Siirry suoraan sisältöön

Lapin AMK Master School, kevät 2023: LAMS23K

Tunnus: LAMS23K

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)
Agrologi (ylempi AMK)
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi englanti

Kuvaus

MASTER SCHOOL-KOULUTUSTEN (YLEMMÄT AMK-KOULUTUKSET) KUVAUS

Tämä opetussuunnitelma koskee seuraavia keväällä 2023 alkavia koulutuksia: Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen, Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija, Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija sekä Uudistuvan teollisuuden asiantuntija.

Lapin AMKin ylemmät AMK-koulutukset (YAMK-koulutukset) ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Monialaisissa koulutuksissa (Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen sekä Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija) on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus (Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija sekä Uudistuvan teollisuuden asiantuntija) puolestaan kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin liittyvä osaaminen. Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

YAMK-koulutuksissa toimitaan koko Lapin korkeakouluyhteisön tapaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutukset rakentuvat 1) ydinosaamisen, 2) tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä 3) profiloivan osaamisen opintojaksoista.

Koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja suoritetaan koulutuksesta riippuen 25-30 opintopistettä. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Profiloivan osaamisen opintojaksot opiskelija voi valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omia osaamistarpeita vastaavan ja urapolkua parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen, sosiaali- ja terveysalan johtamisosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen. Opiskelija voi valita profiloivaan osaamiseen myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen Campusonlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Kaikkien koulutusten toteutus tapahtuu vahvasti verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Osa koulutuksista tapahtuu kokonaan virtuaalikampuksella (verkko-opinnot), osassa voi olla joitakin lähiopetuspäiviä kampuksella (monimuoto-opinnot). Opiskelussa hyödynnetään projektioppimista ja opintojaksojen tehtäviä kytketään työelämästä nouseviin kehittämistarpeisiin. Osassa opintojaksoja hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulussa käynnissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Opiskelua ohjaavat koulutusten vastuuyliopettajat, eri opintojaksojen opettajat sekä opinto-ohjaaja. Opintojen aikana opiskelija reflektoi oman osaamisensa karttumista ja saa vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (eHOPS), jonka laatimiseen opiskelija saa ohjausta opinto-ohjaajalta.

KUORMITTAVUUS

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

OPINNÄYTETYÖ

Tutkinnon keskeisen osan muodostaa ammatillinen kehittämistehtävä, opinnäytetyö. Se perustuu työelämään liittyvän tutkimuksellisen kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja se voi olla myös monialainen. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi, jonka aikana verkostoidutaan ja kehitetään asiantuntijuutta työelämän asiantuntijoiden ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyön avulla uudistetaan työelämää ja tehdään aluekehitystyötä tuottamalla uutta tietoa sekä kehittämällä ratkaisu- ja toimintamalleja tai palveluita työelämän ja henkilökohtaisen osaamisen tarpeisiin.

KANSAINVÄLISYYS

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategian mukaan kansalliset ja kansainväliset osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä kansainvälisten korkeakoulujen kanssa siten, että joidenkin opintojaksojen toteutuksissa on yhteisiä osuuksia muiden korkeakoulujen kanssa, jolloin osa opetuksesta tapahtuu englanninkielellä. Mahdollisuuksien mukaan voit tehdä myös opinnäytetyösi kansainväliseen hankkeeseen. Voit lisäksi kehittää kansainvälisyyttäsi valitsemalla englanninkielisiä opintoja Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon tai Campusonlinen tarjonnasta tai osallistumalla ulkomaanvaihtoon.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Kaikissa oppimisen organisoinnin tavoissa lähtökohtana ovat työelämän tarpeet ja työelämäläheinen toteutus. Arviointi on osaamisperustaista.

Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointia toteutetaan usein kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja). Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Arvioinnissa huomioidaan sekä oppimisprosessi että osaaminen eli tuotos. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintojakson osaamistavoitteet johdetaan koulutuksen kompetensseista.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

HANKITTU OSAAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN

Tutkintoa suorittaessa opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN JA KANSALLINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys European Qualifications Framework (EQF) on yhteinen eurooppalainen malli osaamisen kuvaamiseen. Se helpottaa eri maiden kansallisten koulutus- ja tutkintojärjestelmien keskinäistä vertailua. Viitekehyksessä on kahdeksan vaativuustasoa.

Suomen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys ( NQF) perustuu Euroopan parlamentin esitykseen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Se on yhdenmukainen myös eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (European Higher Education Area (EHEA) qualifications framework) kanssa. Viitekehys kuvaa koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet, jotka on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä säädetään laissa (93/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa (120/2017).

Tasolle 7 asettuvat ylemmät korkeakoulututkinnot sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Osaamistavoitteet

KOULUTUSTEN TAVOITTEET

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on ammattikorkekouluasetuksen (18.12.2014/1129) pykälän 5 mukaan, että tutkinnon suorittaneella on
1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä;
2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä;
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Lapin AMKin ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmassa otetaan huomioon Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategiset valinnat, joita ovat globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Strategiset valinnat huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ydinosaamisen että profiloivan osaamisen opintojaksoissa. Tämä voi tapahtua joko sisältö- tai menetelmävalintoina ja tulee näkyväksi opintojakson osaamistavoitteissa. Jokainen koulutus edistää yhden tai useamman strategisen valinnan toteutumista.

Kaikkiin YAMK-koulutuksiin liittyvät seuraavat yleiset työelämäkompetenssit: 1) oppimaan oppiminen, 2) työelämässä toimiminen, 3) eettisyys, 4) kestävä kehitys, 5) ennakoiva kehittäminen sekä 6) kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

1) Oppimaan oppiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
2) Työelämässä toimiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
3) Eettisyys: Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaattet.
4) Kestävä kehitys: Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
5) Ennakoiva kehittäminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
6) Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Kullakin opintojaksolla painottuvat kompetenssit on kirjattu opintojaksokuvaukseen. Lisäksi jokaisella koulutuksella on 1-4 koulutuskohtaista kompetenssia, joihin kiteytyy koulutuksen ydinosaaminen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
YDILMS-1002
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

25 - 30
YDILMS-1002-DTPMOD21
Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK126 Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5 5 5 5
YAMK127 Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä 5 5 5 5
YAMK128 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5 5 5 5
YAMK129 Terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 5 5 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
ENKE2023
Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK117 Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan 5 5 5 5
YAMK118 Kehittämisosaaminen - suunnitelmasta toteutukseen 5 5 5 5
YAMK119 Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen 5 5 5 5
YAMK116 Tavoitteellinen kehittäminen 5 5 5 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
YDILMS-1002-LUAMOD21
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK109 Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet 5 5 5 5
YAMK137 Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen 10 10 10 10
YAMK135 Liikunta-alan tutkimusosaaminen 5 5 5 5
YAMK136 Soveltava valmennuksen psykologia 5 5 5 5
YAMK134 Taidon oppiminen ja opettaminen 5 5 5 5
UUTE2023
Uudistuvan teollisuuden asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK122 Autonominen toimintaympäristö 5 5 5 5
YAMK121 Johtaminen ja turvallisuuden hallinta 5 5 5 5
YAMK123 Prosessien mallinnus ja simulointi 5 5 5 5
YAMK120 Teollisuuden tuotantokokonaisuudet 5 5 5 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
PROLMS-1002
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

5 - 35
YVAPMOD21-1002
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 35)

5 - 35
DIOS2023
Digitalisaatio-osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5
YAMK124 Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät 5
YAMK157 Digital Brand Management 5
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5
YAMK168 Digital Platforms 5
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5
HYVOS2023
Hyvinvointiosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YAMK110 Liikunta ja ravitsemus 5
YAMK112 Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
JOOS2023
Johtamisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5
YAMK170 Osaamisen johtaminen 5
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5
LIYR2023
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YAMK146 Ennakoiva talouden johtaminen 5
YAMK156 Financial and Performance Management 5
YAMK165 Kehittävä yrittäjyys 5
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5
YAMK133 Networking in International Environment 5
SOTEJ2023
Sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyön osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5
YAMK139 Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5
YAMK163 SOTE-johtaminen 5
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5
TEKOS2023
Teknologiaosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YAMK125 Robotiikka ja automaattiset järjestelmät 5
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5
TIHY2023
Tiedolla johtamisen osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
TUMU2023
Tulevaisuuden muotoiluosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5
TUKE2023
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5
YAMK115 English for Academic Purposes and Working Life 5
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5
YAMK160 Project Management 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5
UUTY2023
Uudistuva työelämäosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5
YAMK111 Branding for Competitiveness in Public and Private Services 5
YAMK149 Liikunta-alan koulutusosaaminen 5
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5
YAMK150 Soveltava suorituksen analysointi 10
TUTKLMS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10 10 10 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10 10 10 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10 10 10 10
Yhteensä 90 80 55 80 45 10 80 0 45 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Todistusjäsentely - YAMK

Todistusjäsentelyssä opintojaksot jakautuvat ammattikorkeakoulun asetuksen mukaisesti.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Syventäviä ammattiopintoja
Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan
Kehittämisosaaminen - suunnitelmasta toteutukseen
Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen
Tavoitteellinen kehittäminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Liikunta-alan tutkimusosaaminen
Soveltava valmennuksen psykologia
Taidon oppiminen ja opettaminen
Autonominen toimintaympäristö
Johtaminen ja turvallisuuden hallinta
Prosessien mallinnus ja simulointi
Teollisuuden tuotantokokonaisuudet
Työelämän kehittämismenetelmät
Vapaasti valittavia ammattiopintoja
Digitaalinen alustatalous
Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Liikunta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Networking in International Environment
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
SOTE-johtaminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Asiantuntijana kirjoittaminen
English for Academic Purposes and Working Life
Kehittämistoiminnan johtaminen
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Soveltava suorituksen analysointi
Luokittelemattomat

Yhteiset kompetenssit (2023), YAMK

Eettisyys

Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan
Kehittämisosaaminen - suunnitelmasta toteutukseen
Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Liikunta-alan tutkimusosaaminen
Soveltava valmennuksen psykologia
Taidon oppiminen ja opettaminen
Autonominen toimintaympäristö
Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Asiantuntijana kirjoittaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Soveltava suorituksen analysointi
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan
Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen
Tavoitteellinen kehittäminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Soveltava valmennuksen psykologia
Taidon oppiminen ja opettaminen
Autonominen toimintaympäristö
Johtaminen ja turvallisuuden hallinta
Prosessien mallinnus ja simulointi
Työelämän kehittämismenetelmät
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Transformation Strategies
Liikunta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Networking in International Environment
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
SOTE-johtaminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Kehittämistoiminnan johtaminen
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Soveltava suorituksen analysointi
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan
Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Liikunta-alan tutkimusosaaminen
Taidon oppiminen ja opettaminen
Teollisuuden tuotantokokonaisuudet
Työelämän kehittämismenetelmät
Ennakoiva johtaminen
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Networking in International Environment
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Työelämän kehittämismenetelmät
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Kestävä kehitys

Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.

Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen
Tavoitteellinen kehittäminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Soveltava valmennuksen psykologia
Teollisuuden tuotantokokonaisuudet
Työelämän kehittämismenetelmät
Digital Transformation Strategies
Liikunta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Financial and Performance Management
Robotiikka ja automaattiset järjestelmät
Transformative Technologies for Future
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Creation of Sustainable Future
Kehittämistoiminnan johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Oppimaan oppiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.

Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Tavoitteellinen kehittäminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Liikunta-alan tutkimusosaaminen
Soveltava valmennuksen psykologia
Taidon oppiminen ja opettaminen
Johtaminen ja turvallisuuden hallinta
Prosessien mallinnus ja simulointi
Teollisuuden tuotantokokonaisuudet
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunta ja ravitsemus
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Financial and Performance Management
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Asiantuntijana kirjoittaminen
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Soveltava suorituksen analysointi
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Työelämässä toimiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää

Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Terveyden edistämisen vaikuttavuus
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittämisosaaminen - suunnitelmasta toteutukseen
Työelämän kehittämismenetelmät
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet
Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen
Liikunta-alan tutkimusosaaminen
Johtaminen ja turvallisuuden hallinta
Työelämän kehittämismenetelmät
Digitaalinen alustatalous
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Osaamisen johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Networking in International Environment
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
SOTE-johtaminen
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Project Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Branding for Competitiveness in Public and Private Services
Liikunta-alan koulutusosaaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Luokittelemattomat
English for Academic Purposes and Working Life

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YDILMS-1002
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

25 - 30
YDILMS-1002-DTPMOD21
Digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK126 Asiakas- ja käyttäjälähtöinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 5
YAMK127 Digitaaliset palvelut ja teknologiaratkaisut eri toimintaympäristöissä 5
YAMK128 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 5
YAMK129 Terveyden edistämisen vaikuttavuus 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5
ENKE2023
Ennakoinnin ja kehittämisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK117 Kehittämisosaaminen - ideasta suunnitelmaan 5
YAMK118 Kehittämisosaaminen - suunnitelmasta toteutukseen 5
YAMK119 Kehittämistyön vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen 5
YAMK116 Tavoitteellinen kehittäminen 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5
YDILMS-1002-LUAMOD21
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK109 Liikunnan ja urheiluvalmennuksen perusteet 5
YAMK137 Liikunta-alan teknologia- ja testausosaaminen 10
YAMK135 Liikunta-alan tutkimusosaaminen 5
YAMK136 Soveltava valmennuksen psykologia 5
YAMK134 Taidon oppiminen ja opettaminen 5
UUTE2023
Uudistuvan teollisuuden asiantuntija

(Valitaan kaikki)

25
YAMK122 Autonominen toimintaympäristö 5
YAMK121 Johtaminen ja turvallisuuden hallinta 5
YAMK123 Prosessien mallinnus ja simulointi 5
YAMK120 Teollisuuden tuotantokokonaisuudet 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5
PROLMS-1002
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 35)

5 - 35
YVAPMOD21-1002
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 35)

5 - 35
DIOS2023
Digitalisaatio-osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5
YAMK124 Digitaalinen tuotekehitys ja modernit valmistusmenetelmät 5
YAMK157 Digital Brand Management 5
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5
YAMK168 Digital Platforms 5
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5
HYVOS2023
Hyvinvointiosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YAMK110 Liikunta ja ravitsemus 5
YAMK112 Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä 5
JOOS2023
Johtamisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5
YAMK170 Osaamisen johtaminen 5
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5
LIYR2023
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YAMK146 Ennakoiva talouden johtaminen 5
YAMK156 Financial and Performance Management 5
YAMK165 Kehittävä yrittäjyys 5
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5
YAMK133 Networking in International Environment 5
SOTEJ2023
Sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyön osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5
YAMK139 Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5
YAMK163 SOTE-johtaminen 5
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5
TEKOS2023
Teknologiaosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YAMK125 Robotiikka ja automaattiset järjestelmät 5
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5
TIHY2023
Tiedolla johtamisen osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
TUMU2023
Tulevaisuuden muotoiluosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5
TUKE2023
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

0 - 25
YAMK141 Asiantuntijana kirjoittaminen 5
YAMK115 English for Academic Purposes and Working Life 5
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5
YAMK160 Project Management 5
YAMK130 Työelämän kehittämismenetelmät 5
UUTY2023
Uudistuva työelämäosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

0 - 30
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5
YAMK111 Branding for Competitiveness in Public and Private Services 5
YAMK149 Liikunta-alan koulutusosaaminen 5
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5
YAMK150 Soveltava suorituksen analysointi 10
TUTKLMS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1002
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10