Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Natural Resources, Agronomist (full time day studies), Rovaneimi, Autumn 2018

2018

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BASIC STUDIES
                                               
Agronomist in the Northern Environment 5
     
             
                     
Study Skills 5
     
             
                     
Finnish Language and Communication Skills 5
     
             
                     
Natural Sciences 1 (Mathematics, Chemistry and Physics) 5
     
           
                   
Natural Sciences 2 (Financial Mathematics and Statics) 5  
         
               
             
English and Internationalization 5  
       
               
               
Swedish 5                                                
2010001825500001820550000000
PROFESSIONAL STUDIES
                                               
Habitats, Plant and Tree Species 5
     
             
                     
Plant Structure, Growth and Factors Involved 5
     
             
                     
Reindeer Husbandry, Livestock and Plant Production on Farm 5
       
             
                   
Farm Work and Reindeer Husbandry 5
     
           
                   
Basics of Reindeer Husbandry and Livestock Production 5
       
             
                   
Sustainable Farming of Natural Plants (Herb Advisor Education) 5
       
             
                   
Basics of Crop Husbandry 5
       
             
                   
Reindeer Husbandry, Livestock, Plant and Forest Production on Farm 10  
       
               
               
Planning of Animal Husbandry 5  
       
               
               
Crop Husbandry 5  
       
               
               
Private Forestry 5  
       
               
               
Multipurpose Use and Management of Natural Resources 5  
         
               
             
Mapping and Geographical Information in Rural Industries 5  
         
               
             
Ecosystem Services and Multipurpose Use of Nature 10  
         
               
             
Rural Industry Entrepreneurship and Working Life 5    
         
                 
         
Business Planning of Rural Industry 5    
         
                 
         
Good Working Life and Management 5    
         
                 
         
Circular Economy and Bioenergy 5    
         
                 
         
Managing Agriculture and Forestry Business 5    
         
                 
         
Management and Administration of Reindeer Husbandry 5    
         
                 
         
Business Operations and Accounting of Rural Industry 5    
           
                 
       
Accounting, Financing and Taxation on Agriculture and Reindeer Herding 5    
           
                 
       
Cross-border Cooperation and Special Features of Using Northern Nature 5      
           
                   
   
Development, Guidance and Promotion of Interests in Rural Areas 5      
           
                   
   
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES
(Select 20 ECTS)
                                               
Special Themes of Reindeer Herding 1 5    
         
                 
         
Special Themes of Reindeer Herding 2 5    
           
                 
       
Special Themes of Reindeer Herding 3 5    
           
                 
       
Rural Company Management 5      
           
                   
   
Rural Development Practices 5      
           
                   
   
Special Natural Products and Innovations 5                                                
Mushroom Advisor Education 5    
         
                 
         
IT Solutions and Remote Access in Rural Business 5    
         
                 
         
Landscape, Traditional Biotypes and Ecological Management 5                                                
GreenCare 5                                                
Natural Products in Wellbeing and Tourism Business 5                                                
3545652012.522.52520452020012.522.5025200452002000
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 5 ECTS)
                                               
Activating your English Skills 3  
       
               
               
030000300000000300000000
PRACTICAL TRAINING
                                               
Professional Training
                                               
Basic Training 5
       
             
                   
Basic Training 5  
       
               
               
Special Training 5    
       
             
 
   
Special Training 5    
       
             
 
   
Special Training 5    
       
             
 
   
Special Training 5      
           
                   
   
5512805506680050500660800
BACHELOR'S THESIS
                                               
Methods Studies 5    
           
                 
       
Bachelor's Thesis
                                               
Bachelor's Thesis A 5      
           
                   
   
Bachelor's Thesis B 5      
           
                   
   
Bachelor's Thesis C 5      
           
                   
   
005150000051500000000501500
ECTS credits per period / semester / academic year 60 63 82 43 30.5 29.5 38 25 51 31 43 0 30.5 29.5 0 38 25 0 51 31 0 43 0 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

SUORITETTAVA TUTKINTOAGROLOGI (AMK) 240 op
TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET
Agrologi (AMK) -tutkintoon johtava maaseutuelinkeinojen koulutus kuuluu luonnonvara- alaan. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.
Agrologi (AMK) -koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä sekä erilaisissa asiantuntija-, opetus- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä.
Koulutuksessa painotetaan yrittäjyyttä, monialaista kestävää maaseutu- ja luonnonvarayrittämistä, kykyä toimia vaativissa pohjoisissa luonnonoloissa ja kansainvälistyvässä, monipaikkaisessa ja verkostoituneessa toimintaympäristössä. Opinnoissa korostuvat pohjoisten ekosysteemipalvelujen, olosuhteiden ja uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön mahdollisuudet, edellytykset ja rajoitteet yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä. Eettisinä lähtökohtina ovat turvallisuus ja luonnon kestävä käyttö. Lapin AMK:lla on porotalouden korkea-asteen koulutusvastuu.

Keskeisiä ammatillisia kompetensseja ovat
- Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
- Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
- Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
- Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
- Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.

Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin (AMK) perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muusta Lapin AMK:n, Lapin korkeakoulukonsernin tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta.
Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja. Lisäksi kannustamme vaihto-opiskeluun tai -harjoitteluun ulkomailla.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA
Opetussuunnitelma (OPS) rakentuu opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Agrologi (AMK) -koulutuksen rakenne on seuraavanlainen:
1) perus- ja ammattiopinnot 185 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot.
Perusopintojen ja pakollisten ammattiopintojen tavoitteesi on oppia agrologin ammatilliset perustiedot ja –taidot, niiden teoreettinen perusta, työssä tarvittavat viestintä- ja matemaattiset taidot voidaksesi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana sekä hallita ammattikorkeakoululain 932/2014, 8 §:ssä vaadittava kielitaito.
Vaihtoehtoisten ammattiopintojen tavoitteena on hankkia valmiuksia maaseutuelinkeinojen, luonnonvaratalouden ja pohjoisen alueen aktiiviseen kehittämiseen.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on, että perehdyt erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä sekä saat valmiuksia työelämän ja alueen aktiiviseen kehittämiseen.
Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyön toteutuksessa kannustamme monialaiseen, koulutusten väliseen ja työelämäyhteistyöhön.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Opintoja voi tehdä myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa sekä sisällyttää muiden koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN
Opetussuunnitelmissa kuvataan opiskelijoiden oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla. Opinnot kiinnitetään kunkin lukukauden kokoaviin opintojaksoihin, joita toteutetaan työelämäläheisesti. Opiskelija arvioi kriittisesti omaa oppimistaan opintojen ajan ja saa kehittävää vertais-, työelämä- ja opettajapalautetta osaamisestaan.
1. Vuositeema: Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön perehtyjä
Vuositeema jakaantuu seuraaviin lukukausiteemoihin: Johdatus luonnonvara-alalle sekä Poro- kotieläin- ja kasvituotannon perusteet.
Opiskelija perehtyy pohjoiseen ekosysteemiin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön kiinnittäen niihin oman ammattialansa sekä maaseutuelinkeinot. Hän perehtyy poro-, kotieläin- ja kasvituotannon perusteisiin ja saa käytännön kokemusta niihin liittyvistä töistä. Hän oppii alalla tarvittavia matemaattisia perustaitoja sekä työyhteisön perusviestintätaitoja suomen kielellä.
2. Vuositeema: Pohjoisen uusiutuvien luonnonvarojen ja olosuhteiden monikäytön harjaantuja
Vuositeema jakaantuu seuraaviin lukukausiteemoihin: Tilatason tuotannon suunnittelu sekä Pohjoisen luonnonvarojen älykkään käytön suunnittelu.
Opiskelija syventää pohjoisen poro-, kotieläin- ja kasvituotannon sekä yksityismetsätalouden osaamistaan ja harjaantuu niihin liittyvissä käytännön taidoissa. Hän perehtyy syvemmin luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön edellytyksiin, rajoitteisiin ja ohjaukseen hyödyntäen luonnonvaratietoa, matemaattisia taitoja ja älykästä teknologiaa. Opiskelijan kansainvälistymisvalmiudet ja -asenne vahvistuvat.
3. Vuositeema: Luonnonvaratalouden monialaisen liiketoiminnan osaaja ja soveltaja
Vuositeema jakaantuu seuraaviin lukukausiteemoihin: Luonnonvaratalouden liiketoiminnan johtaminen sekä Luonnonvaratalouden liiketoiminnan analyysit.
Opiskelija oppii liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi. Hän oppii hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.
4. Vuositeema: Luonnonvaratalouden ja maaseudun kehittäjä
Vuositeema jakaantuu seuraaviin lukukausiteemoihin: Luonnonvaratalouden ja maaseudun kehittäminen, Pohjoisen raaka-aineisiin ja olosuhteisiin perustuvat innovaatiot ja uusi liiketoiminta.

Opiskelijan maaseutuelinkeinojen ja luonnonvaratalouden osaaminen syvenee ja hän osaa tarkastella niitä aktiivisen kehittämisen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan näkökulmista. Hänellä on valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Hän on saavuttanut yleiset työelämän ja agrologikoulutuksen osaamisalueet (kompetenssit). Hän osaa reflektoida ammatillista osaamistaan agrologin työn ja oman urakehityksen näkökulmasta.  
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.

Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (5) sekä agrologikoulutuksen omiin kompetensseihin (5).
Yhteisten kompetenssien erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Ne luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Niiden osaaminen arvioidaan koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Osaamisalueet/kompetenssit
Yhteiset:
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
Koulutuksen omat:
6. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
7. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
8. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
9. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
10. Maaseudun monialaisen ja kestävän liiketoiminnan osaaminen

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyvät läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.
Kansainvälisyys toteutuu läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa, kieliopintoina ja vieraalla kielellä suoritettavina opintoina. Vieraskielisiä opintoja toteutetaan omassa koulutuksessa sekä koulutusten ja osaamisalojen yhteistyönä. Vieraskielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMKissa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Opiskelijat osallistuvat myös kansainväliseen vaihtoon ja erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.
Kieli- ja viestintä- sekä matemaattisia taitoja opitaan ja ne kehittyvät koko opintojen ajan. Niiden oppiminen integroidaan ammatillisiin aineisiin, mutta ne arvioidaan erikseen.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Ammatillisen osaaminen opitaan ja se kehittyy opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla ja se syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa toimija. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen viralliset tavoitteet ja opetussuunnitelma ohjaavat ja motivoivat oppimista. Opetussuunnitelma on opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) perusta. Opettajatutor ohjaa sinua HOPS:n laatimisessa.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä. Näitä ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, muiden koti- ja kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Maaseutuelinkeinojen autenttisena oppimis-, kehittämis- ja innovaatioympäristönä on koko maakunta sekä laajempi kansallinen ja kansainvälinen ympäristö harjoittelu-, hanke- ja muiden yhteyksien kautta. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö tehdään osana työelämän kehittämistä. Voit valita opintoja myös muiden koulutusten opetustarjonnasta, mikä lisää monialaista yhteistyötä.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä liittäen siihen myös opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen yhdessä sopimia teoreettisia opintoja, kehittämistehtävä-, raportointi- ja muita vaatimuksia.
Kehittävä arviointi huomioi oppimisprosessin ja osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessia opintojaksotasolla arvioitaessa keskeisiä välineitä ovat itsearviointi ja palaute. Oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin, koulutuksen kompetensseista johdettuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3 – 4), tyydyttävä (1 – 2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena ja valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Opintojen kuormittavuus määritellään yleiseurooppalaisen ECTS-opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteilla. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä, mikä tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Ennen koulutusta hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen. Sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi tutkintoon muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Voit ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT
Lapin AMKin agrologi (AMK) -koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Opiskelija voi perus- ja pakollisten ammattiopintojen jälkeen valita omaa osaamistaan syventäviä tai laajentavia opintoja maaseutuelinkeinojen vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, Lapin AMKin opintotarjonnasta tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä hankkia osaamista työn opinnollistamisen kautta. (not translated)