Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Engineering, Civil Engineering (full time day studies), Rovaniemi, Autumn 2021,

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
CORE COMPETENCE
                                               
BASIC COMPETENCE OF CIVIL ENGINEERING 40                                                
Introduction to Civil Engineering Studies 5
     
             
                     
Basics of Project Management and Communication 5
     
             
                     
Entrepreneurship and Management in Civil Engineering 5  
       
               
               
English in Civil Engineering 5  
       
               
               
Building Economy 5  
         
               
             
Expert Communication in Civil Engineering and the Labour Legislation 5    
         
                 
         
Construction Development and Quality Management 5    
         
                 
         
Swedish for Civil Engineering 5    
         
                 
         
Swedish Oral Skills 0                                                
Swedish Written Language 0                                                
NATURAL SCIENCE COMPETENCE OF CIVIL ENGINEERING 50                                                
Basics of Physics 5
     
             
                     
Algebra, Geometry and Trigonometry 5
     
             
                     
Linear Algebra (advanced) 5
     
             
                     
Mechanics and Mechanics of Materials 5
       
             
                   
Linear Algebra 5
       
             
                   
Differential and Integral Calculus (advanced) 5
       
             
                   
Mathematics Methodology in Civil Engineering 5  
       
               
               
Differential Equations (advanced) 5  
       
               
               
Chemistry in Civil Engineering 5  
         
               
             
Building Physics 5  
         
               
             
CONSTRUCTION COMPETENCE 35                                                
Geotechnology 5
     
             
                     
Infrastructural Building 5
     
             
                     
Building Construction 5
       
             
                   
HVAC and Energy Technology 5
       
             
                   
Product Type in Civil Engineering and CAD 5
       
             
                   
Measurement Technology and Land Use 5  
       
               
               
Water and Environmental Technology 5  
       
               
               
PRACTICAL TRAINING
                                               
Basic Training 10
     
           
 
               
Professional Training 10  
       
             
 
         
Advanced Training 10    
         
               
 
   
7055255353535202055035350352002050500
FREE CHOICE STUDIES
(Select 10 ECTS)
                                               
PROFILE COMPETENCE
(Select 70 ECTS)
                                               
MINING TECHNOLOGIES OF CIVIL ENGINEERING
(Select 70 ECTS)
                                               
Concrete and Manufacturing 5  
         
               
             
Basics of Concrete, Wood and Steel Structures 5  
         
               
             
Road Construction and Pavement Techniques 5    
         
                 
         
Infra Construction Technologies and Economics 5    
         
                 
         
Basics of Traffic Route Planning 5    
         
                 
         
Geotechnology and Foundation Engineering 5    
           
                 
       
Environmental Geotechnology 5    
           
                 
       
Geology and Mineralogy 5    
           
                 
       
Beneficiation Techniques 5    
           
                 
       
Sustainable Mining 5      
           
                   
   
Open Pit Mining and Crushing 5      
           
                   
   
Mine Planning 5      
           
                   
   
Underground Mining 5      
             
                   
 
Cost Calculations and Industrial Services 5      
             
                   
 
Mine Design Project 5      
             
                   
 
WORK PLACE PROJECTS AND STUDIES
(Select 20 ECTS)
                                               
Project: Construction Site and Production 5    
         
                 
         
Project: Timetable and Costs 5    
           
                 
       
Project: Task Planning and Management 5      
           
                   
   
Project: Acquisition and Logistics 5      
             
                   
 
Project: Infra Planning 10                                                
Professional Engineering Works 5                                                
Specialization Studies 20                                                
Entrepreneurship, Basic Module
(Select 30 ECTS)
                                               
Opportunities for entrepreneurship 5                                                
From a Business Idea to Market 5      
           
                   
   
Digitalization and Entrepreneurship 5      
           
                   
   
Financial Management of a Small Company 5      
             
                   
 
Starting and Developing the Business 5      
             
                   
 
0104560000102025303000001002025030300
RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPETENCE
                                               
Research and Development Methods 5      
           
                   
   
FINAL THESIS
                                               
000500000050000000000500
ECTS credits per period / semester / academic year 70 65 70 70 35 35 35 30 40 30 40 30 35 35 0 35 30 0 40 30 0 40 30 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Bachelor of Engineering, Civil Engineering (full time day studies), Rovaniemi, Autumn 2021

Tutkinnon yleiskuvaus ja koulutuksen profiili

Rakentaminen on yhteiskunnan keskeisiä toimintoja. Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia. Rakennusinsinöörinä työskentelet asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus luo hyvät edellytykset toimia myös rakennusalan yrittäjänä.

Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, johtamiseen ja projektien hallintaan. Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin rakennustyömaan työnjohtajan ja rakennesuunnittelijan pätevyysvaatimuksiin sekä yleisiin rakennustekniikan koulutusohjelmien valtakunnallisesti määriteltyihin ohjeisiin. Opetussuunnitelmassa profiloituu läpileikkaavana Lapin korkeakoulukonsernin strategiset painopistealueet: Globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu, tulevaisuuksien palvelut ja etäisyyksien hallinta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa suoritat 240 op laajuisen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä lähtökohtana on yleiseurooppalainen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmä (ECTS). Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen osaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen opetussuunnitelman rakenne:

1) Rakennusinsinöörin ydinosaaminen 150 op, joka sisältää rakennusinsinööreille tärkeät perusopinnot
2) Rakennusinsinöörin tehtäviin profiloivat opinnot 70 op, joka sisältää omaan suuntautumiseen erikoistavat ja kehittävät opinnot
3) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op, joka sisältää opinnäytetyön 15 op sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnot.

Ydinosaamiseen kuuluvien opintojen tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva rakennusalan merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä, perehdyttää sinut yleisiin matemaattis-luonnontieteellisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammattikorkeakoululaissa vaadittavan kielitaidon. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää sinut rakennusalan erilaisten tehtäväalueiden perusasioihin ja sovelluksiin. Ydinosaamiseen liittyviin opintoihin kuuluvat myös vapaasti valittavat opinnot sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Vapaasti valittaviin opintoihin (10 op) voit sisällyttää Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia. Harjoittelussa (30 op) perehdyt työelämän pelisääntöihin ja voit soveltaa osaamistasi rakennusalan käytännön työssä.

Profiloivaan osaamiseen liittyvien opintojen kautta perehdyt rakennusalan johonkin osa-alueeseen, kuten talonrakennustekniikkaan, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Valittavanasi on sekä suunnittelun että työnjohdon opintoja. Profiloivat opinnot ajoittuvat pääasiassa 3. ja 4. lukuvuodelle.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa sinun valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi rakennusalan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Profiloitumisvaihtoehdot

Talonrakennustekniikassa voit perehtyä rakennusalan tuotantoon tai rakennesuunnitteluun. Rakennusalan tuotannossa saat valmiuksia toimia vaativien kohteiden työnjohtotehtävissä rakennustyömailla. Rakennesuunnittelussa saat valmiuksia suunnitella vaativia betoni-, puu- ja teräsrakenteita.

Infratekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajana tie-, vesi- ja maarakennuskohteissa. Kaivostekniikassa opintosi rakentuvat nykyaikaisten kaivosten suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tehtävien ympärille.

Talo- ja energiatekniikassa saat valmiuksia toimia suunnittelijana ja työnjohtajana vaativissa alan tehtävissä. Opinnot painottuvat yhteiskuntien energiahuoltoon sekä erilaisten kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmiin liittyviin tehtäviin.

Lukuvuosi-/lukukausiteemat

Opetussuunnitelmassa kuvataan rakennusalan ammatillisen kasvun polkusi rakennusalan perehtyjästä alan soveltajaksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot yhdistyvät isommiksi osaamisen kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen oman rakennusalasi insinöörin tehtäviin.

1. vuositeema: Rakennusalaan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden päättyessä sinulla on riittävä osaaminen työskennelläksesi harjoittelijana rakennusalan erilaisissa perustehtävissä.

1. lukukausiteema: Infra- ja geotekniikka
2. lukukausiteema: Talonrakentaminen ja talotekniikka

2. vuositeema: Rakennetun ympäristön oppija. Toisena opintovuotena perehdyt rakennusalan yrittäjyyteen ja rakentamisen materiaaleihin tai rakennusten lämmitysjärjestelmiin. Opintovuoden aikana valitset oman rakennusalasi. Opintovuoden päättyessä voit työskennellä rakennusalan ammatillisissa tehtävissä, kuten avustavissa työnjohtotöissä.

3. lukukausiteema: Rakennusalan yrittäjyys
4. lukukausiteemat: Rakentamisen materiaalit sekä rakennusten lämmitysjärjestelmät

3. vuositeema: Oman rakennusalansa osaaja. Painopisteen opinnoissa muodostavat syventävät ammatilliset ainekokonaisuudet monimuotoisissa oppimisympäristöissä. Opintovuoden päättyessä voit toimia harjoittelijana rakennusalan työnjohtotehtävissä. Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.

Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Talonrakennuksen ja työmaan suunnittelu
6. lukukausiteema: Talonrakentamisen infra/Betonirakenteet

Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Infran työsuunnittelu
6. lukukausiteema: Liikenneväylät

Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Lämmitystekniikka
6. lukukausiteema: Talotekniikkajärjestelmät

4. vuositeema: Oman rakennusalansa soveltaja. Neljännen opintovuoden aikana syvennät omaa asiantuntemustasi ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Lukuvuoden aikana osaamisesi kehittyy tasolle, jota rakennusalan insinööriltä odotetaan työelämään siirryttäessä. Lukukausiteemat vaihtelevat oman rakennusalasi mukaan.

Talonrakennustekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Betoni- ja puurakentaminen
8. lukukausiteema: Kiertotalous ja tietomallintaminen

Infra- ja kaivostekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Betonirakentaminen ja vesihuolto/Louhinta ja kaivossuunnittelu
8. lukukausiteema: Ympäristö

Talo- ja energiatekniikan lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Kiinteistöautomaatio
8. lukukausiteema: Ilmastointitekniikka

Miten opiskellaan?

Opiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, opiskelu ulkomaisessa kumppanuusoppilaitoksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa.

Opiskelu tapahtuu päiväopiskeluna arkipäivisin oppilaitoksella tai monimuoto-opiskeluna, jolloin työssä käyminen opiskelun ohessa on mahdollista. Myös päiväopiskelijoille osa opinnoista järjestetään monimuotoisesti.
Osan opinnoistasi voit suorittaa työpaikkaopintoina, jolloin oppiminen tapahtuu toimeksiantajan kanssa erikseen määritellyissä projekteissa.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu alan yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa tai ulkomailla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus saada hyväksilukuja muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla. (not translated)

Rakentamisen kaivostekniikkan opinnot (not translated)