Opinto-opas

Metsätalousinsinöörikoulutus (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
   
           
Opiskelutaidot ja valmiudet 5
     
             
                     
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                     
Matematiikka 5  
       
               
               
English for Forestry Engineers 5  
       
               
               
Ruotsin kieli 5  
         
               
             
Pohjoiset ekosysteemit ja kasvit 5
     
             
                     
Kasvien kasvu ja siihen vaikuttavat tekijät 5
     
             
                     
Metsällisen osaamisen valmiudet 5
     
             
                     
Metsänhoito
                                               
Siemenestä taimikoksi 5
       
             
                   
Taimikosta metsäksi 5
       
             
                   
Puuraaka-aine, puunjalostus ja puunhankinta
                                               
Puuraaka-aine ja puunjalostus 5
       
             
                   
Leimikon suunnittelu ja puukauppa 5
       
             
                   
Puunkorjuun suunnittelu ja kaukokuljetus sekä metsäkoneet 5
       
             
                   
Kestävä metsän käyttö 10  
       
               
               
Metsikön mittaus ja metsävaratiedon hallinta 5  
       
               
               
Riista-, kala- ja porotalous sekä keräilytuotteet 5  
       
             
             
Ekosysteemipalvelut 5  
         
               
             
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen metsäalalle
                                               
Yrittäjyys ja liiketoiminnan suunnittelu 5  
       
             
             
Taloushallinto ja markkinointi 5  
         
               
             
Suometsien hoito 5    
         
                 
         
Metsäbioenergia 5    
         
                 
         
Puuhuolto ja logistiikka 5    
         
                 
         
Metsäsuunnittelun ja kaukokartoituksen perusteet sekä metsäsuunnittelumenetelmät 5    
         
                 
         
Pohjoisten alueiden mahdollisuudet 5    
         
                 
         
Metsäekonomia 5    
         
               
       
Metsäsuunnitelman laatiminen ja kaukokartoitusaineistot 10      
           
                   
   
Maa- ja metsäomaisuuden hallinta 5      
           
                   
   
Johtaminen ja työyhteisötaidot 5      
           
                   
   
Hankepohjainen aluekehitystyö 5      
           
                   
   
Kehittämistoiminta työyhteisössä 5      
           
                   
   
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Harjoittelu 1 15                                                
Harjoittelu 2 15                                                
505030302525302027.52.5300352504022.52.527.52.503000
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Biotalous kiertotaloudessa 10    
           
                 
     
Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 5    
           
                 
     
Keräilytuotteiden käyttö ja jalostus 5    
           
                 
     
Maisemasuunnittelu 5    
           
                 
     
Digitaalisen luonnonvaratiedon hyödyntäminen 5    
           
                 
     
Metsäyrittäminen 5    
           
                 
     
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                                
Ideasta markkinoille 5                                                
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                                
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                                
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                                
00350000003500000000017.517.5000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Opinnäytetyön menetelmäopinnot 5    
         
               
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5    
           
                 
       
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
00101000002.57.5550000002.57.50550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 50 75 40 25 25 30 20 30.5 45.5 35 5 35 25 0 40 22.5 2.5 30.5 28 17.5 35 5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Metsätalousinsinöörikoulutuksessa tutustut metsään ekosysteeminä, opit arvioimaan puustotietoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan metsänhoitoa ja puunhankintaa maastossa. Saat valmiudet metsänomistajien neuvontaan ja perehdyt metsätalouden liiketoimintamahdollisuuksiin.

Metsätalousinsinöörinä toimit metsäbiotalouden työtehtävissä. Metsäosaamisen lisäksi tarvitset vuorovaikutustaitoja, liiketoimintaosaamista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Metsätalousinsinöörin tehtävissä yhdistyvät esimerkiksi metsävaratiedon keruu ja hyödyntäminen, logistiikka ja asiakaspalvelutehtävät.

Metsätalousinsinöörinä suunnittelet ja toteutat metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun, metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Voit myös ohjata puunkorjuuta ja –kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä.

Metsätalouden opetus on mukana pohjoisen metsätalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet metsätaloudessa ovat puuhuolto ja metsänhoito. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Opintojen aikana suuntaat omaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi ammattiopintojen, harjoittelun, opinnäytetyön ja projektitöiden avulla. Samalla saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi opiskelemalla ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Tutkinnon laajuus on 240 opintopisteestä (op). Yksi opintovuosi sisältää 1 600 tuntia opiskelijan työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Tutkinto koostuu metsätalousinsinöörin ydinosaamisen varmistavista opinnoista, osaamista syventävistä ja laajentavista profiloivista opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen keskittyvistä opinnoista. Oppiminen ja ammatillinen kasvu metsätalousinsinööriksi kuvataan opetussuunnitelmassa vuosi- ja lukukausiteemojen avulla:

1. Vuositeema: Metsä toimintaympäristönä
Opit metsäekosysteemin toimintaa ja metsätalouden toimintaympäristön perusrakenteet sekä aloitat oman ammatti-identiteettisi rakentamisen. Luot perustaa metsätalouden opinnoille perehtymällä metsäluonnon kasvupaikkoihin, metsänhoitoon ja puunhankintaan.

Lukukausiteema 1: Metsäekosysteemin hyödyntäminen ja hoitaminen
Tutustut metsän kasvatuksen perusteisiin, metsän uudistamiseen ja metsällisiin mittauksiin. Tiedät metsätalousinsinöörin yleisen työnkuvan ja saat valmiudet suorittavan työn harjoitteluun.

Lukukausiteema 2: Metsänhoito ja puunjalostus
Tutustut metsänhoidon menetelmiin ja osaat tehdä metsänhoidollisia ratkaisuja ja hyödyntää paikkatietoa metsätalouden suunnittelutehtävissä. Ymmärrät puuraaka-aineen ominaisuuksien merkityksen puun jalostuksessa.

2. Vuositeema: Kestävä metsänkäyttö
Perehdyt metsäbiotalouden merkitykseen Suomessa. Opit laatimaan leimikkosuunnitelman. Puun käytön lisäksi syvennyt luonnon tarjoamiin muihin hyötyihin ja palveluihin sekä niiden käyttömuotoihin ja merkitykseen erityisesti Pohjois-Suomessa.

Lukukausiteema 3: Metsien operatiivinen suunnittelu ja liiketoimintaosaaminen
Opit operatiivisen puunkorjuun suunnittelun menetelmiä ja tiedät leimikonsuunnittelun työvaiheet sekä puukaupan perusteet. Tiedät taloudellisen ja liiketoiminnallisen ajattelun merkityksen metsätaloudessa ja osaat toimia asiakaspalvelutehtävissä. Tutustut metsäluonnon ekosysteemipalveluihin.

Lukukausiteema 4: Metsien älykkään käytön osaaminen
Opit määrittämään metsänhoidon toimenpiteitä maasto-olosuhteissa ja laatimaan leimikkosuunnitelman. Hyödynnät nykyaikaisia metsätietojärjestelmiä ja –aineistoja ja osaat hyödyntää metsäekonomian menetelmiä. Opit englanninkielistä viestintää.

3. Vuositeema: Puunhuollon asiantuntija
Perehdyt puunkorjuun suunnittelussa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Sovellat ja laajennat puun ja muiden biotalouden raaka-aineiden hankintaan liittyvää suunnitteluosaamistasi. Aloitat opinnäytetyön.

Lukukausiteema 5: Metsäbiotalouden raaka-ainehuolto
Opit biotalouden raaka-ainevirtojen hallinnan ja metsäsuunnittelun menetelmien hyödyntämistä eri suunnittelutasoilla. Tiedät metsäbioenergian suunnittelun ja hyödyntämisen menetelmiä ja osaat hyödyntää niitä käytännön työtehtävissä. Opit johtamisen ja esimiestyön taitoja. Opit ruotsinkielistä viestintää.

Lukukausiteema 6: Metsäsuunnittelu ja metsäomaisuuden hallinta
Laadit metsänomistajan tavoitteisiin perustuvan metsäsuunnitelman ja osaat hyödyntää tietotaitoasi työtehtävissä. Perehdyt opinnäytetyön perusteisiin ja tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin.

4. Vuositeema: Kestävän metsäbiotalouden asiantuntija
Osaat yhdistellä aiemmissa opinnoissa oppimiasi aiheita laajemmiksi kokonaisuuksiksi ja soveltaa niitä kehitystehtävissä ja monipuolista osaamista vaativissa suunnittelutehtävissä. Syvennät työelämätaitojasi ja ammattiaineiden osaamistasi ja jatkat ammatillista profiloitumistasi. Sinulla on mahdollisuus syventää kansainvälistä osaamista vaihto-opinnoissa.

Lukukausiteema 7: Ammatillinen erikoistuminen ja kansainvälisyys
Valitset ammatillista profiloitumista tukevia vaihtoehtoisia ja valinnaisia opintoja, jotka syventävät ja laajentavat ammatillista osaamistasi. Voit lähteä vaihto-opiskelijaksi.

Lukukausiteema 8: Kehittämistoiminta ja syventävä harjoittelu
Laadit ja viimeistelet työelämälähtöisen opinnäytetyösi. Ammattitaitoa syventävässä harjoittelussa opit metsäalan toimihenkilötöitä.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Osaamistavoitteet jakautuvat yleisiin, työelämätaitoja kuvaaviin (1-5) ja koulutuskohtaisiin osaamistavoitteisiin (6-10).

Osaamistavoitteet
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Metsäekosysteemien kestävä käyttö
7. Luonnonvaratiedon hankinta, analysointi, hallinta ja hyödyntäminen
8. Metsäbiotalouden suunnitteluosaaminen
9. Metsätalouden liiketoiminta ja johtaminen
10. Metsäasiantuntijuus ja kehittämistoiminta metsätalouden toimintaympäristössä

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Metsätalousinsinöörikoulutuksessa voit opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa. Monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelusi työn ohella, sillä opetus tapahtuu pääsääntöisesti verkon välityksellä.

Opinnot koostuvat luennoista, maasto- ja muista harjoituksista ja omatoimisesta opiskelusta. Koulutuksella on yhteistyötä paikallisten ja alueellisten metsäorganisaatioiden kanssa: yhteistyö toteutuu esimerkiksi kehittämishankkeiden, luentojen ja vierailujen kautta. Projektiopintojen ja opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Opintojen alusta asti sinulla on vastuu opintojesi etenemistä. Nykytyöelämän vaatimusten mukaisesti sinulta odotetaan aktiivista osallistumista sekä kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Tukea oppimiseen saat opinto-ohjaajalta, kaikilta opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Voit lukea hyväksi aikaisemmin hankittua osaamistasi esimerkiksi opintojen tai työkokemuksen perusteella.