Opinto-opas

Tradenomikoulutus, liiketalous (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
YDINOSAAMINEN
                                         
Orientaatio ja johdatus liiketalouden perusteisiin 5
     
           
                 
Ideasta liiketoimintaa 5
     
           
                 
Työvälineosaaminen 5
     
           
                 
Liiketoiminnan juridiikka 5
     
           
                 
Liikeviestintä 5
     
           
                 
Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5
     
           
                 
Toimiva yritys 5
       
           
               
Taloushallinnon perusteet 5
       
           
               
Talous- ja tilastomatematiikka 5
       
           
               
English for Business 5
       
           
               
Työyhteisöosaaminen 10
       
           
               
Svenska för affärslivet 5  
         
             
       
Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 5  
       
             
           
6010003030550003030052.52.50000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                         
Ennakointi ja tiedolla johtaminen 5    
           
                 
 
Innovaatiot ja yrittäjyys 10    
           
               
   
Liiketoiminnan riskienhallinta 5    
           
               
 
Asiantuntijuuden kehittäminen 10    
           
               
 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 50 op)
                                         
Liiketoiminnan talousosaaminen
(Valitaan opintoja 50 op)
                                         
Liiketoiminnan muutoksen suunnittelu 5  
       
             
           
Kirjanpito ja tilinpäätös 5  
       
             
           
Verotus 5  
       
             
           
Talousosaamisen englannin kieli ja viestintä 5  
       
             
           
Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus 5  
       
             
           
Sijoitustoiminta 5  
         
             
         
Johdon laskentatoimi 5  
         
             
         
Rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi 5  
         
             
         
Talouden viestintä johtamisen tukena 5  
         
             
         
Talousohjaus 5  
         
             
         
Asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
(Valitaan opintoja 50 op)
                                         
Oman asiantuntijabrändin kehittäminen 5  
       
             
           
Digitaalinen markkinointi 5  
       
             
           
Markkinointitutkimus 5  
       
             
           
Palveluiden tuotteistus 5  
       
             
           
Palvelumuotoilu 5  
       
             
           
Tuloksellinen myynti ja asiakassuhteet 5  
         
             
         
Palveluliiketoiminnan englannin kieli ja viestintä 5  
         
             
         
International Marketing 5  
         
             
         
Brändijohtaminen 10  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 10    
         
               
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 2 20    
         
               
     
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                         
Yrittäjyyden mahdollisuudet liikunta-alalla 5  
         
             
         
Ideasta markkinoille 5  
         
             
         
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5  
         
             
         
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5  
         
             
         
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5  
         
             
         
012560000507530300000507503017.512.50
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                         
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
000200000002000000000020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 135 60 20 30 30 55 80 30 30 20 30 30 0 55 77.5 2.5 30 17.5 12.5 20

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUKSEN PROFIILI

Rovaniemen liiketalouden koulutuksessa suoritat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeesi on Tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Perehdyt opinnoissasi kokonaisvaltaisesti vastuulliseen liiketoimintaan, jossa asiakaslähtöisyys ja taloudellisuus ovat osa vastuullisuutta. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet innovoida uusia liiketoimintamalleja ja synnyttää uutta liiketoimintaa. Liiketalouden koulutuksen painotukset konkretisoivat näin Lapin korkeakoulukonsernin keskeisiä tavoitteita toimijoiden ja yhteisöjen vastuullisuudesta.

Opinnot antavat sinulle valmiuden tehdä työtä yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen. Tulevaisuuden työnimikkeenäsi voi olla, valitsemasi suuntautumisen perusteella, esimerkiksi suunnittelija, myyntipäällikkö, laskentapäällikkö, ostopäällikkö, palveluvastaava, markkinointiassistentti, yrittäjä, projektisuunnittelija, koordinaattori, riskienhallintapäällikkö tai yhteisömanageri.

OPETUSSUUNNITELMAN RAKENNE

Opintojen rakenne ja tutkinnon laajuus ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukaisia. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä, jotka jaetaan perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin, ammattitaitoa edistävään harjoitteluun sekä opinnäytetyöhön.

Lapin ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelman rakenteen muodostavat liiketalouden tradenomin ydinosaamisen (100 op), profiloivan osaamisen (80 op.) sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintokokonaisuudet (tutkimusmenetelmät 5 op, opinnäytetyö 15 op.) Vapaasti valittavia opintoja on 10 op.

Ammatillista kasvuasi tuetaan koko opintojen ajan. Oppimisprosessia kuvataan opetussuunnitelmassa seuraavien lukuvuositeemojen avulla:

1. Vuositeema: liiketalouden perehtyjä

Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi. Tiedät ammattikorkeakoulusi oppimisympäristön tunnistaen omat tieto- ja taitotasosi. Opit tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja sen vaikutuksia ammattialaasi. Opit ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteita. Hankit tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Osaat hyödyntää opiskelussasi erilaisia sähköisiä työvälineitä ja viestiä suomen ja englannin kielillä. Toimit tiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaat reflektoida omaa ja tiimin jäsenten toimintaa.

2. Vuositeema : liiketalouden harjaantuja

Ensimmäisen vuoden jälkeen voit suunnata opintoja valintasi mukaan:

Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan suuntautumisessa laajennat palvelujen ja tuotteiden markkinointi- ja myyntiosaamista paikallisessa ja globaalissa toimintaympäristössä. Perehdyt palvelujen tuotteistamisen ja palveluliiketoiminnan tuottamisen prosesseihin sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen. Opit työskentelemään projekteissa, joissa kehitetään tuotekonsepteja ja palvelukokonaisuuksia sekä myymään palveluita ja tuotteita eri kanavia käyttäen.

Jos valintasi on talousosaaminen liiketoiminnan kehittämisessä, laajennat taloushallinnon ja kannattavan liiketoiminnan osaamistasi. Syvennät osaamistasi tilinpäätös-, verotus-, rahoitus-, sijoitus- ja investointiosaamiseen. Perehdyt kannattavan liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Opit työskentelemään projekteissa, joihin sisältyy taloushallinnon teemoja. Opinnoissa edistät myös omia viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi.

3. Vuositeema: liiketalouden soveltaja

Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa kehität liiketalouden osaamistasi ja sovellat oppimaasi teoriatietoa. Sinulla on valmiuksia tehdä haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti ja toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Osaat tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaista viestintäkanavia. Perehdyt yrittäjyyteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen tiimin jäsenenä. Hyödynnät innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoiminnassa. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuuksia liiketoiminnan luomisessa.

4. Vuositeema: liiketalouden kehittäjä

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata työelämän tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Liiketalouden opinnoissa vahvistat projektimuotoista ja ratkaisukeskeistä toimintaa. Opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain ja lukukausittain. Opiskelet tiimeissä sekä itsenäisesti ja ohjatusti verkkoympäristöissä ja Rovaniemen toimipisteellä. Opinnoissa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja sinulla on mahdollisuus verkostoitua työelämän kanssa. Tätä tukevat mm. työelämän vierailijat opintojaksoilla, harjoittelujaksot sekä työelämän toimeksiantona tehtävä opinnäytetyö.

Syksyllä käynnistyviin opintoihin sisältyy ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskelu Napalaakso-oppimisympäristössä. Napalaakso on yrityspeli ja Lapin AMKn virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tutustutaan yrityksen liiketoimintaprosesseihin käytännössä. Napalaaksossa opiskelet tiimityöskentelyä, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa ja elinkeinoelämää sääteleviä lakeja ja asetuksia (https://blogi.eoppimispalvelut.fi/napalaakso/).

Kansainvälisyyttä opiskeluympäristöön tuovat Lapin ammattikorkeakoulussa vierailevat kansainvälisten oppilaitosten opettajat ja asiantuntijat. Sinulla on mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja suorittaa myös harjoittelu ulkomailla.

Työn opinnollistaminen on yksi mahdollisuus opiskella. Tämä tarkoittaa, että suoritat opintoja hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman valintojen mukaan voit sisällyttää opintoihisi Lapin ammattikorkeakoulun englanninkielisen International Business -koulutuksen opintoja. Voit sisällyttää opintoihisi myös muiden korkeakoulujen ja muiden koulutusten opintoja, jotka tuottavat opetussuunnitelmasi mukaista osaamista.

Opintoihin sisältyvät ammatillista osaamista vahvistavat harjoittelut (30 op) tehdään työelämässä tai erikseen sovituissa projekteissa. Opinnäytetyö (15 op.) kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opiskeluasi ja ammatillista kehittymistäsi tukevat ohjaus ja palaute, joita saat oppilaitoksen henkilöstöltä ja työelämäharjoitteluiden ohjaajilta. Tärkeää on oppia hyödyntämään myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnissa hyödynnetään ns. kehittävää arviointia, jossa arvioinnin kohteina ovat sekä oppimisprosessi että oppimisen tulos. Arvioinnin perustana ovat kunkin opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimistulokset voidaan tunnistaa opetussuunnitelmaan kirjattujen arviointikriteerien avulla.