Opinto-opas

Kuvataiteilijakoulutus (päiväopinnot), Tornio, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                       
HAVAINNOSTA KUVAKSI
                       
                     
Opiskelutaidot 5
     
             
                     
Tradition tuntemus ja nykytaide 5
     
             
                     
Kokemuksen ja elämyksen visualisointi 5
     
             
                     
Havaintojen teko kameralla 8
     
             
                     
Havaintojen teko piirtäen ja maalaten 7
     
             
                     
DIGITAALINEN KUVA
                         
                 
Kuvataiteilijan ammatillinen viestintä 5
       
             
                 
Bitti- ja vektorigrafiikan perusteet 5
       
             
                 
Kameraperustainen digitaalinen taide 7
       
             
                 
Digitaalinen maalaus ja sekatekniikka 8
       
             
                 
Näyttelyn järjestäminen 5
       
             
                 
3D
                             
               
Konseptisuunnittelu 5  
       
               
               
3D-mallinnuksen perusteet 5  
       
               
               
Orgaaninen 3D-mallinnus 15  
       
               
               
Kuvataiteilijan tulonmuodostus 5  
       
               
               
MEDIATAIDE 30 op
                               
           
Sisältösuunnittelu 5  
         
               
           
Videotaide ja kokeellinen elokuva 10  
         
               
           
Animaatio 10  
         
               
           
Ruotsin kieli ja viestintä 5  
         
               
           
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Amattitaitoa edistävä harjoittelu
                                               
Ammatillinen harjoittelu 1 15                                                
Ammatillinen harjoittelu 2 15                                                
606000303030300000904545904545301515301515
PROFILOIVA OSAAMINEN
                                   
   
KOKEILEVA KUVATAIDE
                                   
         
Kokeelliset työtavat 10    
         
                 
         
Vuorovaikutteinen kuvataide 10    
         
                 
         
Kuvataiteilijan tuotteistaminen, brändäys ja markkinointi 5    
         
                 
         
Englannin kieli ja viestintä 5    
         
                 
         
KUVATAITEEN KEHITTÄMISTYÖ
                                     
     
Projektiosaaminen ja uraohjaus 7    
           
                 
     
Taiteellinen tieteellinen ja tuotannollinen kehittämistyö 18    
           
                 
     
Taiteellinen tutkimus- ja kehittämistyö 5    
           
                 
     
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                     
     
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                                
Ideasta markkinoille 5    
           
                 
     
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5    
           
                 
     
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5    
           
                 
     
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5    
           
                 
     
0080000003050000000009067.567.53000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                           
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                           
Tutkin ja kehitän 5      
             
                   
Opinnäyte
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5                                                
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5                                                
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5                                                
Kypsyysnäyte 0                                                
000500000005000000000017.517.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 60 80 5 30 30 30 30 30 50 0 5 90 45 45 90 45 45 120 82.5 82.5 60 33 33

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINNON YLEISKUVAUS
SUORITETTAVA TUTKINTO Kuvataiteilija (AMK) 240 op
Kuvataiteen koulutusohjelmassa opiskellaan Kuvataiteilijaksi (AMK).

Kuvataiteilijana teet kuvallisia teoksia ja saatat ne yleisön saataville. Kuvataiteilija havainnoi ympäristöään ja sen ilmiöitä ja hyödyntää havaintojaan työskentelyssään. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuva kuvataiteilija saa hyvän pohjan jatkaa taitojensa kartuttamista seuraavilta digitaalisen kuvan osa-alueilta: maalaus, valokuvaus ja kuvankäsittely, 3D, mediataide sekä animaatio, lisäksi teemme kokeiluja analogisessa maailmassa samoilta alueilta ja XR ympäristössä. Osaat myös analogisen taide-esineen valmistamisen digitaalisesta teoksesta.

Koulutuksen painopiste on digitaalinen kuva. Digitaalisen kuvan kuvataiteilija hyödyntää digitalisaatiota muutoksena, yhteiskunnallisena ilmiönä ja tekniikkana taiteensa luomisessa. Kuvataiteilija toimii yrittäjämäisesti, kehittää osaamistaan, on tuottava ja asiantunteva, pystyy hankkimaan rahoituksen projekteilleen, löytämään niille yleisön ja kommunikoimaan yleisönsä ja median kanssa taiteestaan.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneen kuvataitelijan osaamiskärki muodostuu neljästä osa-alueesta
- kuvallinen osaaminen
- digitaalisen kuvan osaaminen
- plastisuuden ja tilan osaaminen
- ajan ja interaktiivisuuden hallinta
Tämän lisäksi osaat toimia yrittäjämäisesti sekä hallitset kuvataidealan tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä toimia arktisessa ympäristössä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Päiväopinnoissa opiskelet pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissä.Oppiminen tapahtuu ohjatuissa yhteissä työpajoissa, verkkoluentoina, itsenäisinä tehtävinä. Koulutuksen sisältö koostuu ydinosaamisesta, profiloivasta osaamisesta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamisesta.

Opetussuunnitelmat rakentuvat opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydin- ja profiloivan osaamisen. Lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

1. Ydinosaaminen
2. Profiloiva osaaminen
3. Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

YDINOSAAMINEN 150 OP
Ydinosaamisen tavoitteena on oppia kuvataiteen alueen yleiset teoreettiset perusteet sekä perehtyä alan keskeiseen ammatilliseen taitoon. Lisäksi opinnot sisältävät mm. kieleiopintoja.

YDINOSAAMINEN rakentuu seuraavista 30 op:n laajuisista opintokokonaisuuksista:
Havainnosta kuvaksi
Digitaalinen kuva
3D
Mediataide
Harjoittelu

HARJOITTELU

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen taiteellisessa toiminnassa ja työelämässä. Harjoittelu toteutuu työpaikoilla tai kv-ympäristöissa ja hankkeissa, puolet harjoittelusta (15 op) voi suorittaa omassa työssään työllistymisenä, esim. julkisena näyttelynä.

PROFILOIVA OSAAMINEN 60 - 90 OP
Profiloiva osaamisen tavoitteena on perehtyä alan keskeisiin ammatillisiin tehtäväalueisiin sekä niiden tieteellisiin ja taiteellisiin perusteisiin sekä löytää oma tapa rakentaa taiteellista tai tuotannollista uraa. Valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Profiloiva osaaminen rakentuu seuraavista 30 op:n laajuisista kokonaisuuksista:
Kokeileva kuvataide
Kuvataiteen kehittämistyö
Yrittäjyyden perusopinnot

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavien opinnot syventävät ammatillista osaamista, ne voivat toteutua hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa, sekä niihin voidaan sisällyttää muiden koulutuksien ja korkeakoulujen opintosuorituksia.

Opinnot toteutetaan soveltuvin osin verkossa.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMISOSAAMINEN

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opiskelija kehittää valmiuksiaan soveltaa tietojaan ja taitojaan taiteen kentässä. Kuvataiteilijan opinnäytetyöhön sisältyy aina teososa. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö tehdään joko osana oman taiteellisen profiilin kehittämistä tai hankkeistettuna. Opinnäytetyön toteutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus monialaiseen ja koulutuksien väliseen yhteistyöhön.

Tutkimus ja kehittämisosaaminen sisältää tutkimus- ja kehittämisopintoja 5 opintopistettä sekä 15 opintopisteen laajuisen opinnäytetyön. Opinnäytetyö vaiheistetaan kolmeen 5 opintopisteen laajuiseen osaan (suunnittelu-, toteuttamis- ja viimeistelyvaihe) ja osat arvioidaan erikseen hyväksytty/hylätty. Opinnäytetyön arvosana muodostuu kokonaisuudesta 15 opintopistettä.

OPPIMISYMPÄRISTÖT

Kuvataiteilijan oppimisympäristöinä ovat sekä kuvataiteen omat oppimisympäristöt 3D kuvaan, 2D kuvatuotantoon ja kuvaukseen sekä kuvan tulostukseen. Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa ja vaihtelevissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. laboratoriot, virtuaaliympäristöt (digitaaliset alustat), kansainvälisten kumppaneiden korkeakoulujen ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.

Kansainvälisyys toteutuu kuvataiteen koulutuksen toteuttamana englanninkielisinä 30 opintopisteen laajuisina opintoina. Opetussuunnitelmat mahdollistavat vaihto-opinnot, harjoitteluvaihdon tai harjoittelua ja opiskelua yhdstävät vaihdot tai fyysisten ja virtuaalisten vaihtojen yhdistelmät (Erasmus+Virtual Exchange).

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista.

Tutkintoa suorittaessasi sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla saman tyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).

Oppiminen on yhteisöllistä opiskelijoiden, opetus- ja TKI-henkilöstön sekä työelämän vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen taidon ja tiedon rakentamiseen. Opiskelijan oma aktiivinen toiminta ja merkitysten rakentaminen yksin ja vertaisten kanssa ovat opiskelun ja oppimisen lähtökohtia.