Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Engineering, Civil Engineering (full time day studies), Rovaniemi, Autumn 2019, Infrastructure

2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BASIC STUDIES
                                               
Introduction to Civil Engineering Studies and Safety in Construction Industry 5
     
             
                     
Basics of Project Management and Communication 5
     
             
                     
Basics of Physics 5
     
             
                     
Chemistry in Civil Engineering 5  
         
               
             
Mechanics and Mechanics of Materials 5
       
             
                   
Construction Physics 5  
         
               
             
Algebra, Geometry and Trigonometry 5
     
             
                     
Linear Algebra 5
       
             
                   
Mathematics Methodology in Civil Engineering 5  
       
               
               
English for Civil Engineering 5  
       
               
               
Swedish for Civil Engineering 5    
         
                 
         
3020502010101050002010010100500000
PROFESSIONAL STUDIES
                                               
Product Type in Civil Engineering and CAD 5
       
             
                   
Geotechnology 5
     
             
                     
Infrastructural Building 5
     
             
                     
Building Construction 5
       
             
                   
HVAC and Energy Technology 5
       
             
                   
Measurement Technology and Land Use 5  
       
               
               
Water and Environmental Technology 5  
       
               
               
Arctic Construction 5    
           
                 
       
Building Economy 5  
         
               
             
Entrepreneurship and Management in Civil Engineering 5  
       
               
               
Expert Communication in Civil Engineering and the Labour Legislation 5    
         
                 
         
Construction Development and Quality Management 5    
         
                 
         
Alternative Professional Studies of Construction Engineering and Civil Engineering
(Select 41 ECTS)
                                               
Concrete Technology 5  
         
               
             
Basics of Concrete, Wood and Steel Structures 5  
         
               
             
Geotechnology and Foundation Engineering 5    
           
                 
       
Concrete Construction and Concrete Techniques 6      
           
                   
   
Optional Professional Studies in Infrastructure and Mining Technology
(Select 65 ECTS)
                                               
InfraBIM 5      
           
                   
   
Road Construction and Pavement Techniques 5    
         
                 
         
Infra Construction Economics 5    
         
                 
         
Street and Traffic Engineering 5      
             
                   
 
Infra BIM Project 5      
           
                   
   
Water Supply and Sewerage 5      
             
                   
 
Rock Excavation and Crushing in Civil Engineering 7    
           
                 
       
Environmental Geotechnics 5    
           
                 
       
Road Structure Design and Rehabilitation 5    
           
                 
       
Road Management and Maintenance 5      
             
                   
 
Bridge Construction and Renovation 5      
           
                   
   
25304736101515152027211510150151502027021150
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 5 ECTS)
                                               
Activating your English Skills 3
       
             
                   
Activating your Swedish Skills 3  
       
               
               
330003300000030300000000
PRACTICAL TRAINING
                                               
Basic Training
                                               
Basic Training 1 5
       
             
                   
Basic Training 2 5  
       
               
               
Professional Training
                                               
Professional Training 1 5  
         
               
             
Professional Training 2 5    
         
                 
         
Advanced Training
                                               
Advanced Training 1 5    
           
                 
       
Advanced Training 2 5      
           
                   
   
51010505555550050550550500
BACHELOR'S THESIS
                                               
Bachelor´s Thesis
                                               
Thesis Planning 5      
           
                   
   
Thesis Implementation 5      
           
                   
   
Thesis Reporting 5      
             
                   
 
Methodological Studies 5      
           
                   
   
000200000001550000000001550
ECTS credits per period / semester / academic year 63 63 62 61 30 33 33 30 30 32 41 20 30 33 0 33 30 0 30 32 0 41 20 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Bachelor of Engineering, Civil Engineering (full time day studies), Rovaniemi, Autumn 2019

SUORITETTAVA TUTKINTOInsinööri (AMK) 240 op Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suoritat tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Koulutus täyttää ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 2-5 §) säädetyt tutkintoon johtavien opintojen yleiset tavoitteet ja rakenteen. Koulutus perustuu ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaaviin lakeihin ja säädöksiin, Lapin AMK:n strategisiin valintoihin sekä työelämän ja sen kehittämisen tarpeisiin.
Yrittäjyyttä tulevaisuuden yhtenä uravaihtoehtona harkitsevaa kannustetaan ja tuetaan Lapin AMK:ssa. Oppimisympäristöissä on mahdollista tutkia ja kehittää ideoita liikeideoiksi ja edelleen yritystoiminnaksi.
Rakentaminen on tärkeä osa yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Rakennusinsinöörinä työskentelet asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus luo hyvät edellytykset toimia rakennusalan yrittäjänä ja alan viranomaistehtävissä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia rakennusalan insinööri (AMK) tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, johtamiseen, projektien hallintaan ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi painotetaan elinikäisen oppimisen merkitystä, kykyä seurata rakennusalan kehitystä ja alalla esiintyvien ongelmien ratkaisutaitoa.
Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin rakennetekniikan suunnittelijan, rakennustyömaan työnjohtajan pätevyysvaatimuksiin sekä yleisiin rakennustekniikan koulutusohjelmien valtakunnallisesti määriteltyihin kompetensseihin ja ohjeellisiin opetussuunnitelmiin sekä valtioneuvoston asetuksiin pätevyysvaatimuksista. Opetussuunnitelmassa huomioidaan alueen opetussuunnitelmalle asettamat tarpeet rakennusalan neuvottelukuntayhteistyön kautta.
TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin koulutuksen opetussuunnitelman rakenne on seuraava:
1) perus- ja ammattiopinnot 180 op
- pakolliset perus- ja ammattiopinnot 115 op
- vaihtoehtoiset ammattiopinnot 65 op
2) vapaasti valittavat opinnot 10 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, joka sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot

Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva rakennusalan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää sinut alan yleisiin matemaattisiin ja luonnontieteellisiin perusteisiin sekä viestintään sekä antaa ammattikorkeakoululain 932/2014 8 §:ssä vaadittava kielitaito. Kieliopintojen erityisenä tarkoituksena on antaa sinulle ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014) 7§:ssä vaadittava kielitaito, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15§-19§:ssä säädetään.
Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut rakennusalan erilaisiin ammatillisiin tehtäväalueiden keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovelluksiin sekä niiden tutkimuksellisiin perusteisiin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään rakennusalan suunnittelun ja työnjohdon asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen. Rakennusalalla painottuu myös kyky seurata jatkuvasti alan kehittymistä.
Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta suuntaudut rakennusalalla johonkin osa-alueeseen, kuten talonrakennustekniikkaan, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Valittavanasi on sekä suunnittelun että työnjohdon opintoja.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää sinun ammatillista osaamistasi. Niillä voit myös täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksesi ja yksilöllisen mieltymyksesi mukaan. Voit sisällyttää muiden Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia vapaasti valittaviin opintoihin.
Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa perehdyt työelämän pelisääntöihin ja rakennusalan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelussa voit soveltaa osaamistasi käytännön työssä ja auttaa suuntaamaan opintojasi omalla rakennusalallasi.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa sinun valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi rakennusalan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.
Vaihtoehtoiset ammattiopinnotValittavanasi on vaihtoehtoisia opintoja 65 opintopistettä. Vaihtoehtoisia ammattiopintoja voit suorittaa toisen lukuvuoden keväästä lukien. Pääosin vaihtoehtoiset ammattiopinnot ajoittuvat 3. ja 4. lukuvuodelle.
Talonrakennustekniikassa voi perehtyä rakenteiden suunnitteluun tai rakennusalan tuotantoon. Rakenteiden suunnittelussa saat valmiuksia suunnitella vaativia rakenteita betoni-, puu- ja teräsrakenteissa. Rakennusalan tuotannossa saat valmiuksia toimia vaativan kohteiden työnjohtotehtävissä työmailla. Talonrakennustekniikassa voit suorittaa opintoja myös tuotantopainotteisesti, jolloin opintosi rakentuvat oppimiseen työmailla tehtäviin oppimisprojekteihin.
Infratekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajan vaativissa rakennuskohteissa. Infratekniikassa sinulla on mahdollista suorittaa opintoja myös tuotantopainotteisesti, jolloin opintosi rakentuvat osittain työmailla tehtävien oppimisprojektien avulla.
Kaivostekniikassa voit perehtyä kaivosalaan myös kansainvälisesti. Opintosi rakentuvat nykyaikaisten kaivosten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tehtävien ympärille.
Talo- ja energiatekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajana vaativissa alan tehtävissä. Painopisteenä opinnoissasi ovat suomalaisen energia-alan tulevaisuuden mahdollisuudet, yhteiskuntien energiahuoltoon liittyvät tehtävät sekä erilaisten rakennusten talotekniikkajärjestelmien tunteminen ja hallinta.
Opintojen kuormittavuusOpintojen kuormittavuuden määrittelyssä ovat lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia sinun päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINENOpetussuunnitelmassa kuvataan rakennusalan ammatillisen kasvun polkusi rakennusalan perehtyjästä alan soveltajaksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot yhdistyvät isommiksi osaamisen kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen oman rakennusalasi insinöörin tehtäviin.
1. vuositeema: rakennusalaan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden aikana saat osaamista ja valmiuksia selviytyä alaan liittyvästä opiskelusta. Osaamisesi kehittyy myös luonnontieteiden avulla. Opintovuoden päättyessä sinulla on riittävä osaaminen, jotta voit työskennellä harjoittelijana rakennusalan erilaisissa perustehtävissä.
1. lukukausiteema: infra- ja geotekniikka
2. lukukausiteema: talonrakentaminen ja talotekniikka
2. vuositeema: rakennetun ympäristön oppija. Toisen opintovuoden aikana sinun rakennusalan ammatillinen kasvu syvenee ammattiopintojen avulla. Perehdyt rakennusalan yrittäjyyteen ja rakentamisen materiaaleihin tai rakennusten lämmitysjärjestelmiin. Opintovuoden aikana valitset oman rakennusalasi eri vaihtoehtojen välillä. Opintovuoden päättyessä voit työskennellä rakennusalan ammatillisissa tehtävissä, kuten avustavissa työnjohdollisissa töissä.
3. lukukausiteema: Rakennusalan yrittäjyys/Cleantech
4. lukukausiteemat: rakentamisen materiaalit sekä rakennusten lämmitysjärjestelmät
3. vuositeema: oman rakennusalansa osaaja. Kolmas vuosi on oman rakennusalasi ammatillisen kasvun aikaa. Painopisteen opinnoissa muodostavat syvälle menevät ammatilliset ainekokonaisuudet monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Kolmannen vuoden aikana voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöoppilaitoksissa. Opintovuoden päättyessä voit toimia harjoittelijana rakennusalan työnjohtotehtävissä.
Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.
Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Talonrakennuksen ja työmaan suunnittelu
6. lukukausiteema: Arktinen rakentaminen/routa
Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Infran työsuunnittelu
6. lukukausiteema: Arktinen rakentaminen/tierakenne
Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Voimalaitos
6. lukukausiteema: Arktinen rakentaminen/energiatekniikka
4. vuositeema: oman rakennusalansa soveltaja. Neljännen opintovuoden aikana syvennät omaa asiantuntemustasi ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Kaivosalaan suuntautuessasi syvennät osaamistasi kansainvälisten opintojen kautta. Neljännen lukuvuoden aikana rakennusalan osaamisesi kehittyy tasolle, jota rakennusalan ammattikorkeakouluinsinööriltä odotetaan työelämään siirryttäessä. Sinulla on teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia rakennusalansa insinöörin tehtävissä erilaisissa työympäristöissä.
Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.
Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Elinkaariajattelu ja tehtäväsuunnittelu
8. lukukausiteema: Teräsrakentaminen ja hankinta
Infratekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Yhdyskuntatekniikka
8. lukukausiteema: Ympäristö
Kaivostekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Kaivossuunnittelu
8. lukukausiteema: Ympäristö
Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Vaihtoehtoiset energiantuotannot
8. lukukausiteema: Ilmastoinnin suunnittelu
KompetenssitLapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) ja koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-13). Yleiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yhteisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit kehittyvät pääsääntöisesti opetusmenetelmien ja ammatin sisällön oppimisen yhteydessä koko koulutuksen ajan. Yleisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen kompetenssit ovat:

1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
7. Ympäristöjohtaminen ja elinkaariosaaminenrakentamisessa
8. Suunnitteluosaaminen
9. Rakentamistuotannon osaaminen
10. Kaivostuotanto-osaaminen
11. Rakennusalan talousosaaminen
12. Esimiestaidot ja johtaminen
13. Korjausrakentamisen ja kunnossapidon osaaminen
Kaikkiin Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.
Rakennusalan yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen kehittyy opintojesi aikana. Toisen vuoden aikana saat rakennusalan liiketoimintaosaamisen perusteet. Oman rakennusalasi opinnoissa kehittyy alakohtainen liiketoiminta- ja talousosaamisesi. Tärkeänä painopisteenä on rakennuttamisen ja laadunhallinnan osaaminen osana rakennusliikkeen yritystoimintaa. Erityisesti tuotantopainotteisissa opinnoissa saat osaamista rakennusalan yrittäjyyteen.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa ja kieliopintoina. Voit osallistua kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on osittain integroitu rakennusalan ammattiopintoihin sekä opinnäytetyöhön. Englannin ja ruotsin kieliopinnot ovat omina opintojaksoinaan, jossa toteutus on integroitu lukukausi teemaa.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOppimisnäkemysLapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee ongelmanratkaisu – ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla.
Osaamis- ja ongelmaperustainen oppimisnäkemys tarkoittaa niitä asioita, joilla oppimista jäsennetään ja organisoidaan (esimerkiksi ongelmaperustainen sykli/vaihemalli, ongelmaperustainen projektioppiminen, CDIO tai näiden erilaiset yhdistelmät). Kaikissa oppimisen organisointitavoissa lähtökohtana ovat työelämän ongelmat ja työelämäläheinen toteutus.
Lapin AMK on osa laajaa kansainvälistä insinöörikoulutuksen kehittäjäverkostoa (CDIO, www.cdio.org), jossa on yli 50 jäsenkorkeakoulua 25 maasta. Sinä opit asioita ja insinööritaitoja hahmottamalla (C = conceive), suunnittelemalla (D = design), toteuttamalla(I = implement) ja käyttämällä (O = operate).
Lukukausien aikana tehtävissä oppimisprojekteissa voit käytännössä opetella opintojesi kannalta keskeisiä asioita. Oppimisprojekteja tehdään yhdessä, pienissä tiimeissä, joissa opitaan toimimaan osana työryhmää, opitaan suunnittelemaan ajankäyttöä ja päästään harjoittelemaan erilaisia työtilanteita varten. Oppimisprojektien toimeksiantajana voi toimia yritys, jolloin päästään harjoittelemaan oikeissa työelämälähtöisissä tilanteissa.
Opetuksen sijasta keskiössä on sinun oppiminen ja osaamisen kehittyminen. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Oppimisprosessissa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajien roolit muuttuvat oppimisprosessissa. Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja. Opettaminen on monialaista, oppiaine-, koulutus- ja jopa toimialarajat ylittävää tiimityötä. Tiimiopettajuus tarkoittaa oppimisen yhdessä suunnittelemista, toteuttamista ja arvioimista.
Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmallesi (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmäsi opettajatuutorilta.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminenTutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.
Hyväksiluvussa on kolme päätapaa: korvaaminen, sisällyttäminen sekä aiemmin ja opiskelun aikana hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT). Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään saman tasoisilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen korkeakouluopintojen liittämistä osaksi tutkintoa. Hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että pyrit ymmärtämään hankkimaasi osaamista ja jäsentää sen suhteessa opintojakson tai osaamisalueen osaamistavoitteisiin siten, että pystyt kuvaamaan ja näyttämään toteen osaamisesi. Hankitun osaamisen tunnustaminen tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista hankkimallesi osaamiselle.

Talonrakentamisen ja infra- ja kaivostekniikan opinnoissa voit suorittaa osan opinnoistasi työpaikalla tapahtuvissa projekteissa, jolloin oppiminen tapahtuu toimeksiantajan kanssa määritellyissä projekteissa. Tätä kutsutaan työn opinnollistamiseksi.
Arviointi ja palauteOpiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi muodostaa johdonmukainen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arvioinnin suunnittelu pyritään toteuttamaan kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja).
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen erilaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissäOpiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Lapin AMK:ssa opiskelu ja oppiminen toteutuvat työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa työelämästä ja alueelta nousevien ilmiöiden ja ongelmien käsittelyn oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen lähtökohtana. Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa toimii Arctic Civil Engineering (ACE) tutkimusryhmä, jossa tehtävät tutkimus- ja kehittämisprojektit luovat mahdollisuuksia osaamisesi kehittämiseen. Myös rakennus- ja yhdyskuntatekniikan ACE-laboratorio tarjoaa korkeatasoisen oppimisympäristön. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa osa oppimisesta tapahtuu myös rakennusalan yrityksissä.
Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu eri puolilla Suomea sijaitsevissa yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa. Myös harjoittelu ulkomailla on mahdollista. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön. (not translated)

Infrastructure