Opinto-opas

Restonomikoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, syksy 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientoivat opinnot 5
     
           
                 
500050000005000000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Matkailu työympäristönä 10
     
           
                 
Matkailu pohjoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä 10
     
           
                 
Skills for Multicultural Working Environment 5
     
           
                 
Palveluliiketoimintaosaaminen 5
       
           
             
Customer Insight and Marketing 5
       
           
               
Talouden hallinta 5
       
           
               
Henkilöstö osaamisresurssina 5
       
           
               
Viestintäosaaminen yrityksen menestystekijänä 5
       
           
               
Proffs inom turism 5
       
           
               
Matkailun projektiosaaminen 10  
       
             
           
Tuoteosaaminen 5  
       
             
           
Työyhteisössä toimiminen 5  
       
             
           
Customer Experience Management in Tourism 15  
         
             
         
Kannattavuuden hallinta ja johtaminen 5  
         
             
         
Matkailun lainsäädäntö 5  
         
             
         
Matkailun kieli- ja kulttuuriosaaminen 5  
         
             
         
Matkailuliiketoiminnan johtaminen ja ennakoiva kehittäminen 15    
         
               
     
Konseptoidut liiketoimintamallit 5    
         
               
     
Konseptin kehittäminen ja johtaminen 10    
         
               
     
Urasuunnittelu ja osaamisen brändäys 5  
         
             
         
Kehittävä opinnäytetyö ja asiantuntijaviestintä 5    
           
               
   
55553502530203530502527.52.52035030500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                         
Event Management Project 5  
       
             
           
Arctic Guide 5
       
           
               
Onnistunut tapahtuma 5
     
           
                 
Yrittäjyys I 5
       
           
               
Ruoka- ja juomakulttuurit 5
       
           
               
Työelämän turvallisuusosaaminen 5
       
           
               
Ravitsemispalvelut 5
     
           
                 
Omien voimavarojen hallinta 5
       
           
               
Palvelusaksa 5
     
           
                 
S´il vous plait 5  
       
             
           
Espanja: Español del turismo 5
       
           
               
Minäkö brändi? Näy, kuulu ja vaikuta verkossa 5                                          
Matkailualan projektityö (vaihtoehtoinen) 10                                          
Arctic Guide 5                                          
45100015301000001530010000000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 10  
       
             
           
Syventävä harjoittelu 20    
           
               
 
0102000010002000001000010100
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteutusvaihe 5      
           
                 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
           
                 
000150000001500000000015
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 105 75 55 15 45 60 40 35 30 25 15 45 57.5 2.5 40 35 0 30 15 10 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTORestonomi (AMK) 210 op
Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelet restonomiksi (AMK). Restonomikoulutuksen opinnot tuottavat osaamista matkailualan ja työelämän tarpeisiin. Matkailuala tarvitsee osaajia, joilla on vahva ammatillinen osaaminen matkailuliiketoiminnasta sekä kykyä luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn.
Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksessa saat laajan ja monipuolisen matkailualan ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Työtä kuvaavia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti, vastaanottopäällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palvelupäällikkö, kokous- tai kongressipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö tai -koordinaattori ja yrittäjä.
Monipuolinen ja laaja-alainen matkailuliiketoimintaosaaminen ja sen kehittäminen ovat keskeinen osa ammatillista osaamistasi. Myös vieraanvaraisuus-, turvallisuus- ja ennakointiosaaminen sekä vastuullisuus ovat keskeisiä osaamisalueitasi. Opinnoissasi voit syventää ja soveltaa ammatillista osaamistasi matkailuliiketoiminta-, tapahtuma- ja luontomatkailukonseptien kehittämiseen ja johtamiseen sekä Tourism Management and Experience Design -opintoihin.
Opiskelu ja oppiminen toteutuvat monipuolisesti erilaissa ympäristöissä. Opinnoissasi kohtaat ja ratkaiset todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä ja työskentelet yhteistyössä paikallisten ja alueellisten alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Opintoja toteutetaan myös yhteistyössä muun muassa Degree Programme in Tourism -koulutuksen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksien sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.
TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Restonomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 145 op
2) vapaasti valittavat opinnot 15 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, sisältäen kehittävän opinnäytetyön ja asiantuntijaviestinnän opinnot
Perusopintojen tavoitteena on, että saat valmiudet korkeakoulu- ja restonomiopintojen suorittamiseen sekä osaat käyttää opinnoissa ja tulevissa työtehtävissä tarvittavia työvälineitä.
Ammattiopintojen tavoitteena on, että perehdyt alan keskeisiin sisältöihin: matkailualan työ- ja toimintaympäristöihin, matkailualan liiketoimintaosaamiseen, esimies- ja johtamisosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kieli- ja viestintäosaamiseen siten, että valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä sekä hallitset ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§ ja 481/2003 15§-19§) edellyttämän kielitaidon. Voit soveltaa ja syventää ammatillista osaamistasi matkailuliiketoiminta-, tapahtuma- ja luontomatkailukonseptien kehittämiseen ja johtamiseen sekä Tourism Management and Experience Design –opintoihin.
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja -ympäristöihin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu vahvistaa ammatillista osaamistasi sekä tukee oman urapolkusi ja yhteistyöverkostojesi rakentamista. Voit suorittaa harjoittelun tai harjoittelut myös ulkomailla.
Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtävässä. Opinnäytetyössä osoitat valmiutesi soveltaa oppimaasi jonkin ammatillisen ongelman ratkaisemiseen tai ammattialasi kehittämiseen.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamistasi. Vapaasti valittaviin opintoihin voit valita omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaasi, osaamistasi ja urapolkuasi parhaiten tukevia ja täydentäviä opintoja restonomikoulutuksen, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin, muiden Lapin ammattikorkeakoulun koulutuksien sekä muiden korkeakoulujen opintotarjonnasta.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN1. Vuositeema: Matkailualan perehtyjä
Ensimmäisen opintovuoden aikana tutustut matkailutoimialaan ja matkailun työympäristöihin. Perehdyt vastuulliseen matkailuliiketoimintaan globaalissa ja pohjoisessa toimintaympäristössä ja vahvistat alan työtehtävissä tarvittavaa kieli- ja viestintäosaamistasi. Lukuvuoden päättyessä sinulla on oppimiskokemuksia matkailualan työtehtävistä ja valmiuksia verkostoitumiseen.
2. Vuositeema: Matkailualan harjaantuja
Toisen opintovuoden aikana sinulle muodostuu ymmärrys matkailuliiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta. Osaat toimia menestyksellisesti ja vastuullisesti projektissa ja työyhteisön jäsenenä. Lukuvuoden päättyessä sinulla on oppimiskokemuksia kansainvälisestä matkailutoimialasta ja asiakaskokemuksen hallinnasta.
3. Vuositeema: Matkailualan soveltaja
Kolmannen opintovuoden aikana sinulle muodostuu ymmärrys matkailuliiketoiminnan strategisesta johtamisesta ja konseptoitujen liiketoimintamallien kehittämisestä. Osaat reflektoida osaamistasi restonomin työn ja urakehityksen näkökulmasta ja toimia vastuullisissa/esimiestehtävissä. Lukuvuoden päättyessä sinulla on valmiuksia soveltavaan kehittämistyöhön.
4. Vuositeema: Matkailualan kehittäjä
Neljännen opintovuoden aikana syvennät ja laajennat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamistasi. Opintojen päättyessä kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.
Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.
Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-10). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.
Osaamisalueet/kompetenssit:
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Kansainvälistymisosaaminen
- Vastuullinen palveluliiketoimintaosaaminen
- Matkailu- ja ravitsemisalan johtamis- ja esimiesosaaminen
- Vieraanvaraisuusosaaminen
- Ennakointiosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Restonomin opetussuunnitelmaan sisältyy lisäksi läpileikkaavina osaamistavoitteina Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toiminnan painopistealueet vastuullisuus, turvallisuus ja vieraanvaraisuus.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisinä opintojaksoina, vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Koulutuksessa toteutetaan 25 opintopistettä ammattiopintoja englannin kielellä. Lisäksi kansainvälisyyttä toteutetaan vapaasti valittavissa opinnoissa sekä MTIssa ja Lapin AMKissa kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa olevien asiantuntijoiden opetuksessa. Voit myös osallistua kansainväliseen opiskeluvaihtoon ja/tai harjoitteluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.
Viestintäosaamisesi kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTILapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelu- ja opintosuunnitelmallesi (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmäsi opettajatuutorilta.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, yhteistyökumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä ja alan yritysten ja organisaatioiden aidot työelämäympäristöt sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Arvioinnin perustana ovat osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa.
Oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan lukukausitasolla. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan sosiaalinen, reflektiivinen, kognitiivinen sekä operationaalinen oppiminen. Näin saat tietoa henkilökohtaisesta oppimisprosessistasi ja ammatillisesta kehittymisestäsi sekä missä oppimisprosessin vaiheessa arviointi tapahtuu. Oppimisprosessin arvioinnissa keskeisiä työvälineitä ovat itse- ja vertaisarviointi sekä palaute. Oppimisen arviointiin osallistuvat sinä itse, ryhmän muut opiskelijat, lukukauden opettajat sekä työelämän edustaja(t).
Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0). Arvioinnin kohteet ja kriteerit esitetään opintojakson toteutussuunnitelmassa, joka käydään läpi ja tarvittaessa tarkennetaan yhdessä opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kanssa opintojakson alkaessa.
Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijana sinulla on vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Ennen koulutusta hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoasi. Sinulla on mahdollisuus lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).