Bachelor of Natural Resources, Forestry Engineer (blended studies), Rovaniemi, Autumn 2020

2020

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
BASIC STUDIES
                                               
Study Skills 5
     
             
                     
Finnish Language and Communication Skills 5
     
             
                     
Mathematics 5  
       
               
               
English for Forestry Engineers 5  
       
               
               
Swedish Language 5  
         
               
             
Swedish Oral Skills 0                                                
Swedish Written Language 0                                                
101500100105000010001050000000
PROFESSIONAL STUDIES
(Select 0 pieces)
                                               
Northern Ecosystems and Plants 5
     
             
                     
Plant Physiology and Growth Conditions 5
     
             
                     
Basics of Professional Competence in Forestry 5
     
             
                     
Silviculture
                                               
From Seed to Seedling 5
       
             
                   
From Seedling to Forest 5
       
             
                   
Timber Raw Material, Wood Processing and Wood Procurement
                                               
Timber Raw Material and Wood Processing 5
       
             
                   
Logging Plan and Timber Trade 5
       
             
                   
Logging Management, Forest Machines and Wood Transport 5
       
             
                   
Sustainable Use of Forests 10  
       
               
               
Stand Estimation and Forest Data Management 5  
       
               
               
Game, Reindeer Husbandry and Non-wood Forest Products 5  
       
             
             
Ecosystem Services 5  
         
               
             
Entrepreneurship and Business in Forestry
                                               
Entrepreneurship and Business Planning 5  
       
             
             
Financial Management and Marketing 5  
         
               
             
Peatland Forest Management 5    
         
                 
         
Forest Bioenergy 5    
         
                 
         
Sustainable Timber Procurement and Logistics 5    
         
                 
         
Principles of forest planning, remote sensing and forest planning methods 5    
         
               
       
Possibilities of Northern Regions 5    
         
                 
         
Forest Economy 5    
         
                 
         
Forest management plan and remote sensing data 10      
           
                   
   
Real- and forest estate management 5      
           
                   
   
Leadership and Co-operation Skills 5      
           
                   
   
Project Based Work and Regional Development 5      
           
                   
   
Development Activity in Working Life 5      
           
                   
   
403530301525201527.52.5300152502015027.52.503000
OPTIONAL PROFESSIONAL STUDIES
(Select 20 ECTS)
                                               
Bio- and Circular Economy 10                                                
Enhancing Nature Biodiversity 5                                                
Use and Production of Non-Wood Forest Products 5                                                
Landscape Planning 5                                                
Utilization of Digital Natural Resource Data 5                                                
Forest Entrepreneurship 5                                                
000000000000000000000000
FREE-CHOICE ELECTIVES
(Select 10 ECTS)
                                               
PRACTICAL TRAINING
                                               
Practical Training
                                               
Practical Training 1 10
       
               
                 
Practical Training 2 10  
         
                 
           
Practical Training 3 10    
           
                   
     
101010001001001000001000100010000
BACHELOR'S THESIS
                                               
Thesis Methodology 5    
         
                 
         
Bachelor's Thesis
                                               
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5    
           
                 
       
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                   
   
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
 
00101000005555000000550550
ECTS credits per period / semester / academic year 60 60 50 40 25 35 30 30 32.5 17.5 35 5 25 25 10 30 20 10 32.5 7.5 10 35 5 0

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

SUORITETTAVA TUTKINTO
Metsätalousinsinööri (AMK) 240 op

Metsätalousinsinöörikoulutuksessa tutustut metsään ekosysteeminä, opit arvioimaan puustotietoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan metsänhoitoa ja puunhankintaa. Saat hyvät valmiudet metsänomistajien neuvontaan ja perehdyt metsätalouden liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Metsätalousinsinöörinä teet vastuullista työtä metsäbiotalouden eri työtehtävissä. Vahvan metsäosaamisen lisäksi tarvitset vuorovaikutustaitoja, yritystalouden tuntemusta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Metsätalousinsinöörin tehtävissä yhdistyvät esimerkiksi metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen, logistiikka ja asiakaspalvelutehtävät. Opiskelu on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opiskelua, projekteja ja työharjoittelua.

Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Voit myös ohjata puunkorjuuta ja –kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä. Metsäbiotalouden kasvu takaa sinulle hyvät työllistymismahdollisuudet.

Metsätalouden opetus on integroitu läheisesti pohjoisen metsätalouden kehittämistyöhön ja alueellisiin strategioihin sekä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän työhön. Keskeiset kehittämisalueet metsätaloudessa ovat metsänhoito ja puunhankinta.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi opiskelemalla ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta. Vaihtoon voit lähteä yksin, yhdessä kaverisi kanssa tai ryhmässä.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto koostuu 240 opintopisteestä (op). Tutkinto koostuu luennoista, maasto- ja muista harjoituksista tai omatoimisesta opiskelusta. Yksi opintovuosi sisältää 1 600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä (60 opintopistettä opintovuoden aikana).

Tutkinto koostuu perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta. Tutkinto sisältää erityyppisiä opintoja seuraavasti:

1) Perus- ja ammattiopinnot 180 op
- pakolliset perus- ja ammattiopinnot 160 op
- vaihtoehtoiset ammattiopinnot 20 op

2) Vapaasti valittavat opinnot 10 op
- Valitset vapaasti valittavat opinnot omien osaamistavoitteiden perusteella henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

3) Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
- perusharjoittelu 1. kesänä (10 op)
Harjoittelun aikana teet metsätalouden suorittavia töitä ja saat kokemusta metsätalouden perustehtävistä. Perustehtävistä saat perustan ammattitaidon kehittämiselle opintopolun aikana.

- ammattiharjoittelu 2. kesänä (10 op)
Teet harjoittelussa suorittavan työn työtehtäviä tai metsätalousinsinöörin toimenkuvaan kuuluvia työtehtäviä. Harjoittelussa syvennät ammattitaitoasi metsätalouden työtehtäviä tekemällä.

- syventävä harjoittelu 4. talvena tai 3. kesänä (10 op)
Teet harjoittelussa metsätalousinsinöörin toimenkuvaan kuuluvia työtehtäviä ja vahvistat osaamistasi metsäalan ammattilaiseksi kehittyessään.

4) Opinnäytetyö 20 op, sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot

Perus- ja ammattiopinnot antavat yleiskuvan metsätalouden merkityksestä yhteiskunnassa ja kansainvälisesti. Perehdyt metsäalan teoreettisiin perusteisiin, viestintään ja kielitaitoon. Pakollisissa ammattiopinnoissa tutustut keskeisiin ammatillisiin kokonaisuuksiin, joita tarvitaan työskentelyyn metsäalan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Saat myös liiketoiminta-, työyhteisö-, viestintä- ja työturvallisuusosaamista. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen ja vapaasti valittavien opintojen kautta perehdyt ammatillisiin erityisteemoihin ja syvennät ja suuntaat omaa asiantuntemusta. Näihin opintoihin voit sisällyttää opintoja myös ulkomailla tai muista koulutusohjelmista ja korkeakouluista.

Harjoittelu suuntaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi. Saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitaan työllistymiseen opintojen jälkeen. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden työskentelyjaksoa. Metsäorganisaatioissa on vuosittain paikkoja harjoittelijoille ja harjoittelu on yleensä palkallista. Voit suorittaa harjoittelun myös ulkomailla ammatillisen kiinnostuksesi mukaan valitsemassa maassa ja työpaikassa.

Opinnäytetyössä osoitat, kuinka osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi metsätalouteen liittyvässä, työelämälähtöisessä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitset tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä. Sen kautta osoitat osaamistasi paitsi korkeakoulullesi, myös mahdolliselle työnantajallesi. Opinnäytetyön merkitys asiantuntijuutesi ja verkostojen kehittymisessä on suuri.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN
Oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu metsätalousinsinööriksi kuvataan opetussuunnitelmassa vuosi- ja lukukausiteemojen avulla.

1. Vuositeema: Metsäekosysteemi ja sen hyödyntäminen
Ensimmäisenä opintovuotena opit metsäekosysteemin toimintaa ja metsätalouden toimintaympäristön perusrakenteet sekä aloitat oman ammatti-identiteettisi rakentamisen. Luot perustaa metsätalouden opinnoille perehtymällä metsänhoitoon ja puunhankintaan.

Lukukausiteema 1: Metsäekosysteemin hyödyntäminen ja hoitaminen
Tutustut tuleviin opintoihin ja metsätalousinsinöörin ammattiin sekä opiskelumenetelmiin ja tietojärjestelmiin. Saat perustan metsätalouden opinnoille perehtymällä metsäalan organisaatioihin ja metsäekologiaan. Tunnistat metsä- ja suotyyppejä ja ymmärrät metsä- ja suoekosysteemien toiminnan. Tiedät metsänmittaukseen liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat käyttää mittavälineitä ja soveltaa mittauksen menetelmiä puustotunnusten määrityksessä ja laskennassa. Osaat käyttää erilaisia karttoja suunnistuksessa ja metsätalouden tehtävissä. Saat valmiudet hyödyntää tiedonkeruulaitteita metsätalouden tehtävissä. Opit viestintää ja matematiikkaa ammattiopintojen yhteydessä.

Lukukausiteema 2: Metsänhoidon ja puuhuollon menetelmät
Osaat metsänuudistamisen ja -kasvatuksen perusteet ja menetelmät ja kykenet tekemään perusteltuja metsänhoidollisia ratkaisuja. Tunnet puunhankinnan osa-alueet ja tärkeimmät jalostusprosessit ja ymmärrät raaka-aineominaisuuksien merkityksen puun käytön kannalta. Tiedät koneellisen puunkorjuun menetelmät ja tunnet puunkorjuu- ja kuljetuskaluston. Ensimmäisessä työharjoittelussa tutustut metsätalouden suorittaviin työtehtäviin sekä organisaatioiden toimintaan.

2. Vuositeema: Kestävä metsänkäyttö ja palvelut
Perehdyt biotalouteen ja metsätalouden merkitykseen osana sitä. Syvennyt luonnon tarjoamiin muihin hyötyihin ja palveluihin sekä niiden käyttömuotoihin ja merkitykseen erityisesti Pohjois-Suomessa. Osaat tehdä metsänhoitoratkaisut ja suunnitella puunkorjuun leimikkotasolla käyttäen soveltuvia metsänmittauksen menetelmiä.

Lukukausiteema 1: Monipuolisen metsänkäytön osaaminen
Opit metsän mittausmenetelmiä sekä kaukokartoituksen ja paikkatiedon soveltamista ja osaat hyödyntää niitä metsien käytön suunnittelussa. Osaat ratkaista erilaisten metsien käsittelytarpeen luonnonhoidon huomioiden ja valita soveltuvimmat menetelmät. Opit laatimaan työlajikohtaisia suunnitelmia esim. taimikonhoitosuunnitelmia. Osaat laatia leimikkoon toteutuskelpoisen puunkorjuusuunnitelman.

Lukukausiteema 2: Kestävä metsänkäyttö, kansainvälisyys, yritys- ja liiketoimintaosaaminen
Opit ekosysteemipalvelujen merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Ymmärrät riista- ja kalaekologian peruskysymykset, perehdyt porotalouden harjoittamiseen ja keräilytuotteisiin ja osaat huomioida nämä metsätaloudessa. Opit metsätalouden taloudellisuudesta ja liiketoimintamahdollisuuksista. Vahvistat kykyäsi luoda ja toteuttaa liiketoimintaa metsäalan tuotannollisessa ja palveluliiketoiminnassa. Opit II-harjoittelussa suunnittelu- ja työnjohtotehtäviä ja syvennät osaamistasi suorittavissa metsätalouden töissä.

3. Vuositeema: Oman metsäasiantuntijuuden kehittäminen
Syvennät puunkorjuun tietoja ja taitoja, joita sovelletaan puun ja muun biotalouden raaka-aineiden hankintaan ja logistisiin sovelluksiin Pohjois-Suomen olosuhteissa. Opit metsäsuunnittelun menetelmät ja syvennät talousosaamista metsäekonomian opinnoissa. Aloitat opinnäytetyön tekemisen.

Lukukausiteema 1: Metsien käytön soveltaminen
Opit biotalouden raaka-ainevirtojen hallintaa ja metsäsuunnittelun perusteita ja menetelmiä eri suunnittelutasoilla. Syvennät pohjoisten alueiden luonnonvarojen kestävän käytön osaamistaan ja perehdyt suometsien erityiskysymyksiin ja uusiutuvan energian mahdollisuuksiin.

Lukukausiteema 2: Valinnaiset opinnot
Opit opinnäytetyön tekemisen perusteet ja tavallisimmat menetelmät. Voit lähteä vaihtoon ulkomaille tai valita metsätalouden koulutuksesta tai muilta aloilta ja korkeakouluista vaihtoehtoisia opintojaksoja. Etenet opinnäytetyötäsi.

4. Vuositeema: Kestävän metsänkäytön asiantuntija
Osaat yhdistellä oppimiasi asioita laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja soveltaa niitä kehittämis- ja suunnittelutehtävissä. Syvennät työelämätaitojasi ja ammattiaineiden osaamistasi.

Lukukausiteema 1: Metsien asiakaslähtöinen monitavoitteinen suunnittelu ja kehittämistoiminta
Osaat laatia metsäsuunnitelman ja hyödyntää sitä muissa metsätalouden tehtävissä. Osaat neuvoa metsänomistajia erilaisissa tilanteissa. Vahvistat kehittämis- ja suunnittelutaitojasi metsäalan organisaatioissa ja hankepohjaisessa aluekehittämistyössä.

Lukukausiteema 2: Opinnäytetyö oman erikoistumisen mukaan
Laadit ja viimeistelet työelämälähtöisen opinnäytetyösi. III-harjoittelussa opit metsäalan toimihenkilötöitä. Osaat työpaikoilla tarvittavia työyhteisötaitoja sekä saat asioiden ja erityisesti ihmisten johtamisessa tarvittavia valmiuksia.

OSAAMISVAATIMUKSET
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimukset ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Opetussuunnitelmien osaamistavoitteet jakautuvat yleisiin (1-5) ja koulutuskohtaisiin osaamistavoitteisiin. Yleiset osaamistavoitteet ovat eri koulutuksille yhteisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja merkitys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Ne luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Metsäekosysteemien toiminnan osaaminen
7. Metsäekosysteemien kestävän käytön osaaminen
8. Luonnonvaratiedon hankinnan, analysoinnin, hallinnan ja hyödyntämisen osaaminen
9. Metsien käytön suunnitteluosaaminen
10. Metsätalouden liiketoiminta ja johtaminen
11. Metsätalous biotalouden osana
12. Metsäasiantuntijuus ja kehittämistoiminta metsätalouden toimintaympäristössä

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyvät läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet. Metsätalousinsinööri (AMK) koulutuksessa niistä vahvimmin toteutuvat luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, palveluliiketoiminta ja yrittäjyys sekä etäisyyksien hallinta.

Yrittäjyyden ja yrittäjähenkisyyden näkökulma ilmenee metsätalousinsinöörikoulutuksessa (AMK) opintojaksojen ongelmaperustaisissa toteutuksissa sekä koulutuksen ja Lapin AMKin muiden alojen yrittäjyysopintoina. Sinulla on mahdollisuus saada vahvat edellytykset yrittäjänä toimimiseen opintojensa aikana.

Kansainvälistyminen toteutuu opetuksessa kieliopintoina ja vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen opiskelijavaihtoon sekä kansainvälisten vierailijoiden luennoille ja tapahtumiin.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Lapin ammattikorkeakoulussa asioita opitaan osaamisen ja ongelmanratkaisun näkökulmasta. Opiskelijana teet työtä yhdessä ja omatoimisesti erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien parissa. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen omasta oppimisestaan. Opettajat ohjaavat oppimista asiantuntijoina ja arvioivat saavutetut tulokset yhdessä kanssasi.

Metsätalouden koulutuksen opintojen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opintojen ohjaajalta.

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat erilaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliset oppimisympäristöt (esimerkiksi virtuaalimetsä), kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat mahdollisuudet, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektit. Harjoittelu suoritetaan työnantajaorganisaatioissa. Opinnäytetyö tehdään työelämän kehittämis- ja tutkimushankkeina. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien ja korkeakoulujen opetustarjonnasta. Monialainen opiskelu antaa mahdollisuudet suuntautua oman kiinnostuksesi mukaan.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Hankit tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä, joka palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista.

Kielitaito arvioidaan Ammattikorkeakouluasetuksen mukaisesti opiskelijan osoittamana ja se ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.

Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijoilla on vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden jälkeen sekä valmistumisvaiheessa. Kerättävä palaute käsitellään Lapin AMK:n laatujärjestelmän mukaisesti.

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen perusteella lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamiaan opintoja. Voit korvata suorittamillasi opinnoilla Metsätalousinsinööri (AMK) tutkintoon kuuluvia saman sisältöisiä opintoja. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella. (not translated)