Opinto-opas

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (monimuotototeutus), Tornio, syksy 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
     
           
                 
Orientaatio ja johdatus tietojenkäsittelyn perusteisiin 5
     
           
                 
Digitaalisten yhteistyövälineiden hyödyntäminen 5
     
           
                 
IT-infrastruktuurin kehittäminen
     
           
                 
IT infrastruktuurin perusteet 5
     
           
                 
Pilvipalvelut ja virtualisointi 5
     
           
                 
IT infrastruktuurin kehittämisprojekti 5
     
           
                 
Pilvipalveluiden hyödyntäminen 5
     
           
                 
800008000000080000000000
AMMATTIOPINNOT
       
             
             
Digitaalisen liiketoiminnan perusteet 5
       
             
             
Asiakaskokemuksen digitalisointi
       
             
             
Verkkosivujen toteuttaminen 5
       
             
             
Digitaalisen sisällön tuotanto 5
       
             
             
Asiakkuudenhallintajärjestelmät 5
       
             
             
Asiakaskokemuksen hallinta 5
       
             
             
Asiakaskokemuksen digitalisointiprojekti 5
       
             
             
Liiketoimintaprosessien digitalisointi
 
       
             
           
Liiketoimintaprosessien mallintaminen 5  
       
             
           
Liiketoimintaprosessien digitalisointiprojekti 5  
       
             
           
Tietokantojen perusteet 5  
       
             
           
Työnkulkujen digitalisointi 5  
       
             
           
Liiketoimintatiedon analysointi ja hyödyntäminen 5  
       
             
           
Liiketoiminnan digitalisaation innovointi
 
         
               
       
Palvelumuotoilu 5  
         
               
       
Informaatioarkkitehtuuri 5  
         
               
       
Liiketoiminnan digitalisaation innovointiprojekti 5  
         
               
       
Tekoäly liiketoiminnassa 5  
         
               
       
Teknologiatrendit 5  
         
               
       
Svenska och kommunikation 5  
       
             
           
English and Communication 5  
         
               
       
Johtaminen digitaalisissa ekosysteemeissä
   
         
               
     
Digitaalisten ekosysteemien hyödyntäminen 5    
         
               
     
Tietoturva digitaalisessa liiketoiminnassa 5    
         
               
     
IT-hankintojen suunnittelu 5    
         
               
     
Toiminnanohjausjärjestelmät 5    
         
               
     
Yrityksen tietohallinto 5    
         
               
     
Digitaalisen strategian kehittämisprojekti 5    
         
               
     
851106000855555600000855505560000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
     
           
                 
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
   
           
                 
 
Perusharjoittelu 15    
           
                 
 
Ammatillinen harjoittelu 15    
           
                 
 
006010000006010000000006010
OPINNÄYTETYÖ
     
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
000350000003500000000035
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 165110120108085555560601080085550556006010

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suoritat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinnon, jonka tutkintonimike on tradenomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.

Lapin ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus antaa sinulle valmiudet toimia liiketoiminnan digitalisoinnin asiantuntijana. Meillä opit analysoimaan ja kehittämään yritysten kyvykkyyttä hyödyntää tietojärjestelmiä ja muita digitaalisia teknologioita sen liiketoiminnan eri osa-alueilla. Opit myös suunnittelemaan digitaalisia liiketoimintaprosesseja, selvittämään liiketoiminnan IT vaatimuksia ja kehittämään yrityksen IT infrastruktuuria.

Valmistuttuasi osaat toimia asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Sinusta tulee liiketoiminnan digitalisaation asiantuntija, joka ymmärtää miksi ja kuinka digitaaliset ratkaisut, prosessit ja data läpäisevät koko yrityksen. Kykenet yhteistyöhön erilaisten sidosryhmien kanssa ja pystyt kertomaan, miten kukin voi hyödyntää digitalisaation potentiaalia.

TUTKINNON RAKENNE

Liiketoiminnan digitalisoinnin opetussuunnitelma on rakennettu erilaisista työelämälähtöisistä teemoista ja osaamistavoitteista. Opetussuunnitelman rakenne on seuraava:
1) perus- ja ammattiopinnot 150 op
2) vapaasti valittavat opinnot 10 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Perusopintojen aikana opit kehittämään IT infrastruktuuria, digitalisoimaan asiakaskokemusta ja hyödyntämään digitaalisia työvälineitä. Samalla kasvatat osaamistasi digitaalisesta liiketoiminnasta, verkkosivujen toteuttamisesta ja digitaalisesta sisällöntuotannosta.

Ammattiopinnot vahvistavat ja syventävät asiantuntijuuttasi perehdyttämällä sinut liiketoiminnan digitalisoinnin keskeisiin käytäntöihin ja menetelmiin. Opit digitalisoimaan liiketoimintaprosesseja, innovoimaan liiketoiminnan digitalisaatiota ja kehittämään yrityksen digitaalista strategiaa. Näiden lisäksi saat osaamista digitaalisista ekosysteemeistä, tietohallinnosta, tietovarastoista, palvelumuotoilusta, informaatioarkkitehtuurista sekä uusimmista teknologiatrendeistä. Toisen ja kolmannen lukuvuoden aikana hankit ammattikorkeakoululain (L932/2014) edellyttämän kielitaidon.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu mahdollistaa opitun tiedon soveltamista laajemmin käytäntöön. Harjoittelun osuus tutkinnostasi on 30 opintopistettä ja sen voi suorittaa myös ulkomailla.

Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa osaamistasi alasi käytännön asiantuntijatehtävässä ja toteutetaan yleensä työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö on myös mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.

Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Voit suorittaa niitä myös hankkeissa, innovaatiotoiminnassa ja ylimääräisessä ammatillista kasvua täydentävässä työharjoittelussa. Vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää muiden koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Tämän lisäksi jo opiskeltu ja työssä hankittu osaaminen otetaan huomioon ja voidaan tunnistaa osaksi opintojasi.

Meillä oppiminen on yhteisöllistä ja jatkuvaa vuorovaikutusta opiskelijoiden, opettajien ja työelämän välillä. Opintosi noudattavat ongelma- ja projektipohjaista oppimisnäkemystä ja niissä on vahva käytännön ote. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että ratkaiset opintojesi aikana useita liiketoiminnan ongelmia projekteissa, joissa ratkaisua haetaan soveltuvien tietojärjestelmien hyödyntämisen kautta. Merkittävä osa koulutuksen opinnoista toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Voit myös kehittää oman yrityksesi tai työpaikkasi toimintaa koulutuksen projekteissa.

Opetuskielenä on pääsääntöisesti suomi, mutta yksittäiset opintojaksot voivat sisältää opetusta myös englanniksi. Englanti on vahvasti mukana oppimateriaalissa.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Oppimisnäkemys

Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Käytämme opiskelijakeskeisiä ja aktivoivia ohjausmenetelmiä. Työelämälähtöiset projektit kehittävät asiantuntijaosaamista, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS).

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita voivat olla mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia ja näyttää tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä osaamistavoitteisiin vastaavaa työtehtäviä.

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.

Arviointi ja palaute

Arvioinnin perustana ovat opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0). Arvioinnissa käytetään opetussuunnitelmaan kirjattujen osaamistavoitteiden arviointikriteereitä, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa.
Meillä opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen säännöllisesti opintojen aikana. Henkilöstö ja opiskelijat käsittelevät yhdessä palautteita ja sopivat uusista toimintatavoista.

Laadunhallinta

Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin AMK ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoima.
Lapin AMK:n laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan Lapin AMK:n laatukäsikirjassa kuvattujen menettelyiden mukaisesti.

Jatko-opinnot

Opiskelija, joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon voi hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Ylempään ammattikorkeakouluun tutkintoon hakeutuminen edellyttää riittävää työelämäkokemusta.