Opinto-opas

Agrologikoulutus (päiväopinnot), Rovaniemi, syksy 2021

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                               
Agrologi pohjoisessa toimintaympäristössä 5
     
             
                     
Opiskelutaidot ja valmiudet 5
     
             
                     
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                     
Luonnontieteet 1 (matematiikka, kemia, fysiikka) 5
     
             
                     
Luonnontieteet 2 (talousmatematiikka ja tilastotiede) 5  
         
               
             
Englannin kieli ja kansainvälistyminen 5  
       
               
               
Ruotsin kieli 5      
           
                   
   
Kasvupaikat, kasvi- ja puulajit 5
     
             
                     
Kasvien rakenne, kasvu ja kasvuun vaikuttavat tekijät 5
     
             
                     
Poro-, kotieläin- ja kasvituotanto tilatasolla 5
       
             
                   
Maatilan ja porotalouden työt 5
     
           
                   
Poro- ja kotieläintuotannon perusteet 5
       
             
                   
Luonnonkasvien kestävä tuotanto (yrttineuvojakoulutus) 5
       
             
                 
Kasvituotannon perusteet 5
       
             
                   
Poro-, kotieläin-, kasvi-, ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla 10  
       
               
               
Eläintuotannon suunnittelu 5  
       
               
               
Kasvituotanto 5  
       
               
               
Yksityismetsätalous 5  
       
               
               
Luonnonvarojen älykäs monikäyttö ja sen ohjaus 5  
         
               
             
Kartoitus ja paikkatieto maaseutuelinkeinoissa 5  
         
               
             
Ekosysteemipalvelut ja monikäyttö 10  
         
               
             
Maaseutuyrittäjyys ja työelämä 5    
         
                 
         
Maaseutuyritysten liiketoiminnan suunnittelu 5    
         
                 
         
Hyvä työelämä ja johtaminen 5    
         
                 
         
Kiertotalous ja bioenergia 5    
         
                 
         
Maatilatalouden liiketoiminnan johtaminen 5    
         
                 
         
Porotalouden johtaminen ja hallinto 5    
         
                 
         
Maaseutuyritysten liiketoiminta ja laskentatoimi 5    
           
                 
       
Maatila- ja porotalouden kirjanpito, rahoitus ja verotus 5    
           
                 
       
Pohjoisen luonnonkäytön erityispiirteet ja rajayhteistyö 5      
           
                   
   
Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5      
           
                   
   
Ruotsin suullinen taito 0                                                
Ruotsin kirjallinen taito 0                                                
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
(Valitaan opintoja 30 op)
                                               
Perusharjoittelu 10                                                
Erikoistumisharjoittelu 10                                                
Erikoistumisharjoittelu 10                                                
5555401532.522.53025301015032.5202.530250301001500
PROFILOIVA OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Porotalouden erityisteemat 1 5    
         
                 
         
Porotalouden erityisteemat 2 5    
           
                 
       
Porotalouden erityisteemat 3 5    
           
                 
       
Maaseutuyrityksen työnjohto 5    
           
                 
     
Maaseudun kehittämiskäytännöt 5      
           
                   
   
Erikoisluonnontuotteet ja innovaatiot 5    
           
                 
     
Sienineuvojakoulutus 5    
         
                 
         
Maaseutuelinkeinojen tietotekniset sovellukset ja etäyhteydet 5    
         
                 
         
Maisema, perinnebiotyypit ja luonnonhoito 5                                                
GreenCare 5                                                
Luonnontuotteet hyvinvointi- ja matkailualoilla 5                                                
Englannin aktivointi 3
     
           
                 
Yrittäjyyden perusopinnot
(Valitaan opintoja 25 op)
                                               
Yrittäjyyden mahdollisuudet 5                                                
Ideasta markkinoille 5                                                
Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa 5                                                
Aloittavan yrityksen taloushallinto 5                                                
Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen 5                                                
30355120015205011100015155500
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
                                               
Menetelmäopinnot 5    
           
                 
       
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 5      
           
                   
   
Opinnäytetyön toteuttamisvaihe 5      
             
                   
 
Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5      
             
                   
 
005150000055100000000505100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 58 55 80 35 33.5 24.5 30 25 45 35 25 10 33.5 21 3.5 30 25 0 45 30 5 25 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Agrologina pääset kehittämään monialaista ja kestävää maaseutua. Osaat työskennellä pohjoisissa luonnonoloissa sekä kansainvälistyvässä ja verkostoituneessa ympäristössä. Pohjoisen maa- ja porotalouden, luonnontuotealan ja luonnonvaratalouden hallitseminen avaa sinulle hyvät mahdollisuudet maaseudun työtehtäviin.

Agrologina työskentelet alan asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtävissä. Myös yhä useampi maaseudun yrittäjä tarvitsee korkeakoulututkinnon yrityksensä johtamisessa.

Koulutuksessa painotetaan monialaista kestävää maaseutu- ja luonnonvarayrittäjyyttä. Opinnoissa korostuvat pohjoisten ekosysteemipalvelujen, olosuhteiden ja uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön mahdollisuudet, edellytykset ja rajoitteet yritystoiminnan ja hyvinvoinnin lähteenä.

Agrologiopetus on mukana pohjoisen maatalouden strategisessa kehittämistyössä Lapin AMKin biotalouden tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset kehittämisalueet ovat ruokaturva ja ruokaturvallisuus. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa ovat biotalous ja kiertotalous.

Opintojen aikana suuntaat omaa ammatillista osaamistasi ja erikoistumistasi ammattiopintojen, harjoittelun, opinnäytetyön ja projektitöiden avulla. Samalla saat kontakteja ja verkostoja, joita tarvitset työllistymiseen opintojen jälkeen.

Voit suorittaa osan tutkinnostasi opiskelemalla ulkomailla yhteistyökorkeakouluissa tai hankkimalla harjoittelupaikan ulkomailta. Kansainvälisyys toteutuu opinnoissa myös saapuvien opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta

AMMATILLISEN KASVUN POLKU

Tutkinnon laajuus on 240 opintopisteestä (op). Yksi opintovuosi sisältää 1 600 tuntia opiskelijan työskentelyä, joka tarkoittaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana.

Tutkinto koostuu agrologin ydinosaamisen varmistavista opinnoista, osaamista syventävistä ja laajentavista profiloivista opinnoista sekä tutkimus- ja kehittämisosaamiseen keskittyvistä opinnoista. Oppiminen ja ammatillinen kasvu agrologiksi kuvataan opetussuunnitelmassa vuosi- ja lukukausiteemojen avulla:

1. Vuositeema: Pohjoinen ekosysteemi ja luonnonvaratalouden toimintaympäristö
Lukukausiteema 1: Pohjoiset ekosysteemit ja kasvijärjestelmät
Lukukausiteema 2: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon perusteet.

Perehdyt pohjoiseen ekosysteemiin ja luonnonvaratalouden toimintaympäristöön oman ammattialasi ja maaseutuelinkeinojen näkökulmasta. Perehdyt poro-, kotieläin- ja kasvituotannon perusteisiin ja saat käytännön kokemusta niihin liittyvistä töistä. Opit matemaattisia perustaitoja ja työyhteisön viestintätaitoja.

2. Vuositeema: Luonnonvarojen kestävä käyttö
Lukukausiteema 1: Poro- kotieläin- ja kasvituotannon suunnittelu
Lukukausiteema 2: Luonnon monikäyttö, palvelut ja metsätalous

Syvennät pohjoisen poro-, kotieläin- ja kasvituotannon sekä yksityismetsätalouden osaamista ja opit niihin liittyviä käytännön taitoja. Perehdyt syvemmin luonnonvarojen kestävän, älykkään monikäytön edellytyksiin, rajoitteisiin ja ohjaukseen hyödyntäen luonnonvaratietoa, matemaattisia taitoja ja älykästä teknologiaa. Vahvistat kansainvälistymisvalmiuksiasi ja -asennettasi.

3. Vuositeema: Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
Lukukausiteema 1: Maaseutuyrittäjyys, liiketoiminta ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Maatila- ja porotalous liiketoimintana.

Opit liiketoiminnan ja johtamisen perusteet ja prosessit soveltaen niitä maatilatalouden ja porotalouden liiketoimintaan kehittävästi. Opit hyödyntämään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan teoriaa, tiedonhankintaa ja menetelmiä kriittisesti ja reflektoiden.

4. Vuositeema: Maaseutuyrittämisen asiantuntija
Lukukausiteema 1: Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta, yrittäjyysvalmiudet ja johtaminen
Lukukausiteema 2: Opinnäytetyö oman erikoistumisen mukaan

Syvennät osaamistasi maaseutuelinkeinoista ja luonnonvarataloudesta ja osaat tarkastella niitä aktiivisen kehittämisen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan näkökulmista. Saat valmiuksia yrittäjyyteen ja muutoksenhallintaan. Osaat reflektoida ammatillista osaamistasi agrologin työn ja oman urakehityksesi näkökulmasta.

Opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut osaamisalueet ja niihin liittyvät osaamistavoitteet eli kompetenssit, jotka jakautuvat yleisiin työelämäkompetensseihin (5) ja agrologikoulutuksen omiin kompetensseihin (5). Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

Osaamisalueet/kompetenssit
1. Oppimisen taidot
2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus
3. Työyhteisöosaaminen
4. Innovaatio-osaaminen
5. Kansainvälistymisosaaminen
6. Pohjoisen ekosysteemin ja luonnonvaratalouden osaaminen
7. Uusiutuvien luonnonvarojen älykkään monikäytön osaaminen
8. Kestävän poro- ja kotieläintuotannon osaaminen
9. Kestävän pohjoisen luonnon- ja viljelykasvituotannon osaaminen
10. Maaseudun monialaisen ja kestävän liiketoiminnan osaaminen

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN

Agrologikoulutuksessa opiskelet päiväopinnoissa, joissa opiskelu tapahtuu pääosin kampuksella. Koulutus sisältää myös monimuotoisesti opiskeltavia opintoja mahdollistaen joustavat opiskelumahdollisuudet. Myös yksilöllinen opintojen suorittaminen työn ohella on mahdollista.

Opiskelusi on monipuolista sisältäen teoriaa ja maasto-opetusta, työharjoittelua ja hankkeissa oppimista. Koulutuksella on yhteistyötä paikallisten ja alueellisten maaseutuorganisaatioiden kanssa: yhteistyö toteutuu esimerkiksi kehittämishankkeiden, luentojen ja vierailujen kautta. Projektiopintojen ja opinnäytetöiden aiheet saadaan työelämästä.

Opintojen alusta asti sinulla on vastuu opintojesi etenemistä. Nykytyöelämän vaatimusten mukaisesti sinulta odotetaan aktiivista osallistumista sekä kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Tukea oppimiseen saat opinto-ohjaajalta, kaikilta opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä yhdistämällä työhön ammattikorkeakoulun kanssa sovittuja opintoja ja tehtäviä.

Voit lukea hyväksi aikaisemmin hankittua osaamistasi esimerkiksi opintojen tai työkokemuksen perusteella.