Opinto-opas

Tietojenkäsittelyn koulutus (päiväopinnot) Tornio Syksy 2018

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Digitaalisen maailmankatsomuksen omaksuminen 10
     
           
                 
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 5
     
           
                 
Digitaaliset työkalut ja ympäristöt 5
     
           
                 
Digitaalinen muutos 10
     
           
                 
Yrityksen digitaalisten ratkaisujen kartoittaminen 10
       
           
               
Digitaalinen liiketoiminta 10
       
           
               
Digitaaliset ratkaisut 10
       
           
               
55000302500000302500000000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Digitaalisen kokemuksen luominen 10  
       
             
           
Digitaalinen asiakas- ja käyttäjäkokemus 10  
       
             
           
Digitaalisen sisällön tuotanto 10  
       
             
           
Kilpailukykyisen digitaalisen strategian rakentaminen 10  
         
             
         
Liiketoiminnan innovointi ja muutoksen johtaminen 10  
         
             
         
Liiketoimintaympäristöt 10  
         
             
         
Kaupan ja kulttuurin yhteiset opinnot
                                         
Innovaatiot ja yrittäjyys 10    
           
               
   
Soveltava ammattiosaaminen 20    
           
               
   
06030000303003000003030003000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                                       
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 15    
         
               
     
Ammatillinen harjoittelu 15    
         
               
     
0030000003000000000300010
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5                                          
Opinnäytetyö
                                       
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
Tutkin ja kehitän 5      
           
                 
000200000002000000000035
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55 60 60 20 30 25 30 30 30 30 20 30 25 0 30 30 0 30 30 0 45

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOTradenomi, tietojenkäsittely 210Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suoritat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinnon, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.
TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEETLiiketoiminta digitalisoituu ja uusia digitaalisia prosesseja, digitaalisia tuotteita ja palveluita ilmestyy. Tämä johtaa uusien liiketoimintamallien, organisaatiorakenteiden, liiketoiminta-alustojen sekä digitaalisten ekosysteemien syntymiseen. Tämän koulutusohjelman tavoite on valmistaa sinua edistämään yritysten ja organisaatioiden digitalisointiprosesseja.
Valmistuttuasi ymmärrät kuinka erilaisilla tavoilla digitalisaatio lävistää organisaation prosessit ja kykenet osallistumaan liiketoimintaprosessien ja niitä tukevien digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämiseen. Tämän lisäksi ymmärrät digitaalisen kokemuksen luomis- ja hallintamenetelmät, tieto ja viestintäteknisten työkalujen käytön, data analyysin soveltamisen, digitaaliset strategiat ja uudenlaiset tavat hallita asiakaskokemusta.
TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 90 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot 60 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit digitalisaation sekä digitaalisen liiketoiminnan että -yrityksen perusteet ja alan toimintatavat sekä hallitset ammattikorkeakoululain (L932/2014) edellyttämän kielitaidon.
Ammattiopinnoissa perehdyt digitaalisaatioon ja tietojenkäsittely-alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin, käytäntöihin ja uusimpaan teoreettiseen tietoon, jotta kykenet valmistuttuasi työskentelemään itsenäisesti alasi asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Toisen lukuvuoden aikana syvennät liiketoiminnan digitalisaation osaamistasi ammattiopinnoilla (60 op).
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.
Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.
Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa.Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammatillista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.
AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINENOppimisnäkemysLapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminenTutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIArviointi ja palauteKehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) - hylätty (0).
Sinulta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Sinulla on vastuu antaa vuosi- ja opintojaksopalautetta opetuksen toteutuksesta sekä koko koulutuksesta valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.
Laadunhallinta
Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin ammattikorkekoulunlaatujärjestelmä on kuvattu laatukäsikirjassa. Koulutusohjelman laadunhallinta toteutetaan laatukäsikirjassa kuvattujen menettelyiden mukaisesti.