Opinto-opas

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021, Maankäyttö ja toimitustuotanto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Maanmittausalaan tutustuminen -projekti 5
     
             
                     
Maanmittausalan orientoivat opinnot 5
     
             
                     
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
             
                     
Lineaarialgebra (laaja) 5
     
             
                     
Tieto- ja paikkatietotekniikka 5
     
             
                     
Mittauskojeet ja -menetelmät 5
     
             
                     
Kiinteistötekniikan perusteet 5
     
             
                     
Kartan tuottamisen moduuli
                                               
Kartan tuottaminen -projekti 5
       
             
                   
Maanmittausalan sovellusohjelmat 5
       
             
                   
Paikkatiedot ja kartat 5
       
             
                   
Mittaus ja kartoitustekniikan perusteet 5
       
             
                 
Lineaarialgebra 5
       
             
                 
Differentiaali- ja integraalilaskenta (laaja) 5
       
             
                   
Maanmittaustekniikan fysiikka 5
       
             
                   
Maankäytön moduuli
                                               
Maankäytön projekti 5  
       
               
               
Maankäyttö ja maapolitiikka 5  
       
               
               
Rakentaminen ja infrasuunnittelu 5  
       
               
               
Rakennusmittaus 5  
       
               
               
Tilastot ja todennäköisyys 5  
       
               
               
Differentiaaliyhtälöt (laaja) 5  
       
               
               
Toimitustuotannon moduuli
                                               
Toimitustuotanto ja vuorovaikutus toimituksissa 10  
         
               
             
Kiinteistöoikeus 5  
         
               
             
Land Surveying English 5  
         
               
             
Geofysiikka 5  
         
               
             
Yrittäjyyden perusteet 5    
         
                 
         
Esimiestyö, johtaminen ja organisaatioviestintä 5    
         
                 
         
Maanmittausalan yksityisoikeus 5    
         
                 
         
Virtuaalimallintaminen 5    
         
                 
         
Svenska för lantmäteriingenjörer 5    
         
                 
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 10
     
           
 
               
Ammattiharjoittelu 10  
       
             
 
         
Syventävä harjoittelu 10    
         
               
 
   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                               
7565355354035303055035355353003050500
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Maankäyttö ja toimitustuotanto
(Valitaan opintoja 45 op)
                                               
Kaavoituksen erityiskysymyksiä 5    
           
                 
       
Toimitustuotannon erityiskysymyksiä 5    
           
                 
       
Ympäristölainsäädäntö maanmittausalalla 5    
           
                 
       
Kiinteistöopin ajankohtaiskysymyksiä 5    
           
                 
       
Kiinteistötalous 5      
           
                   
   
MLL erikoisopinnot 40                                                
Muu Profiloiva Osaaminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                               
Edistynyt paikkatieto-osaaminen 5      
           
                   
   
Tekniikan alan ammattityöt 5      
             
                   
 
Maanmittausalan kirjallisuus 5      
             
                   
 
00202000000201010000000020010100
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5      
           
                   
   
OPINNÄYTETYÖ
                                               
000500000050000000000500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 75 65 55 30 35 40 35 30 30 25 20 10 35 35 5 35 30 0 30 25 0 20 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Insinöörikoulutus, maanmittaustekniikka (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

Tutkinnon yleiskuvaus ja koulutuksen profiili

Maanmittaustekniikan insinöörinä voit toimia vaihtelevissa maanmittausalaan liittyvissä tuotanto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä valtion, kuntien ja yksityisten yritysten palveluksessa tai omassa yrityksessäsi.

Maanmittausala jakaantuu mittaus- ja mallintamistekniikkaan sekä maankäyttöön ja toimitustuotantoon. Mittaus- ja mallintamistekniikan näkökulmasta maanmittaajien tehtävänä on tuottaa ajan tasalla olevia ja luotettavia paikkatietoaineistoja ja karttoja yhteiskunnan eri toimialueiden ja tavallisten ihmisten tarpeisiin.

Maankäytön ja toimitustuotannon näkökulmasta maanmittaajat vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta, kiinteistöjä koskevien tietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta sekä maankäytön suunnittelusta. Työelämässä ja sen ongelmien selvittelyssä tarvitaan monipuolista alan osaamista.

Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, johtamiseen ja projektien hallintaan. Opetussuunnitelmassa profiloituu läpileikkaavana Lapin korkeakoulukonsernin strategiset painopistealueet: Globaali arktinen vastuu, kestävä matkailu, tulevaisuuksien palvelut ja etäisyyksien hallinta.

Maanmittaustekniikan koulutuksessa suoritat 240 op laajuisen tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä lähtökohtana on yleiseurooppalainen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmä (ECTS). Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Opetussuunnitelma rakentuu teemoista ja opintojaksoista. Teemojen sisällöt ja opintojaksojen osaamistavoitteet kuvaavat alan keskeisen ammatillisen osaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Maanmittaustekniikan koulutuksen opetussuunnitelman rakenne:

1) Maanmittausinsinöörin ydinosaaminen 175 op, joka sisältää maanmittausinsinööreille tärkeät perusopinnot
2) Maanmittausinsinöörin tehtäviin profiloivat opinnot 45 op, joka sisältää omaan suuntautumiseen erikoistavat ja kehittävät opinnot
3) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 20 op, joka sisältää opinnäytetyön sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnot.

Ydinosaamiseen kuuluvien opintojen tavoitteena on antaa sinulle yleiskuva maanmittausalan merkityksestä yhteiskunnassa ja työelämässä, perehdyttää sinut yleisiin matemaattis-luonnontieteellisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa ammattikorkeakoululaissa vaadittavan kielitaidon. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää sinut maanmittausalan erilaisten tehtäväalueiden perusasioihin ja sovelluksiin. Ydinosaamiseen liittyviin opintoihin kuuluvat myös vapaasti valittavat opinnot sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Vapaasti valittaviin opintoihin (10 op) voit sisällyttää Lapin AMK:n koulutusten ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia. Harjoittelussa (30 op) perehdyt työelämän pelisääntöihin ja voit soveltaa osaamistasi rakennusalan käytännön työssä.

Profiloivaan osaamiseen liittyvien opintojen kautta perehdyt joko mittaustekniikka ja mallintamiseen tai maankäyttö ja toimitustuotantoon. Profiloivat opinnot ajoittuvat pääasiassa 3. ja 4. lukuvuodelle.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa sinun valmiuksia soveltaa tietojasi ja taitojasi maanmittausalan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Profiloitumisvaihtoehdot

Mittaustekniikka ja mallintamisessa voit perehtyä mittaamisen ja mallintamisen uusimpiin menetelmiin. Saat valmiuksia toimia vaativien kohteiden mittaus- ja työnjohtotehtävissä mittaustyömailla, kaivoksilla sekä mm. rakennustyömailla.

Maankäyttö ja toimitustuotannossa perehdyt kaavoituksen ja kiinteistöihin liittyviin erityiskysymyksiin. Voit toimia toimitusinsinöörinä ja kaavoituksen tehtävissä.

Lukuvuosi-/lukukausiteemat

Opetussuunnitelmassa kuvataan sinun ammatillisen kasvun polkusi maanmittausalan perehtyjästä alan kehittäjäksi ja asiantuntijaksi. Eri vuosille sijoittuvat opinnot on ryhmitelty aihepiireittäin isommiksi kokonaisuuksiksi niitä yhdistävien vuosi- ja lukukausiteemojen mukaan. Osaamisesi kasvaa vähitellen maanmittausinsinöörin tehtäviin.

1. vuositeema: maanmittaustekniikan perehtyjä. Ensimmäisen opintovuoden aikana sinulle muodostuu selkeä näkemys maanmittausalasta ja sen ammatillisista perusteista. Opintovuoden päättyessä osaat käyttää tavallisimpia mittauskojeita ja -menetelmiä ja kykenet työskentelemään harjoittelijana erilaisissa mittaustöissä.
1. lukukausiteema: Mitä on maanmittausala? Tiedät, millaista osaamista maanmittausalan töissä tarvitaan.
2. lukukausiteema: Kartoitus. Osaat mitata ja tehdä kartan.

2. vuositeema: maanmittaustekniikan harjaantuja. Toisen opintovuoden aikana näkemyksesi maanmittausalasta laajenee maankäytön, rakentamisen ja toimitustuotannon tehtäviin. Opintovuoden päättyessä kykenet työskentelemään harjoittelijana maankäytön suunnitteluun, maa- ja tonttipolitiikkaan, toimitustuotantoon ja rakentamiseen liittyvissä valmistelu- ja tuotantotehtävissä.
3. lukukausiteema: Maankäyttö. Osaat toimia maankäytön suunnitteluun liittyvissä valmistelutehtävissä.
4. lukukausiteema: Toimitustuotanto. Osaat toimia toimitustuotannon valmistelu- ja tuotantotehtävissä.

3. vuositeema: maanmittaustekniikan soveltaja. Kolmannen opintovuoden opinnoissa nousevat esille vaativampi mittaustekniikka ja mallintaminen tai syventävä maankäyttö, kielitaito, kansainvälisyys, yrittäjyys ja työnjohdollinen osaaminen. Kotikansainvälistäminen on osa opintojasi ja sinulla on mahdollisuus kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla. Opintovuoden päättyessä kykenet työskentelemään harjoittelijana työnjohtotehtävissä erilaisissa työympäristöissä.

Mittaustekniikan ja mallintamisen lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Yrittäjyys, johtaminen sekä mallintaminen.
6. Vaativammat mittaamisen ja mallintamisen perusteet.

Maankäytön ja toimitustuotannon lukukausiteemat
5. lukukausiteema: Yrittäjyys, johtaminen sekä mallintaminen.
6. Syventävä maankäyttö.

4. vuositeema: maanmittaustekniikan kehittäjä. Neljännen opintovuoden aikana kehität asiantuntemustasi valinnaisten ammattiopintojen ja opinnäytetyön kautta. Opintovuoden päättyessä valmistut maanmittausalan insinööriksi (AMK). Sinulla on teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia maanmittausalan insinöörin tehtävissä erilaisissa työympäristöissä. Sinulla on hyvät edellytykset kehittyä työssäsi todelliseksi maanmittausalan ammattilaiseksi ja asiantuntijaksi.

Mittaustekniikan ja mallintamisen lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Syventävä mittaustekniikka.
8. lukukausiteema: Maanmittausalan kehittäminen.

Maankäytön ja toimitustuotannon lukukausiteemat
7. lukukausiteema: Kiinteistötalous ja muu erikoistuminen.
8. lukukausiteema: Maanmittausalan kehittäminen.

Miten opiskellaan?

Opiskelusi on toiminnallista ja käytännönläheistä erilaisissa työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.
Ammatillinen kasvu toteutuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, opiskelu ulkomaisessa kumppanuusoppilaitoksessa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa.

Opiskelu tapahtuu päiväopiskeluna arkipäivisin oppilaitoksella tai monimuoto-opiskeluna, jolloin työssä käyminen opiskelun ohessa on mahdollista. Myös päiväopiskelijoille osa opinnoista järjestetään monimuotoisesti.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelua toteutuu alan yrityksissä ja julkisen hallinnon organisaatioissa tai ulkomailla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus saada hyväksilukuja muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamia opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tasoisilla opinnoilla.

Maankäyttö ja toimitustuotanto

Maankäytön ja toimitustuotannon opintopolku