Opinto-opas

Agrologikoulutus (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
PERUSOPINNOT
                                               
Agrologi pohjoisessa toimintaympäristössä 5
     
             
                     
Opiskelutaidot ja valmiudet 5
     
             
                     
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                     
Luonnontieteet 1 (matematiikka, kemia, fysiikka) 5
     
           
                   
Luonnontieteet 2 (talousmatematiikka ja tilastotiede) 5  
         
               
             
Englannin kieli ja kansainvälistyminen 5  
       
               
               
Ruotsin kieli 5      
           
                   
   
20100517.52.555005017.52.50550000500
AMMATTIOPINNOT
                                               
Kasvupaikat, kasvi- ja puulajit 5
     
             
                     
Kasvien rakenne, kasvu ja kasvuun vaikuttavat tekijät 5
     
             
                     
Poro-, kotieläin- ja kasvituotanto tilatasolla 5
       
             
                   
Maatilan ja porotalouden työt 5
     
           
                   
Poro- ja kotieläintuotannon perusteet 5
       
             
                   
Luonnonkasvien kestävä tuotanto (yrttineuvojakoulutus) 5
       
             
                 
Kasvituotannon perusteet 5
       
             
                   
Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla 10  
       
               
               
Eläintuotannon suunnittelu 5  
       
               
               
Kasvituotanto 5  
       
               
               
Yksityismetsätalous 5  
       
               
               
Luonnonvarojen älykäs monikäyttö ja sen ohjaus 5  
         
               
             
Kartoitus ja paikkatieto maaseutuelinkeinoissa 5  
         
               
             
Ekosysteemipalvelut ja monikäyttö 10  
         
               
             
Maaseutuyrittäjyys ja työelämä 5    
         
                 
         
Maaseutuyritysten liiketoiminnan suunnittelu 5    
         
                 
         
Hyvä työelämä ja johtaminen 5    
         
                 
         
Kiertotalous ja bioenergia 5    
         
                 
         
Maatilatalouden liiketoiminnan johtaminen 5    
         
                 
         
Porotalouden johtaminen ja hallinto 5    
         
                 
         
Maaseutuyritysten liiketoiminta ja laskentatoimi 5    
           
                 
       
Maatila- ja porotalouden kirjanpito, rahoitus ja verotus 5    
           
                 
       
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö 5      
           
                   
   
Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5      
           
                   
   
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                                               
Porotalouden erityisteemat 1 5    
         
                 
         
Porotalouden erityisteemat 2 5    
           
                 
       
Porotalouden erityisteemat 3 5    
           
                 
       
Maaseutuyrityksen työnjohto 5      
           
                   
   
Maaseudun kehittämiskäytännöt 5      
           
                   
   
Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot 5    
           
                 
       
Sienineuvojakoulutus 5    
         
                 
         
Maaseutuelinkeinojen tietotekniset sovellukset ja etäyhteydet 5    
         
                 
         
Maisema, perinnebiotyypit ja luonnonhoito 5                                                
GreenCare 5                                                
Luonnontuotteet hyvinvointi- ja matkailualoilla 5                                                
3545702012.522.52520452520012.5202.525200452502000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                               
Englannin aktivointi 3                                                
000000000000000000000000
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
                                               
Ammattia edistävä harjoittelu
                                               
Perusharjoittelu 5
       
             
                 
Perusharjoittelu 5  
         
               
           
Erikoistumisharjoittelu 5    
         
               
     
Erikoistumisharjoittelu 5    
         
               
     
Erikoistumisharjoittelu 5    
         
               
     
Erikoistumisharjoittelu 5      
           
                   
   
5412505043950014022336500
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Menetelmäopinnot 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
005150000055100000000505100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60 59 87 45 30 30 30 29 48 39 35 10 30 23.5 6.5 30 27 2 48 33 6 35 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

SUORITETTAVA TUTKINTO
Agrologi (AMK) 240 op

Yksi opintovuosi on 1 600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

TUTKINNON KUVAUS JA TAVOITTEET
Agrologina pääset kehittämään monialaista ja kestävää maaseutua. Osaat työskennellä pohjoisissa luonnonoloissa sekä kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa ympäristössä. Pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden hallitseminen avaa sinulle hyvät mahdollisuudet maaseudun eri työtehtäviin.

Työskentelet alan asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtävissä eri organisaatioissa ja liike-elämässä. Yhä useampi maaseudun yrittäjä tarvitsee korkeakoulututkinnon yrityksensä johtamisessa.

Opiskelusi on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja hankkeissa oppimista. Opiskelijana henkilökohtainen oppimisesi on keskiössä. Oppimisesi on yhteisöllistä vuorovaikutusta muiden opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.

Koulutuksessa painotetaan monialaista kestävää maaseutu- ja luonnonvarayrittäjyyttä. Opinnoissa korostuvat pohjoisten ekosysteemipalvelujen, olosuhteiden ja uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön mahdollisuudet, edellytykset ja rajoitteet yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä. Eettisinä lähtökohtina ovat turvallisuus ja luonnon kestävä käyttö. Lapin AMKilla on porotalouden korkea-asteen koulutusvastuu.

Agrologiopetus on mukana pohjoisen maatalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet ovat ruokaturva ja ruokaturvallisuus. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Keskeisiä ammatillisia osaamistavoitteita ovat
- Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
- Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
- Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
- Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
- Maaseudun monialaisen kestävän liiketoiminnan osaaminen.

Perusopinnoissa, pakollisissa ammattiopinnoissa ja perusharjoittelussa korostuvat agrologin perusosaaminen ja identiteetti sekä yleiset työelämä- ja kansainvälistymisvalmiudet. Vaihtoehtoisilla ammattiopinnoilla, erikoistumisharjoittelulla, opinnäytetyöllä ja vapaavalintaisilla opinnoilla voit syventää/laajentaa erityisosaamistasi. Omaa suuntautumista tukevia opintoja voit valita myös muusta Lapin AMKin, Lapin yliopiston tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta sekä työelämästä ja hankkeista työn opinnollistamisen kautta.

Opintojen aikana tarjoutuu hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Voit suorittaa osan tutkinnosta ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta.

OPINTOJEN RAKENNE
Opetussuunnitelma rakentuu opintojaksoista ja teemoista. Opintojaksojen osaamistavoitteet ja teemojen sisällöt kuvaavat alan keskeisen ammatillisen ydinosaamisen. Vuosi- ja lukukausiteemat kokoavat opintoja ammatillisen kasvun etenemisen näkökulmasta.

Agrologikoulutuksen rakenne on:
1) perus- ja ammattiopinnot 185 op
2) vapaasti valittavat opinnot 5 op
3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op
4) opinnäytetyö 20 op, sisältää kehittämistoiminnan menetelmäopinnot.

Perusopinnoissa ja pakollisissa ammattiopinnoissa opit agrologin ammatilliset perustiedot ja –taidot, työssä tarvittavat viestintä- ja matemaattiset taidot sekä peruskielitaidon voidaksesi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai asiantuntijana. Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista saat valmiuksia maaseutuelinkeinojen, luonnonvaratalouden ja pohjoisen alueen aktiiviseen kehittämiseen.

Harjoittelu suuntaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi. Sen kautta saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa noin viiden kuukauden työskentelyjaksoa.

Opinnäytetyössä osoitat, kuinka osaat soveltaa tietoja ja taitoja työelämälähtöisessä tutkimus- tai kehittämistehtävässä. Opinnäytetyön tekemisessä tarvitset tiedonhankintataitoja, oman työn raportoinnin osaamista sekä taitoa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Opinnäytetyön kautta osoitat osaamistasi paitsi korkeakoulullesi, myös mahdolliselle työnantajallesi. Opinnäytetyön merkitys asiantuntijuutesi ja verkostojesi kehittymisessä on suuri.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN
Opiskelijoiden oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu kuvataan vuosi- ja lukukausiteemojen avulla. Opiskelijana arvioit kriittisesti omaa oppimistasi opintojen ajan ja saat kehittävää vertais-, työelämä- ja opettajapalautetta osaamisestasi.

1. Vuositeema: Pohjoinen ekosysteemi ja luonnonvaratalouden toimintaympäristö
Lukukausiteema 1: Pohjoiset ekosysteemit ja kasvijärjestelmät
Lukukausiteema 2: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon perusteet.

Perehdyt pohjoiseen ekosysteemiin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön kiinnittäen niihin oman ammattialasi ja maaseutuelinkeinot. Perehdyt poro-, kotieläin- ja kasvituotannon perusteisiin ja saat käytännön kokemusta niihin liittyvistä töistä. Opit alalla tarvittavia matemaattisia perustaitoja sekä työyhteisön viestintätaitoja.

2. Vuositeema: Luonnonvarojen kestävä käyttö
Lukukausiteema 1: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon suunnittelu
Lukukausiteema 2: Luonnon monikäyttö, palvelut ja metsätalous

Syvennät pohjoisen poro-, kotieläin- ja kasvituotannon sekä yksityismetsätalouden osaamista ja opit niihin liittyviä käytännön taitoja. Perehdyt syvemmin luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön edellytyksiin, rajoitteisiin ja ohjaukseen hyödyntäen luonnonvaratietoa, matemaattisia taitoja ja älykästä teknologiaa. Vahvistat kansainvälistymisvalmiuksiasi ja -asennettasi.

3. Vuositeema: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Lukukausiteema 1: Maaseutuyrittäjyys, liiketoiminta ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Maatila- ja porotalous liiketoimintana.

Opit liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi. Opit hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.

4. Vuositeema: Maaseutuyrittämisen asiantuntija
Lukukausiteema 1: Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta, yrittäjyysvalmiudet ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Opinnäytetyö oman erikoistumisen mukaan

Syvennät osaamistasi maaseutuelinkeinoista ja luonnonvarataloudesta ja osaat tarkastella niitä aktiivisen kehittämisen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan näkökulmista. Saat valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Olet saavuttanut yleiset työelämän ja agrologikoulutuksen osaamisalueet. Osaat reflektoida ammatillista osaamistasi agrologin työn ja oman urakehityksesi näkökulmasta.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet. Kompetenssit jakautuvat yleisiin työelämäkompetensseihin (5) ja agrologikoulutuksen omiin kompetensseihin (5). Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
7. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
8. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
9. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
10. Maaseudun monialaisen ja kestävän liiketoiminnan osaaminen

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI
Ammatillinen osaaminen opitaan ja se kehittyy opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla ja syvenee ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi toimija.

Opetussuunnitelma on opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) perusta, joka laaditaan opinto-ohjaajan kanssa.

Oppiminen tapahtuu monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat muun muassa laboratoriot, virtuaaliympäristöt, muiden koti- ja kansainvälisten kumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Agrologiopintojen autenttisena oppimisympäristönä on koko maakunta sekä laajempi kansallinen ja kansainvälinen ympäristö harjoittelu-, hanke- ja muiden yhteyksien kautta. Oppiminen on osittain paikkaan ja aikaan sitomatonta etäopiskelua.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä liittäen siihen myös opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen yhdessä sopimia teoreettisia opintoja ja kehittämis-, raportointi- ja muita tehtäviä.

Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea tutkintoon muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.