Bachelor Degrees (UAS), Full Time Day Studies

Bachelor of Natural Resources, Agronomist (full time day studies), Rovaneimi, Autumn 2021

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
CORE COMPETENCE
                                               
Agronomist in the Northern Environment 5
     
             
                     
Study Skills 5
     
             
                     
Finnish Language and Communication Skills 5
     
             
                     
Natural Sciences 1 (Mathematics, Chemistry and Physics) 5
     
             
                     
Natural Sciences 2 (Financial Mathematics and Statics) 5  
         
               
             
English and Internationalization 5  
       
               
               
Swedish 5      
           
                   
   
Habitats, Plant and Tree Species 5
     
             
                     
Plant Structure, Growth and Factors Involved 5
     
             
                     
Reindeer Husbandry, Livestock and Plant Production on Farm 5
       
             
                   
Farm Work and Reindeer Husbandry 5
     
           
                   
Basics of Reindeer Husbandry and Livestock Production 5
       
             
                   
Sustainable Farming of Natural Plants (Herb Advisor Education) 5
       
             
                 
Basics of Crop Husbandry 5
       
             
                   
Reindeer Husbandry, Livestock, Plant and Forest Production on Farm 10  
       
               
               
Planning of Animal Husbandry 5  
       
               
               
Crop Husbandry 5  
       
               
               
Private Forestry 5  
       
               
               
Multipurpose Use and Management of Natural Resources 5  
         
               
             
Mapping and Geographical Information in Rural Industries 5  
         
               
             
Ecosystem Services and Multipurpose Use of Nature 10  
         
               
             
Rural Industry Entrepreneurship and Working Life 5    
         
                 
         
Business Planning of Rural Industry 5    
         
                 
         
Good Working Life and Management 5    
         
                 
         
Circular Economy and Bioenergy 5    
         
                 
         
Managing Agriculture and Forestry Business 5    
         
                 
         
Management and Administration of Reindeer Husbandry 5    
         
                 
         
Business Operations and Accounting of Rural Industry 5    
           
                 
       
Accounting, Financing and Taxation on Agriculture and Reindeer Herding 5    
           
                 
       
Cross-border Cooperation and Special Features of Using Northern Nature 5      
           
                   
   
Development, Guidance and Promotion of Interests in Rural Areas 5      
           
                   
   
Swedish Oral Skills 0                                                
Swedish Written Language 0                                                
Professional Training
(Select 30 ECTS)
                                               
Practical Training 10                                                
Practical Training 10                                                
Practical Training 10                                                
5555401532.522.53025301015032.5202.530250301001500
PROFILING COMPETENCE
(Select 25 ECTS)
                                               
Special Themes of Reindeer Herding 1 5    
         
                 
         
Special Themes of Reindeer Herding 2 5    
           
                 
       
Special Themes of Reindeer Herding 3 5    
           
                 
       
Rural Company Management 5    
           
                 
     
Rural Development Practices 5      
           
                   
   
Special Natural Products and Innovations 5    
           
                 
     
Mushroom Advisor Education 5    
         
                 
         
IT Solutions and Remote Access in Rural Business 5    
         
                 
         
Landscape, Traditional Biotypes and Ecological Management 5                                                
GreenCare 5                                                
Natural Products in Wellbeing and Tourism Business 5                                                
Activating your English Skills 3
     
           
                 
Entrepreneurship, Basic Module
(Select 25 ECTS)
                                               
Opportunities for entrepreneurship 5                                                
From a Business Idea to Market 5                                                
Digitalization and Entrepreneurship 5                                                
Financial Management of a Small Company 5                                                
Starting and Developing the Business 5                                                
30355120015205011100015155500
RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPETENCE
                                               
Methods Studies 5    
           
                 
       
Bachelor´s Thesis
                                               
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                   
   
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
 
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
 
005150000055100000000505100
ECTS credits per period / semester / academic year 58 55 80 35 33.5 24.5 30 25 45 35 25 10 33.5 21 3.5 30 25 0 45 30 5 25 10 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Agrologina pääset kehittämään monialaista ja kestävää maaseutua. Osaat työskennellä pohjoisissa luonnonoloissa sekä kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa ympäristössä. Pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden hallitseminen avaa sinulle hyvät mahdollisuudet maaseudun työtehtäviin.

Agrologina työskentelet alan asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtävissä. Myös yhä useampi maaseudun yrittäjä tarvitsee korkeakoulututkinnon yrityksensä johtamisessa.

Koulutuksessa painotetaan monialaista kestävää maaseutu- ja luonnonvarayrittäjyyttä. Opinnoissa korostuvat pohjoisten ekosysteemipalvelujen, olosuhteiden ja uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön mahdollisuudet, edellytykset ja rajoitteet yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä.

Agrologiopetus on mukana pohjoisen maatalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet ovat ruokaturva ja ruokaturvallisuus. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Opintojen aikana suuntaat omaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi ammattiopintojen, harjoittelun, opinnäytetyön ja projektitöiden avulla. Samalla saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi opiskelemalla ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta

AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Tutkinnon laajuus on 240 opintopisteestä (op). Yksi opintovuosi sisältää 1 600 tuntia opiskelijan työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Tutkinto koostuu agrologin ydinosaamisen varmistavista opinnoista, osaamista syventävistä ja laajentavista profiloivista opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen keskittyvistä opinnoista. Oppiminen ja ammatillinen kasvu agrologiksi kuvataan opetussuunnitelmassa vuosi- ja lukukausiteemojen avulla:

1. Vuositeema: Pohjoinen ekosysteemi ja luonnonvaratalouden toimintaympäristö
Lukukausiteema 1: Pohjoiset ekosysteemit ja kasvijärjestelmät
Lukukausiteema 2: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon perusteet.

Perehdyt pohjoiseen ekosysteemiin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön oman ammattialasi ja maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Perehdyt poro-, kotieläin- ja kasvituotannon perusteisiin ja saat käytännön kokemusta niihin liittyvistä töistä. Opit matemaattisia perustaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja.

2. Vuositeema: Luonnonvarojen kestävä käyttö
Lukukausiteema 1: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon suunnittelu
Lukukausiteema 2: Luonnon monikäyttö, palvelut ja metsätalous

Syvennät pohjoisen poro-, kotieläin- ja kasvituotannon sekä yksityismetsätalouden osaamista ja opit niihin liittyviä käytännön taitoja. Perehdyt syvemmin luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön edellytyksiin, rajoitteisiin ja ohjaukseen hyödyntäen luonnonvaratietoa, matemaattisia taitoja ja älykästä teknologiaa. Vahvistat kansainvälistymisvalmiuksiasi ja -asennettasi.

3. Vuositeema: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Lukukausiteema 1: Maaseutuyrittäjyys, liiketoiminta ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Maatila- ja porotalous liiketoimintana.

Opit liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi. Opit hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.

4. Vuositeema: Maaseutuyrittämisen asiantuntija
Lukukausiteema 1: Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta, yrittäjyysvalmiudet ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Opinnäytetyö oman erikoistumisen mukaan

Syvennät osaamistasi maaseutuelinkeinoista ja luonnonvarataloudesta ja osaat tarkastella niitä aktiivisen kehittämisen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan näkökulmista. Saat valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Osaat reflektoida ammatillista osaamistasi agrologin työn ja oman urakehityksesi näkökulmasta.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut osaamisalueet ja niihin liittyvät osaamistavoitteet eli kompetenssit, jotka jakautuvat yleisiin työelämäkompetensseihin (5) ja agrologikoulutuksen omiin kompetensseihin (5). Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
7. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
8. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
9. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
10. Maaseudun monialaisen ja kestävän liiketoiminnan osaaminen

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Agrologikoulutuksessa opiskelet päiväopinnoissa, joissa opiskelu tapahtuu pääosin kampuksella. Koulutus sisältää myös monimuotoisesti opiskeltavia opintoja mahdollistaen joustavat opiskelumahdollisuudet. Myös yksilöllinen opintojen suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Opiskelusi on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja hankkeissa oppimista. Koulutuksella on yhteistyötä paikallisten ja alueellisten maaseutuorganisaatioiden kanssa: yhteistyö toteutuu esimerkiksi kehittämishankkeiden, luentojen ja vierailujen kautta. Projektiopintojen ja opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Opintojen alusta asti sinulla on vastuu opintojesi etenemistä. Nykytyöelämän vaatimusten mukaisesti sinulta odotetaan aktiivista osallistumista sekä kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Tukea oppimiseen saat opinto-ohjaajalta, kaikilta opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä yhdistämällä työhön ammattikorkeakoulun kanssa sovittuja opintoja ja tehtäviä.

Voit lukea hyväksi aikaisemmin hankittua osaamistasi esimerkiksi opintojen tai työkokemuksen perusteella. (not translated)