Bachelor of Business Administration, Business Economics (online studies), Tornio, Autumn, 2020

2020

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
BASIC STUDIES
                                         
Northern Business Operations
                                         
Basics of Marketing and Sales 5
     
           
                 
Business Communication 5
     
           
                 
Business Law 5
     
           
                 
From Idea to Business 5
     
           
                 
Orientation and Indroduction to the Basics of Business Economics 5
     
           
                 
Tools and Applications 5
     
           
                 
300003000000030000000000
PROFESSIONAL STUDIES
(Select 0 pieces)
                                         
Business Implementation
                                         
Basics of Financial Management 5
       
           
             
Workplace Competence 10
       
           
             
English for Business 5
       
           
             
Supply Chain Management 5
       
           
             
Commercial Mathematics and Mathematical Statistics 5
       
           
             
LINE-SPECIFIC OPTIONS
                                         
Sweden for Business 5  
       
             
           
Developing Business Process
                                         
Management and Development of Business 5  
       
             
           
Managing and Developing Profitability 10  
       
             
           
Competence and Knowledge Management 5  
       
             
           
Innovation Management Methods 5  
       
             
           
Strategy Management in International Working Environment of Enterprises
                                         
Strategic Management in Networks 5  
         
             
       
Strategy Work and Practice 5  
         
             
       
Internationalization Planning and Implementation 10  
         
             
       
Management of Networks and Strategic Partnerships 10  
         
             
       
School of Business and Culture, common studies
                                         
Development of Expertise 10    
         
               
     
Business Risk Management 5    
         
               
     
Anticipation and Knowledge Management 5    
         
               
     
Innovations and Entrepreneurship 10    
         
               
     
3060300030303030000151530151530000
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 10 ECTS)
                                       
PRACTICAL TRAINING
                                         
Training
                                         
Basic Training 1 5    
           
               
 
Basic Training 2 5    
           
               
 
Professional Training 1 5    
           
               
 
Professional Training 2 5    
           
               
 
Professional Training 3 5    
           
               
 
Professional Training 4 5    
           
               
 
00300000003000000000151510
BACHELOR'S THESIS
                                         
RDI 5                                          
Bachelor´s Thesis
                                       
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                 
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                 
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                 
000150000001500000000030
ECTS credits per period / semester / academic year 60 60 60 15 30 30 30 30 30 30 15 30 15 15 30 15 15 30 15 15 40

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

SUORITETTAVA TUTKINTO
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskellaan tradenomiksi (AMK). Koulutusohjelmassa suoritetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.

Liiketalouden tradenomi – Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Liiketalouden koulutuksessa opiskellaan tradenomiksi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto on yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto.

Koulutus toteutetaan puhtaasti verkko-opintoina. Verkko-opiskelu edellyttää sinulta riittävää laitteistoa ja tietotekniikan perustaitojen hallintaa, motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin sekä aktiivista opiskeluotetta noin 40h viikoittain. Sinun tulee toimia aktiivisesti ja vastuullisesti sekä sitoutua itsenäiseen opiskeluun. Osa opiskelustasi on itsenäistä opiskelua, johon saat opettajien ohjausta verkkoympäristöissä. Verkkoympäristöissä opiskelu mahdollistaa sen, että voit useissa tapauksissa opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.

Liiketalouden tradenomikoulutuksemme antaa sinulle vahvan ymmärryksen erilaisten yritysten ja organisaatioiden johtamisesta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opit liiketoimintaa, strategista johtamista, tuloksellisuuden-, osaamisen- ja innovaation johtamista sekä liiketoimintaprosessien kehittämistä. Opit myös suunnittelemaan ja toteuttamaan liiketoiminnan kansainvälistämistä sekä johtamaan verkostoja ja strategisia kumppanuuksia.

Opintoihin kytketään käytännöllisiä työelämäprojekteja, joiden aikana pääset soveltamaan opittuja asioita käytäntöön, ja samalla saat mahdollisuuden luoda verkostoja. Valmistuttuasi osaat toimia päämäärätietoisesti, asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Sinusta tulee johtamisen asiantuntija, joka kykenee ymmärtämään toimintaympäristön muutoksen taustat ja seuraukset mukaan lukien digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja uhat.

Liiketalouden tradenomina työskentelet yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen.

Opintojesi jälkeen sinulla on kyky selviytyä työelämän muutoksissa omaksuttuasi jatkuvan oppimisen merkityksen sekä tiedon hyödyntämisen kriittiset menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi vaihtelevissa tilanteissa. Sinulle on muodostunut kannattavuuskeskeinen ajattelutapa ja hallitset hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot.

Tulet sijoittumaan vastavalmistuneena liiketalouden tradenomina työelämään ensin yleensä nuoremman asiantuntijan tehtäviin. Tehtävissäsi korostuu bisnes-, arvo- ja ihmisosaaminen sekä itsesi johtamisessa että esimiestyössä. Lisäksi sinulla on kyky hankkia tietoa, oppia uutta ja ottaa vastuuta. Tulevaisuuden työnimikkeesi voi olla esimerkiksi henkilöstösuunnittelija, kehittämispäällikkö, tulosyksikön vetäjä, yrittäjä tai vaikkapa johdon konsultti.

Opinnot on rakennettu niin, että sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon yhden lukukauden ajaksi (30 op). Lisäksi voit suorittaa harjoittelun ulkomailla.

Suuntaat ammatillisen osaamisesi vaihtoehtoisten ammattiopintojen (60 op) avulla. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu tutkinnossasi 30 opintopisteen laajuisena. Opinnäytetyö toteutetaan yleensä työelämän toimeksiantona (20 op sisältäen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op).

TUTKINNON RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 90 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot 60 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja menetelmäopinnot

Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit liiketalouden perusteet ja alan toimintatavat sekä hallitset ammattikorkeakoululain (L932/2014) edellyttämän kielitaidon. Ammattiopinnoissa perehdyt alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin, käytäntöihin ja uusimpaan teoreettiseen tietoon, jotta kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Toisen lukuvuoden aikana syvennät liiketalouden osaamistasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla (60 op).

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.

Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa.Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammatillista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Oppimisprosessisi on tehty opetussuunnitelmassa näkyväksi sekä kuvattu ammatillinen kasvusi perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla.

1. vuositeema, 1.vuoden syksy ja kevät: Liiketalouden perehtyjä

Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi.Tiedät ammattikorkeakoulunsa oppimisympäristön tunnistaen oman tieto- ja taitotasonsa.Opit tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja oppii ymmärtämään sen vaikutukset ammattialaansa. Ymmärrät tiedonhankinnan merkityksen opiskelussa. Opit ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteet. Opit hankkimaan tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat hyödyntää opiskelussaan erilaisia sähköisiä työvälineitä. Osaat viestiä suomen-, ruotsin- ja englannin kielillä. Osaat hyödyntää liiketalouden eri alojen tietoja oppimisprojekteissa.Toimittiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaat reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimin jäsenten toimintaa.

2. vuositeema, 2.vuoden syksy ja kevät: Liiketalouden harjaantuja
Toisen lukuvuoden aikana saat syvempää osaamista liiketoiminnasta, erityisesti johtamisen osalta. Perehdyt tuloksellisuuden-, osaamisen- ja tiedon johtamiseen sekä innovaatiojohtamisen menetelmiin. Opit asioita muun muassa liiketoiminnan kansainvälistämisen suunnittelusta, strategisesta johtamisesta sekä verkostojen ja strategisten kumppanuuksien johtamisesta.

3. vuositeema, 3. vuoden syksy ja kevät: Liiketalouden soveltaja

Kolmannen lukuvuoden aikana opit kehittämään ja johtamaan liiketoimintaa digitalisoituvissa liiketoimintaympäristöissä. Opintoihisi kuuluu mm. ennakointia, tiedolla johtamista ja riskienhallintaa. Ammattitaitoa kehittävän harjoittelun aikana pääset soveltamaan oppimaasi käytännössä ja kehität samalla ammatillista asiantuntijuuttasi ja ymmärrystä yritysten toiminnasta.

Ammattitaitoa kehittävässä harjoittelussakehität liiketalouden osaamistasi. Ammatillisen kehittymisesi myötä pystyt soveltamaan oppimaasi teoriatietoa harjoittelussasi. Sinulla on valmiudet tehdä harjoittelussa haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat myös reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti.

4. vuositeema, 4. vuoden syksy/kevät: Liiketalouden kehittäjä

Neljäntenä lukuvuotena opit tutkimus- ja kehittämismenetelmien perusteet ja toteutat opinnäytetyösi Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ja -ohjeistuksen mukaisesti.Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-14). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Liiketoimintaosaaminen
7. Markkinointiosaaminen
8. Myyntiosaaminen
9. Talouden- ja hallinnon osaaminen
10. Yrittämisen osaaminen
11.Toimitusketjuosaaminen
12. Johtamisosaaminen
13.Vuorovaikutus - ja viestintäosaaminen
14.Suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet: etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.

Etäisyyksien hallinta toteutuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvana ohjaamisena ja opetuksena. Opit opiskelijalähtöisesti hyödyntämään verkko-oppimisvälineitä omassa oppimisessasi sekä toteuttamaan ammattialan työprosesseja erilaisissa verkkoympäristöissä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia verkkosovellutuksia.
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys mahdollistavat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Siinä hyödynnetään innovaatiotoimintaa ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Luonnonvarojen älykäs käyttö edistää luonnonvaroja ja -olosuhteita hyödyntävien palvelujen/tuotteiden monipuolisen liiketoiminnan kehittämistä.
Turvallisuusosaamista hallitaan useiden organisaatioiden yhteistyönä, joka perustuu riskien hallintaan ja verkostojen johtamiseen.
Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen painottuu alueen yrityksien kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen. Yhteistyöllä vahvistetaan alueen yrityksien osaamista eri liiketalouden toimialoilla.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona. Oppimisessa hyödynnetään vieraskielistä lähdemateriaalia. Yksi lukukausi (30 op)  toteutetaan kokonaan englannin kielellä. Oppimista tukevat  myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMK:ssa vierailevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi sinulla on  mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä tuutoroida kansainvälisiä opiskelijoita.
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on integroitu opintoihin. Suomen kielen ja viestinnän osaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain. Englannin ja ruotsin kieliopinnot on integroitu perus- ja ammattiopintoihin. Opintojaksoissa, joihin on integroitu kieliä, oppimista arvioidaan myös kielenoppimisena.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Oppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu– ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta sekä osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla ja opinnäytetyö tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta. Se mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään puolestaan nimitystä HOT-menettely.Arviointi ja palaute
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Sinulta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa vuosi- ja opintojaksopalautetta opetuksen toteutuksesta sekä koko koulutuksesta valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Laadunhallinta
Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoima.
Lapin AMK:n laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan siinä kuvattujen menettelyiden mukaisesti.
Jatko-opinnot
Opiskelija, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, voi hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. (not translated)