Siirry suoraan sisältöön

Lapin AMK Master School, syksy 2022: LAMS22S

Tunnus: LAMS22S

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Tradenomi (ylempi AMK)
Restonomi (ylempi AMK)
Insinööri (ylempi AMK)
Agrologi (ylempi AMK)
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)
Liikunnanohjaaja (ylempi AMK)
Geronomi (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
1.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi englanti

Kuvaus

MASTER SCHOOL-KOULUTUSTEN (YLEMMÄT AMK-KOULUTUKSET) KUVAUS

Lapin AMKin ylemmät AMK-koulutukset (YAMK-koulutukset) ovat joko monialaisia osaamista monipuolistavia ja laaja-alaistavia koulutuksia tai alan osaamista syventäviä koulutuksia, joilla on vahva yhteys asiantuntijatyössä tarvittavaan erityisosaamiseen ja työelämää uudistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Monialaisissa koulutuksissa on keskeistä uuden tiedon tuottaminen sekä osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen työelämän kehittämisessä, vahva tulevaisuusorientaatio sekä innovointihalu ja -kyky. Kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen eri alojen rajapinnoilla ja verkostoissa tuottaa uusia innovaatioita ja moniammatillisen toiminnan osaamista.

Syventävä YAMK-koulutus puolestaan kartuttaa omaan alaan liittyvää tietoa kriittisesti ja antaa valmiuksia välittää osaamista omaan organisaatioon ja sen ulkopuolelle. Koulutuksessa korostuvat asiantuntijuus alaan kuuluvan uuden tiedon tuottamiseen, käytäntöön soveltamiseen sekä syntyneen kehityspanoksen vaikutusten arviointiin liittyvä osaaminen. Syventävien erityisosaamisalueiden valinnat perustuvat tarkkaan harkittuun profilointiin sekä vahvaan TKI-yhteyteen.

YAMK-koulutuksissa toimitaan koko Lapin korkeakouluyhteisön tapaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA RAKENNE

Koulutukset rakentuvat 1) ydinosaamisen, 2) tutkimus- ja kehittämisosaamisen sekä 3) profiloivan osaamisen opintojaksoista.

Koulutuskohtaisia ydinosaamisen opintoja suoritetaan koulutuksesta riippuen 20-30 opintopistettä. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää 30 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Profiloivan osaamisen opintojaksot voit valita yhteisestä monialaisesta Lapin AMK Master School-tarjonnasta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä profiloivia opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: kehittämisosaaminen, johtamisosaaminen, digitalisaatioon liittyvä osaaminen sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja (EQF7) tai esimerkiksi valtakunnallisen Campusonlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUS

Kaikkien koulutusten toteutus tapahtuu vahvasti verkko-oppimisympäristöä hyödyntäen. Osa koulutuksista tapahtuu kokonaan virtuaalikampuksella (verkko-opinnot), osassa voi olla joitakin lähiopetuspäiviä kampuksella (monimuoto-opinnot). Opiskelussa hyödynnetään projektioppimista ja opintojaksojen tehtäviä kytketään työelämästä nouseviin kehittämistarpeisiin. Osassa opintojaksoja hyödynnetään Lapin ammattikorkeakoulussa käynnissä olevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita.

Opiskelua ohjaavat koulutusten vastuuyliopettajat, eri opintojaksojen opettajat sekä opinto-ohjaaja. Opintojen aikana opiskelija reflektoi oman osaamisensa karttumista ja saa vertaistukea ja -arvioita opiskelijaryhmältä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (eHOPS), jonka laatimiseen opiskelija saa ohjausta opinto-ohjaajalta.

KUORMITTAVUUS

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

OPINNÄYTETYÖ

Tutkinnon keskeisen osan muodostaa ammatillinen kehittämistehtävä, opinnäytetyö. Se perustuu työelämään liittyvän tutkimuksellisen kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja se voi olla myös monialainen. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi, jonka aikana verkostoidutaan ja kehitetään asiantuntijuutta työelämän asiantuntijoiden ja muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyön avulla uudistetaan työelämää ja tehdään aluekehitystyötä tuottamalla uutta tietoa sekä kehittämällä ratkaisu- ja toimintamalleja tai palveluita työelämän ja henkilökohtaisen osaamisen tarpeisiin.

KANSAINVÄLISYYS

Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategian mukaan kansalliset ja kansainväliset osaamisen verkostot edistävät strategisten tavoitteiden saavuttamista. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä kansainvälisten korkeakoulujen kanssa siten, että joidenkin opintojaksojen toteutuksissa on yhteisiä osuuksia muiden korkeakoulujen kanssa, esimerkiksi työpajoina, jolloin osa opetuksesta tapahtuu englanninkielellä. Mahdollisuuksien mukaan voit tehdä myös opinnäytetyösi kansainväliseen hankkeeseen. Voit lisäksi kehittää kansainvälisyyttäsi valitsemalla englanninkielisiä opintoja Lapin ammattikorkeakoulun ylemmän korkeakoulututkinnon tai Campusonlinen tarjonnasta tai osallistumalla ulkomaanvaihtoon.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Kaikissa oppimisen organisoinnin tavoissa lähtökohtana ovat työelämän tarpeet ja työelämäläheinen toteutus. Arviointi on osaamisperustaista.

Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointia toteutetaan usein kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja). Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Arvioinnissa huomioidaan sekä oppimisprosessi että osaaminen eli tuotos. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintojakson osaamistavoitteet johdetaan koulutuksen kompetensseista.

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

HANKITTU OSAAMINEN JA HYVÄKSILUKEMINEN

Tutkintoa suorittaessa opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN JA KANSALLINEN TUTKINTOJEN VIITEKEHYS

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys European Qualifications Framework (EQF) on yhteinen eurooppalainen malli osaamisen kuvaamiseen. Se helpottaa eri maiden kansallisten koulutus- ja tutkintojärjestelmien keskinäistä vertailua. Viitekehyksessä on kahdeksan vaativuustasoa.

Suomen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys ( NQF) perustuu Euroopan parlamentin esitykseen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi. Se on yhdenmukainen myös eurooppalaisen korkeakoulututkintojen viitekehyksen (European Higher Education Area (EHEA) qualifications framework) kanssa. Viitekehys kuvaa koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet, jotka on sijoitettu kahdeksalle tasolle niiden edellyttämän osaamisen perusteella. Kansallisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä säädetään laissa (93/2017) ja valtioneuvoston asetuksessa (120/2017).

Tasolle 7 asettuvat ylemmät korkeakoulututkinnot ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset, joiden kohderyhmänä ovat ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet.

Osaamistavoitteet

KOULUTUSTEN TAVOITTEET

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on ammattikorkekouluasetuksen (18.12.2014/1129) pykälän 5 mukaan, että tutkinnon suorittaneella on
1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä;
2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä;
3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;
4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Lapin AMKin ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmassa otetaan huomioon Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) strategiset valinnat, joita ovat globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu sekä tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta. Strategiset valinnat huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla sekä ydinosaamisen että profiloivan osaamisen opintojaksoissa. Tämä voi tapahtua joko sisältö- tai menetelmävalintoina ja tulee näkyväksi opintojakson osaamistavoitteissa. Jokainen koulutus edistää yhden tai useamman strategisen valinnan toteutumista.

Kaikkiin YAMK-koulutuksiin liittyvät seuraavat yleiset työelämäkompetenssit: eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, kansainvälisyysosaaminen, oppimisen taidot, työelämä osaaminen ja työyhteisöosaaminen. Lisäksi jokaisella koulutuksella on 1-2 koulutuskohtaista kompetenssia, joihin kiteytyy koulutuksen ydinosaaminen. Koulutusten tuottamat osaamiset on kuvattu opinto-oppaassa. Niiden huomioonottaminen ja arviointi opintojaksoilla löytyy opetussuunnitelman kompetenssimatriisista.

Vuonna 2023 toteutettavissa profiloivissa opinnoissa huomioidaan uudet geneeriset kompetenssit: 1) oppimaan oppiminen, 2) työelämässä toimiminen, 3) eettisyys, 4) kestävä kehitys, 5) ennakoiva kehittäminen sekä 6) kansainvälisyys ja monikulttuurisuus.

1) Oppimaan oppiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
2) Työelämässä toimiminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
3) Eettisyys: Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaattet.
4) Kestävä kehitys: Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä tukee kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
5) Ennakoiva kehittäminen: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
6) Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus: Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023
YDILMS-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

20 - 30
IBMMOD21-1001
Digital Business Management

(Valitaan kaikki)

30
YAMK080 Business Ecosystems 5 5 5 5
YAMK088 Business Research and Development Methods 5 5 5 5
YAMK073 Leading Business Model Innovation 5 5 5 5
YAMK087 Leading Knowledge and Networks 5 5 5 5
YAMK108 Planning and horizons of the digital economy 5 5 5 5
YAMK079 The Global Digital Economy 5 5 5 5
DPJMOD21-1001
Digiajan palvelujohtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK003 Creation of Sustainable Future 5 5 5 5
R301YH11OJ Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen 5 5 5 5
R301YH13OJ Digitaalinen alustatalous 5 5 5 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
R301YH12OJ Vuorovaikutusjohtaminen 5 5 5 5
HAAMOD22-1001
Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK102 Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia 5 5 5 5
YAMK106 Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5 5 5 5
YAMK105 Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5 5 5 5
YAMK104 Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla 5 5 5 5
YAMK107 Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla 5 5 5 5
YAMK103 Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla 5 5 5 5
KVTMOD21-1001
Kestävän tuotannon kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK017 Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa 5 5 5 5
YAMK019 Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti 10 10 5 5 5 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
YAMK018 Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta 5 5 5 5
TEJMOD21-1001
Terveyspalvelujen johtaminen ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK035 Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen 5 5 5 5
799Y9KOJ Henkilöstön johtaminen 5 5 5 5
YAMK033 Osallistava strateginen johtaminen 5 5 5 5
YAMK034 Terveys ja talous 5 5 5 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
TJAMOD21-1001
Tiedolla johtamisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

20
R599Y32 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5 5 5 5
R599Y30 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 5 5 5
R599Y33 Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5 5 5 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
PROLMS-1001
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
YVAPMOD21-1001
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
DAOMOD21-1001
Digiajan osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5 5 5 5
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5 5 5 5
YAMK168 Digital Platforms 5 5 5 2.5 2.5
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5 5 5 5
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5 5 5 5
YAMK133 Networking in International Environment 5 5 5 5
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5 5 5 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5 5 5 5
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5 5 5 5
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5 5 5 2.5 2.5
JOOMOD21-1001
Johtamisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5 5 5 5
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5 5 5 5
YAMK072 Inclusion Management 5 5 5 5
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5 5 5 5
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 5 5 5
Y9992BOJ Osaamisen johtaminen 5 5 5 5
YAMK160 Project Management 5 5 5 5
YAMK163 SOTE-johtaminen 5 5 5 5
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5 5 5 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5 5 5 5
KEOMOD21-1001
Kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK093 Asiantuntijana kirjoittaminen 5 5 5 5
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5 5 5 5
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5 5 5 5
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5 5 5 5
R31YL21OJ Kehittyvän työyhteisön hallinta 5 5 5 5
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5 5 5 5
799Y8HOJ Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5 5 5 5
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5 5 5 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5 5 5 5
LOYMOD21-1001
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK090 Business Design Project 5 5 2 3 2 3
YAMK157 Digital Brand Management 5 5 5 5
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5 5 5 5
R31YL22OJ Ennakoiva talouden johtaminen 5 5 5 5
YAMK156 Financial and Performance Management 5 5 5 5
YAMK165 Kehittävä yrittäjyys 5 5 5 5
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5 5 5 5
TUTKLMS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10 10 10 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10 10 10 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10 10 10 10
Yhteensä 90 295 70 147 148 70 147 118 30 70

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Todistusjäsentely - YAMK

Todistusjäsentelyssä opintojaksot jakautuvat ammattikorkeakoulun asetuksen mukaisesti.

Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Syventäviä ammattiopintoja
Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and horizons of the digital economy
The Global Digital Economy
Creation of Sustainable Future
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Digitaalinen alustatalous
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Vapaasti valittavia ammattiopintoja
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Digitaalinen alustatalous
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Networking in International Environment
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Inclusion Management
Kehittämistoiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Osaamisen johtaminen
Project Management
SOTE-johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Asiantuntijana kirjoittaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Työelämän kehittämismenetelmät
Business Design Project
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Luokittelemattomat

Yhteiset kompetenssit (YAMK)

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteiset kompetenssit

Eettinen osaaminen

• osaa edistaa tasa-arvoisuuden ja moninaisuuden periaattei­den toteutumista tyoyhteisossa
• osaa edistaa kestavan kehityksen periaatteiden ja yhteiskun­tavastuun toteutumista
• kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoibin JJllrU!l!LJen ..
• osaa edistaa tyoyhteison toimintaa ja tyohyvinvointia

Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
The Global Digital Economy
Creation of Sustainable Future
Työelämän kehittämismenetelmät
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Inclusion Management
Osaamisen johtaminen
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Ennakoiva talouden johtaminen
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Kansainvälistymisosaaminen

• kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
• osaa toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä
• osaa ennakoida ja arvioida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattitaidollaan

Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and horizons of the digital economy
The Global Digital Economy
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Osallistava strateginen johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Työelämän kehittämismenetelmät
Inclusion Management
Työelämän kehittämismenetelmät
Business Design Project
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
lnnovaatio-osaaminen

• osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
• osaa johtaa projekteja monialaisesti
• osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä
• osaa kehittää asiakaslähtoistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa

Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and horizons of the digital economy
Creation of Sustainable Future
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Digitaalinen alustatalous
Työelämän kehittämismenetelmät
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Osallistava strateginen johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Työelämän kehittämismenetelmät
Business Design Project
Ennakoiva talouden johtaminen
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Oppimisen taidot

• osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittaa asi­antuntijuuttaan
• osaa hankkia, kasitella, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen nakokulmasta
• kykenee ottamaan vastuuta yhteison tavoitteellisen oppimisen edistamisesta

Business Research and Development Methods
Leading Knowledge and Networks
Planning and horizons of the digital economy
The Global Digital Economy
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Henkilöstön johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Osaamisen johtaminen
Asiantuntijana kirjoittaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Työyhteisöosaaminen

• osaa edistää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
• osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
• osaa soveltaa ja edistää tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
• osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
• osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
• kykenee toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä

Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Inclusion Management
Osaamisen johtaminen
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe
Luokittelemattomat
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Digitaalinen alustatalous
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Networking in International Environment
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Kehittämistoiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Project Management
SOTE-johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous

Yhteiset kompetenssit (2023), YAMK

Eettisyys

Valmistuva YAMK-opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista työyhteisössä huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.

Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.

Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Digital Transformation Strategies
Networking in International Environment
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Ennakoiva johtaminen
Kehittämistoiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Project Management
SOTE-johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.

Networking in International Environment
Ennakoiva johtaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Kestävä kehitys

Valmistuva YAMK-opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.

Digital Transformation Strategies
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Transformative Technologies for Future
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Kehittämistoiminnan johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Creation of Sustainable Future
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Financial and Performance Management
Oppimaan oppiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.

Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Project Management
Vuorovaikutusjohtaminen
Creation of Sustainable Future
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Financial and Performance Management
Työelämässä toimiminen

Valmistuva YAMK-opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää

Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Digitaalinen alustatalous
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Networking in International Environment
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Project Management
SOTE-johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Luokittelemattomat
Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Leading Knowledge and Networks
Planning and horizons of the digital economy
The Global Digital Economy
Creation of Sustainable Future
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Digitaalinen alustatalous
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Inclusion Management
Osaamisen johtaminen
Asiantuntijana kirjoittaminen
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Työelämän kehittämismenetelmät
Business Design Project
Ennakoiva talouden johtaminen
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe

Koulutuksen kompetenssit syksy 2022, YAMK

Business ecosystems and platforms

The student
• is able to analyze service ecosystems and platforms and to act in service environment
• is able to develop his/her personal and leadership competences
• is capable to developing the organization’s innovation process in an international context;
• is able to manage RD&I projects and masters the methods of research and development work;
• is able to develop, sustainable and profitable and solutions for better customer experience.

Business Ecosystems
Business Research and Development Methods
Leading Knowledge and Networks
Digital transformation of enterprises

The student
• is able to appraise, develop and lead digital transformation in an enterprise
• is decisive when evaluating the influence of digital transformation on the enterprise and the operating environment
• is able to evaluate and develop the business model as part of the organizational strategy
• is able to self-evaluate and develop his/her expertise in a versatile and focused way.

Business Research and Development Methods
Leading Business Model Innovation
Hajautettujen työympäristöjen johtaminen

- osaa kehittää, johtaa ja arvioida hajautettuja työympäristöjä kestävästi
- osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä ryhmiä
- osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia etäjohtamisen toimintamalleja ja -ympäristöjä menestyksekkään palveluliiketoiminnan mahdollistamiseksi
- osaa analysoida, suhteuttaa ja implementoida digitaalisuutta yrityksen menestystekijänä toimivasti ja turvallisesti.

Creation of Sustainable Future
Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Digitaalinen alustatalous
Työelämän kehittämismenetelmät
Horizons of the digital economy

The student
• is future oriented and capable of analyzing global and regional trends influencing the business context
• is able to operate in an international network and to organize and build new relationships
• is capable of leading creativity and has an entrepreneurial mindset
• is able to retrieve, analyze and produce information and evaluate it critically.

Business Research and Development Methods
Planning and horizons of the digital economy
The Global Digital Economy
Kestävän tuotantotoiminnan suunnittelu
Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa
Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti
Työelämän kehittämismenetelmät
Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta
Monialaisen palvelutalouden kehittämisosaaminen

- osaa monialaisesti vertailla palvelutalouden käsitettä sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön
- osaa luoda ja kehittää palvelutalouden edellyttämiä monialaisia sosiaalisia ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- osaa suunnitella, kehittää ja johtaa monialaisia asiakaslähtöisiä uusiopalveluja
- opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan

Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen
Digitaalinen alustatalous
Työelämän kehittämismenetelmät
Vuorovaikutusjohtaminen
Tiedolla johtamisen asiantuntijuus

- opiskelija tuntee ja ymmärtää sekä osaa soveltaa käytännössä tiedolla johtamisen käsitteitä ja keskeisiä teorioita
- opiskelija osaa kehittää, johtaa ja arvioida tiedon hyödyntämistä organisaatiossa ja liiketoiminnassa
- opiskelija osaa kehittää, johtaa ja motivoida hajautetuissa ympäristöissä toimivia ihmisiä ja heterogeenisiä asiantuntijaryhmiä
- opiskelija osaa vertailla ja hyödyntää erilaisia tiedolla johtamisen malleja menestyksekkään liiketoiminnan, innovaatioiden luomisen ja prosessien kehittämisen mahdollistamiseksi
- opiskelija osaa analysoida, suhteuttaa, arvioida ja toteuttaa tietoa ja sen hyödyntämistä yrityksen menestystekijänä eettisesti ja vastuullisesti

Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Tiedon hyödyntämisen kehittämisosaaminen

- opiskelija osaa monialaisesti vertailla tiedon hyödyntämistä erilaisilla aloilla ja organisaatioissa sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön
- opiskelija osaa luoda ja kehittää tiedon hyödyntämisessä tarvittavia osaamis- ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, valita ja arvioida sopivia menetelmiä ja teknologioita tiedon hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössään
- opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti tiedon hyödyntämistä palveluiden ja uusien innovaatioiden kehittämisessä
- opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan sekä yrityksensä tai organisaationsa kehittämistarpeita ja strategista uudistamistarvetta.

Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä
Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla
Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla
Tiedon hyödyntämisen kehittämisosaaminen

- opiskelija osaa monialaisesti vertailla tiedon hyödyntämistä erilaisilla aloilla ja organisaatioissa sekä hyödyntää oppimaansa omaan toimintaympäristöön
- opiskelija osaa luoda ja kehittää tiedon hyödyntämisessä tarvittavia osaamis- ja asiantuntijaverkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
- opiskelija osaa etsiä, tunnistaa, valita ja arvioida sopivia menetelmiä ja teknologioita tiedon hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössään
- opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja johtaa käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti tiedon hyödyntämistä palveluiden ja uusien innovaatioiden kehittämisessä
- opiskelija osaa tulevaisuusorientoituneesti reflektoida omaa uudistumistarvettaan sekä yrityksensä tai organisaationsa kehittämistarpeita ja strategista uudistamistarvetta.

Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa
Työelämän kehittämismenetelmät
Uudistuva johtaminen

- Johtaa ja kehittää terveydenhuollon palveluita ja palvelukokonaisuuksia muuttuvissa toimintaympäristöissä
- Uudistaa palveluita hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta asiakaslähtöisesti, vastuulli-sesti ja kustannusvaikuttavasti sekä kriittisesti arvioiden
- Kehittää organisaatioissa toimintatapoja, jotka tukevat moniammatillista yhteistoimintaa, henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä
- Arvioi terveydenhuollon palveluihin pääsyn, kustannusten, laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden välisiä suhteita sekä sitä, miten ne ovat yhteydessä päätöksentekoon ja johtamiseen
- Käyttää parasta saatavilla olevaa näyttöä jatkuvaan kehittämiseen, laadun seurantaan ja vaikuttavuuden edistämiseen

Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen
Henkilöstön johtaminen
Osallistava strateginen johtaminen
Terveys ja talous
Työelämän kehittämismenetelmät
Luokittelemattomat
Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia
Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa
Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla
Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna
Digitaalinen alustatalous
Digital Platforms
Digital Transformation Strategies
Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa
Networking in International Environment
Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla
Tiedolla johtamisen kulmakivet
Transformative Technologies for Future
Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt
Ennakoiva johtaminen
Etätyö ja virtuaalijohtaminen
Inclusion Management
Kehittämistoiminnan johtaminen
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen
Osaamisen johtaminen
Project Management
SOTE-johtaminen
Vastuullisesti kestävä johtaminen
Vuorovaikutusjohtaminen
Asiantuntijana kirjoittaminen
Autonominen ja uudistuva tiimityö
Creation of Sustainable Future
Design Thinking and Creativity
Kehittyvän työyhteisön hallinta
Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen
Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot
Työelämän kehittämismenetelmät
Business Design Project
Digital Brand Management
Digital Customer Experience Management
Ennakoiva talouden johtaminen
Financial and Performance Management
Kehittävä yrittäjyys
Maine ja verkostoituva palvelutalous
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YDILMS-1001
YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 30)

20 - 30
IBMMOD21-1001
Digital Business Management

(Valitaan kaikki)

30
YAMK080 Business Ecosystems 5
YAMK088 Business Research and Development Methods 5
YAMK073 Leading Business Model Innovation 5
YAMK087 Leading Knowledge and Networks 5
YAMK108 Planning and horizons of the digital economy 5
YAMK079 The Global Digital Economy 5
DPJMOD21-1001
Digiajan palvelujohtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK003 Creation of Sustainable Future 5
R301YH11OJ Digitalisoituneen palveluliiketoiminnan johtaminen 5
R301YH13OJ Digitaalinen alustatalous 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5
R301YH12OJ Vuorovaikutusjohtaminen 5
HAAMOD22-1001
Hyvinvoinnin analytiikan asiantuntija

(Valitaan kaikki)

30
YAMK102 Asiakaslähtöinen hyvinvointiteknologia 5
YAMK106 Data asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisessä 5
YAMK105 Datan rakentuminen digitaalisissa palveluissa 5
YAMK104 Digitaaliset toiminnot hyvinvointialalla 5
YAMK107 Tekoäly ja älykkäät ympäristöt hyvinvointialalla 5
YAMK103 Tiedolla johtaminen hyvinvointialalla 5
KVTMOD21-1001
Kestävän tuotannon kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK017 Kestävän kehityksen periaatteet ja toimintamallit yritystoiminnassa 5
YAMK019 Kestävän tuotannon kehittäminen -projekti 10
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5
YAMK018 Vastuullinen ja resurssiviisas liiketoiminta 5
TEJMOD21-1001
Terveyspalvelujen johtaminen ja kehittäminen

(Valitaan kaikki)

25
YAMK035 Asiakaslähtöisten terveyspalveluiden kehittäminen 5
799Y9KOJ Henkilöstön johtaminen 5
YAMK033 Osallistava strateginen johtaminen 5
YAMK034 Terveys ja talous 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5
TJAMOD21-1001
Tiedolla johtamisen asiantuntija

(Valitaan kaikki)

20
R599Y32 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
R599Y30 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
R599Y33 Tiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa ja päätöksenteossa 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5
PROLMS-1001
PROFILOIVA OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
YVAPMOD21-1001
Vapaasti valittavat

(Valitaan opintopisteitä: 40)

30 - 40
DAOMOD21-1001
Digiajan osaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK132 Data-analytiikka ja avoin data kehittämisen työkaluna 5
YAMK144 Digitaalinen alustatalous 5
YAMK168 Digital Platforms 5
YAMK171 Digital Transformation Strategies 5
YAMK147 Etiikka ja vastuullisuus tiedolla johtamisessa 5
YAMK133 Networking in International Environment 5
YAMK161 Tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuudet terveys- ja hyvinvointialalla 5
YAMK166 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5
YAMK164 Transformative Technologies for Future 5
YAMK167 Älykäs tiedon tulkinta ja älykkäät ympäristöt 5
JOOMOD21-1001
Johtamisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK148 Ennakoiva johtaminen 5
YAMK131 Etätyö ja virtuaalijohtaminen 5
YAMK072 Inclusion Management 5
YAMK143 Kehittämistoiminnan johtaminen 5
YAMK140 Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5
Y9992BOJ Osaamisen johtaminen 5
YAMK160 Project Management 5
YAMK163 SOTE-johtaminen 5
YAMK151 Vastuullisesti kestävä johtaminen 5
YAMK138 Vuorovaikutusjohtaminen 5
KEOMOD21-1001
Kehittämisosaaminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK093 Asiantuntijana kirjoittaminen 5
YAMK142 Autonominen ja uudistuva tiimityö 5
YAMK154 Creation of Sustainable Future 5
YAMK159 Design Thinking and Creativity 5
R31YL21OJ Kehittyvän työyhteisön hallinta 5
YAMK152 Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö 5
799Y8HOJ Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 5
YAMK162 Palvelumuotoilu ja palveluinnovaatiot 5
Y9992COJ Työelämän kehittämismenetelmät 5
LOYMOD21-1001
Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YAMK090 Business Design Project 5
YAMK157 Digital Brand Management 5
YAMK158 Digital Customer Experience Management 5
R31YL22OJ Ennakoiva talouden johtaminen 5
YAMK156 Financial and Performance Management 5
YAMK165 Kehittävä yrittäjyys 5
YAMK145 Maine ja verkostoituva palvelutalous 5
TUTKLMS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
OPLMS-1001
Opinnäytetyö

(Valitaan kaikki)

30
YAMK063 Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 10
YAMK064 Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 10
YAMK065 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10