Opinto-opas

Liiketalouden koulutus (päiväopinnot) Rovaniemi syksy 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio ja johdatus liiketalouden perusteisiin 5
     
           
                 
Ideasta liiketoimintaa 5
     
           
                 
Työvälineosaaminen 5
     
           
                 
Liiketoiminnan juridiikka 5
     
           
                 
Liikeviestintä 5
     
           
                 
Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5
     
           
                 
AMMATTIOPINNOT
                                         
PAKOLLISET AMMATTIOPINNOT
                                         
Toimiva yritys 5
       
           
             
Taloushallinnon perusteet 5
       
           
             
Talous- ja tilastomatematiikka 5
       
           
             
English for Business 5
       
           
             
Työyhteisöosaaminen 10
       
           
             
Svenska för affärslivet 5  
         
             
       
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 5  
       
             
           
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                         
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
                                         
Oman asiantuntijabrändin kehittäminen 5  
       
             
           
Digitaalinen markkinointi 5  
       
             
           
Markkinointitutkimus 5  
       
             
           
Palveluiden tuotteistus 5  
       
             
           
Palvelumuotoilu 5  
       
             
           
Tuloksellinen myynti ja asiakassuhteet 5  
         
             
       
Palveluliiketoiminnan englannin kieli ja viestintä 5  
         
             
       
International Marketing 5  
         
             
       
Brändijohtaminen 10  
         
             
       
Liiketoiminnan talousosaaminen
                                         
Liiketoiminnan muutoksen suunnittelu 5  
       
             
           
Kirjanpito ja tilinpäätös 5  
       
             
           
Verotus 5  
       
             
           
Talousosaamisen englannin kieli ja viestintä 5  
       
             
           
Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 5  
       
             
           
Sijoitustoiminta 5  
         
             
       
Johdon laskentatoimi 5  
         
             
       
Rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi 5  
         
             
       
Talouden viestintä johtamisen tukena 5  
         
             
       
Talousohjaus 5  
         
             
       
LIIKETALOUDEN AMMATTIOPINNOT
                                         
Ennakointi ja tiedolla johtaminen 5    
           
               
 
Innovaatiot ja yrittäjyys 10    
           
               
 
Liiketoiminnan riskienhallinta 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittäminen 10    
           
               
 
601103003030555503003015155527.527.5015150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Ruotsin aktivointi 3
       
           
             
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5                                          
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5                                          
Kauppa ja yrittäjyysopinnot / Tunnusluvut ja johtaminen 5                                          
Ideasta markkinoille 5                                          
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                          
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                          
Käytännön turvallisuustaidot 5                                          
3000030000001.51.50000000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10    
         
               
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 20    
         
               
     
003000000300000000030000
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Tutkin ja kehitän 5                                          
Opinnäytetyö
                                         
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
000150000001500000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 63 110 60 15 30 33 55 55 30 30 15 30 16.5 16.5 55 27.5 27.5 30 15 15 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOTradenomi (AMK) 210 op
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskellaan tradenomiksi (AMK). Koulutusohjelmassa suoritetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.
Liiketalouden koulutuksen keskeisenä osaamisalueena on kehittää vastuullista liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja sekä yrittäjyyttä huomioiden myös kansainvälisyyden ulottuvuudet ja mahdollisuudet. Lapin AMK:n strategiset painoalat (Arktinen yhteistyö ja Pohjoinen rajaosaaminen, Etäisyyksien hallinta, Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen ja Turvallisuusosaaminen, sekä Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys) toteutuvat tässä opetussuunnitelmassa läpileikkaavina juonteina. Painoalojen käytännön toteutuminen tarkentuu vuosittain laadittavissa toteutussuunnitelmissa.
Liiketalouden tradenomina työskentelet yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen.
Opintojesi jälkeen sinulla on kykytoimia työelämän muutoksissa omaksuttuasi jatkuvan oppimisen merkityksen sekä tiedon hyödyntämisen kriittiset menetelmät. Osaat soveltaa oppimaasi vaihtelevissa tilanteissa. Sinulle on muodostunut kannattavuuskeskeinen ajattelutapa ja hallitset hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot.
Tulet sijoittumaan vastavalmistuneena liiketalouden tradenomina työelämään ensin yleensä nuoremman asiantuntijan tehtäviin. Tehtävissäsi korostuu bisnes-, arvo- ja ihmisosaaminen sekä itsesi johtamisessa että esimiestyössä. Lisäksi sinulla on kyky hankkia tietoa, oppia uutta ja ottaa vastuuta. Tulevaisuuden työnimikkeenäsi voi olla valitsemasi suuntautumisen perusteella esimerkiksi myyntineuvottelija tai -päällikkö, markkinointisuunnittelija tai -päällikkö, palvelupäällikkö, sijoitusneuvoja, hallintosuunnittelija tai johdon assistentti. Vaihtoehtoisesti se voi olla esimerkiksi taloussuunnittelija tai -päällikkö, controller, kirjanpitäjä, tilintarkastaja, sijoitusneuvoja, rahoituspäällikko, hallintosuunnittelija tai vaikkapa yrittäjä.
Opiskelet Rovaniemellä liiketalouden opintojen suuntautumisena voit valita Liiketoiminnan talousosaamisen tai Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan. Tutkintonimikkeesi on tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).
Tradenomiopintojen sisällöissä ja toteutuksissa huomioidaan alan kansainvälinen kehitys ja monikulttuurinen yhteistyö. Opintoihin voi sisällyttää ulkomailla vaihdossa suoritettavia opintoja tai harjoittelujaksoja. Voit hankkia kansainvälistymisosaamista myös kehittämällä kielitaitoasi opintojen aikana. Voit valita opintoja englanninkielisistä toteutuksista tai International Business -koulutuksen tarjonnasta. Sinulla on mahdollista osallistua myös tapahtumatoteutuksiin yhteistyössä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Tutkintoon kuuluu ruotsin ja englannin opintoja. Opintoihin on myös mahdollista sisällyttää Lapin ammattikorkeakoulun valinnaisia kieliopintoja. Kielten arvioinnissa hyödynnetään kielten eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoja.
TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 90 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot 60 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit liiketalouden perusteet ja alan toimintatavat sekä hallitset ammattikorkeakoululain (L932/2014) edellyttämän kielitaidon.
Ammattiopinnoissa perehdyt alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin, käytäntöihin ja uusimpaan teoreettiseen tietoon, jotta kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Toisen lukuvuoden aikana syvennät liiketalouden osaamistasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla (60 op).
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.
Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammattilista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN1. Vuositeema, 1. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden perehtyjä
Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi. Tiedät ammattikorkeakoulusi oppimisympäristön tunnistaen omat tieto- ja taitotasosi. Opit tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja opit ymmärtämään sen vaikutukset ammattialaansa. Ymmärrät tiedonhankinnan merkityksen opiskelussa. Opit ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteita. Opit hankkimaan tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat hyödyntää opiskelussasi erilaisia sähköisiä työvälineitä. Osaat viestiä suomen ja englannin kielillä. Osaat hyödyntää liiketalouden eri alojen tietoja oppimisprojekteissa. Toimit tiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaat reflektoida omaa toimintaasi sekä tiimin jäsenten toimintaa.
2. Vuositeema, 2. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden harjaantuja
Liiketoiminnan talousosaaminen: Toisen opintovuoden aikana opit taloushallinnon ja kannattavan liiketoiminnan suunnittelunosaamista pohjoisessa liiketoimintaympäristössä. Syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Laajennat osaamistasi kannattavan liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Opit työskentelemään projekteissa, joissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Laajennat osaamistasi kannattavan liiketoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Opit työskentelemään projekteissa, joissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämishankkeita.Opinnoissa syvennät myös englannin ja ruotsin osaamista.
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta: Toisen opintovuoden aikana opit palvelujen tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan palvelumuotoilun prosessit. Päätöksenteon tueksi laajennat markkinointitutkimusosaamista.Vahvistat osaamistasi digitaalisessa markkinoinnissa sisältäen sisällöntuotannon perusteet. Palvelujen ja tuotteiden markkinonti- ja myyntiosaamisessa opit ymmärtämään eri ratkaisujen merkitystä paikallisessa ja globaalissa toimintaympäristössä. Osana opintoja syvennyt myös brändijohtamisen eri osa-alueisiin. Opinnoissa vahvistat englannin kielen ja viestinnän osaamista.
3. Vuositeema, 3. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden soveltaja
Ammattitaitoa kehittävässä harjoittelussakehität liiketalouden osaamistaan. Ammatillisen kehittymisesi myötä pystyt soveltamaan oppimaasi teoriatietoa harjoittelussasi. Sinulla on valmiudet tehdä harjoittelussa haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat myös reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti. Osaat toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Perehdyt yrittäjyyteen monialaisissa tiimeissä kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Osaat tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaista viestintäkanavia. Osaat toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Perehdyt yrittäjyyteen sekä yrittäjämäiseen toimintaan kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoiminnassa. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet liiketoiminnan luomisessa. Osaat tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaisia viestintäkanavia.
4. Vuositeema, 4. vuoden syksy/kevät
Liiketalouden kehittäjä
Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin. Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-14). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
KomptenssitOsaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Liiketoimintaosaaminen
7. Myyntiosaaminen
8. Markkinointiosaaminen
9. Taloushallinnon osaaminen
10. Yrittäjyysosaaminen
11.Johtamisosaaminen
12. Juridiikan ja riskienhallinnan osaaminen
13.Vuorovaikutus - ja viestintäosaaminen
14.Suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
15. Toimitusketjuosaaminen

Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet: etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.
Etäisyyksien hallinta toteutuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvana ohjaamisena ja opetuksena. Opit opiskelijalähtöisesti hyödyntämään verkko-oppimisvälineitä omassa oppimisessasi sekä toteuttamaan ammattialan työprosesseja erilaisissa verkkoympäristöissä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia verkkosovellutuksia.
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys mahdollistavat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Siinä hyödynnetään innovaatiotoimintaa ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Luonnonvarojen älykäs käyttö edistää luonnonvaroja ja -olosuhteita hyödyntävien palvelujen/tuotteiden monipuolisen liiketoiminnan kehittämistä.
Turvallisuusosaamista hallitaan useiden organisaatioiden yhteistyönä, joka perustuu riskien hallintaan ja verkostojen johtamiseen.
Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen painottuu alueen yrityksien kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen. Yhteistyöllä vahvistetaan alueen yrityksien osaamista eri liiketalouden toimialoilla.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona. Oppimisessa hyödynnetään vieraskielistä lähdemateriaalia. Yksi lukukausi (20 op) toteutetaan kokonaan englannin kielellä. Oppimista tukevat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMK:ssa vierailevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä tuutoroida kansainvälisiä opiskelijoita.
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on integroitu opintoihin. Suomen kielen ja viestinnän osaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain. Englannin ja ruotsin kieliopinnot on integroitu perus- ja ammattiopintoihin. Opintojaksoissa, joihin on integroitu kieliä, oppimista arvioidaan myös kielenoppimisena.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu– ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.
Arviointi ja palaute
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Sinulta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa vuosi- ja opintojaksopalautetta opetuksen toteutuksesta sekä koko koulutuksesta valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Laadunhallinta
Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin AMK ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoima.
Lapin AMK:n laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan Lapin AMK:n laatukäsikirjassa kuvattujen menettelyiden mukaisesti.
Jatko-opinnot
Opiskelija, joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, voi hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.