Opinto-opas

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2017

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                               
Maanmittausalaan tutustuminen -projekti 5
     
             
                     
Johdatus maanmittaustekniikan opintoihin 5
     
             
                     
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
             
                     
Lineaarialgebra 5
       
             
                   
Tilastot ja todennäköisyys 5  
       
               
               
Lineaarialgebra (laaja) 5
     
             
                     
Differentiaali- ja integraalilaskenta (laaja) 5
       
             
                   
Differentiaaliyhtälöt (laaja) 5  
       
               
               
Maanmittaustekniikan fysiikka 5
       
             
                   
Geophysics 5  
         
               
             
Communication Skills in English 5  
         
               
             
Land Surveying English 5    
           
                 
       
Svenska för lantmäteriingenjörer 5    
         
                 
         
35201002015101055002015010100550000
AMMATTIOPINNOT
                                               
Tieto- ja paikkatietotekniikka 5
     
             
                     
Mittauskojeet ja -menetelmät 5
     
             
                     
Kiinteistötekniikan perusteet 5
     
             
                     
Kartan tuottaminen -projekti 5
       
             
                   
Maanmittausalan sovellusohjelmat 5
       
             
                   
Paikkatiedot ja kartat 5
       
             
                   
Kartoitusmittaukset 5
       
             
                   
Maankäytön projekti 5  
       
               
               
Maankäyttö ja maapolitiikka 5  
       
               
               
Rakentaminen ja infrasuunnittelu 5  
       
               
               
Rakennusmittaus 5  
       
               
               
Toimitustuotannon projekti 5  
         
               
             
Toimitustuotanto 5  
         
               
             
Kiinteistöoikeus 5  
         
               
             
Maanmittausalan yrittäjyysprojekti 5    
         
                 
         
Yrittäjyys 5    
         
                 
         
Kartoitus- ja suunnitteluhankkeet 5    
         
                 
         
Mallintamisen projekti 5    
           
                 
       
Mallintaminen kartoitus- ja rakennushankkeissa 5    
           
                 
       
Data Analysis for GIS and Remote Sensing 5    
           
                 
       
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Tekniikan alan ammattityöt 10  
       
             
             
Maanmittausalan kirjallisuus 10  
       
             
             
Siviilioikeus 5  
         
               
             
Kaivosmittaus ja -suunnittelu 5    
           
                 
       
Johtaminen ja esimiesosaaminen 5    
           
                 
       
Toimitustuotannon erityiskysymyksiä 5    
         
                 
         
Kaavoituksen erityiskysymyksiä 5  
         
               
             
Ohjelmointitekniikka 5    
         
                 
         
Kiintopistemittaukset 5      
           
                   
   
Edistynyt paikkatieto-osaaminen 5      
           
                   
   
Kiinteistöopin ajankohtaiskysymyksiä 5      
           
                   
   
356550151520303525251501520030350252501500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
Englannin aktivointi 3  
       
               
               
Ruotsin aktivointi 3  
         
               
             
060000330000000330000000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                               
Perusharjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 1 5
       
             
                   
Perusharjoittelu 2 5  
       
               
               
Ammattiharjoittelu
                                               
Ammattiharjoittelu 1 5  
         
               
             
Ammattiharjoittelu 2 5    
         
                 
         
Syventävä harjoittelu
                                               
Syventävä harjoittelu 1 5    
           
                 
       
Syventävä harjoittelu 2 5      
           
                   
   
51010505555550050550550500
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Menetelmäopinnot 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                     
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                     
005150000050150000000500510
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75 101 75 35 35 40 48 53 35 40 20 15 35 40 0 48 53 0 35 40 0 20 5 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOInsinööri (AMK) 240 op
Maanmittaustekniikan koulutuksessa opiskelet insinööriksi (AMK). Koulutus täyttää ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 2-5 §) säädetyt tutkintoon johtavien opintojen yleiset tavoitteet ja rakenteen. Koulutus perustuu ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaaviin lakeihin ja säädöksiin, Lapin AMK:n strategisiin valintoihin sekä työelämän ja sen kehittämisen tarpeisiin.
Maanmittaustekniikan insinöörinä voit toimia vaihtelevissa maanmittausalaan liittyvissä tuotanto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä valtion, kuntien ja yksityisten yritysten palveluksessa tai omassa yrityksessäsi. Työtäsi kuvaavia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi toimitusinsinööri, paikkatietoinsinööri, kaavasuunnittelija, maankäyttöinsinööri, mittaustyön johtaja, mittausinsinööri, kaivosmittaaja ja projekti-insinööri.
Perinteisesti maanmittausala jakaantuu mittaus- ja kartoitustekniikkaan sekä kiinteistötekniikkaan ja -talouteen. Mittaus- ja kartoitustekniikan näkökulmasta maanmittaajien tehtävänä on tuottaa ajan tasalla olevia ja luotettavia paikkatietoaineistoja ja karttoja yhteiskunnan eri toimialueiden ja tavallisten ihmisten tarpeisiin. Kiinteistötekniikan ja -talouden näkökulmasta maanmittaajat vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta, kiinteistöjä koskevien tietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta sekä maankäytön suunnittelusta. Kuitenkaan mitään jyrkkää rajaa eri osa-alueiden välillä ei ole. Työelämässä ja sen ongelmien selvittelyssä tarvitaan monipuolista alan osaamista. Erityisesti paikkatietotekniikka (GIS) monine sovelluksineen on perinteisiä maanmittaustekniikan osa-alueita yhdistävä osaamisalue.
Maanmittaustekniikan koulutuksen tavoitteena on antaa sinulle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia maanmittaustekniikan insinöörin (AMK) tehtävissä. Koulutuksessa korostamme alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja, kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Myös jatkuvan opiskelun merkitystä ja kykyä seurata maanmittausalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä pidämme tärkeinä asioina.
Tarjoamme sinulle myös kansainvälisen näkökulman maanmittausalaan. Kotikansainvälistäminen on osa opintojasi ja sinulla on mahdollisuus kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla. Sinulla on myös mahdollisuus olla mukana FIG:n, kansainvälisen maanmittausalan organisaation, nuorten toiminnassa.
TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Maanmittaustekniikan insinöörin koulutuksen opetussuunnitelman rakenne on seuraava:
1) perus- ja ammattiopinnot 180 op
-      pakolliset perus- ja ammattiopinnot 150 op
-      vaihtoehtoiset ammattiopinnot 30 op
2) vapaasti valittavat opinnot 10 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, joka sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot
Perus- ja ammattiopintojen yleisenä tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva maanmittausalan asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää sinut alan yleisiin matemaattisiin ja luonnontieteellisiin perusteisiin sekä viestintään ja kieliin. Kieliopintojen erityisenä tarkoituksena on antaa sinulle ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014) 7 §:ssä vaadittava kielitaito, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15–19 §:ssä säädetään.
Pakollisten ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää sinut laaja-alaisesti maanmittausalan keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovelluksiin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että valmistuttuasi kykenet itsenäisesti työskentelemään maanmittausalan asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisösi kehittämiseen.
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot antavat sinulle mahdollisuuden suuntautua johonkin maanmittaustekniikan osa-alueeseen, kuten mittaustekniikkaan, toimitustuotantoon tai paikkatietotekniikkaan, ja kehittää asiantuntemustasi siihen liittyvien ongelmien ratkaisussa.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Voit täydentää ammattikorkeakoulututkintoasi oman kiinnostuksesi ja yksilöllisten mieltymystesi mukaan. Voit sisällyttää muiden Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia vapaasti valittaviin opintoihisi.
Harjoittelussa perehdyt työelämän pelisääntöihin ja maanmittausalan keskeisiin työtehtäviin. Harjoittelu opettaa sinua soveltamaan opittuja asioita käytännön työssä, motivoi opinnoissasi ja auttaa sinua suuntaamaan opintojasi omien urasuunnitelmiesi mukaisesti.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää asiantuntemustasi maanmittausalaan liittyvissä tehtävissä. Tavoitteiltaan opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja työelämää kehittävä. Olennaista opinnäytetyön teossa on pyrkimyksesi ammatilliseen kasvuun ja asiantuntijuutesi kehittämiseen.
Suuntautumisvaihtoehdot
Maanmittaustekniikan koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja. Voit kuitenkin vaihtoehtoisten ammattiopintojen, vapaasti valittavien opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön kautta paneutua haluamaasi maanmittaustekniikan osa-alueeseen.
Opintojen kuormittavuus
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä ovat lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINENTeemat
Opetussuunnitelmassa kuvataan sinun ammatillisen kasvun polkusi maanmittausalan perehtyjästä alan kehittäjäksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot on ryhmitelty aihepiireittäin isommiksi kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen maanmittausinsinöörin tehtäviin.
1. vuositeema: maanmittaustekniikan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden aikana sinulle muodostuu selkeä näkemys maanmittausalasta ja sen ammatillisista perusteista. Opintovuoden päättyessä osaat käyttää tavallisimpia mittauskojeita ja -menetelmiä ja kykenet työskentelemään harjoittelijana erilaisissa mittaustöissä.
1. lukukausiteema: Mitä on maanmittausala? Tiedät millaista osaamista maanmittausalan töissä tarvitaan.
2. lukukausiteema: Kartoitus. Osaat mitata ja tehdä kartan.
2. vuositeema: maanmittaustekniikan harjaantuja. Toisen opintovuoden aikana näkemyksesi maanmittausalasta laajenee maankäytön, rakentamisen ja toimitustuotannon tehtäviin. Opintovuoden päättyessä kykenet työskentelemään harjoittelijana maankäytön suunnitteluun, maa- ja tonttipolitiikkaan, toimitustuotantoon ja rakentamiseen liittyvissä valmistelu- ja tuotantotehtävissä.
3. lukukausiteema: Maankäyttö. Osaat toimia maankäytön suunnitteluun liittyvissä valmistelutehtävissä.
4. lukukausiteema: Toimitustuotanto. Osaat toimia toimitustuotannon valmistelu- ja tuotantotehtävissä.
3. vuositeema: maanmittaustekniikan soveltaja. Kolmannen opintovuoden opinnoissa nousevat esille paikkatietotekniikka (GIS) maanmittausalan teknisenä viitekehyksenä, kielitaito, kansainvälisyys, yrittäjyys ja työnjohdollinen osaaminen. Kotikansainvälistäminen on osa opintojasi ja sinulla on mahdollisuus kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla. Opintovuoden päättyessä kykenet työskentelemään harjoittelijana työnjohtotehtävissä erilaisissa työympäristöissä.
5. lukukausiteema: Yrittäjyys. Osaat tutkia ja kehittää ideoitasi liikeideoiksi ja edelleen yritystoiminnaksi. Osaat toimia ammattimaisesti työntekijänä ja esimiehenä.
6. lukukausiteema: Mallintaminen. Osaat tuottaa ja hyödyntää paikkatietoja kartoituksen, visualisoinnin ja rakentamisen tehtävissä.
4. vuositeema: maanmittaustekniikan kehittäjä. Neljännen opintovuoden aikana kehität asiantuntemustasi valinnaisten ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Opintovuoden päättyessä valmistut maanmittausalan insinööriksi (AMK). Sinulla on teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia maanmittausalan insinöörin tehtävissä erilaisissa työympäristöissä. Sinulla on hyvät edellytykset kehittyä työssäsi todelliseksi maanmittausalan ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.
7. lukukausiteema: Erikoistuminen. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen kautta sinulla on mahdollisuus erikoistua haluamiisi maanmittausalan erityiskysymyksiin.
8. lukukausiteema: Maanmittausalan kehittäminen. Opinnäyteyön kautta tutustut maanmittausalan kehittämistarpeisiin ja opit kehittämään asiantuntemustasi.
Kompetenssit
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) ja koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-11). Yleiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yhteisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit kehittyvät pääsääntöisesti opetusmenetelmien ja ammatin sisällön oppimisen yhteydessä koko koulutuksen ajan. Yleisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Maanmittaustekniikan koulutuksen kompetenssit ovat:
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
7. Kiinteistöosaaminen
8. Yhdyskuntasuunnittelun osaaminen
9. Paikkatietotekninen osaaminen
10. Mittaustekninen osaaminen
11. Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja esimiestyö
Strategiset painopistealueet
Kaikkiin Lapin AMK:n opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMK:n strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Erityisesti etäisyyksien hallinta ja luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen ovat maanmittaustekniikkaan liittyviä strategian painopistealueita.
Jos harkitset yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona, Lapin AMK:ssa kannustetaan ja tuetaan sinua tässä tavoitteessa. Oppimisympäristöissä sinun on mahdollista tutkia ja kehittää ideoitasi liikeideoiksi ja edelleen yritystoiminnaksi.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa ja kieliopintoina. Voit osallistua kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Kotikansainvälistyminen ja opiskelijavaihdot ovat erityisesti esillä kolmannen lukuvuoden opinnoissa.
Viestinnän ja kielten integrointi sekä matematiikan vaihtoehdot
Suomen kielen, informaatiolukutaidon ja viestinnän opinnot on integroitu pakollisiin ammattiopintoihin, erityisesti projektiopintoihin ja opinnäytetyöhön. Suomen kielen ja viestinnän osaamisesi kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain. Englannin ja ruotsin kieliopinnot on integroitu niiden toteutuslukukausien ammattiopintoihin.
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen on insinööritöissä tärkeää. Opetussuunnitelmassa olevien matematiikan perusopintojen (TELU111 ja TELU112) sijasta sinulla on mahdollisuus suorittaa laajan matematiikan opintojaksot (TELU115, TELU116 ja TELU 117). Laajan matematiikan vaihtoehto huomioidaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi.
Kaivostekniikan opinnot
Jos kaivosalalla työskentely kiinnostaa, sinulla on mahdollisuus suorittaa Lapin ammattikorkeakoulun kaivosalan suuntaavia opintoja. Kaivosalan opinnot sisällytetään vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Ne huomioidaan henkilökohtaisessa opiskeOPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla.
Osaamis- ja ongelmaperustainen oppimisnäkemys tarkoittaaasioita, joilla oppimistasi jäsennetään ja organisoidaan (esimerkiksi ongelmaperustainen sykli/vaihemalli, ongelmaperustainen projektioppiminen, CDIO tai näiden erilaiset yhdistelmät). Kaikissa oppimisen organisointitavoissa lähtökohtana ovat työelämän ongelmat ja työelämäläheinen toteutus.
Lapin AMK on osa laajaa kansainvälistä insinöörikoulutuksen kehittäjäverkostoa (CDIO, www.cdio.org), jossa on yli 50 jäsenkorkeakoulua 25 maasta. Opit asioita ja insinööritaitoja hahmottamalla (C = conceive), suunnittelemalla (D = design), toteuttamalla(I = implement) ja käyttämällä (O = operate).
Ensimmäisen lukuvuoden opintoihin sisältyyinsinööriopintoihin johdatteleva projekti, jonka yhteydessä voit käytännössä opetella jotakin tulevien opintojesi kannalta keskeistä asiaa. Projekteja tehdään yhdessä, pienissä tiimeissä, joissa voit oppia tuntemaan opiskelutovereitasi ja kehittää osaamistasi. Opit suunnittelemaan ajankäyttöä ja pääset harjoittelemaan erilaisia työtilanteita varten. Työnantajat arvostavat sitä, että valmistuva insinööri kykenee toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, sopeutuu muutoksiin ja pystyy tuomaan esille omaa osaamistaan eri tilanteissa. Myöhempinä vuosina opintoihin sisältyy projekteja, joilla on ulkoinen asiakas. Asiakas voi olla jokin osaamisalan tutkimus- ja kehittämishanke, julkishallinnon organisaatio, alueen yritys tai yksityinen henkilö. Asiakasprojektit ovat sinulle näytönpaikkoja, jotka voivat avata ovia harjoitteluun, opinnäytetyöhön ja työhön valmistumisen jälkeen.
Opetuksen sijasta keskiössä on sinun oppimisesi ja osaamisesi. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Oppimisprosessissa nivoutuvat yhteen teoria-, käytäntö- ja kokemustieto. Opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajien roolit muuttuvat oppimisprosessissa. Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmallesi (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmäsi opettajatuutorilta.
Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla. Opiskelijana saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (ammattikorkeakoululaki 932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.
Hyväksiluvussa on kolme päätapaa: korvaaminen, sisällyttäminen sekä aiemmin ja opiskelun aikana hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (HOT). Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista muualla suoritetuilla, sisällöiltään saman tasoisilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Sisällyttäminen tarkoittaa muualla suoritettujen korkeakouluopintojen liittämistä osaksi tutkintoa. Hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija pyrkii ymmärtämään hankkimaansa osaamista ja jäsentää sen suhteessa opintojakson tai osaamisalueen osaamistavoitteisiin siten, että hän pystyy kuvaamaan ja näyttämään toteen osaamisensa. Hankitun osaamisen tunnustaminen tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista hankkimallesi osaamiselle.
Arviointi ja palaute
Opiskelun eri vaiheissa tapahtuva arviointi muodostaa johdonmukainen kokonaisuuden, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arvioinnin suunnittelu pyritään toteuttamaan kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja).
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on mahdollisuus antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen erilaisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä
Opiskelu on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä. Lapin AMK:ssa opiskelu ja oppiminen toteutuvat työelämäläheisesti. Tämä mahdollistaa työelämästä ja alueelta nousevien ilmiöiden ja ongelmien käsittelyn oppimisen, tutkimisen ja kehittämisen lähtökohtana. Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Maanmittaustekniikassa osa oppimisesta tapahtuu maastossa ja työmailla tehtävissä harjoituksissa ja projekteissa.
Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu eri puolilla Suomea sijaitsevissa yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa. Myös harjoittelu ulkomailla on mahdollista. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.