Opinto-opas

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022, Kyberfyysisten järjestelmien kehittäjä

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Tekniikan alalla toimiminen
                                               
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
             
                     
Ketterä järjestelmäkehitys 5  
       
               
               
Ketterä projektinhallinta 5  
         
               
           
Svenska för IT-ingenjörer 5    
         
                 
         
ICT-yrittäjyys ja liiketoiminta 5    
         
                 
         
Professional English for ICT-engineers 5    
           
                 
     
Esimiestyö ja johtaminen 5      
           
                   
   
Matemaattinen ydinosaaminen
                                               
Algebra, geometria ja trigonometria 5
     
             
                     
Tilastot ja analytiikka 5
       
             
                 
Lineaarialgebra 5  
       
               
               
Sähkömagnetismi 5    
         
                 
         
Ohjelmoinnin ydinosaaminen
                                               
Johdatus ohjelmointiin 5
     
             
                     
Ohjelmistotekniikka 5  
       
               
               
Web-kehitys 5
     
             
                     
Olio-ohjelmointi 5  
       
               
               
Peliohjelmointi 5  
       
               
               
Mobiiliohjelmointi 5  
         
               
           
Tiedonhallinta 5
       
             
                 
Laitetekninen ydinosaaminen
                                               
Tietokonetekniikka 5
     
             
                     
Tietoverkot (CCNA1) 5
       
             
                 
IoT-ohjelmointi 5
       
             
                 
Robotiikka 5
       
             
                 
Mekatroniikka 5  
       
               
               
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 1 5
       
             
                 
Perusharjoittelu 2 5  
         
               
           
Ammatillinen harjoittelu 1 5    
           
                 
     
Ammatillinen harjoittelu 2 5      
             
                   
Syventävä ammatillinen harjoittelu 1 5      
             
                   
Syventävä ammatillinen harjoittelu 2 5      
             
                   
55452520253030151510515251515307.57.5155557.57.5
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                               
Web-ohjelmointi ja sovelluskehykset 5    
         
                 
         
Kyberfyysiset järjestelmät
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Anturit ja toimilaitteet 5  
         
               
           
Langattomat verkot 5  
         
               
           
IoT ja pilvipalvelut 5    
         
                 
         
Signaalianalyysi 5    
         
                 
         
Säätö- ja automaatiotekniikka 5    
         
                 
         
Robot Programming and IoT 5    
           
                 
     
Digital Signal Processing 5    
           
                 
     
Climatic and Reliability Testing 5    
           
                 
     
Mechanical Engineering in Robotics 5    
           
                 
     
Virtuaali- ja peliteknologiat
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Digitaaliset kaksoset 5      
           
                   
   
Tekoäly, koneoppiminen ja data-analytiikka
(Valitaan opintoja 0 op)
                                               
Data-analytiikka 5      
           
                   
   
AI ja koneoppiminen 5      
           
                   
   
01040150001020201500000552010101500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Menetelmäopinnot 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
00020000000101000000000010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55 55 65 55 25 30 30 25 35 30 30 25 25 15 15 30 12.5 12.5 35 15 15 30 17.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (päiväopinnot), syksy 2022

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä toimit monipuolisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai itsenäisinä yrittäjinä. Osaamisesi ydin muodostuu tekniikan alalla toimimisen taidoista, matemaattisista taidoista, ohjelmointi- ja laiteteknisistä taidoista sekä harjoitteluista. Saat vahvat valmiudet ketterään järjestelmäkehitykseen ja projektinhallintaan, missä keskeistä on DevOps-kulttuurin ja -työkalujen ymmärtäminen ja soveltaminen. Lisäksi saat kielelliset ja viestinnälliset taidot toimia myös kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Koulutuksen profiilina on ammattimainen järjestelmäkehitys. Muodostat oman vahvan ammatillisen profiilisi:
- ohjelmistokehittäjänä,
- kyberfyysisten järjestelmien kehittäjänä, tai
- informaatiohallinnon asiantuntijana.

Voit myös hakea yksilöllistä suuntaa toteuttamalla opintosi yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen avulla tai ottamalla avoimia tai yhteisiä opintoja ryhtyäksesi vaikkapa yrittäjäksi. Syvennät osaamistasi harjoitteluissa ja opinnäytetyön avulla.

Ohjelmistokehittäjän polussa profiloidut erityisesti web- ja mobiiliohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen. Perehdyt edistyneeseen sekä alustariippumattomaan mobiiliohjelmointiin, Full Stack -ohjelmointiin sekä syvemmin myös peli- ja virtuaaliteknologioihin.

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäjänä syvennät osaamistasi kohti autonomisten järjestelmien toteutusta. Perehdyt mm. antureihin ja toimilaitteisiin, tiedonsiirtoon, automaatioon, signaalinkäsittelyyn, esineiden internetiin sekä robotiikkaan.

Informaatiohallinnon asiantuntijana ymmärrät sekä järjestelmäkehitystä että IT-palveluiden johtamista. Perehdyt yritysten tietohallintoon, integraatioteknologioihin, juridiikkaan, kokonaisarkkitehtuuriin, tietoturvaan, IT-hankintoihin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Lapin Ammattikorkeakoulu on osa laajaa kansainvälistä insinöörikoulutuksen kehittäjäverkostoa (CDIO, www.cdio.org), jossa on yli 50 jäsentä 25 eri maasta. Lukuvuositeemat määräytyvät CDIO-periaatteen mukaisesti, mikä tarkoittaa tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä kansainvälisen insinöörikoulutuksen kehyksen pohjalta. CDIO näkyy käytännössä eri lukuvuosina alla mainittujen teemojen avulla:
- 1. lukuvuosi: perehtyminen ja hahmottaminen (C = conceive)
- 2. lukuvuosi: suunnitteleminen (D = design)
- 3. lukuvuosi: toteuttaminen (I = implement)
- 4. lukuvuosi: hallinta ja johtaminen (O = operate)

Kaikille yhteisiä lukukausiteemoja ovat alussa:
- 1. vuoden syksy: Insinöörin perustaidot
- 1. vuoden kevät: Järjestelmäkehitys
- 2. vuoden syksy: Peliohjelmointi ja sulautetut järjestelmät (teemana kiertotalous)
- 2. vuoden kevät: Mobiilit järjestelmät

Alkaen kolmannen vuoden syksystä, lukukausiteemat määräytyvät valitsemasi ammatillisen polun pohjalta. Kyberfyysisten järjestelmien kehittäjän polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: IoT (Esineiden Internet)
- 3. vuoden kevät: Towards Autonomous Systems
- 4. vuoden syksy: Tekoäly ja digitaaliset kaksoset

Ohjelmistokehittäjän polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Full Stack -kehitys
- 3. vuoden kevät: Platform Independent Programming
- 4. vuoden syksy: Edistyneet teknologiat

Informaationhallinnon asiantuntijan polussa teemoja ovat:
- 3. vuoden syksy: Digitaalisten toimintojen hallinta
- 3. vuoden kevät: Cyber Security
- 4. vuoden syksy: Informaatiohallinnan kokonaisuudet ja johtaminen

Viimeisen lukukauden, 4. vuoden kevään yhteisenä teemana kaikilla on työelämään tehtävä opinnäytetyöprojekti.

Opiskelusi tapahtuu päiväopinnoissa pääosin Rovaniemen kampuksella luentojen, laboratorioharjoitusten sekä projekti- ja ryhmätöiden avulla. Lisäksi osallistut verkko-opetukseen joillain opintojaksoilla. Yritykset ja organisaatiot esittelevät sinulle opiskelusi aikana omaa toimintaansa ja työllistymismahdollisuuksia. Työelämä on mukana lukukausiprojekteissa, joissa sovellat kaudelle oppimiasi asioita käytäntöön.

Voit myös muuttaa oman alan töitä opintopisteiksi. Työn opinnollistamisessa suoritat opintoja hankkimalla osaamista työtehtävissäsi tai osallistut opintojen aikana muuhun sellaiseen toimintaan, joka tuottaa oman opetussuunnitelmasi mukaista osaamista. Opinnollistamisessa sinä olet aloitteentekijänä. Lähtökohtana on, että tutustut opetussuunnitelmassa oleviin osaamistavoitteisiin ja -kriteereihin sekä muodostat käsityksen siitä, millaiseen osaamiseen opintosi tähtäävät. Tämän perusteella etsit työstäsi sellaisia kokonaisuuksia, joita voit ehdottaa opinnollistettavaksi joko osa- tai kokonaissuorituksina.

Koulutuksen osana toimii FrostBit Software Lab (www.frostbit.fi), joka on yksi Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämislaboratorioista ja oppimisympäristöistä. FrostBit tarjoaa erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille ohjelmointiin liittyviä harjoitteluja, opinnäytetöiden aiheita ja projektitöiden aiheita, jotka nousevat työelämän tarpeista.

Myös Lapin ammattikorkeakoulun Tequ-palvelukonsepti (www.tequ.fi) tarjoaa tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille mahdollisuuksia solmia kontakteja työelämään. Tequ yhdistää teknologiat, liiketoimintaosaamisen ja teollisen muotoilun sekä ratkaisee yritysten tuotekehitysongelmat toteuttamalla nopeita prototyyppejä.

Kansainvälisyys näkyy sinulle englanninkielellä toteutetuissa opintojaksoissa kansainvälisenä lukukautena, jolla on mukana myös vaihto-opiskelijoita. Solmit näin opintojesi aikana yhteyksiä tuleviin alan ammattilaisiin ympäri maailmaa. Sinulle tarjoutuu myös mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä kumppanikorkeakouluissamme.

Kyberfyysisten järjestelmien kehittäjä

Kyberfyysisten järjestelmien (cyber-physical systems) kehittäjänä yhdistät todellisen maailman ja virtuaalisen maailman Internetin välityksellä toisiinsa. Ohjelmoit robotin siirtämään dataa ja opetat sen tekoälyn avulla tekemään itsenäisiä päätöksiä. Tulet tutuksi esineiden Internetin kanssa ja toteutat vaikkapa langattoman kotiautomaatiojärjestelmän, jossa valaistus säätyy itsenäisesti. Järjestelmien kehittäjänä opit soveltamaan teollisuuden käyttämiä, moderneja projektin- ja laadunhallinnan menetelmiä. Hallitset mm. ohjelmointia, robotiikkaa, sensoreita ja laitteita, signaalin käsittelyä, tiedonsiirtoa, pilvipalveluita ja tekoälyä.