Opinto-opas

Fysioterapeuttikoulutus (monimuoto-opinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                     
Ammatillinen osaamisperusta fysioterapiassa 5
     
           
                 
Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapian asiakkaana 5
     
           
                 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
           
                 
Fysioterapeutti ennaltaehkäisevän toiminnan osaajana 5
       
           
               
English for Physiotherapists 5
       
           
               
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen 10
       
           
               
Yksilön toimintaan ja liikkumiseen vaikuttaminen 5
       
           
               
Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa 5  
       
             
           
Svenska för fysioterapeuter 5  
       
             
           
Ruotsin kirjallinen taito 0                                          
Ruotsin suullinen taito 0                                          
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5  
       
             
           
Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa 15  
         
             
         
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä I 10    
         
               
     
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä II 10    
           
               
   
Urheilufysioterapia 5    
         
               
     
Kansainvälisyys ja työyhteisöosaaminen fysioterapiassa 5      
           
                 
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                     
 
Liikkuva ja toimiva yksilö fysioterapeutin asiakkaana, harjoittelu 10
     
           
                 
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen, harjoittelu 10
       
           
               
Toimintakyvyn arviointi ja edistäminen fysioterapiassa, harjoittelu 15  
       
             
           
Kliininen tutkimis- ja terapiaosaaminen fysioterapiassa, harjoittelu
                             
         
Fysioterapian kliinisen tutkimis- ja terapiaosaamisen harjoittelu 5  
         
             
         
Pre- ja post-harjoittelu 5  
         
             
         
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä I, harjoittelu
                                 
 
Sairaalaharjoittelu 5    
         
               
     
Fysioterapian kliinisen tutkimis- ja terapiaosaamisen soveltaminen 5    
           
               
   
Pre- ja post-harjoittelu 5    
         
               
     
Fysioterapiataitojen soveltaminen eri asiakasryhmissä II, harjoittelu 10    
           
               
   
Projektiharjoittelu ja erotusdiagnostiikka 5      
           
                 
60555010253530252525105052.517.56047.512.56060525
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 15 op)
                                       
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
Valmiina työelämään, harjoittelu
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Fysioterapian vapaasti valittava harjoittelu 5      
           
                 
Fysioterapian syventävä harjoittelu 5      
           
                 
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                          
Ideasta markkinoille 5      
           
                 
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5      
           
                 
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5      
           
                 
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5      
           
                 
000300000003000000000050
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                             
 
Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen 5  
         
             
         
Opinnäytetyö
                                 
 
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
         
               
     
Opinnäytetyön toteutusvaihe 5    
           
               
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
05105000555500007.52.51515015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 60 45 25 35 30 30 30 30 45 50 52.5 17.5 60 55.5 15.5 75 75 5 90

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO Fysioterapeutti (AMK) 210 op

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUKSEN PROFIILI

Suoritettuasi fysioterapian ammattikorkeakoulun tutkinnon olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeuttina tehtävänäsi on yksilön terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Tuet eri-ikäisiä asiakkaitasi löytämään voimavaransa ja selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä ja toimit moniammatillisissa työryhmissä oman alasi asiantuntijana yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapeuttina voit työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, terveysalan yrityksissä, potilas- ja kansalaisjärjestöissä sekä esimerkiksi urheiluseuroissa ja erilaisissa koulutus-, konsultointi- ja ohjaustehtävissä. Fysioterapiakoulutus antaa sinulle myös valmiuksia yrittäjyyteen sekä projekteissa toimimiseen.

Lapin korkeakoulukonsernin strategisista valinnoista fysioterapian koulutuksessa painottuvat erityisesti tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta sekä kehittämisen painopisteinä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävät ratkaisut pitkien etäisyyksien yhteisöissä. Opetussuunnitelmassa strategian painotukset konkretisoituivat etäkuntoutuksen ja kuntoutumista tukevien teknologioiden sisältöinä. Halutessaan opiskelija voi laajentaa osaamistaan myös urheilufysioterapia alueella, minkä mahdollistaa koulutuksen yhteistyö Lapin urheiluakatemian kanssa.


OPINTOJEN JA OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Fysioterapian opintojen rakenne ja tutkinnon laajuus ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisia. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, jotka jaetaan perus- ja ammattiopintoihin (110 op), vapaasti valittaviin opintoihin (5 op), ammattitaitoa edistävään harjoitteluun (75 op) ja opinnäytetyöhön (20 op, joka sisältää myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisen opinnot 5 op).

Perus- ja ammattiopinnoissasi tavoitteenasi on perehtyminen alan teoreettiseen perustaan ja keskeisiin ammatillisiin osaamisalueisiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin. Oppilaitoksen osoittamissa oppimisympäristöissä ja käytännön työelämässä tehtävässä ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa sovellat ja vahvistat osaamistasi erilaisissa asiakastilanteissa. Työelämäharjoittelussa perehdyt myös fysioterapian työelämän käytänteisiin ja kuntoutuksen ammattilaisen rooliin moniammatillisessa yhteistyössä. Vapaasti valittavien opinnoissa tavoitteenasi on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää myös muiden korkeakoulujen ja muiden koulutusten opintoja. Opinnäytetyöprosessissa kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa sinulla on mahdollisuus monialaiseen, koulutusten väliseen yhteistyöhön.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman rakenteen muodostavat fysioterapian ydinosaamisen, profiloivan osaamisen sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintokokonaisuudet.

Ydinosaamiseen liittyvissä opinnoissa tavoitteena on perehtyä ammattialan ammatillisiin tehtäväalueisiin ja niiden perusteisiin siten, että kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Myös tutkintoon kuuluvat viestinnän ja sekä englannin ja ruotsin opinnot toteutuvat ydinosaamisen opintokokonaisuuden opintojaksoissa. Opintojen loppuvaiheen profiloivan osaamisen valinnoillasi voit suunnata osaamistasi laajemmalle tai syventää osaamistasi. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot (5 op) sekä opinnäytetyön suunnittelu, toteuttamis- ja viimeistelyvaiheen.


FYSIOTERAPIAKOULUTUKSEN KOMPETENSSIT JA AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Opetussuunnitelman perustana toimivat fysioterapian työelämän osaamisvaatimuksista johdetut valtakunnallisesti yhtenäiset laajat osaamisalueet eli kompetenssit (6–12) sekä Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten yhteiset, yleiset työelämäkompetenssit (1–5). Koulutusten yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä eri opintojaksoissa koulutuksen kompetenssimatriisin mukaisesti.

1. Oppimisen taidot
2. Työyhteisöosaaminen
3. Innovaatio-osaaminen
4. Kansainvälistymisosaaminen
5. Eettinen osaaminen
6. Tutkimus- ja arviointiosaaminen
7. Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
8. Terapiaosaaminen
9. Teknologiaosaaminen
10. Fysioterapeutin eettinen osaaminen
11. Esteettömyys ja saavutettavuusosaaminen
12. Yhteiskuntaosaaminen

Opetussuunnitelmassa koulutuksesi oppimisprosessi tehty näkyväksi kuvaamalla fysioterapeuttiopiskelijan ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen avulla:

1. vuositeema: Fysioterapiaan perehtyjä
Perehdyt kuntoutusalaan, fysioterapia-alan ammatilliseen osaamisperustaan ja alan toimintaympäristöihin. Perehdyt myös ihmisen toiminnan edellytyksiin ja terveyden sekä toimintakyvyn edistämisen keinoihin.

2. vuositeema: Fysioterapiaan harjaantuja
Harjaannut fysioterapeuttisessa tutkimisessa ja fysioterapian interventioiden suunnittelussa ja toteutuksessa yksilön toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Harjaannut alan työelämätaidoissa ja laajennat ammatillista kielitaitoasi toiseen kotimaiseen kieleen. Saat valmiuksia oman alasi tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä yrittäjyyteen.

3. vuositeema: Fysioterapian soveltaja
Syvennät fysioterapian teoria- ja tutkimisosaamista sekä kliinistä osaamista. Jatkat tutkimus- ja kehittämisosaamisen syventämistä myös opinnäytetyön tekemisen kautta.

4. vuositeema: Fysioterapian kehittäjä (EQF 6)
Koulutuksesi päättyessä olet saavuttanut fysioterapeutin ammatissa toimimisen edellyttämät kliinisen osaamisen taidot ja niiden taustalla olevan tietoperustan. Sinulla on valmiuksia kehittää asiantuntijuuttasi ja fysioterapia-alaa osana kuntoutuspalveluja sekä edistää fysioterapian asemaa yhteiskunnassa.


OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Fysioterapian koulutuksen opetussuunnitelma on osaamisperustainen, ja opinnoissa painottuvat tiedon hankkiminen, tuottaminen ja yhteinen jakaminen sekä kyky soveltaa teoriatietoa käytännön työtilanteisiin. Opiskelet erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen kampuksella ja verkkoympäristöissä sekä työelämäharjoitteluissa. Harjoittelua voit tehdä eri puolella Suomea olevissa harjoittelupaikoissa tai harjoitteluvaihdossa ulkomailla.

Kansainvälistymistä tuetaan kieliopinnoilla, opintojen vieraskielisellä materiaalilla ja rohkaisemalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Kansainväliseen vaihtoon sinulla on mahdollisuus lähteä 7. lukukauden aikana ja vaihdossa suorittamasi opinnot luetaan osaksi tutkintoasi. Lisäksi voit osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Opiskeluasi ja ammatillista kehittymistäsi tukevat ohjaus ja palaute, joita saat oppilaitoksen henkilöstöltä ja työelämäharjoitteluiden ohjaajilta. Tärkeää on oppia hyödyntämään myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnissa hyödynnetään ns. kehittävää arviointia, jossa arvioinnin kohteina ovat sekä oppimisprosessi että oppimisen tulos. Arvioinnin perustana ovat kunkin opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimistulokset voidaan tunnistaa opetussuunnitelmaan kirjattujen arviointikriteerien avulla.

AMK- tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden kahden vuoden työkokemuksen jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittamiseen. Opintoja voi jatkaa myös yliopistojen maisterikoulutuksissa koti- tai ulkomailla.