Siirry suoraan sisältöön

Rakennusmestarikoulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Rakennusmestarikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
Tunnus
(RA51RM22S)
Rakennusmestarikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021
Tunnus
(RA51RM21S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 80

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa. 

Sisältö

Lausekkeiden käsittely. Yhtälöiden muodostaminen ja ratkaiseminen. Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot. Verrannollisuus ja mittakaavat. Trigonometria. Taso- ja avaruusgeometria.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022. Oppimisympäristönä on Moodle-työtila ja Zoom. Opetus järjestetään arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Oppitunnit tallennetaan. Ohjaustunteja järjestetään myös päiväaikaan.

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Suositeltavaa oheiskirjallisuutta: Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen, Surakka: Insinöörin matematiikka. Henttonen, Peltomäki, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä noin 32 h. Oppitunneilla lasketaan tehtäviä, jotka varmistavat opintojakson aihepiirien perusasioiden hallinnan. Lisäksi opiskelija saa ohjausta soveltaviin tehtäviin, jotka arvioidaan. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Tentin voi uusia kerran.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Opetus jakaantuu tasaisesti syyslukukaudelle (n. 4 h / viikko).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia matemaattisia perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää matemaattisia menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena on ammattialaan liittyvät algebran, geometrian ja trigonometrian perusperiaatteet ja -menetelmät sekä tarvittavat tiedot ja taidot soveltavia opintoja varten.

Arviointi perustuu noin 50 % palautettaviin harjoitustehtäviin ja noin 50 % tenttiin.
Arviointiasteikko on 0 - 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä,

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 03.02.2023

Ajoitus

04.02.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ville Airas
 • Ville Airas
Vastuuhenkilö

Ville Airas

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija hallitsee kuormien siirtymisen rakenneosalta toiselle sekä osaa määrittää rakenteita rasittavat kuormat. Opiskelija ymmärtää betonin, puun ja teräksen materiaaliominaisuuksien vaikutuksen rakenteiden toiminnassa.

Sisältö

Eurokoodin mukaisen mitoituksen perusteet. Betoni-, puu- ja teräsrakenteisten rakennusten yleiset runkojärjestelmät sekä rakennusosia rasittavien kuormien määrittäminen.

Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden materiaalikohtaiset ominaisuudet ja niiden vaikutus rakenteiden toimintaan mitoittamisen näkökulmasta. Betoni-, puu- ja teräsrakenteiden mitoittamisen alkeet.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kevätlukukaudella 2023. Lähijaksojen luentokerrat pidetään Lapin AMK, Rantavitikan kampuksella (Jokiväylä 11, Rovaniemi). Etäopetuksena toteutettavat oppitunnit toteutetaan Zoom- verkkoympäristössä.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla Moodle verkkoympäristössä jaettava materiaali.

Luentojen yhteydessä mainittava muu kirjallisuus, jota ei löydy netistä. Kyseessä on etupäässä RIL:n ja eurokoodien julkaisuja. Kyseisisiä julkaisuja voi lainata kirjastosta tai hankkia omaksi (joistakin mahdollista saada opiskelija-alennukset), mutta opintojakson suorittaminen ei näitä edellytä.

Opetusmenetelmät

Luennot, tuntiharjoitukset, kaksi harjoitustyötä ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana opintojakson lopulla. Uusintatenttimahdollisuuksia järjestetään voimassa olevan tutkintosäännön ohjeistusta noudattaen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän ymmärtää puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän hallitsee puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa hyödyntää tätä kuormitettujen rakenteiden suunnittelussa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavia suorituksia ovat tentti sekä kaksi opintojakson aikana tehtävää harjoitustyötä. Harjoitustyöt arvioidaan hyväksytty- hylätty menetelmällä. Harjoitustöiden vaikutus opintojakson arvosanaan +-1.

Arviointiasteikko: Kiitettävä 5 - Tyydyttävä 1 - Hylätty

Sekä tentti, että harjoitustyöt tulee olla hyväksytysti suoritettuja.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista eri materiaalien ominausuuksia ja niiden vaikutusta kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän ymmärtää puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen periaatteen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tunnistaa eri materiaalien ominaisuudet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen kuormitetun rakenteen toimintaan. Hän hallitsee kuormitetun rakenteen kuormien määrittämisen perusteet. Lisäksi hän hallitsee puu-, teräs- ja betonirakenteiden mitoituksen perusteet ja osaa hyödyntää tätä kuormitettujen rakenteiden suunnittelussa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 27.11.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Matti Moilanen
 • Ahti Toivanen
Vastuuhenkilö

Matti Moilanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa betonin perusominaisuudet, betonin valmistuksen käsitteistön, betonin raaka-aineiden ominaisuudet ja laatutekniikan sekä tietää betonin osa-aineisiin liittyvät viranomaismääräykset.

Sisältö

Betonin osa-aineet ja laadunvalvonta, Betonin koostumuksen määrittäminen ja valmistus, Betonin lujuuden kehitys, Betonin osa-aineiden ja lujuuden laadunvarmistus.

Aika ja paikka

29.8.2022 - 27.11.2022 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Betonitekniikan oppikirja by201, betoninormit 2021, betonin osa-ainestandardit ja tunneilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää betonin eri osa-aineet ja tuntee niiden ominaisuudet. Osaa määrittää laboratorio-olosuhteissa betonin runkoaineen ominaisuudet kuten epäpuhtaudet, raekoon sekä liete- ja humuspitoisuuden. Osaa laskemalla yhdistää useampaa betonimassan runkoainetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suhteittaa lujuusluokitellun betonimassan ja valmistaa massasta koekuutiot lujuuden testausta varten. Osaa säilyttää valmistamiansa betonikuutioita erilaisissa olosuhteissa ja seurata kuutioiden lujuudenkehitystä. Tuntee betonin lujuuden kehityksen ja osaa määritellä lujuuden suhteutetusta betonimassan koekuutioista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa testata betonikuutiot ja vertailla niiden tulosten laatua eri olosuhteissa säilytettyihin betonikuutioiden lujuustuloksiin. Osaa tulkita eri betonilaatujen lujuuskehitysmonogrammeja ja hyödyntää niitä betonirakentamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti 100% ja laboratorioharjoitustöiden raportti suoritettu hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hylätty (0) - Kiitettävä (5)

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
Vastuuhenkilö

Ahti Toivanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaa suorittaa betonitöiden johtamiseen liittyvät erilaiset toimenpiteet rakennustyömaalla. Tietää betonimuottitöihin liittyvät eri toiminnot rakennustyömaalla ja osaa johtaa muottitöitä. Tietää talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet työmaaolosuhteissa ja osaa johtaa talvibetonointitöitä. Tuntee betoniraudoitukseen liittyvät asiakirjat ja osaa laatia niitä. Tuntee betonielementtitöihin liittyvät asiakirjat, osaa laatia betonielementtien asennussuunnitelman rakennustyömaahan liittyvissä asennustöissä ja johtaa elementtien asennustöitä. Tuntee erikoisbetonointitavat ja niihin liittyvät toiminnot. Tietää yleisimpien betonirakenteiden vaurioitumiseen liittyvät tekijät ja niiden korjaustavat. Tuntee betonirakentamiseen liittyvät viranomaismääräykset.

Sisältö

Betonimuotit ja erilaiset muoteille työmaalla tehtävät toimenpiteet. Talvibetonointi ja siihen liittyvät toimenpiteet. Erilaiset raudoitteet betonirakenteissa ja raudoiteasiakirjat. Erikoisbetonointimenetelmät ja niiden käyttäminen työmaalla. Elementtirakentaminen ja jännitetyt betonirakenteet. Betonirakenteiden vauriot ja niiden korjaus.

Aika ja paikka

Kevät 2023 Zoom. Tentti Jokiväylä 11 Rovaniemi.

Oppimateriaalit

Oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää mitä eri työvaiheita betonirakenteiden valmistaminen vaatii. Tuntee erilaisten betonimuottien osat. Tuntee raudoitusluettelon ja sen sisällön. Tietää mitä asioita betonointisuunnitelma pitää sisällään. Tuntee betonin lujuuden kehityksen. Tietää erikoisbetonointimenetelmät ja jännitetyn betonirakenteen eron tavalliseen betonirakenteeseen. Tuntee betonointitöihin liittyvät viranomaismääräykset. Tekee hyväksytysti vaatimattomasta rakennuskohteesta opintojaksoon liittyvän harjoitustyön.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa suunnitella työmaalla betonirakenteiden valmistamiseen liittyvät toimenpiteet ja johtaa toimenpiteitä työmaalla. Tietää minkälainen valumuotti sopii erilaisiin betonirakenteiden valmistukseen. Osaa johtaa turvallisesti betonimuottien purkutöitä työmaalla oikealla purkamisjärjestyksellä. Osaa laatia betonointisuunnitelman ja ymmärtää huomioida suunnitelmassa talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet. Osaa laatia työmaata koskevan betonielementtien asennussuunnitelman ja huomioida siinä rakennustyömaan osalta vaaditut asiat, koskien betonielementtien asennusta ja työturvallisuutta. Tietää, miten betonin lujuuden kehitystä arvioidaan. Tietää, miten yleisimpiä betonirakenteiden vaurioita korjataan. Osaa laatia tavallisesta betonirakenteesta raudoitusluettelon. Tekee hyväksytysti harjoitustyön ja siihen liittyvät asiat tavallisesta rakennustyökohteesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laatia vaativasta betonirakenteesta raudoitusluettelon. Osaa laskemalla määrittää muottien purkulujuuden. Osaa laskemalla määrittää betonin lujuuden kehityksen ja huomioida tämän työmaan betonimuottikierron suunnittelussa. Osaa huomioida ne kriittiset betonirakenteiden osat, jotka vaativat erityisiä suojaustoimenpiteitä talviaikana valmistettavissa betonirakenteissa. Tekee hyväksytysti harjoitustyön ja siihen liittyvät asiat vaativasta rakennustyökohteesta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin arvosana ja harjoitustyö suoritettu hyväksytysti.

Hylätty (0)

Tentti tekemättä tai tentistä saatu hylätty arvosana ja/tai harjoitustyö palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää mitä eri työvaiheita betonirakenteiden valmistaminen vaatii. Tuntee erilaisten betonimuottien osat. Tuntee raudoitusluettelon ja sen sisällön. Tietää mitä asioita betonointisuunnitelma pitää sisällään. Tuntee betonin lujuuden kehityksen. Tietää erikoisbetonointimenetelmät ja jännitetyn betonirakenteen eron tavalliseen betonirakenteeseen. Tuntee betonointitöihin liittyvät viranomaismääräykset. Tekee hyväksytysti vaatimattomasta rakennuskohteesta opintojaksoon liittyvän harjoitustyön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa suunnitella työmaalla betonirakenteiden valmistamiseen liittyvät toimenpiteet ja johtaa toimenpiteitä työmaalla. Tietää minkälainen valumuotti sopii erilaisiin betonirakenteiden valmistukseen. Osaa johtaa turvallisesti betonimuottien purkutöitä työmaalla oikealla purkamisjärjestyksellä. Osaa laatia betonointisuunnitelman ja ymmärtää huomioida suunnitelmassa talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet. Osaa laatia työmaata koskevan betonielementtien asennussuunnitelman ja huomioida siinä rakennustyömaan osalta vaaditut asiat, koskien betonielementtien asennusta ja työturvallisuutta. Tietää, miten betonin lujuuden kehitystä arvioidaan. Tietää, miten yleisimpiä betonirakenteiden vaurioita korjataan. Osaa laatia tavallisesta betonirakenteesta raudoitusluettelon. Tekee hyväksytysti harjoitustyön ja siihen liittyvät asiat tavallisesta rakennustyökohteesta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laatia vaativasta betonirakenteesta raudoitusluettelon. Osaa laskemalla määrittää muottien purkulujuuden. Osaa laskemalla määrittää betonin lujuuden kehityksen ja huomioida tämän työmaan betonimuottikierron suunnittelussa. Osaa huomioida ne kriittiset betonirakenteiden osat, jotka vaativat erityisiä suojaustoimenpiteitä talviaikana valmistettavissa betonirakenteissa. Tekee hyväksytysti harjoitustyön ja siihen liittyvät asiat vaativasta rakennustyökohteesta.

Esitietovaatimukset

Betonin ominaisuudet ja valmistus opintojakso tulee olla suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 03.03.2023

Laajuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
 • R51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51R22S
  Insinöörikoulutus, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • R51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2022
 • RA51M22S
  Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa englannin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa englannin opinnoissa. Opiskelija kehittää puheviestinnän taitojaan, puheen sujuvuutta ja ääntämistä. Hän kehittää kuullunymmärtämisen taitojaan ja oppii löytämään kuulemastaan oleellisen sisällön. Hän laajentaa sanavarastoaan ja parantaa kirjoittamisen taitojaan englanniksi.

Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä. Opiskelija kehittää kielenoppimisen opiskeluvalmiuksiaan, ja motivoituu arvioimaan
kielitaitoaan itse- ja vertaisarvioinnin kautta.

Sisältö

- Englannin kielen perusrakenteiden kertaus
- Yleiskielisen sanavaraston laajentaminen
- Opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa
- Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
- Kuullunymmärtämisen harjoituksia
- Luetunymmärtämisen harjoituksia
- Vinkkejä englannin opiskeluun ja oppimisen tukemiseen, mm. sanakirjojen käyttö ja internetin hyödyntäminen.

Aika ja paikka

Rovaniemi kevät 2023

Oppimateriaalit

Moodle työtila

Opetusmenetelmät

Zoom

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana edellyttää aktiivista ja säännöllistä osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien hyväksyttyä suorittamista eli jatkuvaa näyttöä osaamisesta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ritva Lampela
Vastuuhenkilö

Ritva Lampela

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi rakennustekniikan alalla toimivan rakennusmestarin työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen rakennustekniikan aiheesta. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita rakennusmestarin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää ja osaa käyttää työelämän ja tekniikan perussanastoa sekä rakennustekniikan termistöä. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat
• Työelämän suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi tekniikan alallla
• Rakennustekniikan englanninkielinen terminologia
• Rakennusmestarin koulutus ja työ

Sisältö

• Rakennusmestarin koulutus
• Rakennusala ja rakennusmestarin tehtävät
• Puhelin- ja sähköpostiviestintä
• Esityksen pitäminen
• Kokoukset ja neuvottelut
• Tekniikan alan keskeisten dokumenttien kirjoittaminen
• Rakennustekniikan tekstit ja terminologia
• Kulttuuritietous

Englannin opintojakson sisältöjä voidaan integroida ammattiaineiden projekteihin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Aika ja paikka

Rovaniemi 2022

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on saatavana Moodlessa.

Opetusmenetelmät

AC luennot, mahdolliset lähitunnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan oj:n alikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa rakennusmestarin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä rakennusmestarin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä rakennusmestarin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, eli aktiiviseen osallistumiseen oppitunneilla, tehtyihin tehtäviin, suulliseen näyttöö ja kirjalliseen tenttiin.
Taitotaso B2.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä ymmärrettävästi apuvälineitä käyttäen. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä, sekä lähiopetuksessa annettuun jatkuvaan näyttöön.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Jouko Teeriaho
Vastuuhenkilö

Jouko Teeriaho

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mekaniikan tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt, sekä mekaniikan peruslait.
Hän osaa soveltaa peruslakeja tyypillisten ongelmien ratkaisussa ja esittää ratkaisut käyttäen oikeita merkintätapoja (symbolit, yksiköt, visualisointi). Opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen tekniikassa ja oman alansa kehityksessä.

Sisältö

Mekaniikan suureet ja SI-yksikköjärjestelmä.
Kinematiikan perussuureet, tasaisesti kiihtyvä liike, vino heittoliike.
Dynamiikan peruslait, voimatasapaino, tukivoimat, kitkavoima, voimat kaltevalla tasolla, liikevastukset ja jousivoima.
Ympyräliike, kulmanopeus, keskeisvoima ja -kiihtyvyys, sovelluksia tienrakennukseen
Työ, teho ja energia, mekaanisen energian lajit ja säilymislaki, energiaperiaate
Momentti ja jäykän kappaleen tasapainoehdot, kappaleen hitausmomentti

Aika ja paikka

Toteutetaan verkko-opetuksena syyslukukaudella 2022

Oppimateriaalit

Sähköinen oppimateriaali , joka jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan pääosin video-opetuksena verkossa.
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (2/3) ja kokeeseen (1/3)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tenteistä sovitaan erikseen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin (2/3)
ja kokeeseen (1/3)

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa perustiedot maaperägeologiasta ja tunnistaa maalajit. Opiskelija osaa perusrakenteiden routasuojausmitoituksen, osaa tulkita pohjatutkimus- ja laboratoriotietoja sekä osaa laskea pientalon perustamiseen liittyvät perustilanteiden geotekniset laskelmat.

Sisältö

maalajimuodostumat, maalajiluokitus ja maalajien geotekniset ominaisuudet, pohjatutkimusmenetelmät, geotekniset laskelmat, routa- ja routasuojauksen mitoitus, laboraatiot

Oppimateriaalit

Geotekniikan perusteet Raimo Jääskeläinen
Routasuojaus- rakennukset ja infrarakenteet RIL 261
Moodlen materiaali

Opetusmenetelmät

Etäluennot, harjoitukset ja laboraatiot
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta opintojakson lopussa tilanteen mukaan joko etätenttinä tai paikan päällä Jokiväylällä, ajankohta sovitaan erikseen

Sisällön jaksotus

Maalajien muodostuminen
Maalajit ja rakeisuuskäyrät
Maalajien ominaisuuksia ja soveltuvuus rakentamiseen
Maan kantavuuden ja pohjapaineen laskeminen
Routa ja routasuojaus
Geotekniikan laboraatiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa nimetä maalajeja. Opiskelija tunnistaa pohjatutkimusmenetelmiä ja osaa soveltaa pohjatutkimustuloksia yleisellä tasolla. Opiskelija ymmärtää talon routasuojauksen periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja eritellä maalajien nimeämiseen perusteet. Opiskelija osaa pohjatutkimustulosten perusteella määritellä maaperän rakennettavuutta. Opiskelija osaa maaperän kantavuuslaskennan periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa nimetä maalajit ja tuntee maalajien nimeämisen periaatteet. Opiskelija osaa tulkita pohjatutkimustulokset ja määrittää maaperän soveltuvuuden rakentamiseen. Opiskelija osaa laskea maaperän kantavuuden erilaisissa perustamisolosuhteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppituntiharjoitukset ja geotekniikan laboraatiotehtävä
Arviointi 0-5 tentin ja tehtäväsuoritusten perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
Vastuuhenkilö

Ahti Toivanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee mitoitusperiaatteet maanvaraisille ja paaluperustuksille, osaa suunnitella ja toteuttaa rakennuspaikan kuivatuksen, tuntee erilaiset kaivantojen turvalliset tukemistavat ja osaa määrittää tukiseiniin vaikuttavat kuormat sekä tuntee erilaiset pohjanvahvistusmenetelmät.

Sisältö

Perustamismenetelmät, paaluperustus, kaivannot, kaivantojen tuenta, kaivantoturvallisuus, tukiseinätyypit ja tukiseiniin vaikuttavat kuormat, rakennusten ja rakennusalueen kuivatus, pohjanvahvistamismenetelmät.  

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuormitusten ja pohjaolosuhteiden perusteella määrittää käyttökelpoiset perustamistavat ja pohjanvahvistusmenetelmät, tuntee erilaiset paalutusmenetelmät, tietää kaivantojen turvallisuuteen liittyvät tekijät sekä kuivatukseen liittyvät periaatteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa määrittää paalujen mitoitukseen liittyvät osatekijät sekä hallitsee kaivantojen ja niiden tuentojen mitoittamisen perusteet. Opiskelija hallitsee myös kuivatussuunnitelman teon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa mitoittaa ja tarkistaa paalujen kantavuudet sekä kaivantojen tukiseinien vakavuuden.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Janne Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa valita oikeat maarakennuskoneet työkohteittain. Opiskelija tutustuu infra-alan tietomallipohjaisen tuotannon perusteisiin. Opiskelija tuntee maarakenteiden massakäsitteet ja osaa laskea erilaisia maarakenteiden tilavuus- ja kustannuslaskuja. Opiskelija tutustuu infra-alan työturvallisuuteen ja suorittaa Tieturva 1 pätevyyden.

Sisältö

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys 

Aika ja paikka

Etäopiskelu.
Opiskelu lähipäivillä Rovaniemen kampuksella.

Oppimateriaalit

Maarakennuksen ja louhinnan perusteet, Raimo Jääskeläinen 
Maarakennustekniikka, Olli-Pekka Hartikainen 
Tieturva 1, Väyläviraston materiaalit. 

Moodlessa oleva materiaali. 

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opiskelu, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu. 

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon liittyvät uusinnat tammi-helmikuu 2023.

Sisällön jaksotus

Maarakennuskoneet ja -työvaiheet 
Maan tiivistys ja tiiveysvaatimukset 
Infra-alan tietomallipohjainen tuotanto 
Maarakennusominaisuudet 
Maan tilavuuskäsitteet ja kustannuslaskennan perusteita 
Maarakenteiden laatuvaatimuksia (InfraRYL) 
Kunnallistekniikan rakentaminen 
Kaivannaisteollisuus osana infra-alaa 
Tieturva 1 pätevyys

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti. (maks 24 pistettä)
Lukukausiprojektiin liittyvä tehtävä tai erikseen sovittu korvaava tehtävä. (maks 6 pistettä)
Tieturva 1 pätevyys. (Hyväksytty - Hylätty)

Kokonaisarviointi:
Hylätty 0 - Kiitettävä 5

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunne yleisempiä maarakentamiseen käytettäviä koneita ja kalustoja. Opiskelija ei hallitse tiivistyöstyön perusteita. Opiskelija ei osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee yleisimmät maarakentamisessa käytettävät koneet ja kalustot. Tutustuu erilaisiin maarakenteisiin. Ymmärtää tiivistystyön perusteet. Osaa laskea maan tilavuuskäsitteisiin liittyviä peruslaskuja. Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa valita kaluston ja määrittää kustannukset maarakentamisen perustöihin liittyen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee kaluston valitsemisen ja maarakentamisen kustannusten määrittämisen maarakennuskohteeseen. Tietää peruskäsitteet infra-alan tietomallipohjaiseen tuotantoon liittyen. Tuntee laadukkaan tiivistystyön toteuttamiseen liittyvät seikat. Ymmärtää maarakenteiden laatuvaatimusten merkityksen ja osaa käyttää yleisiä infra-alan laatuvaatimuksia (InfraRYL). Suorittaa Tieturva 1 pätevyyden tai osoittaa voimassa olevan pätevyyden.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
Vastuuhenkilö

Minna Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee lineaarialgebran perusperiaatteet ja –menetelmät ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hyödyntää lineaarialgebran menetelmiä ammattialaansa liittyvissä ongelmissa.

Sisältö

Vektorilaskennan perusteet ja sovelluksia. Analyyttisen geometrian perusteet. Matriisilaskennan perusteet ja sovelluksia. Yhtälöryhmien muodostaminen ja ratkaiseminen. Kompleksilukujen peruslaskutoimitukset ja sovellukset. Numeerisen laskennan perusteita.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023.

Verkko-opetus järjestetään Zoomissa arki-iltaisin klo 17:15 alkaen. Verkko-oppitunnit tallennetaan. Osa oppitunneista pidetään lähijaksoilla 2.-4.2., 23.-25.3. ja 4.-6.5.2022 Rovaniemellä (Lapin AMK, Jokiväylä 11).

Oppimateriaalit

Tarvittava oppimateriaali on saatavilla Moodlessa opintojakson työtilassa.

Oheiskirjallisuutena voi käyttää: J. Henttonen, J. Peltomäki, S. Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1 ja 2; A. Tuomenlehto, E. Holmlund, M. Huuskonen, H. Makkonen, J. Surakka: Insinöörin matematiikka.

Opetusmenetelmät

Verkko-opetusta Zoom-ympäristössä ja lähiopetusta yhteensä noin 32 h. Osa aiheista voidaan opiskella itsenäisesti esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla. Harjoitustehtäviä voi suorittaa itsenäisesti tai ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Aikaväli, jolla verkkotentin voi suorittaa, sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla. Hyväksytyn suorituksen voi uusia kerran. Uusintoja järjestetään kaksi kertaa syyslukukauden 2023 loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson suoritus koostuu arvioitavista tehtävistä ja tentistä. Itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää käsitteet. Hän osaa käyttää lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista niiden avulla selkeästi määriteltyjä sovellustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita erilaisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä ja ratkaista ongelmia niiden avulla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija ymmärtää käsitteet. Hän osaa valita uudentyyppisiin tehtäviin soveltuvia lineaarialgebran perusmenetelmiä. Hän osaa hyödyntää menetelmiä monipuolisesti alaansa liittyvien ongelmien ratkaisussa. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävissä ja verkkotentissä annettuun näyttöön osaamisesta opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa. Noin 50 % arvioinnista perustuu harjoitustehtäviin ja 50 % tenttiin. Arviointiasteikko on 0-5.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 19.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä voimasysteemejä, ratkaista voimasuureita tasapainoyhtälöistä sekä osaa muodostaa rasituskuvioita tavanomaisille rakenteille ja rakenneosille. Lisäksi opiskelija osaa määrittää tavanomaisen sauvarakenteen sisäiset jännitykset ja ymmärtää niiden ja muodonmuutosten välisen riippuvuuden.

Sisältö

Mekaniikan peruslait ja -käsitteet, partikkelin statiikka, jäykän kappaleen tasostatiikka ja kappaleen sisäiset rasitukset: jännitys ja muodonmuutos, lämpöjännitys, taivutusjännitys, leikkausjännitys, taipuma, vääntö, nurjahdus ja yhdistetyt jännitykset .

Oppimateriaalit

Mekaniikka: Moodlessa oleva opintomoniste sekä muu materiaali.  

Lujuusoppi: Esa Hietikko: Palkki, lujuuslaskennan perusteet, 2015 sekä oppimateriaalit Moodlessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määrittää rakenteeseen kohdistuvat voimat ja laatia tarvittavat tasapainoyhtälöt sekä osaa nimetä rakenteen sisäiset jännitykset ja niiden määrittämisen yleiset periaatteet.

Hän osaa ratkaista yksinkertaisia perustehtäviä esimerkin mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa muodostaa rasituskuvioita rakenneosille ja ratkaista voimasuureita tasapaino-yhtälöistä. Hän osaa mitoittaa yksinkertaisen sauvarakenteen ja märittää sen muodonmuutokset. Opiskelija hallitsee lämpöjännitysten ja taipumien keskeiset ratkaisuperiaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa mekaniikan ja lujuusopin perussääntöjä monipuolisesti käytännön tilanteisiin ja ratkaista myös vaativampia kuormitustapauksia.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 27.04.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Janne Matilainen
 • Katja Palo
Vastuuhenkilö

Teuvo Heimonen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa rakennustekniikan perusmittaukset. Opiskelija tuntee mittausten virhelähteet ja niiden asettamat vaatimukset mittauksille. Opiskelija osaa yhdyskuntasuunnittelun prosessin, suunnittelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja ja alaan liittyvän lainsäädännön sisällön.

Sisältö

Rakentamiseen liittyviä maanmittaustekniikan perusteita. Kiinteistötekniikan perusteet, maankäytön suunnittelun perusteet, rakentamisen luvat sekä kaavaprosessit.

Aika ja paikka

Kevät 2023, Rovaniemi

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, soveltuvin osin Laurila, P. 2012. Mittaus- ja kartoitustekniikan perusteet. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, julkaisusarja D nro 3 sekä maankäyttöön ja sen suunnitteluun sekä kiinteistöihin liittyvät lait ja asetukset

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja harjoitustehtävät.

Oppimistehtävät liittyvät mittausharjoituksiin, rakentamisen mittauksiin ja lupiin, kiinteistöihin sekä kaavaprosseihin.
Opiskelijan ohjaus tapahtuu kontaktitunnilla ja tarvittaessa sähköisten järjestelmien avulla, joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.
Palautetta opiskelija saa suoraan kontaktitunneilla opintojakson edetessä, sähköisten järjestelmien kautta ja opintojakson lopussa kokonaispalautteen.
Oppimisympäristöinä toimivat Lapin AMK:n tilat sekä oppilaitoksen piha-alueet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa opastetusti käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten perusperiaatteita. Opiskelija tunnistaa maankäytön sekä lupaprosessien perusteet ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) sekä opastetusti että itsenäisesti ja ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet ja merkityksen rakennusmittauksissa. Opiskelija osaa maankäytön sekä lupaprosessin ja niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää maanmittaustekniikan perusmittalaitteita (vaaituskoje, satelliittipaikannin, takymetri) sekä itsenäisesti, ymmärtää näillä kojeilla tehtävien mittausten periaatteet ja mittausten merkityksen rakennusmittausten ja valtakunnallisten sijaintimittausten osalta. Opiskelija osaa ammattimaisesti soveltaa maankäytön lainsäädäntöä ja ymmärtää lupaprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilöarviointi
Ryhmäarviointi
Tuotosarviointia tuotosten laadun ja oikeellisuuden perusteella
Tuotoksiin on arviointikriteerit asteikolla 0-5 (Moodle)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä (1)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija kuvaa tekemistään lähinnä arkikielen käsittein. Ajankäyttö on hallitsematonta.

Tyydyttävä (2)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät osittain itsenäisesti. Tulokset ja tekemisen laatu ylittävät työlle asetetut minimivaatimukset. Tulosten raportoinnissa on jonkin verran asiavirheitä ja kielellisiä puutteita. Opiskelija pyrkii kuvaamaan tekemistään ammattikielen käsittein. Ajankäyttö on suunnittelematonta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3)
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta. Tulosten raportointi on lähes virheetöntä ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Hyvä (4)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat laadukasta. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja hyvää ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia. Tulosten raportointi on asioita perustelevaa ja arvioivaa virheetöntä ammatti- ja asiakieltä. Ajankäyttö on suunnitelmallista.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Pekka Uutela
Vastuuhenkilö

Pekka Uutela

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja oman opiskelualasi keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Yleiset ohjeet:
- harjoittelun (perusharjoittelu 1 ja 2) alkaessa: harjoitteluinfoon osallistuminen, Webropol-kyselyn ja harjoitteluraportin suunnitteluosuuden tekeminen

- harjoittelun suoritus (6 vko:a, 240 h)

- harjoittelun päättyessä: palautetaan vaaditut dokumentit, täytetään Webropol-kysely (osaamisen mittaus) sekä osallistutaan työharjoitteluseminaariin

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Perusharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana tutustut ja perehdyt työelämän pelisääntöihin ja alan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Aika ja paikka

Harjoittelua voi kerryttää lukukauden aikana arki- ja iltatöissä sekä opetuksettomana aikana 15.5-31.8.
10 op vastaa noin 6,5 viikon työharjoitteluaikaa.

Opetusmenetelmät

Perusharjoittelu on ensimmäinen harjoittelujakso rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa. Harjoituksen sisällöksi soveltuu monenlaiset tekniset työtehtävät. 10 opintopistettä vastaavan harjoittelujakson minimipituus on noin 6,5 viikkoa.
Jos harjoittelu on palkatonta harjoittelua, tehdään harjoittelusopimus. Jos harjoittelusta saa palkkaa, työsopimus riittää.
Harjoittelua ei ohjata oppilaitoksen puolesta.
Harjoittelujakson päätyttyä laaditaan harjoitteluraportti. Raportti ja työtodistus palautetaan Moodlen työtilaan "Perusharjoittelu (R501RL137 ja TELU121) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri- ja rakennusmestariryhmät" (avain TELU121) Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yhteinen perusharjoittelun työtila. Muita Moodlen työtiloja ei ole perusharjoittelun raportin ja työtodistuksen palautukseen käytössä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut vaaditun harjoitteluajan (6 vkoa) omaan opiskelualaansa liittyvissä työympäristöissä ja -tehtävissä. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija on osallistunut harjoittelun infotilaisuuteen, täyttänyt Webropol-kysymykset sekä täyttänyt harjoittelukirjasta vaaditut osuudet. Harjoittelun päättymisen jälkeen opiskelija on tuottanut ja palauttanut harjoitteluun vaadittavat dokumentit (harjoittelusopimus, harjoittelijakirja) ja osallistunut työharjoitteluseminaariin. Opiskelija osaa kuvata omaa osaamista ja valmiuksia suhteessa harjoittelun suorittamiseen ja osaa kertoa harjoittelupaikasta ja -tehtävistä sekä kykenee arvioimaan osaamisen kehittymistä suhteessa harjoittelun tavoitteisiin.

Hylätty
Opiskelija ei ole suorittanut vaadittua harjoitteluajanjaksoa oman opiskelualansa työtehtävissä tai hän ei ole palauttanut harjoittelun suorittamiseen liittyviä dokumentteja eikä ole osallistunut työharjoitteluseminaariin.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
 • Anna-Sofia Konttaniemi
 • Kati Vuontisjärvi
Vastuuhenkilö

Ari Romakkaniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija tuntee projektihallinnan peruskäsitteet sekä osaa työskennellä projektissa. Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan. Opiskelija sitoutuu projektiryhmän työhön.

Sisältö

Projektinhallinta

Peruskäsitteet
Projektin organisointi ja käynnistys
Projektisuunnitelma
Projektin vaiheistus ja ositus
Aikataulutus
Riskit

Viestintä

Kirjallinen viestintä: referointi, yhteisöllinen kirjoittaminen, ryhmäessee, projektiraportoinnin perusteet, lähteet, viitteet, asiakirjat, rekrytointi.
Suullinen viestintä: ryhmädynamiikka, viestintä ryhmässä, projektiviestinnän perusteet, esiintymisharjoitukset.
Tiedonhankinta. Tiedonhankintataitojen kehittäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa laatia jäsentyneitä ja ymmärrettäviä kirjallisia ja suullisia tuotoksia annettujen ohjeiden ja mallien mukaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on hyvin tiivistetty, rakenne on selkeä sekä kieli ja tyyli hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laatia kirjallisia ja suullisia tuotoksia, joissa tieto on erinomaisesti jäsennelty ja tiivistetty ja joiden kieli ja tyyli on hallittua.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0 – Kiitettävä 5

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu viestinnän arvioinnin kautta.

Projektinhallinnan perusteet: lukukausiprojekti hyväksytty – hylätty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 12.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
Vastuuhenkilö

Ahti Toivanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa esimiestyön toimintamalleja ja periaatteita sekä ymmärtää esimiestyön merkityksen yrityksen menestystekijänä. Opiskelija osaa yksikön-, tiimin- ja lähiesimiestyön perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omia esimiesvalmiuksiaan.
Opiskelija osaa toimia rakennushankkeessa ja työmaalla tiimin jäsenenä sekä osaa johtaa työvaiheiden toteutuksen ja toimia esimiehenä. Lisäksi opiskelija osaa laatia rakennusalalla tarvittavia sopimuksia.

Sisältö

• itsensä johtaminen
• ihmisten johtaminen
• alaisosaaminen
• tiimin johtaminen
• valmentava esimiestyö
• työlainsäädäntö, työhyvinvointi
• kehityskeskustelut
• palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• motivointi
• jatkuva parantaminen
• rakennusalan erityiskysymykset
• työsuhteen alkaminen ja päättäminen
• sopimukset
• verkostojen/ alihankinnan ohjaus

Aika ja paikka

23.1 2023-14.5 2023 Rovaniemi

Opetusmenetelmät

Etä- ja lähiluennot
Tuntiharjoitukset
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lähijaksolla 4.5-6.5 2023 (tavoite)

Sisällön jaksotus

Johtamisen määritelmiä
Esimies työkykyjohtajana
Johtajuuden tavat
Luottamusmies
Työlainsäädäntö
Esiemiestaidot
Organisaatiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tunnistaa, osaa määritellä ja käyttää opintojakson aihepiirin käsitteitä ja malleja.
Opiskelija osaa:
- johtaa itseään
- toimia ryhmän esimiehenä
- laatia rakennusalan työsopimuksia
- selostaa työsuhteen tunnusmerkit ja työsopimuksen sisällöt sekä tavanomaisen työsuhteen työaikaehdot
- listata työsuhteen päättämisen edellytykset

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi
- osallistua työmaan johtamisen ristiriitatilanteiden selvittelyyn
- laatia rakennusalan sopimuksia

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan osaa edellisten osaamisvaatimusten lisäksi:
- valita /käyttää esimiestyössään erilaisia johtamistyylejä
- jatkuvan parantamisen periaatteen
- rakennusalan erityisvaatimukset
- tarvittavan lainsäädännön

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin arvosana
Tuntitehtävien suorittaminen hyväksytyst
iEssee

Hylätty (0)

Tentistä alle 50 % maksimipistemäärästä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 21.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Miika Aitomaa

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee aineen rakenneosaset, yhdisteiden perustyypit ja kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä, laskea yksinkertaisia määrällisiä laskuja, tuntee happamuuden ja emäksisyyden käsitteet. Opiskelija tuntee sähkökemian perusteet, sekä kemiallisten aineiden ympäristövaikutukset.

Sisältö

Peruskäsitteet. Atomin rakenne.Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä. Epäorgaanisten yhdisteiden nimistö. Yhdistetyypit. Määrälliste laskut. Konsentraatio. Hapot ja Emäkset. Sähkökemian perusteet. Orgaaniset yhdisteet:  yhdisteiden päätyypit, niiden ominaisuudet ja nimeäminen. Ympäristökemiaa.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023, Lapin AMK, Rantavitikan kampus (etäopetus)

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sähköisenä Moodle verkko-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Oppitunnit etäyhteyden avulla (Zoom), itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden määrä (1-2 kpl) ja ajankohdat sovitaan opintojaksolla. Opintojakson uusintatenttiminen on mahdollista opintojakson toteutusta seuraavan lukukauden loppuun mennessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson itsenäinen suorittaminen on mahdollista. Arvioitavat suoritukset tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä.

Sisällön jaksotus

Etäopetus 8 kertaa järjestetään viikoilla 8-9 sekä 15-18 + mahdolliset kokeet / tentti viikolla 19

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää rakennusalan kemian peruskäsitteitä.
Opiskelija tekee opintojakson tavoitteiden mukaiset oppimistehtävät ohjaajan opastuksella. Tulokset ja tekemisen laatu täyttävät vain työlle asetetut minimivaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee rakennusalan kemian aihealueen asioita.
Opiskelija tekee opintojakson tavoiteiden mukaiset oppimistehtävät itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat pääosin laadukasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa rakennusalan kemiaan liittyvässä osaamisessa edistynyttä osaamista ja osaa soveltaa asioita hyvin ja itsenäisesti. Tulokset ja tekeminen ovat korkealaatuisia.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu arvioitaviin kokeisiin ja palautettaviin harjoitustehtäviin. Tarkempi painotus sovitaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä kemian käsitteistöä eikä suoriudu perustehtävistä. Opiskelija ei osoita arvosanaa 1 varten riittävää osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää kemian keskeiset käsitteet ja osaa niiden avulla ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee kemian käsitteistön ja osaa ratkaista monipuolisesti kemian alaan liittyviä ongelmia ja tehtäviä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee syvällisesti kemian alaa ja osaa soveltaa kemiaan liittyviä menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Lauri Saarelainen
 • Valtteri Pirttinen
Vastuuhenkilö

Lauri Saarelainen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee rakennusalan tärkeimmät piirustuskäytänteet ja –merkinnät. Opiskelija hallitsee perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet, sekä ymmärtää perinteisen tietokoneavusteisen suunnittelun ja tietomallintamisen välisen eron.

Sisältö

AutoCAD-harjoitustyöt 8 kpl sekä pientalon rakennuslupakuvat. Pientalon tietomallinnus ArchiCAD.

Aika ja paikka

1.9.-20.12.2022

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäopetusta; piirtämis- ja mallinnusharjoituksia.

Sisällön jaksotus

Aluksi tutustutaan teknisen piirtämisen periaatteisiin ja AutoCAD -ohjelmistoon ja lopuksi ArchiCAD -ohjelmiston tietomallinnusominaisuuksiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustukset sisältävät asiavirheitä mm. piirustusmerkintöjen, viivatyyppien ja mittasuhteiden osalta. Tietomallien tekemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut piirustusharjoitukset ja -tehtävät täysin itsenäisesti. Piirustuksissa on huomoitu oikea oppisesti piirustusmerkinnät, viivatyypit ja mittasuhteeet. Tietomallit on tehty tehtäväantojen mukaisesti. Suorituksissa näkyy pitkälle kehittynyt osaaminen tietomallintamisessa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Tietää lämmönjohtumistavat rakenteiden lävitse ja osaa laskea lämmönjohtuvuuden rakenteen läpi. Tuntee rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytymisen ja osaa laskemalla määritellä niiden lävitse siirtyviä kosteusmääriä. Tietää, miten rakennuksen painesuhteet vaikuttavat rakenteiden kosteusvirtauksiin. Tuntee rakenteiden lämpö- ja kosteusfysiikkaan liittyvät viranomaismääräykset. Osaa laskea lämpöenergian perusasioita. Tuntee rakennuksen palo tekniset perusteet sekä ääneneristykseen ja valaistukseen liittyvät perusasiat. Osaa käyttää rakennusfysiikkaan liittyviä kosteus- ja lämpömittareita sekä tulkita niiden tuloksia.

Sisältö

Lämpö ja kosteus sekä niiden siirtymistavat rakenteissa. Painesuhteet rakennuksessa. Lämpökuvaus. Rakennuksen palo tekniikka. Ääni ja valo rakennuksessa. Viranomaismääräykset.

Aika ja paikka

7.1. - 14.5.2023 Rovaniemi

Oppimateriaalit

Rakennusfysiikka, Unto Siikanen.
Lämpö ja kosteus, Dick Björkholtz, painos 2017.
RIL, Rakennusfysiikka 1 (uusin painos).
Moodlen työtilassa jaettu luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Etäluennot, mittalaitteiden käyttöharjoitus rakennuslaboratoriossa ja tietokoneavusteinen rakenteen fysikaalinen tarkastelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti lähijaksolla 4.5-6.5 2023 (tavoite) tarkennetaan

Sisällön jaksotus

Säätekijöiden vaikutus rakennusfysiikkaan
Ilmanpaineet ja ilmavirtaukset
Lämpö ja U-arvolaskenta
Lämpökuvaus
Kosteus ja diffuusio
Laboratorioharjoitukset
Valo
Ääni
Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tietää rakenteiden lämpö- ja kosteusvaikutusten merkityksen rakennuksessa. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea helppojen ja yksinkertaisten rakenteiden kosteusmääriä. Tietää rakennuksen painesuhteisiin liittyvät tekijät ja osaa huomioida ne rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea tavallisesti käytettävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa. Ymmärtää rakennuksen lämpökuvauksen merkityksen rakennuksen lämpötiiveydessä. Tietää rakennuksen ääni- ja valo laskelmien merkityksen rakennuksen sisätiloissa ja osaa tarvittaessa laskea niihin liittyviä eri tekijöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden lämmönjohtuvuuksia. Osaa laskea eri rakennusmateriaaleja sisältävien rakenteiden kosteusmääriä. Osaa määritellä rakennusten painesuhteita ja käyttää niitä hyväksi lämpö- ja kosteusteknisissä laskelmissa.

Hylätty (0)

Tentin pisteet alle 50% maksimista tai harjoituksesta poissaolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin arvosana ja harjoituksissa mukana oleminen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin arvosana ja harjoituksissa mukana oleminen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin arvosana ja harjoituksissa mukana oleminen

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
 • Juha Vesa
Vastuuhenkilö

Ahti Toivanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu rakentamistalouteen ja sen merkitykseen yhteiskunnassa. Opiskelija tuntee rakennuttamisen peruskäsitteet. Opiskelija perehtyy rakennusalan talouteen.

Sisältö

Rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
Investointilaskelma
Yleisaikataulu
Rakentamisen tuotantotalouden periaatteet.

Aika ja paikka

12.9.2022 - 15.12.2022

Oppimateriaalit

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus soveltuvilta osin RT-kortisto. Moodlessa ja luennoilla jaettava opetusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöskentely ja tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Marras-joulukuu 2022

Sisällön jaksotus

Rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa
Merkittävimmät urakkamuodot
Investointilaskelma
Yleisaikataulu
Rakentamisen tuotantotalouden periaatteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee rakennuttamisen käytännöt yhteiskunnassa. Tutustuu erilaisiin urakkamuotoihin. Lisäksi hän osaa valita määritellä investointilaskelman, tietää peruskäsitteet yleisaikatauluun ja tuotantoon liittyen.
Hallitsee investointilaskelman. Osaa tehdä hankkeen yleisaikataulun.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty 0 - Kiitettävä 5
Tentti tehtävät ja projektityö tehty.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Ahti Toivanen
Vastuuhenkilö

Mikko Vatanen

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM22S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opintojakso perehdyttää opiskelijan talonrakentamisen keskeisimpiin osa-alueisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

tunnistaa talonrakentamisen vaiheet ja hanketoimijat sekä osaa määritellä niiden sisällön
ymmärtää rakentamistoimintaa sitovan lainsäädännön rakenteen ja merkityksen
osaa arvioida pientalohankkeen ajallisen keston ja laatia alustavan yleisaikataulun jana-aikatauluna
hallitsee rakentamisen lupamenettelyt ja osaa hakea pientalokohteen rakentamisluvan
tunnistaa rakentamisen kaavallisen ohjauksen eri tasot ja osaa arvioida kaavamerkintöjen vaikutusta rakennushankkeeseen
tunnistaa pääpiirustukset ja osaa tulkita piirustusten sisältöä
osaa määritellä pientalokohteen rakenteiden toteutuksen ja toiminnan perusperiaatteet.

Sisältö

Talonrakennushankkeen vaiheet ja hanketoimijat
Rakennushankkeen aikataulutuksen perusteet
Luvan hakeminen rakentamiseen
Rakentamisen kaavallinen ohjaus
Suunnittelutehtävät ja pätevyysvaatimukset
Pääpiirustukset
Rakennetyypit ja niiden toiminta
Perustus- ja runkorakenteet

Opintojakson aikana voidaan suorittaa työturvakortti -koulutus
Julkisivut ja vesikatot

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2022.
Toteutus tapahtuu suurelta osin verkkoympäristössä (Moodle ja Zoom) lisäksi lähijaksoilla kontaktiopetuksessa projektityönkäynnistys, välikatselmointi, lukukausiprojektin pätösseminaari ja (tentti)

Oppimateriaalit

Suomen rakennusmääräyskokoelmat sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus. Soveltuviltaosilta RT-Kortisto. Moodlessa ja luennoilla jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, projektityöskentely ja tentti

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Projektityön valinnassa voidaan suunnata opiskelijan omien työelämäkontaktien mukaiseksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
Uusintamahdollisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

Opetussuunnitelman mukainen sisältö:
Lainsäädäntö
Rakennusluvan hakeminen
Talonrakentamisen vaiheet
Rakennuksen osat
Rakennusmateriaalit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hallitsee perusasiat opintojakson aihealueelta. Opiskelija osaa osittain tunnistaa käsitteitä talonrakentamisen vaiheisiin ja hanketoimijoihin sekä lainsäädännön vaikutuksiin liittyen. Pientalohankkeen ajallinen kesto on määritetty, selkeydessä ja luotettavan arvioinnin periaatteissa on kehittämistä. Rakentamisen lupamenettelyihin liittyviä ominaisuuksia osataan nimetä. Opiskelija osaa nimetä kaavallisen ohjauksen tasoja. Opiskelija tunnistaa joitakin rakenteiden toteutuksen ja toiminnan perusperiaatteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija hallitsee hyvin opintojakson keskeisen sisällön. Opiskelija osaa tunnistaa useimmat käsitteet talonrakentamisen vaiheisiin ja hanketoimijoihin sekä lainsäädännön vaikutuksiin liittyen ja osaa osittain määritellä niiden sisältöä. Pientalohankkeen ajallinen kesto on määritetty asianmukaisesti, tulosten ja etenemisen havainnollistamisessa on kehitettävää. Opiskelija osaa määritellä rakentamisen lupamenettelyitä ja tunnistaa pientalokohteen rakentamisluvan prosessin. Opiskelija tunnistaa kaavallisen ohjauksen tasot ja osittain kaavamerkinnät. Pientalokohteen rakenteiden toteutuksen ja toiminnan perusperiaatteet osataan määritellä pääsääntöisesti oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee opintojakson aihealueen erinomaisesti ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen. Talonrakentamisen vaiheet ja hanketoimijat tunnistetaan sekä niiden sisältö osataan määritellä täsmällisesti. Lainsäädännölliset näkökulmat ja niiden merkitys on ymmärretty hyvin. Pientalohankkeen ajallisen keston arviointi on selkeää, havainnollista ja perusteltua. Rakentamisen lupamenettelyt hallitaan ja osaamisen soveltaminen pientalokohteen rakentamisluvan prosessissa on sujuvaa. Kaavallisen ohjauksen tasot tunnistetaan ja tietoa on sovellettu oikein kaavamerkintöjen vaikutusten täsmällisessä arvioinnissa. Pientalokohteen rakenteiden toteutuksen ja toiminnan perusperiaatteet osataan määritellä oikein ja perustelevalla otteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat suoritukset ovat tentti ja projektityö
Asteikko Kiitettävä 5 - tyydyttävä 1 - Hylätty

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Rakennusmestarikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Rakennusmestarikoulutus
Opettaja
 • Janne Poikajärvi
Vastuuhenkilö

Janne Poikajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA51RM21S
  Rakennusmestarikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa veden kiertokulkuun liittyvät ilmiöt, vesiensuojelun perusteet ja vesihuollon perustoiminnot. 

Sisältö

Veden kiertokulku ja vesitase
Vesiensuojelun perusteet 
Pohjavedet 
Vesihuollon perustoiminnot 
Veden- ja jätevedenpuhdistuksen perusteet 
Kiinteistökohtainen jätevedenpuhdistus

Aika ja paikka

Syksy 2022 monimuoto-opiskelu ja lähijaksot Rovaniemen kampuksella.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:
- RIL 124-1 Vesihuolto I
- RIL 124-2 Vesihuolto II
- Vesihuoltotekniikan perusteet, Karttunen Erkki
- Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus, Penttinen Kari ja Niinimäki Juhani
- Järvien kunnostus, Ulvi Teemu ja Lakso Esko (löytyy myös internetistä)
Moodlessa oleva materiaali.
- Luentoaineisto
- Muu materiaali

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu, lähijaksot koululla, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusinnat tammi-helmikuu 2023.

Sisällön jaksotus

Veden esiintyminen yleensä, veden hydrologinen kierto
Suomen ja erityisesti Pohjois-Suomen vesistöjen erityispiirteet
Vesistöjen veden laatu, vesistökuormitukset
Vesistöjen kunnostus
Pohjavedet
Vesihuollon johdanto, vesihuoltolainsäädäntö
Vedenhankinta
Talousveden käsittely
Vesijohdot ja viemärit
Jätevedenpuhdistuksen perusteet
Lietteen käsittely
Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija ymmärtää veden kiertokulun sekä vesitaseen. Tuntee vesiensuojelun perusteet. Ymmärtää pohjaveden määritteen sekä tuntee pohjaveden tutkimusmenetelmiä. Tutustuu vesihuollon perustoimintojen järjestämiseen yhteiskunnassamme. Tuntee veden- ja jäteveden puhdistuksen lähtökohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Osaa laskea järven vesitaselaskelman. Ymmärtää rehevöityneen järven kuormitusprosessit sekä osaa arvioida järven tilaa siten, että pystyy valitsemaan oikeita menetelmiä järven kunnostamiseksi. Ymmärtää pohjaveden esiintymisen, virtauksen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ymmärtää veden- ja jäteveden merkittävimmät haitta-aineet ja niiden poistamisen menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea järven vesitaselaskelman. Hallitsee rehevöityneen järven kuormitusprosessit sekä osaa arvioida järven tilaa siten, että pystyy määrittämään järven kunnostamisen menetelmät. Ymmärtää pohjaveden esiintymisen, virtauksen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ymmärtää veden- ja jäteveden merkittävimmät haitta-aineet ja niiden poistamisen menetelmät. Osaa arvioida kiinteistökohtaisen jäteveden puhdistuksen tarpeet sekä määrittää oikean puhdistusmenetelmän kohdekohtaisten lähtötietojen perusteella.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävä/tehtävät.
Tentti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija ymmärtää veden kiertokulun sekä vesitaseen. Tuntee vesiensuojelun perusteet. Ymmärtää pohjaveden määritteen sekä tuntee pohjaveden tutkimusmenetelmiä. Tutustuu vesihuollon perustoimintojen järjestämiseen yhteiskunnassamme. Tuntee veden- ja jäteveden puhdistuksen lähtökohdat.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa laskea järven vesitaselaskelman. Ymmärtää rehevöityneen järven kuormitusprosessit sekä osaa arvioida järven tilaa siten, että pystyy valitsemaan oikeita menetelmiä järven kunnostamiseksi. Ymmärtää pohjaveden esiintymisen, virtauksen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ymmärtää veden- ja jäteveden merkittävimmät haitta-aineet ja niiden poistamisen menetelmät.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa laskea järven vesitaselaskelman. Hallitsee rehevöityneen järven kuormitusprosessit sekä osaa arvioida järven tilaa siten, että pystyy määrittämään järven kunnostamisen menetelmät. Ymmärtää pohjaveden esiintymisen, virtauksen ja laatuun vaikuttavia tekijöitä. Ymmärtää veden- ja jäteveden merkittävimmät haitta-aineet ja niiden poistamisen menetelmät. Osaa arvioida kiinteistökohtaisen jäteveden puhdistuksen tarpeet sekä määrittää oikean puhdistusmenetelmän kohdekohtaisten lähtötietojen perusteella.