Opinto-opas

Fysioterapeuttikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                     
                 
Oppimaan oppiminen ja ammatillinen osaaminen fysioterapiassa 5
     
           
                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                 
100001000000020000000000
AMMATTIOPINNOT
                     
 
 
 
Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapian asiakkaana 5
     
           
                 
Fysioterapeutti ennaltaehkäisevän toiminnan osaajana
                       
               
Fysioterapeutti ennaltaehkäisevän toiminnan osaajana 7
       
           
               
English for Physiotherapists 3
       
           
               
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen 10
       
           
               
Yksilön toimintaan ja liikkumiseen vaikuttaminen 5
       
           
               
Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa
                           
           
Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa 7  
       
             
           
Svenska för fysioterapeuter 3  
       
             
           
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5  
       
             
           
Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa 15  
         
             
         
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä I 10    
         
               
     
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä II 10    
           
               
   
Urheilufysioterapia 5    
         
               
     
Kansainvälisyys ja työyhteisöosaaminen fysioterapiassa 5      
           
                 
303025552515151510510600403003020010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                     
 
 
 
Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapeutin asiakkaana, harjoittelu 10
     
           
                 
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen, harjoittelu 10
       
           
               
Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa, harjoittelu 15  
       
             
           
Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa, harjoittelu
                             
         
Fysioterapian kliinisen tutkimis- ja terapiaosaamisen harjoittelu 5  
         
             
         
Pre- ja post-harjoittelu 5  
         
             
         
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä I, harjoittelu
                                 
   
Sairaalaharjoittelu 5    
         
               
     
Fysioterapian kliinisen tutkimis- ja terapiaosaamisen soveltaminen 5    
           
               
   
Pre- ja post-harjoittelu 5    
         
               
     
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä II, harjoittelu
                                   
   
Neurologisten sairauksien fysioterapia, harjoittelu 7    
           
               
   
Pre- ja post-harjoittelu 3    
           
               
   
Valmiina työelämään, harjoittelu
                                       
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu 5      
           
                 
Fysioterapian syventävä harjoittelu 5      
           
                 
Projektiharjoittelu, erotusdiagnostiikka 5      
           
                 
202525151010151010151520200303003045050
OPINNÄYTETYÖ
                             
 
 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5  
         
             
         
Opinnäytetyö
                                 
 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutusvaihe 5    
           
               
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
05105000555500001001515015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 60 25 25 35 30 30 30 30 25 50 80 0 70 70 0 75 80 0 75

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Suomeksi
SUORITETTAVA TUTKINTO Fysioterapeutti (AMK) 210 op

Ammattikorkeakoulun tutkinnon suorittanut fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jonka koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset Koulutus kestää 3,5 vuotta ja sen laajuus on 210 opintopistettä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu fysioterapeutin tutkinnossa 85 opintopisteen laajuisena. Työelämälähtöinen opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 op.

Fysioterapeuttina tehtävänäsi on yksilön terveyden, liikkumisen, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Tuet eri-ikäisiä asiakkaitasi löytämään voimavaransa ja selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä. Osaat käyttää erilaisia fysioterapeuttisia menetelmiä, kuten toimintakykyä edistävää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa. Osaat hyödyntää erilaisia apuväline- ja ympäristöratkaisuja asiakkaasi toimintakyvyn tukemiseksi. Fysioterapeuttina toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alasi asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Työskentelet hyvän fysioterapiakäytännön mukaisesti, jolloin hyödynnät parasta saatavilla olevaa tutkimuksellisista tietoa ja huomioit työssäsi vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeuttina voit työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, terveysalan yrityksissä, kolmannen sektorin potilas- ja kansalaisjärjestöissä sekä esimerkiksi urheiluseuroissa ja erilaisissa koulutus, konsultointi -ja ohjaustehtävissä. Koulutus antaa sinulle myös valmiuden työskennellä erilaisissa projekteissa sekä ulkomailla terveysalan tehtävissä. Fysioterapeuttikoulutuksessa saat valmiuksia myös alan liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen.

Fysioterapeuttina työskentelet terveydenhuollon yhteisen arvopohjan mukaisesti ja noudatat Suomen Fysioterapeuttien eettisiä ohjeita, jotka perustuvat fysioterapeuttien maailmanjärjestön (WCPT:n) eettisiin ohjeisiin. Niiden avulla fysioterapeutti pystyy eettiseen pohdintaan, päätöksentekoon ja oman toimintansa seurausten kriittiseen arviointiin huomioiden myös lainsäädännölliset näkökulmat.

TUTKINNON RAKENNE
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opetussuunnitelmat sisältävät perusopintoja, ammattiopintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja vapaasti valittavia opintoja. Opetussuunnitelmat rakentuvat opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Fysioterapiakoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 100 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 85 op
4) opinnäytetyö 20 op, (sisältää myös opintojakson HYVO2 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5 op)

Perusopintojen tavoitteena on, että opit fysioterapian tehtäväalueen yleiset teoreettiset perusteet. Ammattiopinnoissa tavoitteenasi on, että perehdyt alan keskeiseen ammatilliseen tehtäväalueeseen sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että kykenet työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Kieliopintojen erityisenä tarkoituksena on antaa sinulle ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014) 7§:ssä vaadittava kielitaito, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon valtioneuvoston asetus (481/2003) 15§-19§.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa sinulla on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön.

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittavia opintoja voit toteutua hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää myös muiden koulutuksien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia.

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys, joiden osaaminen tuodaan esiin osaamistavoitteina.

Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Koulutuksissa toteutetaan 30 op opintoja englannin kielellä. Englanninkielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMKissa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Englannin ja ruotsin kieliopinnot ovat opetussuunnitelmassa integroituina ammatillisiin opintojaksoihin ja kielen oppimista arvioidaan suullisen ja kirjallisen viestinnän osalta. Viestintäosaaminen ja informaatiolukutaito kehittyvät koko koulutuksen ajan ja niitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa.

Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijalla on mahdollisuus syventää osaamistaan urheilufysioterapian osalta. Yhteistyö Lapin Urheiluakatemian kanssa tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden työelämäharjoittelujakson toteuttamiseen urheilijoiden parissa.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Opetussuunnitelmassa on tehty koulutuksesi oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu fysioterapeuttiopiskelijan ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla.

1. vuositeema: Fysioterapiaan perehtyjä
Ensimmäisenä vuotena perehdyt kuntoutusalaan, fysioterapia-alan ammatilliseen osaamisperustaan ja alan toimintaympäristöihin. Perehdyt myös ihmisen toiminnan edellytyksiin ja terveyden sekä toimintakyvyn edistämisen keinoihin.

Lukukausiteema 1: Fysioterapia kuntoutusalan ammattina
Opiskelijana opit toimimaan oppimisyhteisösi ja oman oppimisesi aktiivisena ja vastuullisena toimijana. Saat näkemyksen fysioterapeutin ammatista ja sen toteuttamisen edellytyksenä olevasta osaamisperustasta sekä fysioterapeutin toiminta- ja työskentely-ympäristöistä.
Lukukausiteema 2: Ihmisen toiminnan edellytykset ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
Toisen lukukauden aikana perehdyt yksilön terveyden, toiminnan ja kuntoutumisen edellytysten tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Saat valmiuksia asiakaslähtöiseen ja eettiseen toimintaan sekä ammatilliseen vuorovaikutukseen suomeksi ja englanniksi.

2. vuositeema: Fysioterapiaan harjaantuja
Toisen lukuvuoden aikana harjaannut fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja fysioterapian interventioiden suunnittelussa ja toteutuksessa yksilön toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Harjaannut alan työelämätaidoissa ja laajennat ammatillista kielitaitoasi toiseen kotimaiseen kieleen sekä saat valmiuksia oman alasi tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja yrittäjyyteen.

Lukukausiteema 3: Toimintakyvyn tutkiminen fysioterapiassa
Opiskelijana saat valmiuksia asiakaslähtöiseen ihmisen toimintakyvyn ja terveyden edellytysten sekä rajoitusten arviointiin ja sen pohjalta tapahtuvaan toimintakyvyn osatekijöiden tukemiseen. Saat valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä talousosaamiseen sosiaali-, terveys –ja liikunta-alalla. Suoritat ruotsin kielen virkamiestutkinnon.
Lukukausiteema 4: Kliininen päättely ja kliininen osaaminen fysioterapiassa
Lukukauden aikana syvennät osaamistasi fysioterapeuttisessa tutkimisosaamisessa, kliinisessä päättelyssä sekä interventioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Perehdyt tutkimus- ja kehittämistoimintaan osana ammatillisen toiminnan ja työelämän kehittämistä. Lukukauden lopussa olet harjaantunut työyhteisöosaamisessa ja olet saanut kokemuksia fysioterapia-alan toimintaympäristöissä toimimisesta.

3. vuositeema: Fysioterapian soveltaja
Kolmannen lukuvuoden aikana syvennät fysioterapian teoria- ja tutkimisosaamista sekä kliinistä osaamista. Jatkat tutkimus- ja kehittämisosaamisen syventämistä myös opinnäytetyön tekemisen kautta.

Lukukausiteema 5: Fysioterapian kliinisen osaamisen soveltaja I
Viidennen ja kuudennen lukukauden aikana sovellat fysioterapeutin ammatillisen osaamisen taitoja aidoissa fysioterapian työelämäympäristöissä ja opit ymmärtämään oman ammatillisen roolisi ja tehtäväsi osana moniammatillista kuntoutustoimintaa.
Lukukausiteema 6: Fysioterapian kliinisen osaamisen soveltaja II
Viidennen ja kuudennen lukukauden aikana sovellat fysioterapeutin ammatillisen osaamisen taitoja aidoissa fysioterapian työelämäympäristöissä ja opit ymmärtämään oman ammatillisen roolisi ja tehtäväsi osana moniammatillista kuntoutustoimintaa.

4. vuositeema: Fysioterapian kehittäjä (EQF 6)
Koulutuksesi päättyessä olet saavuttanut fysioterapeutin ammatissa toimimisen edellyttämät kliinisen osaamisen taidot ja niiden taustalla olevan tietoperustan. Sinulla on valmiuksia kehittää kriittisesti asiantuntijuuttasi ja fysioterapiaa osana kuntoutuspalveluja sekä edistää fysioterapian asemaa yhteiskunnassa.

Lukukausiteema 7: Hyvän fysioterapiakäytännön asiantuntija ja kehittäjä
Lukukauden aikana kehityt työyhteisöosaamisessasi. Opinnäytetyölläsi kehität ammatillisista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista. Voit syventää monikulttuurisuusosaamistasi kotikansainvälistymisen ja kansainvälisen opiskelijavaihdon kautta.

Fysioterapiakoulutuksen kompetenssit
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.

Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (ks. alla oleva lista kohdat 1-5) sekä valtakunnallisesti yhtenäisiin koulutuskohtaisiin fysioterapia-alan kompetensseihin (ks. alla oleva lista kohdat 6-12). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä. Kompetenssien sisältö on esitelty kompetenssikohtaisesti opetussuunnitelmamatriisissa.

Osaamisalueet/kompetenssit
- Oppimisen taidot
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Kansainvälistymisosaaminen
- Eettinen osaaminen
- Tutkimus- ja arviointiosaaminen
- Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
- Terapiaosaaminen
- Teknologiaosaaminen
- Fysioterapeutin eettinen osaaminen
- Esteettömyys ja saavutettavuusosaaminen
- Yhteiskuntaosaaminen

Opetussuunnitelmaan sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Muita läpileikkaavia osioita ovat kansainvälisyys, informaatiolukutaito ja digitalisaatio.

Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Koulutuksissa toteutetaan 30 op opintoja englannin kielellä. Englanninkielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMKissa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi opiskelijat osallistuvat kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja ja opiskelijalla on mahdollisuus vähintään kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on ongelmaperustainen oppiminen. Pedagogiikan perustana on ammatillisen osaamisen oppiminen erilaisten työelämän tilanteiden ratkomisen kautta. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.

Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmän opettajatuutorilta.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.

Hyvinvointialojen kampuksen simulaatio- ja virtuaalioppimisympäristöt (mm. ENVI, SKY ja Semppi) tarjoavat kansainvälisen tason oppimisympäristön. Terveysalan opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat Lapin eri kuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat aidot työelämäympäristöt. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmienopetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.

Oppimista tukevina välineinä käytetään muun muassa Moodle-alustaa, Adope Connect -verkkotyöskentely-ympäristöä, sosiaalista mediaa, sähköpostia, videoneuvottelua ja videointia.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista. Kehittävä arviointi sisältää oppimisprosessin ja osaamisen tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on opiskelijana vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Hankittu osaaminen osaksi tutkintoa (HOT). Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Jatko-opintokelpoisuus.
Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen kolmen vuoden työelämässä olon jälkeen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinun on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Laadunhallinta.
Koulutusohjelmien toiminnan laatu varmistetaan Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Yhtenäinen laatujärjestelmä tuottaa koulutuksen ja tutkintojen laatuun liittyvää tietoa, josta hyötyvät opiskelijat, henkilöstö, työnantajat ja muut sidosryhmät.