Opinto-opas

Sosionomikoulutus (verkko-opinnot), Kemi, kevät 2021

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                           
Oppiminen Lapin ammattikorkeakoulussa 5
     
           
                   
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
                   
English for Social Services 5  
       
             
             
Svenska för socionomer 5    
         
               
       
Ruotsin kirjallinen taito 0                                            
Ruotsin suullinen taito 0                                            
Ammatillinen osaaminen sosiaalialan asiakastyössä 15
     
           
                   
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                   
Yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5  
     
             
               
Käyttäytymistieteellinen osaaminen sosiaalialalla 5  
     
             
               
Taidelähtöisiä työtapoja sosiaalialalla 5  
     
             
               
Sosiaalityö ja sosiaalipedagogiikka ammatillisina orientaatioina 10  
     
             
               
Sosiaalilainsäädäntö, sosiaaliturva ja sosiaaliset oikeudet ammatillisen toiminnan normistona 5  
       
             
             
Monikulttuurinen työ 5  
       
             
             
Mielenterveystyö 5  
       
             
             
Päihde- ja huumetyö 5  
       
             
             
Talous- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
         
               
       
Dokumentointi sosiaalialan työssä 5    
         
               
       
Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen 10      
         
                 
   
Työyhteisön rakenteen ja toiminnan tunnistaminen 5      
         
                 
   
Esimiestyön ja hyvän hallintokäytännön osaaminen 5      
         
                 
   
Asiakastyöosaaminen 15  
     
             
               
Ammatillisen osaamisen syventäminen 15      
         
                 
   
Työyhteisö- ja organisaatio-osaaminen 15      
           
                 
 
30651550304025015351530040250015035150
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                           
Muuttuvat sosiaaliset ongelmat 5    
       
               
         
Aikuissosiaalityö 5    
       
               
         
Työllistymisen tukeminen 5    
         
               
       
Nuorisososiaalityö 5    
         
               
       
Koulusosiaalityö 5    
         
               
       
Kuntoutustoiminta 5    
       
               
         
Sosiaalialan työ ikääntyvien parissa 5    
         
               
       
Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät 5    
         
               
       
Vammaistyön erityiskysymykset 5    
         
               
       
Vammaistyön ja -palvelujen kehittäminen 5    
         
               
       
Osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen 5    
       
               
         
Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 5    
       
               
         
Lastensuojelutyön lähtökohdat ja prosessit 5    
       
               
         
Lastensuojelun sijaishuolto 5    
       
               
         
Lapsi- ja perhetyön menetelmät 5    
         
               
       
Varhaiskasvatus ja lapsen kehityksen ja oppimisen tuki 5    
       
               
         
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka, lastenkulttuuri ja taidekasvatus 10    
         
               
       
Digipalvelut sosiaalialalla 5    
         
               
       
Projektiosaaminen 5    
       
               
         
EA 1 ja lääkehoito sosiaalialalle 5    
       
               
         
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
 
0010500005055000000050550050
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                           
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen 5    
       
               
         
Opinnäytetyö
                                           
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
         
               
       
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
         
                 
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
 
001010000555500000550550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 65 130 60 30 40 25 55 75 40 20 30 0 40 25 0 55 75 0 40 25 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomi (AMK) 210 op

Sosiaalialan koulutuksessa opiskelet sosionomiksi (AMK). Sosionomi (AMK) on sosiaalihuollon laillistettu ammatti (L sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015). Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaalipalvelujen ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen asiakastyö-, suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, järjestöissä, hankkeissa ja projekteissa. Sosionomina voit toimia myös yrittäjänä sosiaalipalveluissa.

Sosionomina voit työskennellä
- varhaiskasvatuksen sosionomina
- lastensuojelussa ja perhetyössä ohjaajana ja esimiehenä
- nuorisotyössä esim. erityisnuorisotyöntekijänä
- vammaistyössä ja kuntoutuksessa ohjaajana ja esimiehenä
- mielenterveys- ja päihdetyössä tai kriminaalihuollossa ohjaajana ja esimiehenä
- maahanmuuttajatyössä pakolaistyöntekijänä ja ohjaajana
- työvoimahallinnossa, sosiaalitoimessa tai Kelassa esim. sosiaaliohjaajana tai työvoimaneuvojana

Sosiaalialan ydintä on ihmisarvon ja ihmisyyden edistäminen ihmisten kohtaamisessa arjessa, palvelujen toteuttamisessa ja niiden kehittämisessä. Sosiaalialan koulutuksessa vahvistamme opiskelijoiden valmiuksia toimia ihmisläheisellä ja eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuksessa opiskelijat saavat ajattelun ja toiminnan ”välineitä”, joilla he voivat itse olla, ja joilla he voivat tukea ihmisiä olemaan, oman elämänsä ja keskinäisen elämän rakentajina sekä vaikuttajina ja toiminnan uudistajina yhteiskunnassa. Sosiaalialan koulutuksessa sosiaalisten siltojen rakentaminen, rikkoutuneiden siltojen korjaaminen ja uusien siltojen rakentaminen ovat perusta, jolle kestävää tulevaisuutta rakennetaan.
Sosiaalialan koulutuksessa toteutuu Lapin korkeakoulukonsernin strategiset valinnat toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti tulevaisuuden palvelutarpeiden tunnistaminen, palveluratkaisujen muotoilu ja kehittämisen palveluiden saavutettavuuden, tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi korostuvat koulutuksessa. Sosiaalialan koulutuksessa ja TKI-toiminnassa tuotetaan osaamista, jolla tuetaan ja vahvistetaan ihmisen turvallista arkea, itsenäistä toimintakykyä, osallisuutta ja elämänhallintaa. Osaamisen ydintä ovat ymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnista, ja toimiminen eettisesti kestävällä tavalla. Osaamisen kehittäminen painottuu monitoimijuuteen, asiakas- ja palveluohjausosaamiseen sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Sosiokulttuurinen osaaminen ja kehittyvä hyvinvointiteknologia ovat tulevaisuuden ratkaisuja ihmisten toimijuuden ja toimintakyvyn tukemisessa.
Sosionomi (AMK) -tutkinto rakentuu yleisistä työelämävalmiuksista ja sosiaalialan osaamisesta. Ydinosaamiseen liittyvien opintojen tavoitteena on, että perehdyt alan ammatillisiin tehtäväalueisiin sekä niiden perusteisiin siten, että valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Profiloivissa opinnoissa syvennät osaamistasi omien ammatillisten osaamistavoitteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista ja opintojaksoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Lukuvuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta (ks. liitetaulukko):

1. vuositeema: Sosiaalialan perehtyjä
Ensimmäisenä opiskeluvuotena perehdyt sosiaalialan ammatillisen toiminnan perusteisiin. Keskeisiä teemoja ovat asiakastyö sekä yksilön ja yhteiskunnan välisen kytköksen ymmärtäminen. Osaat kuvata sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet, luoda ammatillisen vuorovaikutussuhteen sekä tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän. Ihmisenä yhteiskunnassa -teemassa opit edistämään osallisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä ehkäisemään huono-osaisuutta. Lisäksi harjaannut vähitellen reflektiiviseen ja tutkivaan työskentelyyn.

2. vuositeema: Sosiaalialan harjaantuja
Toisena lukuvuotena suuntaat osaamistasi monimuotoisen sosiaalialan alueille. Aloitat profiloivien opintojen opiskelun, joissa valitset ammatillisten osaamistavoitteidesi mukaisesti 25-30 opintopisteen verran tarjolla olevia opintoja. Profiloivien opintojen sisällöt liittyvät mm. varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun, vammaistyöhön ja kuntoutukseen sekä aikuissosiaalityöhön. Opit soveltamaan erilaisia sosiaalialan teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja heidän voimavarojen tukeminen on osa tämän vaiheen ammatillista kehittymistä.

3. vuositeema: Sosiaalialan soveltaja
Kolmantena vuonna osaat työskennellä tavoitteellisesti asiakasryhmien kanssa sekä soveltaa palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja erilaisia työmenetelmiä. Työyhteisö- ja organisaatio-osaamisen osa-alueet ovat keskeinen osa opintoja.

4. vuositeema: Sosiaalialan kehittäjä
Neljäntenä opiskeluvuotena perehdyt organisaatiotoimintaan ja johtamiseen sekä toimintaan työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiehenä. Opintojen loppuvaiheessa osaat kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluja moniammatillisesti.

Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelujen jaksotus perustuu jokaisen vuositeeman osaamistavoitteisiin. Harjoitteluissa perehdyt ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, ohjaaja ja mahdollistaja. Sosiaalialan opiskelussa korostetaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman toiminnan ja ammattitaidon arviointikyky ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työn muuttuvissa olosuhteissa.

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuus monialaisuuden hyödyntämiseen oppimistilanteissa ja uusissa oppimisympäristöissä. Sosiaalialan opiskelijoiden keskeisiä oppimisympäristöjä ovat sosiaalihuollon sekä varhaiskasvatuksen toimintayksiköt sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat työelämäympäristöt. Opiskelua tapahtuu kampuksella ja verkko-oppimisympäristöissä yhdessä muiden kanssa sekä itsenäisesti. Koulutus antaa mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi, asiantuntijuuttasi ja työtehtäviäsi opintojen eteenpäin viemisessä. Työympäristösi voi olla osana opintojasi oppimis- ja kehittämisympäristönä (työn opinnollistaminen).

Kansainvälistymistä tuetaan kieliopinnoilla, opintojen vieraskielisellä materiaalilla, rohkaisemalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja huomioimalla opintojaksoissa toimintaympäristön kansainvälistyminen. Kansainväliseen vaihtoon sinulla on mahdollisuus lähteä 2.-3. opintovuoden aikana ja kaikki kv-vaihdossa suorittamasi opinnot luetaan hyväksi opintoihin. Lisäksi voit osallistua erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.