Opinto-opas

Tradenomikoulutus, liiketalous (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, kevät 2022

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINLII22 Ydinosaaminen, liiketalous 100                                            
Startti korkeakouluopiskeluun 5                                            
Johdatus liiketoiminnan perusteisiin 5
     
           
                 
Liiketoiminnan juridiikka 5
     
           
                 
Kirjanpidon perusteet 5
     
           
                 
English for Business 5
     
           
                 
Kansantalous 5
     
           
                 
Talous- ja tilastomatematiikka 5  
     
             
               
Palkanlaskenta ja työlainsäädäntö 10  
     
             
               
Johtamisen ja esimiestyön perusteet 5  
     
             
               
Business Communications 5  
     
             
               
Kirjanpito II 5  
     
             
               
Svenska för Affärslivet 5    
       
               
         
Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5  
       
             
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10      
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 20      
           
                 
2535530253055003012.512.5302.52.550001515
Profiloiva osaaminen, liiketalous
                                           
Konsernitilinpäätös 5  
       
             
           
Verotuksen perusteet 5  
       
             
           
Rahoitustoiminta 5  
       
             
           
Elinkeinoverotus 5  
       
             
           
Sijoitustoiminnan sääntely 5  
       
             
           
Johdon laskentatoimi 5    
       
               
         
Tilinpäätösanalyysi 5    
       
               
         
Talousohjaus ja budjetointi 5    
       
               
         
Yritysrahoitus ja insolvenssi 5    
       
               
         
Arvonlisäverotus 5    
       
               
         
Johdatus tilintarkastukseen 5    
         
               
     
Tilintarkastus II 5    
         
               
     
Tarkastustoiminnan erityiskysymykset 5    
         
               
     
Sisäinen valvonta 5    
         
               
     
Sustainable Accounting 5    
         
               
     
Taloushallinnon analytiikka ja tietojärjestelmät 5    
         
               
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                         
               
025550002525300000512.512.5251515000
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
                                           
Tutkin ja kehitän 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
         
                 
   
0002000000200000000002000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 25 60 60 50 25 30 30 30 30 20 30 12.5 12.5 35 15 15 30 15 15 20 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO: Tradenomi, Liiketalous

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUKSEN PROFIILI

Rovaniemen liiketalouden koulutuksessa suoritat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeesi on Tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Tammikuussa käynnistyvän koulutuksen suuntautumisena on taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus. Perehdyt opinnoissasi kokonaisvaltaisesti liiketoimintaan, jossa vastuullisuus ja talouden näkökulmat korostuvat. Koulutuksen painotuksessa konkretisoituu näin Lapin korkeakoulukonsernin tavoitteet toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuudesta. Valmistuessasi sinulla on valmiudet edetä erityisesti taloushallinnon eri tehtävissä, mutta myös liiketoiminnan tehtävissä. Tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua myöhemmin tilintarkastustehtäviin sekä tähdätä kohti HT tilintarkastajan pätevyyttä.

Opinnot antavat sinulle valmiuden tehdä työtä yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen. Tulevaisuuden työnimikkeenäsi voi olla esimerkiksi kirjanpitäjä, laskentapäällikkö, tilintarkastusassistentti, palveluvastaava, yrittäjä, projekti/suunnittelija, riskienhallintapäällikkö tai tilintarkastaja.

OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Opintojen rakenne ja tutkinnon laajuus ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisia. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, jotka jaetaan perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin, ammattitaitoa edistävään harjoitteluun sekä opinnäytetyöhön.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman rakenteen muodostavat liiketalouden tradenomin ydinosaamisen opinnot (100 op), jotka sisältävät ammattia edistävät harjoittelujaksot. Profiloivan osaamisen (90 op) opinnot sisältävät 10 opintopisteen laajuiset vapaasti valittavat opinnot. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoihin sisältyvät tutkimusmenetelmäopinnot (5 op) ja opinnäytetyö (15 op).

Ammatillista kasvuasi tuetaan koko opintojen ajan. Oppimisprosessia kuvataan opetussuunnitelmassa seuraavien lukuvuositeemojen avulla:

1. Vuositeema: liiketalouden perehtyjä

Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi. Tiedät ammattikorkeakoulusi oppimisympäristön tunnistaen omat tieto- ja taitotasosi. Opit tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja sen vaikutuksia ammattialaasi. Opit ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteita. Hankit tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat hyödyntää opiskelussasi erilaisia sähköisiä työvälineitä ja viestiä suomen ja englannin kielillä. Toimit tiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaat reflektoida omaa ja tiimin jäsenten toimintaa.

2. Vuositeema : liiketalouden harjaantuja

Ensimmäisen vuoden jälkeen opintosi suuntautuvat kohti taloushallintoa ja tilintarkastuksen näkökulmia sekä juridiikkaa. Laajennat taloushallinnon ja kannattavan liiketoiminnan osaamistasi ja syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Perehdyt kannattavan liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen.

3. Vuositeema: liiketalouden soveltaja

Kolmantena vuotena syvennyt tilintarkastustoiminnan eri näkökulmiin. Osaat huomioida vastuullisuuden eri näkökulmista ja tiedät tutkimus- ja kehittämistoiminnan keskeiset käsitteet ja menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata työelämän tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

4. Vuositeema: liiketalouden kehittäjä

Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa kehität liiketalouden osaamistasi ja sovellat oppimaasi teoriatietoa. Sinulla on valmiuksia tehdä haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Liiketalouden opinnoissa vahvistat projektimuotoista ja ratkaisukeskeistä toimintaa. Opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain ja lukukausittain. Opiskelet tiimeissä sekä itsenäisesti ja ohjatusti verkkoympäristöissä ja Rovaniemen toimipisteellä. Opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Mahdollisuuksia verkostoitua työelämän kanssa tukevat mm. työelämän vierailijat opintojaksoilla, harjoittelujaksot sekä työelämän toimeksiantona tehtävä opinnäytetyö.

Kansainvälisyyttä opiskeluympäristöön tuovat Lapin ammattikorkeakoulussa vierailevat kansainvälisten oppilaitosten opettajat ja asiantuntijat. Sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa myös harjoittelua ulkomailla.

Työn opinnollistaminen on yksi mahdollisuus opiskella. Tämä tarkoittaa, että opiskelet hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osaksi tai kokonaan.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman valintojen mukaan voit sisällyttää opintoihisi Lapin ammattikorkeakoulun englanninkielisen International Business -koulutuksen opintoja. Voit sisällyttää opintoihisi myös muiden korkeakoulujen ja muiden koulutusten opintoja, jotka tuottavat opetussuunnitelmasi mukaista osaamista.

Opintoihin sisältyvät ammatillista osaamista vahvistavat harjoittelut (30 op) tehdään työelämässä tai erikseen sovituissa projekteissa. Opinnäytetyö (15 op) kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opiskeluasi ja ammatillista kehittymistäsi tukevat ohjaus ja palaute, joita saat oppilaitoksen henkilöstöltä ja työelämäharjoitteluiden ohjaajilta. Myös itse- ja vertaisarviointi on tärkeää. Arvioinnissa hyödynnetään ns. kehittävää arviointia, jossa arvioinnin kohteina ovat sekä oppimisprosessi että oppimisen tulos. Arvioinnin perustana ovat kunkin opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimistulokset voidaan tunnistaa opetussuunnitelmaan kirjattujen arviointikriteerien avulla.