Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Culture and Arts, Visual Arts (full time day studies), Tornio, autumn 2021

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
CORE COMPETENCE 150 ECTS
                       
FROM OBSERVATION TO IMAGING: 30 ECTS
                       
                     
Learning Skills: 5 ECTS 5
     
             
                     
Knowledge of Tradition and Contemporary Art: 5 ECTS 5
     
             
                     
Visualisation of Experiences: 5 ECTS 5
     
             
                     
Making Observations with Camera: 8 ECTS 8
     
             
                     
Making Observations by Drawing and Painting: 7 ECTS 7
     
             
                     
DIGITAL IMAGE: 30 ECTS
                         
                 
Professional Communication for Visual Artist: 5 ECTS 5
       
             
                 
Basics of Bit and Vector Graphics: 5 ECTS 5
       
             
                 
Camera-based Digital Art: 7 ECTS 7
       
             
                 
Digital Painting and Mixed Media: 8 ECTS 8
       
             
                 
Organizing an Art Exhibition: 5 ECTS 5
       
             
                 
3D: 30 ECTS
                             
               
Concept Design: 5 ECTS 5  
       
               
               
Basics of 3D Modeling: 5 ECTS 5  
       
               
               
Organic 3D Modeling: 15 ECTS 15  
       
               
               
Income Generation of Visual Artist: 5 ECTS 5  
       
               
               
MEDIA ART: 30 ECTS
                               
           
Content Planning: 5 ECTS 5  
         
               
           
Video Art and Experimental Film: 10 ECTS 10  
         
               
           
Animation: 10 ECTS 10  
         
               
           
Swedish Language and Communication: 5 ECTS 5  
         
               
           
Swedish Oral Skills 0                                                
Swedish Written Language 0                                                
Practical Training: 30 ECTS
                                               
Training 1 15 ECTS 15                                                
Training 2 15 ECTS 15                                                
606000303030300000904545904545301515301515
PROFILING COMPETENCE: 60 - 90 ECTS
                                   
   
EXPERIMENTAL ART: 30 ECTS
                                   
         
Experimental Working Methods: 10 ECTS 10    
         
                 
         
Interactive Visual Arts: 10 ECTS 10    
         
                 
         
Visualisation of Visual Artist for Branding and Marketing: 5 ECTS 5    
         
                 
         
English Language and Communication: 5 ECTS 5    
         
                 
         
DEVELOPMENT OF FINE ARTS
                                     
     
Project Expertise and Career Guidance: 7 ECTS 7    
           
                 
     
Artistic, Scientific and Production Development Work: 18 ECTS 18    
           
                 
     
Artistic Research and Development Work: 5 ECTS 5    
           
                 
     
BASIC STUDIES IN ENTREPRENEURSHIP: 0 - 30 ECTS
(Select 25 ECTS)
                                     
     
Opportunities for entrepreneurship 5                                                
From a Business Idea to Market 5    
           
                 
     
Digitalization and Entrepreneurship 5    
           
                 
     
Financial Management of a Small Company 5    
           
                 
     
Starting and Developing the Business 5    
           
                 
     
0080000003050000000009067.567.53000
FREE-CHOICE ELECTIVES: 10 ECTS
(Select 10 ECTS)
                                           
RESEARCH AND DEVELOPMENT SKILLS 20 ECTS
                                           
Researching and developing 5      
             
                   
Thesis
                                               
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5                                                
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5                                                
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5                                                
Maturity Test 0                                                
000500000005000000000017.517.5
ECTS credits per period / semester / academic year 60 60 80 5 30 30 30 30 30 50 0 5 90 45 45 90 45 45 120 82.5 82.5 60 33 33

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

TUTKINNON YLEISKUVAUS
SUORITETTAVA TUTKINTO Kuvataiteilija (AMK) 240 op
Kuvataiteen koulutusohjelmassa opiskellaan Kuvataiteilijaksi (AMK).

Kuvataiteilijana teet kuvallisia teoksia ja saatat ne yleisön saataville. Kuvataiteilija havainnoi ympäristöään ja sen ilmiöitä ja hyödyntää havaintojaan työskentelyssään. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuva kuvataiteilija saa hyvän pohjan jatkaa taitojensa kartuttamista seuraavilta digitaalisen kuvan osa-alueilta: maalaus, valokuvaus ja kuvankäsittely, 3D, mediataide sekä animaatio, lisäksi teemme kokeiluja analogisessa maailmassa samoilta alueilta ja XR ympäristössä. Osaat myös analogisen taide-esineen valmistamisen digitaalisesta teoksesta.

Koulutuksen painopiste on digitaalinen kuva. Digitaalisen kuvan kuvataiteilija hyödyntää digitalisaatiota muutoksena, yhteiskunnallisena ilmiönä ja tekniikkana taiteensa luomisessa. Kuvataiteilija toimii yrittäjämäisesti, kehittää osaamistaan, on tuottava ja asiantunteva, pystyy hankkimaan rahoituksen projekteilleen, löytämään niille yleisön ja kommunikoimaan yleisönsä ja median kanssa taiteestaan.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta
- kuvallinen osaaminen
- digitaalisen kuvan osaaminen
- plastisuuden ja tilan osaaminen
- ajan ja interaktiivisuuden hallinta
Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toimia arktisessa ympäristössä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Päiväopinnoissa opiskelet pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä.Oppiminen tapahtuu ohjatuissa yhteissä työpajoissa, verkkoluentoina, itsenäisinä tehtävinä. Koulutuksen sisältö koostuu ydinosaamisesta, profiloivasta osaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta.

Opetussuunnitelmat rakentuvat opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydin- ja profiloivan osaamisen. Lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

1. Ydinosaaminen
2. Profiloiva osaaminen
3. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

YDINOSAAMINEN 150 OP
Ydinosaamisen tavoitteena on oppia kuvataiteen alueen yleiset teoreettiset perusteet sekä perehtyä alan keskeiseen ammatilliseen taitoon. Lisäksi opinnot sisältävät mm. kieleiopintoja.

YDINOSAAMINEN rakentuu seuraavista 30 op:n laajuisista opintokokonaisuuksista:
Havainnosta kuvaksi
Digitaalinen kuva
3D
Mediataide
Harjoittelu

HARJOITTELU

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen taiteellisessa toiminnassa ja työelämässä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla tai kv-ympäristöissa ja hankkeissa, puolet harjoittelusta (15 op) voi suorittaa omassa työssään työllistymisenä, esim. julkisena näyttelynä.

PROFILOIVA OSAAMINEN 60 - 90 OP
Profiloiva osaamisen tavoitteena on perehtyä alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin sekä niiden tieteellisiin ja taiteellisiin perusteisiin sekä löytää oma tapa rakentaa taiteellista tai tuotannollista uraa. Valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Profiloiva osaaminen rakentuu seuraavista 30 op:n laajuisista kokonaisuuksista:
Kokeileva kuvataide
Kuvataiteen kehittämistyö
Yrittäjyyden perusopinnot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavien opinnot syventävät ammatillista osaamista, ne voivat toteutua hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa, sekä niihin voidaan sisällyttää muiden koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia.

Opinnot toteutetaan soveltuvin osin verkossa.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan taiteen kentässä. Kuvataiteilijan opinnäytetyöhön sisältyy aina teososa. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö tehdään joko osana oman taiteellisen profiilin kehittämistä tai hankkeistettuna. Opinnäytetyön toteutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön.

Tutkimus ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja kehittämisopintoja 5 opintopistettä sekä 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö vaiheistetaan kolmeen 5 opintopisteen laajuiseen osaan (suunnittelu-, toteuttamis- ja viimeistelyvaihe) ja osat arvioidaan erikseen hyväksytty/hylätty. Opinnäytetyön arvosana muodostuu kokonaisuudesta 15 opintopistettä.

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kuvataiteilijan oppimisympäristöinä ovat sekä kuvataiteen omat oppimisympäristöt 3D kuvaan, 2D kuvatuotantoon ja kuvaukseen sekä kuvan tulostukseen. Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa ja vaihtelevissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt (digitaaliset alustat), kansainvälisten kumppaneiden korkeakoulujen ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.

Kansainvälisyys toteutuu kuvataiteen koulutuksen toteuttamana englanninkielisinä 30 opintopisteen laajuisina opintoina. Opetussuunnitelmat mahdollistavat vaihto-opinnot, harjoitteluvaihdon tai harjoittelua ja opiskelua yhdstävät vaihdot tai fyysisten ja virtuaalisten vaihtojen yhdistelmät (Erasmus+Virtual Exchange).

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).

Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, opetus- ja TKI-henkilöstön sekä työelämän vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen taidon ja tiedon rakentamiseen. Opiskelijan oma aktiivinen toiminta ja merkitysten rakentaminen yksin ja vertaisten kanssa ovat opiskelun ja oppimisen lähtökohtia. (not translated)