Siirry suoraan sisältöön

Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Ylempi amk-koulutus, Digiajan palvelujohtaminen (virtuaalitoteutus) syksy 2020
Tunnus
(R31YH20S)
Digiajan palvelujohtaminen (ylempi AMK) Rovaniemi syksy 2019
Tunnus
(R31YH19S)
Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

26.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 45

Tutkinto-ohjelma
 • Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)
Opettaja
 • Tanja Suomalainen
Vastuuhenkilö

Jari Sarja

Opiskelijaryhmät
 • R31YH22S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä. Opiskelija osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset. Opiskelija osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.
    

Sisältö

- Alustatalouden käsitteet ja ulottuvuudet
- Verkostoituminen alustataloudessa, mahdollisuudet ja haasteet
- Alustatalouden kehittämisen eri muodot kansallisesti ja kansainvälisesti.

Aika ja paikka

Virtuaalikontaktit:
3.11.2022 klo 12.30-16.30 (*).
7.12.2022 klo 17-21 (*).
(*) Aikataulu voi tarkentua lähempänä kontaktikertaa.

Oppimateriaalit

Huttunen, H., Seppala, T., Lahteenmaki, I., & Mattila, J. (2019). What Are the Benefits of Data Sharing? Uniting Supply Chain and Platform Economy Perspectives. Uniting Supply Chain and Platform Economy Perspectives. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3456914

Kenney, Martin; Rouvinen, Petri; Seppälä, Timo & Zysman, John (2019) Platforms and industrial change. Industry and Innovation, 26:8, pp. 871-879, DOI: 10.1080/13662716.2019.1602514

Mucha, Tomasz & Seppala, Timo (2020): Artificial Intelligence Platforms – A New Research Agenda for Digital Platform Economy. ETLA Working Papers No 76. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3532937

Viitanen, Jukka; Paajanen, Reijo; Loikkanen, Valto & Koivistoinen, Aki (2018): Digitaalisen alustatalouden tiekartasto. Valtioneuvoston kanslia, Työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. Helsinki. ISBN: 978-952-457-632-1. https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/alustatalouden_tiekartasto_web_x.pdf

Kääriäinen, J., Pussinen, P., Wallin, A., Valkokari, K., Saari, L., Mölsä, A., Pirttimaa, T., Blomstedt, E., Lusila, H., Poikonen, J., & Ahokas, M. (2021). Alustatalouden esimerkkejä Suomesta. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT White Paper https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/whitepapers/Keko_SEED_White_paper_suomalaiset%20alustaekosysteemit.pdf

Opetusmenetelmät

Syksyn 2022 opintojaksototeutus on tarkoitettu Digiajan palvelujohtaminen-koulutuksen opiskelijoille.

Opetusmenetelmät
• kontaktiluennot ja itsenäinen tiedonhaku
• videoidut asiantuntijapuheenvuorot Moodlessa (avautuvat näkyviin aloitustutoriaalin jälkeen)
• aktiivinen osallistuminen, yksin ja ryhmässä oppiminen
• sähköiset tietokannat ja oppimisympäristöt (Moodle)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1-T2

Opiskelija
- Osaa analysoida digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamia mahdollisuuksia organisaation kehittämisessä
- Osaa digitaalisiin työympäristöihin liittyvät verkostovaikutukset
- Osaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden kehittämisen eri muodot eli arkkitehtuurit.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3-H4

Opiskelija
- Osaa analysoida, arvioida ja edistää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä.
- Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa analysoida digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
- Osaa kehittää monipuolisesti digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5

Opiskelija
- Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalisten työympäristöjen ja erityisesti alustatalouden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä organisaation kehittämisessä
- Osaa analysoida ja arvioida itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa digitaalisiin työympäristöihin liittyviä verkostovaikutuksia
- Osaa itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtaa digitaalisten työympäristöjen ja alustatalouden eri muotoja.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

23.09.2022 - 20.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma
 • Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)
Opettaja
 • Maarit Tihinen
 • Marika Tuomela-Pyykkönen
 • Tanja Suomalainen
Vastuuhenkilö

Tanja Suomalainen

Opiskelijaryhmät
 • R31YH22S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2022
 • R31YJ22K
  Digiajan palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Tavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, arvioida, kehittää ja johtaa digitalisoitunutta palveluliiketoimintaa. Hän osaa organisaation strategioiden ja asiakastarpeiden tunnistamisen yhteyden digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelija osaa rakentaa asiakastarpeista lähtevän digitalisoituneen palvelukulttuurin sekä kehittää asiakastarpeista lähtevää digitalisoitunutta palveluliiketoimintamallia.
                    

Sisältö

- Digitaalisen palveluliiketoiminnan johtaminen: keskeiset käsitteet, palveluprosessit, asiakastarpeiden tunnistaminen ja strateginen johtaminen digitalisoituneissa ympäristöissä
- Palvelukulttuurin rakentaminen digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä
- Digitaaliset palveluliiketoimintamallit.

Aika ja paikka

Virtuaaliluennot:
To 29.9.2022 klo 17 - 21 (*)
Ti 1.11.2022 klo 17 - 21 (*)
(*) klo-ajat voivat tarkentua myöhemmin.

Oppimateriaalit

Kansainväliset journalartikkelit, aiheeseen liittyvä ajankohtainen kirjallisuus, esim.
Lusch, R. L. & Vargo. S. L. 2014. Service-dominant logic . Cambridge University Press.

Opetusmenetelmät

Johdantoluento verkkoympäristössä ja opintojakson käynnistys opintojaksoon kuuluvien ryhmätuotosten esittely.
Ryhmätyö ja tutorointi verkossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1-T2
Opiskelija
- Osaa digitaalisen palveluliiketoiminnan käsitteitä sekä asiakastarpeiden tunnistamisen ja strategisen johtamisen yhteyttä digitalisoituneissa ympäristöissä.
- Osaa rakentaa digitalisoituneen liiketoimintaympäristön palvelukulttuurin.
- Osaa analysoida digitalisoitunutta palveluliiketoimintamallia ja sen toteutumisen edellytyksiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3-H4
Opiskelija
- Osaa analysoida, arvioida ja edistää digitaalista palveluliiketoimintaa huomioiden asiakastarpeiden tunnistamisen ja strategisen johtamisen merkityksen digitalisoituneissa ympäristöissä
- Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa edistää digitalisoituneen liiketoimintaympäristön palvelukulttuurin rakentamista.
- Kykenee kehittämään monipuolisesti digitalisoitunutta palveluliiketoiminta-mallia ja sen edellytyksiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5
Opiskelija
- Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida, arvioida, johtaa ja kehittää digitaalista palveluliiketoimintaa huomioiden asiakastarpeiden tunnistamisen ja strategisen johtamisen merkityksen digitalisoituneissa ympäristöissä
- Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa digitalisoituneen liiketoimintaympäristön palvelukulttuurin rakentamista.
- Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaan digitalisoituneen palveluliiketoiminta-mallin kehittämistä ja sen edellytysten toteutumista.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

31.08.2022 - 30.09.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)
Opettaja
 • Jari Sarja
Vastuuhenkilö

Jari Sarja

Opiskelijaryhmät
 • R31YH21S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2021

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee maineen ja luottamuksen johtamisen erityispiirteet palvelutalouden verkostoissa. Opiskelija osaa käyttää mainetta tukevia markkinointiviestintätyökaluja. Opiskelija tunnistaa vastuullisuuden eri elementit verkostojen johtamisessa.

Sisältö

- maine ja luottamus (henkilökohtaiset suhteet ja verkostot)
- verkostojohtaminen
- johtamiskulttuuri, tulevaisuuteen suuntautuminen, vastuullisuus
- maine, markkinointi ja viestintä
- maine ja yhteiskuntavastuu

Aika ja paikka

Kontaktitapaamiset Teamsissa: 31.8. ja 27.9.2022. Molemmat kontaktikerrat ovat klo 17:15-21:00.

Oppimateriaalit

Materiaali annetaan ensimmäisellä luentokerralla. Materiaali on saatavilla Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, ryhmäharjoituksia Teams-kontaktiopetuksen aikana. Kontaktiopetus tapahtuu Teams-yhteyden avulla. Materiaalit ja ohjeistukset ovat Moodlessa. Jakson suorittaminen edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1-T2

Opiskelija
- osaa ottaa huomioon vastuullisuuden eri elementit verkostojen johtamisessa
- osaa käyttää soveltaen mainetta tukevia markkinointivies-tintätyökaluja verkostojen johtamisessa
- osaa soveltaa maineen ja luottamuksen johtamisen erityispiirteitä palvelutalouden verkostojen johtamistyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3-H4

Opiskelija
- osaa analysoida ja soveltaa vastuullisuuden kaikkia elementtejä verkostojen johtamisessa
- osaa käyttää erilaisia markkinointiviestintä-työkaluja mainetta ja luottamusta tukevissa verkostoissa
- osaa perustellen soveltaa ja kehittää maineen ja luottamuksen erityispiirteitä johtaessaan palvelutalouden verkostoja

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5

Opiskelija
- Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja soveltaa vastuullisuuden kaikkia elementtejä verkostojen johtamisessa
- osaa luovasti ja itsenäisesti käyttää erilaisia markkinointiviestintä-työkaluja mainetta ja luottamusta tukevissa verkostoissa
- löytää luovia ja uusia keinoja soveltaa ja kehittää maineen ja luottamuksen erityispiirteitä johtaessaan palvelutalouden verkostoja

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyl, T1-K5. Arviointikriteerit alla:
Tyydyttävä T1-T2:
Opiskelija
-osaa ottaa huomioon vastuullisuuden eri elementit verkostojen johtamisessa
-osaa käyttää soveltaen mainetta tukevia markkinointivies-tintätyökaluja verkostojen johtamisessa
-osaa soveltaa maineen ja luottamuksen johtamisen erityispiirteitä palvelutalouden verkostojen johtamistyössä
Hyvä H3-H4:
Opiskelija
-osaa analysoida ja soveltaa vastuullisuuden kaikkia elementtejä verkostojen johtamisessa
-osaa käyttää erilaisia markkinointiviestintä-työkaluja mainetta ja luottamusta tukevissa verkostoissa
-osaa perustellen soveltaa ja kehittää maineen ja luottamuksen erityispiirteitä johtaessaan palvelutalouden verkostoja
Erinomainen K5:
Opiskelija
-osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida ja soveltaa vastuullisuuden kaikkia elementtejä verkostojen johtamisessa
-osaa luovasti ja itsenäisesti käyttää erilaisia markkinointiviestintä-työkaluja mainetta ja luottamusta tukevissa verkostoissa
-löytää luovia ja uusia keinoja soveltaa ja kehittää maineen ja luottamuksen erityispiirteitä johtaessaan palvelutalouden verkostoja.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

02.11.2022 - 29.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)
Opettaja
 • Marko Korkeakoski
Vastuuhenkilö

Maarit Tihinen

Opiskelijaryhmät
 • R31YH21S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2021

Sisältö

Opintojakso toteutetaan englanniksi.

Aika ja paikka

Online contact sessions:
2.11.2022 at 17-19
9.11.2022 at 17-19
16.11.2022 at 17-19
23.11.2022 at 17-19
29.11.2022 at 17-19 (voluntary feedback session)

Oppimateriaalit

C. Kadushin: Understanding Social Networks: Theories, Concepts, and Findings, 2012

A. Degenne, M. Forsé: Introducing Social Networks, 1991

M.O. Jackson: The Human Network: How Your Social Position Determines Your Power, Beliefs, and Behaviors, 2020

L. Chen: Intercultural Communication, 2017

J.W. Neulieb: Intercultural Communication, A Contextual Approach, 2021

Opetusmenetelmät

(only in English)
Main content:
Understanding cultural aspects in global co-operation between institutions, cultural differences and collaboration
Networking theories, principles and practices, forming networks in international contexts from individual and organizational aspects
Training and developing an organization for international operations

Connection to competences:
Innovation competence
Development competence of multidisciplinary service economy

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

This course is done through discussion in group (3 sessions). It is an imperative that the student will participate in all three sessions. However, alternatively, the student is able to form a group with other students who are not able to participate in the discussion and utilize that in their final essay.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Digiajan palvelujohtamisen opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 21.08.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 16.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Digiajan palvelujohtaminen (R31YH)
Opettaja
 • Maarit Tihinen
 • Merja Koikkalainen
Vastuuhenkilö

Marika Kunnari

Opiskelijaryhmät
 • R31YH22S
  Digiajan palvelujohtaminen, syksy 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää vuorovaikutukseen pohjautuvaa johtamista organisaatiossa. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutusosaamisen elementit ja osaa soveltaa tietoa työyhteisössä. Opiskelija hallitsee hajautettuihin työympäristöihin liittyvät vuorovaikutuksen haasteet.

Sisältö

- vuorovaikutusosaaminen
- vuorovaikutus johtajan, henkilöstön ja sidosryhmien välillä
- ikä- ja elinkaarijohtaminen
- kielellinen vuorovaikutus, viestiminen vaikeissa tilanteissa
- etätyö

Aika ja paikka

Online kontaktiopetus:
24.8.2022 klo 9.00 - 13.00
7.9.2022 klo 12.30 - 16.30
27.9.2022 klo 17.00 - 21.00
Aikataulu voi tarkentua lähempänä kontaktikertaa.

Opetusmenetelmät

Syksyn 2022 opintojaksototeutus on tarkoitettu Digiajan palvelujohtaminen-koulutuksen opiskelijoille

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1-T2

Opiskelija
- osaa analysoida vuorovaikutusosaamisen elementtejä omassa työympäristössään
- osaa arvioida vuorovaikutusjohtamisen tilaa työympäristössään
- osaa kehittää vuorovaikutukseen pohjautuvaa johtamista työympäristössään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3-H4

Opiskelija
- osaa analyysin kautta soveltaa vuorovaikutujohtamisen elementtejä omassa työympäristössään
- osaa monipuolisesti perustellen arvioida vuorovaikutusjohtamisen tilaa työympäristössään
- osaa monitahoisesti kehittää vuorovaikutukseen pohjautuvaa johtamista työympäristössään

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5

Opiskelija
- Osaa itsenäisesti ja luovasti analysoida vuorovaikutusjohtamista omassa työympäristössään
- Osaa luovasti ja itsenäisesti arvioida vuorovaikutusjohtamisen tilaa työympäristössään
- löytää luovia ja uusia keinoja kehittää vuorovaikutukseen pohjautuvaa johtamista työympäristössään