Opinto-opas

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (verkko-opinnot), syksy 2021, Informaatiohallinnon asiantuntija

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN 160                                                
Tekniikan alalla toimiminen
                                               
Johdatus tieto- ja viestintätekniikan opintoihin 5
     
             
                     
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
             
                     
Svenska för IT-ingenjörer 5    
         
                 
         
Professional English for ICT-engineers 5    
           
                 
     
ICT-yrittäjyys ja liiketoiminta 5    
         
                 
         
Ketterä järjestelmäkehitys 5  
       
               
               
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Esimiestyö ja johtaminen 5      
           
                   
   
Ketterä projektinhallinta 5  
         
               
           
Matemaattinen ydinosaaminen
                                               
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
             
                     
Tilastot ja analytiikka 5
       
             
                 
Lineaarialgebra 5  
       
               
               
Sähkömagnetismi 5    
         
                 
         
Laitetekninen ydinosaaminen
                                               
Tietokonetekniikka 5
     
             
                     
Tietoverkot (CCNA1) 5
       
             
                 
IoT-ohjelmointi 5
       
             
                 
Robotiikka 5
       
             
                 
Mekatroniikka 5  
       
               
               
Ohjelmoinnin ydinosaaminen
                                               
Johdatus ohjelmointiin 5
     
             
                     
Ohjelmistotekniikka 5  
       
               
               
Web-kehitys 5
     
             
                     
Web-ohjelmointi ja sovelluskehykset 5
       
             
                 
Web-ohjelmointi ja NoSQL-tietokannat 5
       
             
                 
Olio-ohjelmointi 5  
       
               
               
Peliohjelmointi 5  
       
               
               
Mobiiliohjelmointi 5  
         
               
           
Tiedonhallinta 5  
         
               
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 1 5
       
             
                 
Perusharjoittelu 2 5  
         
               
           
Ammatillinen harjoittelu 1 5    
           
                 
     
Ammatillinen harjoittelu 2 5      
             
                   
Syventävä ammatillinen harjoittelu 1 5      
             
                   
Syventävä ammatillinen harjoittelu 2 5      
             
                   
655025203035302015105153017.517.5301010155557.57.5
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Tekoäly, koneoppiminen ja data-analytiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Data-analytiikka 5    
           
                 
     
Tietoverkko- ja kommunikaatioteknologiat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Yritysverkot (CCNA2) 5    
           
                 
     
Tietoturva
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Organisaation tietoturva 5    
           
                 
     
Salausmenetelmät 5    
           
                 
     
IT-palveluiden kehittäminen ja johtaminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Yrityksen tietohallinto 5    
         
                 
         
Kokonaisarkkitehtuurin perusteet 5    
         
                 
         
IT hankintojen suunnittelu 5    
         
                 
         
Asiakaskokemuksen kehittäminen 5  
         
               
           
Liiketoiminnan analysointi 5  
         
               
           
IT-palvelunhallinta 5  
         
               
           
Järjestelmäintegraatiot 5      
           
                   
   
ICT-juridiikka ja sopimustekniikka 5      
           
                   
   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
015351000015152010000007.57.51510101000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 20                                                
Menetelmäopinnot 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
             
                   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
0002000000051500000000057.57.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 65 60 50 30 35 30 35 30 30 20 30 30 17.5 17.5 30 17.5 17.5 30 15 15 20 15.5 15.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka (verkko-opinnot), syksy 2021

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä toimit monipuolisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai itsenäisenä yrittäjinä. Osaamisesi ydin muodostuu tekniikan alalla toimimisen taidoista, matemaattisista taidoista, ohjelmointi- ja laiteteknisistä taidoista sekä harjoitteluista. Saat vahvat valmiudet ketterään järjestelmäkehitykseen ja projektinhallintaan, missä keskeistä on DevOps-kulttuurin ja -työkalujen ymmärtäminen ja soveltaminen. Lisäksi saat kielelliset ja viestinnälliset taidot toimia myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen profiilina on ammattimainen järjestelmäkehitys. Muodostat oman vahvan ammatillisen profiilisi:
- ohjelmistokehittäjänä tai
- informaatiohallinnon asiantuntijana.

Voit myös hakea yksilöllistä suuntaa toteuttamalla opintosi yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen avulla tai ottamalla avoimia tai yhteisiä opintoja ryhtyäksesi vaikkapa yrittäjäksi. Syvennät osaamistasi harjoitteluissa ja opinnäytetyön avulla.

Ohjelmistokehittäjän polussa profiloidut erityisesti web- ja mobiiliohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen. Perehdyt edistyneeseen sekä alustariippumattomaan mobiiliohjelmointiin, Full Stack -ohjelmointiin sekä syvemmin myös peli- ja virtuaaliteknologioihin.

Informaatiohallinnon asiantuntijana ymmärrät sekä järjestelmäkehitystä että IT-palveluiden johtamista. Perehdyt yritysten tietohallintoon, integraatioteknologioihin, juridiikkaan, kokonaisarkkitehtuuriin, tietoturvaan, IT-hankintoihin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu on osa laajaa kansainvälistä insinöörikoulutuksen kehittäjäverkostoa (CDIO, www.cdio.org), jossa on yli 50 jäsentä 25 eri maasta. Lukuvuositeemat määräytyvät CDIO-periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä kansainvälisen insinöörikoulutuksen kehyksen pohjalta. CDIO näkyy käytännössä eri lukuvuosina alla mainittujen teemojen avulla:
- 1. lukuvuosi: perehtyminen ja hahmottaminen (C = conceive)
- 2. lukuvuosi: suunnitteleminen (D = design)
- 3. lukuvuosi: toteuttaminen (I = implement)
- 4. lukuvuosi: hallinta ja johtaminen (O = operate)

Kaikille yhteisiä lukukausiteemoja ovat alussa:
- 1. vuoden syksy: Insinöörin perustaidot
- 1. vuoden kevät: Järjestelmäkehitys
- 2. vuoden syksy: Peliohjelmointi ja sulautetut järjestelmät
- 2. vuoden kevät: Mobiilit järjestelmät

Alkaen kolmannen vuoden syksystä, lukukausiteemat määräytyvät valitsemasi ammatillisen polun pohjalta. Ohjelmistokehittäjän polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Full Stack -kehitys
- 3. vuoden kevät: Platform Independent Programming
- 4. vuoden syksy: Edistyneet teknologiat

Informaatiohallinnon asiantuntijan polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Digitaalisten toimintojen hallinta
- 3. vuoden kevät: Cyber Security
- 4. vuoden syksy: Informaatiohallinnan kokonaisuudet ja johtaminen

Viimeisen lukukauden, 4. vuoden kevään yhteisenä teemana kaikilla on työelämään tehtävä opinnäytetyöprojekti.

Päivittäinen opiskelusi koostuu täysin verkossa toteutetuista opintojaksoista, jotka koostuvat asiantuntijaluennoista, tehtävien tekemisestä sekä muusta itsenäisestä työskentelystä. Verkko-opintoihin osallistut iltaisin tai voit kuunnella niistä tallenteet silloin kun sinulle sopii. Opettajat ja asiantuntijat ovat saavutettavissasi, jotta saat ohjausta ja vastauksia sinua askarruttaviin kysymyksiin. Pääset käyttämään kampuksen infraa ja ohjelmistoja etänä.

Voit myös muuttaa oman alan töitä opintopisteiksi. Työn opinnollistamisessa suoritat opintoja hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Opinnollistamisessa sinä olet aloitteentekijänä. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina.

Koulutuksen osana toimii FrostBit Software Lab (www.frostbit.fi), joka on yksi Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämislaboratorioista ja oppimisympäristöistä. FrostBit tarjoaa erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille ohjelmointiin liittyviä harjoitteluja, opinnäytetöiden aiheita ja projektitöiden aiheita, jotka nousevat työelämän tarpeista.

Myös Lapin ammattikorkeakoulun Tequ-palvelukonsepti (www.tequ.fi) tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille mahdollisuuksia solmia kontakteja työelämään. Tequ yhdistää teknologiat, liiketoimintaosaamisen ja teollisen muotoilun sekä ratkaisee yritysten tuotekehitysongelmat toteuttamalla nopeita prototyyppejä.

Kansainvälisyys näkyy sinulle englanninkielellä toteutetuissa opintojaksoissa kansainvälisenä lukukautena, jolla on mukana myös vaihto-opiskelijoita. Solmit näin opintojesi aikana yhteyksiä tuleviin alan ammattilaisiin ympäri maailmaa. Sinulle tarjoutuu myös mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissamme.

Informaatiohallinnon asiantuntija

Nykyajan yritysten ja organisaatioiden digiratkaisujen hallitseminen vaatii monialaista osaamista. Informaatiohallinnon asiantuntijaksi suuntautuneena insinöörinä hallitset teknisen järjestelmäkehityksen sekä järjestelmien, ihmisten ja prosessien johtamisen. Osaat kehittää ja hallita IT-palveluita sekä asiakaskokemusta. Sinulla on myös tärkeiden tietoturvanäkökohtien asiantuntemusta.