Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Natural Resources, Agronomist (full time day studies), Rovaneimi, Autumn 2020

2020

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BASIC STUDIES
                                               
Agronomist in the Northern Environment 5
     
             
                     
Study Skills 5
     
             
                     
Finnish Language and Communication Skills 5
     
             
                     
Natural Sciences 1 (Mathematics, Chemistry and Physics) 5
     
           
                   
Natural Sciences 2 (Financial Mathematics and Statics) 5  
         
               
             
English and Internationalization 5  
       
               
               
Swedish 5      
           
                   
   
20100517.52.555005017.52.50550000500
PROFESSIONAL STUDIES
                                               
Habitats, Plant and Tree Species 5
     
             
                     
Plant Structure, Growth and Factors Involved 5
     
             
                     
Reindeer Husbandry, Livestock and Plant Production on Farm 5
       
             
                   
Farm Work and Reindeer Husbandry 5
     
           
                   
Basics of Reindeer Husbandry and Livestock Production 5
       
             
                   
Sustainable Farming of Natural Plants (Herb Advisor Education) 5
       
             
                 
Basics of Crop Husbandry 5
       
             
                   
Reindeer Husbandry, Livestock, Plant and Forest Production on Farm 10  
       
               
               
Planning of Animal Husbandry 5  
       
               
               
Crop Husbandry 5  
       
               
               
Private Forestry 5  
       
               
               
Multipurpose Use and Management of Natural Resources 5  
         
               
             
Mapping and Geographical Information in Rural Industries 5  
         
               
             
Ecosystem Services and Multipurpose Use of Nature 10  
         
               
             
Rural Industry Entrepreneurship and Working Life 5    
         
                 
         
Business Planning of Rural Industry 5    
         
                 
         
Good Working Life and Management 5    
         
                 
         
Circular Economy and Bioenergy 5    
         
                 
         
Managing Agriculture and Forestry Business 5    
         
                 
         
Management and Administration of Reindeer Husbandry 5    
         
                 
         
Business Operations and Accounting of Rural Industry 5    
           
                 
       
Accounting, Financing and Taxation on Agriculture and Reindeer Herding 5    
           
                 
       
Cross-border Cooperation and Special Features of Using Northern Nature 5      
           
                   
   
Development, Guidance and Promotion of Interests in Rural Areas 5      
           
                   
   
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES
(Select 20 ECTS)
                                               
Special Themes of Reindeer Herding 1 5    
         
                 
         
Special Themes of Reindeer Herding 2 5    
           
                 
       
Special Themes of Reindeer Herding 3 5    
           
                 
       
Rural Company Management 5      
           
                   
   
Rural Development Practices 5      
           
                   
   
Special Natural Products and Innovations 5    
           
                 
       
Mushroom Advisor Education 5    
         
                 
         
IT Solutions and Remote Access in Rural Business 5    
         
                 
         
Landscape, Traditional Biotypes and Ecological Management 5                                                
GreenCare 5                                                
Natural Products in Wellbeing and Tourism Business 5                                                
3545702012.522.52520452520012.5202.525200452502000
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 5 ECTS)
                                               
Activating your English Skills 3                                                
000000000000000000000000
PRACTICAL TRAINING
                                               
Professional Training
                                               
Basic Training 5
       
             
                 
Basic Training 5  
         
               
           
Special Training 5    
         
               
     
Special Training 5    
         
               
     
Special Training 5    
         
               
     
Special Training 5      
           
                   
   
5412505043950014022336500
BACHELOR'S THESIS
                                               
Methods Studies 5    
           
                 
       
Bachelor's Thesis
                                               
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                   
   
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
 
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
 
005150000055100000000505100
ECTS credits per period / semester / academic year 60 59 87 45 30 30 30 29 48 39 35 10 30 23.5 6.5 30 27 2 48 33 6 35 10 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

SUORITETTAVA TUTKINTO
Agrologi (AMK) 240 op

Yksi opintovuosi on 1 600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

TUTKINNON KUVAUS JA TAVOITTEET
Agrologina pääset kehittämään monialaista ja kestävää maaseutua. Osaat työskennellä pohjoisissa luonnonoloissa sekä kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa ympäristössä. Pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden hallitseminen avaa sinulle hyvät mahdollisuudet maaseudun eri työtehtäviin.

Työskentelet alan asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä. Yhä useampi maaseudun yrittäjä tarvitsee korkeakoulututkinnon yrityksensä johtamisessa.

Opiskelusi on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja hankkeissa oppimista. Opiskelijana henkilökohtainen oppimisesi on keskiössä. Oppimisesi on yhteisöllistä vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.

Koulutuksessa painotetaan monialaista kestävää maaseutu- ja luonnonvarayrittäjyyttä. Opinnoissa korostuvat pohjoisten ekosysteemipalvelujen, olosuhteiden ja uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön mahdollisuudet, edellytykset ja rajoitteet yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä. Eettisinä lähtökohtina ovat turvallisuus ja luonnon kestävä käyttö. Lapin AMKilla on porotalouden korkea-asteen koulutusvastuu.

Agrologiopetus on mukana pohjoisen maatalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet ovat ruokaturva ja ruokaturvallisuus. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Keskeisiä ammatillisia osaamistavoitteita ovat
- Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
- Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
- Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
- Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
- Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.

Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muusta Lapin AMKin, Lapin yliopiston tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta.

Opintojen aikana tarjoutuu hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta.

OPINTOJEN RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Agrologikoulutuksen rakenne on:
1) perus- ja ammattiopinnot 185 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot.

Perusopinnoissa ja pakollisissa ammattiopinnoissa opit agrologin ammatilliset perustiedot ja –taidot, työssä tarvittavat viestintä- ja matemaattiset taidot sekä peruskielitaidon voidaksesi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista saat valmiuksia maaseutuelinkeinojen, luonnonvaratalouden ja pohjoisen alueen aktiiviseen kehittämiseen.

Harjoittelu suuntaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi. Sen kautta saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden työskentelyjaksoa.

Opinnäytetyössä osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja työelämälähtöisessä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitset tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opinnäytetyön kautta osoitat osaamistasi paitsi korkeakoulullesi, myös mahdolliselle työnantajallesi. Opinnäytetyön merkitys asiantuntijuutesi ja verkostojesi kehittymisessä on suuri.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN
Opiskelijoiden oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu kuvataan vuosi- ja lukukausiteemojen avulla. Opiskelijana arvioit kriittisesti omaa oppimistasi opintojen ajan ja saat kehittävää vertais-, työelämä- ja opettajapalautetta osaamisestasi.

1. Vuositeema: Pohjoinen ekosysteemi ja luonnonvaratalouden toimintaympäristö
Lukukausiteema 1: Pohjoiset ekosysteemit ja kasvijärjestelmät
Lukukausiteema 2: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon perusteet.

Perehdyt pohjoiseen ekosysteemiin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön kiinnittäen niihin oman ammattialasi ja maaseutuelinkeinot. Perehdyt poro-, kotieläin- ja kasvituotannon perusteisiin ja saat käytännön kokemusta niihin liittyvistä töistä. Opit alalla tarvittavia matemaattisia perustaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja.

2. Vuositeema: Luonnonvarojen kestävä käyttö
Lukukausiteema 1: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon suunnittelu
Lukukausiteema 2: Luonnon monikäyttö, palvelut ja metsätalous

Syvennät pohjoisen poro-, kotieläin- ja kasvituotannon sekä yksityismetsätalouden osaamista ja opit niihin liittyviä käytännön taitoja. Perehdyt syvemmin luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön edellytyksiin, rajoitteisiin ja ohjaukseen hyödyntäen luonnonvaratietoa, matemaattisia taitoja ja älykästä teknologiaa. Vahvistat kansainvälistymisvalmiuksiasi ja -asennettasi.

3. Vuositeema: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Lukukausiteema 1: Maaseutuyrittäjyys, liiketoiminta ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Maatila- ja porotalous liiketoimintana.

Opit liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi. Opit hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.

4. Vuositeema: Maaseutuyrittämisen asiantuntija
Lukukausiteema 1: Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta, yrittäjyysvalmiudet ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Opinnäytetyö oman erikoistumisen mukaan

Syvennät osaamistasi maaseutuelinkeinoista ja luonnonvarataloudesta ja osaat tarkastella niitä aktiivisen kehittämisen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan näkökulmista. Saat valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Olet saavuttanut yleiset työelämän ja agrologikoulutuksen osaamisalueet. Osaat reflektoida ammatillista osaamistasi agrologin työn ja oman urakehityksesi näkökulmasta.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet. Kompetenssit jakautuvat yleisiin työelämäkompetensseihin (5) ja agrologikoulutuksen omiin kompetensseihin (5). Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
7. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
8. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
9. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
10. Maaseudun monialaisen ja kestävän liiketoiminnan osaaminen

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Ammatillinen osaaminen opitaan ja se kehittyy opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla ja syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi toimija.

Opetussuunnitelma on opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) perusta, joka laaditaan opinto-ohjaajan kanssa.

Oppiminen tapahtuu monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, muiden koti- ja kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Agrologiopintojen autenttisena oppimisympäristönä on koko maakunta sekä laajempi kansallinen ja kansainvälinen ympäristö harjoittelu-, hanke- ja muiden yhteyksien kautta. Oppiminen on osittain paikkaan ja aikaan sitomatonta etäopiskelua.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä liittäen siihen myös opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen yhdessä sopimia teoreettisia opintoja ja kehittämis-, raportointi- ja muita tehtäviä.

Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea tutkintoon muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. (not translated)