Opinto-opas

Tradenomikoulutus, tietojenkäsittely (päivätoteutus), Tornio, syksy 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                         
Perusopinnot
                     
                 
Orientoivat opinnot 5
     
           
                 
Tietojärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja verkot 5
     
           
                 
Verkkosivujen toteutus 5
     
           
                 
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                 
Kuva, ääni ja video 5
     
           
                 
Projekti: Käytettävyys ja verkkosivu 5
     
           
                 
300003000000060000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                         
Web-kehitys
                       
               
Ohjelmistosuunnittelu 5
       
           
               
Frontend-ohjelmointi 5
       
           
               
Tietovarastojen perusteet 5
       
           
               
Tietokantaohjelmointi 5
       
           
               
Backend-ohjelmointi 5
       
           
               
Projekti: Fullstack-ohjemointi 5
       
           
               
Liiketoiminnan pelillistäminen
                           
           
Ohjelmistoliiketoiminta 5  
       
             
           
Svenska och kommunikation 5  
       
             
           
Digitaaliset ratkaisut 5  
       
             
           
Pelillistäminen 5  
       
             
           
Olio-ohjelmointi 1 5  
       
             
           
Olio-ohjelmointi 2 5  
       
             
           
Mobiili ja peliohjelmointi
                             
         
Mobiiliohjelmointi 1 5  
         
             
         
Mobiiliohjelmointi 2 5  
         
             
         
AR/VR -kehitys 5  
         
             
         
Peliohjelmoinnin perusteet 5  
         
             
         
English and Communication 5  
         
             
         
Projekti: Syventävä ohjelmointi-osaaminen 5  
         
             
         
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
                                 
     
Tietoturva 5    
         
               
     
Peliohjelmointi 5    
         
               
     
Valinnainen ohjelmointikieli 5    
         
               
     
IT-ala nyt 5    
         
               
     
Tekoäly ja BOT-sovellukset 5    
         
               
     
Digiyrittäjyys 5    
         
               
     
30603000303030300006006060060000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                       
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                         
Perusharjoittelu 15    
           
               
   
Ammatillinen harjoittelu 15    
           
               
   
0030000000300000000030010
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5      
           
                 
Opinnäytetyö
                                       
Aiheidea ja tutkimussuunnitelma 5      
           
                 
Opinnäytetyön toteuttaminen ja esitarkastus 5      
           
                 
Opinnäytetyön raportointi, arkistointi ja julkaiseminen 5      
           
                 
000200000002000000000035
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 60 20 30 30 30 30 30 30 20 60 60 0 60 60 0 60 30 0 45

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTOTradenomi, tietojenkäsittely 210
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa suoritat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan korkeakoulututkinnon, jonka tutkintonimike on tradenomi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta.

Valmistut ohjelmointipainotteisesta koulutusohjelmasta ja kykenet työskentelemään ohjelmointitehtävissä laaja-alaisesti erilaisissa projekteissa. Osaat tietojärjestelmän suunnittelua ja kykenet toteuttamaan sovellusten tarvitsemat tietokantaratkaisut. Oliopohjainen ohjelmointi, mobiiliohjelmointi ja tekoälysovellukset ovat sinulle tuttuja ja kykenet pelillästämään liiketoiminnan osa-alueita.

TUTKINNON RAKENNEOpetussuunnitelma rakentuu lukuvuosi- ja lukukausiteemoista sekä projekteista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.
Tradenomikoulutuksen rakenne:
1) perus- ja ammattiopinnot 120 op
2) vaihtoehtoiset ammattiopinnot30 op
3) vapaasti valittavat opinnot 10 op
4) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
5) opinnäytetyö 20 op, sisältää tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Perusopintojen tavoitteena on, että sinä opit ohjelmistosuunnittelun perusteet ja ohjelmointityössä tarvittavat perustaidot ja -tiedot pystyäksesi työskentelemään alan toimintatapojen mukaisesti. Samalla hankit myös ammattikorkeakoululain (L932/2014) edellyttämän kielitaidon.

Ammattiopinnoissa syvennät osaamistasi ohjelmointialalla verkko- ja mobiiliohjelmoinnilla sekä peli- ja tekoälysovellusten osaamisella. Lisäksi perehdyt yleisesti pelillistämiseen ja ohjelmistoliiketoiminnan sekä digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Näitä opintoja täydennetään vielä tietoturvan ja alan uusimpien tietojen päivittämisellä.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu perehdyttää sinut ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyö kehittää valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa monialaisena ja koulutuksien välisenä yhteistyönä.

Vapaasti valittavat opinnot syventävät ja täydentävät ammatillista osaamistasi. Niitä voi suorittaa myös hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa.Vapaasti valittaviin opintoihin voit sisällyttää muidenkin koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia. Voit myös suorittaa vapaasti valittavia opintoja ammatillista kasvua täydentävänä ylimääräisenä työharjoitteluna.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Oppimisnäkemys
Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaamisesi syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisensa subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.
Koulutuksen tavoitteet toimivat sinulle oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta opettajatuutoriltasi.Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. virtuaaliympäristöt, kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet sekä -projektit. Liiketalouden opiskelijoiden keskeiset oppimisympäristöt ovat virtuaalioppimisympäristöjä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana työelämän kehittämistä. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutuksien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.
Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.
Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.


Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen
Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksilukeminen. Hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään nimitystä HOT-menettely.
OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTIOpintojen toteutuksessa hyödynnetään lähi- ja etäopetusta. Opiskelumenetelmiä ovat ohjattu-, itsenäinen ja blended-opiskelu.
Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arvioinnin perustana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Oppimisesi ja osaamisesi arviointi perustuu opetussuunnitelmassa kirjattuihin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).