Opinto-opas

Terveydenhoitajakoulutus (päiväopinnot) Rovaniemi, Syksy 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                               
Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä  10
     
             
                     
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5
     
             
                     
150001500000001500000000000
AMMATTIOPINNOT
                                               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen 5
       
             
                   
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys hoitotyössä 
                                               
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys 7
     
             
                     
Ruotsi 3
     
             
                     
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 
                                               
Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 17
       
             
                   
Englanti 3
       
             
                   
Päätöksenteko kliinisessä hoitotyössä   10  
       
               
               
Kliininen osaaminen sisätautien ja kirurgisen potilaan hoitotyössä 10  
         
               
             
Terveyden tukeminen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä  5  
       
               
               
Perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 5    
         
                 
         
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen  10    
         
                 
         
Johtaminen ja yrittäjyysosaaminen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla 5    
           
                 
       
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö 5    
         
                 
         
Lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö 15      
           
                   
   
Työikäisen sekä yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen 10      
           
                   
   
Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5      
             
                   
 
3525253010251510205255102501510020502550
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                               
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä 10
       
             
                   
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu  10  
       
               
               
Kirurgisen potilaan hoitotyön harjoittelu  10  
       
               
               
Mielenterveys-, kriisi ja päihdehoitotyön harjoittelu  10  
         
               
             
Perheen terveyttä edistävä harjoittelu ja päivystys- ja vastaanottohoitotyön harjoittelu 10    
         
                 
         
Terveyttä ja toimintakykyä edistävä harjoittelu kotihoidossa ja gerontologisessa hoitotyössä 10    
         
                 
         
Lasta odottavan ja lapsiperheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 15      
           
                   
   
Kouluikäisen, nuoren ja työikäisen terveyden edistämisen harjoittelu 15      
             
                   
 
1030203001020102001515010020100200015150
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                 
         
Opinnäytetyön arviointi 5    
           
                 
       
001500000105000000001050000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 55 60 60 25 35 35 20 50 10 40 20 25 35 0 35 20 0 50 10 0 40 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOTerveydenhoitaja (AMK) 240 op
Terveydenhoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaanhoitajaksi (AMK) ja terveydenhoitajaksi (AMK). Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto sisältää sairaanhoitajakoulutuksen (Opetusministeriö 2006:24). Terveydenhoitaja rekisteröidään laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena terveydenhoitajana voit toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä. Koulutuksessa saadaan valmiuksia myös alan liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjyyteen. Koulutus täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU ammattipätevyyden tunnustamiselle asettamat vaatimukset.
Terveydenhoitajana olet hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Valmistuvana terveydenhoitajana sinulla on vahvat kliiniset perustiedot ja –taidot sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja osaamisesi perustuu näyttöön. Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Terveydenhoitajatyössä näkökulmasi on promotiivinen ja preventiivinen, jolla tarkoitetaan terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa sekä sairauksia ennaltaehkäisevää toimintaa.
Terveydenhoitajana osaat ehkäistä ja ylläpitää yksilöiden, perheiden, työ- ja muiden yhteisöjen, väestön ja ympäristön terveyttä sekä osaa ehkäistä sairauksia. Osaat vahvistaa asiakkaiden voimavaroja, itsehoitoa ja kykyä elää terveellisesti. Terveydenhoitajana teet työtäsi neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, avosairaanhoidon vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa sekä erilaisissa yhteisöissä, järjestöissä, koulutus- ja projektitehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. Työsi edellyttää kykyä ja rohkeutta puuttua varhain asiakkaan tilanteeseen elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitajan asiantuntijuudessasi korostuu kriittinen ajattelu, itsenäinen päätöksenteko ja vastuullisuus.


TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu lukukausien mukaisista opintojaksoista ja teemoista.. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Terveydenhoitajakoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 130 op sisältäen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 105 op, sisältäen opinnäytetyön 15op
Perus- ja ammattiopintojen tavoitteena on, että opit laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimia työelämässä sairaanhoitotyön ja terveydenhoitajatyön asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä sekä saat edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
Opintojen tavoitteena on myös, että hallitset ammattikorkeakouluasetuksessa (1129/2014, 7§) vaadittavan kielitaidon, joka ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Kielitaitoa merkittäessä otetaan huomioon mitä valtioneuvoston asetuksessa (481/2003) 15§-19§:ssä säädetään. Englannin kieliopinnot on opetussuunnitelmassa integroitu kahteen opintojaksoon, joissa kielen oppimista arvioidaan. Ruotsin kieliopinnot toteutetaan yhteen opintojaksoon integroituna kokonaisuutena. Suomen kielen viestintäosaaminen kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa (kompetenssimatriisi).
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu sairaanhoitajan tutkinnossa 105 opintopisteen laajuisena, josta 15 op toteutuu työelämän toimeksiantamana opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön toteutuksessa sinulla on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön. Lisäksi terveydenhoitajatyön ammattiopintoihin sisältyy kehittämistyö (5 op), jonka tekeminen vahvistaa terveydenhoitajatyön ammatillista osaamistasi ja terveydenhoitajan työn ja ammatin kehittämistä.
Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavia opintoja voi toteutua hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa.Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää muiden koulutuksien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINENOpetussuunnitelmissa on tehty opiskelijoiden oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu opiskelijoiden ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla.

1. Vuositeema: Hoitotyöhön perehtyjä
Ensimmäisen vuoden aikana perehdyt ammatillisuuteen ja eettisyyteen hoitotyössä sekä turvalliseen hoitotyöhön.
Lukukausiteema 1: Ammatillisuus ja eettisyys hoitotyössä
Perehdyt hoitotyön ammattiin ja sen osaamisperustaan ja eettisyyteen. Saavutat valmiuksia yhteisölliseen ja ongelmaperustaiseen oppimiseen aktiivisena toimijana. Saat valmiuksia ammatilliseen vuorovaikutukseen molemmilla kotimaisilla kielillä. Tunnet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöjä ja osaat jäsentää hoitotyötä prosessin mukaisesti.
Lukukausiteema 2: Turvallinen hoitotyö
Perehdyt turvalliseen hoitotyöhön ja saat näkökulmia turvallisuuden eri osa-alueisiin. Saat valmiuksia toimia hoitotyön päätöksentekoprosessin mukaisesti. Perehdyt ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttöön terveyttä edistävässä hoitotyössä. Sinulla on yleiset työelämätaidot ja valmiudet rakentaa ammatti-identiteettiä koulutusammatin osaamis- ja vastuualueiden näkökulmasta myös englannin kielellä. Sinulla on oppimiskokemuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.

2. Vuositeema: Hoitotyöhön harjaantuja
Toisen vuoden aikana harjaannut päätöksenteossa ja ohjauksessa kliinisen hoitotyön erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
Lukukausiteema 3: Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö
Harjaannut kliinisen hoitotyön päätöksenteossa näyttöön perustuen. Saat kokemusta yleisimpien sairauksien ennaltaehkäisystä, hoidosta ja ohjauksesta kliinisen hoitotyön eri osa-alueilla. Ymmärrät eri hoito- ja palveluketjut sekä potilaan ja sairaanhoitajan roolin niissä.
Lukukausiteema 4: Ohjaus ja opetus kliinisessä hoitotyössä
Saat valmiuksia toteuttaa ohjausta ja opetusta kliinisessä hoitotyössä. Osaat hyödyntää ammatillista yhteistyötä, vuorovaikutusta ja dialogia. Osaat reflektoida omia oppimiskokemuksiasi ja osaamistasi moniammatillisesta hoitotyöstä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.

3. Vuositeema: Hoitotyön soveltaja
Kolmannen vuoden jälkeen osaat itsenäisesti soveltaa hoitotyöhön kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua. Päätöksentekosi hoitotyössä perustuu näyttöön sekä hoitotyön laatuun ja potilasturvallisuuteen.
Lukukausiteema 5: Terveyttä edistävä vastaanottohoitotyö
Osaat soveltaa hoitotyön päätöksentekoprosessia eri-ikäisten vastaanottohoitotyössä. Osaat olla hoidollisesti läsnä, ohjata ja opettaa asiakkaita heidän terveyttään ja toimintakykyään edistäen. Osaat soveltaa hoitotyön osaamiseen itsenäisesti kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua.
Lukukausiteema 6: Terveyden tukeminen ja toimintakyvyn edistäminen
Saat valmiuksia tukea eri-ikäisten terveyttä ja toimintakykyä. Osaat reflektoida ammatillista kehittymistä kriittisesti. Sinulla on ammattialan edellyttämiä johtamis- ja työelämätaitoja, kansainvälistymisosaamista sekä valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan.
4. Vuositeema: Terveydenhoitajatyön kehittäjä (EQF 6)
Saavutat yleiset työelämän ja terveydenhoitajakoulutuksen osaamisalueet. Osaat reflektoida ja kehittää ammatillista osaamistasi terveydenhoitajan työn ja urakehityksen näkökulmasta.
Lukukausiteema 7: Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
Opintojakson aikana saat valmiuksia terveydenhoitajan ammatilliseen osaamiseen lasta odottavan, lapsiperheen, kouluikäisen, nuoren ja työikäisen sekä ikääntyneen terveydenhoitajatyöhön.
Lukukausiteema 8: Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus ja kehittäminen
Opiskelijana laajennat ja kehität osaamistasi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä sekä kykenet arvioimaan palvelujen laatua. Sinulla on ammattialasi edellyttämiä johtamis- ja työelämätaitoja sekä valmiuksia kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen, muutoksenhallintaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Terveydenhoitajakoulutuksen kompetenssit
Terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen. Kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-4) sekä valtakunnallisesti yhtenäisiin koulutuskohtaisiin kompetensseihin (sairaanhoitaja 5-13, terveydenhoitaja 14-18). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä. Sairaanhoitajakoulutuksen alakohtaiset kompetenssit pohjautuvat Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeen (2014) tuloksiin ja terveydenhoitajakoulutuksen kompetenssit Metropolia-ammattikorkeakoulun johtamaan Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus –kehittämistyöhön (2014).
Osaamisalueet/kompetenssit
- Oppimisen taidot
- Työyhteisöosaaminen
- Innovaatio-osaaminen
- Kansainvälistymisosaaminen
- Asiakaslähtöisyys
- Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
- Johtaminen ja yrittäjyys
- Kliininen hoitotyö
- Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
- Ohjaus- ja opetusosaaminen
- Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
- Sosiaali - ja terveydenhuollon toimintaympäristö
- Sosiaali - ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
- Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö
- Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö
- Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen
- Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
- Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen
Terveydenhoitajan ammatillinen osaaminen rakentuu valmistuvan terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja ammattikorkeatutkintojen yhteisestä ammatillisesta osaamisesta, joka luo perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.
Opetussuunnitelmaan sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys.Muita läpileikkaavia osioita ovat kansainvälisyys, informaatiolukutaito ja digitalisaatio.
Kansainvälisyys toteutuu opetussuunnitelman läpäisevänä jatkumona vieraskielisen lähdemateriaalin hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Koulutuksissa toteutetaan 30 op opintoja englannin kielellä. Englanninkielistä opetusta toteuttavat myös kansainvälisessä asiantuntijavaihdossa Lapin AMKissa olevat yhteistyökumppaneiden opettajat. Lisäksi opiskelijat osallistuvat kansainväliseen vaihtoon ja myös erilaisiin kotikansainvälistämistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin. Kansainvälistymistavoitteiden saavuttamiseksi kotikansainvälistäminen on osa opintoja ja opiskelijalla on mahdollisuus vähintään kolmen kuukauden vaihto-opiskeluun ulkomailla.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTILapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu – ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelija on aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmän opettajatuutorilta.
Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Hyvinvointialojen kampuksen simulaatio- ja virtuaalioppimisympäristöt (mm. ENVI, SKY ja Semppi) tarjoavat kansainvälisen tason oppimisympäristön. Terveysalan opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt sekä yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamat aidot työelämäympäristöt. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu toteutuu Lapin eri kunnissa. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmienopetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön. Oppimista tukevina välineinä käytetään muun muassa Moodle-alustaa, iLinc-ohjelmaa, sosiaalista mediaa, sähköpostia, videoneuvottelua ja videointia.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista.
Kehittävä arviointi sisältää oppimisprosessin ja osaamisen tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).
Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on opiskelijana vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.
Hankittu osaaminen osaksi tutkintoa (HOT). Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.
Jatko-opintokelpoisuus. Ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle jatko-opintokelpoisuuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen kolmen vuoden työelämässä olon jälkeen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen sinun on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.
Laadunhallinta. Koulutuksien toiminnan laatu varmistetaan Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmän periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti. Yhtenäinen laatujärjestelmä tuottaa koulutuksen ja tutkintojen laatuun liittyvää tietoa, josta hyötyvät opiskelijat, henkilöstö, työnantajat ja muut sidosryhmät.