Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Degree Programme in Social Services (full daytime studies), Kemi, Autumn 2022

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
CORE COMPETENCE
                                         
Start of University Studies 5
     
           
                 
Finnish Speech and Written Communication 5
     
           
                 
English for Social Services 5  
       
             
           
Svenska för socionomer 5  
         
             
         
Swedish Written Language 0                                          
Swedish orall skills 0                                          
Professional interaction in the social field and working with groups with special needs 5
     
           
                 
Professional skills and interaction with children, young people and families 5
     
           
                 
Professional competence in the social field for adults and the elderly 5
     
           
                 
Competence in Service Structures of Social Services 5
     
           
                 
Social Sciences in Social Services 5
       
           
               
Behavioural Sciences in Social Services 5
       
           
               
Art Methods in Social Services 5
       
           
               
Social Work and Social Pedagogy as Professional Orientations 10  
       
             
           
Social Welfare Legislation, Social Security and Social Rights as a Code for Professional Activities 5  
       
             
           
Multicultural Work 5  
       
             
           
Mental Health Work 5  
       
             
           
Work with Substance Abusers 5  
         
             
         
Economics and Entrepreneurship in Sports, Social and Health Care 5    
         
               
     
Documentation in Social Services Work 5    
         
               
     
Change in Society and Development of Welfare Services 10      
           
                 
Recognising the Structure and Activities of a Work Community 5    
           
               
   
Competence in Management Work and Good Governance 5    
           
               
   
Client Oriented Practical Training 15
       
           
               
Deepening Professional Competence 15    
           
               
   
Work-community and Organisational Competence 15      
           
                 
604035253030301010252530300301001025025
PROFILING COMPETENCE
(Select 30 ECTS)
                                         
Changing Social Problems 5  
         
             
         
Adult Social Work 5  
         
             
         
Supporting Employment 5    
         
               
     
Youth Social Work 5    
         
               
     
School Social Work 5    
         
               
     
Rehabilitation 5  
         
             
         
Social work for the elderly 5    
         
               
     
Participatory and Activating Working Methods 5    
         
               
     
Special Issues in Working with the Disabled 5    
         
               
     
Development of Working with and Services for the Disabled 5    
         
               
     
Supporting Participation and Self-determination 5  
         
             
         
Children and Young People with Special Needs 5  
         
             
         
Starting Points and Processes of Child Welfare Work 5  
         
             
         
Substitute Care in Child Welfare 5  
         
             
         
Methods of Working with Children and Families 5    
         
               
     
Early Childhood Education and Supporting Children’s Development and Learning 5  
         
             
         
Pedagogy of Early Childhood Education, Children`s Culture and Art Education 10    
         
               
     
Digital services in social services 5    
         
               
     
Project expertise 5  
         
             
         
First Aid (EA 1) and Pharmacotherapy for Social Services 5  
         
             
         
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 5 ECTS)
                                         
Entrepreneurship, Basic Module
(Select 10 ECTS)
                                         
Opportunities for entrepreneurship 5                                          
From a Business Idea to Market 5                                          
Digitalization and Entrepreneurship 5                                          
Financial Management of a Small Company 5                                          
Starting and Developing the Business 5                                          
050550000505500000050055000
RESEARCH AND DEVELOPMENT
                                         
Research, Development and Innovation Competence 5  
         
             
         
Bachelor's Thesis
                                         
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5    
         
               
     
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5    
           
               
   
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                 
0510500055550000505505
ECTS credits per period / semester / academic year 60 95 100 30 30 30 30 65 70 30 30 30 30 0 30 65 0 70 30 0 30

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Sosionomi (AMK) 210 op

Sosiaalialan koulutuksessa opiskelet sosionomiksi (AMK). Sosionomi (AMK) on sosiaalihuollon laillistettu ammatti (L sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaalipalvelujen ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen asiakastyö-, suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, järjestöissä, hankkeissa ja projekteissa. Sosionomina voit toimia myös yrittäjänä sosiaalipalveluissa.

Sosionomina voit työskennellä
- varhaiskasvatuksen sosionomina
- lastensuojelussa ja perhetyössä ohjaajana ja esimiehenä
- nuorisotyössä esim. erityisnuorisotyöntekijänä
- vammaistyössä ja kuntoutuksessa ohjaajana ja esimiehenä
- mielenterveys- ja päihdetyössä tai kriminaalihuollossa ohjaajana ja esimiehenä
- maahanmuuttajatyössä pakolaistyöntekijänä ja ohjaajana
- työvoimahallinnossa, sosiaalitoimessa tai Kelassa esim. sosiaaliohjaajana tai työvoimaneuvojana

Sosiaalialan ydintä on ihmisarvon ja ihmisyyden edistäminen ihmisten kohtaamisessa arjessa, palvelujen toteuttamisessa ja niiden kehittämisessä. Sosiaalialan koulutuksessa vahvistamme opiskelijoiden valmiuksia toimia ihmisläheisellä ja eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa opiskelijat saavat ajattelun ja toiminnan ”välineitä”, joilla he voivat itse olla, ja joilla he voivat tukea ihmisiä olemaan, oman elämänsä ja keskinäisen elämän rakentajina sekä vaikuttajina ja toiminnan uudistajina yhteiskunnassa. Sosiaalialan koulutuksessa sosiaalisten siltojen rakentaminen, rikkoutuneiden siltojen korjaaminen ja uusien siltojen rakentaminen ovat perusta, jolle kestävää tulevaisuutta rakennetaan.

Sosiaalialan koulutuksessa toteutuu Lapin korkeakoulukonsernin strategiset valinnat toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti tulevaisuuden palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluratkaisujen muotoilu ja kehittämisen palveluiden saavutettavuuden, tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi korostuvat koulutuksessa. Sosiaalialan koulutuksessa ja TKI-toiminnassa tuotetaan osaamista, jolla tuetaan ja vahvistetaan ihmisen turvallista arkea, itsenäistä toimintakykyä, osallisuutta ja elämänhallintaa. Osaamisen ydintä ovat ymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnista, ja toimiminen eettisesti kestävällä tavalla. Osaamisen kehittäminen painottuu monitoimijuuteen, asiakas- ja palveluohjausosaamiseen sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Sosiokulttuurinen osaaminen ja kehittyvä hyvinvointiteknologia ovat tulevaisuuden ratkaisuja ihmisten toimijuuden ja toimintakyvyn tukemisessa.

Sosionomi (AMK) -tutkinto rakentuu yleisistä työelämävalmiuksista ja sosiaalialan osaamisesta. Ydinosaamiseen liittyvien opintojen tavoitteena on, että perehdyt alan ammatillisiin tehtäväalueisiin sekä niiden perusteisiin siten, että valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Profiloivissa opinnoissa syvennät osaamistasi omien ammatillisten osaamistavoitteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista ja opintojaksoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Lukuvuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta (ks. liitetaulukko):

1. vuositeema: Sosiaalialan perehtyjä
Ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdyt sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusteisiin. Keskeisiä teemoja ovat asiakastyö sekä yksilön ja yhteiskunnan välisen kytköksen ymmärtäminen. Osaat kuvata sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet, luoda ammatillisen vuorovaikutussuhteen sekä tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän. Ihmisenä yhteiskunnassa -teemassa opit edistämään osallisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä ehkäisemään huono-osaisuutta. Lisäksi harjaannut vähitellen reflektiiviseen ja tutkivaan työskentelyyn.

2. vuositeema: Sosiaalialan harjaantuja
Toisena lukuvuotena suuntaat osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan alueille. Aloitat profiloivien opintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten osaamistavoitteidesi mukaisesti 25-30 opintopisteen verran tarjolla olevia opintoja. Profiloivien opintojen sisällöt liittyvät mm. varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen sekä aikuissosiaalityöhön. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä.

3. vuositeema: Sosiaalialan soveltaja
Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä. Työyhteisö- ja organisaatio-osaamisen osa-alueet ovat keskeinen osa opintoja.

4. vuositeema: Sosiaalialan kehittäjä
Neljäntenä opiskeluvuotena perehdyt organisaatiotoimintaan ja johtamiseen sekä toimintaan työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiehenä. Opintojen loppuvaiheessa osaat kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluja moniammatillisesti.

Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelujen jaksotus perustuu jokaisen vuositeeman osaamistavoitteisiin. Harjoitteluissa perehdyt ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, ohjaaja ja mahdollistaja. Sosiaalialan opiskelussa korostetaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman toiminnan ja ammattitaidon arviointikyky ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työn muuttuvissa olosuhteissa.

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuus monialaisuuden hyödyntämiseen oppimistilanteissa ja uusissa oppimisympäristöissä. Sosiaalialan opiskelijoiden keskeisiä oppimisympäristöjä ovat sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköt sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat työelämäympäristöt. Opiskelua tapahtuu kampuksella ja verkko-oppimisympäristöissä yhdessä muiden kanssa sekä itsenäisesti. Koulutus antaa mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi, asiantuntijuuttasi ja työtehtäviäsi opintojen eteenpäin viemisessä. Työympäristösi voi olla osana opintojasi oppimis- ja kehittämisympäristönä (työn opinnollistaminen).

Kansainvälistymistä tuetaan kieliopinnoilla, opintojen vieraskielisellä materiaalilla, rohkaisemalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja huomioimalla opintojaksoissa toimintaympäristön kansainvälistyminen. Kansainväliseen vaihtoon sinulla on mahdollisuus lähteä 2.-3. opintovuoden aikana ja kaikki kv-vaihdossa suorittamasi opinnot luetaan hyväksi opintoihin. Lisäksi voit osallistua erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. (not translated)