Opinto-opas

Liiketalouden koulutus (päiväopiskelu) Tornio kevät 2019

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                           
Pohjoista liiketoimintaosaamista
                                           
Orientoivat opinnot 5
     
           
                   
Ideasta liiketoimintaa 10
     
           
                   
Markkinointiosaaminen 5
     
           
                   
Liiketoimintaosaaminen 5
     
           
                   
Talousosaaminen 5
     
           
                   
3000030000000300000000000
AMMATTIOPINNOT
                                           
Alueen mahdollisuudet kannattavaksi liiketoiminnaksi
                                           
Toimiva yritys 5  
     
             
               
Tuloksellinen liiketoimintaosaaminen 10  
     
             
               
Työyhteisöosaaminen 10  
     
             
               
Liiketoiminnan kehittäminen 5  
     
             
               
VAIHTOEHTOISET AMMATILLISET OPINNOT
                                           
Svenska för affärslivet 5  
       
             
             
Kansainvälisen markkinoinnin johtaminen
                                           
Kansainvälinen markkinointiosaaminen
                                           
Brändin rakentaminen ja tuotteistaminen 5                                            
Tuotteistamisen ja palvelumuotoilun osaaminen 5                                            
Brändin rakentaminen ja hallinta 5                                            
Tuotteet ja palvelut kansainvälisillä markkinoilla 5                                            
Talous- ja henkilöstöosaaminen 5                                            
Markkinointi ja myynti muuttuvilla kansainvälisillä markkinoilla
                                           
Monikanavainen markkinointi ja myynti 5                                            
Kansainvälisen ja monikanavaisen markkinoinnin osaaminen 5                                            
Kansainvälisen ja monikanavaisen myynnin osaaminen 5                                            
Kansainvälisten jakelukanavien ja logistiikan osaaminen 5                                            
Johtaminen ja toiminnan hallinta 10                                            
Toimitusketjujen johtaminen
                                           
Toimitusketjun hallinta
                               
         
Digitaalisen toimitusketjun hallinta 10    
       
               
         
Jakelukanavien hallinta 5    
       
               
         
Maksuliikenne ja kassanhallinta 5    
       
               
         
Logistiikan tietojärjestelmät ja sovellukset 5    
       
               
         
Hallintajärjestelmien hankinnat ja digitalisointiprojektit 5    
       
               
         
Hankintaosaaminen
                           
             
Materiaalivirtojen hallinta 5  
       
             
             
Materiaalivirtojen ja varastojen hallinta 5  
       
             
             
Hankintojen johtaminen 5  
       
             
             
Toimitus- ja arvoketjujen johtaminen 10  
       
             
             
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
                                           
Innovaatiot ja yrittäjyys 10    
         
               
       
Soveltava ammattiosaaminen 20    
         
               
       
06060003030303000003055060300000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
Ruotsin aktivointi 3                                            
0000000000000000000055
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                     
   
Harjoittelu
                                     
   
Perusharjoittelu 1 5      
         
                 
   
Perusharjoittelu 2 5      
         
                 
   
Ammatillinen harjoittelu 1 5      
         
                 
   
Ammatillinen harjoittelu 2 5      
         
                 
   
Ammatillinen harjoittelu 3 5      
         
                 
   
Ammatillinen harjoittelu 4 5      
         
                 
   
0003000000300000000009000
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
 
Opinnäytetyö
                                       
 
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
 
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
           
                 
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
 
00020000000200000000004510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 60 60 50 30 30 30 30 30 30 20 30 0 30 55 0 60 30 0 90 50 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO
Tradenomi
Liiketalouden koulutusohjelmassa opiskellaan tradenomiksi (AMK). Koulutusohjelmassa suoritetaan yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.

Liiketalouden koulutuksen keskeisenä osaamisalueena on kehittää kansainvälistä liiketoimintaa, uusia liiketoimintamalleja sekä yrittäjyyttä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lapin AMK:n strategiset painoalat (Arktinen yhteistyö ja Pohjoinen rajaosaaminen, Etäisyyksien hallinta, Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen ja Turvallisuusosaaminen, sekä Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys) toteutuvat tässä opetussuunnitelmassa läpileikkaavina juonteina. Painoalojen käytännön toteutuminen tarkentuu vuosittain laadittavissa toteutussuunnitelmissa.

Liiketalouden tradenomina työskentelet yritysten ja muiden organisaatioiden asiantuntija-, esimies- ja kehittämistehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia myös yrittäjänä. Operatiivisen päätöksenteon lisäksi pystyt osallistumaan yrityksen tai muun organisaation strategiseen kehittämiseen.

Opiskelet Torniossa liiketoimintaa suuntautuminen on toimitusketjujen johtaminen. Tutkintonimikkeesi on tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Tulet sijoittumaan vastavalmistuneena liiketalouden tradenomina työelämään ensin yleensä nuoremman asiantuntijan tehtäviin. Tehtävissäsi korostuu bisnes-, arvo- ja ihmisosaaminen sekä itsesi johtamisessa että esimiestyössä. Lisäksi sinulla on kyky hankkia tietoa, oppia uutta ja ottaa vastuuta. Tulevaisuuden työnimikkeesi voi olla esimerkiksi markkinointiassistentti, asiakkuuspäällikkö, yhteisömanageri, ostaja, logistiikkakoordinaattori, Supply Chain Manager, ostopäällikkö, projektipäällikkö, tuotannonsuunnittelijatai vaikkapa yrittäjä.

Opiskelet Torniossa liiketoimintaa kansainvälisessä toimintaympäristössä suuntautumisenasi Toimitusketjujen johtaminen hyödyntäen digitaalisia toimintaympäristöjä. Tutkintonimikkeesi on tradenomi (AMK) - kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration).

Opinnoissasi korostuu kansainvälisyys tai hankintojen johtaminen ja raja-osaamisen myötä sinulla on mahdollisuus hankkia monipuolista kieliosaamista. Voit lisäksi ottaa kummankin kampuksen valikoimasta valinnaisia kieliopintoja. Kotikansainvälisyys on osa opintojasi: suoritat opintokokonaisuuksia monialaisissa tiimeissä. Opinnot on rakennettu niin, että sinulla on mahdollisuus lähteä myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon yhden lukukauden ajaksi (30 op). Lisäksi harjoittelun voit suorittaa ulkomailla (30 op).

Suuntaat ammatillisen osaamisesi vaihtoehtoisten ammattiopintojen (60 op) avulla. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu tutkinnossasi 30 opintopisteen laajuisena. Opinnäytetyö toteutetaan yleensä työelämän toimeksiantona (20 op sisältäen tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5 op).
TUTKINNON RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 90 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot 60 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit liiketalouden perusteet ja alan toimintatavat  sekä hallitset ammattikorkeakoululain (L932/2014)  edellyttämän kielitaidon. Ammattiopinnoissa perehdyt alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin, käytäntöihin ja uusimpaan teoreettiseen tietoon,   jotta kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Toisen lukuvuoden aikana syvennät liiketalouden osaamistasi vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla (60 op).
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.
Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa. Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammattilista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINENOpetussuunnitelmissa on tehty oppimisprosessisi näkyväksi ja kuvattu ammatillinen kasvusi perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla.
1. Vuositeema, 1. vuoden syksy ja kevät
Liiketalouden perehtyjä
Opintojen aikana perehdyt koulutus- ja ammattialaasi. Opiskelija tietää ammattikorkeakoulunsa oppimisympäristön tunnistaen oman tieto- ja taitotasonsa. Opiskelija oppii tuntemaan alueen elinkeinorakennetta ja oppii ymmärtämään sen vaikutukset ammattialaansa. Opiskelija ymmärtää tiedonhankinnan merkityksen opiskelussa. Opiskelija oppii ymmärtämään liiketoimintaprosesseja ja kannattavan yritystoiminnan perusteet. Opiskelija oppii hankkimaan tietoa yrityksen toimintaympäristöstä. Opiskelija osaa hyödyntää opiskelussaan erilaisia sähköisiä työvälineitä. Opiskelija osaa viestiä suomen-, ruotsin- ja englannin kielillä. Opiskelija osaa hyödyntää liiketalouden eri alojen tietoja oppimisprojekteissa. Opiskelija toimii tiimissä aktiivisena jäsenenä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa sekä tiimin jäsenten toimintaa.

2. Vuositeema, 2. vuoden syksy ja kevät

Liiketalouden harjaantuja
Opit hankkimaan tietoa kotimaisesta ja ulkomaisesta markkinaympäristöstä ja opit soveltamaan sitä markkinoinnin suunnittelussa.Laajennat osaamistasi kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osa-alueilla. Opit hyödyntämään markkinoinnin digitaalisia viestintätapoja ja -välineitä sekä  talouden tunnuslukuja kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin näkökulmasta. Osaat suunnitella, toteuttaa ja mitata myyntiä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille hyödyntäen erilaisia jakelukanavia.Harjaannut liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla. Saat valmiudet liiketoiminnan  johtamiseen ja  kehittämiseen.

3. Vuositeema, 3. vuoden syksy ja kevät

Liiketalouden soveltaja
Ammattitaitoa kehittävässä harjoittelussa opiskelija kehittää liiketalouden osaamistaan. Ammatillisen kehittymisesi myötä pystyt soveltamaan oppimaasi teoriatietoa harjoittelussasi. Sinulla on valmiudet tehdä harjoittelussa haasteellisia työ- ja kehitystehtäviä vahvistaen ammatillista osaamistasi ja kasvamistasi kohti asiantuntijuutta. Osaat myös reflektoida ammatillista kehittymistäsi kriittisesti. Opiskelija osaa toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Opiskelija perehtyy yrittäjyyteen monialaisissa tiimeissä kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Opiskelija osaa tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaisia viestintää niin ruotsin, englannin kuin suomenkielellä. Osaat toimia yrittäjämäisesti monialaisissa tiimeissä. Perehdyt yrittäjyyteen sekä yrittäjämäiseen toimintaan kehittäen liiketoimintaa tiimin jäsenenä. Osaat hyödyntää innovointimenetelmiä etsiessäsi kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja liiketoiminnassa. Osaat hyödyntää pohjoisen toimintaympäristön mahdollisuudet liiketoiminnan luomisessa. Opiskelija osaa tehokkaasti hyödyntää verkostoja käyttäen sujuvasti erilaisia viestintäkanavia suomeksi ja englanniksi.
4. Vuositeema, 4. vuoden syksy/kevät
Liiketalouden kehittäjä
Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin. Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita. kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-14). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Liiketoimintaosaaminen
7. Markkinointiosaaminen
8. Myyntiosaaminen
9. Talouden- ja hallinnon osaaminen
10. Yrittämisen osaaminen
11.Toimitusketjuosaaminen
12. Johtamisosaaminen
13.Vuorovaikutus - ja viestintäosaaminen
14.Suunnittelu-, ennakointi- ja kehittämisosaaminen
Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet: etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen, sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.
Etäisyyksien hallinta toteutuu verkko-oppimisympäristöissä tapahtuvana ohjaamisena ja opetuksena. Opit opiskelijalähtöisesti hyödyntämään verkko-oppimisvälineitä omassa oppimisessasi sekä toteuttamaan ammattialan työprosesseja erilaisissa verkkoympäristöissä. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia verkkosovellutuksia.
Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys mahdollistavat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämisen yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Siinä hyödynnetään innovaatiotoimintaa ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Luonnonvarojen älykäs käyttö edistää luonnonvaroja ja -olosuhteita hyödyntävien palvelujen/tuotteiden monipuolisen liiketoiminnan kehittämistä.
Turvallisuusosaamista hallitaan useiden organisaatioiden yhteistyönä, joka perustuu riskien hallintaan ja verkostojen johtamiseen.
Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen painottuu alueen yrityksien kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen. Yhteistyöllä vahvistetaan alueen yrityksien osaamista eri liiketalouden toimialoilla.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona. Oppimisessa hyödynnetään vieraskielistä lähdemateriaalia. Yksi lukukausi (30 op)  toteutetaan kokonaan englannin kielellä. Oppimista tukevat  myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMK:ssa vierailevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi sinulla on  mahdollisuus lähteä kansainväliseen vaihtoon ja osallistua kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä tuutoroida kansainvälisiä opiskelijoita.
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on integroitu opintoihin. Suomen kielen ja viestinnän osaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain. Englannin ja ruotsin kieliopinnot on integroitu perus- ja ammattiopintoihin. Opintojaksoissa, joihin on integroitu kieliä, oppimista arvioidaan myös kielenoppimisena.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia
opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.
Arviointi ja palaute
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0).
Sinulta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa vuosi- ja opintojaksopalautetta opetuksen toteutuksesta sekä koko koulutuksesta valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Laadunhallinta
Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin AMK ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä on Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) auditoima.
Lapin AMK:n laatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan Lapin AMK:n laatukäsikirjassa kuvattujen menettelyiden mukaisesti.
Jatko-opinnot
Opiskelija, joka on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen, voi hakea ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.