Bachelor of Natural Resources, Forestry Engineer (Blended Studies), Rovaniemi, Spring 2022

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4 5
Search: ECTS 1 2 3 4 5 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
CORE COMPETENCE
                                                 
Forest as Operational Environment
                                                 
Start of University Studies 5                                                  
Northern Ecosystems and Plants 5
       
             
                     
Plant Growth 5
       
             
                     
Finnish Language and Communication Skills 5
       
             
                     
Stand Estimation and Forest Data Management 5
       
             
                     
Forest Regeneration 5
       
             
                     
Forest Management 5  
       
               
                 
Timber Raw Material and Wood Processing 5  
       
               
                 
Mathematics 5  
       
               
                 
Geographic Information in Forest Data Management 5  
       
               
                 
Sustainable Forest Utilization
                                                 
Ecosystem Services in Forest Nature 5  
         
               
               
Entrepreneurship and Business Administration 10  
         
               
               
Marketing and Customer Service 5  
         
               
               
Logging Plan and Timber Trade 5  
         
               
               
Operative Logging Management 5  
         
               
               
Livelihood Coordination in the North 5    
         
                 
           
Sustainable Use of Forests 15    
         
                 
           
Forest Economy 5    
         
                 
           
English for Forestry Engineers 5    
         
                 
           
Expertise in Wood Procurement
                                                 
Swedish for Forestry Engineers 5    
           
                 
         
Swedish Written Language 0                                                  
Swedish Oral Skills 0                                                  
Leadership and Management Skills 5    
           
                 
         
Forest Planning, Inventory and Remote Sensing 10    
           
                 
         
Forest Bioenergy 5    
           
                 
         
Timber Procurement and Logistics 5    
           
                 
         
Forest Plan Compilation 5      
           
                   
     
Real- and Forest Estate Management 5      
           
                   
     
Practical Training
                                                 
Training 1 15  
       
               
                 
Training 2 15      
           
                   
     
25656025025353030302500250353003030025000
PROFILING COMPETENCE
(Select 40 ECTS)
                                                 
Expertise in Forest Bioeconomy
(Select 30 ECTS)
                                                 
Forest Landscape Planning 5      
             
                   
   
Peatland Forest Management 5      
           
                   
     
Forest Roads 10      
             
                   
   
Game Management 5      
           
                   
     
Biodiversity in Forest Nature 5      
             
                   
   
Bio and Circular Economy 10      
             
                   
   
Operative Machinery Logging Management 10      
           
                 
   
Digital Natural Resource Data Utilization 5      
             
                   
   
STUDIES OF FREE CHOICE
(Select 10 ECTS)
                                                 
Studies of Free Choice in English
(Select 20 ECTS)
                                                 
International Forestry and Use of Northern Forests 5                                                  
Special Features of Using Northern Nature 5                                                  
Nature and Economic Life in Lapland, Reindeer Husbandry Case 5                                                  
Reindeer - Animal, Livelihood and Culture 5                                                  
Entrepreneurship, Basic Module
(Select 25 ECTS)
                                                 
Opportunities for entrepreneurship 5                                                  
From a Business Idea to Market 5                                                  
Digitalization and Entrepreneurship 5                                                  
Financial Management of a Small Company 5                                                  
Starting and Developing the Business 5                                                  
000550000001540000000000154000
RESEARCH AND DEVELOPMENT SKILLS
                                                 
Thesis Methodology 5      
           
                   
     
Bachelor's Thesis
                                                 
Planning Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
           
                   
     
Implementation Phase of the Bachelor´s Thesis 5      
             
                   
   
Finishing Phase of the Bachelor´s Thesis 5        
             
                     
0001550000010550000000010505
ECTS credits per period / semester / academic year 25 65 60 95 5 25 35 30 30 30 50 45 5 25 0 35 30 0 30 30 0 50 45 0 5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Metsätalousinsinöörikoulutuksessa tutustut metsään ekosysteeminä, opit arvioimaan puustotietoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan metsänhoitoa ja puunhankintaa maastossa. Saat valmiudet metsänomistajien neuvontaan ja perehdyt metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksiin.

Metsätalousinsinöörinä toimit metsäbiotalouden työtehtävissä. Metsäosaamisen lisäksi tarvitset vuorovaikutustaitoja, liiketoimintaosaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Metsätalousinsinöörin tehtävissä yhdistyvät esimerkiksi metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen, logistiikka ja asiakaspalvelutehtävät.

Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Voit myös ohjata puunkorjuuta ja –kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä.

Metsätalouden opetus on mukana pohjoisen metsätalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet metsätaloudessa ovat puuhuolto ja metsänhoito. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Opintojen aikana suuntaat omaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi ammattiopintojen, harjoittelun, opinnäytetyön ja projektitöiden avulla. Samalla saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi opiskelemalla ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Tutkinnon laajuus on 240 opintopisteestä (op). Yksi opintovuosi sisältää 1 600 tuntia opiskelijan työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Tutkinto koostuu metsätalousinsinöörin ydinosaamisen varmistavista opinnoista, osaamista syventävistä ja laajentavista profiloivista opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen keskittyvistä opinnoista. Oppiminen ja ammatillinen kasvu metsätalousinsinööriksi kuvataan opetussuunnitelmassa vuosi- ja lukukausiteemojen avulla:

1. Vuositeema: Metsä toimintaympäristönä
Opit metsäekosysteemin toimintaa ja metsätalouden toimintaympäristön perusrakenteet sekä aloitat oman ammatti-identiteettisi rakentamisen. Luot perustaa metsätalouden opinnoille perehtymällä metsäluonnon kasvupaikkoihin, metsänhoitoon ja puunhankintaan.

Lukukausiteema 1: Metsäekosysteemin hyödyntäminen ja hoitaminen
Tutustut metsän kasvatuksen perusteisiin, metsän uudistamiseen ja metsällisiin mittauksiin. Tiedät metsätalousinsinöörin yleisen työnkuvan ja saat valmiudet suorittavan työn harjoitteluun.

Lukukausiteema 2: Metsänhoito ja puunjalostus
Tutustut metsänhoidon menetelmiin ja osaat tehdä metsänhoidollisia ratkaisuja ja hyödyntää paikkatietoa metsätalouden suunnittelutehtävissä. Ymmärrät puuraaka-aineen ominaisuuksien merkityksen puun jalostuksessa.

2. Vuositeema: Kestävä metsänkäyttö
Perehdyt metsäbiotalouden merkitykseen Suomessa. Opit laatimaan leimikkosuunnitelman. Puun käytön lisäksi syvennyt luonnon tarjoamiin muihin hyötyihin ja palveluihin sekä niiden käyttömuotoihin ja merkitykseen erityisesti Pohjois-Suomessa.

Lukukausiteema 3: Metsien operatiivinen suunnittelu ja liiketoimintaosaaminen
Opit operatiivisen puunkorjuun suunnittelun menetelmiä ja tiedät leimikonsuunnittelun työvaiheet sekä puukaupan perusteet. Tiedät taloudellisen ja liiketoiminnallisen ajattelun merkityksen metsätaloudessa ja osaat toimia asiakaspalvelutehtävissä. Tutustut metsäluonnon ekosysteemipalveluihin.

Lukukausiteema 4: Metsien älykkään käytön osaaminen
Opit määrittämään metsänhoidon toimenpiteitä maasto-olosuhteissa ja laatimaan leimikkosuunnitelman. Hyödynnät nykyaikaisia metsätietojärjestelmiä ja –aineistoja ja osaat hyödyntää metsäekonomian menetelmiä. Opit englanninkielistä viestintää.

3. Vuositeema: Puunhuollon asiantuntija
Perehdyt puunkorjuun suunnittelussa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Sovellat ja laajennat puun ja muiden biotalouden raaka-aineiden hankintaan liittyvää suunnitteluosaamistasi. Aloitat opinnäytetyön.

Lukukausiteema 5: Metsäbiotalouden raaka-ainehuolto
Opit biotalouden raaka-ainevirtojen hallinnan ja metsäsuunnittelun menetelmien hyödyntämistä eri suunnittelutasoilla. Tiedät metsäbioenergian suunnittelun ja hyödyntämisen menetelmiä ja osaat hyödyntää niitä käytännön työtehtävissä. Opit johtamisen ja esimiestyön taitoja. Opit ruotsinkielistä viestintää.

Lukukausiteema 6: Metsäsuunnittelu ja metsäomaisuuden hallinta
Laadit metsänomistajan tavoitteisiin perustuvan metsäsuunnitelman ja osaat hyödyntää tietotaitoasi työtehtävissä. Perehdyt opinnäytetyön perusteisiin ja tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

4. Vuositeema: Kestävän metsäbiotalouden asiantuntija
Osaat yhdistellä aiemmissa opinnoissa oppimiasi aiheita laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja soveltaa niitä kehitystehtävissä ja monipuolista osaamista vaativissa suunnittelutehtävissä. Syvennät työelämätaitojasi ja ammattiaineiden osaamistasi ja jatkat ammatillista profiloitumistasi. Sinulla on mahdollisuus syventää kansainvälistä osaamista vaihto-opinnoissa.

Lukukausiteema 7: Ammatillinen erikoistuminen ja kansainvälisyys
Valitset ammatillista profiloitumista tukevia vaihtoehtoisia ja valinnaisia opintoja, jotka syventävät ja laajentavat ammatillista osaamistasi. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi.

Lukukausiteema 8: Kehittämistoiminta ja syventävä harjoittelu
Laadit ja viimeistelet työelämälähtöisen opinnäytetyösi. Ammattitaitoa syventävässä harjoittelussa opit metsäalan toimihenkilötöitä.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Osaamistavoitteet jakautuvat yleisiin, työelämätaitoja kuvaaviin (1-5) ja koulutuskohtaisiin osaamistavoitteisiin (6-10).

Osaamistavoitteet
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Metsäekosysteemien kestävä käyttö
7. Luonnonvaratiedon hankinta, analysointi, hallinta ja hyödyntäminen
8. Metsäbiotalouden suunnitteluosaaminen
9. Metsätalouden liiketoiminta ja johtaminen
10. Metsäasiantuntijuus ja kehittämistoiminta metsätalouden toimintaympäristössä

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Metsätalousinsinöörikoulutuksessa voit opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa. Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelusi työn ohella, sillä opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkon välityksellä.

Opinnot koostuvat luennoista, maasto- ja muista harjoituksista ja omatoimisesta opiskelusta. Koulutuksella on yhteistyötä paikallisten ja alueellisten metsäorganisaatioiden kanssa: yhteistyö toteutuu esimerkiksi kehittämishankkeiden, luentojen ja vierailujen kautta. Projektiopintojen ja opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Opintojen alusta asti sinulla on vastuu opintojesi etenemistä. Nykytyöelämän vaatimusten mukaisesti sinulta odotetaan aktiivista osallistumista sekä kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Tukea oppimiseen saat opinto-ohjaajalta, kaikilta opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Voit lukea hyväksi aikaisemmin hankittua osaamistasi esimerkiksi opintojen tai työkokemuksen perusteella. (not translated)