytännön työn kautta.
Opiskelija suoriutuu ilman opastusta käytännön töistä ja työn laatu on lähes virheetön. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja tulokset täyttävät muutoinkin niille asetetut keskeiset vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee eri tuotantomenetelmän itsenäisesti ja osaa tuottaa uutta sovellusta ja tietoa käytettyjen menetelmien pohjalta. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, harjoitusten suorittaminen
Tuotosarviointi: Tulosten esittely annettujen ohjeiden mukaan

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arto Jäntti
Vastuuhenkilö

Arto Jäntti

Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdyt alueen raskaan teollisuuden tuotantoprosesseihin (ruostumattoman teräksen valmistus, sellun ja paperin valmistus ja niihin liittyvät konepajaprosessit) sekä niissä syntyviin sivuvirtoihin. Opit alueen konepajoissa käytettäviä tuotantoteknologioita (mm. mekaaninen ja terminen leikkaus, taivutus, koneistus ja hitsaus). Tuotantoprosessien ja -teknologioiden osalta opintojaksolla opit, miten elinkaaren eri vaiheissa ylijäämämateriaali saadaan talteen. Tutustut ruostumattoman ruostumattomat teräksen valmistukseen ja erilaisiin konepajaympäristöihin. Opintojaksolla perehdyt myös koneissa ja laitteissa käytettäviin työkaluihin ja koneenelimiin.

Sisältö

- alueen raskaan teollisuuden tuotantoprosessit (ruostumattoman teräksen valmistus, sellun ja paperin valmistus ja niihin liittyvät konepajaprosessit) sekä niissä syntyvät sivuvirrat
- alueen konepajoissa käytettävät tuotantoteknologiat (mm. mekaaninen ja terminen leikkaus, taivutus, koneistus ja hitsaus)
- elinkaariajattelu ja kierrätys tuotantoprosesseissa ja -teknologioissa

Aika ja paikka

Kosmos, Syksy 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa ja verkossa oleva materiaali.
Teräskirja

Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen tiedonhaku, ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle-tentti 1.12.2022 klo 17-20

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija ei omaksu läpikäytyjä prosesseja ja tuotantomenetelmiä, vaan tarvitsee tukea niiden kuvaamisessa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt prosessit ja tuotantomenetelmät osittain itsenäisesti mutta tarvitsee ohjausta suorituksessaan. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt prosessit ja tuotantomenetelmät pääosin itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ovat pääosin hyvät. Tehtävien dokumentointi on hyvällä tasolla ja niiden tekemisessä käytetään hyvää ammatti- ja asiakieltä.

Hyvä (4)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt prosessit ja tuotantomenetelmät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Prosesseja osataan tarkastella yksityiskohtaisesti ja ymmärretään kokonaisuus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija omaksuu läpikäydyt prosessit ja tuotantomenetelmät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten esittäminen on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Prosesseja ja tuotantomenetelmiä osataan tarkastella yksityiskohtaisesti ja ymmärretään kokonaisuus.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: ryhmässä työskentely, prosessin aikainen oppiminen
Tuotosarviointi: projektin kirjalliset dokumentit

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Ari Pikkarainen
Vastuuhenkilö

Ari Pikkarainen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K21Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21Sr3
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
 • KA52K21S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opintojaksolla opit hallitsemaan laajempaa 3D-suunnitteluprojektia ja käyttämään monipuolisemmin 3D CAD työkaluja. Opit tuotteiden uudelleenvalmistuksen perusteita kiertotalousteeman mukaisesti noudattaen optimoinnin periaatteita tuotteen suunnittelussa sekä tunnet 3D-tulostuksen merkityksen tuotteiden valmistustehokkuudessa. Tavoitteena on laatia lukukausiprojektin aiheesta täydellinen 3D malli. Opit 3D tulostamisen menetelmät käytännössä tehtävien harjoitusten kautta, lisäksi opit modulaarisuuden periaatteita valmistuksessa sekä kokoonpanon osien määrän minimoinnin 3D-tulostuksen avulla. Tunnet 3D tulostuksen merkityksen tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa.

Sisältö

- Solid Works-ohjelman käyttö (vuodesta 2022 lähtien)
(- Inventor 3D jatkokäyttö vuoteen 2021 asti)
- 3D tulostaminen; teoria ja käytännön harjoitukset (suunnitteluperusteet, materiaalin pursotus-tekniikka)
- Tuotteiden uudelleenvalmistus lisäävän valmistuksen avulla
- Tuotteen ominaisuuksien (mm. materiaalimäärä) optimointi; materiaalia säästävän valmistuksen perusteiden oppiminen ja osaaminen

Aika ja paikka

ZOOM, Kosmos, Kemi, kevät 2023

Luennot ZOOM:ssa, laboraatioharjoitukset 3D-tulostuslaboratoriossa lähijaksoilla viikoilla 6 ja 12.

Oppimateriaalit

Materiaali Moodlessa 3D-tulostuksesta ja Solid Worksista

Opetusmenetelmät

Luennot, suunnitteluharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojakso osin englanniksi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee ohjatusti 3D -ohjelmiston peruskäytön sekä erikoistyökaluja. Erikoistyökalujen hyödyntäminen mallintamisessa heikkoa sekä työpiirustuksissa selviä puutteita. Opiskelija tunnistaa lisäävän valmistuksen periaatteet mutta tarvitsee tukea käytännön tulostustyön suorittamiseen (materiaalin pursotus). Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee sujuvasti 3D -ohjelmiston käyttöä ja useita erikoistyökaluja. Osaa mallintaa monipuolisesti hyödyntäen erikoistyökaluja ja kokoonpanoja sekä laatia 2D-piirustuksia mallintamistaan osista teknisen suunnittelun sääntöjen mukaisesti. Opiskelija tunnistaa lisäävän valmistuksen mahdollisuudet tuotesuunnittelussa ja osaa soveltaa sen periaatteita monipuolisesti. Opiskelija suoriutuu ilman opastusta käytännön tulostustöistä (materiaalin pursotus) ja työn laatu on lähes virheetön. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti ja tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee täysin itsenäisesti 3D -ohjelmiston käytön ja useita erikoistyökaluja. Osaa mallintaa itsenäisesti hyödyntäen erikoistyökaluja ja kokoonpanoja sekä laatia erittäin laadukkaita 2D-piirustuksia mallintamistaan osista teknisen suunnittelun sääntöjen mukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa sääntöjä esimerkillisesti mallintamisessa ja suunnittelussa. Opiskelija osaa soveltaa lisäävän valmistuksen periaatteita suunnittelussa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä ymmärtää sen merkityksen tuotteen elinkaarelle ja kustannuksille. Opiskelija suoriutuu töysin itsenäisesti käytännön tulostustöistä (materiaalin pursotus) ja osaa ratkaista useita tulostukseen liittyviä ongelmatilanteita itsenäisesti. Opiskelija ymmärtää lisäävän valmistuksen ja suunnittelun välisen yhteyden erittäin monipuolisesti. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee opintojakson aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: osallistuminen ja vuorovaikutus, työhön ja harjoituksiin osallistuminen
Tuotosarviointi: Suunnitteluharjoitusten laatu, tulosten vastaavuus tehtävänantoon

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 12.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Ruoppa
 • Raimo Vierelä
 • Jukka Joutsenvaara
 • Konetekniikan koulutus AMK
 • Päivi Honka
 • Timo Kauppi
 • Katri Hendriksson
Vastuuhenkilö

Timo Kauppi

Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020

Tavoitteet

Projektissa toteutat omaan ammattialaasi liittyvän työelämästä saadun todellisen toimeksiannon. Opit toimimaan itsenäisesti projektiryhmän jäsenenä ja kannat vastuun omasta työstäsi. Projekti noudattaa CDIO-mallia ja se jakaantuu neljään vaiheeseen. Työelämälähtöisessä projektissa keskitytään kahteen ensimmäiseen vaiheeseen: C (conceive): Kehität projektin perusratkaisun erilaisia ideointi- ja esisuunnittelumenetelmiä käyttäen. D (design): Suunnittelet projektin lopullisen ratkaisun sisältäen sen vaatimat dokumentit ja menetelmät.

Sisältö

Projektin alussa ryhmäydytään ja aloitetaan orientoituminen projektin toimeksiannossa annettujen vaatimusten perusteella. Projektin toteutuksesta tehdään projektisuunnitelma, jossa määritellään mm. projektiryhmän jäsenten tehtävät ja vastuut. Annetun ongelman ratkaisumallin kehittäminen on opintojakson keskeinen tehtävä. Ratkaisumallin kehitystyöhön kuuluu tiedonhakua sekä sen ja aiemmin opitun tiedon soveltamista projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulokset raportoidaan opintojakson päätteeksi järjestettävässä tulosseminaarissa. Projektin tulosten yksityiskohtainen raportointi tehdään kevätlukukaudella ”Projekti: ratkaisun jäljillä” opintojaksossa.

Aika ja paikka

Kosmos, Kemi, syksy 2022

Oppimateriaalit

Materiaalit annetaan opintojakson käynnistyessä Moodle -alustalla.

Opetusmenetelmät

Tukiluennot, projektityöskentely, ryhmäkokoukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Aiheet ovat kaikki työelämästä saatuja tai muulta taholta saatuja toteutettavia toimeksiantoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Tyydyttävä (1)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä osin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, mutta hän tarvitsee vielä paljon apua ohjaajalta ja omalta ryhmältään. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on jonkin verran toistuvia virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija pyrkii kuitenkin kuvaamaan asioita ammattimaisesti. Projektisuunnitelman noudattaminen on vielä osin suunnittelematonta ja opiskelija tarvitsee opastusta työn läpiviennissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Hyvä (3)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä pääosin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa, tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tuotokset ovat lähes virheettömiä ja dokumentointi täyttää muutoinkin sille asetetut keskeiset vaatimukset. Projektisuunnitelman noudattaminen on hallinnassa ja määritellyt tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky.
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa.

Kiitettävä (5)
Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: projektissa toimiminen, ryhmätyöskentelytaidot, projektisuunnitelman noudattaminen, ongelmanratkaisukyky
Tuotosarviointi: projektissa syntyvät ratkaisut ja niiden dokumentointi, esitykset ja esitysmateriaali, dokumentoitujen ratkaisuiden vastaavuus tehtävänannon kanssa

Hylätty (0)

Opiskelija ei toimi sovitun mukaisesti. Annetut työt eivät valmistu ajallaan tai ovat selkeästi vaillinaisesti tehtyjä. Yhteydenpito ei toimi. Toiminnan suunnitelmallisuus on selkeästi puutteellista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät. Tehtävien tekemiseen hän kuitenkin tarvitsee runsaasti ohjaajan ja oman ryhmän opastusta eikä suoriudu niistä itsenäisesti määritellyn aikataulun puitteissa. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tuotoksissa on selkeitä virheitä ja muodollisia puutteita. Opiskelija kuvaa asioita puutteellisin perustein ja tuotoksista on havaittavissa, että osaamisessa on vielä puutteita. Projektisuunnitelman laatimisessa ja noudattamisessa on suuria puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä lähes täysin itsenäisesti osana ryhmän toimintaa ja tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tuotokset ovat ulkoasultaan ja muodoltaan hyvällä tasolla. Opiskelija selvästi hallitsee projektin aihepiirin ja osaa esittää asioita erilaisten ohjeiden ja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään projektisuunnitelman pohjalta ja edetä tehtävissään myös oma-aloitteisesti. Ajankäyttö on hallinnassa ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu kaikkiin projektin läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja läpäisee pakollisiksi suoritteiksi luetut tehtävät selvästi määritellyssä aikataulussa. Tehtävien tekeminen onnistuu häneltä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuista ja opiskelija kykenee uuden tiedon ja ratkaisun tuottamiseen. Tuotokset ovat erinomaisella tasolla. Opiskelija hallitsee projektin aihepiirin ja kykenee pohtimaan, luomaan johtopäätöksiä ja soveltamaan niitä eri yhteyksissä. Opiskelija osaa esittää asiat erinomaista asianhallintaa osoittaen ja soveltaa tietämystään vaativienkin ongelmien ratkaisuun. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 09.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 11.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Ruoppa
 • Raimo Vierelä
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Mari-Selina Kantanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 18. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • KA52K20Sr3
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr2
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
 • KA52K20Sr1
  Insinöörikoulutus Konetekniikka Kemi syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia teollisuudessa käytettävistä erilaisista teräsmateriaaleista. Opintojaksolla tutustutaan terästen valmistusprosessivaiheisiin ja terästen lujittamismenetelmiin sekä miten eri tekijöillä on vaikutus terästen ominaisuuksiin. Opintojaksolla opit käytännön harjoitusten kautta miten terästen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa ja miten ne voivat muuttua teollisuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Opintojakson tavoitteena on oppia teknisen dokumentin laadinta, mittauksista saatujen tulosten käsittelyä ja analysointia.

Sisältö

Modernit ja uudet teräsmateriaalit, terästehtaiden prosessivaiheet: terästen lujittamismenetelmät, laboratorioharjoitukset ja teknillisen raportin laadinta, ekskursiot.

Aika ja paikka

Syyskuu - joulukuu 2022

Oppimateriaalit

Moodlessa jaettava materiaali, verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset, laboratorioharjoitukset.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehtävät mahdolliset excursiot.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti 29.11.2022 klo 17-20.

Sisällön jaksotus

Teorialuentojen lisäksi laboratorioharjoituksia: 1.10., 10.11. sekä 24.11.2022.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen vaatii ohjaamista. Opiskelija tietää millaisia terästen valmistusprosesseja on olemassa, mutta hänen metalliopin osaaminen on puutteellista. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, mutta hän ei tiedä miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää millaisia materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmiä on olemassa (DT, NDT), mutta hän ei osaa tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, mutta hän tarvitsee apua sen kirjoittamisessa sekä ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen vaatii välillä ohjaamista. Opiskelija tietää millaisia terästen valmistusprosesseja on olemassa, mutta hänen metalliopin osaaminen on puutteellista. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja hän osaa kertoa eri lujittamismekanismit. Opiskelija ei kuitenkaan tiedä miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia, mutta hän ei osaa tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin pääosin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen on vielä puutteellista. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on kehittynyttä. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, mutta ei vielä tunne niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija tietää millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän osaa osittain tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, ja osoittaa kehittynyttä asianhallintaa. Tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.

Hyvä (4)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on hyvällä tasolla. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, ja tuntee niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija osaa millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän tietää miten testauksissa saatuja tuloksia voidaan tulkita. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on kiitettävällä tasolla. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, ja tietää niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija osaa millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän osaa analysoida eri testausmenetelmissä saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen ja kykenee soveltamaan laboratorioharjoituksissa syntynyttä tietoa. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen, harjoitusten tekeminen, oman alan omaksuminen ja tuntemus
Tuotosarviointi: käytännön harjoitukset, laboratorioraportti, tentti

Hylätty (0)

Tentti ei läpi, laboratorioraportti palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen vaatii ohjaamista. Opiskelija tietää millaisia terästen valmistusprosesseja on olemassa, mutta hänen metalliopin osaaminen on puutteellista. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, mutta hän ei tiedä miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää millaisia materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmiä on olemassa (DT, NDT), mutta hän ei osaa tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, mutta hän tarvitsee apua sen kirjoittamisessa sekä ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen vaatii välillä ohjaamista. Opiskelija tietää millaisia terästen valmistusprosesseja on olemassa, mutta hänen metalliopin osaaminen on puutteellista. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja hän osaa kertoa eri lujittamismekanismit. Opiskelija ei kuitenkaan tiedä miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia, mutta hän ei osaa tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin pääosin itsenäisesti, mutta ajankäyttö on suunnittelematonta ja tehtäviä ei suoriteta ja palauteta ajallaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja, mutta eri teräslajien tunnistaminen on vielä puutteellista. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on kehittynyttä. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, mutta ei vielä tunne niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija tietää millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän osaa osittain tulkita eri testauksissa saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu lähes kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua teknisen laboratorioraportin, ja osoittaa kehittynyttä asianhallintaa. Tehtävät suoritetaan ja palautetaan pääsääntöisesti määritellyn aikataulun mukaisesti.
Hyvä (4)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on hyvällä tasolla. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, ja tuntee niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija osaa millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän tietää miten testauksissa saatuja tuloksia voidaan tulkita. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee teollisuudessa käytettäviä teräslaatuja. Opiskelija osaa terästen valmistusprosessit ja hänen metalliopin osaaminen on kiitettävällä tasolla. Opiskelija osaa nimetä terästen kide- ja mikrorakenteita, ja tietää niiden eroavaisuuksia ja syntymekanismeja. Opiskelija tietää millaisia ominaisuuksia teräksillä on, ja miten ominaisuudet on saatu aikaan ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tietää terästen eri lujittamismekanismit. Opiskelija osaa millä materiaalien ominaisuuksien testausmenetelmillä (DT, NDT) voidaan tutkia eri ominaisuuksia ja hän osaa analysoida eri testausmenetelmissä saatuja tuloksia. Opiskelija osallistuu kaikkiin opintojakson läpäisemiseksi määriteltyihin toimiin ja laboratorioharjoituksiin. Opiskelija saa tuotettua hyvän teknisen laboratorioraportin, ja opiskelija osaa esittää asiat hyvää asianhallintaa ja reflektointia osoittaen ja kykenee soveltamaan laboratorioharjoituksissa syntynyttä tietoa. Ajankäyttö on suunnitelmallista ja tehtävät suoritetaan ja palautetaan määritellyn aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, konetekniikka

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 70

Tutkinto-ohjelma
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Majuri
 • Arto Jäntti
 • Mari-Selina Kantanen
Vastuuhenkilö

Arto Jäntti

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • K52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (päiväopinnot), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr1
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22S
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
 • KA52K22Sr2
  Insinöörikoulutus, konetekniikka (monimuotototeutus), Kemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Tavoitteena on oppia erilaisten valmistustekniikoiden periaatteet, käyttötarkoitukset sekä millaisia tuotteita niillä voidaan valmistaa. Opit käytännön harjoitusten kautta eri valmistusmenetelmillä saavutettavia mittatarkkuuksia ja tunnet, mitkä tekijät vaikuttavat valmistusmenetelmien valintaan. Perehdyt opintojaksolla myös koneissa ja laitteissa käytettäviin erilaisiin materiaaliryhmiin ja miten kiertotalous näkyy materiaalien kehityksessä. Tavoitteena on, että opit millaisia perusominaisuuksia ja käyttökohteita erilaisilla materiaaleilla on ja mikä niiden merkitys on erilaisissa konstruktioissa ja mikä merkitys on materiaalinvalinnalla tuotteen elinkaareen.

Sisältö

Valmistustekniikka ja materiaalitekniikka
- työstö- ja tuotantomenetelmät ja -ympäristöt (poltto-, laser-, vesileikkaus, särmäys, hitsausprosessit, sorvaus, jyrsintä, poraus),
- konepajatekniset mittaukset ja mittavälineet ja niiden soveltaminen valmistusmenetelmiin ja valintaan
- erilaiset materiaaliryhmät (metallit, polymeerit, keraamit, komposiitit), niiden ominaisuudet ja käyttökohteet
- kiertotalous materiaalien kehityksessä
- materiaalinvalinta, tuotteiden elinkaari ja ekotehokkuus
- käytännön esimerkkejä tuotteista (erilaiset materiaalit ja valmistusmenetelmät)

Aika ja paikka

kevät 2022

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali, verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, käytännön harjoitukset, laboratorioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodletentti vko 16.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tietää erilaiset valmistusmenetelmät ja niiden käyttötarkoitukset. Opiskelija tietää miten eri valmistusmenetelmät liittyvät tuotteiden valmistukseen. Opiskelija osaa ohjatusti suorittaa konepajateknisiä mittauksia sekä tietää yleisimmät mittavälineet. Opiskelija tietää erilaiset materiaaliryhmät, millaisia materiaaleja niihin kuuluu ja osaa selittää millaisiin sovelluksiin eri materiaaleja voidaan käyttää. Opiskelija tietää materiaalinvalinnan perusteet.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tuntee erilaiset valmistusmenetelmät ja niiden käyttötarkoitukset tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Opiskelija osaa osittain itsenäisesti suorittaa konepajateknisiä mittauksia. Opiskelija tietää yleisimmät mittavälineet ja niillä saavutettavat mittatarkkuudet. Opiskelija tietää erilaiset koneissa ja laitteissa käytettävät materiaaliryhmät, millaisia perusominaisuuksia niillä on sekä millaisiin sovelluksiin eri materiaaleja voidaan käyttää. Opiskelija tietää materiaalinvalinnan perusteet ja miten osaa kuvata materiaalinvalintaprosessivaiheet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Opiskelija tuntee erilaiset valmistusmenetelmät ja niiden käyttötarkoitukset tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Opiskelija osaa eri valmistustekniikoiden mahdollisuudet ja osaa tulkita mitä valmistusmenetelmiä kannattaa käyttää erilaisten osien valmistuksessa. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpiä konepajateknisiä mittauksia sekä tietää yleisimmät mittavälineet mittauksia ja niillä saavutettavat mittatarkkuudet. Opiskelija tietää erilaiset koneissa ja laitteissa käytettävät materiaaliryhmät, millaisia perusominaisuuksia niillä on sekä millaisiin sovelluksiin eri materiaaleja voidaan käyttää. Opiskelija tietää materiaalinvalinnan perusteet ja miten osaa kuvata materiaalinvalintaprosessivaiheet.

Hyvä (4)
Opiskelija tuntee erilaiset valmistusmenetelmät ja niiden käyttötarkoitukset tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Opiskelija tietää mikä on soveltuvin valmistusmenetelmä tuotteelle huomioiden eri osien mitoitukset, mittatarkkuudet ja muotoilut. Opiskelija osaa suorittaa tärkeimpiä konepajateknisiä mittauksia sekä tietää yleisimmät mittavälineet mittauksia ja niillä saavutettavat mittatarkkuudet. Opiskelija tietää erilaiset koneissa ja laitteissa käytettävät materiaaliryhmät ja osaa selittää konetekniikan tärkeimpien materiaalien, erityisesti terästen, ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät sekä millaisia vaatimuksia materiaaleihin kohdistuu. Opiskelija osaa kertoa materiaalien valmistusprosesseista. Opiskelija osaa selittää materiaalinvalintaprosessin vaiheet sekä materiaalinvalinnan merkityksen koneteknisissä tuotteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tuntee erilaiset valmistusmenetelmät ja niiden käyttötarkoitukset ja kustannustehokkuudet tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Opiskelija osaa selittää mikä on soveltuvin valmistusmenetelmä tuotteelle huomioiden eri osien mitoitukset, mittatarkkuudet ja muotoilut. Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä mittavälineitä ja tietää niillä saavutettavat mittatarkkuudet. Opiskelija osaa kuvata erilaiset koneissa ja laitteissa käytettävät materiaaliryhmät. Opiskelija osaa selittää konetekniikan tärkeimpien materiaalien, erityisesti terästen, sisäisen rakenteen ja sen vaikutuksen ominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää materiaalinvalintaprosessin vaiheet sekä materiaalinvalinnan merkityksen koneteknisissä tuotteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla 0-5
Prosessiarviointi: aktiivinen osallistuminen, harjoitusten tekeminen, oman alan omaksuminen ja tuntemus
Tuotosarviointi: käytännön harjoitukset, työraportit, tentti