Opinto-opas

Liiketalouden koulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Ideasta liiketoimintaa 10
     
           
                 
Orientoivat opinnot 5
     
           
                 
Liiketoimintaosaaminen 5
     
           
                 
Markkinointiosaaminen 5
     
           
                 
Talousosaaminen 5
     
           
                 
300003000000030000000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Toimiva yritys 5
       
           
               
Tuloksellinen liiketoimintaosaaminen 10
       
           
               
Työyhteisöosaaminen 10
       
           
               
Liiketoiminnan kehittäminen 5
       
           
               
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Svenska för affärslivet 5  
         
             
         
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
                                         
Palvelun tuotteistaminen ja palveluliiketoiminta 5  
       
             
           
Projektiosaaminen 5  
       
             
           
Liiketoiminnan johtaminen 5  
       
             
           
Palvelun tuotteistamisosaaminen 10  
       
             
           
Palveluliiketoiminnan englannin kieli ja viestintä 5  
       
             
           
Palvelutuotteen markkinointiviestintä ja konsultoiva myynti 5  
         
             
         
Palvelutuotteen markkinointiosaaminen 10  
         
             
         
Palvelutuotteen myyntiosaaminen ja asiakassuhteet 10  
         
             
         
Liiketoiminnan talousosaaminen
                                         
Liiketoiminnan laajentaminen 5  
       
             
           
Kirjanpito ja tilinpäätös 5  
       
             
           
Verotus 5  
       
             
           
Talousosaamisen englannin kieli ja viestintä 5  
       
             
           
Budjetointi- ja rahoitusosaaminen 5  
       
             
           
Yhteisöviestintä 5  
       
             
           
Tarkastustoiminta 5  
         
             
         
Johdon laskentatoimi 5  
         
             
         
Talousohjaus 5  
         
             
         
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 5  
         
             
         
Sijoitustoiminta 5  
         
             
         
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
                                         
Innovaatiot ja yrittäjyys 10    
           
               
   
Soveltava ammattiosaaminen 20    
           
               
   
301153000306055030003006055003000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Ruotsin aktivointi 3                                          
Kauppa ja yrittäjyysopinnot 15                                          
Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossa 5                                          
Sijoitusprojekti 5                                          
Taloushallinnon kehittämisprojekti 5                                          
Liiketoimintaosaamisen kehittämisprojekti 5                                          
Demola 5                                          
000000000000000000000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                         
Perusharjoittelu 10    
         
               
     
Syventävä harjoittelu 20    
         
               
     
003000000300000000030000
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
Opinnäytetyö
                                         
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
000200000002000000000020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 115 60 20 30 30 60 55 30 30 20 30 30 0 60 55 0 30 30 0 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOTradenomi (AMK) 210 op
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskellaan tradenomiksi (AMK). Koulutusohjelmassa suoritetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.
Liiketalouden koulutuksen keskeisenä osaamisalueena on kehittää kansainvälistä liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja sekä yrittäjyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lapin AMK:n strategiset painoalat (Arktinen yhteistyö ja Pohjoinen rajaosaaminen, Etäisyyksien hallinta, Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen ja Turvallisuusosaaminen, sekä Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys) toteutuvat tässä opetussuunnitelmassa läpileikkaavina juonteina. Painoalojen käytännön toteutuminen tarkentuu vuosittain laadittavissa toteutussuunnitelmissa.
Liiketalouden tradenomina työskentelet yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen.
Opintojesi jälkeen sinulla on kykytoimia työelämän muutoksissa omaksuttuasi jatkuvan oppimisen merkityksen sekä tiedon hyödyntämisen kriittiset menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi vaihtelevissa tilanteissa. Sinulle on muodostunut kannattavuuskeskeinen ajattelutapa ja hallitset hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot.
Tulet sijoittumaan vastavalmistuneena liiketalouden tradenomina työelämään ensin yleensä nuoremman asiantuntijan tehtäviin. Tehtävissäsi korostuu bisnes-, arvo- ja ihmisosaaminen sekä itsesi johtamisessa että esimiestyössä. Lisäksi sinulla on kyky hankkia tietoa, oppia uutta ja ottaa vastuuta. Tulevaisuuden työnimikkeenäsi voi olla valitsemasi suuntautumisen perusteella esimerkiksi myyntineuvottelija tai -päällikkö, markkinointisuunnittelija tai -päällikkö, palvelupäällikkö, sijoitusneuvoja, hallintosuunnittelija tai johdon assistentti. Vaihtoehtoisesti se voi olla esimerkiksi taloussuunnittelija tai -päällikkö, controller, kirjanpitäjä, tilintarkastaja, sijoitusneuvoja, rahoituspäällikko, hallintosuunnittelija tai vaikkapa yrittäjä.
Opiskelet Rovaniemellä liiketalouden opintojen suuntautumisena voit valita Liiketoiminnan talousosaamisen tai Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan. Tutkintonimikkeesi on tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).
Opinnoissasi korostuu kansainvälisyys ja raja-osaamisen myötä sinulla on mahdollisuus hankkia monipuolista kieliosaamista. Tutkintoon kuuluu ruotsin ja englannin opintoja. Lisäksi voit ottaa Lapin ammattikorkeakoulun valinnaisia kieliopintoja. Kielten arvioinnissa hyödynnetään kielten eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja. Kotikansainvälisyys on osa opintojasi: suoritat opintokokonaisuuksia monialaisissa tiimeissä. Opinnot on rakennettu niin, että sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen harjoitteluun tai vaihtoon.
TUTKINNON RAKENNETUTKINNON RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 90 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot 60 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit liiketalouden perusteet ja alan toimintatavat sekä hallitset ammattikorkeakoululain (L932/2014)  edellyttämän kielitaidon.
Ammattiopinnoissa perehdyt alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin, käytäntöihin ja uusimpaan teoreettiseen tietoon, jotta kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Toisen lukuvuoden aikana syvennät liiketalouden osaamistasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla (60 op).
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.
Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammattilista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.


AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN1. Vuositeema, 1. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden perehtyjä
Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi. Tiedät ammattikorkeakoulusi oppimisympäristön tunnistaen omat tieto- ja taitotasosi. Opit tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja opit ymmärtämään sen vaikutukset ammattialaansa. Ymmärrät tiedonhankinnan merkityksen opiskelussa. Opit ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteita. Opit hankkimaan tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat hyödyntää opiskelussasi erilaisia sähköisiä työvälineitä. Osaat viestiä suomen-, ruotsin- ja englannin kielillä. Osaat hyödyntää liiketalouden eri alojen tietoja oppimisprojekteissa. Toimit tiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaat reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimin jäsenten toimintaa.
2. Vuositeema, 2. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden harjaantuja
Liiketoiminnan talousosaaminen: Toisen opintovuoden aikana opit taloushallinnon ja kannattavan liiketoiminnan suunnittelunosaamista pohjoisessa liiketoimintaympäristössä. Syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Laajennat osaamistasi kannattavan liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Opit työskentelemään projekteissa, joissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Laajennat osaamistasi kannattavan liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Opit työskentelemään projekteissa, joissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita.Opinnoissa syvennät myös englannin ja ruotsin osaamista.
3. Vuositeema, 3. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden soveltaja
Ammattitaitoa kehittävässä harjoittelussakehität liiketalouden osaamistaan. Ammatillisen kehittymisesi myötä pystyt soveltamaan oppimaasi teoriatietoa harjoittelussasi. Sinulla on valmiudet tehdä harjoittelussa haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat myös reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti. Osaat toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Perehdyt yrittäjyyteen monialaisissa tiimeissä kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Osaat tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaista viestintäkanavia niin ruotsin, englannin kuin suomenkielellä. Osaat toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Perehdyt yrittäjyyteen sekä yrittäjämäiseen toimintaan kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoiminnassa. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet liiketoiminnan luomisessa. Osaat tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaisia viestintäkanavia suomeksi ja englanniksi.
4. Vuositeema, 4. vuoden syksy/kevät
Liiketalouden kehittäjä
Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin. Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-14). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Liiketoimintaosaaminen
7. Myyntiosaaminen
8. Markkinointiosaaminen
9. Taloushallinnon osaaminen
10. Yrittäjyysosaaminen
11.Johtamisosaaminen
12. Juridiikan osaaminen
13.Vuorovaikutus - ja viestintäosaaminen
14.Suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
15. Toimitusketjuosaaminen
Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet: etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.
Etäisyyksien hallinta toteutuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvana ohjaamisena ja opetuksena. Opit opiskelijalähtöisesti hyödyntämään verkko-oppimisvälineitä omassa oppimisessasi sekä toteuttamaan ammattialan työprosesseja erilaisissa verkkoympäristöissä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia verkkosovellutuksia.
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys mahdollistavat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Siinä hyödynnetään innovaatiotoimintaa ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Luonnonvarojen älykäs käyttö edistää luonnonvaroja ja -olosuhteita hyödyntävien palvelujen/tuotteiden monipuolisen liiketoiminnan kehittämistä.
Turvallisuusosaamista hallitaan useiden organisaatioiden yhteistyönä, joka perustuu riskien hallintaan ja verkostojen johtamiseen.
Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen painottuu alueen yrityksien kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen. Yhteistyöllä vahvistetaan alueen yrityksien osaamista eri liiketalouden toimialoilla.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona. Oppimisessa hyödynnetään vieraskielistä lähdemateriaalia. Yksi lukukausi (20 op) toteutetaan kokonaan englannin kielellä. Oppimista tukevat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMK:ssa vierailevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä tuutoroida kansainvälisiä opiskelijoita.
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on integroitu opintoihin. Suomen kielen ja viestinnän osaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain. Englannin ja ruotsin kieliopinnot on integroitu perus- ja ammattiopintoihin. Opintojaksoissa, joihin on integroitu kieliä, oppimista arvioidaan myös kielenoppimisena.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu– ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.
Arviointi ja palaute
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Sinulta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa vuosi- ja opintojaksopalautetta opetuksen toteutuksesta sekä koko koulutuksesta valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Laadunhallinta
Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin AMK ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoima.
Lapin AMK:n laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan Lapin AMK:n laatukäsikirjassa kuvattujen menettelyiden mukaisesti.
Jatko-opinnot
Opiskelija, joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, voi hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.