Siirry suoraan sisältöön

Metsätalouden koulutus

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Metsätalousinsinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022
Tunnus
(RA64M22K)
Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2021
Tunnus
(RA64M21K)

Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2020
Tunnus
(RA64M20S)
Metsätalouden koulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, syksy 2019
Tunnus
(RA64M19S)
Metsätalouden koulutus (monimuoto-opinnot) Rovaniemi, syksy 2018
Tunnus
(RA64M18S)

Metsätalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2018
Tunnus
(RM64MB18S)
Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

30.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Minna Tuominen
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
- Opiskelija tietää luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ja niiden luokitteluperusteet ja -tavat
- Hän tietää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan yhteyden ekosysteemipalvelujen tuotantoon
- Ymmärtää ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollisen luonteen ja eri intressiryhmien näkökannat ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja etenkin käytössä
- Tietää miten ekosysteemipalveluja voidaan arvottaa ja vertailla
- Osaa ottaa huomioon ja edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa
- Osaa metsien hoidossa ja käytössä ottaa huomioon muiden intressiryhmien tavoitteet ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja käytössä
- Osaa käyttää ekosysteemipalvelujen arvottamiseen ja vertailuun käytettäviä menetelmiä

Sisältö

Teemat
- Mitä luonnon ekosysteemipalvelut ovat, käsitteen määrittely: mitä, miksi ja missä?
- Miten ekosysteemipalveluita voidaan luokitella, esimerkiksi aineelliset ja aineettomat
- Ekosysteemipalvelujen tuottaminen, huomioon ottaminen ja edistäminen metsätaloudessa
- Luonnon monimuotoisuus monipuolisen sekä runsaan ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä
- Ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollinen luonne

Oppimateriaalit

Saastamoinen, O., Kniivilä, M., Alahuhta, J., ym. 2014. Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa
Salo, K. (toim.) 2015. Metsä. Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Helsinki: Luonnonvarakeskus
Tunneilla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ja niiden luokitteluperusteet ja -tavat
Hän tietää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan yhteyden ekosysteemipalvelujen tuotantoon
Ymmärtää ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollisen luonteen ja eri intressiryhmien näkökannat ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja etenkin käytössä
Tietää miten ekosysteemipalveluja voidaan arvottaa ja vertailla
Osaa ottaa huomioon ja edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa
Osaa metsien hoidossa ja käytössä ottaa huomioon muiden intressiryhmien tavoitteet ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja käytössä
Osaa käyttää ekosysteemipalvelujen arvottamiseen ja vertailuun käytettäviä menetelmiä
Teemat
Mitä luonnon ekosysteemipalvelut ovat, käsitteen määrittely: mitä, miksi ja missä?
Miten ekosysteemipalveluita voidaan luokitella, esimerkiksi aineelliset ja aineettomat
Ekosysteemipalvelujen tuottaminen, huomioon ottaminen ja edistäminen metsätaloudessa
Luonnon monimuotoisuus monipuolisen sekä runsaan ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä
Ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollinen luonne

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
- Opiskelija osaa kuvailla luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän tietää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan olevan edellytys ekosysteemipalvelujen toiminnalle.
- Opiskelija tietää ekosysteemipalvelujen olevan yhteistuotantoa.
- Hän tietää ja osaa käyttää ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Opiskelija osaa ottaa huomioon ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Tyydyttävä 2
- Opiskelija tietää luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän ymmärtää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan olevan edellytys ekosysteemipalvelujen toiminnalle.
- Opiskelija ymmärtää ekosysteemipalvelujen olevan yhteistuotantoa.
- Opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa ottaa huomioon ja edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
- Opiskelija tietää luonnon ekosysteemipalvelut, niiden luokitteluperusteet ja -tavat.
- Hän osaa analysoida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa analysoida ekosysteemipalvelujen yhteistuotantoa.
- Opiskelija tietää ja osaa soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä erilaisissa tilanteissa.
- Hän ymmärtää ja osaa edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Hyvä 4
- Opiskelija osaa analysoida luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän osaa arvioida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa arvioida ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollista luonnetta.
- Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa soveltaa metsänhoitoa siten että luonnon ekosysteemipalvelujen tuotanto lisääntyy.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
- Opiskelija osaa arvioida luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän osaa monipuolisesti arvioida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa arvioida ekosysteemipalvelujen yhteistuotantoa ja vertailla sitä muuhun yhteistuotantoon.
- Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa arvioida metsänhoidon menetelmiä edistäen ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti arvio: hylätty - K5
Oppimistehtävä ekosysteemipalveluista arvio: hylätty - K5
Ekosysteemipalvelujen arvottamistehtävä arvio: hylätty - K5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistaa ekosysteemipalveluiden peruskäsitteet ja tietää pääpiirteittäin ekosysteemipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet metsätalouden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ymmärtää käsitteen ekosysteemipalvelut ja tietää niiden luokitteluperusteet. Osaa yhdistää monimuotoisuuskäsitteen ja ekosysteemipalvelut

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärtää ekosysteemipalveluiden vuorovaikutussuhteet ja niiden yhteyden monimuotoisuuden säilyttämiseen. Osaa soveltaa tietoa ekoysteemipalveluiden arvottaiseen.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ismo Sarajärvi
Vastuuhenkilö

Ismo Sarajärvi

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä
- Tietää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen metsätalouden toiminnassa Pohjois-Suomessa
- Tuntee muun maankäytön ja elinkeinojen tarpeita metsien käytössä
- Tietää Pohjois-Suomen metsätalouden erityispiirteitä
- Tuntee metsien käytön sosiaalisen ja kulttuurisen merkityksen

Sisältö

Elinkeinojen yhteensovittaminen ja menetelmät
Pohjois-Suomen erityispiirteet metsätalouden toimintakentässä
Muun maankäytön ja elinkeinojen tarpeiden huomioiminen metsien käytön suunnittelussa
Metsien käytön sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys Pohjois-Suomessa

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Yhteistoteutus ryhmät RA64M20S, R64M20S ja RA64M21K:
- ryhmät RA64M20S ja R64M20S Pohjoisten alueiden mahdollisuudet
- ryhmä RA64M21K Elinkeinojen yhteensovittaminen pohjoisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa. Opiskelija tietää elinkeinojen tarpeita ja erityispiirteet metsätalouden toimintakentän näkökulmasta. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija ymmärtää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa ja ymmärtää eri menetelmien soveltumisen erilaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää eri elinkeinojen tarpeita ja erityispiirteitä Pohjois-Suomessa metsätalouden toimintakentän näkökulmasta. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä Pohjois-Suomen erityispiirteet huomioiden. Opiskelija osaa ottaa maankäyttömuotojen yhteensovittamisen menetelmät huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija ymmärtää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa ja ymmärtää eri menetelmien soveltamisen erilaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää eri elinkeinojen tarpeita, erityispiirteitä ja merkityksiä Pohjois-Suomessa. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen toimialojen menestymisen näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä Pohjois-Suomen erityispiirteet huomioiden. Opiskelija osaa ottaa maankäyttömuotojen yhteensovittamisen menetelmät huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä. Opiskelija osoittaa tietämystään käyttömuotojen yhteensovittamisesta asiakkaan näkemyksen ja tarpeen näkökulmasta ja osaa ottaa asiakkaan tavoitteet huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suorituksiin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 24.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelijaosaa viestiä sekä suullisesti että kirjallisesti englanniksi metsänhoidon ja puunkorjuun ratkaisuista ja muista metsäalan teemoista.
Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja ja selviytyy suullisesta työpaikkahaastattelusta.
Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti työelämän suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Asenne:
- kansainvälisyys
- kielitaito osa ammattitaitoa

Sisältö

Oman alan ja työn esittely
oman alan viestintä
suulliset esittelyt
metsäalan terminologia

Oppimateriaalit

Materiaali moodlessa

Opetusmenetelmät

kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, ryhmä- ja parityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti, suullinen näyttö
tentti, 2 uusintamahdollisuutta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tehtävät integroidaan ammattiaineisiin. Opiskelijat suorittavat tehtävät itsenäisesti tai ryhmissä.

Hylätty: opiskelija ei saavuta T1 tasoa

Tyydyttävä1
Tunnet joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Tyydyttävä2
Tunnet ja hallitset joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä3
Ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä sujuvasti oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Hyvä4
Ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä ja tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä5
Ymmärrät ja käytät metsäalan vaativampaa termistöä sujuvasti metsäalan viestintätilanteissa ja hyödynnät englanninkielistä ammattikirjallisuutta

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5
Arviointimenetelmät:
kirjallinen tentti, arviointi 0-5
suullinen näyttö: yksilötehtävä;video CV, arviointi 0-5. Ryhmätehtävä suullinen esitelmä, arviointi 0-5
kirjallinen tehtävä, kuunteluharjoituksia, arviointi hyv/hyl
aktiivinen osallistuminen opetukseen

Tehtävät integroidaan ammattiaineisiin. Opiskelijat suorittavat tehtävät itsenäisesti tai ryhmissä.
Englannin opintojakson arviointi: hylätty-K5
hylätty: opiskelija ei saavuta T1 tasoa
tyydyttävä1
tunnet joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
tyydyttävä2
tunnet ja hallitset joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ymmärrettävästi.
hyvä3
ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä sujuvasti oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
hyvä4
ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä ja tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
kiitettävä5
ymmärrät ja käytät metsäalan vaativampaa termistöä sujuvasti metsäalan viestintätilanteissa ja hyödynnät englanninkielistä ammattikirjallisuutta

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen.
Opiskelija ei suorita kirjallista tenttiä hyväksytysti
Opiskelija ei suorita suullista näyttöä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee oman alansa keskeisiä termejä , käyttää metsäalan termejä tyydyttävästi ja selviytyy ymmärrettävästi suullisissa ja kirjallisissa oman alansa viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa melko sujuvasti ja selviytyy vaativimmista ammattialansa suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on erittäin hyvä ja laaja ammattisanaston osaaminen ja hän selviytyy erinomaisesti oman alansa suullisissa ja kirjallissa viestintätilanteista. Opiskelija osaa myös hyödyntää oman alansa englanninkielistä ammattikirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 26.09.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ulla Lajunen-Tuokko
Vastuuhenkilö

Ulla Lajunen-Tuokko

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti englanniksi metsäalan sanastoa hyödyntäen
- Osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja ja selviytyy suullisesta työpaikkahaastattelusta.

Sisältö

Englanninkielinen suullinen ja kirjallinen viestintä
Metsäalan englanninkielinen sanasto

Aika ja paikka

Syksy 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tuntee joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käyttää niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

2
Opiskelija tuntee ja hallitsee joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käyttää niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ymmärrettävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää metsäalan perustermistöä sujuvasti oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

4
Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää metsäalan perustermistöä ja tuntee vaativampaakin alakohtaista termistöä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää ja käyttää metsäalan vaativampaa termistöä sujuvasti metsäalan viestintätilanteissa ja hyödyntää englanninkielistä ammattikirjallisuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Arviointi 0-5
Arviointimenetelmät:
kirjallinen tentti, arviointi 0-5
suullinen näyttö: yksilötehtävä;video CV, arviointi 0-5. Ryhmätehtävä suullinen esitelmä, arviointi 0-5
kirjallinen tehtävä, kuunteluharjoituksia, arviointi hyv/hyl
aktiivinen osallistuminen opetukseen

Tehtävät integroidaan ammattiaineisiin. Opiskelijat suorittavat tehtävät itsenäisesti tai ryhmissä.
Englannin opintojakson arviointi: hylätty-K5
hylätty: opiskelija ei saavuta T1 tasoa
tyydyttävä1
tunnet joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
tyydyttävä2
tunnet ja hallitset joitakin keskeisiä metsäalan termejä ja käytät niitä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa ymmärrettävästi.
hyvä3
ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä sujuvasti oman alan suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
hyvä4
ymmärrät ja osaat käyttää metsäalan perustermistöä ja tunnet vaativampaakin alakohtaista termistöä.
kiitettävä5
ymmärrät ja käytät metsäalan vaativampaa termistöä sujuvasti metsäalan viestintätilanteissa ja hyödynnät englanninkielistä ammattikirjallisuutta

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen.
Opiskelija ei suorita kirjallista tenttiä hyväksytysti
Opiskelija ei suorita suullista näyttöä hyväksytysti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee oman alansa keskeisiä termejä , käyttää metsäalan termejä tyydyttävästi ja selviytyy ymmärrettävästi suullisissa ja kirjallisissa oman alansa viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa ammattisanastoa melko sujuvasti ja selviytyy vaativimmista ammattialansa suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijalla on erittäin hyvä ja laaja ammattisanaston osaaminen ja hän selviytyy erinomaisesti oman alansa suullisissa ja kirjallissa viestintätilanteista. Opiskelija osaa myös hyödyntää oman alansa englanninkielistä ammattikirjallisuutta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Saloniemi
Vastuuhenkilö

Anne Saloniemi

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja -tehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa metsäalan suorittavia töitä
- Opiskelija ymmärtää suorittavien tehtävien merkityksen osana metsätalouden/metsäteollisuuden ketjua
- Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä.

Sisältö

Ensiapu 1 (EA1)
Ohjattu taimikonhoitoharjoitus
Suorittavan työn perusharjoittelu metsäalan organisaatiossa
Työyhteisössä toimiminen harjoittelupaikassa

Aika ja paikka

Kesä 2023

Opetusmenetelmät

Harjoittelun aikana opiskelija osaa tehdä metsätalouden suorittavia töitä itsenäisesti ja saa kokemusta metsätalouden perustehtävistä. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja suunnitella ja johtaa oman työnsä. Perustehtävien suorittaminen luo pohjan ammattitaidon kehittämiselle opintopolun aikana. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun suorittaminen ja raportointi osaamistavoitteiden mukaiseti metsäalan työtehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija:
-suorittaa opintopisteitä vastaavan tuntimäärän harjoittelua työpaikassa
-tekee vaaditut harjoittelun oppimistehtävät
-toimittaa vaadittavat todistukset harjoittelun päätyttyä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 31.05.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.09.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Saloniemi
Vastuuhenkilö

Anne Saloniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa ammattikorkeakoulututkintoa. Harjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jonka aikana osaat toimia oman opiskelualasi työympäristöissä ja -tehtävissä. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa metsäalan suorittavia töitä
- Opiskelija ymmärtää suorittavien tehtävien merkityksen osana metsätalouden/metsäteollisuuden ketjua
- Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä.

Sisältö

Ensiapu 1 (EA1)
Suorittavan työn perusharjoittelu metsäalan organisaatiossa
Työyhteisössä toimiminen harjoittelupaikassa

Aika ja paikka

Kesä 2023

Opetusmenetelmät

Harjoittelun aikana opiskelija osaa tehdä metsätalouden suorittavia töitä itsenäisesti ja saa kokemusta metsätalouden perustehtävistä. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja suunnitella ja johtaa oman työnsä. Perustehtävien suorittaminen luo pohjan ammattitaidon kehittämiselle opintopolun aikana. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun suorittaminen ja raportointi osaamistavoitteiden mukaiseti metsäalan työtehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija:
-suorittaa opintopisteitä vastaavan tuntimäärän harjoittelua työpaikassa
-tekee vaaditut harjoittelun oppimistehtävät
-toimittaa vaadittavat todistukset harjoittelun päätyttyä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 30.04.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.08.2023

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

94 % Lähiopetus, 6 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Anne Saloniemi
Vastuuhenkilö

Anne Saloniemi

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Oppii metsäalan organisaation palveluksessa suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä tai syventää suorittavan työn tietoja ja taitoja
- Oppii tekemään metsätoimihenkilöiden tehtäviä mahdollisimman itsenäisesti

Sisältö

Harjoittelu metsäorganisaatiossa

Aika ja paikka

Kesä 2023

Opetusmenetelmät

Opiskelija tekee harjoittelussa metsätalousinsinöörin toimenkuvaan kuuluvia työtehtäviä ja vahvistaa osaamistaan metsäalan ammattilaiseksi kehittyessään. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään ja osaa luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä. Hän osaa toimia asiantuntijana työyhteisössä. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Harjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija:
-suorittaa opintopisteitä vastaavan tuntimäärän harjoittelua työpaikassa
-tekee vaaditut harjoittelun oppimistehtävät
-toimittaa vaadittavat todistukset harjoittelun päätyttyä

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Arto Ojutkangas
Vastuuhenkilö

Arto Ojutkangas

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää johtamisen osa-alueet organisaatiossa
- Tietää johtamis- ja esimiestyön normit ja mallit
- Tietää tuloksekasta johtamista edistävän laadukkaan johtamisen kriteerit
- Tietää alan työehtosopimuksen sisältöä ja ymmärtää työehtosopimuksen merkityksen esimiestyössä

Sisältö

Johtajuus, johtamisen viitekehys, johtamisprosessi
Johtamis- ja esimiestyö
Johtajan itsetuntemus ja työpsykologian perusteet
Johtamis- ja vuorovaikutuskäyttäytyminen, esimiesviestintä, kokous- ja neuvottelutaidot
Organisaatiotaidot
Työlainsäädäntö
Työehtosopimukset

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023, Rovaniemi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla tarjottava aineisto
Riitta Viitala, Eila Jylhä: Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit, Edita, Keuruu 2019

Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja opetuskeskustelut, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa perusteita johtamisesta, esimiestyöstä ja työlainsäädännöstä. Opiskelija osaa perustaitoja vuorovaikutuksesta ja kokous- ja neuvottelutaidoista.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tuntee hyvin johtamisen ja esimiestyön merkityksen esimies- ja toimihenkilötehtävissä. Asennoituminen johtamis- ja esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen ovat hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tuntee hyvin johtamisen ja esimiestyön merkityksen esimies- ja toimihenkilötehtävissä. Hän osaa hakea ja soveltaa tietoa ja ymmärtää esimiestyön merkityksen tuloksekkaassa johtamisessa. Asennoituminen johtamis- ja esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen ovat erinomaisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi, hyväksytty - hylätty / hylätty - K5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Miika Aitomaa
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää kasvien rakenteen ja kasvifysiologian peruskäsitteet
- Ymmärtää kasvien kasvun toiminnan
- Tietää ilmasto- ja maaperäprosessien toiminnan
- Ymmärtää maaperä- ja ilmastoprosessien vaikutuksen kasvien kasvuun.

Sisältö

Kasvien rakenne ja kasvu
Kasvifysiologia
Ilmasto- ja maaperätekijät
Maaperäprosessit
Epäorgaaninen kemia

Oppimateriaalit

Kasvitiede:

Fagerstedt, K. ym. 2008. Kasvioppi: Siemenestä satoon. Edita Prima Oy.

Pankakoski, A: Puutarhurin kasvioppi (Itse käytän tätä, vanha teos, mutta toimiva)

Terävä, E. ja Kanervo , E. : Kasvianatomia

Nygren, M 2020: Metsäpuiden uudistumisbiologia. Metsäkustannus

Kemian osuus Moodlessa

Maaperä

Mälkönen, E. 2003: Metsämaa ja sen hoito. Metsälehti kustannus

Verkkomateriaali, linkit Moodlessa


Lisäksi Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot ja itsenäiset harjoitukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Ymmärtää maaperä - ja ilmastoprosessien vaikutukset kasvien kasvuun. Osallistuu jonkin verran keskusteluun opetustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee kasvifysiologian käsitteistön ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön. Ymmärtää maaperä- ja ilmastoprosessien vaikutukset eri kasvilajeihin. Osallistuu aktiivisesti opetustilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tenttien hyväksytty suorittaminen

1. Kasvitiede T1-K5
2. Maa- ja kallioperä sekä ilmasto T1-K5


KURSSITEHTÄVÄT 1 ja 2 HYVÄKSYTTY/HYLÄTTY

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

HYV:

1-2: Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

HYV:

3-4: Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Ymmärtää maaperä - ja ilmastoprosessien vaikutukset kasvien kasvuun.

Osallistuu jonkin verran opetustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Hallitsee kasvifysiologian käsitteistön ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön. Ymmärtää maaperä- ja ilmastoprosessien vaikutukset eri kasvilajeihin. Osallistuu aktiivisesti opetustilanteissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 28.02.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
 • Minna Tuominen
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää kasvien rakenteen ja kasvifysiologian peruskäsitteet
- Ymmärtää kasvien kasvun toiminnan
- Tietää ilmasto- ja maaperäprosessien toiminnan
- Ymmärtää maaperä- ja ilmastoprosessien vaikutuksen kasvien kasvuun.

Sisältö

Kasvien rakenne ja kasvu
Kasvifysiologia
Ilmasto- ja maaperätekijät
Maaperäprosessit
Epäorgaaninen kemia

Oppimateriaalit

Kasvitieteen, maaperän ja ilmasto-osuuden oppimateriaalitiedot päivitetään Moodlen työtilaan.

Kemian osalta oppimateriaalit ovat saatavilla Moodlen kautta. Oheiskirjallisuudeksi sopivat esim. lukion epäorgaanisen kemian oppikirjat.

Opetusmenetelmät

Kasvitieteen osuus: Luentoja, itsenäisiä harjoituksia, tentti Moodlessa, KURSSITEHTÄVÄ 1
Maaperä ja ilmasto: Luennot, itsenäiset harjoitukset, tentti Moodlessa KURSSITEHTÄVÄT 2 ja 3

Kemia: Verkkoluennot, itsenäinen tai ohjattu harjoitustehtävien suoritus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kemian osuuden voi suorittaa itsenäisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa peruskäsitteet kasvifysiologiasta sekä kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Ymmärtää maaperä - ja ilmastoprosessien vaikutukset kasvien kasvuun. Osallistuu jonkin verran keskusteluun opetustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee kasvifysiologian käsitteistön ja osaa soveltaa tietoa käytäntöön. Ymmärtää maaperä- ja ilmastoprosessien vaikutukset eri kasvilajeihin. Osallistuu aktiivisesti opetustilanteissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kasvitiede, maaperä ja ilmasto-osuus arvioidaan tenteillä ja kurssitehtävillä (Hyl-K5)

Kemian osuus arvioidaan teemakohtaisilla tehtävillä (HYL/HYV).

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Minna Tuominen
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija soveltaa ja syventää metsänhoidon ja puunhankinnan osaamista. Opiskelija syventää metsä-ja suotyyppien tunnistamista metsikkökuviotasolla
- Opiskelija osaa maastossa määrittää metsikön uudistuskypsyyden ja valita kohteelle soveltuvan uudistamisketjun maalajin ja kasvupaikan perusteella
- Hän osaa määrittää taimikonhoidon harvennushakkuun tarpeen (metsikkökuvioittain) ja arvioida hakkuupoistuman puutavaralajeittain sekä jäävän puuston määrän
- Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa, osaa rajata sekä ottaa ne huomioon ja hoitaa/käsitellä niitä säädösten, suositusten ja sertifiointikriteerien mukaan.
- Osaa rajata leimikon metsikkökuviot metsänkäsittelyratkaisujen perusteella
- Osaa määrittää puunkorjuun laatutekijöitä maastossa ja ymmärtää eri tekijöiden vaikutuksen korjuuolosuhteisiin sekä niiden perusteella laatia toteuttamiskelpoisen puunkorjuusuunnitelman
- Osaa tehdä työlajikohtaiset suunnitelmat ja osaa laatia kustannuslaskelmat suunnitelmista
- Osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet ja käytännön sekä tuntee yksityistien hallinnon.

Sisältö

Teemat
- Metsänkäsittelyratkaisut
- Luonnonhoito
- Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu
- Työlajikotaiset suunnitelmat
- Metsätiet

Aika ja paikka

Syksy 2022, lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaalit

Harjoituksissa tarvittava oppimateriaali viedään Moodleen kyseisen opintojakson työtilaan. Tarvittava muu kirjallisuusmateriaali ilmoitetaan ennen harjoitusten alkua.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu pääosin maastoharjoituksien yhteydessä. Lisäksi lähiopetuspäiviä kampuksella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maastoharjoitusten yhteydessä vierailevia asiantuntijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti toteutetaan maastotenttinä opintojakson lopussa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisia suoritustapoja ei ole.

Sisällön jaksotus

Teemat
- Metsänkäsittelyratkaisut
- Luonnonhoito
- Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu
- Työlajikohtaiset suunnitelmat
- Metsätiet

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija soveltaa ja syventää metsänhoidon ja puunhankinnan osaamista, joita on opiskeltu ensimmäisenä lukuvuotena.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Opiskelija toteuttaa metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmiä ohjeiden (suositusten) mukaisesti käytännön ratkaisuissa. Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa. Osaa maastossa määritellä ja rajata hakattavan kohteen sekä arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman m3/ha. Osaa luetella metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen vaiheet.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa osittain hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmistä olevaa tietoansa käytännön ratkaisuissa, mutta ei pysty perustelemaan valintaansa. Osaa tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa ja osaa rajata ne. Osaa osittain hyödyntää maastosta saatavaa tietoa hakattavan kohteen määrittelyssä ja rajauksessa. Osaa arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman puutavaralajeittain m3/ha. Osaa luetella metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen vaiheet sekä tuntee yksityistien hallinnon.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Opiskelija osaa hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmistä olevaa tietoansa käytännön ratkaisuissa sekä perustella valintaansa menetelmän. Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa ja osaa rajata sekä ottaa ne huomioon toiminnassaan. Osaa hyödyntää maastosta saatavaa tietoa leimikon ja puunkorjuun suunnitteluun. Osaa arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman puutavaralajeittain m3/ha sekä puutavaran laatuominaisuuksia. Osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet ja käytännön sekä tuntee yksityistien hallinnon.

Hyvä 4
Opiskelija osaa hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmistä olevaa tietoansa itsenäisesti käytännön ratkaisuissa. sekä perustelemaan valitsemansa menetelmän. Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa, osaa rajata sekä ottaa ne huomioon ja hoitaa/käsitellä niitä säädösten, suositusten ja sertifiointikriteerien mukaan. Osaa hyödyntää maastosta saatavaa tietoa leimikon ja puunkorjuun suunnitteluun. Osaa arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman puutavaralajeittain m3/ha sekä puutavaran laatuominaisuuksia. Osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet, käytännön sekä tuntee yksityistien hallinnon.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija osaa hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmistä olevaa tietoansa itsenäisesti käytännön ratkaisuissa sekä arvioida tehtyjen ratkaisujen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa, osaa rajata sekä ottaa ne huomioon ja hoitaa/käsitellä niitä säädösten, suositusten ja sertifiointikriteerien mukaan. Osaa analysoida leimikkorakennetta ja arvioida leimikon myyntikelpoisuutta sekä arvioida puunkorjuusuunnitelman toeuttamiskelpoisuutta. Osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet, käytännön ja tuntee yksityistien hallinnon sekä arvioida metsäteiden merkityksen puunhankinnan kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5
Osallistuminen harjoituksiin ja harjoituksiin liittyvien tehtävien suorittamien
Maastotentti

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 01.08.2022

Ajoitus

08.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

15 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

10 op

Toteutustapa

87 % Lähiopetus, 13 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Oiva Hiltunen
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa määrittää metsikön uudistuskypsyyden ja valita uudistamisketjun
- Tunnistaa, osaa rajata ja ottaa huomioon metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä
- Osaa määrittää taimikonhoidon ja harvennushakkuun tarpeen (metsikkökuvioittain), arvioida hakkuupoistuman puutavaralajeittain ja jäävän puuston määrän
- Osaa rajata leimikon metsikkökuviot metsänkäsittelyratkaisujen perusteella
- Osaa määrittää puunkorjuun laatutekijöitä maastossa ja ymmärtää eri tekijöiden vaikutuksen korjuuolosuhteisiin
- Osaa laatia toteuttamiskelpoisen puunkorjuusuunnitelman
- Tietää metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen käytännöt ja tuntee yksityistien hallinnon
- Tietää Suomessa hyödynnettävien metsätietoaineistojen tietosisältöjä
- Osaa siirtää tietoa metsätietostandardin mukaisen siirtotiedoston avulla
- Osaa käyttää metsätietojärjestelmiä metsävaratiedon hallinnassa ja tehdä ennakkokuvioinnin
- Osaa kerätä metsävaratietoa metsätietojärjestelmillä maastosovelluksilla
- Tietää metsätietoaineistojen ominaisuuksia ja osaa hyödyntää aineistoja suunnittelutehtävissä

Sisältö

Metsänkäsittelyratkaisut
Luonnonhoito
Leimikon ja puunkorjuun suunnittelu
Työlajikohtaiset suunnitelmat
Metsätiet
Metsätaitoilu
Metsävaratiedon tietosisältö
Suomessa hyödynnettävät metsävaratiedot
Metsätietojärjestelmät ja niiden käyttötaito
Metsätietoaineistojen hyödyntäminen suunnittelutehtävissä

Aika ja paikka

Syksy 2022
Lähijaksot viikoilla 35,38 ja 41

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ja muu aineisto viedään Moodleen opintojakson alettua ja materiaali täydentyy opintojakson toteutuksen aikana.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmiä käytännön ratkaisuissa. Hän osaa tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa ja rajata ne. Hän osaa hyödyntää maastosta saatavaa tietoa hakattavan kohteen määrittelyssä ja rajauksessa. Osaa arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman puutavaralajeittain m3/ha. Hän osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen vaiheita ja tuntee yksityistien hallinnon.

Opiskelija tietää metsätietojärjestelmien merkityksen metsävarojen hallinnassa. Opiskelija tietää nykyaikaisia metsäalan työtehtävissä hyödynnettäviä metsävaratietoaineistoja ja osaa hyödyntää niitä suunnittelutehtävissä. Opiskelija tietää erilaisten suunnittelu- ja operatiivisissa tehtävissä käytettävien metsä- ja paikkatietoaineistojen ominaisuuksia. Opiskelija osaa tehdä leimikkosuunnitelman laadintaan liittyvät maastotyöt.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa hyödyntää ja perustella metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmiä itsenäisesti käytännön ratkaisuissa. Tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa, osaa rajata ja ottaa ne huomioon ja hoitaa/käsitellä niitä säädösten, suositusten ja sertifiointikriteerien mukaan. Opiskelija osaa hyödyntää maastosta saatavaa tietoa leimikon ja puunkorjuun suunnitteluun. Hän osaa arvioida kokonaispuumäärän ja hakkuupoistuman puutavaralajeittain m3/ha sekä puutavaran laatuominaisuuksia. Hän osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet ja käytännön ja tuntee yksityistien hallinnon. Opiskelija osaa tehdä leimikkosuunnitelman laadintaan liittyvät maastotyöt.

Opiskelija ymmärtää metsätietojärjestelmien merkityksen metsävarojen hallinnassa. Opiskelija tietää nykyaikaisia metsäalan työtehtävissä hyödynnettäviä metsävaratietoaineistoja. Opiskelija tietää erilaisten suunnittelu ja operatiivisissa tehtävissä käytettävien metsä- ja paikkatietoaineistojen ominaisuuksia ja osaa hyödyntää niitä maasto- ja toimistotyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää aineistojen käyttöön liittyvien epävarmuustekijöiden merkityksen aineistojen hyödyntämiseen ja osaa ottaa epävarmuustekijät huomioon suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa hyödyntää metsänuudistamisen ja – kasvatuksen menetelmiä käytännön ratkaisuissa ja arvioida tehtyjen ratkaisujen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Hän tunnistaa metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä maastossa, osaa rajata ja huomioda ne ja hoitaa/käsitellä niitä säädösten, suositusten ja sertifiointikriteerien mukaan. Opiskelija osaa analysoida leimikkorakennetta ja arvioida leimikon myyntikelpoisuutta sekä arvioida puunkorjuusuunnitelman toeuttamiskelpoisuutta. Hän osaa metsäteiden suunnittelun ja rakentamisen perusteet ja käytännön ja tuntee yksityistien hallinnon. Opiskelija osaa arvioida metsäteiden merkityksen puunhankinnan kannalta. Hän osaa tehdä leimikkosuunnitelman laadintaan liittyvät maastotyöt.

Opiskelija ymmärtää metsätietojärjestelmien merkityksen metsävarojen hallinnassa. Opiskelija tietää nykyaikaisia metsäalan työtehtävissä hyödynnettäviä metsävaratietoaineistoja ja osaa hyödyntää niitä suunnittelutehtävissä. Opiskelija tietää erilaisten suunnittelu ja operatiivisissa tehtävissä käytettävien metsä- ja paikkatietoaineistojen ominaisuuksia ja osaa hyödyntää niitä maasto- ja toimistotyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää aineistojen käyttöön liittyvien epävarmuustekijöiden merkityksen aineistojen hyödyntämiseen ja osaa ottaa epävarmuustekijät huomioon suunnittelutehtävissä. Opiskelija osaa arvioida aineistojen luotettavuutta käytettävissä oleviin tilastoihin ja muihin tietoihin perustuen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu;
arviointi (1-5),
- Raportti (metsänkäsittelyratkaisut, leimikon ja puunkorjuun suunnittelu ja luonnonhoito sekä työlajikohtaiset suunnitelmat) painotus 40 %
- Maastotentti 40 %
- Metsätiet 20 %
Oppimistehtävät; hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

29.03.2021 - 25.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 31.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

90 % Lähiopetus, 10 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2
 • Harjoitusryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun leimikkotasolla. Hän hallitsee kuormatraktorin käytön perustasolla. Hän tietää metsäkoneiden perusrakenteen ja tietojärjestelmät sekä osaa suorittaa metsäkoneiden päivittäiset huollot ja tarkistukset. Hän osaa ohjata muita opiskelijoita työmaakoulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa sekä antaa palautetta osaamisen kehittymisessä.

Tiedot:
• Tietää metsäkoneiden perusrakenteen ja pääkomponentit
• Tietää metsäkoneiden sähköjärjestelmän toimintaperiaatteen.
• Tietää metsäkoneiden hydrauliikkajärjestelmän perustasolla.
• Tietää metsäkoneissa käytettävien öljyjen, nesteiden, poltto- ja voiteluaineiden luokitukset, ominaisuudet ja käyttökohteet.
• Tietää metsäkoneiden tietotekniset ohjausjärjestelmät, metsäyhtiöiden tiedonsiirto- ja karttaohjelmat
• Tietää koneellisen puunkorjuun turvallisuusasiat

Taidot:
• Hallitsee perusteet kuormatraktorin käytöstä
• Osaa tehdä metsäkoneiden päivittäiset ja viikoittaiset huollot.
• Osaa suorittaa metsäkoneiden mittalaitteiden tarkistusmittauksen.
• Osaa suunnitella koneellisen puunkorjuutyömaan työmaaohjeen, huomioiden hakkuu, lähikuljetus ja kaukokuljetus
• Osaa toimia metsäyhtiön/metsäkoneyrityksen koneellisen puunkorjuun työnjohtotehtävissä.
• Osaa huomioida työssään puunkorjuun turvallisuusasiat
• Osaa ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
• Osaa antaa palautetta osaamisen kehittymisestä

Asenne:
• Opiskelija on kiinnostunut toteuttamaan koneellisen puunkorjuun taloudellisesti, turvallisuusnäkökohdat ja luontoarvot huomioiden
• Opiskelija suorittaa tehtävät sovitusti ja osoittaa yhteistyökykyä muiden opiskelijoiden kanssa sekä valmiutta ohjata ja opastaa muita opiskelijoita.

Sisältö

• Työturva
Työturvakorttikoulutus

• Kuormatraktorin käytön hallinta
Kuormainsimulaattori, kuormaimen käyttöharjoitus

• Metsäkoneiden ohjausjärjestelmät
Koneen ohjausjärjestelmät (simulaattori ja maasto)
Mittalaitteet (simulaattori ja maasto)
Automatiikkatasot (simulaattori ja maasto)
Tiedonsiirto ja karttaohjelmat

• Työskentelytekniikka
Kustannustehokkaat työmenetelmät hakkuutavoittain
Lähikuljetuksen suunnittelu (kuormatraktori)

• Konetekniikka
Metsäkoneiden rakenne, pääkomponentit
Sähköjärjestelmät
Voimansiirto
Hydrauliikka
Päivittäiset huollot ja korjaukset
Öljyt, nesteet, poltto-ja voiteluaineet

• Puunkorjuun ohjaus ja opastaminen, yhtenäinen yhden viikon jakso
Konetyömaa

Aika ja paikka

Toteuttajana Koulutuskeskus REDU, lukukausi 2022-2023

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puunkorjuun leimikkotasolla. Hän hallitsee kuormatraktorin käytön perustasolla. Hän tietää metsäkoneiden perusrakenteen ja tietojärjestelmät sekä osaa suorittaa metsäkoneiden päivittäiset huollot ja tarkistukset. Hän osaa ohjata muita opiskelijoita työmaakoulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa sekä antaa palautetta osaamisen kehittymisessä.

Opintojaksolle otetaan maksimissaan 24 opiskelijaa. Opintojakso toteutetaan, kun opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 8 opiskelijaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytyksenä on R604ML25C Puunkorjuun suunnittelu ja kaukokuljetus sekä metsäkoneet suoritus tai työelämässä/aikaisemmissa opinnoissa hankittu vastaava osaaminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaaminen osoitetaan näyttötutkinnolla. Näyttöä voidaan täydentää kirjallisilla kuvauksilla, videoinnilla ja haastattelulla, jotta opintojakson tavoitteet tulevat kattavasti osoitetuksi. Näyttö toteutetaan työmaajaksolla käytännön työtehtävien yhteydessä, erillinen näyttö koneellisen puunkorjuun suunnittelusta.

Arviointi suoritetaan opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti (tiedot ja taidot sekä arviointi hylätty-K5). Näytön jälkeen arviointikeskustelussa opiskelija esittää oman itsearviointinsa ja hänellä on mahdollisuus täydentää osaamisen näyttöä.

Arviointiaineisto koostuu näytöistä, kirjallisista tehtävistä, käytännön työtehtävistä ja haastatteluista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaaminen osoitetaan näyttötutkinnolla. Näyttöä voidaan täydentää kirjallisilla kuvauksilla, videoinnilla ja haastattelulla, jotta opintojakson tavoitteet tulevat kattavasti osoitetuksi. Näyttö toteutetaan työmaajaksolla käytännön työtehtävien yhteydessä, erillinen näyttö koneellisen puunkorjuun suunnittelusta.

Arviointi suoritetaan opintojakson arviointikriteereiden mukaisesti (tiedot ja taidot sekä arviointi hylätty-K5). Näytön jälkeen arviointikeskustelussa opiskelija esittää oman itsearviointinsa ja hänellä on mahdollisuus täydentää osaamisen näyttöä.

Esitietovaatimukset

R604ML25C Puunkorjuun suunnittelu ja kaukokuljetus sekä metsäkoneet

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää puukauppamuodot ja puukaupan sopimuskäytänteet
- Osaa puukaupan työvaiheet
- Osaa merkittävimmät mittausmenetelmät, joita käytetään metsä- ja tehdaspäässä
- Osaa mitata puutavaraa ja valvoa mittausta metsäpäässä.

Sisältö

Puukauppamuodot ja sopimuskäytänteet
Puukaupan työvaiheet
Puutavaran mittausmenetelmät ja mittauslainsäädäntö

Aika ja paikka

Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi. Kevät 2023.

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali ja verkkoaineistot.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta, oppimistehtävät
Opintojakso sisältää yhden maastopäivän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija
- osaa kertoa puukaupan työvaiheet ja osaa kertoa puun hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä
- tietää ja osaa kuvata tukkien ja kuitupuun mittausmenetelmiä
- tietää puukaupan työvaiheet ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija
- osaa huomioida metsänomistajan tavoitteet leimikon rajausta päätettäessä
- osaa soveltaa puukaupan työvaiheita
- osaa valita ja hyödyntää tukki- ja kuitupuun mittausmenetelmiä tapauskohtaisesti
- osaa arvioida ja esittää vaihtoehtoisia leimikoita metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti
- osaa arvioida puukaupan työvaiheita ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija
- osaa arvioida ja analysoida vaihtoehtoisia leimikoita metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti
- osaa valita tilanteeseen sopivan mittausmenetelmän
- osaa arvioida ja analysoida puukaupan työvaiheita ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti
Oppimistehtävät, vertaisarvionti ja opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää puukauppamuodot ja puukaupan sopimuskäytänteet
- Osaa puukaupan työvaiheet
- Osaa merkittävimmät mittausmenetelmät, joita käytetään metsä- ja tehdaspäässä
- Osaa mitata puutavaraa ja valvoa mittausta metsäpäässä

Sisältö

Puukauppamuodot ja sopimuskäytänteet
Puukaupan työvaiheet
Puutavaran mittausmenetelmät ja mittauslainsäädäntö

Aika ja paikka

Luennot verkossa, lähipäivä Rovaniemellä. Kevät 2023.

Oppimateriaalit

Moodlessa oleva materiaali ja verkkoaineistot

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot ja tallenteet, itsenäinen tiedonhankinta, oppimistehtävät
Opintojakso sisältää yhden lähipäivän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija
- osaa kertoa puukaupan työvaiheet ja osaa kertoa puun hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä
- tietää ja osaa kuvata tukkien ja kuitupuun mittausmenetelmiä
- tietää puukaupan työvaiheet ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija
- osaa huomioida metsänomistajan tavoitteet leimikon rajausta päätettäessä
- osaa soveltaa puukaupan työvaiheita
- osaa valita ja hyödyntää tukki- ja kuitupuun mittausmenetelmiä tapauskohtaisesti
- osaa arvioida ja esittää vaihtoehtoisia leimikoita metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti
- osaa arvioida puukaupan työvaiheita ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija
- osaa arvioida ja analysoida vaihtoehtoisia leimikoita metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti
- osaa valita tilanteeseen sopivan mittausmenetelmän
- osaa arvioida ja analysoida puukaupan työvaiheita ja sopimusehtoja sekä puun hinnoitteluperusteita.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti
Oppimistehtävät, vertaisarvionti ja opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Sisäistää markkinoinnin jatkuvan uusiutumisen ja kehittymisen tarpeen mark­kinointiympäristön ja asiakkaiden odotusten ja käyttäytymisen muuttu­essa
- Tietää markkinointiympäristön, asiakaskäyttäytymisen ja markkinoiden seg­mentoinnin sisällöt
- Sisäistää asiakaslähtöisen markkinointiajattelun ja ymmärtää asiakaspalve­lun ja sen kehittämisen merkityksen markkinoinnissa
- Tuntee markkinoinnin suunnittelun kokonaisuuden ja markkinoinnin kilpai­lu­keinot. Osaa laatia markkinointisuunnitelman omalle alalleen.
- Osaa liikeviestinnän ja markkinointiviestinnän sen kaikilla osa-alueilla, oppii tuloksekkaan myyntityön valmistautumisesta kaupan päättämiseen ja jälki­hoitoon, osaa toimia asiakaskontakteissa
- Perehtyy palveluliiketoiminnan toimintamalleihin ja palvelujen markkinoin­nin suunnitteluun ja palvelujen tuotteistamiseen.

Sisältö

Asiakaspalvelu, asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
Tuloksellinen myynti ja arvon luominen asiakkaalle
Markkinointi ja markkinointiviestintä
Saatavuus, verkkokauppa ja muu suoramarkkinointi, verkostot
Liike- ja verkkoviestintä, sosiaalinen media
Palvelualustat ja niillä toimiminen
Palveluliiketoiminnan mallit
Palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen, palvelumuotoilu
Palveluprosessin toiminta

Aika ja paikka

Verkkoluennot: Zoom.
Lähijakso viikolla 12: Rovaniemi, Jokiväylä 11
Kevät 2023

Opetusmenetelmät

Painottuu etäopetukseen (Zoom)
Lähijakso viikolla 12, torstaina 23.3.2023 (esitykset).

Sisällön jaksotus

Asiakaspalvelu, asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
Tuloksellinen myynti ja arvon luominen asiakkaalle
Markkinointi ja markkinointiviestintä
Saatavuus, verkkokauppa ja muu suoramarkkinointi, verkostot
Liike- ja verkkoviestintä, sosiaalinen media
Palvelualustat ja niillä toimiminen
Palveluliiketoiminnan mallit
Palveluiden suunnittelu ja tuotteistaminen, palvelumuotoilu
Palveluprosessin toiminta

Lisätietoja opiskelijoille

HUOM! Viikolla 2 opintojakson esittely (sisältö ja tehtävät) opettajien toimesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Palvelujen markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tiedot ja taidot ovat yltävät perusteiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Niiden merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa ja asennoituminen niihin ovat välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Tiedot ja taidot ovat kattavat metsätalousinsinöörin ammatin markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin. Asennoituminen ja markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa ovat hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tiedot ja taidot ovat kattavat ja syvälliset erinomaiseen suoriutumiseen metsätalousinsinöörin ammatissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Asennoituminen markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin on innostunutta ja tavoitehakuista ja niiden merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa on erinomaisella tasolla.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla osoitettujen tehtävien suoritukset hyväksytysti (erillisistä tehtävistä ei hyväksilukuja).
Opintojakson koko arviointi arviointikriteereihin perustuen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Palvelujen markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tiedot ja taidot yltävät perusteiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Niiden merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa ja asennoituminen niihin ovat välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tiedot ja taidot ovat kattavat metsätalousinsinöörin ammatin markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin. Asennoituminen ja markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa ovat hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tiedot ja taidot ovat kattavat ja syvälliset erinomaiseen suoriutumiseen metsätalousinsinöörin ammatissa markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä. Asennoituminen markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun tehtäviin on innostunutta ja tavoitehakuista ja niiden merkityksen sisäistäminen yritystoiminnassa on erinomaisella tasolla. Opiskelija osaa soveltaa tietoa ammattitaitoisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija täydentää aritmetiikan ja algebran sekä geometrian perusteiden osaamistaan ja saa valmiuksia soveltaa osaamistaan metsäalan opiskelussa ja työtehtävissä.

Sisältö

Teemat
1. Funktiot
- Ensimmäisen asteen polynomifunktiot
- Toisen asteen polynomifunktiot
- Eksponenttifunktiot
2.  Yhtälöt
- Ensimmäisen asteen yhtälöt
- Toisen asteen yhtälöt
- Eksponenttiyhtälöt
- Lineaarinen yhtälöpari
3.  Geometria
- Tasogeometrian peruskäsitteitä
- Monikulmiot
- Ympyrä
- Yhdenmuotoisuus
- Avaruuskappaleita
4.  Lineaarinen optimointi
- Johdatus lineaariseen optimointiin
- Kuljetusongelmat
5.  Derivaatta
- Derivaatan käsite
- Funtion ääriarvot
6. Todennäköisyys jakaumia
- Weibull-jakauma
- Beta-jakauma

Aika ja paikka

LapinAMK, Rantavitikan kampus , syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Sähköinen oppimateriaali , joka jaetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu teorialuennoista, sekä laskuharjoituksista
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

opintojakso ei sisällä tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää avustettunahelppoja 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista avustettuna helppoja 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista avustettuna helppoja kolmioihin, monikulmioihinja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea avustettuna tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista avustettuna helppoja kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista avustettuna helppoja ääriarvotehtäviä. Opiskelija tietää Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Tyydyttävä 2
Opiskelija tuntee ja osaa piirtäähelppoja 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaistahelppoja 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista helppoja kolmioihin, monikulmioihinja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista helppoja kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista helppoja ääriarvotehtäviä. Opiskelija tietää Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää helpohkoja 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista helpohkoja 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista helpohkoja kolmioihin, monikulmioihinja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista helpohkoja kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista helpohkoja ääriarvotehtäviä. Opiskelija tuntee Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tuunusten ennustamisessa.

Hyvä 4
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista kolmioihin, monikulmioihinja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista ääriarvotehtäviä. Opiskelija tuntee Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tuunusten ennustamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää vaativia 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista vaativia 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista vaativia kolmioihin, monikulmioihinja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista vaativia kuljetusongelmia Exceliä hyödyntäen. Opiskelija osaa ratkaista vaativiaääriarvotehtäviä. Opiskelija ymmärtää Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin, joista osa on perinteisiä laskutehtäviä, osa tehdään Excel -ohjelmalla.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Mikael Kukkonen
Vastuuhenkilö

Mikael Kukkonen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija tietää metsänmittaukseen liittyvät keskeiset käsitteet
- Opiskelija osaa soveltaa yksittäisen puun mittauksen menetelmiä metsikkötunnusten määrityksessä ja laskennassa
- Opiskelija osaa määrittää metsikön puuston keskitunnuksia
- Opiskelija osaa hyödyntää paikkatietosovelluksia maastotiedonkeruussa ja osaa siirtää tietoa paikkatietojärjestelmään
- Opiskelija osaa hyödyntää paikkatietojärjestelmien toimintoja bio- ja kiertotalouden analyyseissä ja osaa tuottaa uutta tietoa olemassa olevasta luonnonvaratiedosta
- Opiskelija tietää metsätaloudessa käytettävien kaukokartoitusmenetelmien toimintaperiaatteen ja tietää metsätaloudessa hyödynnettävien kaukokartoitusmenetelmien ominaisuuksia ja kaukokartoitusaineistojen tyyppejä
- Opiskelija tietää koealaotannan menetelmiä ja osaa mitata koealoja. Opiskelija osaa laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Sisältö

Teemat:
- Paikannuslaitteet ja niiden toimintaperiaatteet
- Koordinaatistot
- Avoimet paikkatietoaineistot ja palvelut
- Metsätaloudessa käytettävät kaukokartoitusmenetelmät ja niihin liittyvä teoria
- Paikkatiedon ja kaukokartoitusjärjestelmien harjoitukset
- Metsikön mittauksen harjoitukset ja mittauksiin liittyvä laskenta

Aika ja paikka

Syksy 2022 - tarkempi luentoaikataulu on lukujärjestyksessä.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali koostuu: luennoista, videoista, harjoitustehtävistä sekä opintojaksolla osoitettavista kirjallisuuslähteistä ja muista materiaaleista.

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot sekä ohjatut ja itsenäiset harjoitukset

Lisätietoja opiskelijoille

- Edeltävistä opinnoista on opiskelijalla oltava hyväksytty suoritus jaksosta: R604ML23OJ Metsällisen osaamisen valmiudet.
- Lisäksi jaksolle ilmoittautuvalla opiskelijallla edellytetään olevan hyvät taidot tietotekniikan käytöstä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastossa ohjatusti. Opiskelija osaa käyttää puun ja metsikön mittauksessa yleisimmin käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa ohjatusti mitata ja laskea ne. Opiskelija osaa ohjatusti mitata koealoja ja ohjatusti laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Tyydyttävä 2: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastossa ohjatusti. Opiskelija osaa käyttää puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja ohjatusti laskea ne. Opiskelija osaa mitata koealoja ja ohjatusti laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne. Opiskelija osaa mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Hyvä 4: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija ymmärtää kaukokartoitusaineistojen hyödyt metsätalouden toiminnassa. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne sujuvasti. Opiskelija osaa sujuvasti mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5:
Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita ja tietää kaukokartoitusaineistoihin perustuvien inventointien pääpiirteet. Oppija osaa ymmärtää kaukokartoitusmenetelmien hyödyt metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita ja osaa hyödyntää palveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää hyvin sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne hyvin sujuvasti. Opiskelija osaa hyvin sujuvasti mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Oppija ei saavuta arviointitason 1 osaamistavoitteita.
Hyväksytty (T1 - K5):

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu annettujen harjoitustehtävien hyväksyttyyn suoritukseen ja tenttimiseen

Hyväksytty (T1 - K5):

Tyydyttävä 1: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastossa ohjatusti. Opiskelija osaa käyttää puun ja metsikön mittauksessa yleisimmin käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa ohjatusti mitata ja laskea ne. Opiskelija osaa ohjatusti mitata koealoja ja ohjatusti laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Tyydyttävä 2: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastossa ohjatusti. Opiskelija osaa käyttää puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja ohjatusti laskea ne. Opiskelija osaa mitata koealoja ja ohjatusti laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Hyvä 3: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää tärkeimmät puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne. Opiskelija osaa mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Hyvä 4: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija ymmärtää kaukokartoitusaineistojen hyödyt metsätalouden toiminnassa. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne sujuvasti. Opiskelija osaa sujuvasti mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Kiitettävä 5: Oppija tietää ilmakuvauksen ja laserkeilauksen perusteet sekä osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Oppija tietää kaukokartoituksen käyttökohteita ja tietää kaukokartoitusaineistoihin perustuvien inventointien pääpiirteet. Oppija osaa ymmärtää kaukokartoitusmenetelmien hyödyt metsävaratiedon tuottamisessa ja osaa hyödyntää kaukokartoitusaineistoja metsävaratiedon tuottamisessa ohjatusti. Oppija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita ja osaa hyödyntää palveluita. Oppija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa käyttää hyvin sujuvasti puun ja metsikön mittauksessa käytettyjä mittavälineitä. Opiskelija tietää puun ja metsikön tunnukset ja osaa mitata ja laskea ne hyvin sujuvasti. Opiskelija osaa hyvin sujuvasti mitata koealoja ja laskea puustotunnuksia koealamittausten perusteella.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Mikael Kukkonen
Vastuuhenkilö

Mikael Kukkonen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää metsätalouden peruskäsitteitä (esim. kuvio) sekä puusto- ja metsikkötunnuksia
- Osaa mitata yksittäisen puun tunnuksia
- Osaa johtaa puun tunnuksista metsikkötunnuksia
- Osaa kerätä metsikkökuviotietoa
- Osaa käyttää gps-laitteita paikannuksessa
- Osaa liikkua metsässä kartan ja kompassin avulla
- Osaa tulkita ilmakuvia ja puuston korkeusmallia visuaalisesti
- Osaa rajata metsikkökuvioita ilmakuvalta

Sisältö

Metsätalouden peruskäsitteet
Yksittäisen puun mittaaminen ja mittavälineet
Relaskooppi
GPS-laitteiden peruskäyttö
Metsälliset mittaukset
Metsätaitoilu käytännön ammattitaidon kasvattamisen ja ylläpitämisen välineenä
Karttamerkit
Kompassin käyttö
Ilmakuvat ja puuston korkeusmalli

Aika ja paikka

Etäluennot ja itsenäiset tehtävät maalis-huhtikuussa. Suunnistusopetus ja metsänmittauksen maasto-opetus järjestetään Rovaniemellä keväällä 2022 lähiopetusjakson yhteydessä.

Oppimateriaalit

Metsävaratieto: hankinta ja hyödyntäminen -kirja (Talkkari ja Lehmonen, 2021). Metsurinmitta. Opiskelijan tulee hankkia itselleen vähintäänkin oma relaskooppi tai Ludde.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, etäluennot, itsenäiset tehtävät sekä metsänmittauksen maastoharjoitukset. Suunnistusopetus toteutetaan maasto-opetuksena ryhmässä sekä pareittain.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suunnistusosion ja metsänmittauksen maasto-opetuksen voi suorittaa tehtäväpaketilla, mikäli lähiopetusjaksolle osallistuminen estyy perustelluista syistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu aktiivisesti maastoharjoituksiin sekä suorittaa hyväksytysti oppimistehtävät, jotka varmistavat keskeiset osaamistavoitteet. Maastoharjoitukset voi perustellusta syystä suorittaa palauttamalla siihen liittyvät tehtäväpaketit määrättyyn päivämäärään mennessä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty: opiskelija suorittaa hyväksytysti kurssin keskeisiä osaamistavoitteita varmistavat tehtävät ja osallistuu aktiivisesti kevään lähijakson maastoharjoituksiin. Lähijakson maastoharjoitukset voi perustellusta syystä suorittaa palauttamalla siihen liittyvät tehtäväpaketit määrättyyn päivämäärään mennessä.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 29.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Juha Vehniäinen
Vastuuhenkilö

Juha Vehniäinen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa laskea puutason mittauksista koealatason tietoa ja koealatason tiedosta kuviotason tietoa
- Osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
- Osaa tehdä pinta-alamuunnoksia
- Osaa hyödyntää metsäalan laskentakaavoja sekä malleja ja laskea niiden perusteella tilavuuksia
- Tietää lineaarisen optimoinnin perusteet
- Tietää jakaumien ominaisuuksia (esim. Weibull- ja beta-jakauma) ja ymmärtää niihin liittyvien muotolukujen merkityksen.

Sisältö

Ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktiot ja -yhtälöt
Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
Lineaarinen yhtälöpari
Geometria, trigonometria ja yhdenmuotoisuus
Lineaarinen optimointi
Jakaumat

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu pääosin video-opetuksena verkossa.
Aika: syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

oppimateriaali jaetaan sähköisessä muodossa Moodle-oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Opetus koostuu teorialuennoista, sekä laskuharjoituksista
Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

opintojakso ei sisällä tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää helppoja 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista helppoja 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista helppoja kolmioihin, monikulmioihin ja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista helppoja kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista helppoja ääriarvotehtäviä. Opiskelija tietää Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista kolmioihin, monikulmioihin ja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea tavallisimpien avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista kuljetusongelmia. Opiskelija osaa ratkaista ääriarvotehtäviä. Opiskelija tuntee Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tuntee ja osaa piirtää vaativia 1. ja 2. asteen polynomifunktion kuvaajia. Opiskelija osaa ratkaista vaativia 1. ja 2. asteen yhtälöitä. Opiskelija osaa ratkaista vaativia kolmioihin, monikulmioihin ja mittakaavaan liittyviä tehtäviä, opiskelija osaa laskea avaruuskappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Opiskelija osaa ratkaista vaativia kuljetusongelmia Exceliä hyödyntäen. Opiskelija osaa ratkaista vaativia ääriarvotehtäviä. Opiskelija ymmärtää Weibull- ja Beta-jakaumien käytön metsikön tunnusten ennustamisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettaviin etätehtäviin, joista osa on perinteisiä laskutehtäviä, osa tehdään Excel -ohjelmalla.

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta vaadittua määrää tehtäviä tai
suoritusten laatu ei vastaa tyydyttävään arvosanaan
vaadittavia minimivaatimuksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietää ja tuntee käsitteet ja osaa ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa ratkaista vaativampia sovellustehtäviä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa soveltaa menetelmiä uudentyyppisten tehtävien ja ongelmien ratkaisemisessa

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää metsäbioenergian käytölle asetetut tavoitteet,lähteet, alueelliset potentiaalit ja käyttökohteet sekä tuntee metsäbioenergian hankinnan tekniset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat.Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa energiapuukohteen korjuun asiakaslähtöisesti ja tuntee energiapuun laadun merkityksen loppukäyttäjän kannalta. Opiskelija hallitsee metsäbioenergian hankinnan osana ainespuun hankintaa.

Sisältö

Teemat
- Bioenergian käyttö ja tavoitteet
- Metsähakkeen korjuukohteet
- Metsähakkeen tuotantoketjut
- Metsähakkeen laatu ja mittaus sekä kauppa

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, vierailut, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tietää metsäbioenergian korjuu- ja käyttökohteet sekä energiapuun mittausmenetelmät. Osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun. Tietää energiapuukauppaan liittyvät toiminnot. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

2
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet sekä energiapuun mittausmenetelmät. Osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun. Tietää energiapuukauppaan liittyvät toiminnot. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ainespuuhak-kuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun ja tuntee eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

4
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ainespuuhakkuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun sekä puun eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tietää puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa. Osaa määrittää erikokoisten laitosten vuotuisen energiapuun määrän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ja analysoida ainespuuhakkuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun ottaen huomioon eri tukijärjestelmät. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun sekä puun eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tietää puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmaston muutoksessa. Osaa määrittää erikokoisten laitosten vuotuisen energiapuun määrän ja arvioida laskelmien perusteella hankinta-alueen laajuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu;
- Hyväksytty tentti
arvioidaan asteikolla 1-5 (70 %)
- Maastoharjoitus (energiapuuleimikko, vaihtoehtoiset tuotantoketjut, korjuuohjeet ja raportointi)
arvioidaan asteikolla 1-5 (30 %)
- Hyväksytyt laskuharjoitukset

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.08.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää metsäbioenergian käytölle asetetut tavoitteet,lähteet, alueelliset potentiaalit ja käyttökohteet sekä tuntee metsäbioenergian hankinnan tekniset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat.Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa energiapuukohteen korjuun asiakaslähtöisesti ja tuntee energiapuun laadun merkityksen loppukäyttäjän kannalta. Opiskelija hallitsee metsäbioenergian hankinnan osana ainespuun hankintaa.

Sisältö

Teemat
- Bioenergian käyttö ja tavoitteet
- Metsähakkeen korjuukohteet
- Metsähakkeen tuotantoketjut
- Metsähakkeen laatu ja mittaus sekä kauppa

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, oppimistehtävät, harjoitus
Kontaktiopetusta 2 päivää, viikolla 37 (harjoitus ja opintokäynnit)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tietää metsäbioenergian korjuu- ja käyttökohteet sekä energiapuun mittausmenetelmät. Osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun. Tietää energiapuukauppaan liittyvät toiminnot. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

2
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet sekä energiapuun mittausmenetelmät. Osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun. Tietää energiapuukauppaan liittyvät toiminnot. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ainespuuhak-kuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä osaa valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun ja tuntee eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tiedostaa puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa.

4
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ainespuuhakkuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun sekä puun eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tietää puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmastonmuutoksessa. Osaa määrittää erikokoisten laitosten vuotuisen energiapuun määrän.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tietää metsäbioenergian käytölle asetettavat tavoitteet, korjuu- ja käyttökohteet, energiapuun mittausmenetelmät ja alueelliset energiapuupotentiaalit. Osaa vertailla ja analysoida ainespuuhakkuun ja energiapuuhakkuun kannattavuutta erilaisilla kohteilla sekä valita energiapuukohteelle taloudellisen tuotantoketjun ottaen huomioon eri tukijärjestelmät. Tietää energiapuun varastoinnin merkityksen hakkeen laatuun sekä puun eri polttotekiniikoiden asettamat vaatimukset hakkeen laadulle. Tietää puun käytön energiantuotannossa ja sen merkityksen ilmaston muutoksessa. Osaa määrittää erikokoisten laitosten vuotuisen energiapuun määrän ja arvioida laskelmien perusteella hankinta-alueen laajuutta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena;
- Hyväksytty tentti
arvioidaan asteikolla 1-5 (70 %)
- Maastoharjoitus (energiapuuleimikko, vaihtoehtoiset tuotantoketjut, korjuuohjeet ja raportointi)
arvioidaan asteikolla 1-5 (30 %)
- Hyväksytyt laskuharjoitukset

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää metsätalouden taloudelliset erityispiirteet. Hän osaa laskea metsätilan arvon eri menetelmillä. Opiskelija osaa käyttää edullisuusvertailumenetelmiä metsätaloudellisten hankkeiden arvioinnissa ja päätöksenteossa (Talousmatematiikka) sekä arvioida metsätalouden kannattavuutta eri käsittelyvaihtoehdoilla. Hän osaa käyttää puutaselaskelmia metsätalouden tuloksenlaskennassa. Opiskelija tutustuu metsätalouden pääomatulojen verotukseen ja alkutuottajan arvonlisäverotukseen. Opiskelija tuntee luovutusten verotukseen liittyvät komponentit.

Sisältö

Metsän arvon määrityksen perusteet ja sovellutukset
Metsän arvon määritysmenetelmät ja laskuharjoitukset
Metsän arvon määritysmenetelmät ja laskuharjoitukset.
Metsäverotus (veroilmoituksen täyttö, metsätilan verosuunnittelu, metsävähennys)
Metsäverotus (ALV, luovutusten verotus) + veroharjoitusten purku (tuloverotus)
Metsätalouden kannattavuus + veroharjoitusten purku (luovutusten verotus)
Kannattavuusmenetelmät ja harjoitukset

Aika ja paikka

Syksy 2022, lähiopetus Rovaniemellä

Oppimateriaalit

Kuuluvainen J. & Valsta L. 2009. Metsäekonomian perusteet.
Sved , J., Koistinen, A. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas.
Ärölä , E. Järvinen, S. ja Kallatsa M. 2019. Metsän hinta Suomessa 2015 2016.
Liljeroos 2021. Metsäsijoittajan kirja.
Jauhiainen, H. 2022. Metsäverokirja 2022.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen tiedonhaku, luennot (osa tallenteina etukäteen), ohjaustunnit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailuluentoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija tietää talousmatematiikan peruskaavat ja tietää mitä kannattavuusmenetelmiä on olemassa. Opiskelija tietää miten metsätilan arvo määritetään ja mitä metsätalouden veroinstrumentteja kuuluisi soveltaa.

2: Opiskelija osaa laskea talousmatematiikan valmiiksi täytettyjä kaavoja ja kannattavuusmenetelmätehtäviä. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään yhtä metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia verotehtäviä ja täyttää metsätalouden veroilmoituksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan perusteet ja osaa laskea niiden avulla metsätalouden kannattavuuslaskuja. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään kahta metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa soveltaa vero-osaamistaan perusverotehtävien laskemisessa. Opiskelija osaa täyttää metsätalouden veroilmoituksen. 4: Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan oppeja kannattavuusmenetelmien laskemisessa. Hän osaa arvioida metsätalouden kannattavuutta menetelmien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa kolmea metsän arvon määritysmenetelmää ja kykenee arvioimaan tilaan sijoittamisen kannattavuutta. Opiskelija kykenee soveltamaan vero-osaamistaan siten, että hän kykenee ratkaisemaan veroseuraamukset erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee neuvomaan metsätalouden veroilmoituksen täytössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan perusteita kattavasti. Hän osaa arvioida eri vaihtoehtojen kannattavuutta ja tekemään päätöksiä menetelmien pohjalta. Opiskelija kykenee soveltamaan ja arvioimaan metsätilan arviointimenetelmiä kattavasti. Hän kykenee neuvomaan tilojen hankintaa laskujen pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa veroinstrumentteja kattavasti ja hallitsee myös poikkeukselliset veroseuraamukset. Opiskelija kykenee neuvomaan metsänomistajaa veroilmoituksen täytössä siten, että tälle voidaan tarjota paras mahdollinen verotuksellinen lopputulos.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Talousmatematiikan tehtävävät, ryhmätyö, verkkotentti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää metsätalouden taloudelliset erityispiirteet. Hän osaa laskea metsätilan arvon eri menetelmillä. Opiskelija osaa käyttää edullisuusvertailumenetelmiä metsätaloudellisten hankkeiden arvioinnissa ja päätöksenteossa (Talousmatematiikka) sekä arvioida metsätalouden kannattavuutta eri käsittelyvaihtoehdoilla. Hän osaa käyttää puutaselaskelmia metsätalouden tuloksenlaskennassa. Opiskelija tutustuu metsätalouden pääomatulojen verotukseen ja alkutuottajan arvonlisäverotukseen. Opiskelija tuntee luovutusten verotukseen liittyvät komponentit.

Sisältö

Metsän arvon määrityksen perusteet ja sovellutukset
Metsän arvon määritysmenetelmät ja laskuharjoitukset
Metsän arvon määritysmenetelmät ja laskuharjoitukset.
Metsäverotus (veroilmoituksen täyttö, metsätilan verosuunnittelu, metsävähennys)
Metsäverotus (ALV, luovutusten verotus) + veroharjoitusten purku (tuloverotus)
Metsätalouden kannattavuus + veroharjoitusten purku (luovutusten verotus)
Kannattavuusmenetelmät ja harjoitukset

Oppimateriaalit

Kuuluvainen J. & Valsta L. 2009. Metsäekonomian perusteet.
Sved , J., Koistinen, A. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas.
Ärölä , E. Järvinen, S. ja Kallatsa M. 2019. Metsän hinta Suomessa 2015 2016.
Liljeroos 2021. Metsäsijoittajan kirja.
Jauhiainen, H. 2022. Metsäverokirja 2022.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen tiedonhaku, luennot (osa tallenteina etukäteen), ohjaustunnit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailuluentoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1: Opiskelija tietää talousmatematiikan peruskaavat ja tietää mitä kannattavuusmenetelmiä on olemassa. Opiskelija tietää miten metsätilan arvo määritetään ja mitä metsätalouden veroinstrumentteja kuuluisi soveltaa.

2: Opiskelija osaa laskea talousmatematiikan valmiiksi täytettyjä kaavoja ja kannattavuusmenetelmätehtäviä. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään yhtä metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia verotehtäviä ja täyttää metsätalouden veroilmoituksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3: Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan perusteet ja osaa laskea niiden avulla metsätalouden kannattavuuslaskuja. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään kahta metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa soveltaa vero-osaamistaan perusverotehtävien laskemisessa. Opiskelija osaa täyttää metsätalouden veroilmoituksen. 4: Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan oppeja kannattavuusmenetelmien laskemisessa. Hän osaa arvioida metsätalouden kannattavuutta menetelmien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa kolmea metsän arvon määritysmenetelmää ja kykenee arvioimaan tilaan sijoittamisen kannattavuutta. Opiskelija kykenee soveltamaan vero-osaamistaan siten, että hän kykenee ratkaisemaan veroseuraamukset erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee neuvomaan metsätalouden veroilmoituksen täytössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan perusteita kattavasti. Hän osaa arvioida eri vaihtoehtojen kannattavuutta ja tekemään päätöksiä menetelmien pohjalta. Opiskelija kykenee soveltamaan ja arvioimaan metsätilan arviointimenetelmiä kattavasti. Hän kykenee neuvomaan tilojen hankintaa laskujen pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa veroinstrumentteja kattavasti ja hallitsee myös poikkeukselliset veroseuraamukset. Opiskelija kykenee neuvomaan metsänomistajaa veroilmoituksen täytössä siten, että tälle voidaan tarjota paras mahdollinen verotuksellinen lopputulos.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Talousmatematiikan tehtävävät, ryhmätyö, verkkotentti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää metsätalouden taloudelliset erityispiirteet
- Osaa laskea metsätilan arvon eri menetelmillä
- Osaa käyttää edullisuusvertailumenetelmiä metsätaloudellisten hankkeiden arvioinnissa
- Osaa käyttää puutaselaskelmia metsätalouden tuloksenlaskennassa

Sisältö

Metsätalouden talouden erityispiirteet
Metsätilan arvon määritys
Metsätalouden kannattavuus
SPV = Metsätilan sukupolvenvaihdos erillisenä tai maatilan yhteydessä

Aika ja paikka

Syksy 2022, etäopetus

Oppimateriaalit

Kuuluvainen J. & Valsta L. 2009. Metsäekonomian perusteet.
Sved , J., Koistinen, A. (toim.) 2019. Metsänhoidon suositukset kannattavaan metsätalouteen, työopas.
Ärölä , E. Järvinen, S. ja Kallatsa M. 2019. Metsän hinta Suomessa 2015 2016.
Liljeroos 2021. Metsäsijoittajan kirja.
Jauhiainen, H. 2022. Metsäverokirja 2022.
Kiviniemi, M. ja Havia, P. 2019. Sujuvasti seuraavalle. Metsän omistajanvaihdos.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen tiedonhaku, luennot (osa tallenteina etukäteen), ohjaustunnit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiantuntijoiden vierailuluentoja

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija tietää talousmatematiikan peruskaavat ja tietää mitä kannattavuusmenetelmiä on olemassa. Opiskelija tietää miten metsätilan arvo määritetään ja mitä metsätalouden veroinstrumentteja kuuluisi soveltaa.

2
Opiskelija osaa laskea talousmatematiikan valmiiksi täytettyjä kaavoja ja kannattavuusmenetelmätehtäviä. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään yhtä metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisia verotehtäviä ja täyttää metsätalouden veroilmoituksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija ymmärtää talousmatematiikan perusteet ja osaa laskea niiden avulla metsätalouden kannattavuuslaskuja. Opiskelija osaa hyödyntää vähintään kahta metsän arvon määritysmenetelmää. Opiskelija osaa soveltaa vero-osaamistaan perusverotehtävien laskemisessa. Opiskelija osaa täyttää metsätalouden veroilmoituksen.

4
Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan oppeja kannattavuusmenetelmien laskemisessa. Hän osaa arvioida metsätalouden kannattavuutta menetelmien pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa kolmea metsän arvon määritysmenetelmää ja kykenee arvioimaan tilaan sijoittamisen kannattavuutta. Opiskelija kykenee soveltamaan vero-osaamistaan siten, että hän kykenee ratkaisemaan veroseuraamukset erilaisissa tilanteissa. Opiskelija kykenee neuvomaan metsätalouden veroilmoituksen täytössä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija kykenee soveltamaan talousmatematiikan perusteita kattavasti. Hän osaa arvioida eri vaihtoehtojen kannattavuutta ja tekemään päätöksiä menetelmien pohjalta. Opiskelija kykenee soveltamaan ja arvioimaan metsätilan arviointimenetelmiä kattavasti. Hän kykenee neuvomaan tilojen hankintaa laskujen pohjalta. Opiskelija osaa soveltaa veroinstrumentteja kattavasti ja hallitsee myös poikkeukselliset veroseuraamukset. Opiskelija kykenee neuvomaan metsänomistajaa veroilmoituksen täytössä siten, että tälle voidaan tarjota paras mahdollinen verotuksellinen lopputulos.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

oppimistehtävät, ryhmätyö, verkkotentti

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Minna Tuominen
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ja niiden luokitteluperusteet ja –tavat
- Tietää luonnon tarjoamat mahdollisuudet kalatalouden ja keräilytuotteiden hyödyntämisessä
- Ymmärtää luonnon monimuotoisuuden yhteyden ekosysteemipalveluiden tuottamiseen
- Tietää ekosysteemipalveluiden arvottamiseen ja vertailuun käytettäviä menetelmiä

Sisältö

Aineelliset ja aineettomat ekosysteemipalvelut
Ekosysteemipalveluiden tuottaminen ja edistäminen metsätaloudessa
Kalatalouden perusteet
Keräilytuotteet
Ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollinen luonne

Oppimateriaalit

Saastamoinen, O., Kniivilä, M., Alahuhta, J., ym. 2014. Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa
Salo, K. (toim.) 2015. Metsä. Monikäyttö ja ekosysteemipalvelut. Helsinki: Luonnonvarakeskus
Tunneilla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöskentely sekä itsenäiset harjoitukset.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tietää luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ja niiden luokitteluperusteet ja -tavat
Hän tietää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan yhteyden ekosysteemipalvelujen tuotantoon
Ymmärtää ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollisen luonteen ja eri intressiryhmien näkökannat ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja etenkin käytössä
Tietää miten ekosysteemipalveluja voidaan arvottaa ja vertailla
Osaa ottaa huomioon ja edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa
Osaa metsien hoidossa ja käytössä ottaa huomioon muiden intressiryhmien tavoitteet ekosysteemipalvelujen tuotannossa ja käytössä
Osaa käyttää ekosysteemipalvelujen arvottamiseen ja vertailuun käytettäviä menetelmiä
Teemat
Mitä luonnon ekosysteemipalvelut ovat, käsitteen määrittely: mitä, miksi ja missä?
Miten ekosysteemipalveluita voidaan luokitella, esimerkiksi aineelliset ja aineettomat
Ekosysteemipalvelujen tuottaminen, huomioon ottaminen ja edistäminen metsätaloudessa
Luonnon monimuotoisuus monipuolisen sekä runsaan ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytyksenä
Ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollinen luonne

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
- Opiskelija osaa kuvailla luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän tietää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan olevan edellytys ekosysteemipalvelujen toiminnalle.
- Opiskelija tietää ekosysteemipalvelujen olevan yhteistuotantoa.
- Hän tietää ja osaa käyttää ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Opiskelija osaa ottaa huomioon ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

2
- Opiskelija tietää luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän ymmärtää luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien toiminnan olevan edellytys ekosysteemipalvelujen toiminnalle.
- Opiskelija ymmärtää ekosysteemipalvelujen olevan yhteistuotantoa.
- Opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa ottaa huomioon ja edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
- Opiskelija tietää luonnon ekosysteemipalvelut, niiden luokitteluperusteet ja -tavat.
- Hän osaa analysoida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa analysoida ekosysteemipalvelujen yhteistuotantoa.
- Opiskelija tietää ja osaa soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä erilaisissa tilanteissa.
- Hän ymmärtää ja osaa edistää ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

4
- Opiskelija osaa analysoida luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän osaa arvioida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa arvioida ekosysteemipalvelujen yhteistuotannollista luonnetta.
- Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa soveltaa metsänhoitoa siten että luonnon ekosysteemipalvelujen tuotanto lisääntyy.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
- Opiskelija osaa arvioida luonnon ekosysteemipalveluja, niiden luokitteluperusteita ja -tapoja.
- Hän osaa monipuolisesti arvioida luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa ekosysteemipalvelujen tuotannon näkökulmasta.
- Opiskelija osaa arvioida ekosysteemipalvelujen yhteistuotantoa ja vertailla sitä muuhun yhteistuotantoon.
- Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa ekosysteemipalvelujen arvomäärittämis- ja vertailumenetelmiä.
- Hän osaa arvioida metsänhoidon menetelmiä edistäen ekosysteemipalvelujen tuotantoa metsätaloudessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti arvio: hylätty - K5
Oppimistehtävä ekosysteemipalveluista arvio: hylätty - K5
Ekosysteemipalvelujen arvottamistehtävä arvio: hylätty - K5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tunnistaa ekosysteemipalveluiden peruskäsitteet ja tietää pääpiirteittäin ekosysteemipalveluiden tarjoamat mahdollisuudet metsätalouden näkökulmasta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ymmärtää käsitteen ekosysteemipalvelut ja tietää niiden luokitteluperusteet. Osaa yhdistää monimuotoisuuskäsitteen ja ekosysteemipalvelut.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ymmärtää ekosysteemipalveluiden vuorovaikutussuhteet ja niiden yhteyden monimuotoisuuden säilyttämiseen. Osaa soveltaa tietoa eksoysteemipalveluiden arvottaiseen.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää pohjoisten alueiden metsän kehityksen
- Tietää siemenen kehittymisen prosessin taimeksi taimikontuotannon näkökulmasta
- Osaa valita oikean maanmuokkaus- ja viljelymenetelmän
- Tunnistaa yleisimmät taimien tuhon aiheuttajat ja osaa ottaa ne huomioon taimikon hoidossa
- Tietää taimikon perustamisen prosessin ja osaa tarkastaa istutustiheyden
- Tietää taimikon perustamiseen liittyvän taksanlaskennan
- Osaa huomioida metsien luonnonhoidon uudistamisessa ja taimikon hoidossa.

Sisältö

Metsän uudistumisen prosessit
Metsänviljely ja maanpinnan käsittely
Taimikonhoitotoimenpiteet
Taimikon perustamisen taksan laskenta
Taimikon metsätuhot ja niiden hallinta
Luonnonhoito metsien uudistamisessa
Metsälaki ja muut metsänuudistamiseen vaikuttavat säädökset sekä sertifiointi
Riistan huomioiminen uudistamisessa
Metsän varhaiskehitykseen liittyvät KEMERA-tuet

Aika ja paikka

Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi. Kevät 2023.

Oppimateriaalit

Uotila, A., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot
Vanhempia teoksia, joita voi hyödyntää:
Uotila Antti ja Kankaanhuhta Ville, 1999. Metsätuhojen tunnistus ja torjunta
Metsänterveysopas - Metsätuhot ja niiden torjunta.

Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2020. Metsänuudistaminen.
Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas, Kylvön biologiaa ja tekniikkaa
Nygren M 2020 Metsäpuiden uudistumisbiologia
Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset
Saksa, T., Miina, J. ja Uoltila, K. 2020. Taimikonhoito -tavoitteet, menetelmät ja kustannukset.
Kukkonen, M. ja Kukkonen, E. 2013. Koneellinen metsänhoito

Moodlessa oleva materiaali ja verkkoaineistot

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta, oppimistehtävät
Opintojakso sisältää 1-2 maastopäivää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen perusmenetelmät. Hän osaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

2
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen perusmenetelmät sekä osaa tunnistaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija tietää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

4
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia ja ymmärtää niiden ekologiaa sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia ja ymmärtää niiden ekologiaa sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit
Oppimistehtävät, vertaisarvionti ja opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Merja Laajanen
Vastuuhenkilö

Merja Laajanen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää pohjoisten alueiden metsän kehityksen
- Tietää siemenen kehittymisen prosessin taimeksi taimikontuotannon näkökulmasta
- Osaa valita oikean maanmuokkaus- ja viljelymenetelmän
- Tunnistaa yleisimmät taimien tuhon aiheuttajat ja osaa ottaa ne huomioon taimikonhoidossa
- Tietää taimikon perustamisen prosessin ja osaa tarkastaa istutustiheyden
- Tietää taimikon perustamiseen liittyvän taksanlaskennan
- Osaa huomioida metsien luonnonhoidon uudistamisessa ja taimikon hoidossa

Sisältö

Metsän uudistumisen prosessit
Metsänviljely ja maanpinnan käsittely
Taimikonhoitotoimenpiteet
Taimikon perustamisen taksan laskenta
Taimikon metsätuhot ja niiden hallinta
Luonnonhoito metsien uudistamisessa
Metsälaki ja muut metsänuudistamiseen vaikuttavat säädökset sekä sertifiointi
Riistan huomioiminen uudistamisessa
Metsän varhaiskehitykseen liittyvät KEMERA-tuet

Aika ja paikka

Verkkoluennot. Lähipäivä Rovaniemellä. Kevät 2023.

Oppimateriaalit

Uotila, A., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot
Vanhempia teoksia, joita voi hyödyntää:
Uotila Antti ja Kankaanhuhta Ville, 1999. Metsätuhojen tunnistus ja torjunta
Metsänterveysopas - Metsätuhot ja niiden torjunta.

Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2020. Metsänuudistaminen.
Nygren, M. 2011. Metsänkylvöopas, Kylvön biologiaa ja tekniikkaa
Nygren M 2020 Metsäpuiden uudistumisbiologia
Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset
Saksa, T., Miina, J. ja Uoltila, K. 2020. Taimikonhoito -tavoitteet, menetelmät ja kustannukset.
Kukkonen, M. ja Kukkonen, E. 2013. Koneellinen metsänhoito

Moodlessa oleva materiaali ja verkkoaineistot

Opetusmenetelmät

Verkkoluennot, itsenäinen tiedonhankinta, oppimistehtävät
Opintojaksoon sisältyy yksi lähipäivä toukokuussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät. Hän osaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

2
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät sekä osaa tunnistaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija tietää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

4
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia ja ymmärtää niiden ekologiaa sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät. Hän osaa arvioida eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisuuksia ja riskejä ja tarjota metsänomistajalle hänen tavoitteitaan edistäviä vaihtoehtoja. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsätuhojen aiheuttajat maassamme ja ymmärtää niiden ekologiaa. Hän tietää niiden torjuntaan liittyviä ohjeita ja säädöksiä ja osaa ottaa huomion niiden vaikutuksia metsänkäytönratkaisuja tehdessään. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tentit
Oppimistehtävät, vertaisarvionti ja opettajan arviointi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 25.08.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Kari Pasanen
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa metsänkasvatuksen menetelmiä ja osaa soveltaa menetelmiä maastossa
- Tietää metsäkäsittelyn vaikutuksen puun raaka-aineominaisuuksiin
- Ymmärtää eri metsänhoitomenetelmien soveltuvuuden metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi
- Tietää kasvatusmetsien bioottiset ja abioottiset tuhot
- Tietää metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa ottaa niiden erityispiirteet huomioon metsänhoidon suunnittelussa
- Tietää lannoituksen vaikutuksen metsän kasvuun eri kohteissa

Sisältö

Jaksollinen metsän käsittely
Metsän jatkuva kasvatus
Puuntuotoskyvyn parantaminen
Metsätuhoriskit ja niiden hallinta
Kannattavuus ja kustannustehokkuus metsänhoidossa
Talousmetsien luonnonhoito
Metsälaki ja muut metsänhoitoon vaikuttavat säädökset sekä sertifiointi
Riistan huomioiminen metsänhoidossa
Metsänhoitoon liittyvät KEMERA-tuet

Aika ja paikka

Syksy 2022

Oppimateriaalit

Huuskonen, S., Hynynen, J. ja Valkonen, S. 2014. Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus
Hynynen, J., Valkonen, S. ja Rantala, S. 2005. Tuottava metsänkasvatus
Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen
Pukkala, T., Lähde, E. ja Laiho, O. 2011. Metsän jatkuva kasvatus
Uotila, K., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot
Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen tiedonhaku, luennot (osa tallenteina etukäteen), ohjaustunnit, yksi maastopäivä

Sisällön jaksotus

Kasvatusmetsien käsittelymenetelmät
Talousmetsien luonnonhoito
Metsätuhot varttuneissa metsissä
Metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön keskeiset säädökset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät. Hän osaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

2
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät sekä osaa tunnistaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija tietää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

4
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia ja ymmärtää niiden ekologiaa sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät. Hän osaa arvioida eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisuuksia ja riskejä ja tarjota metsänomistajalle hänen tavoitteitaan edistäviä vaihtoehtoja. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsätuhojen aiheuttajat maassamme ja ymmärtää niiden ekologiaa. Hän tietää niiden torjuntaan liittyviä ohjeita ja säädöksiä ja osaa ottaa huomion niiden vaikutuksia metsänkäytönratkaisuja tehdessään. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti metsien käsittelymenetelmistä ja metsätuhoista
Oppimistehtävien arviointi

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Kari Pasanen
Vastuuhenkilö

Kari Pasanen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa metsänkasvatuksen menetelmiä ja osaa soveltaa menetelmiä maastossa
- Tietää metsäkäsittelyn vaikutuksen puun raaka-aineominaisuuksiin
- Ymmärtää eri metsänhoitomenetelmien soveltuvuuden metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi
- Tietää kasvatusmetsien bioottiset ja abioottiset tuhot
- Tietää metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa ottaa niiden erityispiirteet huomioon metsänhoidon suunnittelussa
- Tietää lannoituksen vaikutuksen metsän kasvuun eri kohteissa.

Sisältö

Jaksollinen metsän käsittely
Metsän jatkuva kasvatus
Puuntuotoskyvyn parantaminen
Metsätuhoriskit ja niiden hallinta
Kannattavuus ja kustannustehokkuus metsänhoidossa
Talousmetsien luonnonhoito
Metsälaki ja muut metsänhoitoon vaikuttavat säädökset sekä sertifiointi
Riistan huomioiminen metsänhoidossa
Metsänhoitoon liittyvät KEMERA-tuet

Aika ja paikka

Kevät 2023

Oppimateriaalit

Huuskonen, S., Hynynen, J. ja Valkonen, S. 2014. Metsänkasvatus - menetelmät ja kannattavuus
Hynynen, J., Valkonen, S. ja Rantala, S. 2005. Tuottava metsänkasvatus
Luoranen, J., Saksa, T. ja Uotila, K. 2012. Metsänuudistaminen
Pukkala, T., Lähde, E. ja Laiho, O. 2011. Metsän jatkuva kasvatus
Uotila, K., Kasanen, R. ja Heliövaara, K. 2015. Metsätuhot
Äijälä, O. ym. (toim.) 2014.Hyvän metsänhoidon suositukset

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen tiedonhaku, luennot (osa tallenteina etukäteen), ohjaustunnit.

Sisällön jaksotus

Kasvatusmetsien käsittelymenetelmät
Talousmetsien luonnonhoito
Metsätuhot varttuneissa metsissä
Metsä- ja luonnonsuojelulainsäädännön keskeiset säädökset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät. Hän osaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt.

2
Opiskelija osaa pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja osaa metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusmenetelmät sekä osaa tunnistaa tärkeimmät metsätuhot ja niiden aiheuttajat. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija tietää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

4
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät sekä niiden soveltamisen. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsien tuhonaiheuttajia ja ymmärtää niiden ekologiaa sekä tuntee niiden torjuntaan liittyviä metsänhoito-ohjeita ja pystyy soveltamaan niitä käytäntöön. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija ymmärtää pohjoisen metsäluonnon kehitysprosessien pääperiaatteet ja tietää metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät. Hän osaa arvioida eri ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisuuksia ja riskejä ja tarjota metsänomistajalle hänen tavoitteitaan edistäviä vaihtoehtoja. Hän tietää puun tärkeimmät raaka-aineominaisuudet ja metsänkäsittelyn vaikutukset niihin. Hän tunnistaa laajasti metsätuhojen aiheuttajat maassamme ja ymmärtää niiden ekologiaa. Hän tietää niiden torjuntaan liittyviä ohjeita ja säädöksiä ja osaa ottaa huomion niiden vaikutuksia metsänkäytönratkaisuja tehdessään. Hän osaa metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt ja osaa hoitaa niitä säädösten, suositusten ja sertifiointiohjeiden mukaan.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti metsien käsittelymenetelmistä ja metsätuhoista
Oppimistehtävien arviointi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Markus Korhonen
Vastuuhenkilö

Markus Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija tietää metsäsuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja ymmärtää menetelmien merkityksen metsäsuunnittelussa
- Opiskelija tietää kiertoajan ja hakkuukypsyyden eri määreitä
- Opiskelija tietää metsäsuunnittelun käsitteitä
- Opiskelija tietää erilaisia metsäsuunnittelussa käytettäviä päätöksentekomenetelmiä
- Opiskelija ymmärtää metsänomistajan tavoitteiden merkityksen suunnitteluprosessin kannalta ja tietää monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmiä
- Opiskelija tietää metsäalalla käytettävien kaukokartoitusaineistojen (laserkeilausaineisto ja ilmakuvat) ominaisuuksia ja tietää kaukokartoitusaineistojen käsittelyn perusteet

Sisältö

Teemat:
- Metsäsuunnittelumenetelmät
- Kiertoaika ja hakkuukypsyys
- metsäsuunnittelun käsitteet: hakkuusuunnite, kertymä ja kestävyys
- metsikkö- ja metsälötalouden suunnittelumenetelmät
- päätöksenteko metsäsuunnittelussa
- Monitavoitteinen metsäsuunnittelu
- Kaukokartoituksen perusteet

Aika ja paikka

Syyslukukauden jälkimmäinen periodi.

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Opintojaksolla osoitettava kirjallisuus
-Harjoitusmateriaalit

Opetusmenetelmät

-Tehtävät ja harjoitukset
-itsenäinen oppiminen ja työskentely / ryhmätyöt
-tiedonhankinta
-Luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti järjestetään etenemissuunnitelman mukaisesti. Uusintatentit järjestetään EXAM-järjestelmän kautta tai opettajan osoittamalla tavalla esimerkiksi moodle-tenttinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksessa. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä ohjatusti. Opiskelija tietää Suomessa käytettäviä metsien inventoinnin menetelmiä. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa.

Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä sekä osaa hyödyntää menetelmiä ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija ymmärtää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa itsenäisesti. Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää eri tietolähteiden merkityksen metsävarojen kehityksen seurannassa.

Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet ja ymmärtää eri inventointimenetelmiin liittyvien ominaisuuksien vaikutukset aineistojen hyödyntämiseen. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja osaa soveltaa tietoa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa koostaa puutason tiedoista koealatietoa sekä koealatiedosta kuviotietoa. Opiskelija osaa hyödyntää mittauksen ja inventoinnin menetelmiä itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu opintojaksolla suoritettaviin itseopiskelu- ja muihin tehtäviiin sekä jatkuvaan arviointiin. Arviointi asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasoa 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2:
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksessa. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä ohjatusti. Opiskelija tietää Suomessa käytettäviä metsien inventoinnin menetelmiä. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa.

Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä sekä osaa hyödyntää menetelmiä ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija ymmärtää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa itsenäisesti. Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää eri tietolähteiden merkityksen metsävarojen kehityksen seurannassa.

Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet ja ymmärtää eri inventointimenetelmiin liittyvien ominaisuuksien vaikutukset aineistojen hyödyntämiseen. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja osaa soveltaa tietoa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa koostaa puutason tiedoista koealatietoa sekä koealatiedosta kuviotietoa. Opiskelija osaa hyödyntää mittauksen ja inventoinnin menetelmiä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Markus Korhonen
Vastuuhenkilö

Markus Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
- Opiskelija tietää metsäsuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja ymmärtää menetelmien merkityksen metsäsuunnittelussa
- Opiskelija tietää kiertoajan ja hakkuukypsyyden eri määreitä
- Opiskelija tietää metsäsuunnittelun käsitteitä
- Opiskelija tietää erilaisia metsäsuunnittelussa käytettäviä päätöksentekomenetelmiä
- Opiskelija ymmärtää metsänomistajan tavoitteiden merkityksen suunnitteluprosessin kannalta ja tietää monitavoitteisen metsäsuunnittelun menetelmiä
- Opiskelija tietää metsäalalla käytettävien kaukokartoitusaineistojen (laserkeilausaineisto ja ilmakuvat) ominaisuuksia ja tietää kaukokartoitusaineistojen käsittelyn perusteet

Sisältö

Teemat:
- Metsäsuunnittelumenetelmät
- Kiertoaika ja hakkuukypsyys
- metsäsuunnittelun käsitteet: hakkuusuunnite, kertymä ja kestävyys
- metsikkö- ja metsälötalouden suunnittelumenetelmät
- päätöksenteko metsäsuunnittelussa
- Monitavoitteinen metsäsuunnittelu
- Kaukokartoituksen perusteet

Aika ja paikka

Syyslukukauden jälkimmäinen periodi.

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-Opintojaksolla osoitettava kirjallisuus
-Harjoitusmateriaalit

Opetusmenetelmät

-Tehtävät ja harjoitukset
-itsenäinen oppiminen ja työskentely / ryhmätyöt
-tiedonhankinta
-Luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti järjestetään etenemissuunnitelman mukaisesti. Uusintatentit järjestetään EXAM-järjestelmän kautta tai opettajan osoittamalla tavalla esimerkiksi moodle-tenttinä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Valinnaisista suoritustavoista sovitaan opettajan kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2:
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksessa. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä ohjatusti. Opiskelija tietää Suomessa käytettäviä metsien inventoinnin menetelmiä. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa.

Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä sekä osaa hyödyntää menetelmiä ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija ymmärtää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa itsenäisesti. Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää eri tietolähteiden merkityksen metsävarojen kehityksen seurannassa.

Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet ja ymmärtää eri inventointimenetelmiin liittyvien ominaisuuksien vaikutukset aineistojen hyödyntämiseen. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja osaa soveltaa tietoa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa koostaa puutason tiedoista koealatietoa sekä koealatiedosta kuviotietoa. Opiskelija osaa hyödyntää mittauksen ja inventoinnin menetelmiä itsenäisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu opintojaksolla suoritettaviin itseopiskelu- ja muihin tehtäviiin sekä jatkuvaan arviointiin. Arviointi asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasoa 1.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2:
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksessa. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä ohjatusti. Opiskelija tietää Suomessa käytettäviä metsien inventoinnin menetelmiä. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija tietää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa.

Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet. Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja tietää puutason tiedoista koealatiedon koostamisessa käytettäviä menetelmiä sekä koealatiedosta kuviotiedon koostamisen menetelmiä sekä osaa hyödyntää menetelmiä ohjatusti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää metsäsuunnittelun menetelmiä ja tietää Suomessa käytössä olevat suunnittelun tasot. Opiskelija ymmärtää tasojen merkityksen luonnonvarojen hyödyntämisessä. Opiskelija ymmärtää aikajänteen vaikuttavan metsänkäsittelyyn ja ymmärtää aikajänteen merkityksen metsän kasvatuksen kannattavuuteen. Opiskelija tietää eri kiertoaikoja ja hakkuukypsyyden määreitä sekä osaa soveltaa niitä metsien käytön suunnittelussa itsenäisesti. Opiskelija tietää Suomessa käytettävät metsien inventoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää eri inventointilähteiden tietoa metsävarojen käytön suunnittelussa. Opiskelija ymmärtää eri tietolähteiden merkityksen metsävarojen kehityksen seurannassa.

Opiskelija tietää inventointimenetelmien ominaisuuksia ja osaa hyödyntää eri lähteiden tietoa. Opiskelija tietää eri inventointimenetelmillä tuotettavien metsävara- ja luontotietojen ominaisuuksia. Opiskelija tietää Suomessa käytettävien kaukokartoituspohjaisten ja muiden metsäninventoinnin menetelmien pääpiirteet ja ymmärtää eri inventointimenetelmiin liittyvien ominaisuuksien vaikutukset aineistojen hyödyntämiseen. Opiskelija tietää kaukokartoituspohjaisen metsäninventoinnin pääpiirteet. Opiskelija tietää laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ja osaa analysoida laserkeilausaineistojen ominaisuuksia ohjelmistojen avulla. Opiskelija tietää metsäninventoinnissa käytettäviä mittaus- ja otantamenetelmiä ja osaa soveltaa tietoa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa koostaa puutason tiedoista koealatietoa sekä koealatiedosta kuviotietoa. Opiskelija osaa hyödyntää mittauksen ja inventoinnin menetelmiä itsenäisesti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 31.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää leimikon korjuukelpoisuustekijät
- Tietää puutavaran kaukokuljetusmuodot
- Osaa puunkorjuu- ja kuljetuskaluston rakenteellisia ja ergonomisia ominaisuuksia
- Tietää koneellisen puunkorjuun menetelmät
- Osaa valita korjuukohteelle soveltuvan kaluston
- Osaa operatiiviseen puunkorjuuseen liittyvän fysiikan periaatteita.

Sisältö

Korjuun suunnittelu ja puunkorjuumenetelmät
Kaukokuljetusmuodot
Metsäkoneet
Puunkorjuun kustannuslaskelmien perusteet
Puunkorjuun laatu
Puunkorjuuseen liittyvä lainsäädäntö ja siihen metsien sertifiointikriteerit
Metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvä fysiikka

Aika ja paikka

21.2-30.4.2023

Oppimateriaalit

Fysiikan osalta tarvittava oppimateriaali on saatavilla opintojakson Moodle-työtilassa. Oheislukemiseksi sopii esim. Suvanto: Tekniikan fysiikka 1. Edita, Helsinki, Inkinen & Tuohi; Hautala & Peltonen: Insinöörin (AMK) fysiikka, osa 1. Lahden Teho-Opetus Oy, Jyväskylä.

Luennolla osoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Fysiikan osalta opetus toteutetaan lähiopetuksena: luennot sekä itsenäinen tai ohjattu harjoitustehtävien tekeminen.
Luennot, itsenäiset tehtävät ja opintokäynnit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailut hakkuutyömaalla
Vierailevat luennoitsijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta merkitty lukujärjestykseen
Uusinnat 2 kertaa, ilmoitetaan opintojakson toteutuksen yhteydessä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Fysiikan itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Korjuun suunnittelu ja puunkorjuumenetelmät
Kaukokuljetusmuodot
Metsäkoneet
Puunkorjuun kustannuslaskelmien perusteet
Puunkorjuun laatu
Puunkorjuuseen liittyvä lainsäädäntö ja siihen metsien sertifiointikriteerit
Metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvä fysiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa kuvata leimikon korjuukelpoisuutta ja tietää puutavaran lähi- ja kaukokuljetuksen perusteet. Hän osaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa soveltaa tietoa korjuukelpoisuudesta puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen. Hän osaa arvioida puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa analysoida puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa soveltaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Fysiikan osalta arviointi on hyväksytty/hylätty ja perustuu harjoitustehtäviin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata leimikon korjuukelpoisuutta ja tietää puutavaran lähi- ja kaukokuljetuksen perusteet. Hän osaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa soveltaa tietoa korjuukelpoisuudesta puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen. Hän osaa arvioida puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida puutavaran lähi- ja kaukokuljetukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa soveltaa metsäkoneisiin ja puunkorjuuseen liittyvää fysiikkaa.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 05.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Kari Pasanen
 • Tuija Haapasalmi
 • Kirsi Muuttoranta
 • Jussi Soppela
Vastuuhenkilö

Jussi Soppela

Opiskelijaryhmät
 • RA64M19S
  Metsätalouden koulutus (monimuoto-opiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R64M19S
  Metsätalouden koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019
 • R61M19S
  Maaseutuelinkeinojen koulutus (päiväopiskelu) Rovaniemi syksy 2019

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
- Opiskelija osaa tehdä valitsemastaan opinnäytetyöaiheesta opinnäytetyösuunnitelman. Hän esittää suunnitelmansa proseminaarissa.

Sisältö

Ideapaperi
Opinnäytetyösuunnitelma

Aika ja paikka

Syksy 2022. Tarkempi aika ilmoitetaan Moodlen kansiossa.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Viikoittaiset ryhmäohjaustunnit, opiskelijan itsenäinen työ

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelija tekee opinnäytetyönsa usein erikoistumisharjoittelupaikkansa tilauksesta tai muusta laajasta toimeksiannosta työelämäyhteistyössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnäytetyö A on opinnäytetyön suunnitteluvaihe. Siihen kuuluu opinnäytetyön ideapaperi ja suunnitelma, tarvittavien sopimusten täyttäminen ja allekirjoitusten hankkiminen, sekä tiedonhakua ja raportoinnin aloittaminen.
Kurssin suorittaminen: laadi ja esitä ryhmäohjaustunnilla opinnäytetyöesitys ja -suunnitelma, hoida sopimukset ja tarvittavat luvat sekä aloita opinnäytetyön raportointi.
Opinnäytetyön dokumentit tallennetaan Wihi-järjestelmään.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tieto puuttuu

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty ideapaperi ja opinnäytetyösuunnitelma

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija esittää hyväksyttävän opinnäytetyöidean sekä -suunnitelman ja tallettaa ne Wihiin. Hän laatii tarvittavat ont-sopimukset ja huolehtii allekirjoitusprosessin toteutumisesta. Arvointi on asteikolla hyväksytty / hylätty, kunnes opinnäytetyö arvioidaan kokonaisuudessaan. Opinnäytetyön arviointikriteerit on julkaistu Lapin amk:n verkkosivuilla.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
 • Kirsi Muuttoranta
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Kirsi Muuttoranta

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • R61M20S
  Agrologikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa tutkimustyön teoreettiset lähtökohdat, kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistavat ja niiden keskeiset metodit sekä kehittämistyön keskeiset piirteet. Hän tuntee annetun ohjeistuksen mukaiset opinnäytetyön rakennemallit sekä opinnäytetöiden arviointiperusteet. Opiskelija osaa tieteellisen kirjoittamisen keskeiset kriteerit sekä kykenee hakemaan sähköisiin ja kirjallisiin lähteisiin perustuvaa lähdetietoa. Opiskelija osaa kvantitatiivisen aineiston tilastollisen käsittelyn perusteet.

Sisältö

Tutkimustyön periaatteet ja teoreettiset perusteet sekä tutkimusmenetelmien ja kehittämistyön keskeiset rakenteet. Työelämälähtöisen opinnäytetyön lähtökohdat ja toteutustavat. Lapin AMKin opinnäytetyöohjeistus. Kvantitatiivisen tutkimusaineiston tilastollinen käsittely Lapin AMKin opinnäytteissä esille tulevien tärkeimpien menetelmien osalta. Tilastollinen aineiston käsittely ATK -avusteisesti. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, tiedonhakumenetelmät ja opinnäytetyön kieliasu.

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään aikavälillä 01.10.2022 - 31.12.2022 Rovaniemen Jokiväylän kampuksella sekä Zoomissa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa ja / tai luentojen yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ajankohtaisiin alan kehittämisteemoihin tutustuminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan Moodlessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opettajan ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

1. Tutkimustoiminta ja opinnäytetyö (2 op) / Kirsi Muuttoranta
2. Opinnäytetöissä sovellettavat tilastolliset menetelmät (2 op) / Erkki Mattila
3. Tieteellinen kirjoittaminen (1 op) / Tuija Haapasalmi

Lisätietoja opiskelijoille

Menetelmäopinnot on suoritettava ennen opinnäytetyön aloittamista

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät ja työprosessit ja eettiset vaatimukset. Hän osaa ohjatusti laatia opinnäytetyön suunnitelman Lapin amkin ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, jossa esiintyy sujuvuus-, ymmärrettävyys- ja merkintätapavirheitä. Lähde- ja viittausmerkinnöissä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit ja eettiset säännöt hyvin ja osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä opponentin arvioinnin Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen tekstin tyylejä ja malleja. Teksti on jo osittain sujuvaa, ymmärrettävää ja lähde- ja viitemerkinnät ovat enimmäkseen oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit ja eettiset säännöt hyvin ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti. Hän osaa tehdä itsenäisesti opinnäytetyösuunnitelman sekä osaa soveltaa opponentin arviointiohjetta monipuolisesti perustellen Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa erinomaista, vakuuttavaa, lähes virheetöntä tieteellistä tekstiä, jossa lähde- ja viitemerkinnät ovat selkeitä ja, jossa teksti on erittäin selkeää, sujuvaa ja ymmärrettävää.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tilastomatematiikan osio arvioidaan hyväksytyn harjoitustyön ja harjoituksiin osallistumisen pohjalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla HYL(täydennettävä) - K5.
Kirjalliset tehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä tyydyttävän tason (T1) vaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät ja työprosessit ja eettiset vaatimukset. Hän osaa ohjatusti laatia opinnäytetyön suunnitelman Lapin amkin ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä, jossa esiintyy sujuvuus-, ymmärrettävyys- ja merkintätapavirheitä. Lähde- ja viittausmerkinnöissä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen sekä kehittämistyön lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit ja eettiset säännöt hyvin ja osaa laatia opinnäytetyön suunnitelman sekä opponentin arvioinnin Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen tekstin tyylejä ja malleja. Teksti on jo osittain sujuvaa, ymmärrettävää ja lähde- ja viitemerkinnät ovat enimmäkseen oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat, päämenetelmät, työprosessit ja eettiset säännöt hyvin ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti. Hän osaa tehdä itsenäisesti opinnäytetyösuunnitelman sekä osaa soveltaa opponentin arviointiohjetta monipuolisesti perustellen Lapin amkin arviointiohjeiden mukaan. Opiskelija osaa kirjoittaa erinomaista, vakuuttavaa, lähes virheetöntä tieteellistä tekstiä, jossa lähde- ja viitemerkinnät ovat selkeitä ja, jossa teksti on erittäin selkeää, sujuvaa ja ymmärrettävää.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Mikael Kukkonen
Vastuuhenkilö

Mikael Kukkonen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää eri tarkkuustasojen paikannusmenetelmiä
- Tietää koordinaatistojen ominaisuudet ja ymmärtää koordinaatistojen merkityksen paikkatiedon hallinnassa
- Tietää paikkatiedon tietotyyppejä (vektori, rasteri)
- Osaa käyttää paikkatietojärjestelmiä ja paikkatietojärjestelmien työkaluja paikkatietoaineiston käsittelyssä ja hyödyntämisessä
- Osaa tuottaa uutta tietoa paikkatietojärjestelmien avulla
- Tietää metsätaloudessa hyödynnettäviä metsävara- ja paikkatietoaineistoja sekä ymmärtää niiden merkityksen käytännön puunkorjuussa.

Sisältö

Paikannusmenetelmät
Koordinaatisto
Paikkatiedon tietotyypit
Paikkatietojärjestelmät ja paikkatietotyökalut
Luonnonvara-alan paikkatietoaineistot

Aika ja paikka

Luennot ja osa harjoitustöistä AC-opetuksena. Lähijaksolla 25.10. maastopäivä ja viikon 47 lähijaksolla kaksi päivää lähiopetusta.

Oppimateriaalit

Holopainen, M., Tokola, T., Vastaranta, M., Heikkilä, J.,Huitu , H., Laamanen, R. & Alho, P. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Opiskelija osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Opiskelija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita ohjatusti. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen tietotyyppejä.

2
Opiskelija osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Opiskelija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Opiskelija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita ohjatusti. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen tietotyyppejä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Opiskelija osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Opiskelija tietää paikkatiedon käyttökohteita ja toiminnassa käytettäviä paikkatietoaineistoja luonnonvara-alalla. Opiskelija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Opiskelija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita esimerkiksi maastotyöskentelyssä. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen tietotyyppejä.

4
Opiskelija osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Opiskelija ymmärtää paikkatiedon paikkatietoaineistojen hyödyt luonnonvara-alalla. Opiskelija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita. Opiskelija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita esimerkiksi maastotyöskentelyssä. Opiskelija osaa hyödyntää paikkatietojärjestelmiä paikkatietoanalyyseissä. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen tietotyyppejä ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksen mukaisesti paikkatiedon hallinnassa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija osaa hyödyntää paikkatieto-ohjelmistoja karttojen ja tulosteiden tekemisessä. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen käyttökohteita ja ymmärtää paikkatietojärjestelmien keskeisten toiminnallisuuksien merkityksen paikkatiedon hallinnassa. Opiskelija ymmärtää paikkatietojärjestelmien hyödyt osana luonnonvaratiedon hallintaa. Opiskelija osaa hyödyntää paikkatietojärjestelmiä paikkatiedon hallinnassa. Opiskelija tietää avoimien aineistojen tiedostopalveluita ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija tietää GPS:n, DGPS:n ja muiden paikannuslaitteiden toiminnan perusteita ja toimintaperiaatteita sekä osaa hyödyntää digitaalisia tiedonkeruulaitteita esimerkiksi maastotyöskentelyssä. Opiskelija tietää paikkatietoaineistojen tietotyyppejä ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksen mukaisesti paikkatiedon hallinnassa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävät ja verkkotentti.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 31.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
 • Juho Haveri-Heikkilä
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa tunnistaa Suomessa esiintyviä puulajeja
- Tietää metsä- ja suotyyppien opaskasvit
- Tietää metsä- ja suotyyppien ominaisuudet ja ymmärtää metsä- ja suotyypin merkityksen metsän kehitykseen vaikuttavana tekijänä
- Osaa tunnistaa pohjoiset metsä- ja suotyypit maastossa
- Osaa puulajit.

Sisältö

Suomessa tyypillisimmät puulajit ja metsänuudistamisessa sallitut ulkomaiset lajit
Metsä- ja suotyyppien ominaisuudet ja tyyppien tunnistaminen
Suo- ja metsätyyppien merkitys metsän ja metsäluonnon kehityksessä

Oppimateriaalit

Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen, Tiina Tonteri: Metsätyypit - kasvupaikkaopas

Jukka Laine, Harri Vasander, Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Markku Saarinen, Timo Penttilä: Suotyypit ja turvekankaat

Opetusmenetelmät

Maastoharjoitukset; lajiston ja elinympäristötyyppien tunnistaminen maasossa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Maastotentti 12. tai 13.9. 2022
Uusintatentti 20.9. 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tunnistaa joitakin metsä- ja suotyyppejä. Osaa tunnistaa suomalaisia puulajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Tunnistaa pääosin metsä- ja suotyypit. Tietää ja tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasveja. Tunnistaa pääosin sekä suomalaiset että yleisimmät Suomessa kasvatettavat ulkomaiset puulajit. Osallistuu oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee suo- ja metsätyypittelyn teorian sekä tunnistaa vyöhykkeen metsä- ja suotyypit. Ymmärtää metsä- ja suotyyppien merkityksen metsän kehityksessä. Tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasvit. Osallistuu aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty maastotentti T1_K5
Kasvio T1-K5
Puulajitentti HYVÄKSYTTY

Hylätty (0)

Puuttuva läsnäolo maastossa, tenttien suorittaminen hylätty sekä tehtävien ja kasvion teko puutteelinen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2: Tunnistaa joitakin metsä- ja suotyyppejä. Osaa tunnistaa suomalaisia puulajeja.
Tekee kasvion riittävällä tasolla

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tunnistaa pääosin metsä- ja suotyypit. Tietää ja tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasveja. Tunnistaa pääosin sekä suomalaiset että yleisimmät Suomessa kasvatettavat ulkomaiset puulajit. Osallistuu oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hallitsee suo- ja metsätyypittelyn teorian, sekä tunnistaa vyöhykkeen metsä- ja suotyypit. Ymmärtää metsä- ja suotyyppien merkityksen metsän kehityksessä. Tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasvit.

Osallistuu aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 19.03.2023

Ajoitus

03.04.2023 - 31.08.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa tunnistaa Suomessa esiintyviä puulajeja
- Tietää metsä- ja suotyyppien opaskasvit
- Tietää metsä- ja suotyyppien ominaisuudet ja ymmärtää metsä- ja suotyypin merkityksen metsän kehitykseen vaikuttavana tekijänä
- Osaa tunnistaa pohjoiset metsä- ja suotyypit maastossa
- Osaa puulajit

Sisältö

Suomessa tyypillisimmät puulajit ja metsänuudistamisessa sallitut ulkomaiset lajit
Metsä- ja suotyyppien ominaisuudet ja tyyppien tunnistaminen
Suo- ja metsätyyppien merkitys metsän ja metsäluonnon kehityksessä

Aika ja paikka

Kevät huhti-toukokuu teoria verkossa, maastoviikko kesäkuu.
Itseopiskelutehtävät kesän aikana. Arviointi syksyllä.

Oppimateriaalit

Hankkikaa seuraavat kirjat ITSELLENNE ennen kurssin alkua - tulette tarvitsemaan niitä myöhemminkin metsätalouden työelämässä:

1. Suotyypit ja turvekankaat - Jukka Laine, Harri Vasander, Juha-Pekka Hotanen - nidottu(9789523380363) | Adlibris kirjakauppa
Hinta: 25,7 €. nidottu, 2018.
www.adlibris.com


2. Metsätyypit - kasvupaikkaopas | Metsäkustannus
Opas metsätyyppien tunnistamiseen. Kirja esittelee metsätyyppiteorian ja metsätyyppijärjestelmän soveltaen tutkimustietoa käytäntöön. Helppokäyttöinen menetelmä kasvupaikkojen luokitteluun.
www.metsalehti.fi

Tutustu myös linkkiin kasvupaikoista ja opaskasveista, Metsäntutkimuslaitos
http://www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/index.htm

1. Suotyypit ja turvekankaat. Opas esittelee valokuvien, tekstien ja graafien avulla luonnontilaiset suotyypit ja ojitusaluemetsien turvekangastyypit.
www.metla.fi

2. Metsäntutkimuslaitos Metinfo Kasvupaikkatyypit
Metsätyyppijärjestelmä on kivennäismaiden metsien (lehtojen ja kangasmetsien) aluskasvillisuuden lajiston, lajien runsaussuhteiden ja kasvien elinvoimaisuuden silmänvaraiseen havainnointiin perustuva nopea menetelmä kasvupaikkojen viljavuuden arviointiin.
www.metla.fi

Opetusmenetelmät

Kurssilla 3 asiakokonaisuutta: kasvit ja niiden tunnistus, kasvupaikat ja niiden tunnistus sekä yleisimmät puulajit ja niiden tunnistus.

Teoriaopetus verkossa iltaisin. Nauhoitteiden kuuntelumahdollisuus myöhemmin.

Maasto-opetus järjestetään intensiiviviikolla, jossa läsnäolo ja tehtävien palautusvelvoite kontaktissa. Ajankohta ja suoritustapa ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Kurssisuoritus perustuu seuraaviin tehtäviin: kasvio, kasvupaikkatyypitystehtävät niin maastoviikolla kuin itsenäisessä näyttökokeessa/tehtävässä opettajalle ja puulajiesitys.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Intensiivimaastoviikko järjestetään kerran vuodessa, kesäkuun alussa, jolloin kasvit tulevat esiin ja alkavat kukkia. Tällöin kasvit on helpoin tunnistaa ja samalla niihin perustuvat kasvupaikat. Itseopiskelutehtävät eli kasvio kerätään ja kasvupaikkatyypitystehtävät suoritetaan kesän aikana itsenäisesti opettajajohtoisen maastoviikon jälkeen.

Puulajitehtävät ja teorian kuuntelu onnistuu ympäri vuoden-
ei kasvion kerääminen, eikä kasvupaikkatyyppien tyypitys maastossa.

Lisätietoja opiskelijoille

Huomioi intensiiviviikko kesäkuussa!
Kasvio ja kasvupaikkatehtävät tehdään itsenäisesti kesän aikana.

Hanki etukäteen kurssille osoitetut kirjat (2kpl).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Tunnistaa joitakin metsä- ja suotyyppejä. Osaa tunnistaa suomalaisia puulajeja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Tunnistaa pääosin metsä- ja suotyypit. Tietää ja tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasveja. Tunnistaa pääosin sekä suomalaiset että yleisimmät Suomessa kasvatettavat ulkomaiset puulajit. Osallistuu oppimistilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Hallitsee suo- ja metsätyypittelyn teorian sekä tunnistaa vyöhykkeen metsä- ja suotyypit. Ymmärtää metsä- ja suotyyppien merkityksen metsän kehityksessä. Tunnistaa metsä- ja suotyyppien opaskasvit. Osallistuu aktiivisesti oppimistilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiskaala 0-5.

Arviointi perustuu:
Kasvio 80 lajia (hyväksytty/hylätty),
puulajit 4*pp-esitystä (hyväksytty/hylätty),
kasvupaikkojen tunnistus maastossa metsä*2+suo*3 (0-5)
+ maastointensiiviviikko suoritettu (+/-1).

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 04.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Ismo Sarajärvi
Vastuuhenkilö

Ismo Sarajärvi

Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- tietää Pohjois-Suomen luonnon käytön keskeiset elementit sekä Pohjois-Suomen metsien käytön ja metsänhoidon erityispiirteet
- tuntee luonnonvarojen käytön alueelliset painotukset ja ristiriidat eri käyttömuotojen välillä sekä ymmärtää luonnonvarojen käytön merkityksen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen
- tietää metsätalouden ja muiden luonnon käyttäjäryhmien keskinäiset vuorovaikutussuhteet
- tietää Euroopan ja Barentsin alueen metsien ja metsätalouden perusrakenteet, yleiset ekologiset olosuhteet sekä metsätalouden alueellisen merkityksen ja ongelmat.

Sisältö

Elinkeinojen yhteensovittaminen ja menetelmät
Pohjois-Suomen erityispiirteet metsätalouden toimintakentässä
Muun maankäytön ja elinkeinojen tarpeiden huomioiminen metsien käytön suunnittelussa
Metsien käytön sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys Pohjois-Suomessa

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Yhteistoteutus ryhmät RA64M20S, R64M20S ja RA64M21K:
- ryhmät RA64M20S ja R64M20S Pohjoisten alueiden mahdollisuudet
- ryhmä RA64M21K Elinkeinojen yhteensovittaminen pohjoisessa.

Toteutus: asiantuntijaluennot ja mahdolliset kohdevierailut.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa. Opiskelija tietää elinkeinojen tarpeita ja erityispiirteet metsätalouden toimintakentän näkökulmasta. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija ymmärtää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa ja ymmärtää eri menetelmien soveltumisen erilaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää eri elinkeinojen tarpeita ja erityispiirteitä Pohjois-Suomessa metsätalouden toimintakentän näkökulmasta. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen. Opiskelija osaa soveltaa elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä Pohjois-Suomen erityispiirteet huomioiden. Opiskelija osaa ottaa maankäyttömuotojen yhteensovittamisen menetelmät huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä ja käytäntöjä. Opiskelija ymmärtää elinkeinojen yhteensovittamisen merkityksen Pohjois-Suomessa ja ymmärtää eri menetelmien soveltamisen erilaisissa tilanteissa. Opiskelija tietää eri elinkeinojen tarpeita, erityispiirteitä ja merkityksiä Pohjois-Suomessa. Opiskelija tietää Pohjois-Suomen keskeiset maankäyttömuodot ja tietää eri tavoitteiden toteutumisen merkityksen toimialojen menestymisen näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa elinkeinojen yhteensovittamisen menetelmiä Pohjois-Suomen erityispiirteet huomioiden. Opiskelija osaa ottaa maankäyttömuotojen yhteensovittamisen menetelmät huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä. Opiskelija osoittaa tietämystään käyttömuotojen yhteensovittamisesta asiakkaan näkemyksen ja tarpeen näkökulmasta ja osaa ottaa asiakkaan tavoitteet huomioon metsätalouden suunnittelutehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtävien suorituksiin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 08.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus, sähkö- ja automaatiotekniikka

Toimipiste

Rantavitikka, Jokiväylä 11, Rovaniemi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
 • Rakennusmestarikoulutus
 • Maaseutuelinkeinojen koulutus
 • Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus
 • Konetekniikan koulutus
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
 • Agrologikoulutus
 • Maanmittaustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Haase
Vastuuhenkilö

Antti Haase

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää projektityön periaatteet ja osaa laatia yksinkertaisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa projektityön menetelmiä pienimuotoisessa projektissa. Opiskelija osaa kirjoittaa asiatyylistä työelämän tekstiä sekä esiintyä työelämän tilanteissa.

Sisältö

- Projektityön perusteet: projektin vaiheet ja projektisuunnitelma
- Projektityön menetelmät ja erityispiirteet

Aika ja paikka

Opintojakso järjestetään Moodle- ja Zoom verkko-oppimisympäristöissä.

Tehtävien palautuksen dead line määritellään opintojakson alussa.

Oppimateriaalit

Tarvittava materiaali löytyy Moodlesta (luennot, luentonauhoitteet ja tehtäväpaketit)
Internet sisältää runsaasti oheismateriaalia.
Suositeltavaa kirjallisuutta:
Mäntyneva, M. (2016). Hallittu projekti: Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen (1. painos.). Helsinki: Kauppakamari. osoitteessa: https://kauppakamaritieto-fi.ez.lapinamk.fi/ammattikirjasto/teos/hallittu-projekti-2016#kohta:Hallittu((20)projekti (saatavilla ainakin Finnan kautta e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu luennoista sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämässä hankittu projektinhallintaosaaminen voidaan lukea hyväksi työtodistuksilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suoritusvaihtoehdot on esitelty kohdassa opetusmenetelmät.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa projektinhallinnan keskeiset käsitteet, käytännöt ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia projektiin liittyviä asiakirjoja.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektityön periaatteet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman, mutta sen sisältö ja rakenne on puutteellinen.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä puutteellisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa laatia kattavan ja laadukkaan projektisuunnitelman.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä tavanomaista paremmin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu etäkontaktiopetukseen aktiiviseen osallistumiseen ja opintojakson Moodlessa annettujen tehtävien palautukseen ja arviointiin. Tehtävät sisältävät itsenäistä työskentelyä ja lopputehtävän. Tehtävät aukeavat ja sulkeutuvat eri ajankohtina. Osa tehtävistä on suoritettava ennen etäkontaktiopetusta, koska niiden sisältöjä käsitellään silloin. Opintojakson suorittaminen edellyttää sitä, että Moodlen opintojen edistymisen seurannassa kaikki osiot on suoritettu 9.12.2022 mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hahmottaa pääpiirteittäin projektinhallinnan periaatteet.

Opiskelija osaa hallita yksinkertaista projektia, mutta toteutuksen ja vaiheiden seuranta on satunnaista ja puutteellista.

Opiskelija osaa dokumentoida valitun menetelmän mukaisesti, mutta, mutta dokumentaatio on puutteellista.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä satunnaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää projektin läpiviennin vaiheet.

Opiskelija osaa viedä projektin läpi sekä ohjata projektia.

Opiskelija osaa dokumentoida projektin valitun menetelmän mukaisesti.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tuntee projektin läpiviennin vaiheet syvällisesti.

Opiskelija osaa ohjata projektia projektin tuottamien mittarien tuottamaan tietoon pohjaten.

Projektia on dokumentoitu valitun menetelmän mukaisesti. Dokumentaatio on kattavaa ja laadukasta.

Opiskelija huomioi sidosryhmät projektin läpiviennissä koko prosessin ajan ja yhteistyö ja kommunikointi on kattavaa ja laadukasta.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

09.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • R64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (päivätoteutus), Rovaniemi, syksy 2020
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää, miten puunhankintaorganisaation puunhankitatavoite määritetään ja osaa puunhankinnan eri suunnittelutasot. Osaa logistiikan perusteet ja osaa organisoida puunhankinnan töitä asiakaslähtöisesti logistisia sovelluksia hyödyntäen sekä osaa soveltaa teknistaloudellisesti kustannustehokasta ja yrittäjämäistä toimintaa puunhankinnassa. Hän tuntee logistiikan merkityksen kiertotalouden toiminnassa. Opiskelija tuntee metsäbioenergian logistiikan erityisvaatimuksia.

Sisältö

Teemat
- Logistiikka
- Asiakaslähtöinen puunhankinta

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen määritettäessä puunhankintatavoitetta. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen ja määrittää tarvittavat hankintaresurssit sekä laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan yleisimmät ohjausjärjestelmät. Tuntee logistiikan perusteita ja sovelluksia.

2
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen ja määrittää tarvittavat hankintaresurssit sekä laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmiä ja niiden käyttömahdollisuudet puunhankinnan ohjauksessa. Tuntee logistiikan perusteita ja sovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia.

4
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit huomioiden kausivaihtelut. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kauppatavoittain kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit huomioiden kausivaihtelut. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä ja kustannustehokkaassa puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia ja osaa soveltaa niitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja oppimistehtäviin

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 02.08.2022

Ajoitus

09.08.2022 - 15.12.2022

Laajuus

0 - 5

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M20S
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuotototeutus), Rovaniemi, syksy 2020

Tavoitteet

Oppimistavoitteet
Opiskelija tietää, miten puunhankintaorganisaation puunhankitatavoite määritetään ja osaa puunhankinnan eri suunnittelutasot. Osaa logistiikan perusteet ja osaa organisoida puunhankinnan töitä asiakaslähtöisesti logistisia sovelluksia hyödyntäen sekä osaa soveltaa teknistaloudellisesti kustannustehokasta ja yrittäjämäistä toimintaa puunhankinnassa. Hän tuntee logistiikan merkityksen kiertotalouden toiminnassa. Opiskelija tuntee metsäbioenergian logistiikan erityisvaatimuksia.

Sisältö

Teemat
- Logistiikka
- Asiakaslähtöinen puunhankinta

Aika ja paikka

Syksy 2022

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, maasto-opetus, oppimistehtävät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen määritettäessä puunhankintatavoitetta. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen ja määrittää tarvittavat hankintaresurssit sekä laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan yleisimmät ohjausjärjestelmät. Tuntee logistiikan perusteita ja sovelluksia.

2
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen ja määrittää tarvittavat hankintaresurssit sekä laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmiä ja niiden käyttömahdollisuudet puunhankinnan ohjauksessa. Tuntee logistiikan perusteita ja sovelluksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia.

4
Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit huomioiden kausivaihtelut. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietää puuhankintaorganisaatioiden eri toimintojen merkityksen ja osaa puuhankintatavoitteen määrittämisen perusteet. Tietää organisaation puunhankinnan suunnittelutasot ja tiedostaa eri tasojen merkityksen kokonaisuuden hallinnassa. Osaa laskea vuotuisen puuhankintatavoitteen asiakaslähtöisesti ja jyvittää tavoite kauppatavoittain kuukausitasolle sekä määrittää tarvittavat hankintaresurssit huomioiden kausivaihtelut. Osaa laskea kustannusrakenteen puutavaralajeittain. Tietää puunhankinnan ohjausjärjestelmät ja niiden hyödyntämisen mahdollisuudet asiakaslähtöisessä ja kustannustehokkaassa puunhankinnassa. Tietää logistiikan perusteet ja sovelluksia ja osaa soveltaa niitä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteena ovat tentti ja tehtävät

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Korhonen
 • Oiva Hiltunen
Vastuuhenkilö

Oiva Hiltunen

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa yleisempien puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset ja kuvata niiden soveltuvuutta eri jalostusprosesseihin
- Osaa tunnistaa puun rakenteen eri leikkauspinnoilta
- Osaa määritellä puun rakenteen ja tietää eri kuitutyypit
- Tietää tärkeimmät puunjalostusprosessit.

Sisältö

Puutavaralajit
Puun rakenne ja ominaisuudet
Mekaaninen puunjalostus
Kemiallinen puunjalostus
Metsäteollisuus Suomessa
Orgaaninen kemia

Aika ja paikka

Kemian opetus lähiopetuksena (Lapin AMK Rovaniemi, Jokiväylä 11).
1.2-4.4.2023

Oppimateriaalit

Kemian osalta oppimateriaali on saatavilla Moodlen työtilan kautta. Oheislukemisena voi käyttää esim. lukion orgaanisen kemian oppikirjoja.

Luennoilla osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Kemian osuus (noin 1 op): luennot ja itsenäinen tai ohjattu harjoitustehtävien suoritus.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailu teollisuuslaitoksessa
Maastoharjoitus puuhankintaorganisaaation työmaalla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta merkitty lukujärjestykseen
Uusintatentit 2 kertaa (tarpeen mukaan)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kemian osuuden itsenäinen suoritus on mahdollinen.

Sisällön jaksotus

Puutavaralajit
Puun rakenne ja ominaisuudet
Mekaaninen puunjalostus
Kemiallinen puunjalostus
Metsäteollisuus Suomessa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset ja osaa kertoa puutavaralajien käyttötarkoituksen. Hän tietää puunjalostusprosessit pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset sekä puunjalostusprosessit ja puuraaka-aineen käyttöominaisuuksien merkityksen jalostuksessa. Hän osaa selostaa puunjalostusprosessien kulun ja osaa arvioida puuraaka-aineen laatua jalostusprosessien kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset. Hän osaa selostaa puunjalostusprosessien kulun ja arvioida puuraaka-aineen laatua jalostusprosessien kannalta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kemian arviointi (asteikolla hyväksytty/hylätty) perustuu harjoitustehtäviin. Tarkemmat arviointikriteerit sovitaan ensimmäisellä opetuskerralla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset ja osaa kertoa puutavaralajien käyttötarkoituksen. Hän tietää puunjalostusprosessit pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset sekä puunjalostusprosessit ja tietää puuraaka-aineen käyttöominaisuuksien merkityksen jalostuksessa. Hän osaa selostaa puunjalostusprosessien kulun ja osaa arvioida puuraaka-aineen laatua jalostusprosessien kannalta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää tukin ja kuitupuun laatuvaatimukset. Hän osaa selostaa puunjalostusprosessien kulun ja arvioida puuraaka-aineen laatua jalostusprosessien kannalta.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Maarit Timonen
 • Kirsi Muuttoranta
 • Juho Haveri-Heikkilä
 • Petri Muje
Vastuuhenkilö

Maarit Timonen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Tiedot:
- Opiskelija tunnistaa maamme tärkeimmät riista- ja kalalajit sekä tietää niiden tärkeimmät ekologiset ominaisuudet ja vaatimukset.
- Opiskelija osaa kertoa riistan ja kalatalouden keskeiset hallintorakenteet ja ymmärtää riistan ja kalavesien taloudellisen ja virkistyksellisen merkityksen
- Hän tuntee riistan ja kalavesien hyödyntämisen menetelmät ja kestävän käytön periaatteet.
- Opiskelija tuntee porotalouden osana alueiden käyttöä sekä poron elinympäristön, ja ymmärtää poroelinkeinotoiminnan paliskuntajärjestelmässä
- Opiskelija ymmärtää porotalouden taloudellisen merkityksen
- Opiskelija tuntee tärkeimmät luonnonvaraiset keräilytuotteet, oppii niiden käyttömahdollisuuksia sekä tietää taloudellisesta merkityksestä ja keräämiseen / hyödyntämiseen liittyvistä yleisistä periaatteista ja säädöksistä

Taidot:
- Opiskelija osaa tunnistaa maamme tärkeimmät riista- ja kalalajit
- Opiskelija osaa kertoa em. lajiston keskeiset ympäristövaatimukset
- Opiskelija osaa toteuttaa pienriistan riistanlaskennan
- Opiskelija tuntee poron käyttäytymismallit ja -tarpeet eri vuodenaikoina
- Opiskelija tuntee porotalouden tarpeita alueiden käytössä sekä ymmärtää porotalouden ja metsätalouden samoilla alueilla tapahtuvien toimintojen yhteensovittamisen tarpeen
- Opiskelija osaa tunnistaa luonnonvaraisia keräilytuotteita

Asenne:
- Opiskelija ymmärtää riista- ja kalatalouden osaksi kestävää luonnon käyttöä
- Opiskelija ymmärtää metsätalouden osaksi vastuullista, kestävää luonnonkäyttöä riistan ja kalavesien näkökulmasta
- Opiskelija osaa huomioida metsästyksen ja kalastuksen eettiset kysymykset vastuullisena luonnon käyttäjänä
- Opiskelija ymmärtää porotalouselinkeinon yhdeksi luontoympäristön toimijaksi Pohjois-Suomessa
- Opiskelija pystyy muodostamaan kokonaiskuvan keruutuotteista hyödynnettävinä ja lisäarvoa tuottavina luonnonvaraisina tuotteina
- Opiskelija tunnistaa kiertotalouden mahdollisuudet alkutuotannon sivuvirtojen hyödyntämisessä ja kannattavuuden parantamisessa.

Sisältö

Teema 1: Riista ja kalat osana luonnon käyttöä
Teema 2: Porotalous osana pohjoista luonnon käyttöä
Luennot ja vierailu porotalouden kohteeseen
- Porotalouden päätöksenteko, organisaatio
- Keskeiset käsitteet
- Poro eläimenä, alueen käyttäjänä,
- Poroelinkeino muutoksessa, porotalouden haasteet
- Poronhoidon alueenkäytön oikeutus (poronhoitolaista)
- Porotalous ja metsätalous, yhteistoiminta
Teema 3: Metsän keräilytuotteet

Aika ja paikka

Kurssin alussa lukujärjestykseen merkitty 2-päivän tiivis kontaktiopetusjakso maastokäynteineen. Suositeltavaa olla paikalla, jotta tiedät, miten kurssi suoritetaan!

Kurssin suoritusaika kaikkineen on tammi-helmikuu. Arviointi alkaa maaliskuun alussa kaikissa kurssiosioissa.

Oppimateriaalit

Riista: Metsästäjänopas. Metsästäjäliiton verkkosivut ja materiaalit. Riistanhoitoyhdistyksen ja Riistakeskuksen asiantuntijaluennot.

Kala: Monisteet ja verkkomateriaali; ryhmätöiden yhteenvedot (itsetuotettava materiaali)

Poro:

Keruutuotteet:

Opetusmenetelmät

Kurssin alussa lukujärjestykseen merkitty 2-päivän tiivis kontaktiopetusjakso maastokäynteineen. Suositeltavaa olla paikalla, jotta tiedät, miten kurssi suoritetaan!

Riista, Timonen: Kurssin materiaalit ja tehtävät moodlessa. Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin annettujen tehtävänpalautuspäivämäärien mukaan.

Kala, Muje: Kontaktit (luennot myös etänä); ryhmätyöt, joihin kuuluu myös ryhmätyöesitys – näissä läsnäolo (ainakin etänä) Arviointi: Ryhmätyöt (kirjallinen + esitys) 50 %, tenttivastaus 50 %.

Poro, Muuttoranta: opintojaksoon kuuluu riistaosion kanssa yhteinen lähipäivä, etäluento sekä tehtävät. Arviointi: tehtävät 80 %, aktiivinen osallistuminen 20 %.

Keruutuotteet, Haveri-Heikkilä:

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kontaktipäivien vierailukohteet maastossa yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Erillistä tenttiä ei ole, vaan tehtäviä. Tarkista tehtävien palautusajankohdat moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla neljä osaa: riista, kala, poro ja keruutuotteet. Jokaisella oma vastuuopettaja. He vastaavat oman osansa suorituksesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä 1
- Opiskelija osaa kuvailla Suomen metsäluontoa riistan elinympäristönä sekä luetella kalavesiemme pääpiirteet
- Opiskelija osaa tunnistaa osan riista- kalalajeistamme sekä osaa kertoa esimerkkejä niiden kantojen hoidosta ja hyödyntämisestä.
- Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä riistan ja kalojen käytöstä elintarvikkeina sekä luonnon virkistyskäytössä.
- Opiskelija tietää porotalouden keskeisiä toimintatapoja ja porotalouden tarpeita alueiden käytössä
- Opiskelija tietää keskeisimmät keruutuotteet ja niiden kasvupaikat sekä hyödyntämisen tapoja.

Tyydyttävä 2
- Opiskelija osaa tunnistaa suurimman osan tärkeistä riista- ja kalalajeistamme sekä osaa hahmottaa Suomen olosuhteita riistan ja kalojen esiintymisen ja menestymisen kannalta.
- Opiskelija tietää osan riistakantojen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä luontoympäristössä riistaekologian näkökulmasta
- Opiskelija tietää tärkeimmät riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät sekä osaa kuvailla riista- ja kalatalouden hallinnon rakennetta ja riista- ja kalatalouden taloudellisia vaikutuksia
- Opiskelija osaa luetella riista- ja kalatalouteen liittyvät kestävän käytön pääperiaatteet
- Opiskelija tietää ja tuntee paliskuntajärjestelmän ja poroelinkeinon taloudellisen merkityksen alueelle.
- Hän tietää poronhoidon toimintaperiaatteita ja oikeuksia elinkeinon harjoittamiseen sille varatulla alueella.
- Opiskelija tuntee keskeisimmät keruutuotteet, niiden kasvupaikat ja taloudellisen arvon sekä hyödyntämisen tapoja.
- Hän tuntee keinoja keruutuotteiden hyödyntämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
- Opiskelija osaa tunnistaa tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä kertoa keskeiset ominaisuudet maamme luonnonolosuhteista riistan ja kalalajien elinympäristönä.
- Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä tärkeimpien riistalajien ekologisista ominaisuuksista sekä kannan menestymiseen vaikuttavista tekijöistä.
- Opiskelija tietää riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät sekä riista- ja kalatalouden hallintorakenteet pääkohdittain
- Opiskelija osaa arvioida karkeasti riista- ja kalatalouden taloudellista merkitystä osana luonnon käyttöä
- Opiskelija tietää kantojen vaihteluiden keskeiset taustamuuttujat ja osaa mainita esimerkkejä metsätalouden merkityksestä riistaekologian näkökulmasta
- Opiskelija tietää ja tuntee porotalouden organisaation ja päätöksentekojärjestelmän sekä ymmärtää poron taloudellisen merkityksen porotalousyrittäjille ja alueelle
- Hän tuntee poronhoidon toimintaperiaatteita ja oikeuksia ja velvollisuuksia elinkeinon harjoittamisessa sille varatulla alueella sekä ymmärtää jaon erityiseen ja muuhun poronhoitoalueeseen ja saamelaisten kotiseutualueen merkityksen
- Opiskelija tuntee keskeisimmät keruutuotteet ja niiden kasvupaikat sekä tietää keruutuotteiden taloudellisen arvon.
- Opiskelija tuntee mahdollisuuksia ja keinoja edistää keruutuotteiden talteenottoa sekä tietää keruutuotteiden hyödyntämisen perusteista

Hyvä 4
- Opiskelija tietää ja osaa tunnistaa tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä tietää niiden tärkeimmät ekologiset ominaisuudet ja osaa päätellä sen perusteella esiintymisen vaihteluista erilaisissa olosuhteissa
- Opiskelija tuntee riista- ja kalatalouden hallinnon perusrakenteet ja osaa kertoa esimerkkejä aluetason toiminnasta
- Opiskelija tuntee riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät ja vaikutukset sekä osaa soveltaa kestävän luonnon käytön pääperiaatteita kantojen runsauden vaihdellessa
- Opiskelija osaa analysoida riistakantojen vaihtelun syitä eri tekijöiden perusteella
- Opiskelija ymmärtää poronhoitotöiden ajoittumisen luonnonkierron mukaan ja tietää poron käyttäytymisen ja tarpeet eri vuodenaikoina.
- Hän tuntee porotalouden organisaation ja päätöksentekojärjestelmän sekä porotalouden ja metsätalouden ristiriitoja
- Hän tietää poronhoidon velvollisuuksia ja oikeutusta sekä toimintaa alueen käytössä poronhoitoalueella
- Opiskelija osaa keskeisimmät keruutuotteet, niiden kasvupaikat.
- Opiskelija osaa keskeiset keruutuotteet ja tuntee niiden satoon vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija tuntee tapoja kerätä ja hyödyntää keruutuotteita kestävällä tavalla
- Hän tietää keruutuotteiden taloudellisen arvon osana alueen tuottoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
- Opiskelija tietää ja osaa tunnistaa taloudellisesti tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä osaa analysoida ja vertailla niiden ekologisia vaatimuksia
- Opiskelija tietää riista- ja kalataloushallinnon organisaatiot ja niiden tehtävät
- Opiskelija tuntee riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät ja osaa arvioida niiden taloudellista merkitystä, sekä soveltaa kestävän luonnon käytön pääperiaatteita erilaisissa kannanvaihtelun tilanteissa
- Opiskelija osaa argumentoida riistakantojen vaihtelun syistä ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista riistaan eri intressiryhmien näkökulmat huomioiden
- Opiskelija tuntee porotalouden toiminnan pohjoisessa luonnossa ja osaa soveltaa sitä omalla alallaan.
- Hän tuntee porohoidon velvollisuuksia ja oikeutuksia elinkeinon harjoittamisessa sekä pystyy hyödyntämään osaamistaan porotalouden ja metsätalouden intressien yhteensovittamisessa.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoa porotaloudesta oman alansa toimintatapoihin ja -malleihin
- Hän tuntee keskeiset porotalouden alueiden käyttöön liittyvät säädökset ja osaa soveltaa niitä käytännön työssään.
- Opiskelija omaa luonnonkeruutuotteiden laajan laji- ja kasvupaikkatuntemuksen.
- Opiskelija tuntee keruutuotteiden keruu- ja käyttötapoja sekä niiden taloudellisen arvon.
- Hän osaa edistää keruutuotteiden talteenottoa ja hyödyntämistä kestävällä tavalla sekä osaa soveltaa erilaisia metsänhoidollisia menetelmiä, jotka vaikuttavat keruu-tuotteiden kehittymiseen ja satoisuuteen.
- Opiskelija tuntee keruutuotteiden sääntelyn keskeiset asiat.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan 0(HY)- 5.
Kurssissa on neljä osaa: riista, kala, poro sekä keruutuotteet. Jokaisen osan opettaa eri opettaja, ja jokainen heistä myös arvioi oman osuutensa opintosuorituksen. Kaikki osat on suoritettava hyväksytysti, vähintään arvosanalla 1.
Lopullinen arvosana on painotettu keskiarvo neljästä arvosanasta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hylätty
Opiskelija ei saavuta tyydyttävä 1 tasoa.

Tyydyttävä 1
- Opiskelija osaa kuvailla Suomen metsäluontoa riistan elinympäristönä sekä luetella kalavesiemme pääpiirteet
- Opiskelija osaa tunnistaa osan riista- kalalajeistamme sekä osaa kertoa esimerkkejä niiden kantojen hoidosta ja hyödyntämisestä.
- Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä riistan ja kalojen käytöstä elintarvikkeina sekä luonnon virkistyskäytössä.
- Opiskelija tietää porotalouden keskeisiä toimintatapoja ja porotalouden tarpeita alueiden käytössä
- Opiskelija tietää keskeisimmät keruutuotteet ja niiden kasvupaikat sekä hyödyntämisen tapoja.
Tyydyttävä 2
- Opiskelija osaa tunnistaa suurimman osan tärkeistä riista- ja kalalajeistamme sekä osaa hahmottaa Suomen olosuhteita riistan ja kalojen esiintymisen ja menestymisen kannalta.
- Opiskelija tietää osan riistakantojen vaihteluun vaikuttavista tekijöistä luontoympäristössä riistaekologian näkökulmasta
- Opiskelija tietää tärkeimmät riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät sekä osaa kuvailla riista- ja kalatalouden hallinnon rakennetta ja riista- ja kalatalouden taloudellisia vaikutuksia
- Opiskelija osaa luetella riista- ja kalatalouteen liittyvät kestävän käytön pääperiaatteet
- Opiskelija tietää ja tuntee paliskuntajärjestelmän ja poroelinkeinon taloudellisen merkityksen alueelle.
- Hän tietää poronhoidon toimintaperiaatteita ja oikeuksia elinkeinon harjoittamiseen sille varatulla alueella.
- Opiskelija tuntee keskeisimmät keruutuotteet, niiden kasvupaikat ja taloudellisen arvon sekä hyödyntämisen tapoja.
- Hän tuntee keinoja keruutuotteiden hyödyntämisessä
Hyvä 3
- Opiskelija osaa tunnistaa tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä kertoa keskeiset ominaisuudet maamme luonnonolosuhteista riistan ja kalalajien elinympäristönä.
- Opiskelija osaa kertoa esimerkkejä tärkeimpien riistalajien ekologisista ominaisuuksista sekä kannan menestymiseen vaikuttavista tekijöistä.
- Opiskelija tietää riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät sekä riista- ja kalatalouden hallintorakenteet pääkohdittain
- Opiskelija osaa arvioida karkeasti riista- ja kalatalouden taloudellista merkitystä osana luonnon käyttöä
- Opiskelija tietää kantojen vaihteluiden keskeiset taustamuuttujat ja osaa mainita esimerkkejä metsätalouden merkityksestä riistaekologian näkökulmasta
- Opiskelija tietää ja tuntee porotalouden organisaation ja päätöksentekojärjestelmän sekä ymmärtää poron taloudellisen merkityksen porotalousyrittäjille ja alueelle
- Hän tuntee poronhoidon toimintaperiaatteita ja oikeuksia ja velvollisuuksia elinkeinon harjoittamisessa sille varatulla alueella sekä ymmärtää jaon erityiseen ja muuhun poronhoitoalueeseen ja saamelaisten kotiseutualueen merkityksen
- Opiskelija tuntee keskeisimmät keruutuotteet ja niiden kasvupaikat sekä tietää keruutuotteiden taloudellisen arvon.
- Opiskelija tuntee mahdollisuuksia ja keinoja edistää keruutuotteiden talteenottoa sekä tietää keruutuotteiden hyödyntämisen perusteista
Hyvä 4
- Opiskelija tietää ja osaa tunnistaa tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä tietää niiden tärkeimmät ekologiset ominaisuudet ja osaa päätellä sen perusteella esiintymisen vaihteluista erilaisissa olosuhteissa
- Opiskelija tuntee riista- ja kalatalouden hallinnon perusrakenteet ja osaa kertoa esimerkkejä aluetason toiminnasta
- Opiskelija tuntee riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät ja vaikutukset sekä osaa soveltaa kestävän luonnon käytön pääperiaatteita kantojen runsauden vaihdellessa
- Opiskelija osaa analysoida riistakantojen vaihtelun syitä eri tekijöiden perusteella
- Opiskelija ymmärtää poronhoitotöiden ajoittumisen luonnonkierron mukaan ja tietää poron käyttäytymisen ja tarpeet eri vuodenaikoina.
- Hän tuntee porotalouden organisaation ja päätöksentekojärjestelmän sekä porotalouden ja metsätalouden ristiriitoja
- Hän tietää poronhoidon velvollisuuksia ja oikeutusta sekä toimintaa alueen käytössä poronhoitoalueella
- Opiskelija osaa keskeisimmät keruutuotteet, niiden kasvupaikat.
- Opiskelija osaa keskeiset keruutuotteet ja tuntee niiden satoon vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija tuntee tapoja kerätä ja hyödyntää keruutuotteita kestävällä tavalla
- Hän tietää keruutuotteiden taloudellisen arvon osana alueen tuottoa
Kiitettävä 5
- Opiskelija tietää ja osaa tunnistaa taloudellisesti tärkeimmät riista- ja kalalajimme sekä osaa analysoida ja vertailla niiden ekologisia vaatimuksia
- Opiskelija tietää riista- ja kalataloushallinnon organisaatiot ja niiden tehtävät
- Opiskelija tuntee riista- ja kalakantojen taloudellisen hyödyntämisen menetelmät ja osaa arvioida niiden taloudellista merkitystä, sekä soveltaa kestävän luonnon käytön pääperiaatteita erilaisissa kannanvaihtelun tilanteissa
- Opiskelija osaa argumentoida riistakantojen vaihtelun syistä ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksista riistaan eri intressiryhmien näkökulmat huomioiden
- Opiskelija tuntee porotalouden toiminnan pohjoisessa luonnossa ja osaa soveltaa sitä omalla alallaan.
- Hän tuntee porohoidon velvollisuuksia ja oikeutuksia elinkeinon harjoittamisessa sekä pystyy hyödyntämään osaamistaan porotalouden ja metsätalouden intressien yhteensovittamisessa.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoa porotaloudesta oman alansa toimintatapoihin ja -malleihin
- Hän tuntee keskeiset porotalouden alueiden käyttöön liittyvät säädökset ja osaa soveltaa niitä käytännön työssään.
- Opiskelija omaa luonnonkeruutuotteiden laajan laji- ja kasvupaikkatuntemuksen.
- Opiskelija tuntee keruutuotteiden keruu- ja käyttötapoja sekä niiden taloudellisen arvon.
- Hän osaa edistää keruutuotteiden talteenottoa ja hyödyntämistä kestävällä tavalla sekä osaa soveltaa erilaisia metsänhoidollisia menetelmiä, jotka vaikuttavat keruu-tuotteiden kehittymiseen ja satoisuuteen.
- Opiskelija tuntee keruutuotteiden sääntelyn keskeiset asiat.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
- Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Liiketalouden ja ekosysteemipalvelujen teemoja painotetaan. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön.
- Opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (kielilaki 424/2003) määritellyn suullisen ja kirjallisen taidon. Tavoitteena on sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§).
Teemat
- Ruotsin suullinen taito, 2. 5 op
- Ruotsin kirjallinen taito, 2.5 op

Sisältö

Tausta ja koulutus, työelämän tilanteita, tavallisimpia liikekirjeitä, neuvottelu, työnhaku, yritys- tai posteriesitys, metsäalan sanasto

Aika ja paikka

Rovaniemi viikoilla 3-16. Moodle-työtila avataan aiemmin lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali Svenska för skogsbruksingenjörer
Oheismateriaali:
* Kirjallisuus: Flexteknik, Kokous- ja neuvottelutaidon käsikirja, Liikeviestinnän käsikirjat - viestit vaihtoon 7 kielellä
* Verkkokursseja: Nätfräsch, Bud - Bygg upp din svenska, Språknät
* Metsätalouden käsikirja ruotsiksi

Opetusmenetelmät

Lähi- ja ZOOM-opetus
Materiaali Moodlessa Svenska för skogsbruksingenjörer
1-2 suullista ja kirjallista harjoitustehtävää sekä tentti; jatkuva näyttö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson päätteeksi. Uusinta sovitaan opiskelijoiden kanssa yhdessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle-työtila avataan ennen opintojakson alkamista lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä

Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.

Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt, tentti sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin (T/H) taitotasokuvaukset tarkemmin linkissä: Ruotsin taitotasokuvaukset
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.Tuntee kohtalaisen hyvin pohjoismaista kulttuuri- ja elinkeinoaluetta.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.
Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Ruotsin taitotasokuvaukset : https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Ruotsin%20taitotasokuvaukset1.pdf
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 16.08.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 13.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Tuija Haapasalmi

Opiskelijaryhmät
 • R64M22S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa laatia erilaisia perusasiakirjoja
- Ymmärtää esiintymistaitojen merkityksen työelämässä
- Tietää verkostoitumisen perusteet
- Osaa esiintyä erilaisissa metsäalan esiintymistilanteissa
- Osaa toimia rekrytointiprosessissa.

Sisältö

Asiakirjat ja niiden asettelu
Esiintymistaidot
Verkostoituminen
Rekrytointiprosessi
Metsätalousinsinöörin työtehtävät ja organisaatiot

Aika ja paikka

Rovaniemen kampus syksyllä 2022

Oppimateriaalit

Opettajan Moodlessa jakama opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot etänä ja lähitunneilla
Ohjaustunteja
Harjoitukset yksin ja ryhmässä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan tarvittaessa opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Osaa kirjoittaa asiatekstejä, joiden tekstin sujuvuudessa, selkeydessä ja erilaisissa merkinnöissä on kehitettävää. Myös esiintymistaidoissa on paljon kehitettävää erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa kirjoittaa erilaisia asiatekstejä, joissa teksti on selkeää ja sujuvaa. Tekstissä voi esiintyä tyyli- ja kielirikkeitä. Osaa esiintyä yksin ja muiden esiintyjien kanssa työelämän viestintätilanteissa. Esiintymistaidoissa vielä kehitettävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Osaa kirjoittaa monipuolisesti erilaisia asiatekstejä, joissa hän osaa soveltaa asiatyylistä kirjoittamista tekstilajin mukaan. Teksti on selkeää, sujuvaa, hyvin sidostettua, vaihtelevaa sekä virheetöntä. Osaa esiintyä yksin ja yhdessä muiden esiintyjien kanssa erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Esiintyminen on selkeää, kiinnostavaa, hyvin havainnollistettua ja sujuvaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset ja suulliset harjoitukset/tehtävät
Osa arvioidaan numeroasteikolla K5 - 0, osa asteikolla hyväksytty/hylätty
Osa tehtävistä yksin, osa pareittain/ryhmässä

Hylätty (0)

Opiskelijan kirjoittamat tekstit eivät ole asiatyylisiä, eivät noudata sovittuja asetteluohjeita, eivät ole jäsenneltyjä sekä niissä on runsaasti erilaisia kielivirheitä. Opiskelija ei pysty esiintymään yleisön edessä tai osallistumaan ryhmässä keskusteluihin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kirjoittaa asiatekstejä, joiden tekstin sujuvuudessa, selkeydessä ja erilaisissa merkinnöissä on kehitettävää. Myös esiintymistaidoissa on paljon kehitettävää erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatekstejä, joissa teksti on selkeää ja sujuvaa. Tekstissä voi esiintyä tyyli- ja kielirikkeitä. Opiskelija osaa esiintyä yksin ja muiden esiintyjien kanssa työelämän viestintätilanteissa. Esiintymistaidoissa vielä kehitettävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa monipuolisesti erilaisia asiatekstejä, joissa hän osaa soveltaa asiatyylistä kirjoittamista tekstilajin mukaan. Teksti on selkeää, sujuvaa, hyvin sidostettua, vaihtelevaa sekä virheetöntä. Opiskelija osaa esiintyä yksin ja yhdessä muiden esiintyjien kanssa erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Esiintyminen on selkeää, kiinnostavaa, hyvin havainnollistettua ja sujuvaa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 05.03.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Tuija Haapasalmi

Opiskelijaryhmät
 • RA64M23K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa laatia erilaisia perusasiakirjoja
- Ymmärtää esiintymistaitojen merkityksen työelämässä
- Tietää verkostoitumisen perusteet
- Osaa esiintyä erilaisissa metsäalan esiintymistilanteissa
- Osaa toimia rekrytointiprosessissa.

Sisältö

Asiakirjat ja niiden asettelu
Esiintymistaidot
Verkostoituminen
Rekrytointiprosessi
Metsätalousinsinöörin työtehtävät ja organisaatiot

Aika ja paikka

Opetus järjestetään Rovaniemellä keväällä 2023 viikkojen 3 - 9 aikana.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina on opettajan Moodle-työtilassa jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan verkkototeutuksena: Zoom-luennoilla opetetaan opintojakson asioita, keskustellaan teemoista ja luentojen jälkeen opiskelija tekee yksin ja muiden opiskelijoiden kanssa harjoituksia, joiden avulla arvioidaan opiskelijan taitoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityistilanteissa opiskelija ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan valinnaisen suoritustavan sopimiseksi. Perusltelluista syistä voidaan sopia tällainen suoritustapa, josta tehdään myös sopimus Peppiin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Osaa kirjoittaa asiatekstejä, joiden tekstin sujuvuudessa, selkeydessä ja erilaisissa merkinnöissä on kehitettävää. Myös esiintymistaidoissa on paljon kehitettävää erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Osaa kirjoittaa erilaisia asiatekstejä, joissa teksti on selkeää ja sujuvaa. Tekstissä voi esiintyä tyyli- ja kielirikkeitä. Osaa esiintyä yksin ja muiden esiintyjien kanssa työelämän viestintätilanteissa. Esiintymistaidoissa vielä kehitettävää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Osaa kirjoittaa monipuolisesti erilaisia asiatekstejä, joissa hän osaa soveltaa asiatyylistä kirjoittamista tekstilajin mukaan. Teksti on selkeää, sujuvaa, hyvin sidostettua, vaihtelevaa sekä virheetöntä. Osaa esiintyä yksin ja yhdessä muiden esiintyjien kanssa erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Esiintyminen on selkeää, kiinnostavaa, hyvin havainnollistettua ja sujuvaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla K5 - 0. Arvioinnissa on mukana sekä kirjallisia että suullisia viestinnän tehtäviä, jotka esitellään ensimmäisellä oppitunnilla sekä Moodlen työtilassa.

Hylätty (0)

Opiskelijan kirjoittamat tekstit eivät ole asiatyylisiä, ymmärrettäviä tai ne eivät noudata sovittuja asettelu- ja merkintäohjeita. Opiskelija ei pysty esiintymään yleisön edessä tai yhdessä parin tai ryhmän kanssa tai esiintyminen on todella sekavaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kirjoittaa asiatekstejä, joiden tekstin sujuvuudessa, selkeydessä ja erilaisissa merkinnöissä on toistuvasti huomattavia puutteita. Opiskelijan esiintymisessä työelämän viestintätilanteissa on selkeitä puutteita selkeydessä, sujuvuudessa sekä havainnollistamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia asiatekstejä, joissa teksti on selkeää ja sujuvaa. Tekstissä voi esiintyä tyyli- ja kielirikkeitä. Opiskelija osaa esiintyä yksin ja muiden esiintyjien kanssa työelämän viestintätilanteissa. Esiintymisessä on pieniä puutteita esimerkiksi sujuvuudessa, havainnollistamisessa tai selkeydessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kirjoittaa monipuolisesti erilaisia asiatekstejä, joissa hän osaa soveltaa asiatyylistä kirjoittamista tekstilajin mukaan. Teksti on selkeää, sujuvaa, hyvin sidostettua, vaihtelevaa sekä virheetöntä. Opiskelija osaa esiintyä yksin ja yhdessä muiden esiintyjien kanssa erilaisissa työelämän viestintätilanteissa. Esiintyminen on selkeää, kiinnostavaa, hyvin havainnollistettua ja sujuvaa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 16.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Mikael Kukkonen
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Mikael Kukkonen

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Osaamistavoitteet
Opintojaksolla perehdyt ojitettujen suometsien hoitoon. Opintojakso toteutetaan verkko-opintojaksona, jota tukee suometsänhoidon maastoharjoitus. Verkkoalustalta hankit teoriatietoa muun muassa suometsien kasvupaikoista, kunnostusojituskelpoisuudesta ja vesiensuojelusta. Maastoharjoituksessa sovellat tietoa käytäntöön. Maastoharjoituksen suoritat metsäsuunnittelijan mukana valitsemassasi organisaatiossa.

Sisältö

Tietopohja:
Suometsien hoidon perusteet
Turvemaiden puuston kasvu
Kasvupaikkatyypit suometsien hoidossa
Turvemaiden metsänkäsittelyratkaisut
Vesiensuojelu
Turvemaat ilmastokysymyksenä
Lupaprosessi ja tuet
Kunnostusojituksen suunnittelu ja toteutus
Suometsien ravinnetalous ja ravinnekierto

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti, itseopiskelu muuna aikana.

Oppimateriaalit

Kurssi pitää sisällään seuraavat asiat:
1. kunnostus- ja täydennysojitus
2. suometsien metsänkäsittelyvaihtoehdot
3. suometsien luonnonhoidon toimenpiteet
4. suometsien vesiensuojelu
5. suometsien ilmastokestävyys ja hiilensidonta
6. soiden ennallistaminen
7. soiden ja ojitettujen turvemaiden muut mahdolliset käyttömuodot

Kurssi perustuu Tapion hyviin metsänhoidon suosituksiin, jotka uudistettiin 2021-2022.
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/suometsan-hoitohanke/toteutus

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/turvemaiden-metsankasvatus/toteutus#section-576

Opetusmenetelmät

Opiskelu muodostuu kontaktiopetuksesta sis. maastojakson ja verkko-opiskelusta, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta, asiantuntijaluennoista (tallenteina) ja kirjallisista aineistoista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maastopäivät, toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen, Metsäkeskuksen, Metsänhoitoyhdistyksen, VAPOn sekä Riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana, merkintä lukujärjestykseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole suoraa hyväksilukua. Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan oppilaitoksen tutkintosäännössä ja opintooppaassa. Vastuuopettaja antaa lisätietoa osaamisen osoittamisen mahdollisuuksista opintojaksokohtaisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso arvioidaan skaalalla 0 - 5.
Intensiivi maastoviikko 3 pv
Itseopiskelutehtävät
Kirjallinen koe
Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti tehtävänantojen mukaisesti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomen suometsien hoitotarpeen tulevaisuudessa sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tietää kunnostusojitukseen ja ennallistamisen kriteereitä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija tietää aikajänteen merkityksen hoitotoimenpiteiden toteutuksessa metsänhoidon ja vesiensuojelun näkökulmasta.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää suometsien hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa huomioida tekijöitä suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa itsenäisesti huomioida tekijät suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa itsenäisesti soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hylätty - K5
Arvioidaan:
Kurssin itseopiskelutehtävät 4 kpl 0-5, jonka perusteella kurssiarvosana (painoarvo 2/3 osaa).
Tentti (painoarvo 1/3 osaa).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomen suometsien hoitotarpeen tulevaisuudessa sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tietää kunnostusojitukseen ja ennallistamisen kriteereitä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija tietää aikajänteen merkityksen hoitotoimenpiteiden toteutuksessa metsänhoidon ja vesiensuojelun näkökulmasta.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää suometsien hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa huomioida tekijöitä suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa itsenäisesti huomioida tekijät suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa itsenäisesti soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 13.04.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 30.09.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Mikael Kukkonen
 • Maarit Timonen
Vastuuhenkilö

Mikael Kukkonen

Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää kunnostusojituksen prosessin ja tietää kunnostusojitussuunnitelman sisällön
- Osaa tunnistaa suometsien erityispiirteitä ja osaa soveltaa suometsien hoidon ja kunnostuksen menetelmiä kohteissa
- Tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen lupakäytänteet ja muut lupaprosessit
- Osaa laatia kunnostusojitussuunnitelman tai ennallistamissuunnitelman
- Tietää lannoituksen merkityksen suometsien kasvussa

Sisältö

Kunnostusojituksen perusteet
Kunnostusojituksen suunnittelu
Ennallistaminen
Rahoituslainsäädäntö (Kemera)
Vesiensuojelu
Lannoitus

Aika ja paikka

Lukujärjestyksen mukaisesti, itseopiskelu muuna aikana.

Oppimateriaalit

Kurssi pitää sisällään seuraavat asiat:
1. kunnostus- ja täydennysojitus
2. suometsien metsänkäsittelyvaihtoehdot
3. suometsien luonnonhoidon toimenpiteet
4. suometsien vesiensuojelu
5. suometsien ilmastokestävyys ja hiilensidonta
6. soiden ennallistaminen
7. soiden ja ojitettujen turvemaiden muut mahdolliset käyttömuodot

Kurssi perustuu Tapion hyviin metsänhoidon suosituksiin, jotka uudistettiin 2021-2022.
https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/suometsan-hoitohanke/toteutus

https://metsanhoidonsuositukset.fi/fi/toimenpiteet/turvemaiden-metsankasvatus/toteutus#section-576

Opetusmenetelmät

Opiskelu muodostuu kontaktiopetuksesta sis. maastojakson ja verkko-opiskelusta, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta, asiantuntijaluennoista (tallenteina) ja kirjallisista aineistoista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Maastopäivät toteutetaan yhteistyössä Metsähallituksen, Metsäkeskuksen, Metsänhoitoyhdistyksen, VAPOn sekä Riistanhoitoyhdistyksen kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson aikana, merkintä lukujärjestykseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole suoraa hyväksilukua. Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan oppilaitoksen tutkintosäännössä ja opintooppaassa. Vastuuopettaja antaa lisätietoa osaamisen osoittamisen mahdollisuuksista opintojaksokohtaisesti.

Sisällön jaksotus

Opintojakso arvioidaan skaalalla 0 - 5.
Intensiivi maastoviikko 3 pv
Itseopiskelutehtävät
Kirjallinen koe
Kaikki tehtävät suoritettava hyväksytysti tehtävänantojen mukaisesti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomen suometsien hoitotarpeen tulevaisuudessa sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tietää kunnostusojitukseen ja ennallistamisen kriteereitä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija tietää aikajänteen merkityksen hoitotoimenpiteiden toteutuksessa metsänhoidon ja vesiensuojelun näkökulmasta.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää suometsien hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa huomioida tekijöitä suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa itsenäisesti huomioida tekijät suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa itsenäisesti soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: hylätty - K5
Arvioidaan:
Kurssin itseopiskelutehtävät 4 kpl 0-5, jonka perusteella kurssiarvosana (painoarvo 2/3 osaa).
Tentti (painoarvo 1/3 osaa).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä menetelmiä ja tietää pääpiirteittäin Suomen suometsien hoitotarpeen tulevaisuudessa sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä.
Opiskelija tietää kunnostusojitukseen ja ennallistamisen kriteereitä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä.
Opiskelija tietää aikajänteen merkityksen hoitotoimenpiteiden toteutuksessa metsänhoidon ja vesiensuojelun näkökulmasta.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä.
Opiskelija tietää pääpiirteittäin suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3-4
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää suometsien hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa huomioida tekijöitä suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija tietää suometsien hoidon menetelmät ja tietää hoitotarpeen ja tulevaisuuden näkymät sekä kunnostusojituksen että ennallistamisen osalta.
Opiskelija tietää suometsien hoitoon liittyviä keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen suometsien hoidon suunnittelussa.
Opiskelija tietää kunnostusojituksen ja ennallistamisen kriteerit ja osaa itsenäisesti soveltaa niitä käytäntöön.
Opiskelija tietää turvemaiden puuston kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja osaa itsenäisesti huomioida tekijät suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää vesiensuojeluratkaisujen merkityksen kunnostusojituksen yhteydessä ja osaa itsenäisesti soveltaa ratkaisuja suunnitellessaan hoitotoimenpiteitä.
Opiskelija tietää suometsien hoidon lupaprosessin.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 01.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Päivi Saari
Vastuuhenkilö

Päivi Saari

Ajoitusryhmät
 • Harjoitusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitusryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Opiskelijaryhmät
 • RA64M21K
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, kevät 2021
Koulutusryhmat
 • Harjoitusryhmä 1
 • Harjoitusryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
- Osaa ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä metsätalousinsinöörin ammattisanastoa käyttäen
- Hallitsee metsätalousinsinöörin ruotsinkielistä ammattisanastoa
- Saavuttaa kielitaitolain mukaisen ruotsin suullisen ja kirjallisen taidon.

Sisältö

Metsätalousinsinöörin työssä tarvittava ruotsin kieli
Oma tausta, opiskelu, työelämän viestintätilanteet (mm. kokous ja yritysesittely), ammattialan sanasto
Ruotsin taitotason B1-mukainen suullinen ja kirjallinen taito

Aika ja paikka

Rovaniemi, viikoilla 3-16, Moodle avautuu aiemmin lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten

Oppimateriaalit

Moodle-materiaali Svenska för skogsbruksingenjörer
Oheismateriaali:
* Kirjallisuus: Flexteknik, Kokous- ja neuvottelutaidon käsikirja, Liikeviestinnän käsikirjat - viestit vaihtoon 7 kielellä
* Verkkokursseja: Nätfräsch, Bud - Bygg upp din svenska, Språknät
* Metsätalouden käsikirja ruotsiksi

Opetusmenetelmät

ZOOM-opetus ja viikolla 16 lähitunnit to 20.4.
Materiaali Moodlessa Svenska för skogsbruksingenjörer
1-2 suullista ja kirjallista harjoitustehtävää sekä tentti; jatkuva näyttö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi, uusinta sovitaan opiskelijoiden kanssa

Lisätietoja opiskelijoille

Moodle avautuu ennen opetuksen alkua lähtökyselyä ja sisältöön tutustumista varten.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä

2
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.

4
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso täyttää Kielilain (423/2003) edellyttämän ruotsin kielen taidon, joka arvioidaan T/H (suullinen ja kirjallinen taito erikseen)ja merkitään päättötodistuksen liitteelle. Arvosanat 1-3 vastaavat suullisen ja kirjallisen taidon tyydyttävää ja 4-5 hyvää arvosanaa. Teemojen arviointi: Hyväksytysti suoritetut suulliset ja kirjalliset harjoitustyöt, tentti sekä jatkuva näyttö. Osaamiskuvaukset liittyvät ammatillisen osaamisen esittelyyn, tiedonhankintaan ja työelämän viestintään. Ruotsin suullisen ja kirjallisen arvioinnin (T/H) taitotasokuvaukset tarkemmin :
Tyydyttävä (1)
Kertoo lyhyesti ja yksipuolisesti koulutuksestaan, työkokemuksestaaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia lähteitä apuna käyttäen ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Tyydyttävä (2)
Osaa kertoa keskeisiä asioita koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistään sekä alan yrityksistä ja palveluista. Osaa toimia ruotsin kielellä ennakoitavissa toimenkuvansa viestintätilanteissa ja hakea tietoa helppolukuisista ruotsinkielisistä lähteistä.
Hyvä (3)
Osaa kertoa koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja -tehtävistä sekä alansa organisaatioista eheänä kokonaisuutena sekä selviytyy kohtalaisen hyvin toimenkuvansa työelämäkontakteista, palvelutilanteista sekä alan ruotsinkielisistä lähteistä.Tuntee kohtalaisen hyvin pohjoismaista kulttuuri- ja elinkeinoaluetta.
Hyvä (4)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista suhteellisen luontevasti ja asianomaisella tyylillä. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa eri ruotsinkielisistä lähteistä.
Kiitettävä (5)
Esittelee koulutustaan, työkokemustaan ja -tehtäviään monipuolisesti, esiintyy neuvottelutilanteissa sekä selviytyy työelämäkontakteista luontevasti asianomaisella tyylillä ja on aloitteellinen. Hallitsee työnhaun ja osaa jäsentää itsenäisesti tietoa alansa ruotsinkielisistä lähteistä.

Ruotsin taitotasokuvaukset : https://julkiset.lapinamk.fi/DropOffLibrary/Ruotsin%20taitotasokuvaukset1.pdf

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 28.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Arto Ojutkangas
Vastuuhenkilö

Arto Ojutkangas

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija tietää taloushallinnon kokonaisuuden ja hän osaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan perusteita sekä keskeisimpien talouden tunnuslukujen laskemisen ja tulkinnan. Opiskelija osaa suunnitella yrityksen ja myös metsäpalveluyrityksen taloutta rahoitukseen, kustannuksiin, myyntiin ja hinnoitteluun sekä kannattavuuteen liittyvien laskelmien avulla. Opiskelija osaa talousmatematiikan perusteita.
Opiskelija omaksuu eettisesti korkeatasoisen näkemyksen asiakaslähtöisestä ja vastuullisesta markkinoinnista ja palvelusta ja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia erityisesti metsäpalvelujen markkinoinnin näkökulmasta. Opiskelija oppii erityisesti metsäpalvelujen tuotteistamiseen ja niiden laadukkaaseen myyntiin ja asiakaspalveluun hyvin sovellettavissa olevia tietoja ja taitoja.

Sisältö

- Taloushallinnon kokonaisuus liiketoiminnassa
- Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan perusteita, keskeisimmät tunnusluvut
- Sisäisen laskentatoimen laskelmat
- Markkinointinäkemys,markkinoinnin suunnittelu ja kilpailukeinot
- Palvelujen markkinointi, metsäpalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi
- Myynti ja asiakaspalvelu

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023 Rovaniemi

Oppimateriaalit

Jaksolla tarjottava ja osoitettava aineisto
Seija Bergström, Arja Leppänen: Yrityksen asiakasmarkkinointi, Edita, Keuruu, uusin painos

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, vieraileva luennoitsija

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat summittaisia ja yltävät vain yksinkertaisimpien perusteiden ja taito­jen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Asennoituminen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen on välinpitämätöntä. Opiskelija laatii liike­viestinnän asiakirjoja mallin mukaan sekä osallistuu kokouksiin ja neuvotteluihin passiivisesti.

T2: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat kattavammat kuin tasolla T1, mutta eivät edelleenkään riitä hyvään suoriutumiseen yleisesti liiketoiminnallisissa tehtävissä metsätalous­insinöörin ammatissa eikä itsenäisenä yrittäjänä. Asennoituminen neutraalia. Opiskelijan laati­missa liikeviestinnän asiakirjoissa on merkittäviä puutteita ja kokouk­siin ja neuvotteluihin osallistuminen vähäistä ja epävarmaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat kattavat metsätalousinsinöörin liiketoiminnallisiin tehtäviin, mutta niiden syvällisyydessä samoin kuin taitojen hallinnassa on vielä pa­rantamista. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myönteistä. Opiskelijan laatimissa liikeviestinnän asiakir­joissa on pieniä puutteita ja kokous- ja neuvottelurooleissa on pientä epävarmuutta sekä vähäisiä virheitä.

H4: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoiminnan suunnittelusta, ta­loushallinnosta ja markkinoinnista ovat kattavat ja riittävän syvälliset ja harjaantuneet hyvään selviämiseen liiketoiminnallisista tehtävistä metsätalousinsinöörin ammatissa ja itsenäisenä yrittäjänä. Asennoi­tuminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myön­teistä. Opiskelija laatii erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja ja pystyy toi­mimaan erilaisissa rooleissa kokouksissa ja neuvotteluissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoiminnan suunnittelusta, ta­loushallinnosta ja markkinoinnista ovat kattavat, syvälliset ja harjaan­tuneet erinomaiseen selviämiseen liiketoiminnallisista tehtävistä metsätalousinsinöörin ammatissa. Opiskelijalla on vahva kokonaisnä­kemys liiketoimintaosaamisesta ja hän osaa soveltaa sitä monipuoli­sesti metsäpalveluliiketoiminnassa niin toimihenkilönä kuin yrittä­jänäkin toimiessaan. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoiminta­osaamista kohtaan on innostunutta ja tavoitehakuista. Opiskelija laa­tii monipuolisesti soveltaen erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimii vaativissakin rooleissa kokouksissa ja neuvotteluissa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei saavuta T1:n tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävien arviointi, hyväksytty-hylätty, hylätty - K5

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 17.10.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Minna Tuominen
Vastuuhenkilö

Minna Tuominen

Tavoitteet

Opiskelija
- oppii ympäristökasvatuksen peruskäsitteistön ja keskeisen sisällön
- osaa tunnistaa ryhmädynamiikan peruskäsitteet ja ryhmän muodostumisen vaiheet
- tunnistaa hyvän ohjaajan ominaisuudet
- tekee havainnointia itsestään ryhmän jäsenenä ja reflektoi toimintaansa ohjaajana
- työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttää ympäristökasvatuksen metodeja
- osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Sisältö

Kestävä elämäntapa
Luonto- ja ympäristökasvatuksen käsitteistö
Ryhmädynamiikka
Ohjaustaidot

Aika ja paikka

Kevät 2021, Moodle ja Adobe Connect

Oppimateriaalit

Hannele Cantell, Essi Aarnio-Linnanvuori, Sirpa Tani:
Ympäristökasvatus - Kestävän tulevaisuuden käsikirja. PS-Kustannus. Nidottu, suomi, 2020

Moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Opponointi ja reflektointi
Itsearviointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija osaa ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön ja tietää monimuotoisuuden tasot. Hän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivia tietolähteitä ja löytää pääosin tarvittavan tiedon. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Hän osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelijan kyvyssä soveltaa teoriatietoa käytäntöön on huomattavia puutteita. Hän tarttuu toimeen ja osaa käyttää heikosti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija kykenee vain pintapuoliseen osaamisen arviointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija osaa ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön ja tietää ryhmän kehityksen vaiheet. Hän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivat tietolähteet ja löytää tarvittavan tiedon. Hän tunnistaa oppimistehtävän kannalta olennaisen tiedon ja osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Hän testaa sujuvasti taitojaan ja osaa käyttää pääosin itsenäisesti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija osaa arvioida osaamistavoitteiden täyttymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija hallitsee ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön. Hän tunnistaa ryhmän kehityksen vaiheet ja reflektoi jatkuvasti toimintaansa ryhmän ohjaajana. Hän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivat tietolähteet ja löytää tarvittavan tiedon. Hän tunnistaa oppimistehtävän kannalta olennaisen tiedon ja osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Hän testaa sujuvasti taitojaan ja osaa käyttää itsenäisesti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija osaa arvioida osaamistavoitteiden täyttymistä analysoivasti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkko-opintojaksolle osallistuminen
Itsenäinen opiskelu
Materiaaliin perehtyminen
Reflektoiva esseeteksti (arviointiasteikko 0-5)
Ohjaustilanteen tekeminen ja sen raportointi videotallenteena (arviointiasteikko 0-5), toisten tuotosten opponointi (kahden esityksen) Moodlessa (arviointiasteikko 0-5)
Itsearviointi hyväksytty-hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön ja tietää luonnon monimuotoisuuden tasot, sekä tunnistaa ryhmdynamiikan lainalaisuuksiaHän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivia tietolähteitä ja löytää pääosin tarvittavan tiedon. Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Hän osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelijan kyvyssä soveltaa teoriatietoa käytäntöön on huomattavia puutteita. Hän tarttuu toimeen ja osaa käyttää heikosti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija kykenee vain pintapuoliseen osaamisen arviointiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön ja tietää ryhmän kehityksen vaiheet. Hän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivat tietolähteet ja löytää tarvittavan tiedon. Hän tunnistaa oppimistehtävän kannalta olennaisen tiedon ja osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Hän testaa sujuvasti taitojaan ja osaa käyttää pääosin itsenäisesti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija osaa arvioida osaamistavoitteiden täyttymistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee ympäristökasvatuksen käsitteistön keskeisen sisällön. Hän tunnistaa ryhmän kehityksen vaiheet ja reflektoi jatkuvasti toimintaansa ryhmän ohjaajana. Hän tunnistaa tiedontarpeeseen sopivat tietolähteet ja löytää tarvittavan tiedon. Hän tunnistaa oppimistehtävän kannalta olennaisen tiedon ja osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa hyvin. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Hän testaa sujuvasti taitojaan ja osaa käyttää itsenäisesti erilaisia ohjelmia esityksen havainnollistamisessa/visualisoinnissa. Opiskelija osaa arvioida osaamistavoitteiden täyttymistä analysoivasti.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 09.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
 • Tuija Haapasalmi
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • R64M21S
  Metsätalousinsinöörikoulutus, Rovaniemi, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen ja sisällön ja omaksuu yrittäjämäisiä ajattelu- ja toimintatapoja toimintansa pohjaksi. Hän arvioi omia yrittäjävalmiuksiaan ja luo itselleen arvion omasta motivaatiostaan mahdollisesti tulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi.
Opiskelija osaa perusteet yritystoiminnasta ja menestyvän liiketoiminnan edellytyksistä, analysoinnista ja suunnittelusta ja kykenee laatimaan liiketoimintasuunnitelman metsäpalvelualalle suunniteltavasta yrityksestä.
Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimia kokouksissa ja neuvotteluissa erilaisissa rooleissa.

Sisältö

Yritystoiminta
Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjävalmiuksien arviointi
Yritystoiminnan perusteet
Liiketoiminnan analysointi ja suunnittelu, liiketoimintasuunnitelman laatiminen
Viestintä
Kokous- ja neuvottelutaito
Liikeviestintä
Verkkoviestintä

Aika ja paikka

Kevät -23
Rovaniemi, Jokiväylä 11.

Oppimateriaalit

Liiketoimintaosaaminen, menestyvän yritystoiminnan perusta, Viitala R. & Jylhä E. Porvoo 2014.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu.

Sisällön jaksotus

Yritystoiminta:
Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yrittäjävalmiuksien arviointi
Yritystoiminnan perusteet
Yritysmuodot
Liiketoiminnan analysointi ja suunnittelu, liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Viestintä:
Kokous- ja neuvottelutaito
Liikeviestintä
Verkkoviestintä

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden merkityksen ja sisällön ja omaksuu yrittäjämäisiä ajattelu- ja toimintatapoja toimintansa pohjaksi. Hän arvioi omia yrittäjävalmiuksiaan ja luo itselleen arvion omasta motivaatiostaan mahdollisesti tulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi.

Opiskelija osaa perusteet yritystoiminnasta ja menestyvän liiketoiminnan edellytyksistä, analysoinnista ja suunnittelusta ja kykenee laatimaan liiketoimintasuunnitelman metsäpalvelualalle suunniteltavasta yrityksestä. Tuntee yritysmuodot.

Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimia kokouksissa ja neuvotteluissa erilaisissa rooleissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

T1: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat summittaisia ja yltävät vain yksinkertaisimpien perusteiden ja taito­jen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Asennoituminen yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen on välinpitämätöntä. Opiskelija laatii liike­viestinnän asiakirjoja mallin mukaan sekä osallistuu kokouksiin ja neuvotteluihin passiivisesti.

T2: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat kattavammat kuin tasolla T1, mutta eivät edelleenkään riitä hyvään suoriutumiseen yleisesti liiketoiminnallisissa tehtävissä metsätalous­insinöörin ammatissa eikä itsenäisenä yrittäjänä. Asennoituminen neutraalia. Opiskelijan laati­missa liikeviestinnän asiakirjoissa on merkittäviä puutteita ja kokouk­siin ja neuvotteluihin osallistuminen vähäistä ja epävarmaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

H3: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä ja liiketoimintaosaamisesta ovat kattavat metsätalousinsinöörin liiketoiminnallisiin tehtäviin, mutta niiden syvällisyydessä samoin kuin taitojen hallinnassa on vielä pa­rantamista. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myönteistä. Opiskelijan laatimissa liikeviestinnän asiakir­joissa on pieniä puutteita ja kokous- ja neuvottelurooleissa on pientä epävarmuutta sekä vähäisiä virheitä.

H4: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoiminnan suunnittelusta, ta­loushallinnosta ja markkinoinnista ovat kattavat ja riittävän syvälliset ja harjaantuneet hyvään selviämiseen liiketoiminnallisista tehtävistä metsätalousinsinöörin ammatissa ja itsenäisenä yrittäjänä. Asennoi­tuminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myön­teistä. Opiskelija laatii erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja ja pystyy toi­mimaan erilaisissa rooleissa kokouksissa ja neuvotteluissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

K5: Tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoiminnan suunnittelusta, ta­loushallinnosta ja markkinoinnista ovat kattavat, syvälliset ja harjaan­tuneet erinomaiseen selviämiseen liiketoiminnallisista tehtävistä metsätalousinsinöörin ammatissa. Opiskelijalla on vahva kokonaisnä­kemys liiketoimintaosaamisesta ja hän osaa soveltaa sitä monipuoli­sesti metsäpalveluliiketoiminnassa niin toimihenkilönä kuin yrittä­jänäkin toimiessaan. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoiminta­osaamista kohtaan on innostunutta ja tavoitehakuista. Opiskelija laa­tii monipuolisesti soveltaen erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimii vaativissakin rooleissa kokouksissa ja neuvotteluissa.
Hylätty: Opiskelija ei saavuta T1:n tasoa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla osoitettujen tehtävien suoritukset hyväksytysti (HUOM! erillisistä tehtävistä ei hyväksilukuja).
Opintojakson koko arviointi arviointikriteereihin perustuen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tuntee liiketoimintasuunnittelun perusteet ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin perusteet ja laadun merkityksen.

Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimia kokouksissa ja neuvotteluissa erilaisissa rooleissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaa liiketoimintasuunnittelun ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin sekä laadunhallinnan perusteet ja laadun merkityksen yrityksen koko toiminnalle.

Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimia kokouksissa ja neuvotteluissa erilaisissa rooleissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa liiketoimintasuunnittelun ja yritysmuodot sekä yrityksen taloushallinnon perusprosessit ja markkinoinnin perusteet sekä laadun merkityksen yrityksen koko toiminnalle. Soveltaa osaamistaan metsäpalveluyrityksen toimintaan.

Opiskelija osaa laatia erilaisia liikeviestinnän asiakirjoja sekä toimia kokouksissa ja neuvotteluissa erilaisissa rooleissa.

Ilmoittautumisaika

03.10.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 05.05.2023

Laajuus

10 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden koulutus
Opettaja
 • Aija Hentilä
 • Erkki Mattila
Vastuuhenkilö

Aija Hentilä

Opiskelijaryhmät
 • RA64M22K
  Metsätalousinsinöörikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- Tietää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnassa, erilaiset yrittämisen muodot ja yritystoiminnan tukiorganisaatioiden palvelut yritystoiminnan edistämisessä
- Ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen yrityksen tuloksen muodostumi­seen ja osaa analysoida omaa motivaatiotaan ja taipumuksiaan toimia yrittä­jänä
- Osaa yritystoiminnan perusteet ja suunnitella ja analysoida yrityksen lii­ketoimintaa
- Osaa laatia liiketoimintasuunnitelman
- Tietää yrityksen taloushallinnon kokonaisuuden ja talouden seurannan kriteerit
- Osaa laatia yrityksen liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tulkita niitä
- Osaa laatia yrityksen sisäiseen laskentatoimeen kuuluvia laskelmia
- Osaa talousmatematiikkaa

Sisältö

Yrittäjyyden merkitys, yrittäjyyden muodot, yritystoiminnan tuki- ja neuvon­taorganisaatiot, yrityksen rahoituslähteet
Sisäinen yrittäjyys, yrittäjävalmiuksien arviointi
Yritystoiminnan perusteet, yritysmuodot
Liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja mallintaminen, liiketoimintasuunni­telman laatiminen
Taloushallinnon kokonaisuus ja talouden kriteerit: kannattavuus, maksuval­mius, vakavaraisuus
Kahdenkertainen liikekirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta, tilinpäätöksen tunnusluvut
Yritysmuotojen verotus yrityksen ja yrittäjän kannalta
Yritysrahoitus ja investoinnit
Katetuotto-, hinnoittelu- ja kustannuslaskelmat, tulosbudjetointi
Liiketoimintasuunnitelman laskelmien laadinta
Talousmatematiikka

Aika ja paikka

Kevät 2023.
Etäopetus Zoom-tilassa.
Lähijakso viikolla 12.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla tarjottava luentomateriaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu sekä oppimistehtävät.

Sisällön jaksotus

Yrittäjyyden merkitys, yritysmuodot, yritystoiminnan tuki- ja neuvon­taorganisaatiot, yrityksen rahoituslähteet
Sisäinen yrittäjyys, yrittäjävalmiuksien arviointi
Yritystoiminnan perusteet, yritysmuodot
Liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja mallintaminen, liiketoimintasuunni­telman laatiminen
Taloushallinnon kokonaisuus ja talouden kriteerit: kannattavuus, maksuval­mius, vakavaraisuus
Kahdenkertainen liikekirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta, tilinpäätöksen tunnusluvut
Yritysmuotojen verotus yrityksen ja yrittäjän kannalta
Yritysrahoitus ja investoinnit
Katetuotto-, hinnoittelu- ja kustannuslaskelmat, tulosbudjetointi
Liiketoimintasuunnitelman laskelmien laadinta
Talousmatematiikka

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelijan tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoimintaosaamisesta ja taloushallinnosta ovat summittaisia ja yltävät perusteiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on neutraalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelijan tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoimintaosaamisesta ja taloushallinnosta ovat riittävät biotalouden iiketoiminnallisiin tehtäviin tai itsenäisenä yrittäjänä toimimiseen. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myönteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Tiedot ja taidot yrittäjyydestä, liiketoimintaosaamisesta ja taloushallinnosta ovat kattavat, syvälliset ja riittävät erinomaiseen suoriutumiseen biotalouden liiketoiminnallisissa tehtävissä. Opiskelijalla on vahva kokonaisnäkemys liiketoimintaosaamisesta ja hän osaa soveltaa sitä monipuolisesti liiketoiminnassa toimihenkilönä tai yrittäjänä. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on innostunutta ja tavoitehakuista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla osoitettujen tehtävien suoritukset hyväksytysti (erillisistä tehtävistä ei hyväksilukuja).
Opintojakson koko arviointi arviointikriteereihin perustuen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan tuntee yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja taloushallinnon perusteita. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on neutraalia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan tuntee yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja taloushallinnon perusteita niin, että ne ovat riittävät luonnonvara-alan liiketoiminnallisiin tehtäviin tai itsenäisenä yrittäjänä toimimiseen. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myönteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan tuntee kattavasti yrittäjyyden, liiketoimintaosaamisen ja taloushallinnon perusteita niin, että ne riittävät erinomaiseen suoriutumiseen luonnonvara-alan liiketoiminnallisissa tehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Asennoituminen yrittäjyyttä ja liiketoimintaosaamista kohtaan on myönteistä.