Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen

Laajuus:
90 op

Terveyden edistäminen (ylempi AMK) Kemi syksy 2019
Tunnus
(K72Y19S)
Terveyden edistäminen (ylempi AMK) Kemi syksy 2018
Tunnus
(K72Y18S)
Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 15.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Ylempi AMK-koulutus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 35

Tutkinto-ohjelma
  • Terveyden edistäminen
Opettaja
  • Marjukka Rasa
  • Tuulikki Keskitalo
Vastuuhenkilö

Soili Vesterinen

Opiskelijaryhmät
  • R72Y21S
    Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen, syksy 2021
  • K72Y21S
    Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa kehittää terveyden ja hyvinvoinnin toimintoja sekä niiden laatua sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää palvelukokonaisuuksien laatua oman vastuualueensa monialaisissa verkostoissa. Hän osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana johtamis- ja laatutyössä. Opiskelija osaa johtaa ja arvioida turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:
- Laatujärjestelmät ja laadunhallinnan menetelmät johtamisessa

- Laadunhallinta esimiestyössä

Sisältö

- Laatujärjestelmät ja laadunhallinnan menetelmät johtamisessa

- Laadunhallinta esimiestyössä

Aika ja paikka

5.9.2022 klo 8.15 - 15.45
4.10.2022 klo 8.15 - 15.45*

Kellonajat voivat tarkentua lähempänä ajankohtaa

Oppimateriaalit

Opintojaksolla hankittava kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää myös työelämäyhteistyötä.

Sisällön jaksotus

5.9.2022 klo 8.15 - 15.45: Opintojakson orientaatio ja asiantuntijaluennot
4.10.2022 klo 8.15 - 15.45*: Loppuwebinaari
Kontaktipäivien välissä tapahtuva itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä T1–T2
Opiskelija
-kehittää ja johtaa organisaationsa ja työyksikkönsä palvelukokonaisuuksien laatua ja laatujärjestelmiä monialaisissa verkostoissa
-hyödyntää tietolähteitä monipuolisesti
-johtaa laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista palvelutoimintaa soveltaen ammattieettisiä periaatteita
-viestii selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä H3–H4
Opiskelija
-itsenäisesti analysoi, kehittää ja johtaa organisaationsa ja työyksikkönsä palvelukokonaisuuksien laatua ja laatujärjestelmiä monialaisissa verkostoissa
-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä monipuolisesti
-johtaa ja arvioi laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista palvelutoimintaa soveltaen ammattieettisiä periaatteita
-viestii selkeästi ja perustellusti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen K5
Opiskelija
-itsenäisesti analysoi, arvioi, kehittää ja johtaa organisaationsa ja työyksikkönsä palvelukokonaisuuksien laatua ja laatujärjestelmiä monialaisissa verkostoissa
-hyödyntää kotimaisia ja kansainvälisiä tietolähteitä kriittisesti ja laaja-alaisesti
-johtaa ja arvioi kriittisesti laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista palvelutoimintaa soveltaen ammattieettisiä periaatteita
-viestii selkeästi ja taitavan analyyttisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeraaalinen ja laadullinen oppimistehtävien arviointi. Itse- ja vertaisarviontia.

Hylätty (0)

Opintojakson suoritus ei täytä asetettuja vaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Viisiportainen arviointitaulukko:
Tyydyttävä T1 - T2
Osaa kehittää terveyden ja hyvinvoinnin toimintoja sekä niiden laatua terveyspolittiisten tavoitteiden mukaisesti tyydyttävästi. Opiskelija osaa tyydyttävästi kehittää palvelukokonaisukksia monialaisissa verkostoissa. Hän tietää ja osaa soveltaa tyydyttävästi alansa ammattieettisiä periaatteita johtamis- ja asiantuntijatyössä. Opiskelija osaa tyydyttävästi johtaa ja arvioida turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä H3 - H4
Opiskelija osaa kehittää hyvin terveyden ja hyvinvoinnin toimintoja sekä niiden laatua sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää hyvin palvelukokonaisuuksien laatua oman vastuualueensa monialaisissa verkostoissa. Hän osaa soveltaa hyvin alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana johtamis- ja laatutyössä. Opiskelija osaa johtaa ja arvioida hyvin turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä K5
Opiskelija osaa itsenäisesti ja erinomaisella tasolla kehittää hyvin terveyden ja hyvinvoinnin toimintoja sekä niiden laatua sosiaali- ja terveyspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää erinomaisesti palvelukokonaisuuksien laatua oman vastuualueensa monialaisissa verkostoissa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana johtamis- ja laatutyössä. Opiskelija osaa johtaa ja arvioida itsenäisesti ja erinomaisella tasolla turvallista, vaikuttavaa, laadukasta ja tuloksellista palvelutoimintaa.